Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

[0:00:00] Welkom bij de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

[0:00:04] Hartelijk welkom zeg ik tegen de leden, maar natuurlijk ook de staatssecretaris.

[0:00:08] En we moeten natuurlijk niet vooruit lopen op het afloop van de formatie,

[0:00:12] maar het zou wel en zo kunnen zijn dat dit het laatste debat is van de staatssecretaris

[0:00:17] met de Tweede Kamer, of in ieder geval met deze Kamercommissie.

[0:00:21] Op de agenda vandaag het jaarverslag en de slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023.

[0:00:29] En voor dit jaarverslag stellen wij traditioneel twee rapporteurs aan.

[0:00:34] En ditmaal hebben wij als rapporteurs bereidgevonden mevrouw Bruining van het Nieuws Sociaal Contract

[0:00:39] en de heer Wajt van GroenLinks Partij van de Arbeid.

[0:00:41] Ze hebben voor ons een presentatie over het jaarverslag.

[0:00:46] En daarvoor wil ik hen graag allebei volgordelijk het woord geven.

[0:00:49] Ik kijk even naar het rapporteursduo, wie daarmee gaat beginnen.

[0:00:51] Dat is de heer Wajt.

[0:00:53] Dan ga ik u het woord geven.

[0:00:54] En als wij dan van hen de presentatie hebben gehad, kunnen daar vragen over gesteld worden.

[0:01:00] Maar daarna is eerst de beantwoording door de staatssecretaris inderdaad.

[0:01:04] En we kijken even wat de staatssecretaris dan gebehoefte heeft aan een korte schorsing voordat dat gebeurt.

[0:01:08] En daarna vangen wij het reguliere deel van dit debat aan.

[0:01:11] Ik geef het woord aan de heer Wajt van GroenLinks bij Van Aan.

[0:01:14] Dank u wel, voorzitter.

[0:01:16] Bon dia allen die meekijken.

[0:01:19] Een goedemiddag ook naar onze staatssecretaris.

[0:01:23] Voorzitter, namens de commissie zullen mevrouw Bruining en ik als rapporteurs

[0:01:28] een aantal bevindingen en aanbevelingen over de diverse onderwerpen van het jaarverslag 2023

[0:01:33] aan de orde brengen.

[0:01:35] Deze bevindingen en aanbevelingen worden gesteund, ondersteund door de ervaringen

[0:01:38] die wij tijdens ons bezoek aan de eilanden opgedaan hebben.

[0:01:42] Wij zullen aandacht besteden aan de bevindingen van de Algemene Rekenkamer,

[0:01:46] het focusonderwerp onderuitputting, verloop van het jaar zijnde de begroting

[0:01:49] en de realisatie 2023 en een aantal geselecteerde aandachtspunten.

[0:01:54] Ik zal starten met de bevinding van de Algemene Rekenkamer.

[0:01:58] De financiële verantwoordelingsinformatie op totaalniveau in de verjaarsverslagen 2023,

[0:02:03] Koninkrijkrelaties en bestfonds is volgens de Rekenkamer rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk.

[0:02:10] Vanuit Europees Nederland wordt geld gestuurd naar Kariben, waarvan 30 miljoen via de Karibische-Nederlandse envelop.

[0:02:17] Hoewel dit geld aan projecten voor coalitiedoelen wordt besteed,

[0:02:21] is het extra effect nog niet duidelijk zichtbaar door een gebrek aan coördinatie.

[0:02:24] Het IT-beheer bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland

[0:02:28] is voldoende verbeterd, waardoor een eerdere onvolkomenheid is opgelost.

[0:02:33] De financiële verantwoordingsinformatie in het jaar vanaf 2023 voldoet aan de eisen,

[0:02:37] maar helaas is het effect van de 30 miljoen extra gelden niet vast te stellen.

[0:02:42] De vraag is hoe het zich hierop in de toekomst verbeterd kan worden.

[0:02:45] Graag een reactie van de staatssecretaris hierop.

[0:02:49] Sinds de coalitiecoach van 2021 is extra geld toegekend aan Caribisch Nederland,

[0:02:53] waarvan de verdeling en resultaten zijn onderzocht.

[0:02:57] Ondanks positieve bijdrage aan bepaalde doelen,

[0:02:59] zoals het betaalbaar maken van het leven,

[0:03:01] moeten we tevens constateren dat het onduidelijk blijkt

[0:03:04] of deze resultaten zonder extra middelen bereikt zouden zijn.

[0:03:08] Er ontbreekt een integrale evaluatie van de effecten,

[0:03:12] wat het moeilijk maakt om te leren voor toekomstige investeringen.

[0:03:16] Het beleid rond de CN envelope wordt als matig beoordeeld.

[0:03:19] Voort is vastgesteld dat de beleidsinformatie

[0:03:21] in het jaarverslag 2023 betrouwbaar is.

[0:03:24] Graag een reactie van de staatssecretarissen op het ontbreken van de integrale evaluatie van de effecten.

[0:03:32] Wanneer de bedrijfsvoering met de focus op de veranderingen sinds 2022 een belangrijke ontwikkeling besproken wordt in het rapport,

[0:03:38] is er een positief oordeel over de bedrijfsvoering, waarbij de meest onderzochte onderdelen aan de eisen voldeden.

[0:03:44] SSOCN heeft goede voordelen geboekt in de informatiebeveiliging en IT-beheer,

[0:03:49] hoewel er enkele tekortkomingen waren in de gebruiksbeheer.

[0:03:52] Het financieel beheer van de uitkeringen door de unit SZW blijft een aandachtspunt.

[0:03:59] SSOCN voldoet grotendeels aan de inkoopbeheersstandaarden en stimuleert lokale inkoop om de economie

[0:04:04] van de Caribisch-Nederland te ondersteunen.

[0:04:06] Het onderzoek concludeert dat de bedrijfvoeringsinformatie in het jaarverzag 2020 betrouwbaar is.

[0:04:13] Voorzitter, ik vraag me af welke medeverantwoordelijkheid de staatssecretaris heeft voor het Koninkrijk

[0:04:17] Isolatie om het financieel beheer van de uitkeringen door de unit SZW in Caribisch-Nederland op

[0:04:24] Vervolgens zien we in het jaarverslag voor 2021 de onderuitputting van het budget van

[0:04:29] Koninkrijk Relaties, wat voornamelijk te wijten is aan arbeidskrapte.

[0:04:33] Het totaalbedrag van onderuitputting bedraagt maar liefst 22,4 miljoen, waarvan 12,8 miljoen

[0:04:38] komt door de versnelde terugbetaling van de lening door Curaçao.

[0:04:42] De echte onderuitputting bedraagt dus 9,6 miljoen, de grootste oorzaak ten personeelskrapte

[0:04:47] en vertraging in ICT-projecten.

[0:04:50] Externe inhuur bij de Rijksdienst Caribisch Nederland was drie keer hoger dan begroot

[0:04:54] om de dienstverlening te waarborgen.

[0:04:56] Vragen reizen over de impact van personeelskrapte op beleidsdoelen en de hoeveelheid externe

[0:05:01] huur bij de ministerie van BZK en TWAO.

[0:05:04] Voorzitter, dit rupt mij de volgende vraag op aan de staatssecretaris.

[0:05:08] Wat zijn de gevolgen geweest van de personeelskrapte voor de realisering van beoogde beleidsdoelen?

[0:05:13] En wilt u aangeven hoe groot het aantal externe bedraagt bij DG Koninkrijsrelatie van de ministerie

[0:05:18] van BZK over 2023 en neemt dit aantal in 2024 naar verwachting toe?

[0:05:24] En tot slot, hoe groot is het aantal externen daardoor of via TW vanuit andere ministeries

[0:05:29] ingeschakeld bij de realisering van de landspakketten over 2023 en na verwachting in 2024?

[0:05:37] Voor een aantal verdere punten geef ik nu even het woord aan mevrouw Bruini.

[0:05:42] Dank aan de heer Weid en dan gaan we verder met het verslag van mevrouw Bruini.

[0:05:45] Dank u wel, voorzitter.

[0:05:46] Allereerst wil ik even zeggen dat het een genoegen was om samen met collega White rapporteur te zijn

[0:05:50] ter voorbereiding op dit wetgevingsoverleg en dat het jaarverslag en de slotwet hebben laten zien dat

[0:05:55] er nog een aantal punten zijn waar wij als Kamer aandacht aan zouden moeten besteden.

[0:05:59] Een van die punten is de capaciteit en uitvoeringskracht van de landen en openbare lichamen.

[0:06:04] Deze capaciteit en uitvoeringskracht op de KAS en de BES variëren heel sterk.

