Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:00] de vaste commissie voor OCW. We hebben een procedurevergadering.

[0:00:04] Meneer Soeboer, mevrouw Martens, we zijn begonnen.

[0:00:08] De procedurevergadering. En ik wil er maar direct van start met de regeling van werkzaamheden.

[0:00:13] We hebben een verzoek van het lid Rodekerk.

[0:00:17] Het lid Rodekerk.

[0:00:18] Ja, die heeft een parallelle procedurevergadering, waardoor ik even probeer haar te vervangen hier.

[0:00:35] Voorzitter, twee jaar geleden is vanuit de Kamer eigenlijk voorgesteld om de schoolmaaltijden

[0:00:39] in te voeren.

[0:00:40] Dat is een initiatief geweest dat sindsdien is uitgebreid en inmiddels zo'n 350.000 kinderen

[0:00:45] op 2100 scholen die die maaltijden ook ontvangen.

[0:00:48] Ons voorstel is, omdat er ook dit jaar natuurlijk een besluit moet worden genomen of en hoe

[0:00:52] dat zou worden doorgezet, om een ronde tafelgesprek daarover te houden.

[0:00:55] Het gaat om heel veel leerlingen natuurlijk, maar dan vooral om te kijken van hoe werkt

[0:00:58] het nou in de praktijk, welke praktische ervaringen zijn er op de scholen, de meerwaarde en de

[0:01:04] noodzakelijkheid.

[0:01:05] En daarom zouden wij een ronde tafel willen voorstellen waarbij we twee blokken doen.

[0:01:08] Eén over de praktijk en de uitvoering, je zegt op de scholen, en twee over de effecten

[0:01:12] die het oplevert en de noodzake ervan.

[0:01:14] Nee, er zit een ingevuld format erbij waarvoor dank, dus dat geeft een beeld.

[0:01:20] Ik kijk naar de leden, de heer Soeboer.

[0:01:24] Ja, het zal wellicht ongebruikelijk zijn en we vinden schoolmaaltijden ook hartstikke

[0:01:28] belangrijk.

[0:01:28] Alleen, ik zou er op dit moment geen steun aan kunnen geven.

[0:01:32] We moeten daar met z'n allen nog eens even een keer goed over hebben.

[0:01:35] Ik denk ook dat het nieuwe kabinet met maatregelen zal komen en dan gaan we kijken of er wel

[0:01:39] of niet iets bij zit.

[0:01:40] En ik vind het nu een beetje voorbarig om te zeggen laten we daar een ronde tafel over

[0:01:44] organiseren.

[0:01:44] Ik begrijp ook dat er een motie van D66 in omloop is, maar dat kan ik me vergissen.

[0:01:49] Dat kan informeel zijn of niet meer aan de orde zijn, weet ik niet.

[0:01:52] Maar op dit moment zou ik daar geen steun aan kunnen geven.

[0:01:58] Voorzitter, u sluit onze volledige hand bij de woorden van de heer Soeboer.

[0:02:03] Ik zou het wel graag willen steunen, zeker ook omdat scholen werken per schooljaar en

[0:02:10] voor je het weet sla je gewoon een heel schooljaar over en heb je het niet meer geregeld.

[0:02:13] Dus zeker steunen voor.

[0:02:16] Voorzitter, mag ik nog reageren op wat de heer Soeboer zei en wat ik denk dat hij zin heeft

[0:02:20] ter verduidelijking.

[0:02:21] Want, kijk, die motie die gaat natuurlijk over de vraag of er budget voor wordt doorgezet.

[0:02:26] Dit ondertafelsprek gaat wat ons betreft over de vraag, hoe doe je het dan?

[0:02:29] Hoe pak je het aan? Voor welke scholen? Hoe werkt het in de praktijk?

[0:02:32] En ik kan me toch niet voorstellen dat een partij als NSC nou over zo'n onderwerp zou zeggen,

[0:02:36] nee, we moeten echt alleen maar kijken wat het kabinet doet.

[0:02:38] We hebben niet als parlement ook een eigen verantwoordelijkheid.

[0:02:40] Notabene bij iets die schoolmaaltijden die vanuit de Tweede Kamer zijn geïnitieerd.

[0:02:46] Yes, we gaan gewoon, ik ga het gewoon even inventariseren, meneer Paten, want zo gaat het.

[0:02:51] Ik wil graag handen wie dit steunt.

[0:02:56] Dat zijn drie handen, dus dat is toch onvoldoende steun om dit te organiseren.

[0:03:04] Daarmee gaan we het nu niet inplannen, maar het staat u natuurlijk vrij, meneer Paternotte,

[0:03:08] ook via u aan mevrouw Rodekerk om dit op een ander moment opnieuw aan te vragen.

[0:03:15] Wellicht met ook een andere timing in een nieuw kabinet.

[0:03:20] Meneer Soeboer?

[0:03:20] Nou ja, omdat u de heer Patten nog de gelegenheid gaf om even iets te zeggen,

[0:03:24] voel ik ook de drang om daar nog heel even kort op te reageren.

[0:03:27] En daar had ik eigenlijk ook al spijt van, meneer Soeboer.

[0:03:29] Dus ik ga het gewoon niet doen.

[0:03:30] Dat begrijp ik, maar als u het ene doet, dan zou u wellicht het andere ook kunnen overwegen en het daarna afkappen.

[0:03:34] Meneer Soeboer, we hebben erover gestemd, het heeft geen meerderheid.

[0:03:36] Dus dan kunt u nog een keer zeggen waarom u inderdaad niet voor heeft gestemd.

[0:03:40] Maar we hebben gezien dat u niet voor heeft gestemd.

[0:03:43] En daarmee komt het voor nu, komt dit verzoeken dus, althans geen meerderheid voor dit verzoek.

