Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedures en brieven commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[0:00:02] Een hele goede middag. Welkom bij de procedurevergadering van de vaste

[0:00:07] commissie sociale zaken en werkgelegenheid van dinsdag 4 juni.

[0:00:13] Ik open de vergadering en we beginnen zoals altijd met de regeling waar een

[0:00:17] verzoek op staat en dat is het verzoek van het lid Paternotte van D66 om naast de

[0:00:22] ministers van SZW, buitenlandse zaken en OCW ook de ministers van justitie en

[0:00:26] veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen commissiedebat buitenlandse

[0:00:30] inmenging en beïnvloeding.

[0:00:32] Ik zie dat men daarmee instemt, vanuit het mede namens de VVD.

[0:00:41] Agendatechnisch doe ik even een winstwaarschuwing.

[0:00:43] We hebben als Kamer gezegd dat we het graag willen voor de zomer.

[0:00:45] De planning wordt moeilijker, omdat het gaat om meer bewindspersonen.

[0:00:48] Dus dat wordt getracht, maar het kan zijn dat dat agendatechnisch met het extra verzoek ook niet

[0:00:52] lukt, dus dat even meegevend.

[0:00:55] Dan gaan we door en dan zijn we bij de brievenlijst.

[0:00:58] De brievenlijst particulieren beginnen we mee.

[0:01:01] Voordat we die pagina gewijs...

[0:01:06] Oh, dat is er maar één pagina.

[0:01:08] Is daar een vraag of opmerking?

[0:01:10] Dat is niet het geval.

[0:01:12] Dan gaan we door naar de brievenlijst organisaties.

[0:01:15] En dan beginnen we even met de besprekingen.

[0:01:18] De eerste is het verzoek om een petitie aan te mogen bieden van de beroepsvereniging bewindvoerders WSMP.

[0:01:26] Ik kijk even rond, gaan we daarop in.

[0:01:29] Dat doen we meestal wel bij petities.

[0:01:34] Ik dacht dat het een beetje de ongeschreven regel was dat dit type aanbieding gewoon

[0:01:40] plaatsvindt.

[0:01:40] Ik kan wel zeggen aan individuele leden, maar dat is niet het verzoek dat hier ligt.

[0:01:43] Dat is een beetje gek dan.

[0:01:44] Maar goed, dat is even wat ik teruggeef.

[0:01:47] Het klopt dat wij petities meestal op ingaan en volgens mij zie ik daar voldoende steun voor.

[0:01:51] Dus dat doen we ook.

[0:01:52] Dan komen we bij de tweede zaak.

[0:01:54] Dat is ter bespreking een uitnodiging voor een werkbezoek van het Centraal Justitieel

[0:02:00] in het kassobureau te leeuwarden.

[0:02:02] Ik kijk even rond.

[0:02:03] Is er behoefte om daar een commissieactiviteit van te maken?

[0:02:07] Als dat het geval is, volgt er nog een e-mailprocedure om te kijken

[0:02:10] of zich dan voldoende leden aanmelden.

[0:02:14] Mevrouw Palma, ik zag u knikken.

[0:02:16] Ik kijk even rond.

[0:02:17] De heer Mohandes.

[0:02:18] Ja, en ik neem aan, gewoon echt ook gericht aan,

[0:02:21] zeg maar vanuit het perspectief van schulden neem ik aan.

[0:02:24] Dat is, ja, het gaat niet over of de boetes te hoog zijn in Nederland.

[0:02:30] Ik zeg even gewoon, volgens mij is dat niet de insteek.

[0:02:33] Het hangt ook af van wat de commissie dan verzoekt van het CIB.

[0:02:37] Maar ik concludeer dat we een e-mailprocedure doen...

[0:02:39] om te kijken of voldoende leden zich aanmelden...

[0:02:41] en dan wordt er een commissieactiviteit van gemaakt. Ja?