[0:06:08] Curaçao en Aruba beschikken bijvoorbeeld over het algemeen over meer ontwikkelde

[0:06:12] infrastructuren en voorzieningen.

[0:06:13] Sint Maarten en de Besseilanden hebben wat dat betreft meer beperkte capaciteiten.

[0:06:19] Er is dus meer behoefte aan verbeterde samenwerking tussen de eilanden en de Nederlandse overheid

[0:06:23] ten aanzien van deze capaciteit en uitvoeringskracht.

[0:06:26] Deze behoefte zou eigenlijk dus moeten voorzien in het versterken en verder bevorderen van

[0:06:30] de ontwikkeling van de regio in algemene zin.

[0:06:33] Het optimaliseren van middelen en het opbouwen van veerkracht zijn essentieel voor de duurzame

[0:06:38] groei en welzijn op de Caribische eilanden.

[0:06:41] Daarnaast is er ook geconcludeerd dat er beperkt zicht is op bereikte resultaten.

[0:06:45] De plannen van aanpak en onderliggende rapporten van veel voornemens in de landspakketten zijn

[0:06:49] aanwezig, maar het jaarverslag reflecteert te weinig over resultaten.

[0:06:54] Streefgetallen zijn niet aanwezig.

[0:06:55] Dat geldt zowel voor de landen als voor de openbare lichamen.

[0:06:59] Ik zou dan ook graag aan de staatssecretaris willen vragen of het gebrek aan uitvoeringskracht

[0:07:03] en capaciteit, in het licht van grote uitdagingen waar alle Zesde Eilanden mee te maken hebben,

[0:07:08] kunnen worden gekwantificeerd in FTE en in geld.

[0:07:11] Daarnaast zou ik ook willen vragen wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de te houden

[0:07:17] Koninkrijksconferentie en de uitvoering van de motie Bosman-van Raak.

[0:07:22] Voorzitter. Het jaarverslag en het daarop volgende rapport van de Algemene Rekenkamer heeft laten zien

[0:07:27] dat de coördinerende rol van het ministerie van BZK in algemene zin en specifiek in relatie

[0:07:33] tot onderwijs en zorg onvoldoende wordt uitgevoerd.

[0:07:36] Zou de staatssecretaris kunnen aangeven op welke wijze zij de coördineerde rol invult

[0:07:41] op het gebied van onderwijs?

[0:07:43] Worden beleidsvoornemens op dit gebied van tevoren met de staatssecretaris afgestemd?

[0:07:48] En als nee, waarom niet?

[0:07:50] Ten slotte, hoe verhouden de maatregelen die staan in de landspakketten en de bestuursakkoorden

[0:07:55] op onderwijsgebied zich met de maatregelen die afgesproken worden in het vierlandenoverleg

[0:07:59] onderwijs?

[0:08:01] Onvoldoende uitvoering van een coördineerde rol leidt tot versnipperde beleidsimplementatie

[0:08:05] en een gebrekkige samenhang in governance.

[0:08:08] Effectieve coördinatie is essentieel om de belangen en ontwikkelingsbehoeften van de eilanden

[0:08:13] op een consistente manier te behartigen.

[0:08:16] Zou de staatssecretaris kunnen toelichten om welke reden zij de uitbreiding van de verantwoordelijkheid

[0:08:21] van de staatssecretaris niet ziet als een weg die per saudo leidt tot beter overheidsbeleid?

[0:08:27] En kan de staatssecretaris aangeven op welke wijze zij de coördinerende rol invult op

[0:08:32] het gebied van zorg?

[0:08:33] Worden beleidsvoornemens op dit gebied van tevoren met de staatssecretaris afgestemd?

[0:08:38] Zo nee, waarom niet?

[0:08:40] Ten slotte wil de staatssecretaris in het kader van haar koordinerende rol de ontwikkeling schetsen

[0:08:45] van het beleid dat vanuit de onderscheidende ministeries is gevoerd voor Caribisch Nederland

[0:08:50] en daarin de rode draden aangeven, tenminste de belangrijkste rode draden en de meest belangrijke

[0:08:55] uitdagingen voor de toekomst.

[0:09:05] In dat kader is het ook van belang dat de Caribische eilanden op een gedegenwijze worden betrokken

[0:09:10] bij de verantwoording van de begroting.

[0:09:12] Dat de Caribische eilanden worden betrokken bij deze verantwoording,

[0:09:15] is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van goede, stabiele onderlinge samenwerkingsverhouding.

[0:09:21] Van een goede, stabiele onderlinge samenwerkingsverhouding.

[0:09:24] Het is van essentieel belang dat het perspectief van de mensen om wie het gaat,

[0:09:28] wordt meegenomen om de belangen van hun gemeenschappen te waarborgen

[0:09:31] en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

[0:09:35] Daarom ook de volgende vraag aan de staatssecretaris.

[0:09:38] Hoe verhoudt...

[0:09:39] Oh nee, grapje.

[0:09:41] Hoe verhoudt het afgelopen jaar zich tot de vastgestelde begroting?

[0:09:45] Dat zijn belangrijke vragen om regelmatig tijdens de behandeling van de begroting te stellen.

[0:09:50] Transparantie, efficiëntie en verantwoordingsplicht zijn belangrijke elementen van het begrotingsproces.

[0:09:56] Dat geldt ook voor de Caribische eilanden.

[0:09:58] Door het benadrukken van deze aspecten keer op keer, kunnen tekortkomingen in het proces

[0:10:03] worden geïdentificeerd en verbeteringen worden aangebracht voor effectief financieel beheer.

[0:10:08] Zo constateren wij veel verschillen tussen de vastgestelde begroting 2023 en de realisatie.

[0:10:15] Dat blijkt uit de slotwet en het jaarverslag.

[0:10:17] Kan de staatssecretaris aangeven waarom de verschillen tussen begroting en realisatie

[0:10:22] niet toegelicht worden in het jaarverslag, of dat de Kamer gemakkelijker wordt gemaakt

[0:10:27] deze verschillen te duiden, zonder elke tussenliggende begrotingswijziging erbij te halen?

[0:10:32] Tot slot wil ik de motie van de leden van Vroonhoven en Vermeer nog bespreken.

[0:10:36] Deze motie maakte de constatering dat het Rijk onvoldoende grip heeft op de Rijksuitgaven en dat

[0:10:41] de Kamer onvoldoende in staat zou zijn om zelf de effectiviteit en doelmatigheid van uitgaven

[0:10:47] te beoordelen.

[0:10:48] Integrale doorlichting van de Rijksbegroting zal behulpzaam zijn bij het invullen van de

[0:10:52] kaderstellende en controlerende rol van het parlement.

[0:10:56] De Commissie Rijksuitgaven was verzocht om samen met de Algemene Rekenkamer een voorstel te ontwikkelen

[0:11:01] voor volledige doorlichting van alle Rijksuitgaven.

[0:11:04] Een volledige doorlichting zou moeten zorgen voor de transparantie en verantwoording van

[0:11:08] de Caribische eilanden.

[0:11:10] Deze cruciale stap zal de impact van financiële beslissingen vergroten en de efficiëntie

[0:11:15] van overheidsuitgaven verbeteren.

[0:11:17] Dit zou ten goede moeten komen aan alle betrokkenen.

[0:11:20] Ik zou dan ook aan de staatssecretaris willen vragen op welke wijze de Kamer en in het bijzonder

[0:11:25] de Commissie Koninkrijk Relaties zicht kan houden op de doelmatigheid en doeltreffendheid

[0:11:30] van de besteding van middelen die vanuit de begroting Koninkrijksrelaties worden overgeboekt

[0:11:35] naar andere begrotingen.

[0:11:37] Dank u wel.

[0:11:38] Veel dank aan de rapporteurs.

[0:11:40] Dan ga ik even kijken naar de staatssecretaris of zij denkt direct antwoorden te kunnen geven

[0:11:46] op de gestelde vraag of ze daar een korte schorsing voor zou willen benutten.

[0:11:50] Het is niet handig om het in één keer te doen.

[0:11:52] We kunnen het in twee rondjes doen.

[0:11:53] Oh, oh, jullie zijn nog niet daar?

[0:11:54] Nee.

[0:11:55] Oh, oké.

[0:11:56] Dat stond in mijn tijdsplaning.

[0:11:59] Dus de heer Wajt gaat nu weer verder?

[0:12:02] Oké, meneer Wajt.

[0:12:07] Voorzitter, we zouden nog aandacht besteden aan een aantal aandachtspunten,

[0:12:11] waaronder economie, welvaart, infrastructuur, dataverzameling.

[0:12:15] En mevrouw Bruining wilde ook nog ingaan op een aantal aandachtspunten,

[0:12:19] omtrent de coördinatie, zowel van onderwijs als wel van de zorg.