[0:03:50] Dan komt het in de volgende poststuurvergadering, daar leggen we het weer voor,

[0:03:53] want we vinden het heel vreemd als we het überhaupt niet eens in de honderdtafel hierover zouden kunnen hebben.

[0:03:56] Yes, we gaan naar het volgende agendapunt.

[0:03:59] Overigens kunt u natuurlijk zelf elke bijeenkomst ook organiseren.

[0:04:04] Voorzitter.

[0:04:04] We zijn bij de mededelingen.

[0:04:06] Voorzitter.

[0:04:06] Oh, sorry, we hebben nog een aanvulling van, is het op dit punt?

[0:04:12] Als wij een voorstel willen doen om een commissiedebat te verzetten,

[0:04:17] hoort dat hier thuis of wilt u dat later?

[0:04:18] Dat doen we bij de planning.

[0:04:20] Alle activiteiten staan op een planning.

[0:04:23] Ik ben te snel bij de regeling.

[0:04:25] Er was ook nog een punt op initiatief van de Griffie, waarvoor dank.

[0:04:31] Er is een brief van de voorzitter van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

[0:04:34] Dat is een doorgeleiding van tijdens de V100 geformuleerde vragen

[0:04:39] over de departementale jaarverslagen en het voorstel is om de vraag en de

[0:04:43] beantwoording van de aan de bewindspersonen gestelde vragen te

[0:04:45] betrekken bij de behandeling van het departementale jaarverslag van OCW en

[0:04:50] dat is aanstaande maandag dus die brief dat hebben dan eigenlijk niet meer via

[0:04:56] de reguliere pv gedaan maar dan dus bij deze wordt die dan kan die daarbij

[0:05:02] betrokken worden het is dan aan u hoe je daarmee om gaat

[0:05:06] Komen we bij de mededelingen.

[0:05:09] Drie mededelingen.

[0:05:11] De voortzetting van het commissiedebat mentale gezondheid jongeren is gepland op woensdag 19 juni van kwart over 11 tot 1.

[0:05:21] Waarvan akten.

[0:05:24] Alleen de staatssecretaris van Ooijen is dus verhinderd.

[0:05:28] Oh, die is op 19 juni.

[0:05:28] En dat is dan dus zonder staatssecretaris van Ooijen.

[0:05:32] Dat is eigenlijk wel heel erg spijtig.

[0:05:34] Maar anders loopt het, denk ik, helemaal uit in de tijd.

[0:05:37] Dus als we het nog willen doen, dan kan het op deze 19 juni, op deze tijd, zonder de staatssecretaris.

[0:05:44] Mevrouw Hersweg?

[0:05:46] Ja, tijdens de planning zal ik ook een voorstel doen om die tweede termijn naar voren te halen.

[0:05:50] Dus dan ben ik benieuwd of de staatssecretaris dan wel aanwezig kan zijn.

[0:05:55] Ja, dat moeten we dan vervolgens weer inventariseren.

[0:05:58] Maar dan is dit nu, als mededeling, is even de stand.

[0:06:01] Er komt een schriftelijk overleg woensdag 12 juni.

[0:06:07] Dat is de voorhang voor het uitvoeringsbesluit WVO.

[0:06:11] En WVO staat voor?

[0:06:13] Wet voor het gezet onderwijs.

[0:06:13] Nou, dat ligt voor de hand.

[0:06:15] Wet voor het gezet onderwijs.

[0:06:18] Dat is dus vrij kort dag.

[0:06:20] Daarom dat ik het hier ook als een mededening zeg.

[0:06:22] 12 juni om 10 uur.

[0:06:24] Dat die voorhang heeft allemaal hele krappe termijnen.

[0:06:27] En dan tot slot het jaarverslag 2023 van de Inspectie van het Onderwijs is gisteren ontvangen.

[0:06:35] Dus dat is ook eigenlijk koordag, want die staat dan ook voor het WGO van aanstaande maandag.

[0:06:40] Daar wordt hij bij op de agenda geplaatst en die heeft hij dus gisteren ontvangen.

[0:06:47] Voor overigens dat wetgevingsoverleg van aanstaande maandag is nog geen voorzitter gevonden.

[0:06:54] Het is toch een hartstikke mooi werk.

[0:06:56] Bij deze nog maar even onder de aandacht brengen.

[0:06:59] Wie wil maandag het debat voorzitten?

[0:07:03] Graag aan de Griffie melden.

[0:07:07] Allemaal niet met motivaties, gewoon zo is het goed.

[0:07:11] De brievenlijst. Agenda punt drie.

[0:07:13] Brievenlijst van particulieren.

[0:07:15] En het verzoek om niet de namen te noemen om wie het gaat.

[0:07:19] Pagina 1, zaak 1 tot en met zaak 5.

[0:07:23] Iemand daarover?

[0:07:24] Nee?

[0:07:25] Dat is niet het geval.

[0:07:26] Dan komen we bij de brievenlijst van de organisaties.

[0:07:30] Pagina 1, zaak 1 tot en met zaak 6.

[0:07:33] Iemand daarover?

[0:07:35] Dat is niet het geval.

[0:07:37] Pagina 2, zaak 7 tot en met zaak 15.

[0:07:40] Iemand?

[0:07:41] Dat is niet het geval.

[0:07:42] Pagina 3, zaak 16 tot en met zaak 24.

[0:07:45] Iemand daarover?

[0:07:47] Dat is niet het geval.

[0:07:48] Pagina 4, zaak 25 tot en met zaak 30.

[0:07:52] Iemand daarover?

[0:07:53] Dat is niet het geval.

[0:07:55] Daarmee hebben we dan ook de brievenlijsten afgedaan.

[0:07:59] Dan gaan we naar agenda punt 5 en verder de brieven van de minister van Onderwijs,

[0:08:06] Cultuur en Wetenschap.