[0:02:44] Eens, en dan lijkt het me ook goed als dat dan zover is...

[0:02:47] om ook met elkaar te kijken wat we eruit willen halen.

[0:02:50] Anders, nou ja, we gaan even op zoek.

[0:02:52] Goed verzoek dat de kennisbehoeften bij de Kamerleden die gaan...

[0:02:56] opgehaald worden en ook gecommuniceerd wordt.

[0:02:58] Maar dat is dan na de e-mailprocedure.

[0:02:59] En de derde, en die is vanmiddag geweest, de petitieaanbieding van Young & United over het milieuleogloon.

[0:03:06] Dan gaan we verder met zaken vier tot met zes.

[0:03:08] Heeft iemand daar een opmerking of iets anders over?

[0:03:11] Dat is niet het geval.

[0:03:13] De tweede pagina van de organisatielijst, daar is ook geen vraag of opmerking over.

[0:03:20] Dan zijn we daar bij de derde pagina, ook geen vraag of opmerking.

[0:03:26] Wat betekent dat we doorgaan naar agenda punt 4, de wet- en regelgeving.

[0:03:31] Op punt 4, de nota naar aanleiding van het verslag in zaken de wet- en banenafspraak.

[0:03:36] Het behandelvoorstel is aanmelden voor planeerde behandeling.

[0:03:39] Ik zie daar voldoende steun voor.

[0:03:41] Dan gaan we naar 5, de wijziging van enkele wetten van het ministerie van

[0:03:45] sociale zaken en werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, om de verplichtingen

[0:03:53] van werkenden en ingezetenden in Caribisch-Nederland te verduidelijken en te verbeteren.

[0:03:57] En daar wordt voorgesteld de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 26 juni 24 om twee uur.

[0:04:05] Ik zie steun.

[0:04:07] Dan gaan we naar zes.

[0:04:08] Dat is de brief van de leden Mütleur en van Kent over het overnemen van de verdediging van het

[0:04:13] initiatiefvoorstel, over de wetsgelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met de invoering

[0:04:20] van certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde.

[0:04:25] Dat nemen we ter kennisgeving aan.

[0:04:30] Zijn we bij 7, de voortgang sociaal-medisch beoordelen en behandelvoorstel is dat agenderen

[0:04:35] voor tezijnertijd te voeren, commissie-debat arbeidsongeschiktheid.

[0:04:39] Ik zie daar steun voor.

[0:04:41] Agenda punt 8, de kabinetsreactie op het eindadvies van de staatscommissie

[0:04:45] demografische ontwikkeling 2050.

[0:04:47] En we stellen voor dat we betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de staatscommissie.

[0:04:53] En ik zie daar steun voor.

[0:04:54] Dan gaan we naar negen.

[0:04:55] Medezeggenschap, toezegging OR en flexwerk en verdiepend onderzoek naleving WOR.

[0:05:00] En het voorstel is dat agenderen voor te zijner tijd te voeren commissiedebat en arbeidsmarktbeleid.

[0:05:06] Tien, de ontwikkelagenda gelijke kansen.

[0:05:09] Het voorstel is dat agenderen voor te zijner tijd te voeren commissiedebat, arbeidsmarktdiscriminatie.

[0:05:15] Dan gaan we naar 11.

[0:05:16] Gemeentenews van SZW.

[0:05:18] En dan de derde van 2024.

[0:05:21] Het voorstel zat te agenderen voor te zijner tijd te voeren.

[0:05:23] Commissiedebat Participatiewet.

[0:05:26] Brengt ons bij 12.

[0:05:27] Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen.

[0:05:33] Het voorstel om dat ter kennisgeving aan te nemen.

[0:05:37] Brengt ons bij 13.

[0:05:38] Inzet internationale arbeidsconferentie.

[0:05:40] Ook deze ter kennisgeving aannemen.

[0:05:43] 14. Toelichting op varianten eerste tranche in groeipad, kinderopvangtoeslag 2025.