[0:12:24] Dus daar zal zij soms ook nog even over terugrapporteren.

[0:12:28] Maar als volgt, de aandachtspunt op het gebied van economie, welvaart en infrastructuur in de caribische delen...

[0:12:34] Ik kijk heel eventjes, want er was ongeveer afgesproken dat het ongeveer tien minuten zou duren.

[0:12:37] Nu hebben we nu twaalf minuten gesproken. Hoeveel tijd denkt u nog ongeveer nodig te hebben?

[0:12:40] Ik denk dat we beide nog wel vijf minuutjes bezig zijn.

[0:12:43] Oké, dan moeten we even kijken of we rekening moeten gaan houden met uitloop vandaag.

[0:12:47] Dat gaan we alvast even onderzoeken. Dan ga ik u vragen om gezwind door te gaan.

[0:12:52] Ik begreep net van mevrouw Bruijding dat zij volstaat als ik de vijf minuten afronden.

[0:12:58] De aandachtspunten op het gebied van economie, welvaart en infrastructuur

[0:13:01] in de Caribische delen van het Koninkrijk worden gefinancierd

[0:13:04] via specifieke artikelen gericht op economische structuurverbetering

[0:13:07] en schuldsanering.

[0:13:09] Ondanks verschillende plannen en hervormingen,

[0:13:11] zoals de landspakketten en de liquideitsleningen

[0:13:13] tijdens de coronacrisis, zijn de resultaten tot nu toe beperkt.

[0:13:16] Vooral op Curaçao en Sint Maarten is er sprake

[0:13:18] van economische stilstand en kwetsbaarheden.

[0:13:21] Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan voor de toekomst,

[0:13:23] zoals het verbeteren van een financieel beheer,

[0:13:25] ontwikkelen we een lange termijnvisie op overheidsfinanciën en het aanpassen van de financiële steunverlening.

[0:13:32] De recent gemaakte afspraken en evaluaties moeten bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige economie.

[0:13:38] Ondanks deze aanbevelingen blijven uitdagingen duidelijk bestaan, zoals het hoge werkloosheidsbestandage en de armoede.

[0:13:45] Voor Caribisch Nederland worden economische ondersteuningen vormgegeven via inspanningen om bestaanszekerheid te verbeteren en armoede te verminderen.

[0:13:51] Echter, de Algemene Rekenkamer, constateert dat de versnipperde verdeling van gelden over

[0:13:56] verschillende projecten en begrotingen het moeilijk maakt om de effectiviteit van deze

[0:13:59] uitgaven te evalueren.

[0:14:01] Voorzitter, de volgende vragen.

[0:14:03] Hoe kan de voortgang van het beleid op het gebied van de economie, welvaart en infrastructuur

[0:14:06] in de landen worden gemeten?

[0:14:08] De CEQ wordt gestreefd naar bepaalde kengetallen op dit gebied.

[0:14:13] Wanneer worden de nader afspraken over prioritering, resultaten en uitkomsten verwacht en bent u

[0:14:18] bereiden Kamer hierover naar een technische briefing nader te informeren.

[0:14:22] Is bij de recente afspraak die met Aruba zijn gemaakt over een combinatie van een

[0:14:26] rijkswit en een langsverordening financieel toezicht, rekening gehouden met de uitkomsten

[0:14:29] van de beleidsdoorlichting op artikel 5?

[0:14:31] Zo nee, waarom niet?

[0:14:33] Wilt u nader reflecteren op de bevindingen van de Algemene Redenkamer dat de versnipperte

[0:14:37] verdeling van geld over in het geval van de ZN-envelope, 7 begrotingen en 13 projecten

[0:14:43] het zicht op een doelmatige en doeltreffende besteding van geld wel erg moeilijk maakt?

[0:14:47] En ten slotte, hoe wilt u vaststellen of het beleid om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland te verbeteren

[0:14:52] daadwerkelijk tot resultaten leidt, nu het erop lijkt dat in gevallen van de armoede

[0:14:56] tot en met 21 nog niet of nauwelijks is teruggedrongen?

[0:15:02] Ik houdt hierbij.

[0:15:03] Ja, veel dank aan de heer White en mevrouw Bruining voor hun rapportage.

[0:15:07] En dan heb ik begrepen dat de staatssecretaris even een paar minuten nodig heeft,

[0:15:10] dus ik schors voor vijf minuten.

[0:15:12] Nou, dit heeft iets meer.

[0:15:15] Oké.

[0:15:16] Hoe lang heeft u nodig?

[0:15:17] Nou, het zijn volgens mij iets van dertig vragen ofzo.

[0:15:19] Dertig vragen, ja.

[0:15:20] Ik heb er al een minuut of twintig nodig, denk ik.

[0:15:22] Dat is, ja.

[0:30:48] Van Arten, welkom terug bij de behandeling van de slotwet en het jaarverslag

[0:30:54] Koninkrijksrelaties en het BES van 2023.

[0:30:57] De staatssecretaris heeft zich geboogd over de vele vragen

[0:31:01] naar aanleiding van het jaarverslag en we zien uit naar de antwoorden.

[0:31:06] Ja, dank u wel, voorzitter, en dank aan de rapporteurs inderdaad

[0:31:09] voor een grote hoeveelheid vragen die ik heb geprobeerd een beetje te clusteren

[0:31:13] en daarop antwoord te geven in dit kader.

[0:31:17] Misschien is het wel goed om te beginnen met het feit dat ik blij ben dat er in de afgelopen

[0:31:22] jaren en zeker ook over het jaar 2023 extra middelen ter beschikking zijn gesteld, zowel

[0:31:27] voor Caribisch Nederland als voor de landen, om in te zetten op een heel breed aantal beleidsterreinen,

[0:31:34] van armoedebestrijding tot onderwijs, kinderopvang, maar ook in het kader van zorg en klimaat

[0:31:42] en het versterken van de economie.

[0:31:45] En we hebben natuurlijk in de rapportage over het jaar

[0:31:49] zo goed mogelijk gerapporteerd over de toepassing daarvan.

[0:31:53] En wat je dan nog wel ziet, is een effect voor een deel, denk ik,

[0:31:55] ook van het feit dat sommige van die maatregelen

[0:31:58] nog maar kort geleden zijn ingevoerd.

[0:32:00] Dus niet altijd is het heel makkelijk om direct effecten te zien

[0:32:03] van investeringen die gedaan zijn,

[0:32:05] maar ook wel van het feit dat wij in een proces zitten

[0:32:07] bij koninkrijksrelaties waarin we proberen

[0:32:10] steeds duidelijker budgetten aan elkaar te knopen.

[0:32:13] We komen uit een periode waarin voor Caribisch Nederland bijvoorbeeld, dus voor de Besseilanden,

[0:32:19] vaker per departement een begroting of een budget ter beschikking werd gesteld, soms

[0:32:25] met grote aanvullingen voor incidentele uitgaven nog aan het eind van het jaar, en dat het

[0:32:30] dan heel moeilijk was om dat op een goede manier te managen, om de projecten op tijd uit te

[0:32:34] om te zorgen dat er ook goed inzicht was over de rapportage daarvan.

[0:32:41] En juist dat is één van de kernthema's, en dat noemde u volgens mij ook in de vragen

[0:32:45] en in de tekst die u er omheen zei, dat u het zo belangrijk vindt dat er beter inzicht komt

[0:32:52] in hoe die financiële stromen er nou uitzien, zowel naar de landen als naar Caribisch Nederland,

[0:32:58] maar ook hoe we ervoor zorgen dat we met elkaar goed zien wat de effecten daarvan zijn.

[0:33:04] Die stromen dus goed bij elkaar brengen, zorgen dat de effecten beter in zicht komen, is zeker

[0:33:11] een van de doelen die wij zelf ook hebben en waar we juist aan willen werken.

[0:33:18] Dat willen we overigens niet alleen voor Caribisch Nederland, want dat willen we ook in het kader

[0:33:22] van de landspakketten.

[0:33:25] Onlangs heb ik daarover afspraken gemaakt met de individuele landen om te zorgen dat

[0:33:31] we de middelen die in de landspakketten aan de orde zijn, de doelen en de middelen, dat we die nog

[0:33:36] een keer met elkaar tegen het licht houden en dat we in de loop van deze zomer en afsluitend aan het

[0:33:43] eind van de zomer komen tot een nieuwe set van afspraken waarin heel helder wordt aangegeven hoe

[0:33:49] gaan we de algemene doelen die we hebben afgesproken in de onderlinge regelingen vertalen naar concrete

[0:33:56] de activiteiten voor de komende jaren, welke middelen zijn er voor nodig om die te realiseren,

[0:34:01] zodat we ook met elkaar precies weten wat er nodig is en wat we kunnen inzetten.