[0:08:07] Agenda punt 5 is stand van zaken van het wetsvoorstel Screening Kennisveiligheid.

[0:08:12] Iemand deze controversieel?

[0:08:13] Dat is niet het geval.

[0:08:14] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het commissiedebat onderzoeks- en wetenschapsbeleid

[0:08:20] van 3 juli aanstaande akkoord.

[0:08:22] Grenepunt 6.

[0:08:23] Vervolgonderzoek CBS en algoritme audit naar controle uit wonende beurs.

[0:08:33] Iemand controversieel?

[0:08:34] Niet het geval.

[0:08:35] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het commissiedebat duo en hoger onderwijs.

[0:08:40] Dat commissiedebat staat op 12 juni aanstaande akkoord.

[0:08:44] Agenda punt 7, het verslag van kennismissie Caribisch gebied.

[0:08:48] Iemand is controversieel in dit geval.

[0:08:50] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor een nog te plannen

[0:08:54] commissiedebat onderwijs en wetenschap in Caribisch-Nederland.

[0:08:57] Mevrouw Martens.

[0:08:58] Ja, dank voorzitter.

[0:09:01] Een informerende vraag.

[0:09:03] Volgens mij heeft deze nog niet eerder dit debat op de agenda gestaan.

[0:09:07] Ik ben eigenlijk benieuwd via wie of hoe is dit voorstel op de agenda gekomen?

[0:09:17] U gaat over onderwijs ook op Caribisch Nederland, op de Besseilanden.

[0:09:23] En elke vakcommissie gaat dus over het onderwerp ook op de Besseilanden.

[0:09:29] Dus er zijn niet zo gek veel brieven over, maar nu er dus een brief is,

[0:09:33] en waarschijnlijk zijn er al meer of er komen er nog meer,

[0:09:37] ligt het voor de hand om die dan een keer als parket te bespreken

[0:09:42] en als onderwijswoordvoerders ook het onderwijs van Caribisch Nederland

[0:09:48] op de Besseilanden te bespreken.

[0:09:50] Dus dat moet nog ingepland worden en dat is aan u.

[0:09:54] Maar dan zetten we hem wel daarbij.

[0:09:58] Agenda punt 8.

[0:10:00] De publicatie naar aanleiding van het WO-verzoek over de gevolgen

[0:10:03] van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW.

[0:10:08] Iemand controversieel?

[0:10:09] Dat is niet het geval.

[0:10:10] Dan is het voorstel om deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

[0:10:14] Akkoord. Dan komen we bij de brieven van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

[0:10:18] Agenda punt 9, de MDT, voortgangsrapportage, maatschappelijke diensttijd, voortgangsrapportage,

[0:10:25] iemand controversieel, niet het geval.

[0:10:27] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het wetgevingsoverleg over de slotwet,

[0:10:32] et cetera, wat we aanstaande maandag 10 juni bespreken.

[0:10:38] Al dus besloten.

[0:10:39] Agenda punt 10, de herijking van de sturing op het funderend onderwijs.

[0:10:45] Het voorstel is om dit te agenderen voor het nog te plannen commissiedebat sturing...

[0:10:50] in het funderend onderwijs.

[0:10:52] En er is een stafnotitie, ook wat we met elkaar moeten bespreken...

[0:10:59] omdat dit ook een kennisthema was.

[0:11:01] Maar zal ik daar iemand het woord voor geven of hoe gaan we dat aanpakken?

[0:11:05] Even kijken, hoor.

[0:11:09] We lopen even de punten door.

[0:11:11] De aparte stafnotitie over dit punt met drie beslispunten op pagina 1.

[0:11:17] De eerste is de vraag of de commissie zich kan vinden in het voorstel voor de onderwerpen die aan de orde kunnen komen bij een te organiseren ronde tafelgesprek over sturing in het funderend onderwijs.

[0:11:29] Of heeft de commissie nog andere suggesties?

[0:11:43] Ik neem aan dat u zich kunt vinden in het voorstel voor onderwerpen.

[0:11:49] Als er nog inderdaad nabranders zijn, geef het aan richting commissie, maar wacht daar

[0:11:55] niet te lang mee.

[0:11:56] Tweede beslispunt is, welke planning heeft de commissie voor oog als het gaat om het

[0:12:00] organiseren van het ronde tafelgesprek en het nog te plannen commissiedebat over sturing

[0:12:07] in het funderend onderwijs?

[0:12:08] De heer Soeboer.

[0:12:10] Nou, ik kan me zo voorstellen dat we dit na het zomerreces doen, denk ik.

[0:12:16] Maar dat is meer even, ik gooi het hier even neer en ik kijk wel hoe er op gereageerd wordt.

[0:12:22] Misschien mevrouw Pijpeling, hoe is er in uw voorbereiding over gesproken?

[0:12:26] Kunt u daar iets over zeggen?

[0:12:29] Volgens mij hebben we daar niet zozeer iets concreets over gezegd, maar ik kan me prima in dat voorstel vinden.

[0:12:36] Of het is ook, denk ik, om andere redenen voor de zomer heel kordag, maar ook richting Griffey.

[0:12:43] Is dat voldoende concreet na de zomerrondetafel en na rondetafelcommissiedebat?

[0:12:50] Dat is natuurlijk de laatste, maar niet de minste.

[0:12:57] Eén laatste vraag.

[0:12:58] Welke leden willen deelnemen aan de voorbereidingsgroep voor dit rondetafelgesprek?

[0:13:05] Ik keek mevrouw Puitling aan, maar zij bedankt.

[0:13:09] Wie van de leden?

[0:13:12] We hebben dit met elkaar opgezet, dus het is wel netjes om daar dan ook in het vervolg te helpen om dit neer te zetten.

[0:13:24] Ik kijk u even indringend aan.

[0:13:26] Ook al kijkt u mij niet aan.