[0:05:48] Het behandelvoorstel is het agenderen voor het te zijner tijd tevoren commissiedebat

[0:05:51] kinderopvang. Daar steun voor.

[0:05:54] 15. Onderzoeksrapport naar de voren nadelen van een publiek bekostigde onderwijsroute.

[0:06:00] Het voorstel is het agenderen voor het commissiedebat inburgering en integratie van 16 oktober.

[0:06:06] 16. De voortgang professionals voor maatwerk multiproblematiek.

[0:06:11] Het voorstel is agenderen voor te zijnertijd te voeren commissiedebat uitvoering sociale zekerheid.

[0:06:18] Dan zijn we bij 17, verhoudingsscenario 3, Berenschot, een huidige infrastructuur van

[0:06:22] sociaal ontwikkelbedrijven.

[0:06:24] Het voorstel is dat agenderen voor te zijnertijd te voeren commissiedebat participatiewet en

[0:06:28] desgewenst te betrekken bij het debat over de voorjaarsnota wat vanavond plaatsvindt.

[0:06:33] Het lijkt me goed, het lijkt me ook goed, ik weet niet of dat al gedaan is, omdat het

[0:06:40] over de participatiewet recent is geweest, om dan wel weer een follow-up

[0:06:43] te hebben automatisch binnen een voorzienbare tijd?

[0:06:46] Of moeten we dat apart bespreken?

[0:06:50] We komen zo bij nog interplannende debatten.

[0:06:54] En we hebben natuurlijk, zoals altijd, eerder in een strategische vergadering

[0:06:57] met elkaar een bepaald termijn van commissiedebatten gehad.

[0:07:01] En de Griechie plant dat vooruit, tenzij wij andere richtingen aangeven.

[0:07:04] Zoals je kunt doen, maar dat agenda niet.

[0:07:05] Heel goed, dan vind ik dat helemaal goed.

[0:07:07] Dan gaan we naar 18, de afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman met de kabinetsreactie

[0:07:12] op het onderzoek hoe eerder hoe beter naar vroeg signalering van schuld door gemeenten.

[0:07:17] En het behandelvoorstel is dat te agenderen voor het in te plannen debat armoede en schuldenbeleid.

[0:07:25] Dan zijn we bij 19, de pilot regeling essentieel start-up personeel naar aanleiding van de tussentijdse

[0:07:31] evaluatie van de pilot.

[0:07:33] En deze brief dragen we over aan de Commissie Justitie en Veiligheid.

[0:07:37] Oh, die is aan ons.

[0:07:39] Sorry, die is overgedragen door de Commissie Justitie en Veiligheid.

[0:07:44] En die willen we agenderen voor het commissiedebat arbeidsmigratie van 2 juni 2024.

[0:07:49] Ja, dan zijn we bij 20.

[0:07:51] Het overzicht wetgeving plenaire op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid.

[0:07:56] Dat kent u allemaal en heeft u tot zich genomen.

[0:07:59] 21. Het overzicht van wetgeving, wetsvoorsteller waarvan de commissie

[0:08:02] in afwachting is van de noodheradeling van het verslag.

[0:08:06] Ik zie daar geen vragen of opmerkingen.

[0:08:08] Zijn we bij 22. Het overzicht plannaire activiteiten op het terrein van SNW.

[0:08:13] Ook ter informatie.

[0:08:15] Dan 23. De ongeplande commissiedebatten.

[0:08:20] 24. De geplande activiteiten van de vaste commissie SNW.

[0:08:24] Het lid Kistemammen.

[0:08:28] Het debat gezond en veilig werken valt, als we de planning van de formateur aanhouden,

[0:08:32] ongeveer op de laatste dag van het kabinet.

[0:08:34] Ik zou willen voorstellen om deze eventueel te verschuiven na het zomereces,

[0:08:39] zodat we dat met de nieuwe minister kunnen houden.

