Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

[0:00:00] dat is met experts. Ik heet van harte welkom de heer Koekoek van de crisisdienst verpleegkundigen

[0:00:06] en lector onbegrepen gedrag samenleving aan de hoogschool van Arnhem en Nijmegen en politie

[0:00:10] academie. Mevrouw Petit Steegs, assistent professor healthcare governance Erasmus School of Health

[0:00:15] Policy and Management. Mevrouw Steverink, adviseur woonoverlast van CCV en de heer Jansen,

[0:00:22] psychiater en bestuurder van Mediant GGZ. Fijn dat jullie er allemaal zijn om jullie kennis met

[0:00:28] ons te delen. Wij gaan jullie achter en voor eens het woord geven voor een

[0:00:32] korte introductie, waarna de leden van de vastekamercommissie die aanwezig zijn

[0:00:39] jullie vragen kunnen stellen. Ik ga de leden vragen om dat kort en bondig te

[0:00:42] doen zonder lange inleidingen, zodat wij mogelijk zelfs twee vragen per persoon

[0:00:45] kunnen stellen, maar dat is altijd ambitieus.

[0:00:49] Met dat gezegd hebbende geef ik snel het woord aan de heer Koekoek voor zijn

[0:00:56] Dank voor de uitnodiging. U vindt een factsheet van mijn hand in uw reader.

[0:01:01] Ik focus nu op de mensen achter die cijfers, duidingen en trends

[0:01:05] in een paar stichtelijke woorden, zo aan het begin van deze meeting.

[0:01:10] We zijn hier bij u, de Vaste Kamer, Commissie Justitie en Veiligheid,

[0:01:12] met een aantal experts op het gebied van veiligheid.

[0:01:15] Veiligheid is een groot goed in onze samenleving.

[0:01:18] Sommige mensen met verwart of onbegrepen gedrag

[0:01:20] stellen ons gevoel van veiligheid ernstig op.

[0:01:22] op de proef, een heel klein deel van hen bedreigt de veiligheid van anderen actief

[0:01:27] en langdurig, een veel groter deel van hen lijkt dat te doen of doet dat kortdurend

[0:01:31] en een nog veel groter deel doet dat helemaal niet. Gedetailleerde cijfers

[0:01:35] hierover vindt u op bladzijden 5 van die factsheet. Vandaag zijn geen mensen

[0:01:40] uitgenodigd met onbegrepen gedrag die in aanraking zijn geweest met politie

[0:01:43] of justitie. Ervaringsdeskundigen die er ondertussen anders voorstaan,

[0:01:47] soms dankzij of soms ondanks de inzet vanuit het veiligheidsdomein.

[0:01:51] en daarom doe ik een beroep op uw eigen ervaringskennis.

[0:01:55] Misschien bent u allen hier gezegend

[0:01:57] met een heel gezond en goed functionerend sociaal netwerk,

[0:02:00] maar de kans is groot dat u, net als ik, vrienden en familie heeft

[0:02:04] die een zwaar leven hebben.

[0:02:06] Misschien hebt u mensen om u heen verloren

[0:02:07] aan psychische of andere problematiek,

[0:02:10] of bent u langdurig betrokken bij de zorg voor of zorgen over iemand nabij.

[0:02:16] Misschien kent u mensen die soms domme en schadelijke dingen doen,

[0:02:19] die zelf strafbaar zijn.

[0:02:21] Misschien is uw ervaring ook dat mensen met een zwaar leven vaker pech hebben,

[0:02:25] vaker negatieve interacties hebben en vaker tegen drempels aanlopen waar u en ik zo overheen stappen.

[0:02:32] Misschien heeft u dat heel nabijbeseft als het bijvoorbeeld ging om uw moeder,

[0:02:36] uw broer of uw kind, maar dat als het om mensen gaat die we niet zelf kennen,

[0:02:41] we veel minder empathisch en begripvol zijn, alsof die verwarde mensen van een andere planeet komen.

[0:02:47] Het is overduidelijk dat mensen grenzen nodig hebben, soms moeten die keihard

[0:02:51] en niet onderhandelbaar zijn, mag ik met ruim 30 jaar ervaring

[0:02:55] in de zware psychiatrie, hoop ik, wel zeggen.

[0:02:58] Hard optreden en streng straffen is niet zo moeilijk.

[0:03:01] Langdurig scherp blijven, een vinger aan de pols houden

[0:03:04] en voorzichtig ruimte bieden aan mensen is wel moeilijk.

[0:03:08] Ruimte krijgen in een samenleving waarin je niet welkom bent,

[0:03:11] je de basale levensvoorwaarden niet op orde krijgt

[0:03:14] en bijna niemand je wil helpen, omdat je bij justitie hebt gezeten,

[0:03:17] dat is pas echt moeilijk.

[0:03:20] Veiligheid en het veiligheidsdomein zijn stukjes van het geheel,

[0:03:24] belangrijke, maar kleine stukjes.

[0:03:26] Onbegrepen gedrag is een veel groter geheel, iets van ons allemaal.

[0:03:29] Het overkomt ons allemaal, we maken het allemaal om ons heen mee

[0:03:33] en voor het omgaan ermee hebben we elkaar nodig.

[0:03:36] Politie, justitie, maar ook burgers, ervaringsdeskundigen,

[0:03:39] basale sociale voorzieningen, woningcorporaties,

[0:03:42] welzijnsinstellingen, maatschappelijk middenveld,

[0:03:44] zorgaanbieders en nog veel meer.

[0:03:46] Wij kunnen dit alleen met elkaar doen.

[0:03:48] Dat is niet makkelijk, weten we ondertussen in ons complex georganiseerde en verdeelde land.

[0:03:53] Maar het kan en dat moet wel.

[0:03:56] Dank voor uw aandacht.

[0:03:58] Dank u zeer.

[0:03:59] Dan geef ik het woord aan mevrouw Petit-Steers.

[0:04:05] Dank jullie wel voor de uitnodiging.

[0:04:08] Van ervaringsdeskundige in de wijk tot aan beleidsmaker bij het Rijk.

[0:04:13] De evaluatie van het actieprogramma Verwart Gedrag liet het zien.

[0:04:17] Het omgaan met onbegrepen gedrag is een complex vraagstuk.

[0:04:20] De complexiteit zit op alle niveaus, van de diversiteit van de problematiek zelf, de praktijk

[0:04:28] van zorg en welzijn, tot aan landelijke wetgeving en financieringsstructuren.

[0:04:33] En deze complexiteit leidt niet alleen tot wanhoop bij professionals en naasten, maar

[0:04:38] vooral ook bij mensen die als gevolg van hun omstandigheden of hun eigen kwetsbaarheden

[0:04:44] onbegrepen gedrag laten zien.

[0:04:46] Deze mensen zijn iemands kind, een broer of zus, een ouder, grootouder, partner of vriend.

[0:04:54] Ze maken deel uit van onze samenleving en vallen er tegelijkertijd buiten.

[0:04:59] Ze hebben zorg nodig en baren gelijktijdig zorgen.

[0:05:04] Om met deze complexiteit om te gaan, hebben lokale en regionale netwerken de afgelopen

[0:05:09] jaren hard gewerkt aan een persoonsgerichte en integrale aanpak.

[0:05:13] Deze mooie plannen op papier werpen echter nog niet altijd hun vruchten af.

[0:05:19] Dit heeft, mijns inziens, te maken met dat er nog onvoldoende aandacht is voor het welzijn

[0:05:24] van de persoon met onbegrepen gedrag en dienstomgeving en ten tweede het welzijn van de professionals

[0:05:32] in deze netwerken.

[0:05:34] Dit tweede punt leg ik verder uit.

[0:05:37] Door de complexiteit van het vraagstuk is het zoeken naar een passende aanpak, net als

[0:05:43] bij een herstelproces van een cliënt geen rechtlijnige procedure die je even uitrolt.

[0:05:49] Het vraagt om het imperfecte te accepteren en continu te kijken naar hoe problemen hanteerbaar

[0:05:56] kunnen worden gemaakt.

[0:05:57] Professionals moeten hiervoor vertrouwensrelaties kunnen opbouwen met andere betrokkenen die

[0:06:03] andere perspectieven en belangen hebben.

[0:06:06] Dit relationele werk verricht tijd en is niet eenvoudig.

[0:06:10] Professionals moeten zich verhouden tot hun eigen organisatie en een scala aan andere netwerken

[0:06:16] en hebben te maken met gevragmenteerde landelijke wetgeving en structuren,

[0:06:22] capaciteitsproblemen en tijdelijke financiering.

[0:06:25] Landelijke regie is nodig om professionals hierbij te ondersteunen,

[0:06:30] door randvoorwaarden voor netwerksamenwerking te creëren in plaats van tegen te werken.

[0:06:36] Mijn kernboodschap is daarom ook om niet alleen te focussen op domeinoverstijgend,

[0:06:40] maar ook tussen verschillende niveaus samen te werken.

[0:06:46] Van de ervaringsdeskundige in de wijk tot aan beleidsmaker bij het Rijk.

[0:06:51] Zodat de leefwereld van de mensen waar het om gaat verbonden kan worden met de complexe systeemwereld die wij hebben gemaakt.

[0:06:59] Dank u wel.

[0:07:01] Hartelijk dank. Dan geef ik het woord aan mevrouw Steverink.

[0:07:06] Dank voor de mogelijkheid om wat te vertellen.

[0:07:08] Het Centrum voor Kindertijdspreventie en Veiligheid is een organisatie die professionals ondersteunt

[0:07:14] bij de aanpak van overlast in de woonomgeving.

[0:07:17] Bij hulp en handhaving voor mensen met onbegrepen gedrag zien wij een aantal verbeterpunten.

[0:07:22] We hebben dat uitgebreid omschreven, maar ik beperk mij nu tot drie punten.

[0:07:27] Investeren in samenwerking tussen veiligheid en zorg.

[0:07:30] Wij zien dat een vroege gezamenlijke en structurele aanpak vanuit de domeinen veiligheid en zorg

[0:07:37] Het succeselement is in het terugdringen van overlast en het bieden van een duurzame oplossing

[0:07:43] voor de overlastgevende cliënt.

[0:07:46] Om deze samenwerking te stimuleren, is het noodzakelijk om de onbekendheid tussen de

[0:07:51] domeinen verder te verkleinen, de kennis van elkaars mogelijkheden en interventies te vergroten

[0:07:56] en de gegevensdeling verder te verbeteren.

[0:07:59] Dat is nog steeds een groot knelpunt.

[0:08:02] Het tweede punt is dat er beschikbare middelen moeten zijn voor de zorg om de juiste ondersteuning

[0:08:06] te kunnen bieden.

[0:08:07] Terwijl de zorg cruciaal is in de samenwerking, is er tegelijkertijd een tekort aan opvang en personeel

[0:08:15] voor ambulante hulpverlening, crisisplekken en beschermd wonen.

[0:08:19] Hierdoor krijgen mensen niet of niet tijdig hulp en kan overlast voortduren.

[0:08:24] Daarnaast hebben we te maken met een groot aantal mensen die zorgmijdend zijn.

[0:08:29] Om hulpverlening doeltreffender te maken, moet geïnvesteerd worden in passende voorzieningen

[0:08:34] voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.

[0:08:36] Er moet gezorgd worden dat er voldoende capaciteit is om hulpverlening te bieden op de plek waar

[0:08:41] mensen dat nodig hebben, lokaal in hun woning of bijvoorbeeld op locatie.

[0:08:46] Er moet ook gezorgd worden voor outreach en hulp voor mensen die zorg mijden.

[0:08:50] Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de wijk GGD.

[0:08:53] Tot slot mijn derde punt.

[0:08:54] Er moet een goede balans zijn tussen helpen en handhaven.

[0:08:57] Door de tekorten in de zorg en het aantal mensen dat zorg mijt, wordt bij overlastsituaties vaak

[0:09:03] gekozen voor juridische interventies om overlast te stoppen, zoals het opleggen van een gedragsanwijzing

[0:09:10] door een burgemeester aan een overlastgever met psychische problematiek.

[0:09:15] Wellicht kan iemand bijvoorbeeld zijn aanwijzingen niet naleven.

[0:09:18] Vervolgens wordt er gehandhaafd met dwangsommen, huisverboden en mogelijk ook een huisuitzetting.

[0:09:24] Om mensen met onbegrepen gedrag beter te kunnen helpen, moet er ingezet worden op een aanpak met

[0:09:29] een juiste combinatie van hulp en handhaving.

[0:09:32] want daarmee worden onderliggende problemen aangepakt en behandeld,

[0:09:36] maar ook de samenleving en omwonenden beschermd.

[0:09:39] Dat waren mijn drie punten.

[0:09:41] Dank u wel.

[0:09:42] Dan geef ik het woord aan de heer Jansen.

[0:09:44] Dank u voor de uitnodiging.

[0:09:46] In de voorbereiding was het prettig om te weten dat ik een expert ben op dit gebied,

[0:09:52] maar ook prettig om te merken, en dat merk ik hier vanochtend ook weer aan tafel,

[0:09:57] dat wij als vier experts ook behoorlijk op één lijn zitten.

[0:10:02] Ik vind het voor mijn eigen denken prettig om te horen dat Bauke zegt

[0:10:06] er is geen ander die verwart is.

[0:10:09] Dat Violet het heeft over de verschillende aard van problematiek

[0:10:12] en vooral complexiteit in het denken en dat de persoonsgebonden aanpak

[0:10:17] en de balans tussen veiligheid en zorg telkens terugkomt.

[0:10:21] Ik heb in mijn voorbereiding zelf zitten nadenken over, ik heb het genoemd

[0:10:25] You can't solve a problem at the level of thinking that gave rise to it.

[0:10:30] Einstein scheint het ooit gezegd te hebben.

[0:10:32] Ik dacht over een gebeurtenis uit mijn jeugd.

[0:10:34] Toen ik acht was, was er een brand op het bedrijf van mijn vader.

[0:10:38] Hij ging op een zondagmiddag weg en kwam s'avonds met een broedgezicht terug.

[0:10:43] Hij werkte in een petrochemisch bedrijf.

[0:10:46] Er was een lekkage van verschillende tanks.

[0:10:48] Dus dat hele terrein stond blank met vluchtige stoffen.

[0:10:51] En hij kwam helemaal boos terug omdat de brandweer niet naar hem geluisterd had.

[0:10:58] Hij was...

[0:11:00] Ik ga u vragen om, hoewel u midden in een belangrijk verhaal bent, toch eventjes te pauzeren.

[0:11:06] Deze bel duurt een hele minuut.

[0:11:08] Dat is het signaal dat de plenaire vergadering gaat beginnen.

[0:11:12] Komt erg ongelegen.

[0:11:14] Dat is een goed verhaal eigenlijk.

[0:11:17] We houden het allemaal in gedachten.

[0:11:19] Ik geef u zo weer het woord als de bel is afgelopen.

[0:11:23] Dat er een bel gaat tijdens de brandweer.

[0:11:32] Mijn verhaal is niet zo heel lang.

[0:11:59] Gaat u verder, meneer Jansen?

[0:12:01] Ik pak het weer even op.

[0:12:02] Mijn vader werd gebeld omdat er brand was bij zijn bedrijf.

[0:12:04] Hij kwam s'avonds met een beroed gezicht boos terug.

[0:12:09] De brandweer had niet naar hem geluisterd.

[0:12:11] Het terrein stond blank met vluchtige stoffen.

[0:12:13] En hij had gezegd, doe de broek in de laarzen.

[0:12:17] Maar het protocol is broek over de laarzen vanwege bluswater van boven.

[0:12:20] Je kunt niet met volle laarzen door een brand lopen.

[0:12:24] Het gevolg was dat na een uur al die brandweermannen

[0:12:27] verschroeide, liezen en edele delen hadden.

[0:12:31] En ja, de moraal van het verhaal is eigenlijk, er was niet naar hem geluisterd.

[0:12:35] Het protocol was gevolgd en daardoor was er een risico ontstaan op de veiligheid.

[0:12:40] Uit de evaluatie van bijvoorbeeld de levensdelicten door Kenzo K, de kruisboogschutter in Almelo...

[0:12:46] Eugène weet er alles van als wethouder van Almelo...

[0:12:49] bleek dat geen van de betrokken partijen een fout had gemaakt.

[0:12:56] Dus eigenlijk waren de procedures allemaal goed gevolgd en toch was het behoorlijk fout afgelopen.

[0:13:01] Vaak leidt de evaluatie van incidenten, calamiteiten en suicides...

[0:13:06] tot de conclusie dat er niks verkeerd is gedaan, maar dat wel verkeerd is gegaan.

[0:13:11] En de verbeteractie is meer protocollen en regels, terwijl daar niks mis aan is gegaan.

[0:13:18] Rapporten van bijvoorbeeld John Gooday over de moord op Els Borst,

[0:13:22] het Maasmeisje en 270 andere complexe casuïstiek tonen aan dat problemen vaak ontstaan

[0:13:27] door een gebrek aan taakafstemming, coördinatie en kennis over elkaars expertise.

[0:13:33] Een oefening die ik heb gedaan met een rollenspel in Oldebroek.

[0:13:35] en we hebben het nog een keer herhaald in Kampen en recent in Enschede,

[0:13:39] waarin verschillende ketenpartners in zorg, welzijn en veiligheid

[0:13:43] een fictieve casus behandelen, waarbij ze van rol wisselen,

[0:13:47] liet zien dat de samenwerking, taakafstemming en coördinatie cruciaal is.

[0:13:51] Door de rol van een ander te spelen, merkte de deelnemers dat ze nauwelijks

[0:13:54] kennis hadden van elkaars taken en verantwoordelijkheid en handelen.

[0:13:58] Laat staan dat ze zich realiseerden wat voor informatie ze van de ander

[0:14:02] nodig hadden om hun werk te kunnen doen.

[0:14:04] Ik heb wel eens samengewerkt met een arrestatieteam in een crisis.

[0:14:09] En het arrestatieteam wil van mij niet het medisch dossier weten.

[0:14:12] Ze willen weten hoe de partner heet van iemand, hoe zijn kinderen heten,

[0:14:16] welk onderdeel die gediend heeft, om vervolgens daar voorbereid in te kunnen.

[0:14:20] Zij hebben een deel van de informatie nodig om hun werk te kunnen doen, van mij als expert.

[0:14:26] Als het misgaat, grijpen we vaak naar strakkere protocollen en centrale regie.

[0:14:30] Dat verhoogt echter de druk op de samenwerking.

[0:14:32] Iedereen weet dat in een MDO, op het moment dat daar wordt genoemd

[0:14:35] dit is een tikkende tijdbom, dat iedereen zijn handelen ervan aftrekt.

[0:14:40] Meer regels leiden niet altijd tot betere resultaten.

[0:14:43] We moeten afstand nemen van een misleidend narratief

[0:14:45] dat overlast gelijk staat aan gevaar

[0:14:47] en dat centrale regie en meer informatie de oplossing zijn.

[0:14:52] Persoonsgebonden aanpak, kenmerkt door action learning,

[0:14:56] proces evaluatie en coördinatie, is noodzakelijk.

[0:15:00] Samenwerken betekent een bijdrage leveren

[0:15:02] waardoor de ander beter zijn werk kan doen.

[0:15:04] De chemicalie-expert en de brandweerman hebben elkaar nodig

[0:15:07] en het delen van lokale successen en best practices en domein

[0:15:11] over stijgende financiering zou mogelijk kunnen helpen.

[0:15:15] Dank u wel. Heel fijn.

[0:15:18] Als u uw microfoon uit wil zetten, dan ga ik...

[0:15:20] Voordat ik overga tot de leden om vragen te stellen.

[0:15:23] Ik heb net verzuimd op te werken dat dit rond de tafel gesprek

[0:15:26] plaatsvindt in het kader van de parlementaire verkenning

[0:15:29] naar dit onderwerp en daartoe geef ik eerst nog even de rapporteurs het woord.

[0:15:31] Dat had ik net moeten doen voor ik u het woord gaf,

[0:15:33] maar ik zet dat op deze manier recht.

[0:15:35] Dat zijn mevrouw Michonne Derksen en mevrouw Mütleur.

[0:15:37] Voordat we vragen stellen, gaat uw gang.

[0:15:40] Ja, dank u wel.

[0:15:41] Dit is inderdaad voor ons ook wel een heel mooi moment vanochtend

[0:15:45] om met u allen te spreken, want wij zijn al maanden,

[0:15:47] zo niet een half jaar bezig met de voorbereiding hiervoor.

[0:15:51] En een parlementaire verkenning is nou een vrij nieuw instrument

[0:15:55] om juist wat meer te verdiepen in een wat ingewikkelder thema.

[0:15:59] En dat is op dit onderwerp was het hard nodig,

[0:16:02] Want je ziet ook dat het over meer domeinen heen gaat.

[0:16:05] Natuurlijk ook aan de kant van de Kamer, zowel JNV als VWS.

[0:16:09] En dat het in deze commissie vaak terugkomt in de zin van...

[0:16:14] schaarste bij de politie.

[0:16:15] Hoe zetten we nou die politie optimaal in?

[0:16:17] Wat kunnen we doen om voor iedereen een veilige en vrije...

[0:16:21] een veilige woonomgeving te creëren?

[0:16:23] En dan merk je ook als je er langer in zit...

[0:16:26] dat je eigenlijk elke keer hetzelfde kringetje met elkaar spreekt.

[0:16:29] Dus dat vraagt dan om nadere verdieping.

[0:16:31] en daarmee is eigenlijk de parlementaire verkenning gestart.

[0:16:36] Ik ben erg blij dat u en ook andere sprekers hier ook vandaag zijn...

[0:16:40] om ons goed in te lichten en ook van goede informatie te voorzien.

[0:16:45] Dat zal leiden tot een onderzoeksrapport wat voor de zomer is afgerond.

[0:16:53] De aanleiding hiervoor, voor deze parlementaire verkenning...

[0:16:57] Er waren ook de incidenten die recent zijn geweest.

[0:17:01] Albert Einstein stekerde als voorbeeld in de driedubbele moord in Rotterdam.

[0:17:07] Dat leidde daartoe dat wij als commissie, JNV en als Kamerleden vonden dat er een debat moest komen.

[0:17:14] Uiteindelijk werd dat een parlementaire verkenning.

[0:17:17] Er komt nog een debat, maar dat is na de parlementaire verkenning en na onze onderzoeksresultaten.

[0:17:22] We hebben meerdere partijen aangeschreven vanuit de Zorg en Veiligheid.

[0:17:25] omdat het echt twee domeinen betreft die nog nauwer en beter samen zouden moeten werken.

[0:17:32] Dat zei u ook al, maar daarbij hebben we niet iedereen kunnen spreken of iedereen kunnen

[0:17:36] uitnodigen voor het rondetafelgesprek, met name ook de ervaringsdeskundigen.

[0:17:41] Maar dat laat onverlet, want ik weet dat ze nu vandaag ook in de publieke tribune zitten,

[0:17:47] dat wij gaarne bereid zijn om in de pauze zometeen na het rondetafelgesprek met hen het gesprek

[0:17:56] We zullen hun input meenemen in de conclusies en de aanbevelingen die we gaan trekken bij

[0:18:03] deze parlementaire verkenning.

[0:18:05] Deze wil ik nog even benoemen via u, voorzitter, omdat we ontzettend veel mails hebben gekregen.

[0:18:10] Dus de betrokkenheid is enorm.

[0:18:13] Ik hoop wel dat dit rondetafelgesprek iets verdiepend gaat dan wat we allemaal al weten,

[0:18:20] waardoor wij ook strakkere aanbevelingen kunnen geven.

[0:18:24] want we moeten dingen anders doen dan we tot op heden hebben gedaan.

[0:18:30] Dank u wel aan de rapporteurs.

[0:18:33] Zeker, dan gaan we nu over tot het stellen van de vragen.

[0:18:35] Ik ga vier vragen inventariseren.

[0:18:37] Dus mevrouw Michon tot en met mevrouw Faber.

[0:18:40] En probeert u kort te formuleren en duidelijk te zeggen aan wie u de vraag richt.

[0:18:45] U kunt één vraag stellen op dit moment.

[0:18:47] Mevrouw Michon.

[0:18:48] Dank u wel, voorzitter.

[0:18:50] En eigenlijk op het punt waar collega Moedler mee eindigde, zou ik mijn vraag willen stellen.

[0:18:54] want er is natuurlijk een meter aan onderzoek ook geweest

[0:18:58] en vooral ook op basis van incidenten zien we elke keer weer veel onderzoeken.

[0:19:02] We hoorden gisteren ook van de ministeries ook welke programma's eigenlijk allemaal door de jaren heen zijn geweest

[0:19:07] juist op dat snijvlak van zorg en veiligheid.

[0:19:11] Kunt u nou vanuit de expertbril aangeven wat nu eigenlijk als rode lijn in de afgelopen jaren is veranderd

[0:19:19] in de aanpak die we hebben op dit domein van personen met verward gedrag

[0:19:24] of juist dat snijvlak zorg en veiligheid.

[0:19:27] Dus in hoeverre wordt er daadwerkelijk gevolg gegeven aan die aanbevelingen

[0:19:32] uit al die vele rapporten en die vele verschillende werkwijzen.

[0:19:37] En aan wie richt u de vraag?

[0:19:38] Ja, dat begrijp ik heel goed, Muzel, toch?

[0:19:41] Je moet het kiezen, ook om het goede voorbeeld te geven,

[0:19:43] want anders dan stellen we allemaal één vraag aan vier mensen.

[0:19:45] Ik dacht zelf aan de heer Koekoek, maar ik zie de heer Jansen ook.

[0:19:49] Dus als ik kijk...

[0:19:51] Meneer Jansen wijst heel snel naar meneer Koekoek.

[0:19:55] Naar meneer Koekoek.

[0:19:57] Ik beantwoord hem graag, maar het lijkt me goed.

[0:19:59] We gaan inventariseren. Mevrouw Moedler.

[0:20:02] Dan zal ik mijn vraag richten aan de heer Jansen.

[0:20:05] En dat heeft met naam te maken met mijn vraag over de groep zelf.

[0:20:10] Voordat we over oplossingen gaan praten, moet je wel zicht hebben...

[0:20:14] in de groep waar we het over hebben, want die groep is vrij divers.

[0:20:19] Dat is een groep die het grip op het leven kwijt is geraakt.

[0:20:24] We hebben het vaak over de E33-meldingen, maar die gaan niet altijd over mensen die gevaar

[0:20:30] opleveren, terwijl vanuit de JNV-commissie vaak die groep besproken wordt in de commissiedebatten.

[0:20:38] Mijn vraag aan de heer Jansen is of u even kunt ingaan op de diversiteit van de groep

[0:20:43] waarop die nu wordt geregistreerd?

[0:20:45] Waar hebben we het nou over?

[0:20:47] Of waar moeten we ons met name op richten

[0:20:49] zodat we ze beter kunnen helpen

[0:20:51] en zodat ze minder gevaar vormen

[0:20:53] voor de samenleving?

[0:20:54] De heer Eerdmans?

[0:20:56] Dank voorzitter. Ja, ik heb zoveel vragen.

[0:20:59] Maar het is misschien goed om daar ook

[0:21:01] één op één later natuurlijk

[0:21:03] verder in door te praten. Maar voor nu

[0:21:05] er is een groot probleem rond het aantal

[0:21:07] zorgplekken. De crisis zorgplekken, dat is

[0:21:08] echt iets waar ik tenminste bij elk werkbezoek

[0:21:11] ook mee om de oren wordt geslaagd, te weinig zorgplekken,

[0:21:14] te veel afbouw van personeel, te weinig geld.

[0:21:17] Meer zelfstandig wonen, dus juist minder GGZ en meer ambulante hulp.