[0:34:07] Op beide gebieden is er dus nog veel werk te doen om dat inzichtelijker te maken.

[0:34:15] Ik denk dat u eigenlijk met uw opmerkingen ook vooral daar een oproep toe doet.

[0:34:20] Aan de andere kant zien we ook duidelijk wel de effecten van het beleid.

[0:34:24] Zo is bijvoorbeeld, als het gaat over armoede, er duidelijk sprake van verhoogde inkomens in de

[0:34:29] afgelopen tijd op de Besseilanden, waarvan de effecten al dagdagelijks voor mensen merkbaar zijn.

[0:34:36] Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de subsidies die ook gegeven zijn en blijven, vaak gestart in de

[0:34:43] coronaperiode, op het gebied van energie voor de mensen met de laagste inkomens, internet en nog

[0:34:51] een aantal andere terreinen.

[0:34:53] Misschien dat even in het algemeen over de verantwoording rondom de middelen.

[0:34:59] Dan wilde ik ook nog graag iets meer zeggen over coördinatie.

[0:35:03] Want als het specifiek gaat over dat thema, dan kijkt de Algemene Rekenkamer wat mij betreft toch

[0:35:11] een beetje anders naar de rol die mijn ministerie heeft ten opzichte van andere ministeries.

[0:35:19] Ik vind het juist zo belangrijk — dat heb ik in de brief die ik afgelopen maandag naar u heb gestuurd

[0:35:24] ook aangegeven — hoe wij die coördinatie zien.

[0:35:29] Wij vinden het ontzettend belangrijk — dan heb ik het hier specifiek over Caribisch Nederland — dat we

[0:35:34] juist op verschillende terreinen vorderingen maken, maar daar goed met elkaar onderling afspraken over

[0:35:40] maken, want het heeft natuurlijk niet alleen maar zin om aan de ene kant armoede aan te pakken als je

[0:35:46] niet ook kijkt naar bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg, er is daar een combinatie te maken.

[0:35:51] Datzelfde geldt ook meer in het fysieke domein.

[0:35:54] Als je aan de economie wil stimuleren, dan wil je ook zorgen dat bijvoorbeeld de infrastructuur dat

[0:36:01] aan kan, of het nou even energieinfrastructuur of overwegen gaat.

[0:36:04] Die combinatie willen we natuurlijk heel graag maken.

[0:36:07] Wij proberen in de begroting en in het jaarverslag die stromen zo veel mogelijk bij elkaar te brengen

[0:36:14] en inzichtelijk te maken.

[0:36:15] Maar het is nog wel zo dat er, als het gaat over de Besse eilanden, maar trouwens ook over de landen,

[0:36:21] verschillende ministeries verantwoordelijk zijn en ook verantwoording afleggen.

[0:36:26] Maar nogmaals, wij proberen met die totale overzichten die we toevoegen, daar ook wel inzicht in te bieden.

[0:36:34] En er is natuurlijk — dat heeft de Algemene Rijnkamer, denk ik, goed beschreven — wel een soort van spagaat.

[0:36:38] Ja, er is coördinatie en er is ook ministeriële verantwoordelijkheid.

[0:36:41] Maar wat ik heb gemerkt in de afgelopen tijd, is dat wanneer je met elkaar goed gaat zitten en ook

[0:36:46] gezamenlijk spreekt over hoe je gaat investeren, of dat nou op het gebied van onderwijs is — en dat

[0:36:51] doen we dan voor een deel via de landspakketten en voor een deel via de vier landenoverleggen — of dat

[0:36:56] nou op het gebied van zorg is, door bijvoorbeeld de programma's die dit ministerie van VWS uitvoert,

[0:37:04] in combinatie met andere werkzaamheden.

[0:37:06] We zijn steeds meer bezig met elkaar niet alleen maar gezamenlijk doelen te stellen,

[0:37:12] maar ook gezamenlijk uit te voeren.

[0:37:14] Maar dat betekent nog wel, en dat maakt het misschien soms voor u ook een beetje complex,

[0:37:17] dat er nog wel aparte geldstromen zijn en dus ook aparte verantwoordingen worden gegeven.

[0:37:24] Dat wat mij betreft meer of meer naar aanleiding van uw vragen over de begroting.

[0:37:31] Er waren ook nog een paar specifieke vragen waar ik nog even iets over wil zeggen.

[0:37:35] Er was een vraag over de Koninkrijksconferentie en hoe dat ervoor stond.

[0:37:40] Ik heb ook begrepen dat het IPCO het presidium daarvan heeft gemandateerd om een brief te sturen aan

[0:37:47] de Koninkrijkse regering met een oproep om zo kort mogelijk een Koninkrijksconferentie te organiseren.

[0:37:54] Zoals u weet, zijn we bezig met de voorbereiding daarvan.

[0:37:59] Ik heb daar ook overleg over gehad met de drie landen.

[0:38:02] We hebben een soort startdocument opgeschreven, een protocool.

[0:38:09] Dat is inmiddels ondertekend door Curaçao en ligt nu bij Aruba.

[0:38:15] Er zal dan ook nog een gegevende wisseling naar de regering van Sint Maarten moeten.

[0:38:22] Op basis daarvan kan die Koninkrijksconferentie dan doorgang vinden.

[0:38:26] Maar ik denk wel dat het goed is dat we dat nu samenbrengen met de wensen en ideeën die

[0:38:31] vanuit het IPCO komen, want ik hecht er ook nog steeds aan dat er zo'n Koninkrijksconferentie komt,

[0:38:39] dat er gesproken wordt over de thema's die al lang aan de orde zijn geweest en al vaker ook besproken

[0:38:45] zijn en ook vaker onderzocht zijn, of het nou gaat over hoe we met elkaar samen werken, hoe we de

[0:38:51] toekomst van het Koninkrijk zien of over onderwerpen als een democratisch deficit.

[0:38:55] Ik denk dat het goed is dat we daar met elkaar ook invullingen aan geven.

[0:39:01] Er was nog een andere specifieke vraag die ging over SZW.

[0:39:06] Ik ben er ontzettend blij mee en de heer Wajdt gaf dat ook aan.

[0:39:11] De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat een aantal onrechtmatigheden die er waren, nu zijn

[0:39:16] opgelost bij RCN en er is goede voortgang geboekt, maar er is nog inderdaad bij de SZW-unit werk te doen.

[0:39:25] Daar is onderzoek voor ingesteld om een goede knelpuntenanalyse te maken en een verbeterplan.

[0:39:30] Die worden nu ook uitgevoerd en gegeven het feit dat we ook in staat zijn gebleken om

[0:39:35] dat voor die andere onderwerpen te doen, heb ik er vertrouwen in dat dat gaat lopen.

[0:39:41] Maar het is wel zo dat dat nog wel werk vergt en tijd nodig is om dat ook voor elkaar te krijgen.

[0:39:51] U had ook nog een aantal vragen over onvoldoende capaciteit en personeelskrapte.

[0:39:56] Ook daar heb ik in mijn brief ook wel meer over gezegd, maar de kern blijft natuurlijk

[0:40:01] dat we voor een groot deel nu extra middelen hebben kunnen genereren om projecten te doen

[0:40:07] op alle eilanden, maar dat die natuurlijk moeten worden uitgevoerd en daar heb je mensen en

[0:40:12] capaciteit voor nodig, of het dan gaat voor het ruimteoordeningsstuk, het zorgen dat er

[0:40:17] woningen gebouwd kunnen worden, of het nu gaat over het versterken van het klimaatbeleid.

[0:40:25] Juist daarom hebben we ook die voorstellen gedaan in de voorjaarsnota om de vrije uitkering bijvoorbeeld

[0:40:32] te verhogen op de Westse eilanden, om daarmee ook meer mensen aan te trekken om het werk

[0:40:37] ook daadwerkelijk te kunnen doen.

[0:40:40] Zijn we ook in het kader van die landspakketten zo bezig om die resultaatketens goed in zicht

[0:40:45] te brengen, zodat het helder is welke doelen we streven naar, wat is haalbaar, hoeveel capaciteit

[0:40:50] is daarvoor nodig en hoe kunnen we ook zorgen dat die beschikbaar is of beschikbaar komt,

[0:40:56] ofwel op de eilanden ofwel bij ons zelf.

[0:40:59] Nou, dat zijn wat mij betreft denk ik de belangrijkste onderwerpen

[0:41:05] die u heeft aangestipt in uw rapportage.

[0:41:10] Maar wellicht zijn er nog vragen die ik ben vergeten.