[0:08:42] Even kijken.

[0:08:44] Dat is een duidelijk verzoek.

[0:08:45] Ik kijk even rond.

[0:08:48] Dit is het derde debat waarvan we zeggen laten we het uitstellen,

[0:08:52] want er gaat van alles gebeuren.

[0:08:53] Volgens mij gebeurt daar steeds niks.

[0:08:55] Het kan zomaar zijn dat het nog weer uitgesteld wordt.

[0:08:58] Ik vraag me wel af of het nou … Sommige dingen moeten ook zo'n voortgang hebben.

[0:09:05] In dit geval zou ik zeggen dat het niet zo ingewikkeld is om de voortgang te laten hebben.

[0:09:09] Wij zitten er gewoon bij.

[0:09:11] Ik zou er niet voor zijn om dit debat uit te stellen.

[0:09:14] Ik kijk even verder rond.

[0:09:16] De heer Van Oosterbruggen.

[0:09:19] Ik ben het wel eens met mevrouw Patijn.

[0:09:21] Dat heeft ook te maken met het feit dat ik er zelf al een paar weken flink mee bezig ben.

[0:09:24] Dus volgens mij kunnen we dit debat toch gewoon met elkaar hebben.

[0:09:26] Het gaat uiteindelijk over onze mening.

[0:09:30] Het gaat bij de vrouw om dat het gewoon op de laatste dag is.

[0:09:32] Kijk, als het nou twee weken eerder was, dan zou ik gezegd hebben,

[0:09:34] joh, geen probleem, het is gewoon de laatste dag.

[0:09:37] Dan zitten we daar en de minister en alles zegt,

[0:09:39] joh, volg het kabinet, enzovoort.

[0:09:41] Dat is gewoon mijn gedachte erbij.

[0:09:42] Ik eent dat we het doen, maar het is gewoon de laatste dag

[0:09:44] volgens de planning van de formateur.

[0:09:45] Dat is mijn gedachtegang erbij.

[0:09:48] Ik constateer dat er geen meerderheid is voor het verzoek.

[0:09:51] Maar goed, dat u dit heeft aangegeven.

[0:09:53] of ik het tel verkeerd.

[0:10:05] Tenzij er nog iemand wilde reageren.

[0:10:08] Volgens mij gaat het per aanwezige lid hier, en niet zetel aan.

[0:10:11] Dat is mijn enige punt.

[0:10:21] En even voor het algemene punt, maar dit zeg ik even als voorzitter.

[0:10:25] U gaat zelf over de agenda.

[0:10:26] Het was duidelijk.

[0:10:27] Ik geef altijd alle ruimte voor de wisseling van de argumenten.

[0:10:30] Wat soms kan helpen is kijken naar de agenda welke dingen oud zijn of nieuw, want dan kun je wel

[0:10:35] brieven bijvoorbeeld overzetten naar een volgende consultatie.

[0:10:38] Dus dat wil ik even meegeven aan leden die op die manier naar de agenda kijken, want dan kun je op

[0:10:42] die manier ook nog een splitsing maken.

[0:10:45] Dan gaan we verder, tenzij er nog een ander punt is op dit agendapunt.

[0:10:50] Lid van Loosterbrugge.

[0:10:52] Wat de heer Kisteman zegt, dat begrijp ik goed.

[0:10:56] We weten niet precies wanneer die laatste dag is, zeker ook vanwege het feit dat het

[0:11:01] ergens tussen nu en het einde van het parlementair jaar kan zijn.

[0:11:05] Mocht het nou echt precies op dezelfde dag vallen, dan is het een beetje jammer om dat

[0:11:09] debat te voeren en daarna de afscheidsborrel van de minister te hebben.

[0:11:13] Mocht het echt op dezelfde dag zijn, dan wil ik ook aan mevrouw Partijenvast zeggen dat

[0:11:17] ik dan waarschijnlijk wel mijn steun intrek op de dag zelf.