[0:21:22] Ja, hoe krijgen we nou eigenlijk die randvoorwaarden

[0:21:26] van voldoende ondersteuning in de WMO?

[0:21:29] Bijvoorbeeld, hoe kunnen we dat nou waarborgen?

[0:21:32] Wat is jullie opinie erover om te zeggen van nou, dat is...

[0:21:35] Op die manier kunnen we aan die randvoorwaarden voldoen

[0:21:38] om in ieder geval de mensen die we moeten helpen,

[0:21:40] dat die geholpen kunnen worden.

[0:21:42] Waar moeten wij dan aan denken?

[0:21:43] Dat hoeft niet alleen in geld te zijn, maar gewoon wel in oplossingen.

[0:21:46] Dank u wel.

[0:21:48] En aan wie richt u de vraag?

[0:21:50] Nou, we zien dat de dames...

[0:21:51] Oh, u mag maar één...

[0:21:56] Mevrouw...

[0:21:57] Petty? Petty.

[0:21:59] Ja, is goed.

[0:21:59] Dank u wel.

[0:22:00] Mevrouw Faber.

[0:22:01] Oh, ik keek eigenlijk naar mevrouw Stevenink.

[0:22:04] Maar dat...

[0:22:05] Is goed.

[0:22:06] Ik lijk nu heel streng.

[0:22:07] We gaan er in de praktijk heus wel soepel mee om.

[0:22:09] Dus als u denkt dat u hier iets op kunt antwoorden,

[0:22:11] Dan geef ik u natuurlijk het woord.

[0:22:13] Ik had een vraag aan meneer Jansen.

[0:22:18] Hij had het over al die regels.

[0:22:20] Als het fout gaat, hebben we de neiging om nog meer regels op te gaan tuigen en het ook

[0:22:25] centraler te gaan beleggen.

[0:22:27] Maar als ik het zo allemaal aanhoor, ook wat we gisteren over hebben gehad, zijn er heel

[0:22:33] veel mensen bij betrokken.

[0:22:34] Heel veel hulpverleners zijn betrokken rond één persoon.

[0:22:38] Daardoor heb je steeds meer overleggen nodig.

[0:22:39] je steeds meer protocollen nodig, waardoor je steeds minder ruimte krijgt om zelf in te gaan vullen.

[0:22:46] En dat kan volgens mij ook wel eens de boel nekken, want dat hebben we ook gezien met dat

[0:22:50] voorbeeld wat u gaf van uw vader, waarvan ik trouwens wel een mooie eye opende.

[0:22:54] Dus mijn vraag is, is het niet mogelijk om of minder betrokken partijen erbij te hebben,

[0:23:01] of meer ruimte te geven tot eigen initiatief?

[0:23:04] En dat is een gevaarlijke, want dan kan je dus als het fout gaat wel voor het hekje worden

[0:23:09] getrokken bij de rechten. Dus dat moeten we ook weer niet hebben.

[0:23:11] Maar zijn daar bij u of...

[0:23:13] Ik vraag het eerst aan meneer Jansen. Heeft u daar ook enige ideeën in?

[0:23:17] Dank u wel.

[0:23:19] Dank u wel.

[0:23:20] Ik wil voorstellen dat ik eerst het woord geef aan de heer Koekoek, dan aan de heer Jansen

[0:23:24] en vervolgens aan mevrouw Petit-Steegs en mevrouw Steverink.

[0:23:28] Allereerst de heer Koekoek.

[0:23:31] Nog even voor mij is het nu de bedoeling om een soort van integraal antwoord te geven

[0:23:34] of specifiek te antwoorden op de vraag die aan mij gesteld is.

[0:23:37] Ja, oké.

[0:23:39] Uw vraag was, wat is er nu precies veranderd de afgelopen jaren?

[0:23:45] Dat vind ik een lastige, want we hebben te maken met een onderwerp

[0:23:53] wat ook wel veel controversie heeft veroorzaakt

[0:23:56] tussen zorg en veiligheid.

[0:23:58] Van wie is het?

[0:23:59] Dus dat heeft lang, denk ik, wat gedoe opgeleverd

[0:24:02] tussen verschillende partijen.

[0:24:05] Ik denk dat we daar ondertussen nu een beetje overheen zijn,

[0:24:10] maar dat het inrichten van structureel anders met elkaar werken

[0:24:15] nog moeizaam is en ik vrees dat daarin de rol van projectgelden

[0:24:22] aan de ene kant helpend zijn, maar aan de andere kant ook niet helpend zijn,

[0:24:26] omdat die ertoe leiden dat we sterk gefocust zijn geweest in het veld

[0:24:30] op het aanvragen van mooie projecten,

[0:24:33] die het soms wel goed deden, soms niet goed,

[0:24:36] maar bijna allemaal grote moeite hadden om daarna goed te landen

[0:24:40] en te blijven doordraaien.

[0:24:42] Dus ik denk dat het... Er zijn dingen veranderd.

[0:24:45] Partijen, professionals, groepen, mensen zijn dichter bij elkaar gekomen,

[0:24:49] zoals mijn collega Arnaud Janssen ook mooi omschrijft,

[0:24:53] dergelijke samenwerkingsvormen of samenscholingsvormen

[0:24:58] om met elkaar naar situaties te kijken, in elkaar schoenen te gaan staan,

[0:25:02] helpen heel erg.

[0:25:04] Maar dat moet je niet alleen maar doen vanuit projectgeld.

[0:25:06] Dat moet je dus structureel inrichten.

[0:25:09] En daar kom je natuurlijk wel weer op het bekende verhaal van krapte, schaarste,

[0:25:12] een voortdurend gevoel van urgentie.

[0:25:14] We moeten andere dingen doen, we hebben hier geen tijd voor.

[0:25:17] Dergelijke dingen gaan er als eerste af.

[0:25:19] Dus we zouden daar, denk ik, allemaal heel strak en streng in moeten zijn

[0:25:23] om dat soort dingen met elkaar te doen en te blijven doen, los van projectgeld.

[0:25:28] Nou ja, dat proberen we nu tussen politie en zorg in te richten,

[0:25:33] maar dat is een langdurig en tijdproces.

[0:25:35] Ik ben in de Binnenpolitieacademie nu een jaar of vijf mee bezig

[0:25:37] en langzaam aan de hand landt dat.

[0:25:39] Maar ik denk dat ik daar nog vijftien, vijftien jaar mee zoet ben.

[0:25:45] Dank u wel.

[0:25:46] De heer Jansen.

[0:25:49] U vroeg welke groep van mensen hebben we het nou eigenlijk over?

[0:25:52] En in mijn stuk wat ik aangeleerd heb gaat het ook over dat er een diversiteit is in de groep.

[0:25:57] Dus de E33-meldingen die vaak als een soort van volume-antwoord

[0:26:02] op de vragen worden neergelegd in 2011 40.000 meldingen en vorig jaar 135.000 meldingen, geloof ik.

[0:26:12] Ja, dat vind ik een mooi voorbeeld. Wat kan leiden tot een misleidend idee over waar we het nou over hebben.

[0:26:18] Die meldingen zijn ontstaan toen er een vastgelopen politie-CAO was en de politie het had over oneigenlijke taken.

[0:26:26] En uiteindelijk zijn daar steeds meer van bijgekomen.

[0:26:28] vroeger heette dat aanhouding zonder strafbaar feit en nu heet het onbegrepen gedrag.

[0:26:35] In elk geval weten we uit die meldingen dat er 40 procent bekend is in de GGZ

[0:26:40] en dat van die 40 procent dat er heel veel meldingen gegenereerd worden door een kleine groep mensen.

[0:26:46] Nou, die overlastmeldingen, die mensen die zijn overal bekend ook bij alle partijen,

[0:26:53] die worden regelmatig in het veiligheidshuizen besproken.

[0:26:56] En daar hoort een individuele persoonsgebonden aanpak bij.

[0:27:00] Eigenlijk bij de mensen die veel meldingen genereren.

[0:27:05] Dan is er een andere groep mensen, denk ik.

[0:27:08] En dat gaat over de kruisboogschutter of Thijs H.

[0:27:12] Of Fawad L.

[0:27:15] Die eigenlijk een beetje onder de radar zitten.

[0:27:17] En dat zijn maar een handjevol mensen.

[0:27:19] Die we eigenlijk niet eens in beeld hebben.

[0:27:22] En waar dan ineens iets misgaat.

[0:27:25] En daarvan zou je wel kunnen zeggen dat de aanpak...

[0:27:30] Daar moeten we goed naar kijken.

[0:27:31] Wie heeft in bepaalde gevallen regie op de aanpak van zo'n man?

[0:27:38] Hoe gaat het met hem?

[0:27:40] Maar tegelijkertijd, als er meerdere partijen betrokken zijn,

[0:27:43] is de informatiestroom cruciaal.

[0:27:45] Dus hoe we daar samen mee omgaan.

[0:27:47] Ook dat moet je weer customizen.

[0:27:50] Ja, en een derde groep mensen, en daar heb ik als bestuurder last van,

[0:27:54] is, ik zat gister of eergister in een bestuurlijk overleg over

[0:27:59] forensische plaatsen in Overijssel en Gelderland.

[0:28:03] Nou, ik weet niet hoe groot Overijssel en Gelderland samen zijn,

[0:28:06] misschien drie miljoen mensen.

[0:28:09] Er zijn twintig forensische spoedbedden

[0:28:14] voor die drie miljoen mensen, maar er is er geen beschikbaar.

[0:28:20] Nou zijn er de longcare bedden, forensische longcare bedden,

[0:28:24] Dus niet mensen met een tbs ofzo, maar mensen die veel met justitie in aanraking komen,

[0:28:31] die zijn er ook niet.

[0:28:32] Dus omdat er geen forensische longcare bedden zijn, komen die mensen in de spoedzorg terecht,

[0:28:37] maar er zijn ook geen spoedbedden.

[0:28:39] Dus voor de mensen die een hoogbeveiligd plek nodig hebben, die worden rondgepompt in de maatschappij.

[0:28:44] En dat is een groot probleem.

[0:28:45] Want als je keten niet op orde is, we hebben het, mevrouw Petit had het ook over netwerken,

[0:28:50] We denken veel bij een customized aanpak, denk je, in een netwerk, hoe doen we het samen?

[0:28:54] Maar dit gaat over een forensische keten.

[0:28:56] Als je keten ergens een hiccup heeft, ja, een keten is zo sterk als de zwakste schakel.

[0:29:02] Dus dan dan functioneert je hele systeem niet.

[0:29:08] Dus drie aard van problemen eigenlijk.

[0:29:10] En misschien meteen ook de vraag van mevrouw Faber.

[0:29:15] Ja, de regels en hoeveel mensen betrokken zijn bij een casus en hoe dat samenwerken dan gaat.

[0:29:23] meer ruimte voor eigen initiatief wellicht, zijn mevrouw Faber als suggestie.

[0:29:29] Een klassieker is het meisje van Nulde, waar volgens mij wel meer dan twintig partijen betrokken waren.

[0:29:35] En we zullen zien misschien bij de evaluatie van het meisje uit Vlaardingen, wat net is overleden,

[0:29:40] hoeveel partijen daar betrokken zijn, terwijl het ook misgaat.

[0:29:46] Het gaat er natuurlijk ook om hoe je de dingen met elkaar doet en de afstemming hebt.

[0:29:52] en dan zou het best kunnen zijn dat minder partijen maar een betere afstemming helpt.

[0:29:56] Er zou niet meer gepraat moeten worden met elkaar.

[0:30:00] Ik zat in een overleg in het ziekenhuis in Enschede afgelopen met 70 mensen...

[0:30:05] over een lastige casus in de geboortezorg maandag.

[0:30:09] Ja, daar is onwaarschijnlijk veel over overleg geweest.

[0:30:12] Alleen waar het om gaat, is dat je afstemt wie gaat er over de verloskunde...

[0:30:18] wie gaat er over de veiligheid van moeder...

[0:30:21] Wie gaat er over de veiligheid voor het kind of de pleegzorg?

[0:30:25] Wie gaat er over het gevaar voor de moeder die psychiatrische problemen heeft?

[0:30:31] Dus al die onderdelen die horen bij de aard van de problematiek,

[0:30:37] die moeten op elkaar afgestemd worden.

[0:30:39] En dan hoef je soms niet eens zo lang te praten,

[0:30:42] maar daar moet je duidelijk over zijn.

[0:30:44] Wat heb ik van een ander nodig om mijn werk te kunnen doen?

[0:30:48] En of er dan meer initiatief moet zijn.

[0:30:50] Ik heb een rechtszaak meegemaakt waarbij de rechter zei...

[0:30:56] er zijn zoveel tegenstrijdige berichten, deze mevrouw is dus te complex.

[0:31:01] Waarvan we eigenlijk met elkaar het eens waren.

[0:31:03] Deze mevrouw is niet te complex, ons systeem is te complex.

[0:31:06] Want iedereen met elkaar weet wat er nodig is.

[0:31:09] Alleen regel dat maar eens justitieel qua financiering, qua zorgdomeinen.

[0:31:13] Toen zei de rechter, ga het dan eerst maar regelen en kom dan maar terug.

[0:31:17] En dat was op zich een hele heldere opdracht.

[0:31:21] Mag ik daar één ding aan toevoegen, heel kort?

[0:31:24] U kent allemaal nog de V&D van vroeger.

[0:31:27] Daar gingen we heen en dan konden we daar van alles kopen.

[0:31:30] En wat de V&D had, was over het algemeen wel oké.

[0:31:34] Nou, de V&D bestaat niet meer.

[0:31:36] Ondertussen hebben wij honderden, duizenden websites.

[0:31:39] www.kleineschroefjes.nl en allerlei andere varianten.

[0:31:42] Waar je dan weer duizenden verschillende soorten kleine schroefjes kan kopen.

[0:31:46] Volgens mij leven we in een samenleving waarin we steeds verder doorontwikkelen

[0:31:51] richting allerlei subgebiedjes en subtakken.

[0:31:54] En dat doen we eigenlijk in de zorg en in de veiligheid ook.

[0:31:58] En we verwachten ook een beetje dat wat we in de consumentenwereld hebben,

[0:32:05] dat we die mate van specialisme en die specifieke aanpak

[0:32:09] ook in zorg en veiligheid hebben.

[0:32:11] Maar dat brengt ons ook in de problemen.

[0:32:13] We zijn dus steeds specialistischer bezig op kleine vlakjes,

[0:32:17] moeten steeds meer tijdstoppen in met elkaar afstemmen

[0:32:20] en een wat meer generalistische aanpak met misschien wat minder kwaliteit

[0:32:24] op deelgebieden, vinden we lastig.

[0:32:27] Maar ja, tegelijkertijd willen wij waarschijnlijk ook niet...

[0:32:30] Althans, ik vond de VNL een leuke winkel, maar ik weet niet of u daarnaar terug wilt.

[0:32:33] Maar we hebben ook een maatschappelijke beweging die een bepaalde kant op gaat.

[0:32:38] Die is ook moeilijk te ontkennen.

[0:32:43] Dank u wel. Mevrouw Petit-Steegs.

[0:32:47] Ja, ik wil de vrijheid nemen om even een beetje een stap achteruit te zetten

[0:32:50] en eigenlijk meer overkoepelend op de vragen te reflecteren.

[0:32:55] Omdat wat mij opvalt in discussies, maar ook in de vragen,

[0:32:58] is dat er steeds heel specifiek ingezoomd wordt op een bepaald aspect.

[0:33:01] En ik wil eigenlijk vooral naar voren brengen de waarde om te kijken van...

[0:33:06] Het is een complex vraagstuk, maar over welk onderdeel van de complexiteit

[0:33:10] hebben we het nou precies?

[0:33:12] Hebben we het over de inhoudelijke aspecten van de problematiek waar het om gaat

[0:33:18] of hebben we het over het proces?

[0:33:20] En eigenlijk sluit ik een beetje aan bij wat Wouke net aangaf.

[0:33:26] Enerzijds heb je gewoon het leven van de persoon die onbegreep gedrag kan laten zien.

[0:33:32] De omgeving die daar omheen zit, dat is een holistisch geheel.

[0:33:36] Diegene heeft verschillende aspecten in zichzelf en in zijn omgeving.

[0:33:41] En die heeft daarbij ondersteuning nodig.

[0:33:45] Daarnaast hebben we een systeemwereld die niet holistisch is.

[0:33:48] die gebaseerd is op allerlei hokjes en waar we proberen aansluiting in te vinden.

[0:33:53] En daar doen professionals heel hard hun werk voor

[0:33:56] om die verbinding goed te kunnen leggen.

[0:33:58] En dat is niet gemakkelijk, omdat zij dus vanuit die verschillende hokjes komen.

[0:34:03] En dat kost heel veel tijd en moeite en energie.

[0:34:07] En daarvoor maken we dus vervolgens netwerken.

[0:34:10] Maar dan zijn er nog een heleboel netwerken die met elkaar overlappen,

[0:34:14] wat dus nog meer tijd en energie kost.

[0:34:17] En volgens mij moeten we dus kijken enerzijds naar van hoe kunnen we dus die verbinding krijgen

[0:34:22] tussen die leefwereld van dus die persoon en ook de mensen die daarmee bezig zijn, naar

[0:34:31] de systeemwereld.

[0:34:32] Maar ook kijken van hoe kan je een goede methodiek vinden om daar dus die verbindingen tussen

[0:34:37] te maken.

[0:34:38] En dat gaat over die randvoorwaarden voor netwerksamenwerking.

[0:34:46] Mevrouw Steverink.

[0:34:48] Ik reageer graag op de vraag van de heer Eerdmans over de grote problemen rondom te weinig crisisplekken,

[0:35:02] afbouw van beschermd wonen en de vraag hoe aan de randvoorwaarden te voldoen om mensen echt te helpen.

[0:35:08] Daarbij is het goed om eventjes een kijkje in de praktijk te nemen.

[0:35:13] Vanuit het CCV hebben wij honderden casussen gezien waar mensen bij betrokken zijn.

[0:35:17] met onbegrepen gedrag en allerlei onderliggende problematiek.

[0:35:21] En wat wij zien, is dat er een maatschappelijke beweging is ingezet

[0:35:25] dat mensen veel meer zelfstandig wonen,

[0:35:29] dat we de ambitie hebben om mensen mee te laten doen aan de maatschappij,

[0:35:34] een inclusieve maatschappij, veel meer hulp aan huis, ambulante hulpverlening.

[0:35:40] Dat is een beweging die we zijn ingezet.

[0:35:43] Tegelijkertijd schuurt dat enorm,

[0:35:46] Want we zien in de vele zaken dat mensen tegen problemen aanlopen in hun leven, omdat ze onderliggende

[0:35:53] pronoptiek hebben, omdat ze bijvoorbeeld door oudere leeftijd dementieklachten krijgen,

[0:35:59] maar gewoon nog alleen wonen in een woning en daardoor verward gedrag laten zien, omdat

[0:36:03] we mensen hebben met ernstige verslavingen die gewoon in woningen wonen in de woonwijk

[0:36:07] tussen u en mij en daar moeten we mee omgaan.

[0:36:11] Het grote probleem is op het moment dat we constateren dat het wonen en het fijn wonen

[0:36:19] voor de persoon zelf, het omgaan met zijn leven, de grip op zijn leven, als dat niet

[0:36:23] goed gaat en als dat veel overlast geeft, ook voor mensen daaromheen, en in sommige gevallen

[0:36:28] ook echt een gevaarlijke situatie, dan zien we veel te vaak dat het vraagstuk is hoe doen

[0:36:35] we dat nou met de zorg voor mensen.

[0:36:38] Is er plek ergens om iemand toch beschermd wonen te geven?

[0:36:42] Nee, vaak niet.

[0:36:43] Is er misschien op korte termijn een specifieke behandeling voor iemand?

[0:36:47] Nee, want er is een wachtlijst.

[0:36:49] Kan iemand vandaag of morgen nog opgenomen worden?

[0:36:51] Nee, dat gaat niet zomaar.

[0:36:53] Er zijn heel veel situaties waarin we zien dat de nood hoog is om mensen te helpen.

[0:36:58] Daar tegenover staan heel veel situaties waarin die hulp niet beschikbaar is.

[0:37:03] Dat is een van de grote knelpunten op dit moment, waardoor we mensen onvoldoende goed kunnen helpen

[0:37:08] op het moment dat zij de grip op hun leven kwijtraken.

[0:37:12] We hebben natuurlijk bezuinigingen ingezet en we hebben keuzes gemaakt, maar niet iedereen is in

[0:37:17] staat om zijn leven zelfstandig goed te leiden.

[0:37:20] Op passende tijden moet er gewoon hulp zijn als iemand daarom vraagt.

[0:37:24] Dat hoort ook bij de beleidslijn die we hebben ingezet als we mensen meer zelfstandig willen

[0:37:29] laten wonen en dat ook goed willen ondervangen op het moment dat dat misgaat.

[0:37:33] In de praktijk is er dus de oproep dat het niet goed gaat, want we zien veel mensen die moeten

[0:37:38] wachten op hulp of die de hulp niet krijgen.

[0:37:40] Tegelijkertijd zien we heel veel mensen die zorg mijden, omdat ze geen vertrouwen hebben in de zorg,

[0:37:45] omdat ze het gevoel hebben dat ze zich schamen en daardoor ook de hulp mijden.

[0:37:49] Dus er moet ook gekeken worden naar veel meer outreachende mensen die toch verleiden tot de

[0:37:55] hulp die ze gaan krijgen.

[0:37:56] Aan de andere kant zien we dat we met alle professionals, gemeentes, corporaties en politie

[0:38:02] ook de omwonenden zo goed mogelijk proberen te beschermen door allerlei instrumenten in te zetten

[0:38:07] om toch overlast terug te ringen.

[0:38:09] Maar daar is de cliënt niet altijd bij gebaard, bij die situatie.

[0:38:13] Dus we zijn ook op zoek naar de juiste afweging en balans om enerzijds mensen eromheen te beschermen

[0:38:20] die last hebben van het gedrag van iemand anders, maar anderzijds ook iemand echt de juiste hulp

[0:38:25] zodat er ook een duurzame oplossing komt en we niet straks over een jaar of twee jaar

[0:38:29] met dezelfde problematiek zitten, weer overlastmeldingen krijgen

[0:38:33] en we eigenlijk niets duurzaam hebben veranderd.

[0:38:36] Ik denk dat daar een begin is als het gaat om begin bij mensen daadwerkelijk helpen

[0:38:42] en zorgen dat daar capaciteit voor is.

[0:38:47] Nee, maar ik zie die knelpunt op, of niet?

[0:38:49] Ja, nou als het echt heel kort gaat, een kleine verduidelijking.

[0:38:52] Nee, maar ik snap de knelpunt wel, maar mijn vraag was

[0:38:54] Wat hebben jullie nodig van ons in de politiek om die basisvoorwaarden te creëren

[0:38:59] dat we wel genoeg plekken kunnen krijgen?

[0:39:01] Is dat geld? Is dat een andere oplossing?

[0:39:03] Is dat, kijk, overal snap ik ook, maar meer de crisis?

[0:39:06] Ja, ik denk dat er wordt overal wordt gezegd er is overal te weinig geld voor

[0:39:11] en daardoor zijn er te weinig plekken en daarnaast is er ook heel weinig personeel.

[0:39:15] Dus we hebben niet alleen het geldgebrek als het gaat om de plekken voor zorg te creëren,

[0:39:20] Maar we hebben ook te maken met enorme problemen met personeel voor allerlei klinieken en voor

[0:39:26] beschermd wonen enzovoort, waardoor er ook te weinig aangeboden kan worden.

[0:39:30] Dus vanuit die twee perspectieven zijn op dit moment grote problemen, denk ik, dat er grote tekorten zijn.

[0:39:37] Dank u wel.

[0:39:38] We gaan verder met de heer Aredema voor zijn vraag.

[0:39:42] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:39:43] Ik hoor dat er een lappendeken aan zorg is.

[0:39:45] Hoe krijgen we meer handen aan het bed?

[0:39:47] Want het is toch altijd zo dat als het misgaat of misdreigt te gaan,

[0:39:51] dan is het vaak de politie die daar als eerste bij komt.

[0:39:54] En die nemen dan vervolgens zo'n meneer of mevrouw mee.

[0:39:57] En die moeten diegene kwijt.

[0:39:59] En het probleem is vaak dat ze zo iemand niet kwijt kunnen.

[0:40:03] Hoe krijg je dat nou voor elkaar?

[0:40:05] En in het verlengde van deze vraag nog een vraag aan meneer Koekoek.

[0:40:08] Meneer Ademer, aan wie richt u uw vraag?

[0:40:10] Meneer Koekoek.

[0:40:11] Aan meneer Koekoek.

[0:40:12] Ja, want die vertelde dat hij ook lesgeeft aan de politieacademie.

[0:40:15] En dat is voor mij al heel lang geleden.

[0:40:16] Maar wat leert hij dan die nieuwe politiemensen nu?

[0:40:21] Een vraag van de heer Adema aan de heer Koekoek.

[0:40:22] Concreete dingen.

[0:40:24] Mevrouw Lala.

[0:40:26] Ja, dank u wel.

[0:40:27] Dank u wel ook voor uw inbreng.

[0:40:28] In het bijzonder voor die inbreng die de mens achter het gedrag blijft zien en ziet.

[0:40:35] En omdat ervaringsdeskundigheid en de rol van familie of naast ze niet direct in deze ronde

[0:40:41] en ook niet in de andere rondes aan tafel zitten, zullen mijn vragen zich bijzonder daarop richten.

[0:40:48] Mijn vraag is dan hoe gemeenschappen of buurtinitiatieven betrokken kunnen worden bij het

[0:40:53] vroeg signaleren van verwacht en onbegrepen gedrag en als het kan in het bijzonder de rol van

[0:40:59] ervaringsdeskundige en de rol van familie en naasten.

[0:41:02] Met andere woorden, hoe kan de verbinding tussen formele zorg en informele zorg worden versterkt?

[0:41:07] En mijn vraag wil ik graag stellen aan mevrouw Petit-Steeks, vanwege de opmerking tussen die

[0:41:13] verbinding tussen leefwereld en systeemwereld.

[0:41:16] Dank u wel.

[0:41:17] Dan mevrouw Uitermark.

[0:41:20] Dank u wel voor uw waardevolle bijdrage.

[0:41:23] Het geeft eigenlijk nog weer wat dieper zicht op die enorme complexiteit die onder de multiproblematiek

[0:41:29] zit en eigenlijk hoe die systeemwereld daar steeds verder vanaf komt te staan.

[0:41:36] Ik vond die vergelijking met de V&D heel erg mooi.

[0:41:38] Ik sprak vanmorgen iemand en die zei dat het niet alleen de V&D ontbreekt, maar dat we

[0:41:45] steeds vaker de hulp verder weg van mensen organiseren, terwijl het juist mensen zijn

[0:41:50] die het heel moeilijk vinden om veertig kilometer te moeten reizen naar de passende hulp.

[0:41:55] Vaak is het ook zo dat als er meerdere verslaving en andere problematiek speelt, als die dingen

[0:42:01] door elkaar lopen, dat je juist bij de verschillende aanbieders van zorg maar voor één ding terecht

[0:42:07] kan of dat er juist exclusiekriteria gelden, waardoor je juist bij die organisatie niet terecht kan.

[0:42:13] Wat is uw vraag, mevrouw Uitema?

[0:42:16] Ik kom bij meneer Koekoek met mijn vraag, want u had het net over succesvolle projecten die eigenlijk

[0:42:21] dan verder de fase van projecten geen scale-up krijgen.

[0:42:27] In dat verband ben ik zelf erg geïnteresseerd in de proeftuin Ruhaert in Oss.

