Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[0:00:00] de Procedurevergadering van de Vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

[0:00:04] Aan de orde is de Procedurevergadering.

[0:00:07] Dan komen we bij agenda punt 1 en dat gaat over de commissieregeling van werkzaamheden.

[0:00:12] Er staan twee verzoeken van het lid Seder op de lijst.

[0:00:15] Kan de commissie instemmen met het eerste verzoek van de heer Seder?

[0:00:19] Ja. En het tweede verzoek van de heer Seder?

[0:00:22] Ook dat? Ik heb u nog niet geïntroduceerd, beste collega's.

[0:00:25] Oh, er is de heer Seder. Het is al geaccordeerd, uw twee verzoeken.

[0:00:29] U heeft vast genoeg te doen.

[0:00:34] Ik was in de haast helemaal vergeten u al even voor te stellen aan de mensen die hier op

[0:00:38] afstand meekijken.

[0:00:39] De heer Krul namens het CDA, meneer Krijns namens de PVV, mevrouw Slachtigelman namens

[0:00:43] GroenLinks PvdA, mevrouw Van Eyck namens de VVD, de heer Van Dijk namens de SGP, mevrouw

[0:00:51] Jansen namens de NEC, mevrouw Jozef namens de NEC, de heer Bussel namens de PvdA en mevrouw

[0:00:55] Dobbe namens de SP.

[0:00:56] Van harte welkom.

[0:00:59] Had iemand anders nog iets voor het commissieregelen van werkzaamheden?

[0:01:02] Nee?

[0:01:03] Dan gaan we naar de brievenlijst van de particulieren.

[0:01:07] Dat is één pagina.

[0:01:08] Iemand daarover?

[0:01:08] Meneer Krijns?

[0:01:10] Ik had graag van zaak 3 en 6 een reactie van de minister.

[0:01:14] Is dat akkoord?

[0:01:15] Ja.

[0:01:16] Dan gaan we naar de brievenlijst van organisaties.

[0:01:20] Iemand van pagina 1?

[0:01:23] Twee?

[0:01:25] Drie?

[0:01:28] En vier?

[0:01:30] Dan is ook de brievenlijst bij deze vastgesteld.

[0:01:33] Dan gaan we naar agenda punt 4, de wettenregelgeving.

[0:01:36] Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met bevorderen van de zorgcontractering.

[0:01:40] Iemand controversieel?

[0:01:43] Nee. Voorstel is inbrengd aan het woord Verslag vaststellen op 3 juli om 14.00 uur.

[0:01:46] Is dat akkoord?

[0:01:48] Ja.

[0:01:48] Agenda punt 5, wijziging van de Warenwet en tabaks- en rookwarenwet.

[0:01:52] Iemand controversieel?

[0:01:54] Nee. Voorstel is aanmelden voor plenaire behandeling.

[0:01:56] Is dat akkoord?

[0:01:57] Dat is het geval van agenda punt 6.

[0:01:59] verslaghouder een lijst van vragen en antwoorden houden de beveiliging van de begrotingsstaten

[0:02:03] van het miniserie van VWS voor 2024.

[0:02:06] Het voorstel is geagrendeerd bij het wetgevingsoverleg over de wijziging van de

[0:02:10] begrotingsstaten, zoals gisteren.

[0:02:15] Agendepunt 7, wijziging van de wet langdurige zorg, de wet financiering sociale verzekeringen,

[0:02:19] de wet marktoordeling, gezondheidszorg en de algemene wet bestuursrechting in verband met

[0:02:22] de uitbreiding van verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit

[0:02:25] het fonds langdurige zorg.

[0:02:27] Iemand controversieel?

[0:02:28] Nee. Voorstel aanmelden voor plenaire agendering.

[0:02:32] Is dat akkoord?

[0:02:32] Ja. Agenda punt 8, de slotwet.

[0:02:37] De jaarstukken van VWS.

[0:02:40] Voorstel is agenderen voor het wetgevensoverleg op 26 juni 2024.