[0:11:20] Maar nogmaals, voor hetzelfde geld duurt het daarna nog twee weken.

[0:11:25] Ik... Oh, het lid Martijn wil reageren.

[0:11:27] Voorzitter, volgens mij kan er van alles tussen komen dat zij dan zo,

[0:11:31] maar gewoon op voorhand al zeggen we gaan het debat niet doen, dat is...

[0:11:35] En daar ben ik het mee eens.

[0:11:39] Dan constateer ik als voorzitter dat voor de vaste kijkers van de commissie

[0:11:44] dit over twee weken als weerde procedurevergadering misschien dan weer besproken wordt.

[0:11:50] Voor nu duidelijk, maar misschien een potentieel sliefhanger.

[0:11:53] Is er nog een ander punt over de geplande activiteiten?

[0:11:57] Dat is niet het geval.

[0:11:58] Dan zijn we bij agenda punt 25.

[0:12:00] De dataprocedurevergaderingen.

[0:12:02] STW tweede helft 2024.

[0:12:04] Op de dinsdag 16.30.

[0:12:06] Voor de agenda's.

[0:12:08] Dan gaan we naar 26.

[0:12:10] Dat is de uitkomst van de e-mail-inventarisatie

[0:12:12] voor een deelname aan een technische briefing

[0:12:14] door de Nederlandse arbeidsinspectie.

[0:12:16] Daar hebben zich niet voldoende leden voor aangemeld.

[0:12:21] Lid Aartsen.

[0:12:23] Nou ja, ik zou het wel zonde vinden als dat niet doorgaat.

[0:12:26] Maar was het een belangrijk onderdeel van de inwerkprogramma?

[0:12:31] Volgens mij hebben we onze mond vol gehad als Kamer over hoe belangrijk onafhankelijke inspecties zijn,

[0:12:37] als dan de inspectie, toch ook een van de belangrijkste uitvoeringsdiensten van de SCW, aanbiedt om iets te gaan doen.

[0:12:44] En er zijn maar twee leden van de commissie-SCW bereid om dat aan te horen.

[0:12:48] Zou ik dat niet echt voor het aanzien van de Kamer niet goed vinden?

[0:12:50] Dus misschien mag ik nog een poging wagen om te kijken of er nog meer leden

[0:12:55] bereid zouden kunnen vinden.

[0:12:57] Misschien 20 juni, maar als het misschien een ander moment kan, zou het ook fijn zijn

[0:13:01] dat we dan nog een poging wagen.

[0:13:04] Ik doe het even via de voorzitter, dus even het microfoon is allemaal uit.

[0:13:09] Dank u wel, zeg ik tegen het lid Aartsen.

[0:13:11] Eerst even een vraag over deelname,

[0:13:13] want ik zag meerdere leden die er iets over wilden zeggen.

[0:13:15] Lid Martijn.

[0:13:18] Volgens mij had ik me niet aangemeld omdat ik niet kon,

[0:13:20] maar ik zou wel graag willen doen, dus dan eventueel een ander moment.

[0:13:27] We hebben drie leden, we weten, we hebben het met elkaar afgesproken, vier leden.

[0:13:29] Lid Aartsen heeft er al één iemand bijgekregen, lid van Oosterbrugge.

[0:13:32] Bent u het vierde lid?

[0:13:33] Sorry, mag ik nog één aanvullend?

[0:13:38] Ik, lid van Oosterbrugge.

[0:13:42] Mijn vraag zou zijn, hoe laat was het ook alweer?

[0:13:49] Op de twintigste stond het van kwart voor twee tot kwart voor drie.

[0:13:52] Maar de discussie over de datum was ik even bewust aan het losknippen.

[0:13:55] Dus eerst even de vier leden en dan gaan we daarna nog een keer kijken naar de datum.

[0:13:58] Maar ik constateer dat we dan vier leden hebben.