[0:42:33] Die heb ik hier nog helemaal niet gehoord.

[0:42:35] Mijn vraag aan u is welke projecten de scale-up niet heeft opgeschaald, waarvan u denkt dat

[0:42:44] die juist wel de moeite zijn om op te schalen?

[0:42:47] Waarom hebben wij die niet in het snotje?

[0:42:49] Dank u wel.

[0:42:49] De heer El Abassi.

[0:42:52] Voorzitter, dank.

[0:42:54] Ik ben op zoek net als...

[0:42:56] Ik heb het gevoel ook bij collega's van

[0:42:58] wat kunnen wij wel doen?

[0:43:00] En ik begreep in ieder geval

[0:43:02] meer budget zou handig zijn.

[0:43:05] Meer handen aan het bed.

[0:43:07] Meer plekken.

[0:43:09] Maar

[0:43:10] tegelijkertijd willen we ook dat ze meedoen

[0:43:12] in de samenleving. En ik zou mijn vraag

[0:43:14] willen richten aan

[0:43:16] de heer Jansen.

[0:43:17] maar hij mag ook doorgegeven worden, waarbij ik op zoek ben naar die balans

[0:43:22] en misschien ook de vraag van wat moeten we absoluut niet doen.

[0:43:27] Dank u wel.

[0:43:30] Dan geef ik u eerder het woord aan de heer Koekoek

[0:43:32] voor de vragen van de heer Arema en mevrouw Uittermark.

[0:43:40] Ja, dank voor uw vraag.

[0:43:42] Wat leer ik de politie?

[0:43:45] De politie kan al heel veel, dus het zijn accenten wat mij betreft.

[0:43:48] Maar daar kom ik zo meteen nog even op.

[0:43:52] In uw vraag komt heel duidelijk naar voren dat er iets misgaat

[0:43:56] en dat dan de politie erbij geroepen wordt en dat er dan crisis is

[0:44:00] en dat er dan iemand moet worden opgenomen op wat voor plek dan ook.

[0:44:06] Toch maar even voor het beeld van alle E33-situaties waar we dan...

[0:44:12] Meneer Jansen noemde het al, u heeft het allemaal in uw reader kunnen lezen,

[0:44:14] dat gaat om veel meldingen per jaar, tegen de 140.000.

[0:44:18] in ongeveer 15 procent van die situaties wordt er gebeld naar de crisisdienst.

[0:44:24] 85 procent handelt de politie op een andere manier af, vaak ook zelf.

[0:44:29] Dat komt, denk ik, deels omdat ze weten dat de crisisdienst niet altijd komt

[0:44:33] of te laat komt, dat hoor ik heel vaak,

[0:44:36] maar het komt ook omdat veel situaties op een andere manier af te handelen zijn,

[0:44:40] omdat er ook veel situaties onder zijn

[0:44:43] die niet per se vragen om een acute-zorginterventie.

[0:44:47] En ik wil er een beetje voor waken, om hier in het narratief terecht te komen,

[0:44:51] dat we vooral meer geld, meer bedden en meer plekken nodig hebben.

[0:44:54] Ik denk dat dat op bepaalde plekken in het systeem zeker geldt.

[0:44:58] Ik kan me voorstellen dat wat meneer Janssen net zegt

[0:45:00] over de forensische psychiatrie, dat dat absoluut noodzakelijk is.

[0:45:04] Ook beschermde woonplekken zijn schaars.

[0:45:08] En dan kom ik even op het punt, wat probeer ik mee te geven aan politie,

[0:45:13] ...is dat er heel vaak een aanleiding is voor een ontregeling.

[0:45:18] Net als dat wij allemaal, als wij ontregelen...

[0:45:20] ...vaak ergens in de voorgaande dagen, weken, maanden...

[0:45:24] ...een aanleiding hebben om te ontregelen.

[0:45:26] En die komt bovenop meer of minder kwetsbaarheid.

[0:45:30] Als je weet wat er gaande is, als je weet wat er speelt...

[0:45:34] ...en het hoeft soms maar iets heel kleins te zijn...

[0:45:36] ...een huurverhoging van 20 euro per maand...

[0:45:39] ...kan voor iemand net het punt zijn waarop het misgaat.

[0:45:42] Als je probeert te zoeken naar die aanleidingen, op dat moment daar in die situatie,

[0:45:47] je probeert een beetje te snappen waarom is dit ontstaan, waardoor is dit ontstaan,

[0:45:51] dan vergroot dat je handelingsmogelijkheden als agent op dat moment,

[0:45:54] maar dat geldt in de volle breedte.

[0:45:57] En dat betekent dat je niet alle ballen op de GGZ hoeft te schieten

[0:46:00] of niet alle ballen op de acute zorg of de acute bedden of dergelijke dingen

[0:46:03] en je misschien ook iets anders kan bedenken met elkaar.

[0:46:07] Dus dat betekent, even aansluitend bij waar we het hiervoor over hebben,

[0:46:10] even de verbinding maken met de verkaveling van allerlei vakjes

[0:46:13] en specifieke zorgvormen en dergelijke,

[0:46:15] dat je toch probeert dat een beetje klein en dicht bij huis

[0:46:18] en niet veertig kilometer verderop te houden,

[0:46:20] maar dat je kijkt of je dat met elkaar een beetje generiek klein kan aanpakken,

[0:46:25] dat je het een beetje kan begrijpen en dat je iets kan doen.

[0:46:28] Dat gaat lang niet in alle situaties.

[0:46:29] Sommige mensen komen heel vaak weer terug, ik weet het allemaal,

[0:46:32] maar toch gaat het voornamelijk daarom hoe kan politie in dit geval,

[0:46:37] maar dat geldt ook voor andere professionals met wie ik werk,

[0:46:39] hoe kunnen we ons handelingskader eigenlijk vergroten,

[0:46:42] zonder dat we voortdurend aanspraak moeten maken op die zware voorzieningen,

[0:46:46] waarvan we weten dat het moeilijk is om het personeel te behouden

[0:46:49] en waarvan we weten dat er krapte is en waarvan we weten,

[0:46:52] en dan kijk ik even naar u, als beleidsmakers in Den Haag,

[0:46:56] is het verleidelijk om te zeggen, daar kunnen wij wat doen,

[0:46:59] aan die bedden kunnen wij wat doen, aan dat geld kunnen wij wat doen,

[0:47:02] maar daar zit niet alleen het probleem.

[0:47:05] En de vraag van mevrouw Uitelmark.

[0:47:14] Ja, ik heb er bewust voor gekozen in mijn verhaal en misschien jij ook,

[0:47:19] om niet allerlei projecten er specifiek uit te lichten.

[0:47:24] En dat heeft te maken met het feit dat sommige projecten,

[0:47:27] Ruwaard is er één van, ik heb het even niet over de inhoud,

[0:47:30] maar sommige projecten zijn er heel goed in geslaagd

[0:47:32] om goed boven het maaiveld uit te stijgen en hebben heel veel aandacht gekregen.

[0:47:35] We hebben een aantal jaren heel veel gesproken over de psycholansen.

[0:47:39] ...als een oplossing voor het verwarde personenprobleem.

[0:47:43] Maar dat was gewoon een vervoersvorm.

[0:47:45] Dat was geen oplossing voor het hele verhaal.

[0:47:47] Dus ik waak er zelf een beetje voor om zeker in dit kader...

[0:47:51] ...projecten boven het maaiveld uit te tillen...

[0:47:53] ...en te zeggen, dat is nou een hele mooie of een hele goeie...

[0:47:55] ...want dat wordt ook nogal eens bepaald door de lokale omstandigheden...

[0:47:58] ...wat er mogelijk is en wat niet.

[0:47:59] En dat betekent dat je, mevrouw Petit-Steeg toestaat met haar groep...

[0:48:02] ...onderzoekt naar welke interventies, welke aanpakken...

[0:48:07] ...lijken nou te werken in een bepaalde omgeving...

[0:48:09] De factoren zitten daarin, of we dat wel of niet ergens anders ook kunnen doen.

[0:48:13] Ja, en dan moet je toch wegen afgaan van gemeenten, regio,

[0:48:18] samenwerkingsvormen, samenwerkingsverhoudingen.

[0:48:20] En dan blijft het toch weer helaas best vaak maatwerk.

[0:48:23] Maar je kunt er dingen uit leren.

[0:48:24] En ik denk dat er in het tweede en derde blokje

[0:48:26] nog wel een aantal projecten over het voetlicht gebracht worden

[0:48:29] die de moeite waard zijn.

[0:48:31] Ikzelf ben een beetje voorzichtig,

[0:48:33] omdat het snel roepen is voor eigen parochie.

[0:48:35] GESPREKSLEIDER. Ik zie dat de heer Jans een korte aanvulling wil geven.

[0:48:39] En wilt u dan meteen de vraag van de heer El Abassi ook beantwoorden?

[0:48:43] Ja, dat kan mooi erover.

[0:48:45] Ja, van een aanvulling op die vraag of we nou allemaal de ruwaart moeten gaan doen.

[0:48:49] Dat is een heel mooi en succesvol project.

[0:48:51] En fijn dat een gemeente en een wijk samen daarvoor kiezen om de handen ineen te slaan.

[0:48:57] En of in politietermen te zeggen schouder aan schouder te staan voor de problematiek.

[0:49:02] Ja, wat een klassieke is.

[0:49:03] En ik denk dat is dan ook meteen het bruggetje naar de volgende vraag.

[0:49:06] Wat u niet moet doen, is een one-size-fits-all aanpak voorstaan.

[0:49:12] Dus we hebben een geweldig gesloten afdeling gebouwd...

[0:49:16] bij de dimensiegroep in Almelo. Dat werkte waanzinnig goed.

[0:49:18] We hebben iedereen heel erg meegenomen.

[0:49:20] Dat leidde tot een enorme reductie van dwang.

[0:49:23] En vervolgens zeiden we dat moet dan de hele instelling doen.

[0:49:25] Dus toen zijn ze dat ook in Zwolle gaan bouwen.

[0:49:27] Toen zeiden ze in Zwolle van ja, maar zo kunnen wij niet werken.

[0:49:31] Dus het is een klassieke fuck-up om stijl te gaan implementeren...

[0:49:36] zonder dat je mensen onderdeel maakt van het probleem wat je samen wilt oplossen.

[0:49:40] Het delen van best practices kan dus heel erg goed werken.

[0:49:44] In Almelo is er een first responders mogelijkheid waar de verpleegkundige van de crisisdienst samen met de politie

[0:49:51] als eerste erop uittrekt bij een jonge dame die langs het spoor loopt bijvoorbeeld.

[0:49:57] Dat werkt heel goed, maar dat soort initiatieven worden ook in Noord-Holland en in Friesland gedaan.

[0:50:02] alleen op een andere manier.

[0:50:05] Dus je moet wel aansluiten bij de lokale behoeften en de lokale gebruiken.

[0:50:09] Wat in Friesland werkt, werkt niet in Amsterdam en ook niet in Nijmegen.

[0:50:14] Dus ik denk wel dat je dus zou moeten...

[0:50:18] en dat is dan ook een overlapje naar de volgende vraag eigenlijk...

[0:50:21] je moet analyseren welke...

[0:50:23] wat er dan is in die aanpak dat werkt.

[0:50:26] Dus het meenemen van een wijk...

[0:50:30] of het regelen van de ontmoeting tussen zorg en veiligheid,

[0:50:33] waarbij je elkaars wereld leert kennen.

[0:50:35] Dat zijn dingen die heel...

[0:50:39] Ja, en dat sluit ook aan bij die aanpak van complexiteit.

[0:50:43] Dat je de kader stelt waaraan iets moet voldoen.

[0:50:48] Ja, net als Bouken wil ik zeggen...

[0:50:50] Ik kom hier niet, los van dat ik uitgenodigd ben door u,

[0:50:53] maar ik kom hier niet om mijn schoen te zetten.

[0:50:55] Om te zeggen, wij moeten meer mensen en wij moeten meer geld.

[0:50:58] Dat gaat niet werken als je dat besteedt aan de verkeerde dingen.

[0:51:02] En als wij meer bedden bouwen, dan lossen we het probleem ook niet op,

[0:51:05] als we niet de goede bedden bouwen.

[0:51:08] Daarom heb ik net aangegeven dat er in de forensische keten een hiccup zit.

[0:51:15] Het narratief dat net werd gezegd...

[0:51:17] de politie kan de mensen niet kwijt als ze aanhouden op straat, dat herken ik niet.

[0:51:22] Dat beeld wordt af en toe geschetst.

[0:51:24] En dat klopt als er bij de implementatie van de wet verplichte gezet en de wet zorg en

[0:51:31] dwang was er een verschil ineens van waar moet iemand met een verstandelijke beperking

[0:51:36] nou naartoe in een acuut bed.

[0:51:38] En daar is een aantal keren landelijk is daar, omdat dan een vg-instelling zijn, maar er

[0:51:43] is geen wlz-indicatie, dus daar zei dan system says no, dus er is geen toegang tot het bed

[0:51:49] wat nodig is.

[0:51:52] Dat wil niet zeggen dat je nou per se meer van die bedden moet bouwen.

[0:51:55] Je moet wel eerst analyseren wat de aard van het probleem is,

[0:51:59] voordat je erin stapt.

[0:52:01] En ik denk dat dat heel belangrijk is met elkaar.

[0:52:05] En daarbij hoort natuurlijk,

[0:52:06] als er meer handen aan het bed en meer geld nodig zou zijn,

[0:52:09] dan hoort er eerst een analyse van waarom is er een toename van zorgvraag.

[0:52:14] En ik zie als vakjeugdpsychiater

[0:52:17] kinderen met ernstig meervoudige problematiek,

[0:52:19] zie ik een enorme toename van kinderen, soms wel drie keer per week,

[0:52:23] een jongere die vraagt om euthanasie of transgenderproblematiek.

[0:52:28] Dat heeft niet per se met dit onderwerp te maken,

[0:52:32] maar het is wel iets wat er in de samenleving gebeurt.

[0:52:35] En daar moeten we ons, denk ik, wel van bewust zijn,

[0:52:37] van wat is nou de aard van de problematiek die we tegenkomen?

[0:52:40] En daarmee ook, denk ik, er is niet...

[0:52:45] Toen ik ging studeren in Utrecht in 86,

[0:52:47] toen moest je niet op Hoog-Katrijnen komen.

[0:52:49] Dus dat was een soort van de verloedering die er toen was op sommige plekken in de samenleving.

[0:52:54] Herken ik nu eigenlijk niet.

[0:52:56] Er is wel iets dat we voor sommige mensen geen antwoord hebben.

[0:53:02] En daar moet je naar kijken.

[0:53:03] Maar daarvoor moet je eerst een analyse hebben van de vraag.

[0:53:07] Dank u wel.

[0:53:08] Dan gaan we luisteren naar mevrouw Petit-Stigs.

[0:53:12] Dank u wel voor de mooie vraag.

[0:53:16] Ik heb gekeken afgelopen jaren naar ervaringsdeskundigheid.

[0:53:20] in hoeverre dat terugkwam in allerlei initiatieven.

[0:53:23] En eigenlijk viel me daarin op,

[0:53:25] en dan hebben we het over ervaringsdeskundigheid

[0:53:27] op allerlei verschillende niveaus,

[0:53:28] dus van de persoon die onbegreep gedrag laat zien,

[0:53:32] maar ook naasten en verdere omgeving,

[0:53:35] dat eigenlijk die ervaringsdeskundigheid

[0:53:37] nog heel beperkt was.

[0:53:38] En ik heb wel initiatieven gesproken waarbij dat wel het geval was,

[0:53:42] dus bijvoorbeeld ook sleutelviguren die ingezet werden

[0:53:46] voor mensen met een migratieachtergrond

[0:53:49] die niet in zorg kwamen.

[0:53:52] En wat daarin eigenlijk altijd opviel,

[0:53:54] is dat er nog een gebrek aan waardering was eigenlijk van deze ervaringskennis.

[0:53:59] En nou ja, wat is dan eigenlijk nodig?

[0:54:02] Eigenlijk dat het systeem die ervaringskennis meer gaat waarderen,

[0:54:05] maar ook aandacht heeft en dat is enerzijds in het feit

[0:54:09] dat die kennis dus anders is dan van professionals

[0:54:12] en dat dat soms met elkaar in conflict kan zijn

[0:54:14] en dat dat ook goed is, want beide is waar.

[0:54:16] Maar het gaat ook over het feit dat die mensen, die ervaringsdeskundigen vaak vrijwillig werken,

[0:54:24] niet financiering hebben, niet binnen het systeem vallen, dat professionals geen tijd hebben

[0:54:30] om met bijvoorbeeld die ervaringsdeskundigen samen te werken, omdat dat niet binnen protocollen

[0:54:35] werkt, omdat ze daar gewoon geen tijd voor krijgen.

[0:54:37] Dus het gaat om het systeem zo krijgen dat er tijd en ruimte is om dus die ervaringskennis

[0:54:43] te verbinden met professionele kennis.

[0:54:47] En dat kost dus meer tijd en tegelijkertijd horen we dus ook de hele tijd van er is een capaciteitsprobleem.

[0:54:53] Dus hoe ga je dat dan vervolgens oplossen?

[0:54:55] En de vraag was ook van wat kunnen wij doen?

[0:54:57] Nou, volgens mij zit het enerzijds in die complexiteit van de systemen verminderen,

[0:55:02] maar ook meer de nadruk leggen op preventief te werk gaan.

[0:55:06] Dus veel meer naar verschillende woonvormen, naar bestaanszekerheid.

[0:55:11] Dus niet alleen maar kijken naar de zorg en dat daar een capaciteitsprobleem zit,

[0:55:15] maar dus veel meer naar het welzijnsaspect om dus die belasting op de zorg te verminderen.

[0:55:23] Dank u wel.

[0:55:24] Dank u wel.

[0:55:26] De tijd zit er eigenlijk op, maar als u nog een dringende laatste opmerking heeft, dan

[0:55:31] staken we die toe.

[0:55:32] De Heer Janssen.

[0:55:32] Nou ja, misschien ook overal dan wil ik aansluiten bij dat ontsluiten van kennis, dus een antwoord

[0:55:39] op schaarste in de zorg is natuurlijk dat we de problemen niet in de Behandelkamer oplossen,

[0:55:44] maar daarvoor.

[0:55:44] En dat betekent dat de professional ook niet betaald moet worden voor wat hij in de behandelkamer levert,

[0:55:51] maar ook de kennis die hij levert in een RIBW, bij de politie, in het sociaal domein.

[0:55:56] En dan kun je dus heel veel zorg voorkomen.

[0:56:02] Dank u wel.

[0:56:04] Ik wil u dan toch ook nog, de heer Koekoek, kort?

[0:56:07] Nee, dat is heel kort.

[0:56:10] Ik besef mij, en ik denk mijn, hoe zeg je dat, tafelgenoten hier ook,

[0:56:16] dat wij met allerlei complexe, genuanceerde, lokale, regionale antwoorden komen.

[0:56:21] Het lijkt me moeilijk voor u als landelijk werkende mensen hier zinvolle beleidslijnen uit te trekken.

[0:56:31] Ik zou u willen adviseren om daar misschien nog wat nader over in gesprek te gaan,

[0:56:37] maar vooral ook voorzichtig te zijn met al te veel opleggen.

[0:56:42] Dat hebben we hier ook een aantal keer gezegd.

[0:56:45] En vooral ook goed te kijken naar wat is er en hoe kunnen we dat procesmatig,

[0:56:48] zoals mijn buurvrouw al zei, zo goed mogelijk ondersteunen.

[0:56:50] Ik ben heel blij dat wij hier vandaag met dit team en met de twee andere groepen iets mochten delen met u.

[0:56:57] En ik hoop dat wij ondanks de complexiteit toch iets hebben kunnen toevoegen aan uw ingewikkelde klus.

[0:57:04] Hartelijk dank.

[0:57:04] Wij zijn juist heel erg blij dat u ons alle vier uw kennis heeft willen delen.

[0:57:09] Daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken.

[0:57:11] En mocht er nou toch nog een vraag niet zijn gesteld of laten we nog iets te binnen schieten.

[0:57:15] U weet ons te vinden.

[0:57:16] Dat is altijd nog, ook na de hand nog welkom.

[0:57:19] Hartelijk dank.

[0:57:20] En dan gaan we afscheid van hernemen en vraag ik de volgende gasten om zo plaats te komen nemen.

[0:57:24] Dan gaan we om elf uur weer verder.

[1:03:08] Wij gaan weer verder met dit rondetafelgesprek bij de Vaste Kamer Commissie Justitie en Veiligheid over verwacht of onbegrepen gedrag en veiligheid.

[1:03:16] Aan de orde is ons tweede uur, dat gaat over zorg en veiligheid en tussenhaakje staat daar landelijk achter.

[1:03:23] Van harte welkom mevrouw Knol, korpschef van de politie.

[1:03:26] Mevrouw Los, Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amsterdam.

[1:03:30] Mevrouw Pieters, sportveilhouder OGGZ GGD Goor.

[1:03:35] En de heer Blom, psychiater en directeur acute en forensische psychiatrie bij GGZ Noord-Holland Noord.

[1:03:40] Fijn dat ook jullie er zijn.

[1:03:42] Ik ga ook jullie achtereenvolgens het woord geven om een inleiding te geven.

[1:03:47] En vervolgens proberen we ook weer binnen de tijd iedereen tenminste één vraag te laten stellen.

[1:03:53] Mevrouw Knol, aan u het woord.

[1:03:55] Dank u wel.

[1:03:57] U zult begrijpen dat u het perspectief vanuit de politie hier krijgt.

[1:04:03] En dat betekent dat ik eigenlijk graag twee thema's onder uw aandacht zou willen brengen.

[1:04:08] Wij hebben daar de afgelopen jaren, als het gaat over incidenten met personen met verwart

[1:04:13] of zoals gezegd onbegrepen gedrag, een enorme stijging waargenomen als het gaat over onze

[1:04:18] inzetten.

[1:04:20] En wat ik als eerste daarover nadrukkelijk zou willen melden is dat wij als politie zien

[1:04:25] en merken dat deze mensen die op straat zeg maar onze aandacht vragen eigenlijk andere

[1:04:30] zorg verdienen.

[1:04:32] Onze politiecollega's, zeker de collega's die op straat werken,

[1:04:35] worden opgeleid om natuurlijk hulp te verlenen en te handhaven en openbare orde.

[1:04:42] Maar dit type gedrag, daar zijn ze eigenlijk niet voor opgeleid als het gaat over wat is daar de best passende zorg bij.

[1:04:49] En dat zien we dan ook vaak als het gaat over hoe moeten we daarin optreden, wat hebben we te doen.

[1:04:56] En daar lopen we als politie zeer frequent in vast.

[1:05:02] Sterker nog, afgelopen weekend is dat ook in Groningen

[1:05:07] wederom met een fatale afloop heel triest afgelopen.

[1:05:12] Waar ook een mevrouw met verward gedrag

[1:05:14] uiteindelijk met een mes op een politiecollega afkomt.

[1:05:18] En wij in dat geval niet anders konden dan optreden.

[1:05:23] Maar deze mevrouw had echt hele andere zorg verdiend.

[1:05:28] Wat wij zien als politieorganisatie is dat eigenlijk de aantal meldingen de afgelopen

[1:05:34] jaren enorm aan het toenemen zijn.

[1:05:36] Dus dat stopt niet, het wordt ieder jaar meer.

[1:05:39] En wellicht dat andere sprekers straks aan tafel daar nog preciezer in zijn als het gaat

[1:05:43] over met wat voor type problematiek hebben we te maken, maar wat wij zien als politie

[1:05:47] is dat het over van alles en nog wat gaat en vaak multiproblematiek.

[1:05:52] Dus dat is niet aan één type zorgverlener toe te bedelen, maar dat het soms gaat over

[1:05:57] mensen die dak en thuisloos zijn geraakt, die wellicht verslaafd zijn, wellicht met oorlogsverleden

[1:06:05] naar Nederland zijn gekomen, wellicht zelf al een psychiatrische of psychische aandoening

[1:06:10] hebben.

[1:06:11] Alles kan het zijn.

[1:06:12] En het is ook niet in één type zorg terug te brengen.

[1:06:16] En dat brengt mij bij mijn tweede punt, is dat we dan als politie, en het spijt me voor

[1:06:21] de woorden, maar dan soms aan het leuren zijn met waar wij hulp kunnen krijgen om deze mensen

[1:06:26] goede zorg te verlenen.

[1:06:28] En wat betekent dat?

[1:06:29] Dat mijn collega's vaak, soms ook wel, langdurig op straat staan met deze mensen, omdat wij

[1:06:36] niet willen dat deze mensen naar een politiecel gaan, want daar horen ze gewoon niet.

[1:06:40] En dan kan het soms betekenen dat we daar ook echt mee staan te wachten totdat we passende

[1:06:45] Ik heb hierover ook gesproken, onder andere met hulpverlening.

[1:06:52] Wat wij missen, zijn twee dingen.

[1:06:54] Ik zal daar even naartoe werken.

[1:06:56] Wij hebben een meldkamer waar een ambulancedienst, een brandweer en een politie zitten.

[1:07:03] Wat mij betreft zou het een hele goede, verstandige keuze zijn om daar een vierde partij naartoe

[1:07:07] te brengen die in aanloop, als er een 112-melding is, ook het eerste telefoontje kan aannemen

[1:07:15] als het gaat over dit soort type zorg.

[1:07:17] Deze mensen zijn veel beter dan in staat om ook goed die triage uit te voeren van

[1:07:23] wat is er nu aan de hand en wat voor type moet daar nou naartoe?

[1:07:27] Moet daar nou een ambulance naartoe?

[1:07:28] Moet daar nou andere zorg naartoe of moet daar ook politieassistentie naartoe?

[1:07:32] Dus een vierde partij op de meldkamer zou ik een belangrijk punt vinden.

[1:07:36] En wat voor ons enorm relevant is, is dat de 24-7 ook opvang is of ondersteuning is.

[1:07:42] Dat hoeft niet altijd betekenen bedden, maar als het maar gaat over mensen die opgeleid zijn

[1:07:48] om met dit soort mensen om te gaan, dat die beschikbaar zijn 24-7.

[1:07:55] Hartelijk dank.

[1:07:56] Dan geef ik het woord aan mevrouw Los.

[1:08:01] Er zitten parallellen in mijn voordracht, maar dat is niet zo raar waar het over dit

[1:08:06] onderwerp gaat.

[1:08:08] Wat wij zien, je zou denken dat de mensen met de meest complexe zorg ook de meest passende

[1:08:13] zorg krijgen.

[1:08:14] Terwijl wij juist zien dat ook vanuit GGZ, vanuit andere hulpverleningen,

[1:08:18] dat komt door wachtlijst, dat komt door personeelsgebrek,

[1:08:20] dat komt ook door manieren van financieren,

[1:08:23] dat juist de meest complexe problematiek, en dan heb ik het ook over verslaving,

[1:08:27] ik heb het over mensen met gedragstoornissen,

[1:08:30] ik heb het over mensen die zich ook agressief gedragen,

[1:08:33] dat die juist niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

[1:08:36] Die mensen komen dan vaak op straat.

[1:08:38] En dan ook nog gecombineerd vaak met mensen met gedragsproblemen,

[1:08:42] problemen met trauma, met verstandelijke beperking en ook EU-burgers zien we daar ook in terug,

[1:08:48] zeker in de grotere steden. Deze mensen zijn aan het overleven. Als ze verslaafd zijn,

[1:08:54] wat ze heel vaak zijn, raken ze vaak nog verslaafder. Ze zijn vaak al zorgmijdend,

[1:08:58] worden nog zorgmijdender. Het wordt een ongelooflijk groot probleem, steeds agressiever en de mensen

[1:09:03] komen inderdaad, zoals Jannie net al zei, vooral bij de politie terecht. Als het lukt om de mensen

[1:09:09] vanuit de zorg te benaderen, dan zijn ze ook nergens meer welkom.