[0:02:45] Is dat akkoord?

[0:02:46] Ja. Dan gaan we naar agenda punt 9, ontwerpbesluit.

[0:02:50] Houdende wijziging van het besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket zorgverzekeringswet.

[0:02:54] Iemand controversieel?

[0:02:56] Nee. Voorstel is agenderen voor het commissiedebat zorgverzekeringsstelsel.

[0:03:01] Ik hoorde gefluisterd dat er gedachten waren om dit debat uit te stellen.

[0:03:08] Dat voorstel is nog niet gedaan, maar daarbij zou ik willen opmerken dat, indien dat voorstel

[0:03:12] wordt gedaan, de onderdelen over het pakket in ieder geval wel geagendeerd moeten worden,

[0:03:18] want die moeten voor 1 juli altijd geagendeerd worden.

[0:03:20] Dus dan zou ik u een overweging willen geven dat in ieder geval dat minimaal in een schriftelijke

[0:03:25] overleg te organiseren of het commissiedebat zodanig uit te

[0:03:28] kleden dat het daar, dat hij bijvoorbeeld één uur daarover gaat.

[0:03:33] Maar goed, er ligt nog geen voorstel, maar ik heb er in de wandelgangen

[0:03:35] over gehoord, dus vandaar dat ik even deze opmerking maak.

[0:03:38] Meneer Busshof.

[0:03:39] Ja, voorzitter, ik snap dat er soms debatten worden uitgesteld nu er een

[0:03:42] nieuwe ministersploeg in aantocht is, maar ik zou toch wel graag een broef

[0:03:44] willen doen op de collega's om dit debat in ieder geval doorgang te laten vinden.

[0:03:48] Mede om de reden die u net noemde, maar ook omdat er gewoon tussen

[0:03:50] Kamerleden onderling voldoende te bespreken is over de zorg.

[0:03:53] Dus ik hoop toch dat we niet nu na de procedurevergadering opeens het voorstel in de mailbox krijgen om dit alsnog uit te stellen.

[0:04:00] En dan ook niet meer de mogelijkheid hebben zo makkelijk om nog iets anders te organiseren.

[0:04:03] Ja, nou ja, daar gaat u straks uw meerderheid over.

[0:04:07] Dan agenda punt 10, voorrangbrief, wijzigingsregeling, kickstart, medicatieoverdracht.

[0:04:12] Iemand controversieel? Nee, voorstel is voor kennisgeving aannemen, akkoord.

[0:04:16] Agenda punt 11, reactie op verzoek van de commissie over voorrang, WLZ-behandelingen vervolgd bij andere WLZ-maatregelen uit coalitie, kortorde 4.

[0:04:23] Iemand controversieel.

[0:04:24] Dat was het volgens mij al.

[0:04:27] Voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:04:30] Agenda punt 12, voorrangbrief, WLZ-prestatie, impactvolle transformaties.

[0:04:34] Iemand controversieel.

[0:04:36] Nee, voorstel is voor kennisgeving aannemen.

[0:04:38] Dan de Europese aangelegenheden.

[0:04:39] Agenda punt 13, stand van zaken, implementatie, richtlijnen in het eerste kwartaal 2024.

[0:04:43] Iemand controversieel.

[0:04:45] Voorstel, de minister vraagt om een toelichting en haar verzoekt de Kamer op de hoogte te houden.

[0:04:52] Prima om die toelichting te vragen.

[0:04:55] Daarbij wel graag aandacht voor de risico's en de kosten die samenhangen met deze vertraging.

[0:04:59] Oké. Iedereen akkoord?

[0:05:01] Ja.

[0:05:01] Agendepunt 14, geannoteerde agenda Formele E-Gezondheidsraad op 21 juni.

[0:05:06] Voorstel reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Formele E-Gezondheidsraad.

[0:05:10] Dan agendepunt 15, verslag in Formele E-Gezondheidsraad op 22 en 23 april.

[0:05:14] Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Formele E-Gezondheidsraad.