[0:41:12] Ik dank de staatssecretaris. Ik heb het idee dat dat klopt.

[0:41:15] Dat is het geval. Dan denk ik dat wij door kunnen met de behandeling

[0:41:19] in de commissie van de Slotwet en het jaarverslag.

[0:41:24] En daarvoor ga ik als eerst het woord geven aan de heer Wajt van GroenLinks Partij van Arbeid.

[0:41:28] En hij spreekt voor ongeveer acht minuten in de eerste en tweede termijn.

[0:41:33] Wacht, hij spreekt zolang hij wil, maar niet langer dan acht minuten.

[0:41:37] Dank u wel, voorzitter.

[0:41:40] De voorzitter is me al aan het voorbereiden op.

[0:41:43] Helemaal goed, voorzitter.

[0:41:45] Voorzitter, we bespreken vandaag tijdens dit debat de jaarstukken over het afgelopen jaar.

[0:41:49] en waarschijnlijk is dit ook de laatste keer dat we met deze staatssecretaris spreken.

[0:41:53] Ik wil aan het begin van mijn bijdrage haar naam van mijn fractie bedanken

[0:41:56] voor haar grote betrokkenheid en inzet voor het Caribisch deel van ons koninkrijk.

[0:42:01] Ik heb zelf maar al een half jaar met haar samengewerkt,

[0:42:04] maar in dat half jaar heb ik, ondanks dat zij demissionair was,

[0:42:07] gezien dat ze zich continu heeft ingezet

[0:42:10] voor het verbeteren van de relatie tussen Europees Nederland

[0:42:13] en de andere delen van ons koninkrijk, proficiat.

[0:42:16] Voorzitter, ik wil vandaag graag terugblikken op het afgelopen jaar

[0:42:20] en vandaar daarop vooruitkijken.

[0:42:22] Vooruitkijken naar de komende periode.

[0:42:24] Allereerst de Besseilanden.

[0:42:26] We zien dat er afgelopen jaar op veel terreinen stappen zijn gezet.

[0:42:30] Een van de langlopende thema's is het sociaal minimum op de Besseilanden.

[0:42:33] Na jaren en jaren is er dan eindelijk een goede stap gezet.

[0:42:37] Complimenten wederom aan deze staatssecretaris voor haar inzet hiervoor.

[0:42:41] We zijn er echter nog niet.

[0:42:42] Nog steeds is de armoede op de Besseilanden groot en moet er nog veel meer gebeuren, ook

[0:42:48] aan de uitgavekant.

[0:42:50] Vraag aan de staatssecretaris welke concrete stappen worden nu in gang gezet en wat kunnen

[0:42:56] we de komende periode voor voorstellen vanuit het ministerie verwachten.

[0:43:04] Voorzitter, dan het principe comply or explain.

[0:43:07] Het uitgangspunt van GroenLinks-PvdA is dat iedereen in Nederland, of je nu in Europees

[0:43:11] Nederland of in het Caribisch Nederland gelijkwaardige rechten moet hebben en van

[0:43:15] gelijkwaardige voorziening gebruik moet kunnen maken.

[0:43:19] Nog te vaak zien we helaas dat het voorzieningsniveau op de beste eilanden

[0:43:22] achterblijft. De gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de

[0:43:27] fysieke en digitale bereikbaarheid. Allemaal onderwerpen waar we een

[0:43:32] apart debat over zouden kunnen houden met het kabinet.

[0:43:35] Voor vandaag is dat echter niet zinvol. Wel zou ik aan de staatssecretaris willen

[0:43:39] vragen, kan zij voor deze onderwerpen aangeven welke stappen zij aan haar opvolger zal adviseren

[0:43:45] om te zetten?

[0:43:47] Wat moet er wat haar betreft absoluut worden voorgezet en wat zou er anders kunnen?

[0:43:53] Voorzitter, graag vraag ik concreet aandacht voor de betaalbare huisvesting op de Besseilanden.

[0:43:59] Er ligt een beleidsagenda wonen voor de drie eilanden.

[0:44:03] Daar staan mooie plannen in en nu komt het aan op de uitvoering.

[0:44:06] We zien een behoorlijke woningbouwopgave, maar in absolute zin gaat het natuurlijk maar

[0:44:11] om een beperkt aantal woningen.

[0:44:14] Op Bonaire om enkele honderden woningen en op Sint Eustatius en Sabe op tientallen.

[0:44:19] Kan de staatssecretaris aangeven hoe deze urgente opgave mogelijk versneld kan worden?

[0:44:24] Want je zou denken dat het met de inzet van voldoende middelen en arbeidskrachten toch

[0:44:28] mogelijk moet zijn om deze in absolute omvang bepaakte aantallen snel te kunnen realiseren.

[0:44:33] Graag een reactie.

[0:44:36] Voorzitter, vergroenlings-PvdA staat als een paal boven water dat we op de Besseilanden,

[0:44:41] en dat geldt natuurlijk ook voor de Kaseilanden, fors moeten inzetten op klimaatregelingen.

[0:44:46] De eilanden hebben zelf in absolute zin een beperkt uitstoot, maar zij ondervinden heel

[0:44:51] veel gevolgen van de stijging van de steedspiegel.

[0:44:54] Afgelopen jaar hebben bewoners van Bonaire samen met Greenpeace en de Staat der Nederlanden

[0:44:58] gedagvaard omdat zij invinden dat de Staat te weinig doet om hen te beschermen tegen

[0:45:02] de gevolgen van klimaatverandering.

[0:45:04] Kan de staatssecretaris ons een update geven?

[0:45:07] In welke fase bevindt dit proces zich?

[0:45:09] En nog belangrijker, wat is de afgelopen tijd concreet gedaan om te voorkomen dat deze

[0:45:14] juridische procedure uberhaupt verder gevoerd hoeft te worden?

[0:45:18] Want, deelde de staatssecretaris ons standpunt dat het zeer ongewis is dat bewoners zich

[0:45:24] genoodzaakt zien hun eigen overheid voor de rechter te slepen, omdat die overheid te weinig

[0:45:28] doet tegen die gevolgen van klimaatverandering.

[0:45:31] Dan de economische situatie.

[0:45:34] Uiteraard ben ik mij ervan bewust dat economie een autonome bevoegdheid is van de kasteilanden.

[0:45:39] Maar we moeten binnen het Koninkrijk elkaar allemaal helpen bij het bevorderen van een

[0:45:42] duurzame economische toekomst.

[0:45:45] Een van de bekende problemen die zeker niet bijdraagt aan het bevorderen van de economie

[0:45:48] van de eilanden is de bekende brain drain.

[0:45:51] Veel jongeren die buiten de eilanden gaan studeren komen niet meer terug omdat er voor

[0:45:55] hun te weinig perspectief is.

[0:45:57] Dit is zorgelijk.

[0:45:59] Wat GroenLinks-PvdA zou hier veel meer aandacht voor moeten hebben.

[0:46:03] Eén van de concrete punten die mogelijk zouden kunnen bijdragen is het mogelijk maken van

[0:46:07] het zogenaamde remote werken bij de Rijksoverheid.

[0:46:10] Jongeren die afgestudeerd zijn en voor de Nederlandse overheid gaan werken, zouden

[0:46:14] dat dan ook vanaf de eilanden grotendeels op afstand kunnen doen.

[0:46:18] Nu is dit nog niet toegestaan.

[0:46:20] Graag een reactie van de staatssecretaris op deze gedachte.

[0:46:23] Dan een grote zorg van mijn fractie en dat is het democratisch tekort binnen ons koninkrijk.

[0:46:29] In het afgelopen regeerakkoord stond dat er concrete stappen zouden worden gezet om dit

[0:46:33] op te lossen en dat er een proportionele stem zal komen voor de inwoners van de Kassaeilanden

[0:46:37] bij de totzaankoming van rijkswetten.

[0:46:40] Helaas hebben we hier nog geen voorstellen voor gezien.

[0:46:42] En tot mijn spijt stemde de toekomstige coalitiepartijen gisteren tegen een motie van onze Curaçaose

[0:46:47] collega Marcelina om een stapje te zetten om het democratiestekort op te lossen.

[0:46:52] Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht.

[0:46:54] Ik hoop dat zij in de nabije toekomst wel constructief willen bijdragen aan het oplossen

[0:46:57] van het democratiestekort, zodat we uiteindelijk stappen kunnen zetten om alle Nederlanders

[0:47:02] in ons koninkrijk gelijkwaardig invloed te geven op wetgeving die ons allemaal raakt.

[0:47:07] Voorzitter, dat brengt mij in bredere zin bij de toekomst.