[1:09:13] Ze hebben overal alles al verpest.

[1:09:15] Alle bruggen zijn al verbrand.

[1:09:16] Er is geen instelling die meer met deze

[1:09:19] mens aan de slag wil, op wat voor manier dan ook.

[1:09:22] Onderdeel daarvan is ook dat de basis ook niet helemaal op orde lijkt, want hier

[1:09:27] zit heel veel sociaal-psychische hulp aan de hand.

[1:09:31] Mensen met armoede, mensen met

[1:09:33] verslavingsproblematiek, met schuldenproblematiek, die daardoor ontregelen.

[1:09:37] Als er in de wijken een laagdrempelige zorgvoorziening is waar deze mensen op dat moment de hulp

[1:09:43] kunnen krijgen die ze nodig hebben — in Helsinki las ik toevallig in de krant is

[1:09:47] iets dergelijks ingericht — het is gratis, het is laagdrempelig en daardoor kan de GGZ

[1:09:52] ook aan de slag met wel de meest complexe problematiek, omdat de lichtere problematiek gewoon in de

[1:09:58] wijken kan worden opgepakt door de mensen die daar goed in zijn.

[1:10:02] Ook de wachtlijst is inderdaad een probleem.

[1:10:04] Ik hoorde vanmorgen op de radio dat er zelfs een rechtszaak op dit moment is aangespannen

[1:10:08] door de stichting Recht op GGZ tegen de staat en de zorgverzekeraars, omdat zij ook zeggen

[1:10:13] dat de mensen op de wachtlijst de meest complexe zorg krijgen en niet de hulp die ze nodig

[1:10:17] hebben.

[1:10:17] Die komen op straat.

[1:10:19] Daar heeft de politie de handen vol aan.

[1:10:21] Dus dat is een groot probleem.

[1:10:22] Ik noemde net ook dat EU-burgers ook recht hebben op zorg en ook recht hebben op omvang.

[1:10:27] Op dit moment is er voor de steden niet voldoende financiering om dit op de juiste manier in

[1:10:32] richten, waardoor deze mensen ook onderdeel gaan uitmaken van de overlast en de onveiligheid op

[1:10:38] straat. Dan wat betreft de zorg- en veiligheidshuizen. Ik spreek hier ook namens hen. Er is een

[1:10:45] levensloopaanpak op dit moment ingesteld, wat juist voor deze meest complexe, gevaarlijke casuïstiek

[1:10:51] is. Er zit een financiering op. Daar zijn we net mee begonnen. De resultaten moeten we nog gaan

[1:10:57] Maar we hebben wel het idee dat dit een domeinoverstijgende aanpak is, waarbij verschillende

[1:11:02] partners samenwerken op deze problematiek.

[1:11:05] Ook is aan de zorg- en veiligheidshuizen de zogenaamde POK-middelen ter beschikking gesteld

[1:11:09] om met deze complexe problematiek aan de slag te kunnen.

[1:11:12] Die financieringen zijn alleen niet structureel.

[1:11:14] Na 2027 is onbekend of die er nog is.

[1:11:18] Dan kan je niet op een juiste manier iets inrichten om juist met deze hoogproblematische groep,

[1:11:24] ook vanuit het aspect van zorg en veiligheid en forensische zorg,

[1:11:28] om daar op de juiste manier mee aan de slag te gaan.

[1:11:31] Dat was het.

[1:11:32] Dank jullie wel. Dank u wel.

[1:11:34] Dan geef ik het woord aan mevrouw Pieters.

[1:11:37] Ja, dank u wel.

[1:11:40] Ik ga de problematiek belichten

[1:11:42] vanuit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, de OGGZ.

[1:11:46] Die zet zich in voor alle sociaal kwetsbare personen,

[1:11:49] zoals mensen met onbegrepen gedrag, dak- en thuislozen en zorgmeiders.

[1:11:54] Er is een landelijk dekkend netwerk ingericht van meldpunten en veel van de meldingen die

[1:12:00] wij zien betreft personen met meervoudige problematiek, die ook al bekend zijn in de

[1:12:05] zorg en meestal bij meerdere zorgorganisaties.

[1:12:08] Als de persoon is behandeld, dat is tijdelijk, wordt de persoon, de inwoner niet meer gevolgd,

[1:12:14] raakt uit beeld en komt weer terug, je kent het, via escalatie, politie, woningbouw, crisisdienst

[1:12:22] en dan krijg je weer een nieuw traject.

[1:12:24] De zorg werkt op de basis van hulpvragen.

[1:12:28] Maar ook als de politie veelvuldig wordt gebeld...

[1:12:31] de persoon uitgebreid bekend is bij zorgpartners...

[1:12:34] bijvoorbeeld GGZ of Verslavingszorg, maar zelf geen hulpvraag stelt...

[1:12:38] dan moet er eigenlijk eerst een crisis of escalatie ontstaan.

[1:12:41] Wil er weer actie komen?

[1:12:43] Want als er geen zorgvraag is, dan is er blijkbaar te weinig motivatie...

[1:12:47] en kan er geen behandeling worden gegeven.

[1:12:50] Wat doet de OGZ?

[1:12:51] Of die meldpunten, bijzondere zorg of maatschappelijke zorg zoals wij ze noemen,

[1:12:56] die zijn veel meer dan een loket.

[1:12:58] Want de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg,

[1:13:00] die verzamelt alle noodzakelijke informatie over de persoon op alle leefgebieden

[1:13:04] en bekijkt ook welke voorgaande hulpverlening alles ingezet

[1:13:08] en op die manier proberen we de zorgvragen en de zorgbehoeften te bepalen.

[1:13:13] Dan wordt vervolgens actief de opvolging van de melding ingezet

[1:13:16] en wordt niet losgelaten

[1:13:18] En we maken daarbij dankbaar gebruik, omdat we zijn ingebed in een heel netwerk van zorg-

[1:13:23] en veiligheidspartners.

[1:13:25] Het gaat dus niet alleen om het meldpunt, maar het gaat juist om de opvolging die je

[1:13:29] kunt geven.

[1:13:30] Daarbij helpt het bij dat verschillende soorten werkzaamheden, meestal ook door de GGD, worden

[1:13:35] uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de wijk-GGD, werkzaamheden in het kader van de wetverplichtige

[1:13:40] EGZ en soms ook de toeleiding naar beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bijzondere

[1:13:44] woonvormen.

[1:13:45] Het punt is dat onze medewerkers stappen in waar er eigenlijk een lacune lijkt te ontstaan,

[1:13:53] waar gaten vallen, en zetten we bemoeizorg in.

[1:13:55] We zien daarbij mensonterende situaties, onveilige situaties voor de persoon en de omgeving,

[1:14:00] dus naasten en omwonenden, geweld, zelfdoding, dakloosheid, inkomensproblemen.

[1:14:07] We zien woningcorporaties die allang wachten op een oplossing en tenslotte toch maar het

[1:14:11] huurcontract ontbinden, schorsingen vanwege ongewenst opdracht bij opvanglocatie, et cetera.

[1:14:17] Deze complexe casuïstieken die vragen om hele goede samenwerking tussen partijen.

[1:14:22] Ik hoor het iedereen zeggen. De mensen voor ons, eerste ronde, hebben dat ook gezegd.

[1:14:27] Maar wat er aan schuilt, is dat de informatiedeling niet op orde is.

[1:14:32] En dat is onontbeerlijk om passende zorg te kunnen leveren.

[1:14:35] En te vaak lopen we aan tegen handelingsverlegenheid van ketenpartners om informatie te delen.

[1:14:42] Er is angst voor tuchtrecht van bijvoorbeeld huisartsen, crisisdiensten en andere zorgprofessionals

[1:15:05] die vallen onder de wet BIG en de WGBO.

[1:15:07] Als een situatie eenmaal ontspoord is, dan blijkt best vaak dat ergens in het netwerk

[1:15:13] bijvoorbeeld een huisarts echt wel signalen had, maar niet heeft gemeld uit angst voor

[1:15:17] de AVG.

[1:15:18] En ook vaak, wat ook gebeurt, is dat een crisisdienst een persoon weer laat gaan zonder bijvoorbeeld

[1:15:26] het meldpunt hiervan op de hoogte te stellen.

[1:15:29] En u heeft het ook eerder gehoord, het gaat heel vaak om een kleine groep mensen die verantwoordelijk

[1:15:33] is voor een heel groot aantal meldingen.

[1:15:36] Wat is nodig?

[1:15:37] Om een proactieve samenwerking tussen ketenpartners echt goed te kunnen ondersteunen,

[1:15:43] moet er informatie gedeeld kunnen en mogen worden.

[1:15:48] Sinds 2015 ontbreekt het aan een wettelijke grondslag voor gegevensdeling.

[1:15:52] En daar hebben wij ontzettend veel last van.

[1:15:55] Wij pleiten ervoor dat de OGGZ weer een plek krijgt in de wet.

[1:15:59] Het zat vroeger in de WCPV en het is daarna niet teruggekomen.

[1:16:03] Ergens in de memorie van toelichting van de WMO.

[1:16:05] Dat is niet voldoende.

[1:16:07] Ik pleit ervoor dat de OGGZ wordt toegevoegd aan de wet publieke gezondheid.

[1:16:12] Waarom die wet?

[1:16:13] Omdat we daar kijken naar de mens, de zorg die die nodig heeft en die omgeving.

[1:16:18] Het collectieve belang, mens en zijn omgeving vraagt om de WPG.

[1:16:24] In de tussentijd was de WAMS een mooie uitkomst.

[1:16:28] Die is echt controversieel verklaard, terwijl die wel een gecoördineerde aanpak vanuit

[1:16:32] de hulpverleners mogelijk zou maken.

[1:16:34] en ook, second best, wat ons betreft, in ieder geval weer de OGGZ een plek geeft in de wet

[1:16:40] en ook zorgt dat de gegevensdeling vanuit de meldpunten kan worden vormgegeven.

[1:16:46] Tot zover.

[1:16:47] Dank u wel.

[1:16:48] Dan geef ik het woord aan de heer Plom.

[1:16:50] Geachte commissie, dank voor dat ik namens de Nederlandse GGZ deel mag nemen aan deze parlementaire verkenning.

[1:16:56] Als psychiater en directeur heb ik dagelijks te maken met alle facetten van onbegrepen gedrag

[1:17:00] en hiermee gepaardgaande overlast.

[1:17:02] met alle betrokkenen, netwerkpartners, de betrokken burger, buren, naasten, familie en collega professionals.

[1:17:10] Onbegrepen gedrag is, zoals gisteren ook al duidelijk werd, maar vandaag nog meer eigenlijk,

[1:17:14] een complexe kwestie die vaak een samenloop van omstandigheden biedt,

[1:17:21] een uitingsvorm is van schulden, huisvesting, bestaansonzekerheid, middelengebruik,

[1:17:26] een aandoening of een verstandelijke handicap, gecombineerd met de ingewikkeldheid van het dagelijks leven.

[1:17:31] Maar er is ook gedoe met een ander, de buurman, de buurvrouw of een naaste, die de politie

[1:17:36] inschakelt.

[1:17:36] De ander voelt zich bijvoorbeeld bang, zit zelf in de sorens, voelt zich machteloos of

[1:17:41] heeft compassie en wil helpen, maar weet eigenlijk niet hoe.

[1:17:44] En 112 kent iedereen dan.

[1:17:47] We erkennen het probleem, voelen ons als GGZ ook flink verantwoordelijk voor de oplossingsrichting.

[1:17:52] De afgelopen jaren is daarin al veel gebeurd, er loopt ook veel, maar het kan natuurlijk

[1:17:57] nog wel beter.

[1:17:59] Ik heb vier punten die ik onder uw aandacht wil brengen.

[1:18:01] Allereerste overtuiging, het verwarden en onbegrepen gedrag is van ons allemaal.

[1:18:07] Dat klinkt mogelijk als een diffuse oproep tot geen verantwoordelijkheid dragen.

[1:18:12] Zo bedoel ik hem niet.

[1:18:13] Maar het is al vaker gezegd, het begrip verward gedrag is heel groot.

[1:18:18] Er zijn veel mensen bij betrokken, veel partijen bij betrokken.

[1:18:20] En we moeten de mouwen opstropen.

[1:18:22] Gemeentes, zorg, welzijn, politie, woningbouwverenigingen, nog niet zo veel genoemd.

[1:18:26] En dichterbij de betrokkenen naast de professionals en buurtbewoners.

[1:18:30] Maar ook landelijk. We zitten hier met twee ministeries aan tafel.

[1:18:33] Ik denk dat het belangrijk is om minimaal sociale zaken, binnenlandse zaken en volkshuisvesting

[1:18:39] hier ook bij te betrekken, bij de richting die we op willen met elkaar.

[1:18:43] Dan de attitude. Attitude, de houding, denk ik van alle betrokkenen is er een van samenwerken

[1:18:48] en verantwoordelijkheid nemen. Geen quick wins, al eerder gezegd. Het kunnen verdragen

[1:18:53] dat we niet alles kunnen oplossen, maar wel steeds een beetje beter willen en zorgvuldiger

[1:18:58] willen. Uitstoten verergert de zaak, wijzen naar elkaar en afschuiven werkt niet en leidt

[1:19:03] tot terugtrekgedrag. De dagelijks praktijk zou op mijn zin centraal moeten staan, zonder

[1:19:08] een door allerlei regels gecreëerd drijfzand. Het perspectief van betrokkenen in de zorg

[1:19:14] is de buren en de naasten en de professionals wordt onlosmakelijk verbonden bij alle plannen

[1:19:18] die gemaakt worden, ook landelijk. Er is vertrouwen en improvisatieruimte nodig om het werk in

[1:19:23] goed te kunnen doen. Derde punt, voorkomen is beter dan gedoe.

[1:19:29] Vroeg signalering op wijkniveau moet voortvarend ontwikkeld worden om te

[1:19:33] voorkomen dat burgers door onbegrepen gedrag richting een 112 melding gaan.

[1:19:39] Buren en familie zijn belangrijk. Fijn om te weten dat de wijkagent sterker in

[1:19:42] positie gaat komen, dat hoop ik in ieder geval. En ik hoop ook daarnaast dat de

[1:19:47] loodgieter van de woningbouwvereniging meehelpt te signaleren en het gesprek

[1:19:51] aangaat.

[1:19:53] Tot slot, essentieel, zonder bestaanszekerheid in een passende woning is er mijns inziens

[1:19:58] geen effectieve zorg en ondersteuning nodig.

[1:20:01] En een basisinkomen helpt erbij.

[1:20:03] We hebben een pilot gedaan in Den Helder met forensische patiënten die drie jaar lang een

[1:20:08] aanvulling kregen op hun uitkering en de politiebemoeienis ging substantieel, 25, 30 tot 40 procent naar

[1:20:16] beneden.

[1:20:17] De kwaliteit van leven nam toe, het verwarde gedrag, het onbegrepen gedrag en de overlast

[1:20:22] nam substantieel af en nu is VWS bezig om te kijken of daar een vervolg aan gegeven kan worden

[1:20:29] in wat voor vorm dan ook, zonder dat je het een op het ander in een ander deel van Nederland direct

[1:20:33] kan kopiëren. Maar wij hebben gemerkt dat dit een hele belangrijke interventie is geweest voor

[1:20:39] een groep complexe mensen met complex gedrag. Andere zaken, woonvormen, zullen denk ik meer

[1:20:48] voor moeten komen, vooral in het ambulante veld.

[1:20:50] Housing first, scheve huizen zijn nog te weinig ontwikkeld in heel veel regio's.

[1:20:56] Ambulante zorg kenmerkt zich door langdurig en intensief contact,

[1:21:00] langdurige klinische verblijfsvoorzieningen.

[1:21:02] Ik ben zelf bij één betrokken geweest vanaf het begin.

[1:21:06] Zullen zo nodig ook kunnen worden uitgebreid.

[1:21:10] En ik denk dat daar, dat zijn de vier punten waar ik de nadruk op wil leggen.

[1:21:14] De Nederlandse GGZ steekt een stevige hand uit om deze punten met andere partijen verder

[1:21:19] te ontwikkelen.

[1:21:20] Van u, van de politiek, vraagt de GGZ om onder andere stabiele langdurige kaders, inzet op

[1:21:26] bestaanszekerheid in alle facetten, financiering die structureel is en ook echt helpt, het

[1:21:33] stimuleren van vroegsignalering, bemoeizorg, passende woonvormen en daarnaast is ook vertrouwen

[1:21:41] en compassie met deze problematiek,

[1:21:44] maar vooral de mensen met wie het betreft van belang.

[1:21:47] Tot slot de Eindhovense teamchef Jelle Albertijn,

[1:21:51] de volkskrant van vorige week.

[1:21:52] Het fijne van de functie wijkagent is dat je echt betekenisvol kunt zijn.

[1:21:55] Je kunt helpen voorkomen dat mensen in de fout gaan.

[1:21:59] Je bent proactief bezig.

[1:22:00] Er ontstond in mijn wijk nieuwe energie,

[1:22:02] omdat er schouder aan schouder ervoor stonden.

[1:22:05] Het gaat om rechtvaardigheid.

[1:22:06] Dat hoort bij een rechtvaardige samenleving.

[1:22:09] Dank voor uw aandacht.

[1:22:11] Dank u wel. Dank u, Aldem.

[1:22:13] We gaan weer naar de vragen.

[1:22:16] We inventariseren weer vier vragen en zegt u nogmaals duidelijk aan wie u de vraag richt.

[1:22:20] En het kan echt nog net iets beknopter dan zojuist.

[1:22:23] En als u dat doet, hebben wij meer ruimte voor onze gasten.

[1:22:26] Dus doet u uw best, alsjeblieft.

[1:22:28] En mevrouw Michonne gaat het goede voorbeeld geven.

[1:22:31] Dank aan uw interessante inbreng.

[1:22:33] Ik heb een vraag aan mevrouw Los.

[1:22:35] Kunt u iets zeggen over de manier waarop personen met verward gedrag geregistreerd staan?

[1:22:43] Want dat zegt u ook in de paper.

[1:22:45] E33 is een soort vergaarbak van allerlei soorten meldingen.

[1:22:50] Hoe gaat dat dan binnen een zorg- en veiligheidsruis?

[1:22:52] Dat wil ik eigenlijk weten in relatie tot de politie en in relatie tot de GGZ.

[1:22:58] Dank u wel.

[1:22:59] Mevrouw Moetleur.

[1:23:00] Ik richt hopelijk mijn eerste vraag aan mevrouw Knol en hopelijk is er straks tijd voor de heer Blom.

[1:23:08] Mevrouw Knol, alle partijen erkennen dat dit een maatschappelijke probleem is,

[1:23:14] maar het is de politie die zegt, dit vraagstuk ligt in de eerste plaats op het terrein van de zorg

[1:23:19] en de politie is alleen een maatschappelijke vangnet.

[1:23:22] En ik wil dat u daar nader op ingaat, want ik denk zelf dat de rol van de politie aan de voorkant,

[1:23:30] als je het hebt over signalering, dan wel aan de achterkant op het moment dat er een gevaarlijke

[1:23:36] situatie zich voordoet, cruciaal is en daarmee dus ook de opleidingen, protocollen die daarvoor

[1:23:43] moeten worden opgesteld.

[1:23:44] Dus graag een reactie.

[1:23:48] Ik dacht dat u beter paste bij het volgende blok, met lokaal bestuur.

[1:23:51] maar meneer Blom noemt de scheefhuizen, daar ben ik zelf ook nogal mee bezig geweest.

[1:23:55] En ook hier in de Kamer hebben we een motie aangenomen gekregen om het landelijk uit te rollen,

[1:23:59] maar hoe gaan we dat doen?

[1:24:01] Want ik heb er zelf wel ideeën over, maar misschien u ook,

[1:24:03] omdat het altijd de problemen is van overlast en zorg, dat loopt door elkaar en het wordt heen en weer geschalven.

[1:24:08] Dus dat is een oplossing misschien voor die gecombineerde aanpak.

[1:24:12] Dank u wel. Mevrouw Faber.

[1:24:14] Ja, dank u voorzitter. Ja, ik denk dat de vraag bij mevrouw Los hoort,

[1:24:18] maar ik werd wel getriggerd door mevrouw Knol in deze,

[1:24:21] Want mevrouw Knoll geeft aan dat de politie leurt met patiënten die ze niet kunnen kwijt.

[1:24:25] Laat ik het maar zo noemen.

[1:24:27] Het zijn niet uw woorden, maar ze hebben mijn woorden, voor de duidelijkheid.

[1:24:35] U wilt graag 24-7 dat ze bereikbaar zijn, maar gaat dan het loket dicht om vijf uur?

[1:24:40] Hoe zit dat dan?

[1:24:41] Er moet toch iemand zijn die dienst heeft?

[1:24:43] Zijn ze het hele weekend dan niet?

[1:24:45] Dat vind ik toch wel een belangrijke vraag.

[1:24:47] en kan het soms ook zo zijn dat zorg niet wordt uitgevoerd

[1:24:50] omdat bijvoorbeeld de verzekeraar een te grote veer in de pap heeft.

[1:24:54] En zo ja, hoe groot is die vinger in deze pap?

[1:24:57] Dank u.

[1:24:59] Dank u wel.

[1:24:59] Ik geef eerst het woord aan mevrouw Knol.

[1:25:04] Dank u wel, dan ga ik meteen beide vragen even langs.

[1:25:09] Begrijp me niet verkeerd,

[1:25:11] de politie heeft altijd een belangrijke taak als het gaat over de samenleving.

[1:25:16] Er zijn.

[1:25:18] Helpen.

[1:25:19] Hulpverlenen zit ook mooi in de definitie als het gaat over het politievak.

[1:25:24] Dus dat is heel erg belangrijk.

[1:25:26] Daar waren wij van, daar zijn wij van en daar zullen we altijd van blijven zijn.

[1:25:30] Zeker de wijkagent speelt daar een belangrijke rol in.

[1:25:32] Maar niet alleen de wijkagent.

[1:25:34] Het zijn alle collega's die ook in hun opleiding daarop getraind worden.

[1:25:38] Het gesprek voeren, contact maken, verbinden.

[1:25:40] Dat is juist, zeker in dit tijdsgevricht, een enorme belangrijke taak van ons.

[1:25:45] En, dus niet maar, en daarnaast is het zo, aan het eind van de dag moet deze meneer of mevrouw

[1:25:54] die een zorgvraag heeft, ergens geholpen worden.

[1:25:59] En dat kunnen mijn mensen niet.

[1:26:01] Dus natuurlijk zijn wij een onderdeel van die samenleving en natuurlijk willen wij bijdragen.

[1:26:06] Maar deze mensen verdienen een andere aandacht, andere zorg.

[1:26:10] En dat is eigenlijk wat nu de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar wordt.

[1:26:15] Waar we wellicht eerst nog dachten van goh, het is iets wat wellicht tijdelijk in ons midden is.

[1:26:20] Maar ik zeg nu vaak, ik denk dat we ermee moeten leren omgaan als samenleving.

[1:26:26] Wellicht soms ook wel toleranter zijn, maar er moeten echt oplossingen komen.

[1:26:30] En dan zijn wij niet degene die daar de beste kaarten voor hebben.

[1:26:33] Dus dat zou vooral mijn boodschap zijn.

[1:26:37] En nu ik dan toch aan het woord ben, ook misschien nog wel goed om even aan te halen.

[1:26:40] Kijk, wij registreren de meldingen die echt gaan over mensen die met verward gedrag staan.

[1:26:47] Maar daarnaast is het ook zo dat deze mensen soms vernielingen plegen of diefstal plegen.

[1:26:52] Dus de problematiek is eigenlijk nog veel groter en complexer...

[1:26:56] dan alleen het gegeven wat langs de E33 loopt.

[1:27:01] En ja, helaas is het zo dat sommige instellingen geen 24-7-bereikbaarheid hebben.

[1:27:11] En dan gaat om vijf uur de politie zoeken naar oplossingen.

[1:27:19] En dat betekent soms kijken of mensen in een crisissituatie gebracht worden.

[1:27:23] Dus een crisisbed, maar soms zijn ze...

[1:27:25] Want ik praat dan daar maar de deskundigheid over na.

[1:27:28] Te goed? Of kunnen ze niet opgenomen worden?

[1:27:31] Of hebben ze problematiek die dan weer niet in deze compartimenten passen?

[1:27:37] En dan aan het eind van de dag, ja, blijven wij eigenlijk staan...

[1:27:40] En moet deze zorg toch verleend worden?

[1:27:43] Maar dat kan dan niet, omdat er niemand beschikbaar is.

[1:27:48] Dank u wel.

[1:27:49] Mevrouw Los.

[1:27:53] Dank voor de vraag.

[1:27:54] Mevrouw Michaud.

[1:27:55] Hij is vrij breed, maar ik ga proberen hem een beetje gestructureerd te beantwoorden.

[1:28:00] Het is, denk ik, eerst goed om te weten dat de zorg- en veiligheidshuizen echt voor de

[1:28:04] problematiek in de top van de piramide zijn en op het snijvlak van straf en zorg.

[1:28:09] Dus de casustieken waar Jannie het net over heeft van mensen die ook met E33 in beeld komen,

[1:28:14] maar ook strafrecht plegen.

[1:28:16] We hebben heel veel dingen namelijk best wel heel goed geregeld.

[1:28:22] De wet VGGZ is over het algemeen een goede wetgeving waar we veel mee kunnen.

[1:28:27] De reclassering is een hele belangrijke partner.

[1:28:30] De OGGZ gebeurt in de praktijk en op alle niveaus waar dat hoort gebeuren hele goede dingen.

[1:28:37] E33 is een beetje een containerbegrip, want daar wordt heel veel onder geregistreerd

[1:28:44] waar de politie bij komt, waar vormen van onbegrepen gedrag, maar dat kan verslaving zijn,

[1:28:49] dat kan een dronken student in een portiek zijn, dat kan een toerist zijn die een spacecake heeft gegeten,

[1:28:56] dat wordt allemaal onder de E33 geregistreerd.

[1:28:58] Dus vandaar is dat niet, niet al die meldingen gaat het Zorg- en Veiligheidshuis mee aan de slag,

[1:29:04] want er is en heel veel andere dingen vaak aan de hand.

[1:29:08] Voorts is er dan aan de zeg onderin de piramide van de zwaarte van de problematiek.

[1:29:13] Er zijn al heel veel mogelijkheden die heel goed ingezet worden door al onze partners in die praktijk.

[1:29:19] En het is alleen die top van de piramide waar de zorg- en veiligheidshuizen mee aan de slag gaan.

[1:29:23] En je vroeg inderdaad ook samenwerken met politie GGZ.

[1:29:26] Die zitten in het overleg.

[1:29:29] Dus er worden eigenlijk alleen de personen geselecteerd, maar dat doen we met z'n allen.

[1:29:33] Dus dat doen we met die netwerksamenwerking die een zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigt.

[1:29:38] Kijken we met z'n allen, is deze casus diek dusdanig dat we hem in regie moeten willen nemen, zoals wij dat noemen.

[1:29:46] En dat dus we ook met alle partners hierop gaan werken.

[1:29:49] En als één partner zegt, ik kan er nog wat mee, dan nemen we iemand ook niet in regie.

[1:29:55] Dus dan gaat het zorg- en veiligheidshuis er ook niet mee aan de slag.

[1:30:01] Wat is dan regie? Wat gebeurt er dan?

[1:30:03] Als ze zeggen, deze nemen we in regie, wat is dat?