[0:05:18] Dan agenda punt 17, overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op de lijstrijden van VWS en daarvan

[0:05:23] besluiten conform het voorstel op de lijst.

[0:05:26] Dan gaan we naar de brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

[0:05:29] Agenda punt 17, drie onderzoeksrapporten over de wijkverpleging.

[0:05:35] Iemand controversieel?

[0:05:37] Nee. Het voorstel is agenderen voor het zijn en tijd te houden.

[0:05:39] De commissie-debat over de wijkverpleging is al tekort.

[0:05:41] Agenda punt 18, voortgangprogramma Toekomstbestindige Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn.

[0:05:47] Iemand controversieel?

[0:05:49] Voorstel is agenderen voor het zijntijdtehouden commissie-debat Arbeidsmarkt en beleid in de zorg.

[0:05:52] Is dat akkoord? Ja.

[0:05:54] Agenda punt 19, nadere beleidsreactie op de voorlichting van de Raad van State over facultatieve

[0:05:58] protocollen van het VN-Verdrag Handicap, IVRK en IVERCR.

[0:06:06] Iemand controversieel?

[0:06:07] Nee. Voorstel is agenderen voor het zijntijdtehouden commissie-debat gehandicaptenbeleid.

[0:06:10] Is dat akkoord? Dat is akkoord.

[0:06:11] Agenda punt 20, aanbiedingsstand van de uitvoering.

[0:06:14] Iemand controversieel? Nee.

[0:06:16] Het voorstel is agendeer voor het zijn en daartouden van de commissie over digitale ontwikkeling

[0:06:18] en de zorg.

[0:06:19] Is dat akkoord?

[0:06:19] Het is akkoord.

[0:06:20] De agenda is op stuk nr. 21.

[0:06:22] Het voorstel is een beleidsreactie op het rapport van VAROS.

[0:06:27] Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?

[0:06:32] Iemand controversieel?

[0:06:33] Nee. Het voorstel is agendeer voor het zijn en daartouden van de commissie over discriminatie

[0:06:36] en de zorg.

[0:06:36] Is dat akkoord?

[0:06:37] Ja. Het voorstel is stuk nr. 22.

[0:06:39] Nadere informatie over de gegevensverzameling door de enzatte aarde en behoefte van de doorontwikkeling

[0:06:43] voor de Zorgvraagtypering.

[0:06:45] Iemand controverseel? Nee.

[0:06:46] Het voorstel is om te agenderen voor het Zijn en Tijd te houden.

[0:06:48] De commissie-debat-en-gegenzetten-suïcide-preventie.

[0:06:49] Is dat akkoord? Ja.

[0:06:52] Dan agendapunt 23, reactieonderzoek, geschilleninstanties, wetkwaliteit,

[0:06:56] klachten en geschillenzorg.

[0:06:58] Iemand controverseel? Nee.

[0:06:59] Het voorstel is om te agenderen voor het Zijn en Tijd te houden.

[0:07:01] De commissie-debat-en-gegenzetten-kwaliteitszorg.

[0:07:03] Agendapunt 24, midtermreview-ISA.

[0:07:06] Iemand controverseel? Nee.

[0:07:08] Voorstel is agenderen voor het Commissie-Debat-Zorgakkoord.

[0:07:10] Is dat akkoord?

[0:07:11] Ja.

[0:07:12] Agenda punt 25, voortgang verbeteren en verbreden van de toetsen op het basispakket.

[0:07:17] Iemand controversieel?

[0:07:18] Nee.

[0:07:19] Voorstel is agenderen voor het Commissie-Debat-Zorgverzekeringsstelsel.

[0:07:21] Is dat akkoord?

[0:07:22] Ja.

[0:07:23] Agenda punt 26, reactie op verzoek commissie over verankering van palliatieve fase in alle

[0:07:27] zorgwetten.

[0:07:28] Iemand controversieel?

[0:07:29] Nee.

[0:07:29] Voorstel is agenderen voor het Commissie-Debat-Zorgverzekeringsstelsel.