[0:13:30] Wie wil hier een bijdrage aan leveren?

[0:13:38] Uit verantwoordelijkheid terecht wat u zegt, wil ik dit zeker wel doen, maar niet in mijn eentje.

[0:13:47] Dat begrijp ik.

[0:13:51] Kijk, als mevrouw Pijperling het ligt voor de hand dat iemand ook vanuit de coalitiepartners dan deelneemt.

[0:13:59] Dat is altijd het mooiste.

[0:14:01] De mooiste samenwerking.

[0:14:02] Ik doe dat met heel veel liefde samen met mevrouw Pijperling.

[0:14:06] Kijk, ik wist het. Als u begint, dan volgen de anderen.

[0:14:10] En voorziet dan tot slot de commissie knelpunten in de planning van de voorgestelde kennisactiviteit.

[0:14:16] ...activiteit en er zit een enorm schema bij.

[0:14:19] Wel redelijk indrukwekkend.

[0:14:22] Van al die kennisnemers.

[0:14:23] Inderdaad, van al die kennisnemers, maar misschien dat we...

[0:14:26] ...dat we dit op de strategische PV terug moeten laten komen.

[0:14:31] Want nu zich gaan mensen hier geen knijlpunten inzien.

[0:14:34] Het beste om het op elkaar te krijgen.

[0:14:37] Ja.

[0:14:39] Oké.

[0:14:40] Al dus besloten en het komt dus na de zomer rond de tafel...

[0:14:44] Meneer Soubor en mevrouw Pijplink doen daarvoor het voorstel samen met de griffie natuurlijk.

[0:14:52] Dan zijn we bij agenda punt 11.

[0:14:57] Dat zijn reeds geagendeerde stukken en brieven van de bewindspersonen.

[0:15:02] Agenda punt 11 en agenda punt 12.

[0:15:06] Die zijn allebei toegevoegd.

[0:15:09] Die brieven aan het commissiedebat Passend Onderwijs.

[0:15:12] Tenzij u daar bezwaar tegen heeft zijn die dus afgedaan.

[0:15:14] Ik kom bij Europa, agenda punt 13, aanbieding van de agenda National Assembly of Hungary

[0:15:20] voor interparlementaire activiteiten tijdens Hongaarse EU-voorzitterschap.

[0:15:27] De vraag is of u leden wenst af te vaardigen na deze conferentie.

[0:15:33] Er zit een kleine toelichting onder.

[0:15:36] U bent uitgenodigd voor een interparlementaire conferentie over cultureel erfgoed en identiteit

[0:15:42] van Nationale Gemeenschappen, 4 en 5 december in Boedapest.

[0:15:49] Ik denk dat als je deze vraag in september stelt…

[0:15:53] Dan gaan we gewoon in september opnieuw de agenda zetten.

[0:15:55] Ja, dat zou ik doen.

[0:15:56] Want dit is nu een moeilijke fase.

[0:16:00] Dus tenzij hier iemand nu zegt, daar wil ik heel graag bij zijn, anders zou mijn voorstel

[0:16:06] zijn om deze vraag opnieuw in een PV van na de zomer te agenderen.

[0:16:14] We komen bij de brieven van de adviesraden en andere bewindspersonen.

[0:16:18] Agenda punt 14, dat is het Arbo in bedrijf special, onderzoeksrapport psychosociale

[0:16:25] arbeidsbelasting universiteiten.

[0:16:29] Iemand dit controversieel, dat is niet het geval.

[0:16:33] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het commissiedebat onderzoeks- en

[0:16:38] wetenschapsbeleid van 3 juli aanstaande. De beleidsinhoudelijke reactie komt er nog aan,

[0:16:45] maar hopelijk dus wel voor 3 juli. Agenda punt 15, dat is de afschrift van de brief van de

[0:16:51] kinderomsman aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot de reactie

[0:16:55] op het beleidskader met elkaar voor alle kinderen en jongeren werken aan een inclusieve leeromgeving.

[0:17:03] En dit had betrokken kunnen worden bij het commissiedebat passend onderwijs, wat al is geweest.

[0:17:11] En ik zie ook geknikt, dus dat is akkoord.

[0:17:13] We komen bij de rondvraag. Iemand van u?

[0:17:17] Een punt of opmerking voor de rondvraag, mevrouw Jansbergen?

[0:17:21] Ja, voorzitter. Ik wilde, maar misschien eens in mededeling.

[0:17:24] Ik wilde ons rond de tafel gesprek even onder de aandacht brengen.

[0:17:28] Kan ik dat hier doen? Is dat gepast, vindt u?

[0:17:32] De wet internationalisering in balans komt eraan.

[0:17:35] Dat is een wet met verstrekkende gevolgen voor het hoger onderwijs.

[0:17:39] Daarom zijn mijn collega's en ik rapporteur voor deze wet.

[0:17:44] En we hebben een belangrijke rondetafelgesprek georganiseerd...

[0:17:49] met deelnemers die van heinde en verre komen.

[0:17:52] Dat zal volgende week donderdag plaatsvinden, maar alleen met genoeg deelnemers.

[0:17:57] Op dit moment ontbreken er nog een aantal.

[0:18:00] Ik wil jullie opwijzen dat 27 juni, dus twee weken later, de inbreng van het verslag is.

[0:18:05] Willen jullie echt een gedegen inbreng leveren, dan is het echt nodig om iedereen uit het veld te horen.

[0:18:11] Deze gelegenheid is daarvoor. 13 juni.

[0:18:17] De deadline om je aan te melden is donderdag.

[0:18:20] Ik hoop echt dat we genoeg mensen...

[0:18:22] Want op dit moment lijkt het erop dat het niet door kan gaan.

[0:18:25] Meneer Paternotte, hallo.

[0:18:28] Omdat u het ook zo vraagt.