[1:30:06] Nou betekent dat een persoon, dat er ook inderdaad een dossier van wordt gemaakt,

[1:30:10] dus een hele nette confinante ook binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen,

[1:30:14] op basis waarvan ook informatie uitgewisseld kan worden.

[1:30:17] Dus er wordt een dossier gemaakt en de casus wordt door een of meerdere mensen,

[1:30:21] ja, de Zorg- en Veiligheidshuizen, maar in Amsterdam wordt er ook echt een regissieur,

[1:30:26] één persoon aangekoppeld die verantwoordelijk is voor het hele dossier.

[1:30:29] In andere Zorg- en Veiligheidshuizen wordt zo'n persoon met regelmaat besproken.

[1:30:33] in de overleg over deze ingewikkelde problematiek, waar alle partners aan tafel zitten die er iets mee kunnen.

[1:30:40] En met name bij deze doelgroep is de zorg, waaronder GGD, waaronder GGZ, maar ook NIFP,

[1:30:45] het zijn hele belangrijke partners om daarbij te hebben.

[1:30:49] Wilde u ook nog reageren op de vraag van mevrouw Faber?

[1:30:53] Ja, ik weet niet helemaal goed, in zekere zin, het is niet helemaal mijn vakgebied,

[1:30:59] Maar wat ik wel zie, en dat sluit ook aan bij de problematiek om passende huisvesting en zeker

[1:31:05] langdurige huisvesting te kunnen krijgen, is dat je ziet dat deze mensen zo'n ontzettend

[1:31:12] ingewikkelde problematiek hebben dat, zelfs als je een indicatie krijgt om in een bepaalde financiering

[1:31:19] in een bepaalde setting te komen, dan kom je met die financiering niet in die setting, want voor

[1:31:23] de zwaarste indicaties is er niet of nauwelijks beschikbaarheid.

[1:31:27] Ik heb zelf met iemand van de zorgkantoor gesproken die dat ook zegt.

[1:31:33] Voor de zwaarste indicaties is eigenlijk geen of weinig plek.

[1:31:38] Dank u wel.

[1:31:39] De heer Blom, de vraag van de heer Eerdmans.

[1:31:45] Het is inderdaad heel prettig dat er een motie is ingediend om de Schevenhuizen meer als vast

[1:31:51] onderdeel van de ontwikkeling voor deze doelgroep te laten uitmaken.

[1:31:57] Wij denken dat het een heel belangrijk onderdeel is.

[1:31:59] We komen vaak mensen tegen die in een instelling eigenlijk of daar niet op hun plek zijn.

[1:32:06] Het is te benauwend, waardoor ons bepaald gedrag ontstaat wat daar niet constructief is.

[1:32:14] Tegelijkertijd komen ze in een flat waar al meer mensen met bestaansonzekerheid zijn.

[1:32:18] Ja, dat weten jullie waarschijnlijk.

[1:32:20] Daar gebeurt van alles wat ook bepaald gedrag kan uitlokken en onze ervaring is.

[1:32:25] maar helaas nog mondjesmaat is dat keviewuzen,

[1:32:28] dus dat zijn eigenlijk kleine woningen aan de rand van een dorp

[1:32:30] of iets verder van het dorpskerm verwijderd,

[1:32:34] dat dat een bepaalde rust geeft en ruimte geeft met name

[1:32:37] om voor de personen ook meer stabiliteit te krijgen.

[1:32:41] Vaak is het wel zo dat deze mensen ambulante intensieve zorg krijgen

[1:32:45] en dat is denk ik wel heel belangrijk,

[1:32:47] dat die goed georganiseerd wordt,

[1:32:49] zodat, dat is het andere kopje vroegsignalering,

[1:32:51] dat er ook heel snel gekeken wordt, gaat het mis?

[1:32:54] Wat moet er nou gebeuren dat er een plan is voor als het misgaat of misdreigt te gaan?

[1:33:00] Maar eigenlijk de insteek is een bepaalde mate van stabiliteit die deze mensen vaak niet

[1:33:05] gekend hebben, periode daarvoor.

[1:33:07] Dus ja, ik ben er groot blij mee bezorgen daarvan.

[1:33:09] Ik weet ook dat het heel ingewikkeld is vanuit gemeentelijk perspectief om dat goed te organiseren.

[1:33:15] In Noord-Holland-Noord hebben we er nu, denk ik, een stuk of vijf over de hele 640.000 inwoners.

[1:33:22] terwijl we eigenlijk behoefte hebben aan, laten we zeggen, 35, 40 van dat soort plekken.

[1:33:27] Maar er wordt gestreden om woonplekken.

[1:33:30] En dit is niet iets waar 1, 2, 3 heel populair mee wordt.

[1:33:35] Niet bij iedere gemeente in ieder geval.

[1:33:36] Dus je hebt echt gemeentes nodig die hun nek uitsteken.

[1:33:39] Wethouders die hun nek uitsteken.

[1:33:41] Misschien dat mijn collega Anja Schouten er straks ook nog iets over kan zeggen.

[1:33:46] Maar het is wat dat betreft een hardnekkig punt.

[1:33:49] ...wat we echt samen met gemeentes moeten ontwikkelen.

[1:33:52] Maar wij zullen daar erg voor zijn.

[1:33:55] Dank u wel. Mevrouw Pieters nog in deze ronde.

[1:33:58] Ik wil er graag uit ervaring ook even op aanvullen.

[1:34:01] Ik zelf werk in regio Nijmegen, daar hebben we ook schevenhuizen.

[1:34:05] U moet zich wel realiseren dat er voorafgaand aan dit...

[1:34:09] ...dat de schevenhuizes worden neergezet.

[1:34:11] Dat was in ieder geval in Nijmegen.

[1:34:13] Er is tien jaar lang gedebatteerd met de Raad...

[1:34:16] ...voordat uiteindelijk het groene licht werd gegeven.

[1:34:19] Het zijn inderdaad van die kleine woonunits aan de rand van de stad, echt grenzend aan het buitengebied.

[1:34:28] En waar enorm op is ingezet, is juist met de verschillende zorgpartners er goed omheen zitten.

[1:34:34] Goede afspraken hebben we ook met de wijkagent.

[1:34:37] En de wijk die ernaast lag, die was eerst.

[1:34:40] Daarom heeft het ook tien jaar geduurd.

[1:34:41] U snapt dat niet meteen voor.

[1:34:44] Ze hebben het gedaan.

[1:34:46] En juist vanwege de goede inbedding en de zorgverlening en de snelloop af,

[1:34:50] ook als er inderdaad ook echt, want het zijn toch wel een soort paradijsvogels die daar allemaal wonen,

[1:34:55] dus er gebeurt echt wel wat, maar er goed op zitten, dat heeft er gemaakt dat eigenlijk de buurt...

[1:35:01] We hebben geen wanklacht gehoord, het loopt nu echt al bijna twee jaar.

[1:35:05] Dat gaat heel erg mooi en ik ben er persoonlijk heel erg blij mee.

[1:35:08] Ik ben inderdaad ook wel fan van, want dit zijn er dan acht.

[1:35:11] En vervolgens is het natuurlijk een succes in zo'n zetting waar de mensen boodschappen doen in het wijkje ernaast.

[1:35:19] Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk om op een andere plek ook met draagvlak in zo'nzelfde gemeente zo'n nieuw project te starten.

[1:35:26] Maar het is niet makkelijk en je hebt inderdaad gemeentes nodig die er ook voor willen en durven gaan.

[1:35:32] Dank u wel. De heer Aardemen.

[1:35:37] Ja, dank u wel voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ik goed geluisterd heb naar de woorden van de korpschef mevrouw Knol.

[1:35:44] En ze zijn mij ook uit het had gegrepen.

[1:35:46] Want ook in de vorige ronde hebben we het daarover gehad...

[1:35:49] dat de politie soms de mensen die ze tegenkomen met verward gedrag niet kwijt kan.

[1:35:54] En ik kan u vertellen, dat is bijna altijd op vrijdagmiddag om vier uur.

[1:35:58] En dan krijg je een antwoordapparaat of helemaal niemand.

[1:36:00] En dat is heel vervelend.

[1:36:02] De korpschef komt nu met een aantal suggesties.

[1:36:05] Ze zegt, je zou in de triage iets moeten doen, in de meldkamer.

[1:36:08] Een soort vierde zuil, dat lijkt mij een goed idee.

[1:36:10] maar dat zou dan intern georganiseerd kunnen worden, denk ik.

[1:36:14] Maar die opvang van die 24-7, dat is ook nog wel een lastige, denk ik.

[1:36:17] Dat ligt ook wel bij de politiek misschien.

[1:36:20] En waar ik zelf aan zit te denken, en dat is dan ook meteen mijn vraag aan mevrouw Knol,

[1:36:23] over de rol van de wijkagent.

[1:36:26] Die heeft toch volgens ons een hele signalerende taak, doet heel goed werk.

[1:36:30] Maar ja, wordt ook vaak ingezet in de noodhulp.

[1:36:33] En hoe krijgen we die wijkagent weer in positie?

[1:36:35] Kan zij dat beantwoorden?

[1:36:37] Dank u wel. En ik wil graag de leden eraan herinneren

[1:36:39] dat onze streven was om het nog iets beknopter te houden.

[1:36:43] Mevrouw Lala.

[1:36:44] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:36:45] En ook aan u alle dank voor uw waardevolle

[1:36:47] inbreng en met name woorden als vertrouwen, compassie en het versterken van

[1:36:51] bestaanszekerheid zijn uit het hart gegrepen.

[1:36:54] Toch zal ik wel de verleiding weerstaan om met name mijn nieuwsgierigheid

[1:36:57] naar de pilot met betrekking tot basisinkomen.

[1:37:00] Die zal ik bedwingen en ik zou het houden bij vragen zoals ik in het eerste

[1:37:05] Mijn vraag richt met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid in de brede zin.

[1:37:11] Mijn vraag is dus hoe ervaringsdeskundigen beter kunnen worden geïntegreerd in die multidisciplinaire

[1:37:17] teams die zich richten op de aanpak van onbegrepen gedrag.

[1:37:22] Ik heb graag een reflectie van de diabloom.

[1:37:26] Dank u wel.

[1:37:27] Mevrouw Uitermarkt.

[1:37:28] Ik heb een vraag aan mevrouw Knol.

[1:37:30] U gaf aan dat er heel veel tijd van de politie gaat zitten in deze personen en aan het eind van de dag

[1:37:38] dat u dan vaak die personen nog niet kan toeleiden naar de zorg die ze nodig hebben.

[1:37:43] Vroeg me af wat betekent het nou, de tijd die de politie moet besteden aan die incidenten,

[1:37:48] concreet voor de aandacht en tijd voor andere taken van de politie?

[1:37:58] Ik hoorde volgens mij terecht mevrouw Knol aangeven dat deze mensen niet in een politiecel thuis horen,

[1:38:08] maar dat ze hulp nodig hebben. Er werd een 24-uurslijn genoemd. Ik was benieuwd — wellicht

[1:38:16] Kan de heer Blom of mevrouw Knol daar zelf ook antwoord op geven?

[1:38:22] Hoe moeten we die verhouding zien als we kijken naar...

[1:38:27] genezen we hier iets mee of is het voorkomen beter dan genezen?

[1:38:32] Hoe kunnen we hier tegenaan kijken en kunnen we daarmee problemen voorkomen...

[1:38:36] waaronder die 1500 hoog risicogevallen, zeg maar?

[1:38:41] Wellicht kan daar een reflectie op gegeven worden.

[1:38:43] Dank u wel.

[1:38:44] En ik zou zelf in deze ronde nog de vraag willen toevoegen,

[1:38:48] voorzitter, die niet al gesteld is, want dat raakt andere vragen.

[1:38:50] Wie moet er nou bij voorkeur op een melding af

[1:38:53] waarvan je toch vaak achteraf zegt dat was niet per se een politietaak geweest?

[1:38:59] Ook ik zal deze vraag richten aan mevrouw Knol.

[1:39:02] Maar we kijken zo aan het eind van deze ronde of er ruimte is,

[1:39:06] dat hoop ik wel, dat ook anderen daarop kunnen reageren

[1:39:09] op meerdere vragen die nog zijn gesteld.

[1:39:10] We gaan beginnen met mevrouw Knoel.

[1:39:15] Ik ga proberen deze vragenmarathon goed te beantwoorden.

[1:39:22] Ik begin even bij meneer Arma.

[1:39:26] Die wijkagent, en dat sluit een beetje aan mij met bedogen zoals ik hem net hield, heeft

[1:39:31] zeker een taak, ook rond dit thema.

[1:39:34] Dus ook als het gaat over vroegsignalering, speelt de wijkagent daar een rol.

[1:39:37] Dus wat mij betreft de hele keten. Dat kan ook gaan over docenten.

[1:39:42] Dat kan zelfs gaan over mensen die de buurtsuper bedienen.

[1:39:46] Dat is wat mij betreft echt een vraagstuk van die hele samenleving.

[1:39:49] Als het gaat over hier is wat aan de hand, mensen komen in de knel,

[1:39:52] dan heeft de politie daar een taak in als het gaat over het signaleren.

[1:39:57] Ja, wij zitten momenteel in de situatie dat wij zien

[1:40:01] dat de taak die de wijkagent vervult, en niet alleen de wijkagent,

[1:40:04] maar ook andere leden uit een basisteam,

[1:40:06] die hier toch die zichtbaarheid en die nabijheid in die samenleving vertegenwoordigen,

[1:40:11] vaak worden ingezet voor andere taken, zoals ME.

[1:40:15] Dat vraagstuk ligt levensgroot op mijn bordje.

[1:40:19] En dat betekent dat wij echt met elkaar aan het kijken zijn,

[1:40:22] dat als die samenleving zo in beweging is,

[1:40:24] zoals zij dat nu de afgelopen in ieder geval maanden,

[1:40:27] maar je zou kunnen zeggen jaren, is,

[1:40:29] dat we ook goed moeten nadenken over hoe we én die handhaven,

[1:40:33] een openbare orde kan goed kunnen vervullen en die zichtbaarheid en die nabijheid.

[1:40:38] En dat kan wellicht niet meer verenigd in dezelfde persoon.

[1:40:41] Daar moet ik nader over spreken met mijn gezag, maar ook met mijn mensen.

[1:40:46] Dus dat vraagt alle aandacht en die is geadresseerd.

[1:40:51] Als het gaat over hoe zit dat nou?

[1:40:54] Kijk, ik stel mij voor en ik heb daar ook

[1:40:56] wel eens met de lector over gesproken, dat die triage in die meldkamer wat mij

[1:41:02] een belangrijke eerste stap zou zijn.

[1:41:05] Dat er iemand aan de telefoon zit...

[1:41:07] en zo werkt dat bij die 112...

[1:41:08] als mensen bellen, dan wordt er gevraagd...

[1:41:10] heeft u brandweer, politie...

[1:41:12] of ambulance nodig.

[1:41:14] Dat gaat over fysieke...

[1:41:17] onhebbelijkheden...

[1:41:18] maar je zou je dus ook kunnen voorstellen...

[1:41:19] dat er dan gevraagd wordt, is er andere psychische...

[1:41:22] vragenstukken voor.

[1:41:24] En als daar dan iemand aan die telefoon zit...

[1:41:26] die dat werkveld ook snapt...

[1:41:29] die die professie kent...

[1:41:30] zal die ander type vragen stellen dan die politieagent die die melding aanneemt.

[1:41:35] En dan is het wellicht zo dat er wellicht misschien soms wel ondersteuning komt vanuit de politie,

[1:41:41] maar dat er dus ook ander type hulp naar die locatie of naar dat vraagstuk gaat.

[1:41:47] Of dat het zelfs zo is dat door dat gesprek,

[1:41:50] want dat gebeurt ook bij onze politiemensen die soms mensen aan de lijn hebben,

[1:41:53] er niet direct iets naartoe hoeft, maar het probleem wellicht tijdelijk opgelost wordt,

[1:41:58] zodat er op een ander moment hulp verleend kan worden.

[1:42:02] Dus ik ben er echt van overtuigd dat die triage, het goed uitvragen wat er aan de hand is,

[1:42:07] ook deskundigheid vraagt op die problematiek.

[1:42:11] En we hebben mooie voorbeelden, en wellicht zijn die in het eerste uur ook al aan de orde geweest,

[1:42:15] waarin je ziet dat een lokaal, soms met straattriage,

[1:42:18] soms met een combinatie van politie met GGD-zorg,

[1:42:23] soms met stevige jongerenwerkers of met sociale werkers,

[1:42:27] die op die momenten die eerste stap kunnen zetten,

[1:42:31] in plaats van dat die politie dat doet.

[1:42:33] Ik vind wel dat wij er altijd moeten zijn.

[1:42:36] Want soms is het zo dat mensen in een psychose of in wat voor situatie staan

[1:42:41] dat er ook echt geweld en fysieke last is.

[1:42:44] Dan is er de politie die moet komen helpen.

[1:42:46] Maar dat is wat anders dan dat wij de eerste zijn

[1:42:49] die de eigenaar is van deze situatie.

[1:42:53] We praten nu heel veel over de publieke ruimte,

[1:42:56] Maar het is denk ik ook wel goed om te zeggen dat ook dit soort type overlast soms ook zit

[1:43:02] bij mensen die in een flatje zitten, waardoor de omgeving heel veel last ervaart.

[1:43:08] Dus, en dat is niet helemaal mijn terrein, maar ik heb ook wel meegekregen dat prikkelarme

[1:43:12] omgevingen, en dat sluit wellicht aan bij de voorbeelden die zojuist door mij genoemd worden,

[1:43:18] ook relevant is.

[1:43:19] En tot slot, denk ik ook goed om te melden, er is een groep van ongeveer, zoals het uit

[1:43:27] onze systemen blijkt, 9000 mensen die eigenlijk meer dan tien keer bij ons terugkomen omdat

[1:43:34] daar meldingen over zitten.

[1:43:36] Dus het gaat soms ook over, ja, hoe ga je met de groep om die veel probleemveroorzaker

[1:43:43] is, die dus met veel meldingen te maken heeft.

[1:43:46] Dat betekent dus dat er blijkbaar geen passende zorg is,

[1:43:50] omdat er iedere keer weer meldingen binnenkomen over deze meneer of mevrouw.

[1:43:54] Die wordt dus niet geholpen.

[1:43:58] En daar zit soms ook, wat mij betreft, een vraagstuk in,

[1:44:02] waar we als politie dan ook iedere keer maar weer proberen te dempen,

[1:44:06] maar nooit natuurlijk tot een structurele oplossing komen.

[1:44:12] Dank u wel. Dan ga ik eerst naar de heer Blom,

[1:44:14] voor onder andere de vraag van mevrouw Lala.

[1:44:19] Dank voor de mooie vraag. Ik zal de documentatie over de pilot in Den Helder in ieder geval rondsturen.

[1:44:27] Jullie is echt heel interessant.

[1:44:29] De vraag rondom ervaringsdeskundigheid.

[1:44:32] Wij vinden het, dan spreek ik voor mijn eigen instelling, maar ook vanuit de Nederlandse GGZ, van eminent belang

[1:44:38] dat ervaringsdeskundigheid steeds meer onderdeel en eigenlijk integraal onderdeel van de benadering zou moeten zijn.

[1:44:45] Dat wil niet zeggen dat dat altijd zo relevant is.

[1:44:48] Mijn ervaring is dat het, als we het over deze problematieken hebben,

[1:44:51] vooral gaat over wanneer is het moeilijk om contact te maken.

[1:44:56] En daar zetten wij nu op in, omdat het ook niet altijd eenvoudig is

[1:45:00] om heel veel mensen met ervaringsdeskundigheid aan te kunnen stellen.

[1:45:04] Dat is in de eerste ronde ook al het een en ander overgenoemd.

[1:45:08] Maar het is wel een van de belangrijke kennisbronnen die wij hanteren

[1:45:13] als het gaat om de GGZ in het algemeen, en specifiek rondom mensen waar we moeilijk contact

[1:45:18] met krijgen omdat dat een extra meerwaarde heeft.

[1:45:21] Tevens, wij doen veel aan scholing samen met de politie, wij nemen deel aan hun opleiding,

[1:45:26] zij nemen deel aan onze opleiding, we lopen met elkaar mee en dergelijke.

[1:45:29] Heel belangrijk om elkaar goed te begrijpen, dat is al eerder genoemd, maar ook hier speelt

[1:45:33] ervaren zeskundigheid, dus mensen die kunnen uit eigen ervaring kunnen vertellen wat er

[1:45:37] gespeeld heeft, hoe ze eruit gekomen zijn of niet, wat er niet goed is gegaan, hoe kun

[1:45:41] daar aan over verbeteren. Ook in de onderlinge contacten speelt het een hele belangrijke rol.

[1:45:49] Dus ja, ik kan alleen maar onderschrijven het belang ervan, naast de professionele

[1:45:54] wetenschappelijke kennis, de ervaringskennis van ervaringsdeskundigen, maar ook van naast

[1:45:58] een ervaringsdeskundige die hier een belangrijke rol in kunnen vervullen, dat we dat graag willen

[1:46:06] ontwikkelen. Het is niet altijd even gemakkelijk om dat op grote schaal te doen. Dus we moeten

[1:46:11] we daar keuzes in maken. Dank u wel. Dan ga ik ook nog naar mevrouw Pieters en mevrouw Los en dat

[1:46:17] mag ofwel zijn een reactie op een vraag die niet primair aan u gesteld was, een reactie op een van

[1:46:22] de andere sprekers, maar het mag zelfs zijn een antwoord op een niet gestelde vraag waarvan u

[1:46:27] vindt dat die wel gesteld had moeten worden. Dus ik geef het woord aan mevrouw Pieters. Ik wil even

[1:46:34] aansluiten op het samenwerken met de politie, want het zit heel veel aan de achterkant. Terecht zegt

[1:46:38] U zegt dat de politie toch een rol heeft aan de voorkant.

[1:46:42] Ik vind juist heel belangrijk dat je ook samen optrekt met de politie.

[1:46:46] En dat bedoel ik eigenlijk vanuit de ORGZ, dus de meldpuntfunctie.

[1:46:51] En helaas is bij ons de betreffende agent met pensioen.

[1:46:57] Maar we hebben een hele warme samenwerking gehad waarbij onze sociaal verpleegkundigen

[1:47:02] nauw optrokken, altijd met de agent die voor zo'n groot gebied verantwoordelijk was.

[1:47:06] juist specifiek toegededicated werkte voor deze groep en er werd eigenlijk een vaste ronde gemaakt

[1:47:13] over de tentjes in de polder, onder de brug, et cetera. Zo werden die mensen dan in beeld gehouden,

[1:47:19] maar er werd heel snel geschakeld. Ik vind het heel erg belangrijk dat je mensen in beeld hebt,

[1:47:25] want het is zo. Er werd net gezegd dat we mensen hebben die wel tien keer melden. Het record wat

[1:47:30] wij hebben is dat in één jaar één persoon meer dan 400 keer een incidentmelding bij de politie

[1:47:36] Die komt dus 400 keer, ruim 400 keer, op dat jaar, van vorig jaar heb ik het over.

[1:47:41] Dus die zorgt dus voor minimaal één melding per dag, soms twee.

[1:47:47] Daar moet je dus iets mee.

[1:47:49] Het helpt om echt nabij te zijn deze doelgroep,

[1:47:53] die we heel veel partijen ook echt kennen, daadwerkelijk ook te volgen,

[1:47:57] ze het vertrouwen te geven, te stutten en te steunen waar het kan

[1:48:00] en ze ook inderdaad verdragen.

[1:48:02] Ik heb dat woord ook vaker gehoord,

[1:48:05] Maar ook als samenleving hebben we ook met elkaar een taak om niet meteen, als er iets is, we bellen de politie.

[1:48:13] Maar stap er eens zelf naartoe. Kijk wat zeker als het in je eigen buurt is.

[1:48:18] Verdraag dat niet iedereen in hetzelfde pulletje past.

[1:48:22] Dus dat zou eigenlijk meer een maatschappelijke oproep zijn.

[1:48:25] Maar verder zou mijn wens zijn dat er nog inniger wordt samengewerkt aan de voorkant met politie en GGD.

[1:48:34] Omdat dat a preventief werkt, maar je ook met elkaar dus heel snel de meldingen voorkomt.

[1:48:42] Dank u wel, mevrouw Loss.

[1:48:45] Ja, nog twee punten.

[1:48:47] Ik wil nog even doorgaan op de vraag van mevrouw Faber over zorgkantoren.

[1:48:52] Dat is eigenlijk een onderdeel van een wat groter probleem, zou ik bijna zeggen.

[1:48:59] Eigenlijk is hier al meerdere malen ter sprake gekomen dat voor de complexere doelgroep het

[1:49:04] heel erg moeilijk is om daar de passende en langdurige huisvesting met bijpassende zorg

[1:49:09] voor te vinden. En dat is in allerlei gradaties.

[1:49:12] Dat kan op een woning zijn met ambulante zorg.

[1:49:15] Dat kan in een skeve huis zijn, noem maar op, en alles wat daartussen zit.

[1:49:19] Wat je ziet, soms heb je ook forensische plekken waar mensen terecht kunnen.

[1:49:22] Maar als het forensisch kader wegvalt, dan moet er weer een andere financiering komen.

[1:49:27] Deze mensen kunnen onder verschillende zorgregimes, waarvan uit de financiering

[1:49:32] Dan komt de WLZ, de WZD, de WMO, de ZVW, de WZD en de IFSO-vallen.

[1:49:39] En dat gaat van het één naar het ander.

[1:49:42] En dat is echt een probleem, want je ziet dat dus foutgaan.

[1:49:46] En daaraan verbonden zie je ook gebeuren dat mensen in bepaalde zorgzettingen zitten...

[1:49:51] ...waarin mensen uitbehandeld zijn, althans op het niveau zijn gekomen...

[1:49:55] ...waar die zorgzetting z'n diensten voor aanbiedt...

[1:49:58] dan naar een andere plek door moet met meer of minder zorg, want dat is maar weer afhankelijk.

[1:50:04] Dan moet er een plek gevonden worden, dan moet er juist de financiering bij worden gevonden.

[1:50:08] En daar zie je dus ook heel vaak fout gaan.

[1:50:11] Die mensen komen dus ook heel vaak op straat.

[1:50:13] Dat zien we ook wel bij casustieken die bij ons bij het actiecentrum worden aangemeld.

[1:50:18] En dan zie je eigenlijk een heel groot probleem in het domein van de zorg.

[1:50:22] Wat in de politie-systemen, in de justitie-systemen nog helemaal niet bekend is.

[1:50:27] Binnen de zorgzetting wordt iets meer ruimte gegeven voor bepaalde gedragingen,

[1:50:33] omdat de mensen zorg nodig hebben, ziek zijn en vanuit hun ziek zijn bepaalde gedrag laten zien.

[1:50:39] Er komen geen aangiftes, dus je kan geen justitieel kader maken.

[1:50:43] Bovendien is een justitieel kader ook niet de oplossing voor deze mensen,

[1:50:47] want die horen in de zorg thuis.

[1:50:49] Het is heel complex, dus we hebben niet genoeg van de juiste plekken op de juiste niveaus,

[1:50:54] met de juiste zorg en ook langdurig.

[1:50:56] en de financiering die daar omheen zit, is echt heel verstorend hierin.

[1:51:01] Die wilde ik nog toevoegen.

[1:51:03] Hartelijk dank.

[1:51:05] Er is nog hooguit ruimte voor één of een enkele vraag

[1:51:08] en daarvoor ga ik naar de rapporteurs kijken

[1:51:10] om die de vragen te laten stellen. Mevrouw Michon.