[0:07:32] Is dat akkoord?

[0:07:33] Ja.

[0:07:34] Dan de brieven van de minister voor Medische Zorg.

[0:07:39] Inzet van Nederland voor de 77 World Health Assembly.

[0:07:42] Iemand controversieel.

[0:07:43] Volgens mij is het al geweest.

[0:07:45] Dat is al geweest.

[0:07:47] Agendeer voor het zijn en tijden houden commissie over de ontwikkeling van het coronavirus.

[0:07:51] Ik vond het een beetje moeselijk na de maaltijd, maar we gooien het maar in het juiste mandje.

[0:07:57] De reactie op verzoek van de commissie over de brief van de World Animal Protection in zaken de

[0:08:01] preventie van pandemie in het kader van een nieuwe overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie.

[0:08:05] Iemand controversieel.

[0:08:06] De voorstel is agendeerd voor het zijnde uit de houding van de Commissie-debat ontwikkelingen rondom

[0:08:10] het coronavirus en de pandemische beraadheid.

[0:08:11] Is dat akkoord? Ja.

[0:08:13] Nr. 29, de wijziging van het basispakket over de Zorgverzekeringswet 2025.

[0:08:16] Iemand komt er officieel.

[0:08:17] Nee. De voorstel is agendeerd voor het Commissie-debat over de Zorgverzekeringsstelsel.

[0:08:20] Is dat akkoord? Ja.

[0:08:21] Nr. 30, de voortgang van het Expertisecentrum VAST.

[0:08:25] Iemand komt er officieel.

[0:08:26] Nee. De voorstel is agendeerd voor het Commissie-debat over de Medische Preventie.

[0:08:29] Is dat akkoord? Ja.

[0:08:32] Nummer 31. Appreciatie van de motie van het lid Zeedijk over de kennis over overgangskrachten vergroten.

[0:08:37] Iemand controversieel? Nee.

[0:08:38] Voorstel is agenderen voor het commissiedebat Medische Proventie.

[0:08:41] Akkoord? Ja.

[0:08:42] Dan de motie op stuk nr 32.

[0:08:43] Toezeggingen en moties voorafgaan tijdens het commissiedebat over het zorgverzekeringsstelsel.

[0:08:47] Iemand controversieel? Nee.

[0:08:49] Agenderen voor het commissiedebat zorgverzekeringsstelsel.

[0:08:51] Is dat akkoord? Ja.

[0:08:53] De motie op stuk nr 33.

[0:08:53] Besluiten van 24 april houden aan de wijziging van het besluit afbreken van de zwangerschap in

[0:08:59] en enkele andere wijzigingen.

[0:09:01] Voorstel. Iemand controversieel? Nee.

[0:09:03] Voorstel. Is agenderen voor het zijn en tijd te houden.

[0:09:05] Commissie-debat zwangerschap en geboorte. Is dat akkoord? Ja.

[0:09:07] Agenda punt 34. Toegankelijkheid en medisch-specialistische zorg.

[0:09:10] Iemand controversieel? Nee.

[0:09:12] Voorstel. Agenderen voor het zijn en tijd te houden.

[0:09:13] Commissie-debat ziekenhuiszorg. Akkoord. Ja.

[0:09:16] 35. Stand van zaken en introducties.

[0:09:18] Tijgermug. Iemand controversieel? Nee.

[0:09:20] Voorstel. Is agenderen voor het commissie-debat medische preventie.

[0:09:22] Is dat akkoord? Ja.

[0:09:24] Dan 36. Reactie op het final report van de

[0:09:26] De betekenissen van het voor genderzorgen minderjarigen in Nederland en de uitvoering

[0:09:31] aangenomen moties.

[0:09:32] Iemand komt op de schilderij.

[0:09:34] Meneer Van Dijk.

[0:09:35] Ik zou heel graag een schriftelijk overleg hierover willen aanvragen.

[0:09:38] Dan laten we de antwoorden betrekken bij een commissiedebat.