[0:47:10] In het begin van mijn inbreng complimenteerde ik deze staatssecretaris

[0:47:13] met haar belangrijke bijdrage naar het verbeteren van de Nederlandse betrokkenheid

[0:47:16] en aandacht bij de Caribische delen van ons koninkrijk.

[0:47:19] Ik hoop van ganze harten dat deze positieve betrokkenheid wordt voortgezet de komende jaren.

[0:47:24] Maar er is nog veel werk te doen.

[0:47:26] Ik schrok echter toen ik het hoofdlijnenakkoord zag.

[0:47:29] Slecht één keer stond er een kort, weinig, concreet zinnetje over het Caribisch deel van het Koninkrijk in.

[0:47:34] Op sommige kleine onderwerpen is het hoofdlijnakkoord heel concreet.

[0:47:39] Ik noem bijvoorbeeld de maximale snelheid op de snelweg.

[0:47:43] Maar al die Nederlanders uit het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben geen enkel idee wat hen de komende jaren te wachten staat.

[0:47:50] Ik vind dat heel zorgelijk en ik krijg ook ongerustig signalen vanuit de eilanden.

[0:47:55] Voorzitter, tot slot. Ik neem aan dat ook de huidige staatssecretaris zich zorgen maakt

[0:47:59] en slecht kan hopen dat haar opvolgers net zo betrokken zullen zijn bij de Caribische

[0:48:03] delen van ons koninkrijk. Graag zou ik haar willen vragen, wat is uw advies aan uw opvolger?

[0:48:11] Waar moet hij of zij absoluut mee verder gaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de goede

[0:48:17] stappen die gezet zijn niet tot stilte aankomen omdat er te weinig aandacht en middelen zijn

[0:48:22] om het beleid voor te zetten en, waar nodig, uit te breiden.

[0:48:27] Ik zie uit na de beantwoording. Dank u wel.

[0:48:29] Dank u wel, meneer Wajt, voor uw bijdrage.

[0:48:32] En dan ga ik het woord geven aan mevrouw Bruining van het Nieuw Sociaal Contract.

[0:48:35] Dank u wel, voorzitter.

[0:48:36] Allereerst wil ik ook graag namens mijn fractie de staatssecretaris bedanken

[0:48:40] voor haar harde werk en haar passievolle inzet

[0:48:43] voor zowel de landen als Caribisch Nederland.

[0:48:46] Het is voor het Nieuw Sociaal Contract van belang

[0:48:48] dat het ministerie van Binnenlandse Zaken actief betrokken is

[0:48:52] bij het creëren van een duidelijk gestructureerd coördinatiemechanisme

[0:48:55] tussen de verschillende ministeries en instanties die betrokken zijn bij de landen en Caribisch-Nederland.

[0:49:01] Dit is van groot belang om de betrekking van de Caribische eilanden te versterken

[0:49:04] en om de banden te blijven verbeteren.

[0:49:07] Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag maakte dit nog maar eens goed duidelijk.

[0:49:12] Een verantwoordelijke en coördinerende rol van BZK zou moeten zorgen

[0:49:16] voor effectiever en efficiënter beleid ten behoeve van de eilanden.

[0:49:20] We moeten eigenlijk nu met elkaar constateren dat het te vaak gebeurt dat zaken blijven hangen

[0:49:24] of dat iets wat meerdere departementen aangaat, niet altijd breed bekend is.

[0:49:30] Het is ook van essentieel belang dat BZK een proactieve rol speelt in het luisteren naar

[0:49:35] en begrijpen van behoeften en uitdagingen van de zes eilanden.

[0:49:39] Door het voeren van regelmatig overleg en dialoog met zowel de eilandbestuurder als de lokale

[0:49:43] gemeenschappen kunnen passende oplossingen en ondersteuning worden geboden.

[0:49:48] Het bevorderen van transparantie en open communicatie draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en

[0:49:53] versterken van de samenwerking, iets waar deze staatssecretaris heel hard aan heeft gewerkt.

[0:49:59] Is de staatssecretaris het met mij eens dat de overlegstructuur zoals die nu staat niet

[0:50:04] afdoende is en dat er eventueel een aanvulling zou moeten komen?

[0:50:10] Het ministerie van BZK zou ook kunnen investeren in capaciteitsopbouw en kennisdeling op de

[0:50:16] Caribische eilanden om de lokale overheden en instellingen te versterken.

[0:50:20] Door het delen van best practices en het faciliteren van trainingen en uitwisselingsprogramma's

[0:50:25] kan de kwaliteit van bestuur en dienstverlening op de eilanden worden verbeterd.

[0:50:29] Het streven naar gelijkwaardige en duurzame relaties tussen de departementen in Europees

[0:50:34] Nederland en de eilanden zou moeten bijdragen aan een veerkrachtige en welvarende toekomst

[0:50:39] voor alle betrokken partijen.

[0:50:41] Ik heb op dit gebied één concrete vraag aan de staatssecretaris.

[0:50:45] Hoe reflecteert de staatssecretaris op de coördinatie vanuit BZK met betrekking tot de efficiënte

[0:50:52] en effectieve verloop van deze coördinatie op de landen en de eilanden, en ook met het

[0:50:59] oog op de specifieke behoeften en uitdagen van elk eiland?

[0:51:03] Voorzitter. Ik wil dit overleg ook graag even aangrijpen om de staat van de gezondheidszorg

[0:51:08] op de Karuwische eilanden en met name Bonaire, Sint-Austatius en Saba bespreekbaar te maken.

[0:51:13] Deze roept namelijk zorgen op over de toegankelijkheid en kwaliteit van medische zorg, met name op

[0:51:18] het gebied van eerste lijnzorg.

[0:51:20] Om de gezondheidszorg op de eilanden te verbeteren, zijn er een aantal aspecten die aandacht verdienen.

[0:51:26] Het is voor nu een sociaal contract van cruciaal belang om te investeren in het versterken

[0:51:30] van eerste lijnzorg op de Caribische eilanden.

[0:51:33] Dit ontvat het verbeteren van de toegang tot huisartsen, verpleegkundigen en andere eerste

[0:51:37] lijnzorgverleners, evenals het simuleren van preventieve gezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting

[0:51:43] binnen de gemeenschappen.

[0:51:44] Dat dit niet goed genoeg is, werd tijdens het werkbezoek aan de bovenwindseilanden in mei

[0:51:48] pijnlijk duidelijk.

[0:51:51] Zoals ik dus ook al eerder constatering maakte over de gebrekkige gecoördineerde rol van

[0:51:55] het ministerie van BZK, kan ik ook dergelijke constateringen maken over de samenwerking

[0:51:59] en coördinatie tussen betrokken instanties en zorgverleners op de eilanden.

[0:52:03] Voor het tot stand brengen van een geïntegreerd en efficiënt zorgsysteem is dergelijke samenwerking

[0:52:08] letterlijk van levensbelang.

[0:52:10] Er zouden duidelijke protocollen moeten worden opgesteld voor doorverwijzingen, zodat niemand

[0:52:14] onnodig lang moet wachten op de juiste hulp met alle gevolgen vandien.

[0:52:18] Deze protocollen zijn ook broodnodig voor de samenwerking tussen medische professionals

[0:52:21] en het implementeren van gezamenlijke behandelplannen voor patiënten.

[0:52:26] Ik heb op dit gebied dan ook een vraag aan de staatssecretaris.

[0:52:30] Hoe gaat de staatssecretaris de toegankelijkheid en kwaliteit van de eerste lijn zorg op de

[0:52:35] Caribische eilanden, en dan met name de BES, verbeteren in samenhang met de staatssecretaris

[0:52:41] van volksgezondheid, welzijn en sport, om de gezondheidszorg voor de inwoners te optimaliseren.

[0:52:48] Voorzitter. Het betrekken van de Caribische eilanden bij besluitvorming en verantwoording

[0:52:52] over de begroting is van groot belang om ervoor te zorgen dat hun perspectief en behoeften

[0:52:56] adequaat worden gehoord en vertegenwoordigd.

[0:52:58] De Caribische eilanden, waaronder de Bess, spelen een belangrijke rol in het Koninkrijk

[0:53:02] en verdienen een stem in het besluitvormingsproces die van invloed zijn op hun toekomst en ontwikkeling.

[0:53:07] Het is dan voor het nieuwe sociaal contract ook van levensbelang dat de eilanden worden betrokken bij

[0:53:12] de opstelling en goedkeuring van de begroting, maar ook van wet- en regelgeving, zodat zij input kunnen

[0:53:17] leveren over de prioriteiten en uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd op het gebied van

[0:53:22] infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en economische ontwikkeling.