[1:51:15] Ja, dank. En het roept zoveel vragen op,

[1:51:18] dus ik wil heel graag nog van deze gelegenheid gebruikmaken

[1:51:21] om aan de Korpschef te vragen hoe het werkt,

[1:51:25] heel kort gezegd met dat mijlpunt zorgwekkend gedrag.

[1:51:28] Want ik heb het gevoel dat die E33 registratie best een vergaarbak is.

[1:51:33] Eigenlijk zeggen ook onze gasten dat op verschillende manieren.

[1:51:39] Er is ook gewoon een taak van de politie om er te zijn.

[1:51:42] Dat hoor ik ook de korpschef zeggen.

[1:51:43] En er is ook geen politieagent die graag op vrijdagmiddag met iemand wil staan

[1:51:47] die eigenlijk zorg nodig heeft en die dat niet krijgt.

[1:51:50] Maar kunnen we nou iets doen ook qua registratie

[1:51:54] en ook qua doorverwijzing naar zo'n meldpuntzorgwekkend gedrag,

[1:51:57] wat de politie kan ontlasten of ondersteunen

[1:52:00] en waardoor de lijntjes korter worden?

[1:52:03] Daar ben ik naar op zoek.

[1:52:08] Ja, vast, denk ik.

[1:52:10] Maar om daar nu zo het een en twee...

[1:52:13] Kijk, wat voor mij enorm relevant is,

[1:52:17] en dat is, denk ik, waar ik in de twee keer beantwoording ook aandacht voor vraag,

[1:52:21] is het is nu heel vaak gecompartimenteerd.

[1:52:24] Dus wat heel erg belangrijk is, is dat er gefinancierd — dat snap ik u, want het financieringsvraagstuk

[1:52:32] is, denk ik, net ook heel erg nadrukkelijk geadresseerd — iets gaat ontstaan, een institutie

[1:52:37] of zo, die namens de onderdelen het geheel zou mogen coördineren en dus ook gefinancierd

[1:52:46] die zorg in de acute situatie kan leveren, om dan wellicht daarna te kijken waar past

[1:52:51] dat het beste.

[1:52:53] Dat zijn wij nu eigenlijk steeds, dus dat is in ieder geval wat ik echt belangrijk vind,

[1:52:59] dat daar iets anders komt dan de politie die eigenlijk die ontvangstregiefunctie heeft.

[1:53:05] Daar zijn wij altijd bij, dus laat ik dat dan nog maar een keer zeggen.

[1:53:10] En het tweede, ja wellicht dat zorgpunt, maar dat vraagt ook aandacht,

[1:53:17] dat dat op die manier zeg maar doorgeleid kan, schuine streep, moet worden.

[1:53:21] want ik denk dat daar ook nog winst te behalen is, in ieder geval voor de niet-acute momenten,

[1:53:27] dus daar waar je later die zorgmeldingen doorzendt.

[1:53:31] Maar dat gaat meer over aandacht vragen dat dit de weg zou moeten zijn

[1:53:34] en daar kan zeker nog op verbeterd worden.

[1:53:39] Dank u wel. Mevrouw Pieters voor een aanvulling.

[1:53:42] Ja, er ligt een veranderde verduidelijking.

[1:53:44] De meldpunten waar ik het over heb, dat zijn die meldpunten.

[1:53:47] Meldpunten zorgwekkend gedrag, maar ze komen het voor onder verschillende noemers.

[1:53:51] Ik noem het meldpunten maatschappelijke zorg, meldpunten bijzondere zorg, maar het zijn

[1:53:54] allemaal de meldpunten zorgwekkend gedrag.

[1:53:57] Die gaan voor de, 1 en 2 is de politie, voor de acute meldingen, maar het andere meldpunt,

[1:54:04] dus waar ik het over heb, die heeft op zich een landelijke dekking, dus 0800-nummer, iedereen

[1:54:11] kan er naar bellen.

[1:54:12] De politie levert de meeste meldingen aan.

[1:54:17] Maar dat gaat juist over de niet-acute meldingen.

[1:54:21] En dat werkt op zich heel goed, maar een meldpunt zonder opvolging, daar heb je niks aan.

[1:54:26] Vandaar dat ik probeerde uit te leggen, als iets binnenkomt, dan zitten dus professionals die

[1:54:31] en het voorveld, de gemeente, de wijkteams, huisarts, et cetera, kennen.

[1:54:35] Maar ook de zorg en politie en OM goed weten te vinden.

[1:54:40] En daarom is het juist belangrijk dat je met elkaar naar die voorkant gaat bewegen.

[1:54:44] Dus ik snap uw vraag, maar het is ook juist dat betoog moeten meer aan de voorkant

[1:54:48] om de bak ellende aan de achterkant zoveel mogelijk te voorkomen.

[1:54:52] Dat kan niet altijd en daar heb je natuurlijk weer goede voorzieningen voor nodig.

[1:54:56] Trouwens ook in het midden heb je ook goede voorzieningen nodig.

[1:54:59] Dank u wel.

[1:55:02] Ja, ik wilde eigenlijk ook nog even vijf minuten pauseren voor we naar de volgende ronde gaan.

[1:55:06] Heeft u een korte vraag mevrouw Mutter?

[1:55:08] Ja, aan de heer Blom.

[1:55:09] Dat gaat over het systeem aan zich wat niet eigenlijk goed werkt

[1:55:14] en de perverse prekkels die daarin zitten.

[1:55:17] Het loont niet om langdurig zorg of aan preventie je tijd en aandacht aan te schenken,

[1:55:22] want daar zit gewoon geen verdienmodel aan.

[1:55:24] Ik wil dat heer Blom daar nog even iets over zegt,

[1:55:28] omdat dat ook een van onze aanbevelingen kan zijn richting de minister.

[1:55:33] Leer Blom.

[1:55:34] Ja, woorden als verdienmodel, als psychiater denk ik, waar hebben we het dan over?

[1:55:40] Dus ik begrijp natuurlijk wat u bedoelt, maar ik ga er liever niet inhoudelijk op in,

[1:55:44] want eigenlijk hebben we goede zorg nodig en een passende structurele financiering.

[1:55:49] Ik denk dat dat al vaker genoemd is, ook in de eerste tafel.

[1:55:53] En het is vervelend als daar perverse prikkels in zitten.

[1:55:57] De groep waar we het nu over hebben verdient intensieve, ambulante,

[1:56:01] goed geïntegreerde zorg die lange tijd duurt en waar geen,

[1:56:05] ja, soms wel verdunt en dan weer verdicht, maar in principe geen eind aan zit.

[1:56:10] En daarnaast wordt er ook veel overlegd.

[1:56:13] Dan kun je altijd zeggen, wordt dat teveel overlegd?

[1:56:15] De financiering van nu voorziet in ieder geval niet in de noodzakelijke overlegsituaties

[1:56:19] zoals die voor deze groep noodzakelijk zijn.

[1:56:25] Hartelijk dank.

[1:56:26] Ik wil meneer Blom, mevrouw Pieters, mevrouw Los en mevrouw Knol ook heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage.

[1:56:32] Het zet weer aan het denken en dat zal nog niet klaar zijn.

[1:56:38] Dank u wel.

[1:56:39] En dan wens ik u een fijne dag verder en nodig ik de volgende sprekers uit om aan tafel plaats te nemen.

[2:01:37] Mag ik u vragen de plaatsen weer in te nemen, dan kunnen wij verder met het laatste uur van dit rondetafelgesprek over verwacht of onbegrepen gedrag en veiligheid.

[2:01:53] Mag ik iedereen verzoeken om de plaatsen weer in te nemen.

[2:02:15] Beste mensen, wij gaan echt beginnen.

[2:02:21] Ik heet van harte welkom in dit derde uur mevrouw Schouten, de burgemeester van Alkmaar,

[2:02:27] de heer Van Mierlo, wethouder Zorggemeente Almelo, mevrouw Valerius, documentairemaker

[2:02:31] van onder andere Verwacht, mevrouw Jacobs, wijk- en politieagent en de heer Staal, directeur

[2:02:38] bestuurder van Sociaal Werk Nederland.

[2:02:40] Ik ga ook u vragen om allemaal een korte introductie te geven en daarna stellen wij u allemaal

[2:02:45] Maar ik heb alweer een vraag. Mevrouw Schouten, mag ik bij u beginnen?

[2:02:49] Dank u wel.

[2:02:50] En ontzettend fijn dat deze verkenning gedaan wordt, want deze groep mensen bij ons in de gemeente,

[2:02:57] zowel voor de wethouders als voor de burgemeester, vragen heel veel aandacht.

[2:03:01] En daar hebben we ook echt zorg over.

[2:03:03] Maar ik wil beginnen met te zeggen dat ik al een paar jaar in dit veld meeloop

[2:03:07] en zie dat we wel al heel veel stappen gemaakt hebben.

[2:03:10] Dat we nu intensief samenwerken met partners die we vijf, zes jaar geleden

[2:03:14] nog niet kenden of nog aan elkaar moesten voorstellen.

[2:03:17] En we zitten nu in het dingetje best practice, in het blokje best practice.

[2:03:21] Dus ik dacht, laat ik daar ook iets over zeggen.

[2:03:24] En waar ik heel erg blij mee ben, is dat wij op Noord-Land-Noord-schaal

[2:03:26] in een zogenaamde 1%-PGA-aanpak, persoonsgeberichte aanpak,

[2:03:31] dat we daar eigenlijk op een hele goede manier

[2:03:33] en zelfs met een succesratio van bijna 80%

[2:03:37] mensen met zeer veel problemen en een gevaarzetting kunnen aanpakken.

[2:03:41] Dat we dat doorvertaald hebben, ook naar Alkmaar,

[2:03:43] naar een team overlast op straat, waarbij we de presentiewerkers, de mensen van de dakloze opvang,

[2:03:50] maar ook handhaving en politie elke week samen met elkaar werken, zodat we niet alleen naar meldingen

[2:03:55] hoeven te kijken, maar dat we de mensen echt in beeld krijgen. En we hebben ook een vertaling

[2:04:00] gemaakt naar gebiedsteams, waardoor we al heel vroeg met mensen in contact zijn, maar niet alleen met

[2:04:05] de mensen zelf, ook met hun buren, ook met hun naasten, om eigenlijk proberen al heel vroeg

[2:04:10] aan de gang te gaan.

[2:04:11] Gemeenten doen hier dus echt heel veel aan en ik vind dat u dat ook van ons mag verwachten.

[2:04:16] Vandaag wil ik uw aandacht vragen voor iets waar ik me als burgemeester, waar mijn aandacht

[2:04:22] voor gevraagd wordt, en echt meer dan vijf tot tien keer per week, en dat gaat over mensen

[2:04:27] die zonder vaste wonen verblijfplaats raken.

[2:04:30] En ik zie dat in relatief korte tijd onze 24 uur opvang een verzamelplaats aan het worden

[2:04:36] is van mensen die in hun leven hun gezondheid, hun werk, hun relaties en hun huis verloren

[2:04:42] zijn.

[2:04:43] Die vrijwel zonder uitzondering verslaafd zijn en bijna allemaal heel veel zorgen en

[2:04:49] ondersteuning nodig hebben, maar dat zeer vasthoudend afwijzen.

[2:04:54] En dat is een ontzettende, ik zou het woord frustratie natuurlijk niet willen noemen,

[2:04:59] want we blijven doorgaan, wij zijn net zo vasthoudend als zij, maar wat ik zie is dat

[2:05:04] dat we door goede samenwerking toch heel vaak ook voor deze mensen toch nog een plekje of

[2:05:11] een interventie of een manier weten te vinden waarvan al die mensen die met heel veel compassie

[2:05:18] en goede bedoelingen naar deze mensen kijken, maar dat het niet geaccepteerd wordt, dat

[2:05:22] zij vasthoudend blijven in hun nee zeggen tegen elke vorm van zorg of ondersteuning.

[2:05:28] En dat baart me grote zorgen.

[2:05:30] Ik ben nu drie jaar burgemeester en er zijn een aantal mensen die ik een paar keer al terug

[2:05:34] op mijn bureau zie en iedere keer slechter dan de vorige keer, met meer schulden, met

[2:05:39] meer problemen, met meer verbroken relaties, met wat dan ook.

[2:05:43] Daarom zou ik een oproep vandaag willen doen voor iets wat misschien best wel controversieel

[2:05:47] is omdat we het hebben over de beste zorg vinden en mensen verleiden.

[2:05:52] Maar ik zou willen kijken of we ook niet zouden moeten kijken om beter het gebruik te maken

[2:05:56] van de vormen van dwang en drang die we in wetgeving al hebben.

[2:06:00] We hebben de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen te geven.

[2:06:03] We hebben de wet verplichte GGZ.

[2:06:06] Maar ik zie dat ze hem eigenlijk alleen maar gebruiken helemaal aan het einde...

[2:06:09] en dan meteen met grote maatregelen.

[2:06:11] En ik zou op zoek willen naar kleinere gedragsaanwijzingen...

[2:06:15] die misschien wel cruciaal kunnen zijn om die teleurgang...

[2:06:19] om die negatieve spiraal te kunnen doorbreken.

[2:06:23] Daar sta ik niet alleen in.

[2:06:24] In de G40 hebben we inmiddels ook een groep van burgemeesters en wethouders zorg die allemaal

[2:06:30] een centrumgemeente, dus allemaal een grote daklozenopvang hebben.

[2:06:34] En wij zijn met elkaar daar een verkenning op gestart om te kijken van kunnen we daar

[2:06:38] wat mee en hoe doen we dat op een humane en een verantwoordelijke manier.

[2:06:42] En ik zou heel graag in de verkenning daar steun op uitgesproken willen hebben, want

[2:06:47] ik vraag u nog niet eens om nieuwe wetgeving, maar wel op de steun op het denken om zelfs

[2:06:53] echt vanuit het beste voor deze mensen een keertje niet alleen te luisteren naar hen,

[2:06:58] maar naar iemand die speciaal voor hen het beste wil besluiten.

[2:07:02] En daar hoort bij, en dat is mijn tweede oproep en dan ben ik ook klaar, juist omdat de verzameling

[2:07:08] mensen in de dakloze opvang of die dakloos zijn zo ontzettend complex aan het worden

[2:07:12] is, sluit ik aan bij een oproep die ook in de bijdrage van de GGZ staat en dat is namelijk

[2:07:18] om GGZ, ambulante GGZ, zonder indicatiestelling, zonder veel gedoe, op de dagloze opvang aanwezig

[2:07:25] te hebben.

[2:07:26] Gewoon een vast gezicht die er altijd is.

[2:07:29] Dan ontstaat er namelijk iets van relatie en dan stellen mensen zich misschien wel open

[2:07:33] voor die hulp.

[2:07:34] Maar des te belangrijker, het is ook heel erg belangrijk als steuntje in de rug voor

[2:07:38] die mensen, die geweldig mensen die op al die dakloze opvang werken en die het echt steeds

[2:07:43] moeilijker hebben, maar ook de rust voor de overige cliënten.

[2:07:47] Dat zijn de twee pleidooien die ik nu zou willen doen.

[2:07:50] In onze bijdrage heb ik nog een paar van dit soort praktische zaken,

[2:07:53] hoewel ik alle lange lijnen die vandaag genoemd zijn ook zeer onderschrijf.

[2:07:57] Dank u wel.

[2:07:58] Dank u wel.

[2:07:59] Dan geef ik het woord aan de heer Van Mierlo.

[2:08:03] Ja, geachte Kamerleden, dames en heren.

[2:08:05] Als wethouder verantwoordelijk voor zorg en veiligheid informeer ik u graag over mijn werk in de praktijk.

[2:08:11] Niet zozeer alleen op die good practices,

[2:08:14] want we hebben dagelijks te maken met onveilige situaties

[2:08:18] van mensen met verward of onbegrepen gedrag,

[2:08:21] al dan niet in combinatie met verslaving en verstandelijke beperking.

[2:08:25] En als provinciestad in een stedelijk gebied met Hengelo en Enschede

[2:08:28] en ook aandachtswijken en inwoners met een lage sociaal-economische status

[2:08:33] kampt Almelo met grootstedelijke problematiek.

[2:08:36] We kennen in Almelo gemiddeld zo'n 200 dossiers

[2:08:38] van mensen die, ik zeg het maar, op scherp staan

[2:08:41] en waar we vinger aan de pols houden,

[2:08:43] Maar waar het wel elke dag mis kan gaan.

[2:08:45] En dat betekent voor ons als gemeente echt alle hens aan dek.

[2:08:49] En wij merken dat het systeem zo werkt dat er met mensen heen en weer wordt geschoven.

[2:08:53] Ook al is er een risico voor zichzelf of voor de omgeving,

[2:08:58] toch zijn er situaties dat mensen dan geen plek of geen bed krijgen.

[2:09:02] En dat ze niet worden opgenomen.

[2:09:04] Dat er geen adequate plek is.

[2:09:06] Dat er veiligheidsrisico's zijn voor de omgeving.

[2:09:08] En ondanks alle goede samenwerking tussen partners,

[2:09:11] waar we de afgelopen jaren enorm veel in hebben geïnvesteerd.

[2:09:15] En dat is ook echt verbeterd.

[2:09:17] Blijft er naar mekaar verwezen worden en komt er dan geen oplossing?

[2:09:20] Is de verslaving voorliggend?

[2:09:22] Is dat GGZ-problematiek een concreet voorbeeld?

[2:09:24] Een persoon met een WLZ-indicatie, een VG06,

[2:09:28] dat houdt in iemand die lichamelijk ziek is en veel zorg nodig heeft,

[2:09:32] die kan niet standhouden met hulp van zijn zorgaanbieder,

[2:09:34] die heeft de boel kort en klein geslagen,

[2:09:36] is uit zijn woning gezet, ernstig ontregeld.

[2:09:40] We zien een acuut risico op escalatie, maar omdat er geen bed beschikbaar is,

[2:09:44] vindt er geen crisisbeoordeling plaats en geen IBS.

[2:09:47] En dan moet er dus eerst escalatie plaatsvinden om acuutheid aan te tonen,

[2:09:51] zodat iemand kan worden beoordeeld.

[2:09:52] Terwijl je juist die escalatie wilt voorkomen.

[2:09:56] En een zorgaanbieder geeft ook aan, als ik toch opneem,

[2:09:58] dan krijg ik een boete van de inspectie.

[2:09:59] Dus mensen die het hardst zorg nodig hebben, die krijgen het niet.

[2:10:03] En dat gaat mij echt de pet te boven.

[2:10:05] Dus aan het systeem, aan die basis, daar moet wat aan veranderen,

[2:10:09] want anders blijven we doormodderen,

[2:10:10] ondanks alle goede intenties van betrokken partijen.

[2:10:14] Wat voor positie geef je de inspectie daarin?

[2:10:16] Wat vraag je van GGZ-partijen?

[2:10:18] Die moeten ook bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheid wel kunnen nemen,

[2:10:20] natuurlijk, enzovoorts.

[2:10:22] En dat laat me echt niet los.

[2:10:23] Dan krijg ik van dit soort dossiers echt buikpijn van.

[2:10:26] Dat zijn die vrijdagmiddag vijf uur gevallen ook, waar we het net over hadden.

[2:10:29] Dus wij willen die escalaties voor zijn.

[2:10:31] En als good practice, het kwam al aan de orde,

[2:10:33] We vangen veel ellende af door bijvoorbeeld praktische en gerichte triage ter plaatse.

[2:10:38] Dat doen we met een GGZ-verpleegkundige en een politieagent samen op de auto, de zogenaamde

[2:10:44] street-triage.

[2:10:44] Nou, dat werkt bij ons goed, we worden daarmee in Twente ook door andere regio's als goed

[2:10:49] voorbeeld gezien.

[2:10:50] Maar wat het ingewikkeld maakt, is we zijn afhankelijk van andere partijen om onveilige

[2:10:56] en soms ronduit gevaarlijke situaties te voorkomen, want partijen die in verschillende systemen

[2:11:01] worden afgerekend, financieel en juridisch, en die in een afgebakende koker van regels

[2:11:06] moeten opereren.

[2:11:07] Dat helpt niet.

[2:11:08] Dus dat systeem, dat piept en kraakt en dat is niet toereikend voor mensen die zich verward

[2:11:12] gedragen en gevaarlijk zijn, voor zichzelf, omwonenden en soms voor de hele samenleving.

[2:11:18] En soms, voorzitter, is het voor de veiligheid nodig om in te grijpen.

[2:11:23] Mijn collega gaf dat net ook al aan, zelfs als die zorg leidt tot vrijheidsbeperkende

[2:11:28] want dan blijkt keer op keer dat doorpakken lastig is.

[2:11:32] Omdat er geen wettelijke grondslag is om daarop in te grijpen,

[2:11:35] omdat het financieel niet gedekt is

[2:11:37] of omdat een zorginstelling geen grond voor opname heeft.

[2:11:41] Waardoor zeer kwetsbare mensen de dupe worden van het systeem,

[2:11:45] ontbrekende financiering en regels in de weg zitten.

[2:11:47] En als portefeuillehouders Zorg en Veiligheid in mijn gemeente

[2:11:50] zeggen dan mijn burgemeester en ik

[2:11:52] waar veiligheid in het geding is, moeten we adequaat kunnen ingrijpen.

[2:11:56] En dan sluit ik ook af, daarom is ons pleidooi om ook voor deze mensen

[2:12:01] een sluitend en passend stelsel te bouwen.

[2:12:04] Voor hen zelf, voor de buren, voor de familie, voor de omgeving.

[2:12:09] Want we willen een veilige stad zijn voor iedereen.

[2:12:11] We weten allemaal dat het mis kan gaan, maar dan moeten we er niet op gaan wachten

[2:12:15] mensen rond laten pompen in het systeem, schotten in financiering laten bestaan

[2:12:19] of onvoldoende hoogbeveiligde plekken hebben.

[2:12:22] want dan blijven de meest kwetsbare personen tussen wallen in het schip vallen

[2:12:27] en dan blijft een echte oplossing helaas uit.

[2:12:31] Dank u wel.

[2:12:32] U bedankt. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vilerius.

[2:12:35] Ja, dank je wel.

[2:12:36] Mijn verhaal dubbelt enigszins met de vorige sprekers,

[2:12:40] maar voor de documentaire-serie Verward

[2:12:43] liepen mijn collega's en ik ruim drie jaar mee met de hulpdiensten

[2:12:46] op de zogeheten E33-meldingen Verwardgedrag.

[2:12:49] Dat varieerde van lokale initiatieven van de GGZ- en GGD-wijkteams,

[2:12:55] tot aan de crisisdiensten, rechters, politie en DSI.

[2:12:59] Wat mij opviel, is dat er over het algemeen ontzettend veel bereidwilligheid bij alle diensten is

[2:13:03] om mensen met verwart gedrag daadwerkelijk te helpen.

[2:13:06] Maar ook dat alle hulpverleners tegen ernstige beperkingen aanlopen.

[2:13:10] Kort gezegd zag ik in de volgende knooppunten de meest duidelijke beperkingen.

[2:13:14] De eerste is privacy-wetgeving.

[2:13:16] Deze reikt zover dat het voor hulpverleners bijna onmogelijk is om voor een goede informatieoverdracht

[2:13:22] te kunnen zorgen.

[2:13:23] Tweede is systemen die niet goed op elkaar aansluiten of niet communiceren, al dan niet

[2:13:28] omdat het in een andere gemeente afspeelt.

[2:13:30] Er zijn zoveel verschillende systemen met allemaal hun eigen regels dat het een jungle

[2:13:34] wordt om iets over een persoon te kunnen vinden en snel.

[2:13:37] Er gaat veel informatie verloren.

[2:13:40] Het derde is dat er niet goed wordt samengewerkt, omdat mensen met verward gedrag vaak complexe

[2:13:46] psychiatrische stoornissen, het is al even genoemd dubbele diagnoses hebben,

[2:13:51] behoeven ze langdurig intensieve zorg.

[2:13:54] Veel hulpverlening doet slechts een deel.

[2:13:56] Iemand heeft een opname in de crisiszorg of verslavingszorg gehad

[2:13:58] en moet vervolgens naar een traumabehandeling of psychotherapeut,

[2:14:02] maar het sluit bijna nooit op elkaar aan,

[2:14:04] onder andere vanwege de eindeloze wachtlijsten.

[2:14:07] Niemand bewaakt daardoor de grote lijn en niemand is echt probleemeigenaar.

[2:14:11] Daardoor zit iedereen op zijn eigen eilandje

[2:14:13] en ziet maar een heel klein stukje van die film.

[2:14:15] Daardoor gaan patiënten rondzwerven in het systeem en verdwijnen uiteindelijk,

[2:14:19] totdat ze weer zichtbaar worden.

[2:14:20] Meestal is dat na een groot incident.

[2:14:23] Ik heb in meerdere regio's, u had het er net ook al even over,

[2:14:26] we hebben dat in Friesland, Nijmegen en in Rotterdam gezien,

[2:14:30] lokale initiatieven die goed werken.

[2:14:33] Daar werkt de politie nauw samen met de GGD of GGZ.

[2:14:36] Die hebben meer ruimte voor wat betreft de privacy-wetgeving

[2:14:39] en kennen de betrokken personen vaak ook.

[2:14:42] Ze kunnen dus net iets meer doen dan de politie.

[2:14:45] Toch zie ik dat het vooral branden blussen is en hopen dat iemand niet betrokken raakt

[2:14:49] bij een groot incident, waarna vervolgens meestal weer blijkt dat ze al jaren rondzwerven

[2:14:54] in het systeem.

[2:14:55] Het is iedereen zijn nachtmerrie en dat begrijp ik heel goed.

[2:14:57] De korte termijn oplossing is mijn inzicht dat er een soort van overkoepelend landelijk

[2:15:02] systeem komt waarbij alle zorgwekkende patiënten in beeld zijn en waar wellicht een soort procesregisseurs

[2:15:07] op zitten die wel die grote lijn bewaken.

[2:15:10] Als bekend is dat iemand afglijdt, dat er dan een plan wordt gemaakt en dat dat ook door

[2:15:14] iemand wordt bewaakt en gecontroleerd, want dat gebeurt nu niet.

[2:15:17] Die mensen zelf kunnen en willen dat niet.

[2:15:20] De families dringen vaak niet tot de juiste hoepverleners door.

[2:15:24] En daarnaast is er natuurlijk het probleem, wat net ook al aangehaald is,

[2:15:28] dat er te weinig plek is in de acute psychiatrische zorg

[2:15:31] door het grandioos wegbezuinigen van bedden.

[2:15:35] Als laatste zou ik willen pleiten voor het meer serieus nemen van direct betrokkenen

[2:15:39] van alle grote zaken waarin het gruwelijk misging en die ik de afgelopen jaren

[2:15:43] heb onderzocht, was er in vrijwel alle gevallen sprake van ouders en broers, zussen, partners

[2:15:48] die wanhopig aan de bel hebben getrokken.

[2:15:51] Soms omdat iemand al strafbare feiten pleegde, soms omdat ze zagen dat iemand dat ging doen

[2:15:56] of ernstig afgleed, of omdat hij het aankondigde.

[2:16:00] De families vertellen mij vaak dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd in zo'n

[2:16:03] geval.

[2:16:04] Vaak belt men dan 112, maar die verwijst weer door naar de huisartsenpost of de politie.

[2:16:09] Die verwijzen dan weer door naar de crisisdienst en die komt alleen als iemand per direct een

[2:16:12] gevaar voor zichzelf of anderen is.

[2:16:15] En dan nog zijn er allerlei gradaties.

[2:16:17] Dan wordt vaak alsnog 112 gebeld en dan

[2:16:19] komt de politie of ambulance, maar die kunnen weer geen psychiatrische hulp verlenen.