[0:09:41] Is dat akkoord?

[0:09:45] Devas agendeerde voor het commissie dat met medische ethiek.

[0:09:47] U wilt daar dan graag de beantwoording bij hebben?

[0:09:50] Ik denk dat dat wel moet kunnen, want het staat geagendeerd voor 13 november.

[0:09:54] De inbrengdatum is drie weken.

[0:09:55] Ja, dat staat 2023.

[0:10:06] Het mag ook in het reces gepland worden, maar we weten dat medewerkers het altijd fijn vinden

[0:10:11] om hun agenda helemaal af te maken voordat de rustigere periode begint en ze met andere,

[0:10:17] grotere onderwerpen bezig kunnen.

[0:10:19] Agenda punt 37.

[0:10:20] Reactie op het artikel neemt vrouwen serieus verbeterde pijnbestrijding bij de plaats van

[0:10:24] hun spiraal.

[0:10:24] Iemand controversieel?

[0:10:26] Nee.

[0:10:26] Agenderen voor het reces?

[0:10:27] Aרגenen voor de zijntijdde houding van commissionen over zwangerschap en geboorte

[0:10:30] 38.

[0:10:31] Wat is de reactie van het Verzinho Kennedy Commissie over het aantal dodendde från mil'ten

[0:10:34] eleden in Nederland sinds 2015?

[0:10:38] Nee.

[0:10:38] De voorstel is om het Agenda Consideratieve procedure voor eigen zin bij een

[0:10:40] ambitieuze en regen documentaries dit jaar te kennen.

[0:10:44] Wat is de reactie van de Advisingstafel Commissie voor geduld op switches en

[0:10:53] renovatie van immobilisatie en individuen, dat bij de commissie en die opinie thuidigt

[0:10:57] voordat het aantekend van volksbeheerstaat laughter of andere terreuren

[0:10:57] ...het verzoek doen om met de staatscommissie een gesprek te organiseren...

[0:11:01] ...en dan ook gelet op de problematiek van PTSS de commissies Defensie en JEV...

[0:11:05] ...aan te merken als volgcommissies.

[0:11:09] Zullen we een infantarisatie laten rondgaan...

[0:11:11] ...en dan bij minimaal vier aanmeldingen organiseren?

[0:11:14] Ja. Lijkt me dat ze daar te veel mee zijn.

[0:11:15] En misschien is het wel een advies om in de toekomst uit te gaan van vijf aanmeldingen...

[0:11:19] ...want anders zijn het altijd de vier grote partijen, zeg maar.

[0:11:22] Ja, dat zou iets van een werkwijze kunnen zijn voor ons.

[0:11:25] Maar zou een wijziging van de werkwijze met een nieuwe voorzitter kunnen zijn?

[0:11:29] Ik heb een paar verzoeken gedaan en een e-mailprocedure of e-mail-inventarisatie lijkt me prima.

[0:11:32] Dank u wel.

[0:11:33] Punt 40.

[0:11:34] Tussentijdse evaluatiedeport pandemische paraatheid.

[0:11:36] Iemand controversieel?

[0:11:37] Nee.

[0:11:38] Voorstel agenderen voor het zijn tijd de houdingcommissie wat ontwikkelingen rondom het coronavirus pandemische

[0:11:42] paraatheid.

[0:11:42] Akkoord?

[0:11:43] Ja.

[0:11:44] 41.

[0:11:44] Advies van ZONMW omtrent het vervolg van het deelprogramma Oversterfde.

[0:11:48] Iemand controversieel?

[0:11:50] Nee.

[0:11:50] Voorstel is agenderen voor het zijn tijd de houdingcommissie wat Oversterfde en betrokken

[0:11:54] bij het schriftelijke overleg na de reactie op de aangenomen motie van het leer Jozef na het leiden

[0:11:57] van het plenair debat oversterfde u.

[0:11:59] De voorzitter. Akkoord. Dan gaan we naar de brieven van de staatssecretaris van VWS.