[0:18:29] Ik ben zeer erkendelijk voor het organiseren van de Ronde Tafel.

[0:18:31] Ik vind hem heel belangrijk. Goed programma.

[0:18:33] En ik wil er heel graag bij zijn. Ik heb alleen op hetzelfde moment ook nog een commissiedebat.

[0:18:36] Dus daardoor kan ik echt alleen het eerste half uur erbij zijn.

[0:18:41] Oké, maar als iedereen van u ook nog even de agenda erop na kan slaan en zijn best kan doen.

[0:18:47] En overigens überhaupt aanmelden. Zelfs ook voor een half uur wel graag aanmelden.

[0:18:50] Want dan telt u wel mee in de aanwezigen.

[0:18:53] En als we gewoon het aantal niet halen, dan gaat het niet door.

[0:18:58] Zo lelijk is het en dat zou hartstikke zonde zijn.

[0:19:04] Dank u wel.

[0:19:06] Mevrouw Martens?

[0:19:08] Ja, voorzitter, dank.

[0:19:10] Ik verexcuseerde mij maar om bij de rondvraag...

[0:19:15] Ik heb ongeluk agenda punt vijf aan mij voorbij laten gaan.

[0:19:21] En ik was benieuwd of ik op dit punt misschien nog een aanvullende brief zou kunnen vragen aan de minister.

[0:19:27] Ook wel waarom deze wet vertraagd is en de brief die wij daar nu over hebben ontvangen is wat ons betreft onvoldoende.

[0:19:34] Dus ik hoop dat daar misschien nog een aanvullende brief op zou kunnen komen.

[0:19:38] Oké, mevrouw Martens wil nadere informatie over de vertraging van het wetsvoorstel genoemd onder punt 5.

[0:19:49] Informatieverzoek zijn we in de regel.

[0:19:52] Dat staat elke lid vrij, dus dat zullen we doorgeleiden.

[0:19:56] Dan komen we bij agenda punt 16, dat is de besluitvorming van de adviesaanvraag in zaken

[0:20:01] het werkprogramma van de Onderwijsraad.

[0:20:04] Er is een aparte stafnotitie toegevoegd met een aantal beslispunten.

[0:20:14] Er wordt eigenlijk voorgelegd of we via het Presidium een adviesaanvraag bij de Onderwijsraad

[0:20:19] in zullen dienen om in het werkprogramma van 2025 en 2026 twee van de volgende onderwerpen

[0:20:26] op te nemen.

[0:20:26] Dat is de verkenning over evidence in onderwijspraktijk en onderwijsbeleid en advies over toetsing

[0:20:33] in een vernieuwd curriculum.

[0:20:35] Kunt u ermee instemmen dat we deze twee onderwerpen via het presidium verzoeken toe te voegen aan

[0:20:43] het werkprogramma?

[0:20:44] Ja?

[0:20:45] Is dat akkoord?

[0:20:47] Dan moeten we hier vanmiddag beslissen of u wenst in te stemmen om een gesprek te beleggen

[0:20:58] tussen de onderwijsraad en de leden van de voorbereidingsgroepen van de kennisagenda-thema's

[0:21:04] lerarentekort en mentale gezondheid van jongeren en studenten over de adviezen die momenteel

[0:21:10] worden voorbereid, namelijk een advies over de positie van de leraar en een advies over

[0:21:15] armoede in het onderwijs en de leden die in die voorbereidingsgroepen zitten zullen dan

[0:21:24] een gesprek met de onderwijsraad hebben.

[0:21:27] Meneer Soeboer.

[0:21:29] Ja, wellicht aan overvloeden, maar dat zijn dus twee van de drie kennisthema's en dan

[0:21:33] begrijp ik dat er geen gesprek met de onderwijsraad komt op het thema financiën of komt het op een

[0:21:37] andere manier of is die vraag helemaal niet aan de orde? Nee dat is een terecht vraag maar deze

[0:21:44] twee kennisthema's liggen in het verlengde van hetgeen dan in die in dat werkprogramma van de

[0:21:50] onderwijsraad staat dus dat geven we dan mee om ook weer daarop door te gaan dus het is inderdaad

[0:21:57] In die zin snijdt het mes bij ons aan twee kanten en wat we hier al hebben voorbereid,

[0:22:04] nemen we dan ook weer mee aan de onderwijsraad.

[0:22:08] Dus dit is alle drie akkoord, met veel dank voor de voorbereiding.

[0:22:15] Dan komen we bij agenda punt 17.

[0:22:16] Dat is het plan van aanpak van het kennisagenda thema leraren tekort.

[0:22:23] Ook daar een aparte stafnotitie voor.

[0:22:26] U heeft het plan van aanpak en de uitvoering kunnen lezen in deze notitie.

[0:22:35] Als iemand daar nog vragen over heeft, is dit ook het moment om die te stellen.

[0:22:40] Want vervolgens zal ik vragen of u akkoord gaat met dit plan van aanpak.

[0:22:48] Zie ik daar geen aanvullende vragen of opmerkingen?

[0:22:53] Volgens mij staat daar geen hoog onderwijs in, klopt dat?

[0:23:01] Er staat financiering van het onderwijs, maar er staat geen hoog onderwijs bij.

[0:23:05] Is het onderwijs geen hoog onderwijs?

[0:23:17] Misschien mevrouw Van Santen en of mevrouw Pijpeling.

[0:23:22] Hoe is het bedacht?

[0:23:24] Het onderwerp is leraren tekort, maar ja.

[0:23:27] Dat is niet zozeer bedacht.

[0:23:28] Financiering van het onderwijs dacht ik dat we waren.

[0:23:31] Oh, pardon.

[0:23:33] Prematuur.

[0:23:35] Oké, het is opgelost al, begrijp ik.