[0:53:26] Het is belangrijk dat hun unieke perspectief en specifieke behoeften worden meegenomen in het

[0:53:31] budgetaire proces om ervoor te zorgen dat de financiële middelen effectief worden toegewezen

[0:53:35] en ten goede komen aan de inwoners van de eilanden.

[0:53:39] Voorzitter. Tot slot wil ik aanstippen dat vanuit een perspectief van gelijkwaardig partnerschap

[0:53:43] en gelijkwaardige samenwerking het van groot belang is dat de eilanden een stem hebben in

[0:53:48] de besluitvorming en verantwoording met betrekking tot wet- en regelgeving.

[0:53:52] Over wet- en regelgeving heb ik onlangs samen met de collega-Paternotte, de heer Paternotte,

[0:53:56] in dat kader bij twee minuten debat over de BES, een motie ingediend over de wenselijkheid

[0:54:01] van een wetsgevingstoets voor de eilanden.

[0:54:03] Die is aangenomen.

[0:54:04] Het serieus nemen van de input van de eilanden en integratie in alle processen zijn belangrijk

[0:54:10] om te werken aan inclusief en effectief beleid.

[0:54:15] Dat zou alleen maar ten goede komen aan de duurzame ontwikkeling en het welzijn van alle

[0:54:19] inwoners van het Koninkrijk.

[0:54:21] Ik zou dan ook graag aan de staatssecretaris willen vragen op welke manier het perspectief

[0:54:26] van de eilanden, met name de BES, concreet wordt meegenomen in de besluitvorming en verantwoording

[0:54:31] over de begroting van het Koninkrijk.

[0:54:33] Dank u wel.

[0:54:36] Dank u wel, mevrouw Bruinink.

[0:54:37] U hebt nog een interruptie van mevrouw Michon van de VVD.

[0:54:39] Ik zou wel aan mevrouw Bruinink willen vragen.

[0:54:42] Gehoord het slot van haar betoog, wat dan de overweging was om gisteren tegen de motie van Marcellina te stemmen,

[0:54:50] staat de lid Curaçao.

[0:54:53] Mevrouw Bruinink.

[0:54:56] Dank collega Michon-Derks voor de vraag.

[0:55:00] Dat woordvoerderschap ligt in die zin niet bij mij, maar bij mijn collega de heer Itzinga.

[0:55:04] En daar is een afweging gemaakt ten aanzien van het statuut en de juridische gevolgen daarin.

[0:55:11] En vandaar dat er gekozen is om tegen te stemmen.

[0:55:16] Mevrouw Michon.

[0:55:18] Ik zit even het antwoord om in te laten werken.

[0:55:21] Maar de motie vroeg dus juist om een stilzwijgende goedkeuring op belastingwetten.

[0:55:27] Daar hadden we een brief over.

[0:55:29] Mijn fractie heeft, laat ik er geen misstand over bestaan, ook tegen gestemd.

[0:55:33] Maar die tegenstem ligt niet in lijn met het verhaal wat u aan het eind van uw betoog naar voren brengt.

[0:55:41] Vandaar dat ik even op het verkeerde been ben gezet.

[0:55:45] Dus hoe rijmt u dan die twee zaken met elkaar?

[0:55:50] Mevrouw Bruining.

[0:55:51] Dank voorzitter.

[0:55:52] Ik denk dat er genoeg andere manieren zijn om met elkaar tot een passende oplossing te komen.

[0:55:58] Zo kunnen we ook denken aan dat we een samenwerking aangaan met de landen...

[0:56:01] kijken of we eventueel het statuut zouden kunnen aanpassen of andere oplossingen zouden kunnen

[0:56:07] creëren waarin dat mogelijk is.

[0:56:08] Maar nogmaals, zoals ik net al aangaf, de motivatie daarvan had te maken met de juridische

[0:56:14] gevolgen en het statuut.

[0:56:15] Dus er zal op een andere manier gekeken moeten worden naar een oplossing voor hetgeen wat

[0:56:19] ik als laatste aangaf.

[0:56:20] Dat betekent niet dat ik er minder achter sta omdat we gisteren tegen hebben gestemd.

[0:56:24] Dat betekent dat ik slechts op zoek ga naar een andere manier in samenwerking met de landen

[0:56:28] om tot een andere passende oplossing te komen.

[0:56:35] Dank u wel, voorzitter.

[0:56:37] Mag ik hieruit concluderen dat de partij NRC dus wel voor het invullen is van het oplossen

[0:56:44] van het democratisch deficit?

[0:56:49] Dank u wel, voorzitter.

[0:56:51] Wat collega Wajt stelt, is correct.

[0:56:53] We zijn zeker voor het oplossen van het democratisch deficit, alleen niet op enkel één motie.

[0:57:00] Dan willen we naar een bredere oplossing kijken, waarin de landen langdurig en op een gedegen

[0:57:04] en gedragen manier geholpen zijn.

[0:57:08] Dank u wel.

[0:57:09] Dan kijk ik naar mevrouw Michonne Derksen en dan ga ik haar het woord geven voor haar bijdrage

[0:57:15] in eerste termijn.

[0:57:17] Ja, voorzitter.

[0:57:20] Het betere is vaak dan de vijand van het goede, denk ik dan maar, dit gehoord hebbende.

[0:57:25] Maar goed.

[0:57:26] Mijn eigen bijdrage, voorzitter.

[0:57:29] Ook ik wil de staatssecretaris bedanken voor haar inzet in de afgelopen periode.

[0:57:34] En in aanvulling op hetgeen de rapporteurs ook naar voren hebben gehaald, waarvoor ook veel dank,

[0:57:40] een paar punten van mijn kant.

[0:57:42] Ten eerste, en dan ga ik ook door op hetgeen wat door de Rekenkamer naar voren is gehaald.

[0:57:50] En dat ziet dan op de RICM, dat heet de Rijksorganisatie Caribisch Nederland.

[0:57:57] Ja, Rijksdienst. Rijksdienst, Caribisch Nederland.

[0:58:02] Twee vragen daarover.

[0:58:03] En dat zit ook eigenlijk op die coördinatie-vraagpunt.

[0:58:06] Want ik vind dat wel eigenlijk de breinbreker van dit dossier.

[0:58:10] En als je nou kijkt naar wat de Rekenkamer zegt over het RCN,

[0:58:15] dan zijn ze enorm kritisch op die unit van SC2.

[0:58:19] Dat is net ook aangehaald.

[0:58:20] Die zeggen ook dat is vanaf 2016 al niet op orde.

[0:58:23] Dus dat is toch al eigenlijk een hele tijd.

[0:58:26] Zelfs onrechtmatige uitgaves kunnen niet worden uitgesloten.

[0:58:30] En wat is dan daarin, specifiek op deze conclusie, de rol van deze bewindspersoon?

[0:58:36] Dat wil ik via de voorzitter aan de staatssecretaris vragen.

[0:58:41] Moeten we dan bij de betrokken bewindspersoon van SZW zijn om dit aan te kaarten, of is

[0:58:48] dat dan bij deze bewindspersoon?

[0:58:49] Want ik zou op zoiets, zo'n kwalificatie, vind ik dat wij ook als controleur, sla ik enorm op aan.

[0:58:57] En daar moeten we ook geen genoegen mee nemen.

[0:58:59] En daar moeten we dan ook, als je dat in een commissie zou hebben met de bewindspersoon die ook volledig verantwoordelijk daarvoor is,

[0:59:04] nou, dan zouden daar harde noten over worden gekraakt.

[0:59:09] En ik kan me zo voorstellen dat er bij SZW in een debat over een WGO natuurlijk veel meer op tafel ligt.

[0:59:14] Dus hoe gaat dit nou en hoe kan ik nou in dit debat ook de staatssecretaris daarop aanspreken?

[0:59:21] Wat doet zij hier aan?

[0:59:22] Hetzelfde gaat eigenlijk over de organisatieontwikkeling van het RCN, want het RCN, en dat zeg ik met

[0:59:30] alle respect, is toch een duivetil van allerlei deskundigheid vanuit Nederlandse organisaties

[0:59:38] die daar werken voor Caribisch-Nederland.

[0:59:41] Maar wie bekijkt nou nog het geheel?

[0:59:45] Wie vindt nou nog, wie toetst nou nog of die hele organisatie voldoende doelmatig en effectief is?

[0:59:52] Kan ik daar deze staatssecretaris op aanspreken, zo vraag ik via de voorzitter.