[0:12:04] Agenda punt 42. Reactie op verzoek commissie over het inspectiereport in zaken de ziekenkostafdelingen.

[0:12:08] Iemand controversieel? Nee.

[0:12:11] Voorstel agenderen van het commissiedebat jeugdbeleid.

[0:12:13] Zet dat akkoord. Dan 43. Verbeter agenda doelgroepenvervoer.

[0:12:17] Iemand controversieel? Dat is niet het geval.

[0:12:19] Agenderen voor het zijn tijd te houden commissiedebat gehandicaptenbeleid.

[0:12:22] Daar is het akkoord, ja.

[0:12:25] Op stuk nr 44.

[0:12:25] Bij beleidsreactie, advies en digitalisering van de zorg op de Besseilanden.

[0:12:28] Iemand controversieel?

[0:12:30] Nee.

[0:12:31] Voorstel agendeer voor het Commissiedebat Caribisch Nederland en agendeer voor het

[0:12:34] uiteindelijk uithouden van het Commissiedebat Digitale Ontwikkeling en de Zorg.

[0:12:36] Dat is het akkoord.

[0:12:37] Op stuk nr 45.

[0:12:38] Verslag van de schriftelijk overleg over de reactie op de verzoek van de commissie over

[0:12:48] een briefing over de mensenrechten op Orgelienkomieve 2 van de Office of the High Commissioner of

[0:12:52] Human Rights.

[0:12:53] is gestuurd over de Backpay-regeling.

[0:12:55] Voorstel. Iemand controversieel.

[0:12:57] Nee. Voorstel is voor kennisgeving aannemen.

[0:13:00] Mevrouw Bruinink.

[0:13:01] Dank, voorzitter. Ik zou al willen vragen of we dit ook kunnen betrekken bij het commissiedebat

[0:13:05] over oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

[0:13:09] Is dat akkoord? Ja.

[0:13:11] Dan gaan we door naar stuk nr 46, Vortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen.

[0:13:16] Iemand controversieel. Nee. Voorstel agenderen voor het zijn en tijd te houden

[0:13:19] commissie over het maatschappelijk domein.

[0:13:20] En betrokken bij het plenaire debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid.

[0:13:25] Dan de reeds geagendeerde en betrokken stukken.

[0:13:27] Die kunnen we in één keer doorlopen.

[0:13:29] Dan gaan we naar agenda punt 50, de overige stukken.

[0:13:32] Afschrift van het Koninklijk Besluithouden en de Wijziging van de Samenzetting van het

[0:13:36] Nationaal Comité, 4 en 5 mei.

[0:13:37] Iemand controversieel.

[0:13:40] Voorstel agenderen voor de Zijn en Tijdhoudende Commissie dat oorlogs getroffen is.

[0:13:43] Is dat akkoord?

[0:13:43] Ja, dat is akkoord.

[0:13:45] Dan agenda punt 51, overzicht van wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling.

[0:13:49] Het is ter informatie.

[0:13:52] Agendepunt 52, overzicht voor het wetsvoorstellen van de commissie in afwachting van de noten

[0:13:56] van het verslag, ter informatie.

[0:13:59] Agendepunt 53, ter informatie.

[0:14:01] Agendepunt 54, ter informatie.

[0:14:07] Agendepunt 55, ter informatie.

[0:14:09] Agendepunt 56, overzicht van commissiedebatten, notenoverleggen en wetgevingsoverleggen.

[0:14:16] Het voorstel is dat de commissie met het inplannen van onder B een concept van melden-commissiedebatten

[0:14:21] Dan hebben we het over Caribisch-Nederland en medisch-ethiek.

[0:14:24] Stemt u daarmee in?

[0:14:26] Ja.

[0:14:27] Dan 57e informatie, 58e informatie.

[0:14:31] Oh, ja, meneer Krul.

[0:14:34] Ja, voorzitter.

[0:14:35] Toch even punt 56.

[0:14:37] Met een beetje pijn in het hart, maar op 24 juni staat de verdediging van onze initiatief

[0:14:44] Noordweg geneesmiddelen weer binnen bereik.