[0:23:37] Weer aan het tekort.

[0:23:39] En u stemt in met het plan van aanpak, begrijp ik.

[0:23:42] Yes.

[0:23:43] En wilt u de voorbereidingsgroep die dus nu uit twee leden bestaat,

[0:23:49] dames Pijpelink en mevrouw Van Santen,

[0:23:53] de vraag is of daar nog iemand aan wil worden toegevoegd aan deze voorbereidingsgroep.

[0:24:00] Dat is altijd met die kennis, ik begrijp ook goed hoor, dat kost stiekem toch weer tijd.

[0:24:08] En het is ook heel mooi en goed werk, maar ik zie daar niet enorm enthousiaste reacties op.

[0:24:15] Dus dan is en blijft het bij u beiden, waarvoor wel veel dank namens de rest.

[0:24:23] Dan komen we bij agenda punt 18, ook een stafnotitie van het plan van aanpak,

[0:24:30] kennisagenda thema financiering in het onderwijs.

[0:24:35] Die voorbereiding is met hulp van de heer Soeboer, mevrouw Martens en de heer Blauw

[0:24:43] door de Griffie tot stand gekomen, apart stafnotitie.

[0:24:47] En ook hier aan u de vraag, leidt dit voorstel tot vragen of opmerkingen?

[0:24:54] dan hoor ik het graag nu en zo niet.

[0:24:57] Gaat u dan akkoord met het plan van aanpak?

[0:25:01] Mevrouw Hertzberger.

[0:25:02] Nou ja, ik zat te lezen en ik dacht mooi als het inderdaad ook over hoog onderwijs gaat,

[0:25:07] maar mijn collega's zeggen dat dat wordt meegenomen.

[0:25:10] Nou, misschien om daar even op te reageren met uw goedvinden.

[0:25:14] Voorzitter, zoals wij het erover hebben gehad,

[0:25:16] is de nadruk wel degelijk op het funderend onderwijs gelegd

[0:25:20] en hebben we dus wel een soort exotische uitstap.

[0:25:23] ook naar de financiering van het mbo in verhouding tot de rest van het hoger onderwijs dus daar wordt

[0:25:30] in zekere zin wel naar gekeken maar de echte vraag die richt hem op de financiering van het

[0:25:36] funderend onderwijs en de ja ook gezien de bredere problematiek die daar speelt als ik het goed heb

[0:25:43] begrepen nou het is ook fijn dat u dat even expliciteert al is het ook maar voor de verwachtingen

[0:25:48] Dus focus op funderend onderwijs.

[0:25:51] En het voorstel is...

[0:25:54] Er zit een aantal blokken in, blok één en blok twee, blok drie.

[0:25:59] Dat zit hier van de pagina drie en vier.

[0:26:01] En dus met uw instemming op dit plan van aanpak...

[0:26:05] ...gaan we dan ook die activiteiten die onder blok één zijn genoemd...

[0:26:10] ...in gang zetten. Yes? Akkoord.

[0:26:13] Dan komen we bij de planning van werkzaamheden.

[0:26:20] Moet dat besloten?

[0:26:22] Nee.

[0:26:22] Nee, precies.

[0:26:23] Er zijn geen besloten punten.

[0:26:24] Nee, precies.

[0:26:25] Oké.

[0:26:25] We gaan dus gewoon openbaar door.

[0:26:27] De planning van werkzaamheden.

[0:26:29] Daar ziet u op pagina 6, agenda punt 19, overzicht van de geplande activiteiten.

[0:26:37] Mevrouw Hersberger, met een opmerking daarop.

[0:26:40] Ja, voorzitter.

[0:26:42] Gezien de demissionaire staat en het aankomend hopelijk nieuwe bewindspersoon, lijkt het

[0:26:49] Het is ons een goed idee om het commissiedebat hoger onderwijs en duo,

[0:26:53] wat volgende week gepland staat op 12 juni,

[0:26:56] om dat uit te stellen of te verzetten tot het moment

[0:26:59] en dan zo snel mogelijk als een nieuwe bewindspersoon is aangetreden.

[0:27:02] Er staan daar een aantal onderwerpen op de agenda, waaronder de bekostiging,

[0:27:07] die echt een lange adem vergen en een meerjarenplan is.

[0:27:12] Dus we hopen dat echt met een nieuwe minister daarover te kunnen debatteren.

[0:27:16] En daar kijken we dan ook naar uit.

[0:27:18] Dus dat willen we voorstellen en daarnaast wachten we nog steeds op de beantwoording van de minister,

[0:27:23] de volledige beantwoording van de minister in het commissiedebat mentaal welzijn.

[0:27:27] En ons voorstel is om dan van de gelegenheid gebruik te maken om op de plek van het commissiedebat

[0:27:33] Hoge Onderwijsduo, dat is op 12 juni, om de tweede termijn van het mentaal welzijndebat te organiseren.

[0:27:41] En dat is wat korter dan er nu stond ingepland, dus dan kan dat vanaf 12 uur misschien.

[0:27:51] Maar dat wil ik even uit elkaar trekken.

[0:27:53] Dus ik wil eerst vragen of de leden het verzoek steunen om het commissiedebat duo en hoger

[0:27:58] onderwijs, om dat tot na de orde, zeg ik dan even, tot na de orde uit te stellen.

[0:28:04] Wie steunt dit voorstel?

[0:28:07] Ja, dat heeft een ruime meerderheid, dus dat wordt tot na de orde uitgesteld.

[0:28:15] Dan het volgende verzoek, of we het vervolg van het commissiedebat mentale gezondheid

[0:28:20] van jongeren en studenten naar voren halen en dus op 12 juni agenderen.

[0:28:26] Waarbij dus gezegd zijn, ik wil gezegd hebben, dat aanwezigheid van

[0:28:31] staatssecretaris van Ooijen zeer de vraag is, maar die was er op 19 juni sowieso niet.