[2:16:23] Zij constateren dan vaak wel dat iemand nu

[2:16:26] niet alleen gelaten kan worden wegen dreigend gevaar.

[2:16:30] Maar niemand kan op dat moment voor zo'n patiënt zorgen.

[2:16:33] Veel acute hulpinstanties zijn overigens alleen op werkdagen tussen 9 en 5 te bereiken.

[2:16:38] Er wordt dan geadviseerd om de volgende dag de ambulante hulpverlening te bellen.

[2:16:43] En in het weekend loop je al helemaal tegen muren op.

[2:16:45] Alle grote zaken vertonen eenzelfde patroon.

[2:16:48] Iemand gaat zich afzonderen, gaat zorgelijk gedrag vertonen waar de omgeving direct op aanslaat.

[2:16:53] Wijgert meestal hulp, wil geen medicatie meer innemen en is niet meer, wat ze noemen, in contact.

[2:16:59] Daarna gaat het vaak mis.

[2:17:01] Wellicht is het mogelijk om een soort red flag lijst te maken.

[2:17:03] dat als dit soort gedragingen plaatsvindt, er meer grond is om iemand preventief in bewaring te nemen,

[2:17:10] waar het net ook al even over ging.

[2:17:13] Het is voor handhavers tot nog toe onmogelijk om iemand in bewaring te nemen,

[2:17:17] dat is als je kijkt naar de wetgeving wel begrijpelijk.

[2:17:19] Maar ik denk dat er een soort tussenoplossing moet komen,

[2:17:22] waarin het niet-pluisgevoel van familie, maar ook van politie en behandelaren,

[2:17:26] want mijn ervaring is dat die er zelden naast zitten, serieus genomen wordt.

[2:17:33] Ik denk dat daar enorm op geïnvesteerd moet worden om de samenleving veiliger te maken.

[2:17:37] Ik denk namelijk nog altijd dat iedere hulpverlener liever zijn excuses aanbiedt aan een patiënt

[2:17:41] omdat ze misschien te snel, te ingrijpend preventief hebben gehandeld, dan dat ze excuses

[2:17:48] moeten aanbieden aan nabestaanden omdat ze dat niet-pluisgevoel hebben genegeerd.

[2:17:54] Tot laatste bij een incident waarbij iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is en waarbij

[2:17:58] naast de politie en de hulpvereniging bijvoorbeeld ook een arrestatieteam en onderhandelaars moeten

[2:18:02] aansluiten, zijn zo dertig tot honderd specialisten betrokken.

[2:18:07] Nog los van het papierwerk een opvolging die daarbij komt kijken en rechtszaken die volgen.

[2:18:12] Dat kost in sommige gevallen tonnen, heb ik uitgerekend.

[2:18:14] Ik heb als voorbeeld de gijzeling van Ede onderzocht.

[2:18:18] Dit soort incidenten zijn er tientallen per jaar.

[2:18:21] Bij de kleinere incidenten zijn er zo tien tot dertig specialisten betrokken.

[2:18:25] Daarvan zijn er duizenden per jaar.

[2:18:26] Op jaarbasis gaat het om miljoenen euro's die daarmee gemoeid zijn, nog los van de levens

[2:18:31] die er soms zijn te betreuren en de trauma's die slachtoffers en daders en hun families

[2:18:37] oplopen en de rechtszaken die dan volgen.

[2:18:39] Dat kost de maatschappij miljoenen.

[2:18:41] Die zouden wat mij betreft geïnvesteerd moeten worden in preventie en langdurige, intensieve

[2:18:46] zorg voor hen die we zien afleiden.

[2:18:48] Dank u wel.

[2:18:49] Prachtig.

[2:18:49] Dank.

[2:18:51] Het woord is aan mevrouw Jacobs.

[2:18:54] Ik ben werkzaam op basis team Maas en Rotte in Rotterdam, waar wij ongeveer na de decentralisatie

[2:19:01] in 2016 ongeveer begonnen zijn met het politie-GGZ-programma, de samenwerking met GGZ, waarin wij

[2:19:09] de E33-meldingen opvolgen en daarbij op huisbezoek gaan zodra men niet in beeld is in een zorgkader.

[2:19:20] Dat kan zijn binnen het sociale wijkteam of inderdaad in de GGZ-instelling of iets wat daar tussen zit.

[2:19:29] Dat is heel mooi werk.

[2:19:31] Wij komen dus ook echt bij de mensen thuis.

[2:19:33] Wij zien ook hoe ze leven en wat ook het probleem aan zich is.

[2:19:38] Alleen waar we heel erg tegenaan lopen, is dat we ook echt wel zien dat iedereen het juiste werk doet,

[2:19:45] alleen dat het heel gevragmenteerd is.

[2:19:47] Dus iedereen op zijn eigen eilandje werkzaam is, de juiste bedoelingen heeft,

[2:19:53] maar dat het niet bij elkaar komt, waardoor we ook vaak vastlopen.

[2:19:57] Wachttijden binnen de zorginstellingen, dus als mensen echt inderdaad met een zorgmachtiging,

[2:20:03] waaruit blijkt dus dat iemand dus echt wel zorg nodig heeft,

[2:20:06] minimaal zes tot acht weken moet wachten op hun plekje.

[2:20:10] Ja, dat is voor ons als politie ook best lastig, omdat wij die meldingen constant terugkrijgen.

[2:20:16] En natuurlijk is het dan fijn dat we de samenwerking hebben met verschillende instanties, maar ook

[2:20:21] daarin zie je toch echt dat de privacy-wetgeving ons regelmatig in de weg zit, in plaats van

[2:20:25] dat we er daadwerkelijk wat mee kunnen.

[2:20:29] Waarin we dan ook echt dat stukje eigenaarschap missen, wat ik hier ook al een aantal keer

[2:20:33] voorbij heb horen komen.

[2:20:36] En wat we ook veel zien is natuurlijk door een stukje woningnood mensen wel de verwacht

[2:20:43] van de zelfredzaamheid waarvan uitgegaan wordt, zolang mogelijk thuis.

[2:20:48] Extramurale zorg, supermooi.

[2:20:50] Echt als het kan, heel fijn.

[2:20:52] Maar heel vaak kan het dus niet.

[2:20:54] En zie je dus dat mensen echt gewoon sociaal maar ook psychisch heel erg in de problemen komen.

[2:21:00] Waardoor ook de politie regelmatig wordt gebeld.

[2:21:05] En wij er weer op afgaan.

[2:21:08] Sinds dat wij die samenwerking hebben met het GGZ

[2:21:12] In het begin van de periode 2016-2017 hadden wij nog ongeveer 80% wat niet in beeld was

[2:21:20] binnen een zorgkader en 20% wel.

[2:21:23] Dat is ten tijde van nu juist andersom.

[2:21:28] Dan denk je hoe het kan, juist doordat zoveel zorg wel geboden wordt.

[2:21:34] Al is het extramuraal prima, maar je ziet dus dat het niet werkt.

[2:21:39] En daar hebben wij als politie gewoon erg veel last van.

[2:21:45] Ja, dat is een klein beetje wat ik doe en waar wij tegenaan lopen als politie.

[2:21:52] Heel fijn dat u dat met ons wilt delen. Dank u wel.

[2:21:56] De heer Staal.

[2:21:58] Ja, dank u wel.

[2:22:00] Dank voor de gelegenheid om ook vanuit het sociaal werk...

[2:22:02] maar ook vanuit de maatschappelijke opvang en de maatschappelijke GGZ...

[2:22:06] met u te kunnen delen hoe wij aankijken...

[2:22:08] tegen het vraagstuk van mensen met onbegrepen gedrag en veiligheid.

[2:22:13] En in de aanloop hierna heb ik onze leden gevraagd, wat is er nu eigenlijk al in gang gezet, wat merk je?

[2:22:18] En ik moet zeggen, ik vond dat misschien bemoedigend, maar ik vond het ook wel erg schrikken.

[2:22:22] Ik kwam in een a-selectieve belronde op twintig landelijke initiatieven uit,

[2:22:31] die in de wijken en de buurten worden geïnitieerd, die meestal niet van elkaar op de hoogte zijn.

[2:22:36] Dus ministeries doen waarschijnlijk heel goed bedoelde dingen, maar die zijn niet afgestemd.

[2:22:43] Ik denk dat we kunnen zeggen dat er een enorme beleidsdrukte over wijken en buurten in Nederland

[2:22:48] is uitgestort.

[2:22:51] Dat illustreert ook wel die projectificatie die mevrouw Petit-Steegs in haar analyse ook

[2:22:56] zo duidelijk noemt.

[2:22:58] Het is heel erg druk daarmee in wijken en buurten in Nederland, want al deze meestal

[2:23:02] wel heel erg goed bedoelde, maar heel erg gevragmenteerde initiatieven komen bij de

[2:23:07] mensen thuis in de voortuin of op de galerij te liggen.

[2:23:11] En dat is heel erg lastig, want in wijken en buurten leven mensen niet op projectbasis

[2:23:16] gefragmenteerd, maar die leven hun leven in alle complexiteit en in de integraliteit.

[2:23:22] En wij horen ook heel veel terug van mensen.

[2:23:26] Kan het eens een keer stoppen?

[2:23:27] Kunnen we gewoon weer eens in onze kracht worden gezet dat wij van de wijken en de buurt zijn

[2:23:31] en dat we met elkaar mogen definiëren welke hulpvraag wij nodig hebben voor de mensen

[2:23:36] die het moeilijk hebben en de mensen die het minder moeilijk hebben.

[2:23:40] Dus ik denk dat het ook van belang is dat we weggaan van die fragmentatiebom,

[2:23:45] die ik het toch maar even noem aan initiatieven van beleid,

[2:23:48] die ook vaak heel erg kortstondig op projectgronden zijn gefinancierd

[2:23:52] en ook het liefst dan in drie jaar lang een opbrengst moeten laten zien.

[2:23:57] We moeten toen naar een meerjarig en langlopend beleid, landelijk gecoördineerd,

[2:24:02] niet een landelijk eenduidig beleid, maar wel landelijk gecoördineerd,

[2:24:05] afgestemd onderling.

[2:24:07] En dan hebben we het ook nodig dat de structurele middelen komen

[2:24:10] voor het wijkgericht verbeteren van de leefbaarheid,

[2:24:13] de gezondheid en de veiligheid van die kwetsbare wijken

[2:24:16] en die bewoners daarin.

[2:24:19] En erin aandacht voor alle doelgroepen.

[2:24:21] Het heeft geen zin om mensen heel gefragmenteerd daarin te benaderen.

[2:24:26] Je moet kijken wat mensen als samenleving nodig hebben om door te gaan.

[2:24:29] En dus ook aandacht hebben voor mensen die daarin voor hard gedrag vertonen.

[2:24:35] Goed geruste wijkteams en veldwerkers, en veldwerkers bedoel ik professionals, maar ook ervaringsdeskundigen

[2:24:40] en goed betrokken vrijwilligers, die heb je nodig om signalen van woonoverlast of zorgmelding

[2:24:45] op te pakken.

[2:24:47] Stel gemeente daar nou toe in staat om dat samen met woningcorporaties, opvang- en sociaalwerkenorganisaties

[2:24:53] op te pakken.

[2:24:55] Zie het als een voorziening waarop mensen in hun wijken en buurten altijd kunnen rekenen,

[2:24:59] In plaats van toch wel heel erg projectmatig of marktgerichte producten die soms wel en

[2:25:04] soms niet in beschikbaar zijn.

[2:25:06] Het is in Nederland toch wel postcode afhankelijk of die voorzieningen er zijn, afhankelijk

[2:25:11] soms van een politieke meerderheid in de gemeente of de beschikbaarheid in een gemeentelijke

[2:25:17] begroting.

[2:25:19] Het zou een heel goed idee zijn, denk ik, om openbare geestelijke gezondheidszorg weer

[2:25:22] terug in de wet maatschappelijke ondersteuning te geven, zodat bemoeizorg en outreach-entwerken

[2:25:27] weer een vast onderdeel van gemeentelijk beleid wordt en gemeentelijke verantwoordelijken daar ook

[2:25:32] op kunnen inzetten. We constateren ook dat heel veel partijen op zoek zijn naar woonmogelijkheden

[2:25:37] met passende ondersteuning. Het is hiervoor daar ook al over gegaan en daarbij nodig met zorg en

[2:25:41] behandeling voor mensen om wie het gaat. Want soms is wonen in een wijk gewoon nog een brug te ver.

[2:25:47] En dan is er echt iets anders nodig dan een tweekamerflat in een dichtbevolkte wijk die

[2:25:51] al zo kwetsbaar is omdat mensen daar bij elkaar wonen, gezien te vaak de lage huren en de

[2:25:56] beschikbaarheid voor woningen. En dan is er ook iets anders nodig dan dakloze

[2:26:00] opvang, want dat is overdag dat je vaak op straat loopt en dat is nou net vaak het

[2:26:04] probleem. En er is ook iets anders nodig, daar is het net ook al over gegaan, dan

[2:26:09] detentie of dbs plek, want daar horen die mensen ook niet thuis. En het gebrek aan

[2:26:13] passende huisvesting en ondersteuning lezen ook terug in de position papers en

[2:26:17] onder meer in het CVV en wat de gemeente Almelo ook aangeeft.

[2:26:23] Wat wij vragen op dit punt is dat er vanuit het hopelijk toekomstig weer een

[2:26:27] landelijk gecoördineerd programma komt die die ontwikkeling kan initiëren, te

[2:26:31] ondersteunen van woonconcepten die passen bij de wonende zorgvraag van

[2:26:34] Doelgroep. Want daar begint het mee. Housing first. Dat is een term die niet

[2:26:38] hier is verzonnen, maar waar we het al lang over hebben. En er is al een aantal

[2:26:43] gemeenten en aanbieders dat initiatief heeft genomen voor concrete oplossingen.

[2:26:46] Er zitten hier twee aan tafel. Er zijn er meer.

[2:26:49] Het ging eerder al over de skeve huizen. Die zijn er al in twaalf gemeenten, maar

[2:26:53] dat betekent dat er nog ruim 330 aan zijn. En we hebben daarin echt nog een

[2:26:58] contact met elkaar, die prikkelarme huisjes waar mensen permanent in kunnen blijven wonen.

[2:27:03] Want niet elk woonconcept past nou eenmaal overal.

[2:27:05] En alsjeblieft geen page copy, maar wel een aanpak waarin we van elkaar ook durven leven.

[2:27:12] Het is, we denken heel vaak dat als we in Den Haag iets bedenken,

[2:27:16] dat dat in al die driehonderd gemeentes wel van de grond komt.

[2:27:20] Ik wil het niet onaardig zeggen, maar het is het wel een beetje het leren.

[2:27:24] Het elkaar willen leren vermogen van heel veel gemeenten is nog niet overal hetzelfde.

[2:27:28] Er zijn gemeenten die het hartstikke goed doen, maar sommige gemeentes staan echt nog helemaal in het begin

[2:27:32] en hebben ook wel een beetje een not-invented-here-syndroom.

[2:27:36] En dat is echt, die tijd moet voorbij zijn als je kijkt hoe je deze probleem moet oplossen.

[2:27:42] Wijkteams, ambulante wijkteams.

[2:27:43] Bent u bijna bij een afronding?

[2:27:44] Ja, ik ben bijna bij een afronding.

[2:27:47] Wijkteams waarin mensen van GGZ, verstandelijke beperking en verslavingskennis in zitten,

[2:27:52] maar ook van samenlevingsopbouw, want daar gaat het toch om, met inbreng van wijkagenten.

[2:27:57] Dat is denk ik wat we heel erg nodig hebben.

[2:28:00] Als we dat gaan doen, als het weer lukt om stabiel wonen mogelijk te maken,

[2:28:04] dan verbetert de veiligheid in wijken en de veiligheid van de mensen om wie het gaat,

[2:28:07] namelijk al die wijkbewoners.

[2:28:08] Het zal draaideur bestaan van veel mensen stoppen en de kans geven op een gewoon en zo gewoon mogelijk leven.

[2:28:15] Het zal de overheid heel veel kosten gaan besparen,

[2:28:19] maar bovenal biedt het mensen weer de mogelijkheid om zelf regie te hebben

[2:28:22] en te kunnen zeggen dit is mijn buurt, wij gaan erover.

[2:28:26] Hartelijk dank.

[2:28:27] Ik dank u allen voor uw hele interessante bijdrages.

[2:28:29] Ik vraag de heer Staal nog om zijn microfoon uit te zetten.

[2:28:32] We gaan het nu, alhoewel we nu getraind zijn, toch net iets anders doen.

[2:28:35] We gaan nu alle vragen inventariseren.

[2:28:37] Dus dat vraagt ook iets van u, dat u goed oplet aan wie de vraag gesteld is.

[2:28:41] Maar we doen het nu even in één keer.

[2:28:42] Mevrouw Michon, voor uw vraag.

[2:28:44] Dank u wel, voorzitter.

[2:28:45] En ik deel hetgeen wat u net zei.

[2:28:48] Ik ben echt onder de indruk van wat u al hier naar voren brengt.

[2:28:53] En dat zit bij mij, blijft dus wel ook hangen uit het punt van sturing.

[2:28:58] want we hebben eerder vanochtend gehoord ook

[2:28:59] doe nou geen one trick pony en zorg nou voor maatwerk

[2:29:02] en tegelijkertijd hoor ik ook vooral ook van mevrouw Verlieris

[2:29:07] dat er heel veel mensen bezig zijn eigenlijk

[2:29:09] en resultaat onder nul.

[2:29:12] Dat is dus toch eigenlijk aan twee kanten tragisch.

[2:29:15] Ik zou aan mevrouw Schouten willen vragen

[2:29:18] want zij noemt die persoonsgerichte aanpak

[2:29:21] als een succes wat zij binnen de gemeente heeft opgezet.

[2:29:25] Hoe zit het dan daar met die informatiedeling?

[2:29:28] Waarom kan dat daar dan wel, of kan het niet, en roeit u met de riemen die u heeft?

[2:29:36] Hoe heeft u dat op het knijlpunt opgelost, zou ik willen vragen.

[2:29:41] Gisteren tijdens de technische briefing zeiden de ambtenaren dat er niet echt een echte probleemeigenaar was,

[2:29:49] dat iedereen weer op zijn eigen eilandje zou werken, in een werkplan, dat weer wel.

[2:29:53] En toen dacht ik, dan doen we weer hetzelfde.

[2:29:57] Ik hoorde mevrouw Filerius als ware een echte politicus zeggen, je moet naar een overkoepelend

[2:30:03] landelijk systeem, waar ik zelf ook een groot voorstander van ben.

[2:30:07] Mijn vraag richt zich, denk ik, toch wel even naar de twee bestuurders vanuit Zorg en Veiligheid,

[2:30:13] die het hebben over een systeem van wetgeving en financiering die niet uitgaat van schotten

[2:30:20] en een eenduidige labeling.

[2:30:23] Hoe zien jullie dat voor je?

[2:30:29] Als je het allemaal hoort, denk je van, zijn we nou met te veel of met te weinig mensen bezig?

[2:30:34] Want voor beide is er eigenlijk wel iets voor en tegen te zeggen.

[2:30:39] Maar daar los daarvan had ik een vraag aan de heer Van Mierlo.

[2:30:42] Die zegt, eerst moet er escalatie zijn voordat je kan ingrijpen.

[2:30:47] Dat maakt mij dus ook grote zorgen.

[2:30:49] Dat zei de andere ook trouwens aan tafel.

[2:30:51] Ik denk dat het een gecombineerd probleem is van stoornis, LVB en pillen vaak.

[2:30:55] Dat zie je heel snel.

[2:30:56] Maar dan worden ze weer uitgesloten van zorg.

[2:30:59] Juist daarom zijn we dus, en dan komen dus de problemen op straat terecht, zijn we dus

[2:31:03] niet te streng bij de WLZ-indicatie, gewoon te streng, omdat die mensen er dan niet in

[2:31:08] mogen.

[2:31:11] De heer Adema.

[2:31:13] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:31:14] De bekende lappendeken, dat hoor ik hier toch heel veel terugkomen.

[2:31:19] En ja, dan is iedereen verantwoordelijk en dus eigenlijk niemand.

[2:31:21] En dan krijg je het geschuif van mensen die dat zeker niet verdienen.

[2:31:26] Dus de vraag aan de gasten is toch wel van wat zouden jullie nu van de politiek wensen,

[2:31:33] zodat we dat kunnen indikken en dat we de mensen wel de juiste zorg kunnen bieden.

[2:31:37] En ik heb ook nog een vraag aan mevrouw Schouten, die had het net over gedrag.

[2:31:41] Zullen we die even bewaren als de tot de tijd het toelaat?

[2:31:43] Ja, dat is goed.

[2:31:44] Dan bent u de eerste.

[2:31:45] Dank u.

[2:31:46] Mevrouw Lala.

[2:31:47] Ja, dank u wel.

[2:31:48] Ook aan u alle dank voor uw inbreng.

[2:31:50] Fijn dat er in een blokje best practices wordt stilgestaan bij de kracht van preventie als cruciaal

[2:31:56] onderdeel van de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag.

[2:32:01] De effectieve preventie richt zich in mijn ogen ook op het versterken van die sociale basis en het

[2:32:05] versterken van toegang tot laagdrempelige zorg en ondersteuning en het creëren van veilige plekken

[2:32:11] in de buurt.

[2:32:12] Vandaar mijn vraag aan de heer Staal.

[2:32:14] Hoe kunnen gemeenschappen en buurtinitiatieven worden betrokken bij het ondersteunen van mensen

[2:32:19] met onbegrepen gedrag of bij het ondersteunen en versterken van naasten.

[2:32:26] En in het bijzonder, en omdat het ook gaat om best practices, welke belangrijke lessen

[2:32:31] kunnen we nu trekken als het gaat om het effectiever laten functioneren van die wijkteams en die

[2:32:38] sociale wijkvoorzieningen?

[2:32:40] Dank u wel.

[2:32:40] Mevrouw Uittermark.

[2:32:42] Ja, dank ook aan allemaal voor de verschillende blikken die u meebrengt op deze ingewikkelde

[2:32:47] materie.

[2:32:48] Ik ken hem zelf ook vanuit mijn praktijk als strafrechter.

[2:32:51] Jarenlang heb ik deze mensen gezien die struikelend voorwaarts door het leven gaan.

[2:32:56] Ik ben dan ook bijzonder geïnteresseerd in wat mevrouw Schouten aangaf en ook in de brief

[2:32:59] wel staat van de G40.

[2:33:01] Hoe kunnen we beter dat kader van dwang en drang benutten en eventueel rechtbanken daar ook bij

[2:33:06] betrekken, juist ook omdat die rechtbanken breder kunnen kijken dan alleen het strafrechtelijk kader,

[2:33:12] maar ook de ontruimingen, leerplichtzaken en andere momenten waarop de rechtspraak een

[2:33:17] vindplaats kan zijn van deze mensen.

[2:33:19] Dus u gaf net aan van concreet aan de vraag, ik ben op zoek naar kleinere gedragsaanwijzingen.

[2:33:26] Kunt u daar iets meer over zeggen en hoe kijkt u naar een eventuele rol van de rechtsspraak in dit verband?

[2:33:35] Ik heb het gevoel dat mevrouw Filerius met een soort van helikopterview naar al die verschillende

[2:33:42] instanties heeft kunnen kijken.

[2:33:44] Ik hoorde haar ook aangeven dat ze het gevoel heeft dat er op allerlei eilanden gewerkt wordt.

[2:33:50] Ik zou haar willen vragen en de heer Staal zou daar misschien eventueel ook een antwoord op kunnen geven.

[2:33:58] Stel dat we dit gecoördineerder doen, kunnen we dan daar winst in boeken?

[2:34:05] In die zin dat we nu met heel veel medewerkers op één persoon werken en dat we daar efficiënter mee om kunnen gaan.

[2:34:10] Die vraag zou ik even bij jullie willen neerleggen.

[2:34:14] Dank u wel.

[2:34:15] Mevrouw Uttermark, wilt u ook uw microfoon uitzetten, die is per ongeluk aan het blijven

[2:34:18] staan?

[2:34:19] Ik voeg er zelf nog één vraag aan toe en die gaat over de dreigende bezuinigingen van

[2:34:25] enkele miljarden op de gemeentes.

[2:34:27] Want we horen hier hoe belangrijk het is dat ook gemeentes in staat worden gesteld om de

[2:34:32] juiste dingen te doen.

[2:34:34] En ik ben benieuwd naar de bestuurders, maar ik zal er één moeten kiezen, want je mag

[2:34:37] immers maar aan één persoon een vraag stellen.

[2:34:40] Laat ik dan zeggen, de heer Van Mierloo, in hoeverre u zich daar zorgen over maakt, ook

[2:34:45] in het kader van waar we het nu over hebben.

[2:34:47] We hebben nu een hoop vragen gesteld, ik hoop dat u meegeschreven heeft, ik wil eigenlijk

[2:34:51] gewoon het rijtje afgaan en iedereen de gelegenheid geven, dus ook u mevrouw Jacobs, om te reageren

[2:34:55] op wat er gevraagd is, maar ik probeer in eerste instantie u te beperken tot de vragen die aan

[2:35:00] u gesteld zijn.

[2:35:01] Mevrouw Schouten.

[2:35:03] Ja, dankuwel.

[2:35:04] Mevrouw Michon zegt we hebben resultaat onder nul, zo zou ik het echt niet willen stellen,

[2:35:08] ...omdat het een paar jaar geleden echt nog veel slechter was.

[2:35:12] Dus laat... En wij hebben als bestuurs, zoals we hier zitten, ook de verantwoordelijkheid...

[2:35:16] ...om goede moed te blijven geven aan al die mensen die hier zo hard aan werken.

[2:35:20] Dus laten we zeggen, we hebben al veel bereikt, maar we hebben nog veel meer te doen.

[2:35:23] Want daar ben ik het zeer mee eens.

[2:35:26] U vroeg zich af of wij een probleem hadden...

[2:35:28] ...met de PGA-1%-aanpak met informatiedeling.

[2:35:31] Het antwoord daarop is nee.

[2:35:32] En ik zal u precies zeggen waarom. Hoe erger, hoe makkelijker.

[2:35:36] Dus hoe ernstiger de zaak geworden is, hoe makkelijker het wordt om gegevens te delen,

[2:35:42] omdat daar ook dan een heel duidelijk reden achter zit.

[2:35:47] Daarnaast is het ook nog zo dat wij die 1%-aanpak binnen het Zorg- en Veiligheidshuis doen, dus

[2:35:54] dat betekent dat we ook allemaal het confinant gedeeld hebben.

[2:35:57] Maar ook in de kleinere casuïstiek die daar ligt, zie ik dat, ja, ik zou graag willen

[2:36:04] dat ik nog meer had, maar het probleem van informatiedeling zit heel erg in de preventiekant.

[2:36:10] Zodra het echt spannendere aan het worden is, wordt het al een stuk makkelijker, want dan

[2:36:13] kom je vaak met hele praktische praktijkwerkers die daar wel een oplossing voor vinden.

[2:36:20] En als het echt ingewikkeld wordt, dan hebben we dat best wel goed geregeld.

[2:36:23] Dus hoe erger, hoe makkelijker, die kunt u altijd vasthouden.

[2:36:29] Mevrouw Mütkle vraagt, hoe zien wij een financieel...

[2:36:32] of eigenlijk als er geen schotten meer zouden zijn.

[2:36:35] Wie is de probleemeigenaar?

[2:36:39] Ja, weet u, ik denk dat, hoe je het ook went of keert, wij als gemeente altijd één van de probleemeigenaars zijn.

[2:36:46] En zo voelt die ook voor mij.