[0:14:47] En er wordt gewoon zoveel gecanceld nu, en ik begrijp dat ook wel.

[0:14:51] En ik heb inmiddels ook in die befaamde wandelgangen van nu ook wat mensen gesproken.

[0:14:58] En ik zou toch willen verzoeken aan de collega's of ik dit kan behandelen bij naaantreden van het nieuwe kabinet.

[0:15:04] Ja, we zullen de griffiplanair verzoeken en de nieuwe datum verzoeken.

[0:15:11] Dan 58, dan overzicht technische briefings.

[0:15:14] Reeds ingepland onder 1, de technische briefing met de Algemene Rekenkamer.

[0:15:18] Daarvoor hebben we vier aanmeldingen.

[0:15:21] 13 juni, donderdag 13 juni.

[0:15:24] Morgen is iedereen nog steeds voornemens om te komen, want vier is heel weinig.

[0:15:29] Nog even in de herinnering gebracht, hoe hoger de opkomst, hoe beter.

[0:15:35] Er wordt geknikt, dus we hebben de minima vier, dus dat is altijd een goed beginpunt.

[0:15:41] Hopelijk komen er meer collega's.

[0:15:43] Dan het overzicht rond de tafelgesprekken bij de medische kindzorg.

[0:15:47] Die is aanstaande maandag.

[0:15:49] Het is ons even onduidelijk of er ook vier leden aanwezig minimaal zullen zijn, want mevrouw

[0:15:55] Van den Heel heeft het georganiseerd en is geen Kamerlid meer op dit moment.

[0:15:58] Dus ik kijk heel even rond, want het is niet leuk als we daar met minder dan vier mensen zitten.

[0:16:03] Ik wil u er even op attenderen dat dit maandag plaatsvindt en ik hoop op een grote opkomst.

[0:16:15] De nagekomen agendapunten.

[0:16:16] Op stuk nr. 59, ontwerpbesluit, houdende wijsching van het besluit, basisveiligheidsnormen,

[0:16:20] stralingsbescherming in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de verdeling van

[0:16:23] individuele dossierschattingen als gevolg van medische blootstelling van radiodiagnostiek

[0:16:28] en interventieradiologie.

[0:16:30] Iemand controversieel, nee.

[0:16:31] Voorstel voor kennisgeving aannemen, is dat akkoord?

[0:16:34] Mevrouw, oh, ik dacht uw vinger gaat omhoog.

[0:16:36] Nee, voor kennisgeving aannemen is akkoord.

[0:16:39] Dan 60, ontwerpregeling maximum prijzengeneesmiddelen per 1 oktober.

[0:16:42] Voorstel, iemand controversieel, nee.

[0:16:44] Voorstel is voor kennisgeving aannemen, is dat akkoord?

[0:16:46] Agenda punt 61, ontwerpbesluithouder, wijziging van tabaks- en rookwarenbesluit.

[0:16:50] Iemand controversieel, nee.

[0:16:51] Voorstel is om kennisgeving aan te nemen. Is dat akkoord? Ja.

[0:16:54] Dan 62, ontwikkelingen fysiotherapie en oefentherapie.

[0:16:58] Iemand controversieel? Nee.

[0:16:59] Voorstel is agenderen voor het commissiedebat zorgverzekeringstelsel...

[0:17:02] en agenderen voor het zijn en tijd te houden commissie over het eerste lijn.

[0:17:04] Is dat akkoord? Ja.

[0:17:06] 63, beleidsreactie, GR-advies, fibromyalgie.

[0:17:09] Iemand controversieel? Nee.

[0:17:11] Dan agenderen voor het commissiedebat zorgverzekeringstelsel.

[0:17:14] Is dat akkoord? Ja.

[0:17:16] Nou, binnen een kwartier, jongens.

[0:17:19] Well done.

[0:17:26] Dan sluit ik de procedurevergadering en dank ik u allen hartelijk voor uw komst.