[0:28:37] Dus in die zin hebben we hetzelfde pakket.

[0:28:41] En met een beetje geluk is hij er misschien toch ook de twaalfde.

[0:28:45] Dat zal de Griffi ZSM checken.

[0:28:48] Wie steunt dus het verplaatsen...

[0:28:51] Ja, ik kom bij u.

[0:28:52] Wilt u eerst nog iets over zeggen?

[0:28:54] Ja, ik wilde graag zeggen, ik hoorde mevrouw Herzberger zeggen, een start om 12 uur.

[0:28:57] Als dat het voorstel is, dan kunnen wij het steunen.

[0:29:00] Dus het voorstel om de Tweede Termijn van Welzijn, de beantwoording en de Tweede Termijn,

[0:29:06] om die dan om 12 uur volgende week woensdag te plannen.

[0:29:09] Dat zouden we kunnen steunen.

[0:29:11] Ja, er stond inderdaad op die 19e maar zelfs een krappe twee uur voor.

[0:29:16] Dan zou het 12 tot 2 of 1 tot 3 zijn.

[0:29:20] Dan houden we het goed.

[0:29:22] Maar in ieder geval een beetje richting het einde.

[0:29:25] Goed, dank voor die aanvulling.

[0:29:27] Wie steunt het verplaatsen van het vervolgcommissiedebat mentale gezondheid

[0:29:32] naar 12 juni vanaf 12 uur dan wel 1 uur?

[0:29:36] Dat heeft voldoende steun, dus dat verplaatsen we.

[0:29:41] Anderen over deze planning?

[0:29:43] Mevrouw Martens?

[0:29:45] Er staat ook nog een cultuurdebat.

[0:29:49] Dat staat op dit moment gepland op 20 juni, met dezelfde redenatie als mevrouw Hertsberg

[0:29:54] het net hanteerde.

[0:29:55] Het lijkt mij goed om dit direct te doen met de nieuwe bewindspersonen.

[0:29:59] Daarom zou ik willen voorstellen om dit uit te stellen tot het moment dat de nieuwe

[0:30:03] bewindspersoon bekend is.

[0:30:06] Oké. Ik kijk naar de leden.

[0:30:09] Is daar voldoende steun voor?

[0:30:11] Wilt u iets zeggen, meneer Stilte?

[0:30:13] Of steunt u dit?

[0:30:14] Na heel kort, want volgens mij kunnen we het snel afhandelen.

[0:30:16] Wij zijn in principe tegen alle uitstijl van de bevolking.

[0:30:18] Dus dan, ik vrees dat we geen meerderheid hebben, maar dat we het gezegd hebben.

[0:30:21] Wij zouden wel graag debatteren deze week en hierover.

[0:30:25] Oké, dus u steunt het niet.

[0:30:27] Ik zag daar drie handen die het steunen.

[0:30:29] U steunt het, vier.

[0:30:30] En aan ieder geval kan het steunen ook jij.

[0:30:31] Dus dit heeft ook een meerderheid.

[0:30:33] Dat wordt dan ook tot na de order uitgesteld.

[0:30:37] Anderen over de planning.

[0:30:43] Meneer Blauw.

[0:30:44] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:30:45] Ik mis ook in het vervolg van dit document het commissiedebat op 3 juli.

[0:30:56] Maar ik zie hem ook nergens op de lange termijn agenda meer staan.

[0:30:59] Kan dat kloppen?

[0:31:00] Hij is vandaag volgens mij pas die convocatie verstuurd.

[0:31:03] Oké, die staat er dan de volgende keer op.

[0:31:07] Hartstikke scherp, dank u wel.

[0:31:10] Daarmee hebben we agenda punt 19.

[0:31:12] Meneer Paternotte.

[0:31:13] Als ik kijk naar ongeplande activiteiten, ik zie daar geen commissiedebat op het gebied

[0:31:18] van MBO of vervolgonderwijs staan bij de ongeplande activiteiten?

[0:31:24] Ja, daar zijn we nog niet, maar u heeft geen opmerking over agenda punt 19, begrijp ik?

[0:31:29] De geplande activiteiten.

[0:31:31] Dan komen we bij de agenda punt 20, dat zijn de procedureverhaling en agenda punt 21.

[0:31:37] En daar had u een vraag over.

[0:31:39] Meneer Paternotte, overzicht van de ongeplande activiteiten.

[0:31:43] En aan welke ongeplande activiteit had u bijzondere belangstelling?

[0:31:48] Het viel me op dat, zoals ik nu zie, alle ongeplande activiteiten op het gebied van

[0:31:53] POVO en emancipatie liggen.

[0:31:55] Dus de vraag hoe we dit eventueel zouden kunnen uitbreiden, waarbij ik een commissiedebat

[0:32:01] kenniswaardigheid me bijvoorbeeld zou kunnen voorstellen.

[0:32:04] We hebben er zwaar net twee minuten debat gehad, maar dat was op basis van een veel eerder

[0:32:07] commissiedebat.

[0:32:10] Maar kunt u concreet aangeven welk van die commissiedebatten u als eerste gepland wil

[0:32:14] hebben?

[0:32:14] Want dan kan ik inventariseren of daar steun voor is.

[0:32:16] Volgens mij, wat ik probeer te zeggen, is dat er hier een aantal ongeplande commissiedebatten staan

[0:32:20] en dat ik die lijst graag zou willen aanvullen.

[0:32:26] Wat zullen we doen?

[0:32:28] Wat zullen we doen? Want ook nu vandaag hebben we weer een aantal onderwerpen erbij gekomen

[0:32:35] doordat we door deze PV heen zijn gegaan.

[0:32:38] Maar de vraag is dus wel heel erg of we de ongeplande activiteiten op korte termijn inplannen.