[0:14:01] Dan is de tweede vraag, kan die op die datum blijven staan?

[0:14:05] Ik kijk, voor het lid Aartsen was dat al zo.

[0:14:07] Voor u niet.

[0:14:12] Dit Aartsen stelde voor, dan een ander moment vinden.

[0:14:14] Dan kijk ik even naar de GIFI en die pakt dat dan op.

[0:14:17] Ja, dan doen we dat op deze manier.

[0:14:19] Dat dank ik het lid Aartsen en ook leden Petijn van Oosterbrugge.

[0:14:23] En misschien is het wel goed, maar dat zal ik even met de GIFI bespreken,

[0:14:28] We moeten onszelf niet gek maken.

[0:14:29] We hebben met elkaar die regels van Violede en we doen vaak een agendavoorstel.

[0:14:32] Maar dat wij als commissie ook aangeven, deze vinden we heel belangrijk.

[0:14:35] Dus kom bij ons terug.

[0:14:38] En anders doen we het op deze manier.

[0:14:39] Oké, dan gaan we door naar de volgende.

[0:14:41] Dat is ook... Oh, Kliet van Oosterbrugge.

[0:14:44] Misschien een suggestie, want ik zat ook een beetje naar de agenda te kijken.

[0:14:47] 4 juli is de laatste dag.

[0:14:49] Is het gek om dit soort verzoeken bijvoorbeeld in de week erop te doen?

[0:14:51] Die week die vrij rustig is, ik bedoel, reces.

[0:14:54] Nee, is dat heel gek?

[0:14:55] Het enige wat ik al doe, is naar de wijsheid van de kritiek kijken en de wijze kennis van de agenda.

[0:15:08] We gaan door naar item 27.

[0:15:13] De uitkomst van de e-mail-infantilisatie.

[0:15:15] Deelname en werkbezoek aan de gemeente Groningen.

[0:15:17] Met betrekking schuldhulpverlening.

[0:15:19] Ook daar waren onvoldoende leden voor.

[0:15:23] Dan gaan we door naar 28, dat is het werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september.

[0:15:33] Daar hebben de meerdere leden zich voor aangemeld.

[0:15:38] Is er een werkbezoek in staat om dat aan te melden?

[0:15:42] Ik zie dat ik het niet bijsta, maar ik zou me nog graag bij deze ook willen aanmelden.

[0:15:46] Dat wordt genoteerd, dank.

[0:15:48] Het liefst, Mohandes.

[0:15:49] Ik was misschien altijd heel braaf van...

[0:15:52] ...oh, er is al iemand namens mijn fractie, dus dat zal wel goed zitten.

[0:15:54] Maar volgens mij is dit typisch zo'n...

[0:15:57] ...bezoek waarvan ik denk...

[0:15:58] ...ja, hoe meer zieren, hoe meer vreugd.

[0:16:00] Dus ik meld me aan.

[0:16:04] Nee, dat valt me best tegen hoor.

[0:16:09] Als u het programma had gezien...

[0:16:10] ...dan snap ik dat u zich nu...

[0:16:12] ...dat u allen mee wil.

[0:16:13] Dan gaan we door naar 29.

[0:16:15] 20. De uitkomst van een e-mail van inventarisatie, deelname en een technische briefing door het

[0:16:18] CBB over het rapport Economische Dynamiek en Migratie. En dat vindt plaats op donderdag

[0:16:22] 13 juni 2024. En 30. De uitkomst van de rapporteurs, Martijn en de heer Aartsen waren dat ten aanzien

[0:16:31] van het jaarverslag. Dank voor het verslag en voor jullie werk. En de rapporteurs zullen

[0:16:42] en hun onderzoek dan ook zoals voorgesteld voortzetten.

[0:16:46] Dan zijn we bij de rondvraag.

[0:16:49] Ik kijk rond. Ik zie geen punten.

[0:16:52] Wens ik u een fijne dag en sluit ik de vergadering.