[2:36:48] Want deze mensen wonen of verblijven in ieder geval in een gemeente,

[2:36:53] hebben daar vaak ook interacties met andere mensen, hun naasten zijn daar.

[2:36:57] Dus als er echt niemand meer is, dus als iedereen zijn handen ervan aftrekt,

[2:37:02] dan komt hij over het algemeen gewoon bij de burgemeester op het bureau.

[2:37:06] Er is een heel mooi model, dat heet het AV-model.

[2:37:09] Dat is ooit in Leeuwarden ontwikkeld.

[2:37:11] Dat werkt in een piramide en daar staat precies bij welk vraagstuk in welke intensiteit

[2:37:17] degene de probleemeigenaar zou moeten zijn.

[2:37:20] Ik denk dat het goed is dat die dan gevolgd wordt.

[2:37:23] En nogmaals, als het echt ingewikkeld wordt, hoe erger, hoe makkelijker,

[2:37:27] want dan wordt het vaak weer gewoon strafrechtelijk.

[2:37:29] Maar het gebeurt echt af en toe, per jaar, dat ik als burgemeester ook een casus persoonlijk naar mij toetrekt

[2:37:34] en dan in zo'n ICO, zo'n casusoverleg ga zitten, om te vragen, jongens, hoe zit het en wie pakt hem nu?

[2:37:43] Dus soms moet je hem ook maar even naar je toetrekken.

[2:37:45] Mijn ervaring is eigenlijk niet dat niemand ervan wil zijn,

[2:37:49] Maar veel meer dat iedereen er met zijn eigen financieringstructuren

[2:37:53] en zijn eigen kwaliteitskader zit.

[2:37:56] En dus wat ik heel graag zou willen is dat je een bepaalde groep kunt zeggen

[2:37:59] dat je daar een, net als in de levensloopregeling voor WLZ,

[2:38:03] dat je ook voor mensen die nog geen WLZ-indicatie hebt,

[2:38:06] een groep mensen hebt waarbij je zegt

[2:38:08] hier hoeven niet meer alle kwaliteitsvinkjes gezet te worden.

[2:38:11] Hier moeten we de mensen centraal blijven stellen.

[2:38:16] Mijn vraag is ook, wie is de probleemeigenaar landelijk?

[2:38:20] O, landelijk.

[2:38:22] Dat vind ik verlastiger.

[2:38:24] Daar zouden we misschien iets op moeten maken.

[2:38:30] Even kijken dan als laatste, mevrouw Uittenmark, kleinere gedragsaanwijzingen.

[2:38:39] Toen we werkten aan de wet Verplichte GGZ hadden we ook het idee om gedragsmaatregelen

[2:38:44] te kunnen doen over bijvoorbeeld social media gebruik, over verplicht medicatie nemen, over

[2:38:49] verplicht ergens niet meer mogen komen.

[2:38:52] En ik zie dat de adviezen die ik als burgemeester krijg om het besluit te nemen, daar eigenlijk nooit over gaan.

[2:38:58] In de bijdrage van CCV over woonoverlast wordt ook gesproken over gedragsaanwijzingen die een burgemeester kan geven.

[2:39:06] En wat ik zie is dat we daar echt, en dan zeg ik het even voor ons allemaal, dat we er allemaal nog heel handelingsverlegen in zijn.

[2:39:13] Omdat wanneer je een gedragsaanwijzing oplegt, je zelf ook verantwoordelijk bent voor de handhaving ervan.

[2:39:20] En in dat vraagstuk raken we dan te vaak verstrikt.

[2:39:24] Dus ik vind het heel erg belangrijk dat we met elkaar echt op zoek gaan hoe we dat vaker kunnen doen.

[2:39:30] En soms hebben we daar inderdaad een rechter bij nodig.

[2:39:32] En ik heb daar iets over geschreven.

[2:39:35] Omdat ik inmiddels een paar keer, het gebeurt echt niet elke maand toch, maar een paar keer,

[2:39:39] en ik heb daar ook met de president van de rechtbank over gesproken,

[2:39:42] dat wij dan met al die partijen en vaak soms ook samen met de betrokken inwoner

[2:39:48] een heel dossier hebben opgebouwd waarbij we aan de rechtbank vragen

[2:39:53] geef nu die zorgmachtiging af of geef nu die gedragswijziging af

[2:39:57] en dat die rechter, en dat is een goed recht,

[2:40:01] op dat moment de afweging maakt op wat hij dan ziet

[2:40:03] en dan besluit om toch nog die tweede kans te geven.

[2:40:07] Wat wij gedaan hebben in Noord-Holland

[2:40:09] is dat we nu samen met de president van de rechtbank kijken naar workshops

[2:40:13] waardoor we rechters kunnen laten zien hoe zo'n zorg- en veiligheidshuis werkt

[2:40:17] En hoe dus, hoe zorgvuldig soms in een aantal jaren zo'n voorstel van een gedragsaanwijzing tot stand komt.

[2:40:25] Dus daar komt ons betoog vandaan om ook de rechtelijke macht hier nadrukkelijk in mee te nemen.

[2:40:31] Want ik denk dat we met kleine gedragsaanwijzingen al een heel boel teleurgang, bijvoorbeeld medicatie nemen,

[2:40:37] bijvoorbeeld verplicht hulp accepteren, een heel boel teleurgang kunnen voorkomen.

[2:40:42] Dank u wel.

[2:40:43] Meneer Van Mierlo.

[2:40:45] Ja, voorzitter, dank u wel.

[2:40:46] Ja, op een aantal punten kan ik nader ingaan.

[2:40:51] Bijvoorbeeld als het gaat om...

[2:40:53] ...toch nog heel even wie is die probleemeigenaar?

[2:40:55] Want wat inderdaad mooi is aan het voorbeeld dat mevrouw Schouten geeft...

[2:40:59] ...rondom de AVE, u ziet hem ook in de rieden staan...

[2:41:02] ...zoals wij hem in Almelo en in Twente ook verder oppakken...

[2:41:05] ...is dat daar heel helder in is afgesproken...

[2:41:08] ...wanneer welke partij verantwoordelijkheid draagt.

[2:41:11] En bij de AVE3 en AVE4, wanneer het ook echt spannend wordt met veiligheidsrisico's...

[2:41:15] Ja, dan kan de burgemeester of de wethouder zorgen...

[2:41:19] ...die dan daar ook zijn betrokkenheid bij heeft en verantwoordelijkheid in wil nemen...

[2:41:25] ...om partijen ook bij elkaar te brengen om het juiste te doen.

[2:41:28] Maar dat komt best wel vaak voor.

[2:41:30] En dat maakt dat het nog steeds ontzettend goed is om lokaal heel goed...

[2:41:35] ...en dat gaf ook in het eerste blok meneer Jans aan...

[2:41:39] ...eigenlijk ook in de schoenen van een ander te durven kruipen...

[2:41:43] te snappen met welke verantwoordelijkheden de ander te maken heeft,

[2:41:48] om zo samen tot goede oplossingen te komen.

[2:41:51] Alleen heel vaak merken we gewoon dat het systeem het ingewikkeld maakt

[2:41:56] om dan ook te regelen dat iemand zorg krijgt

[2:42:01] en te regelen dat er escalatie wordt voorkomen.

[2:42:05] Want op het moment, het voorbeeld dat ik gaf,

[2:42:07] en er zijn ook nog andere voorbeelden

[2:42:09] waarbij zelfs mensen niet meer welkom zijn in de nachtopvang

[2:42:12] door eigenlijk oneigenlijk gedrag,

[2:42:15] dat bijvoorbeeld stopcontacten van de muur worden getrokken

[2:42:17] en begeleiders met elektriciteitssnoertjes worden bedreigd,

[2:42:21] dan ben je daar niet meer welkom.

[2:42:22] Maar deze mensen hebben dus een vorm van zorg nodig

[2:42:26] waar we iets voor moeten verzinnen met elkaar, zodat dat toch kan.

[2:42:30] En ja, daar kan ook een bepaalde vorm van wonen een rol bij spelen.

[2:42:36] Ik ga zelf ook met mijn college in gesprek op heel korte termijn

[2:42:40] rondom die skeve huizen, dat helpt echt.

[2:42:42] Daar hebben gemeenten ook gewoon de ruimte voor om dat zelf te doen.

[2:42:46] Maar belangrijk is wel, daar moet wel financiering achter.

[2:42:49] En dan maak ik ook een bruggetje naar de vraag van de heer Van Nispen.

[2:42:52] Die dreigende bezuinigingen, als ik hem mag toespitsen op mijn gemeente,

[2:42:56] een gemeente met pak een beetje 380 miljoen euro aan begroting.

[2:43:02] Ik heb voor 2026-27 een opgave om 30 miljoen dicht te leggen.

[2:43:08] en dat is best fors op mijn begroting, waarvan de helft wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in het sociaal domein.

[2:43:14] Zelfs ontwikkelingen waar ik niet eens invloed op heb, omdat bijvoorbeeld autonome volumegroei,

[2:43:21] maar ook het ANVB reële prijs, kostenstijgingen die doorberekend worden, dat is een substantieel deel daarvan.

[2:43:30] Dus ik maak me er ernstig zorgen over.

[2:43:32] Tegelijkertijd zien we ook kansen vanuit het ministerie van VWS,

[2:43:36] bijvoorbeeld het actieprogramma Grip op onbegrip.

[2:43:39] Maar laat dat soort faciliteiten, subsidiemogelijkheden,

[2:43:44] dan ook een structureel karakter kennen,

[2:43:46] want dan kunnen we het met elkaar goed inregelen.

[2:43:48] En wat heel belangrijk is voor die, nou ja, eigenlijk woonvoorzieningen

[2:43:55] aan de randen van dorpen en steden,

[2:43:57] waar mensen ook kunnen gedijen met bepaalde problematiek,

[2:44:01] zonder dat dat tot heel veel overlast voor de omgeving zorgt.

[2:44:05] Er is veel vraag naar soorten woningen voor, laat ik zeggen, categorieën mensen.

[2:44:12] Het klinkt gek, maar we hebben natuurlijk allerlei aandachtsgroepen.

[2:44:15] We hebben beschermd wonen, we hebben mensen

[2:44:16] die uit de maatschappelijke opvang moeten uitstromen.

[2:44:19] We hebben statushouders die een woning moeten hebben.

[2:44:22] We hebben asielzoekers die uiteindelijk opvang moeten hebben

[2:44:24] en weer uitstromen in reguliere woningvoorraad.

[2:44:27] Tal van categorieën, aandachtsfuncties

[2:44:30] die we ook in woon-zorgvisies in plek geven.

[2:44:33] Maar dan moeten we ook wel met elkaar als gemeenten zeggen

[2:44:36] dat we allemaal onze fair share nemen.

[2:44:38] En daar zit regionaal, landelijk ook wel een discussie.

[2:44:42] Want ja, heel eerlijk gezegd, deze mensen hebben toch ook wel

[2:44:45] een beetje een not-in-my-backyard gehaald, zeg ik er eerlijkheidshalve bij.

[2:44:49] Wij nemen die stap wel.

[2:44:52] Wij willen ook dit soort voorzieningen, omdat dat rust biedt.

[2:44:55] We zien ook in onze regio dat dat echt rust biedt en ook financieel wat doet.

[2:45:02] En daar liggen echt wel mooie kansen- en oplossingsrichtingen.

[2:45:05] Maar voor juist die ingewikkelde gevallen waar we mee blijven zitten...

[2:45:11] ...omdat de complexiteit het zo ingewikkeld maakt...

[2:45:14] ...mensen niet in een hokje te plaatsen zijn, daar blijf ik voor pleiten.

[2:45:19] Laten we daar nou met elkaar goed naar dat stelsel kijken...

[2:45:21] ...om tot oplossingen te komen, want binnen de huidige kaders...

[2:45:24] En alle hokjes die er zijn, financieringsmogelijkheden die er zijn,

[2:45:27] redden we dat helaas niet.

[2:45:31] Dank u wel.

[2:45:32] Mevrouw Villarius.

[2:45:36] Ik wilde u graag nog even vragen om de vraag te herhalen,

[2:45:39] omdat u mij niet helemaal duidelijk was.

[2:45:41] Het ging over of er niet te veel medewerkers op één persoon zaten.

[2:45:48] El Abassi.

[2:45:49] Wilt u de vraag herhalen die u aan mevrouw Villarius heeft gesteld?

[2:45:52] Ik heb hem alweer volgens mij. De vraag die ik stelde was dat je natuurlijk vanuit je

[2:46:01] helikopter view kon zien hoe al die instellingen op eilanden aan het werk waren en hoe je aankeek

[2:46:10] tegen een gecoördineerde rol en wat voor voordelen dat zou brengen bijvoorbeeld op

[2:46:16] gebied van efficiëntie. Vooral waar we het nu een paar keer over hebben gehad is dat

[2:46:20] natuurlijk niemand echt probleemeigenaar is. Niemand bewaakt zeg maar de grote lijn van

[2:46:24] iemand komt in zorg en hoe doorloopt hij alle stappen van die zorg. Waar hangt iemand nu zeg

[2:46:32] maar in dat proces? Niemand bewaakt dat. Je zou dan kunnen zeggen een huisarts, maar die staat

[2:46:38] vaak ook helemaal niet vanop de hoogte. Er is echt heel vaak missie gegaan. En er is nu niet één

[2:46:44] persoon of orgaan.

[2:46:47] Het zou mooi zijn als dat landelijk zou zijn.

[2:46:50] Dat die mensen in zicht zijn en blijven.

[2:46:52] En dat die gevolgd worden.

[2:46:54] In hun langdurige trajecten.

[2:46:56] De meeste mensen met verwart gedrag...

[2:47:00] hebben een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek...

[2:47:04] en vaak sociale problematiek.

[2:47:06] Het is een enorme cluster van factoren.

[2:47:10] En alle instanties die daar opzitten...

[2:47:12] die communiceren niet echt met elkaar.

[2:47:15] Dus vaak weten ze ook niet van elkaar dat ze ergens mee bezig zijn.

[2:47:18] En als je het dan hebt over iemand met dubbele diagnose,

[2:47:20] bijvoorbeeld iemand die een ernstige drugsverslaving heeft en schizofrenie,

[2:47:25] die valt eigenlijk steeds overal tussen wal en schip.

[2:47:29] Want een kliniek zegt dan van ja,

[2:47:32] we kunnen alleen de drugsverslaving behandelen,

[2:47:34] maar we zijn geen experts in schizofrenie.

[2:47:37] En de gespecialiseerde GGZ-klinieken zeggen ja,

[2:47:39] we kunnen wel die schizofrenie aanpakken,

[2:47:41] maar niet als meneer verslaafd is. Die mensen draaien constant in een soort van achtjes rond

[2:47:48] en komen boven water als het teveel wordt. Als ze overlopen, overvraagd worden, overweldigd

[2:47:54] raken, eventueel misdaad plegen. En dan zit iedereen elkaar aan te kijken en zegt oh ja,

[2:48:00] maar ik dacht dat jij en wij dachten dat die zus. En niemand weet het. Dus ik denk dat het

[2:48:05] 100 procent efficiënt gaat worden als er iemand is die die lijn bewaakt en ook mensen aanstuurt

[2:48:11] en zegt nu ben jij aan de beurt, nu komt hij bij jou en daarna gaat hij naar het volgende

[2:48:17] deurtje.

[2:48:18] En dat dus ook bewaakt.

[2:48:21] Dank u wel.

[2:48:22] Mevrouw Jacobs.

[2:48:24] Nou, er was niets specifiek aan mij, maar ik hoorde inderdaad ook of het mogelijk zou

[2:48:29] zijn dat er inderdaad een te strenge indicatie is en heel eerlijk gezegd is dat wel waar wij

[2:48:35] ook echt in de partij vaak tegenaan lopen, dat op het moment dat wij inderdaad met iemand

[2:48:41] buiten staan waarvan we echt wel het idee hebben, nou die moet beoordeeld worden, maar

[2:48:45] dat iemand inderdaad onder invloed is, dat er al heel gauw gezegd wordt, ja sorry, maar

[2:48:49] dan kunnen wij geen beoordeling doen en vervolgens blijven wij met het probleem zitten.

[2:48:57] En ja, dat er soms inderdaad ook een beetje gekeken gaat worden van joh, is hier een strafbaar

[2:49:02] feit gepleegd, zodat wij daadwerkelijk wel aan de slag kunnen.

[2:49:05] Dat is natuurlijk heel krom.

[2:49:09] We weten dat iemand zorg nodig heeft, maar dat dat uiteindelijk op deze

[2:49:13] wijze dan toch bewerkstellig moet worden, dat voelt voor ons ook niet altijd oké.

[2:49:18] Daarbij wil ik wel stellen dat we steeds vaker op zoek gaan naar strafbare feiten,

[2:49:23] waar dan ook uit blijkt dat inderdaad een rechter uiteindelijk wel die gedwongen zorg

[2:49:28] of die forensische zorg in kan stellen.

[2:49:30] Dat is natuurlijk wel heel prettig,

[2:49:32] Maar goed, dat is bij de politie ook soms nog een beetje lastig,

[2:49:36] maar dat is wel waar we steeds vaker naartoe willen werken.

[2:49:40] Dus ik hoop ook inderdaad dat bij het OM daar ook steeds vaker naar gekeken gaat worden

[2:49:43] van, joh, daar is-ie weer.

[2:49:45] Wat kunnen we er daadwerkelijk mee doen?

[2:49:49] Dus, dat.

[2:49:50] Dank u wel.

[2:49:52] Meneer Stijl.

[2:49:53] Ja, pardon.

[2:49:55] Op de vraag van mevrouw Lalla, maar ook voor een deel van de heer Al-Abassi.

[2:49:59] Ik denk dat we nog veel meer met preventie kunnen winnen.

[2:50:02] Daar kan je niet alles mee oplossen, maar wel heel veel.

[2:50:05] En preventie aan zich is helemaal niet zo ingewikkeld.

[2:50:07] Want de meeste wijkbewoners, met begrepen en onbegrepen gedrag...

[2:50:13] weten heel goed wat ze willen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hun wijken.

[2:50:18] En het enige wat we moeten doen, is het ze weer vragen.

[2:50:21] En ze de mogelijkheid bieden om het te uiten.

[2:50:22] Want ze hebben er wel een stukje ondersteuning bij nodig.

[2:50:24] En daar zit wel een probleem.

[2:50:25] Er is, wat je dan noemt, bijna geen presentie meer in wijken.

[2:50:28] De wijkagent kom je niet meer tegen.

[2:50:30] De jongerenwerker die vroeger op een plein hing, die is er vaak niet meer.

[2:50:33] En ook de opbouwwerker is er niet meer.

[2:50:36] Dus als er weer dat soort mensen zijn die je aan kan spreken, zeggen,

[2:50:39] joh, gisteren gebeurde er iets, kan ik eens even met je praten wat we daar aan kunnen doen?

[2:50:43] Of er is weer een laagdrempelige voorziening als een bibliotheek of een buurtcentrum

[2:50:47] waarin je dat kan melden en met elkaar aan de slag kan,

[2:50:50] dan kunnen mensen heel veel samen doen.

[2:50:53] En ik denk dat we daar dus veel meer naartoe moeten,

[2:50:55] weer terug naar die laagdrempelige voorzieningen

[2:50:57] en die presentie van laagdrempelige ondersteunende professionals

[2:51:01] op wijkniveau, die ook overigens dan vaak weer de verbinding kunnen zijn

[2:51:05] met zorg, die wel nodig is.

[2:51:08] Dank u wel.

[2:51:10] Zag ik de heer Van Mierlo die nog een korte aanvulling wilde doen?

[2:51:13] Ja, dat is correct, voorzitter.

[2:51:14] Ik realiseer me dat ik op de vraag van de heer Eerdmans niet ben ingegaan,

[2:51:18] dus dat doe ik, als het mag, in de rebound alsnog even.

[2:51:21] Want inderdaad, die toegang tot de WLZ, ja, wij zien dat dat zo is.

[2:51:27] En dan hebben we de mensen in een ander kader, als het ware.

[2:51:31] Maar wat, denk ik, relevant is en wat een oplossingsrichting kan zijn,

[2:51:34] is dat we met name het probleem centraal stellen

[2:51:37] en niet zozeer...

[2:51:38] Er moet achter de schermen, moet dat qua zuil, als het ware,

[2:51:43] maar lekker uitgezocht worden.

[2:51:44] Maar op het moment dat we met een situatie van doen hebben,

[2:51:46] of de politie heeft dat, of wij met elkaar,

[2:51:49] dan moet eigenlijk die financieringstroom niet leidend zijn

[2:51:51] en dat hokje niet leidend zijn.

[2:51:53] Dus dat zou helpen.

[2:51:55] En dan, om escalatie te voorkomen, heb je soms ook vrijheidsbeperkende maatregelen die je moet nemen nodig.

[2:52:01] En daar is nog geen kader voor, dus dat zou ons helpen om daar ruimte voor te krijgen.

[2:52:06] En uiteindelijk ook op die manier, zodat partijen aan de voorkant meer hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

[2:52:12] En ik ondersteun het pleidooi ook van harte dat dat helpt als dat ook laagdrempelig in de wijken beschikbaar is.

[2:52:17] Dat betekent ook politieke keuzes lokaal en daarmee ook een financieringsstroom lokaal.

[2:52:23] Want ja, wij zetten bemoerzorg in, we hebben opbouwwerkers, we maken gebruik van ervaringsdeskundigheid,

[2:52:29] we hebben een wijk GGD'er en dat is allemaal heel relevant.

[2:52:32] Maar dat wordt dus 340 keer in Nederland, wordt dat bekeken.

[2:52:36] En in hoeverre daar ook politiek comfort op is.

[2:52:40] Ja, en dat maakt dat het uitmaakt in welk postcode gebied je woont.

[2:52:47] Ik had de heer Aardema een vraag beloofd.

[2:52:50] Ik zie ook dat de heer Eerdmans heel graag hier nog op door wil.

[2:52:53] Ik geef die vraag graag door, want het antwoord is al gegeven door mevrouw Schouten

[2:53:00] toen er even een onderhontje was over die gedragsaanwijzing.

[2:53:03] Dank u wel.

[2:53:04] Dank. Dan de heer Eerdmans.

[2:53:06] Ja, dank.

[2:53:07] Naar aanleiding van de antwoord van de heer Van Mierlo aan de beide bestuurders van dat Helsinki-verhaal,

[2:53:12] dat wordt volgens mij in Amsterdam een beetje uitgeprobeerd,

[2:53:14] van laagdrempelig gewoon eigenlijk een instap voor mensen met problematisch gedrag.

[2:53:20] Is dat dan voor jullie ook in de gemeente een idee?

[2:53:25] Sterker nog, daar zijn we mee bezig, juist met jongere werkers, met presentiewerkers, met ook de

[2:53:32] wijkagent, met vaak ook wijkboa's, met de zorg. We hebben in Alkmaar vijf teams, dus over de

[2:53:40] verschillende gebieden, die als er maar dit in de politierapportage staat of als een inwoner zich

[2:53:46] meldt of als er iets anders gehoord wordt vanuit het buurthuis of vanuit de bibliotheek, die gewoon

[2:53:50] echt letterlijk aanbellen, contact maken. Dus ja, dat gebeurt. Ik heb daar wel zorgen

[2:53:56] bij of we dat vol kunnen houden, want ik zou er eigenlijk nog wel ietsje meer van willen.

[2:54:01] Wij hebben nu zelfs voor deze mensen, wat wij de gebiedsoorveer noemen, hebben wij zelfs

[2:54:06] piketten om te zorgen dat op vrijdagmiddag en op zaterdagmiddag en op zondagavond, dat

[2:54:13] we ook dan een moment hebben. En zelfs als het nodig is, gaan zij zelfs dan even de

[2:54:18] om meteen contact te maken om dat wat er wel is meteen in te schakelen.

[2:54:23] Dus ja, dat is een hele goede manier.

[2:54:25] Het geeft ook als bestuurder veel comfort en voor de inwoners heel veel ingang.

[2:54:30] En dat moeten we wel kunnen blijven betalen.

[2:54:34] Mevrouw Moedler.

[2:54:35] Ik worstel nog met het antwoord op wie is nou die probleemeigenaar.

[2:54:39] Ik voel me probleemeigenaar, maar ik ben maar een simpele volksvertegenwoordiger

[2:54:45] die dit agendeert samen met onze collega's.

[2:54:51] Dus de vraag moeten we het heel erg vanuit veiligheid insteken, want ik wil dat we een

[2:54:56] veilige wijk hebben, lokaal is het ook in handen van de burgemeester die zich uiteindelijk

[2:55:00] op lokaal niveau de eindverantwoordelijke noemt, voelt, dus ook de probleemeigenaar.

[2:55:07] Maar u snapt ook dat wij als rapporteurs, hoe zeg je dat goed, ik wil niet dat straks weer

[2:55:18] een plan komt waar niemand zich probleemeigenaar voor voelt en dat alle ministeries weer wederom

[2:55:25] apart, versnipperd aan de slag gaan. Dus help ons even in die gedachtgoed. Wie maken we hier de

[2:55:33] probleemeigenaar van? Uiteraard als samenleving. Ik wil daar heel graag iets over zeggen. Deze

[2:55:40] worsteling hebben wij een aantal jaren geleden in de gemeente ook gehad. Want daar was ook een

[2:55:47] een afdeling zorg en een afdeling veiligheid.

[2:55:50] Wij zijn in gemeenten allemaal aan het zoeken.

[2:55:52] Ik hoor dat bij de wethouder, ik hoor dat bij mezelf.

[2:55:54] Wij hebben gewoon elke week overleg met de betrokken wethouders en de burgemeester,

[2:55:59] omdat we, hoe je het ook wendt of keert, de top van de gemeente is in ieder geval

[2:56:04] probleemeigenaar. En ja, dan moeten wij soms ook in onze

[2:56:07] organisaties even zorgen dat de juiste mensen bij elkaar komen.

[2:56:10] Maar in de gezamenlijkheid zijn we de

[2:56:12] probleemeigenaar. Als het gevaarlijk wordt, is het de burgemeester.

[2:56:15] Ik zou eigenlijk een oproep willen doen aan alle departementen.

[2:56:18] In een vorige fase hadden we wel eens interbestuurlijke afspraken.

[2:56:23] Dit vraagt nu echt een interbestuurlijke afspraak, waarbij niet de indeling van de departementen

[2:56:29] leidend kunnen zijn, maar de maatschappelijke opgave.

[2:56:31] En nee, dat is niet makkelijk, maar dat gaat u lukken.

[2:56:38] Dan zeg ik even namens ons dank voor het vertrouwen.

[2:56:44] Ik denk dat we hiermee af kunnen gaan ronden.

[2:56:47] Ik wil ook de sprekers in dit derde uur heel hartelijk bedanken,

[2:56:50] maar ook nogmaals dank uitspreken aan alle mensen die een bijdrage

[2:56:53] hebben geleverd op wat voor wijze dan ook aan het rond de tafel gesprek.

[2:56:56] Door iets in te sturen, door hier aanwezig te zijn,

[2:56:59] maar ook door aanwezig te zijn op de publieke tribune of door dit op andere wijze te volgen.

[2:57:04] Heel hartelijk dank allemaal.

[2:57:05] Dank ook aan de ondersteuning vandaag aanwezig bij dit rond de tafel gesprek.

[2:57:11] Wordt vervolgd, zeg ik met heel veel nadruk.

[2:57:13] Ook nogmaals dank aan de rapporteurs die zich hierin hebben vastgebeten.

[2:57:16] Zeer belangrijke, maar ook uiterst weerbarstige materie hebben we ook vandaag weer gehoord.

[2:57:21] Dus wordt absoluut vervolgd.

[2:57:23] Ik dank u wel voor uw aandacht.