[0:32:44] Ik denk dat dat niet het geval is.

[0:32:46] Nee, ik vermoed dat dat allemaal na de zomer is.

[0:32:48] Maar er staat nog geen enkel commissiedebat na de zomer ingepland.

[0:32:51] Los van nu dus duo hoog onderwijs en ik vermoed cultuur dat ingepland gaat worden kort na de zomer.

[0:32:56] Maar daarna kunnen we natuurlijk ook commissiedebatten inplannen.

[0:33:00] En dan is het handig om dat op tijd te doen, dacht ik.

[0:33:02] Dus ik zou kennisveiligheid in een van de voorbeelden aantragen.

[0:33:05] Dank u wel.

[0:33:06] Mevrouw Martin.

[0:33:07] Ja, dank voorzitter.

[0:33:08] Steun voor het verzoek van de heer Paternotte en het debat MBO.

[0:33:12] We voeren dat nu volgens mij één of twee keer per jaar.

[0:33:15] Wat mij betreft zou die alvast op de langetermijnplanning mogen komen.

[0:33:21] Want voordat dat dan weer op de agenda staat, zijn we bijna weer een jaar verder volgens mij.

[0:33:25] Dus als ik in navolging op de heer Paternotte zou ik dat wel twee debatten vinden waar mijn partij van zou hopen dat die op de planning komen.

[0:33:36] Oké, ja nu gaat het nu, ja.

[0:33:37] Meneer Zoeks, ik dacht u neemt een kans.

[0:33:39] Nou even ter lering en de vermaak voor mij.

[0:33:43] Zijn dit dingen die je gewoon zo even bij de commissievergadering of bij de PVV doet of zijn dit dingen die je bij een strategische procedurevergadering meer doet en met elkaar even vooruitkijkt naar wat zijn nou de thema's die we de komende tijd zouden willen agenderen, voordat we nu hapsnap allemaal dingen gaan roepen en in één keer allemaal debatten agenderen.

[0:33:59] Ik vind het heel belangrijk, ik word daar niet van, maar misschien met een beetje lijn erin en een beetje doel erachter dat het ook werkt.

[0:34:04] Ja, kijk, de Griffie plant eigenlijk standaard de commissiedebatten in,

[0:34:12] maar er zijn er altijd een paar die of die hebben nog weinig brieven of die komen eraan.

[0:34:17] Mevrouw Martens zegt eigenlijk, er zijn van mij is een onderwerp zo belangrijk,

[0:34:20] dat wil ik eigenlijk al door een jaar heen plannen.

[0:34:22] Dus ongeacht ook wat er vanuit het departement komt.

[0:34:26] Dus hoe je met elkaar een planning maakt, dat is iets voor de strategische procedurevergadering.

[0:34:31] Als we daarvan zeggen wij willen onderwerp ABC minimaal twee keer per jaar of drie keer per jaar in een commissiedebat hebben,

[0:34:37] dan moet dat daar worden besproken.

[0:34:39] Maar vanuit de Griffie zijn in ieder geval de onderwerpen die onder 21 die worden gepland.

[0:34:45] Dus die komen ook allemaal aan bod. Die worden ook niet kwijtgemaakt ofzo.

[0:34:49] Die komen allemaal aan bod.

[0:34:49] Op verzoek van de politie.

[0:34:52] Zeker.

[0:34:54] Nee, zeker zeker zeker.

[0:34:55] En dus daarmee dat geeft nu ruimte om mensen te zeggen plan deze ook vast in.

[0:35:00] ...want voor je tweede is het weer kerst.

[0:35:04] Maar ze worden gewoon dus automatisch ingepland.

[0:35:07] Je kan hooguit hier nog zeggen...

[0:35:08] ...ik vind deze en deze heel belangrijk, dus geef die vooraan.

[0:35:12] Soms zijn het aantal brieven, soms is de combinatie met de begroting...

[0:35:16] ...dat je iets wel daarvoor wil of juist niet daarvoor.

[0:35:18] Dat is heel situationeel.

[0:35:21] Maar ik kan me goed voorstellen dat we, zeg maar, een nieuw kabinet...

[0:35:24] ...nieuwe strategische procedurevergadering, prioriteiten...

[0:35:27] dat dat ook weer leidt tot een afspraak over planning.

[0:35:33] Dat voor nu.

[0:35:34] Dan komen we bij agenda punt 22 ter informatie.

[0:35:37] De activiteiten die op de lange termijn agenda staan van plenaire, is dit allemaal?

[0:35:46] Ja, dit zijn wetten, die staan allemaal op de plenaire agenda.

[0:35:49] En agenda punt 23, dat zijn nog dossiers die nog openstaan bij de Griffie.

[0:35:55] En daarmee, meneer Soeboer.

[0:36:01] Die VOG, verklaring omtrent verdrag aan vervullend onderwijs, die zou deze week op moeten staan.

[0:36:08] Maar ik zie hem nergens, is bekend wanneer dat wel komt.

[0:36:15] Ja, ik vind het...

[0:36:25] Nee, het is heel goed dat u daar aandacht voor vraagt, maar we hebben daar met z'n allen eigenlijk niks over te zeggen.

[0:36:32] Het ligt bij Giffey Plenair en die maken elke week die Plenair-agenda.

[0:36:38] Maar het is toch prettig.

[0:36:40] Het stuurt dus aan.

[0:36:41] Deze staat hoog, dus die komt er naar verwachting op korte termijn aan.

[0:36:48] Maar ja, dat is dus ook niet met zekerheid te zeggen.

[0:36:52] Dat is altijd ingewikkeld, vind ik persoonlijk ook van onze werk.

[0:36:58] Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze procedurevergadering.

[0:37:01] Ik dank u allen hartelijk voor uw bijdrage en een hele fijne avond gewenst.