[0:59:59] Ook als het over de RCN gaat, dan zou ik de staatssecretaris willen vragen hoe de RCN, die de vestiging op Bonaire heeft,

[1:00:07] is hoe die daar nou ook voldoende zichtbaar is en ook tastbaar bijna voor de bovenwindse

[1:00:13] eilanden Sawa en Sint Eustatius, want je ziet dat is ook bijna denk ik een van de aanleidingen

[1:00:19] voor de hele staatkundige verhouding is dat dus ook de benedenwinds en die bovenwinds

[1:00:23] er zo ver van elkaar af stonden letterlijk, fysiek en Curaçao als centrum van macht en

[1:00:29] ook als in ieder geval bijna de grote broer niet voldoende aanhaking had bij kleinere

[1:00:37] bovenwindseilanden en lopen we dat risico nu ook door het feit dat hij op Bonaire gevestigd

[1:00:45] is?

[1:00:46] Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers ook voldoende zichtbaar en ook dat er toegankelijkheid

[1:00:52] is voor Saba en Sint Eustatius?

[1:00:56] Dan, voorzitter, het financieel beheer.

[1:00:58] Ook daar is iets over gezegd door de rapporteurs, maar mijn punt hierover zit op Sint Eustatius.

[1:01:03] daar zagen we in de rapportage van de rekenkamer een onderuitputting van 70 miljoen op Sint-Eustatius.

[1:01:09] Dat is gigantisch, dat is, ik zou bijna zeggen, absurd veel geld voor zo'n klein eiland.

[1:01:16] En als ik dat dan, als ik dat bekijk eigenlijk door de oogharen heen,

[1:01:21] van die enorme eisen ook aan verantwoording,

[1:01:26] dan vind ik wel dat we ons daar eigenlijk even een boompje over op zouden moeten zeggen.

[1:01:32] Hoe zorgen we er nou voor dat het geld dat we daar in die eilanden stoppen...

[1:01:35] op een goede en rechtmatige manier wordt besteed?

[1:01:38] Want daarvoor zitten we hier en dat moet altijd het geval zijn.

[1:01:42] Met een beheersbare verantwoordingslast.

[1:01:45] Hoe kan het nou zijn dat op Sint-Eustatius 70 miljoen blijft liggen?

[1:01:49] Waar ligt dat dan aan en hoezo kunnen we voorkomen...

[1:01:52] dat dat in de toekomst niet meer zo is?

[1:01:55] Wel, onder de randvoorwaarden dat natuurlijk middelen rechtmatig worden uitgegeven.

[1:02:00] Dan ook als het gaat over coördinatie, heb ik met veel interesse naar die landspakketten

[1:02:06] gekeken, enorme tabellen met kleuren, rood, groen en grijs, en interessant om te zien

[1:02:13] ook wat er allemaal op alle onderdelen gebeurt.

[1:02:16] Maar dan zijn er natuurlijk onderdelen die er niet helemaal goed opstaan, wat ik dan

[1:02:21] spijtig vind.

[1:02:22] Om maar een voorbeeld te noemen, op Sint-Maarten is er geen voortgang op een disaster risk

[1:02:29] Het lijkt me in het geval van zit Maarten natuurlijk nogal van belang om dat wel te hebben.

[1:02:34] Inclusief een financieringstrategie.

[1:02:37] En nu lezen we dus dat dat niet op orde is.

[1:02:39] En dan denk ik eigenlijk, wat gebeurt er dan vervolgens?

[1:02:43] Want het is aan de landen. Het is ook een landsaangelegenheid en een landsverantwoordelijkheid.

[1:02:47] Maar wij worden daarover geïnformeerd.

[1:02:49] Dus wat staat mij dan eigenlijk, vraag ik ook in alle openheid aan de staatssecretaris dan,

[1:02:54] als eenvoudig parlementariër te doen als ik zoiets lees en we daar wel zorgen om maken.

[1:03:00] Is de staatssecretaris daar aanspreekbaar op of niet?

[1:03:04] Enzelfde punt zag ik bij Curaçao over de uitvoering van de illegale tewerkstelling

[1:03:09] van buitenlandse arbeidskrachten.

[1:03:11] Groot probleem, weten we allemaal, op de Benedenwindse eilanden.

[1:03:14] Het werd genoemd in die landsrapportage van Curaçao.

[1:03:17] Ook daar denk ik dan, wat doen we hier dan aan?

[1:03:21] Wat zijn de mogelijkheden van de staatssecretaris en dus, wat is dan ook mijn rol als controleur?

[1:03:29] Dan tot slot, voorzitter, de duurzame energie op Curaçao.

[1:03:33] Ik vond het een mooi debat wat we hadden over klimaat en duurzame groei op de eilanden.

[1:03:40] En daar stonden we eigenlijk aan de vooravond van een groot project met drijvende platformen

[1:03:47] om duurzame energie op te wekken.

[1:03:49] Ik meen zelfs waterstof, als ik het goed heb onthouden.

[1:03:53] Daarna zou er ook een hoogamtelijke bezoek zijn aan Curaçao om dit verder te brengen.

[1:03:58] Ik las er wel een nieuwsbericht over, alsof dat ook een goed bezoek zou zijn geweest.

[1:04:04] Maar ik wil graag van de staatssecretaris een stand van zaken in dit project horen.

[1:04:09] En ook in het verlengde opslag van zonne-energie, wat toen ook aan marge in het debat langskwam.

[1:04:16] Of dat ook voortgang heeft.

[1:04:17] omdat ik dat, en dat vraag ik juist, en dat deed ik in dat debat ook,

[1:04:20] omdat ik dat dit enorme grote kansen vind voor de economie op in dit geval Curaçao.

[1:04:28] Dus hoe staat het daarvoor?

[1:04:30] En kunnen we daar een update over krijgen?

[1:04:34] En voorzitter, daar wilde ik het bij laten.

[1:04:36] Ik wilde even, omdat de VVD had vier minuten opgegeven en dit was zeven en een halve minuut,

[1:04:41] en u is mevrouw Bishop al hetzelfde als voorzitter, de goede tierendheid zelf,

[1:04:44] dus daarom wilde ik niet eerder onderbreken, maar u was nu al klaar.

[1:04:46] Dus dan ga ik het woord geven aan de heer Van Hasen van de PVV.

[1:04:53] Ja, dank voorzitter.

[1:04:55] Ook mijn dank naar de staatssecretaris voor haar inzet voor de laatste jaren.

[1:05:01] Koninkrijk Relaties is een ingewikkelde commissie.

[1:05:05] Het heeft weinig zin om waarschijnlijk het laatste debat

[1:05:09] dat wij voeren met deze staatssecretaris te overladen met vragen.

[1:05:13] En ik zal dan ook niet al mijn spreektijd gebruiken.

[1:05:17] Het laten toezenden van de stukken en rapporten

[1:05:20] voor het vaststellen van de wijziging van de begrotingsstaten

[1:05:23] viel samen met het IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg.

[1:05:27] Dit is eigenlijk gewoon belachelijk.

[1:05:29] Een excuus-appje veranderde daar eigenlijk niets aan.

[1:05:32] De complexe materie en de hoeveelheid hebben mijn vierkante ogen bezorgd

[1:05:36] en ik moet toegeven dat er te weinig tijd was om alles te lezen.

[1:05:41] Ik zal daarom wel een aantal conclusies trekken

[1:05:43] over mijn korte ervaringen met deze commissie

[1:05:46] en de complexheid proberen aan te geven.

[1:05:49] Onderwijs op de BES-eilanden valt niet onder BZK, maar onder OCW.

[1:05:54] Fiscaliteit op de BES-eilanden valt niet onder BZK, maar onder het ministerie van Financiën.

[1:05:58] Justitie op de BES-eilanden valt niet onder BZK, maar onder Justitie en Veiligheid,

[1:06:02] om zo maar een paar zaken te noemen.

[1:06:06] Dit valt dus ook niet onder bevoegdheid van deze staatssecretaris van Koninkrijksrelaties,

[1:06:11] dus ook niet onder de bevoegdheid van deze commissie.

[1:06:16] Toch hebben wij op ons beleidsterrein daar dagelijks mee te maken.

[1:06:19] Waarom zou er bijvoorbeeld zoveel armoede op de eilanden kunnen komen, doordat het onderwijs

[1:06:25] niet goed aansluit bij de noden van de bevolking?

[1:06:27] Maar voor onderwijs en zelfs kinderopvang moeten we bij het ministerie van Oost-Wetwee zijn,

[1:06:32] enzovoort, enzovoort.

[1:06:34] Dit vereist een nauwkeurige coördinatie tussen de verschillende departementen, maar deze

[1:06:39] coördinatie of de bereidheid ertoe lijkt niet voldoende aanwezig.

[1:06:44] De PVV heeft daar ook zijn bedenking over.

[1:06:47] Wij zien deze zorgen ook terugkomen in de rapporten van de Algemene Redenkamer.

[1:06:51] Terwijl het streven zou moeten zijn dat het beleid van Europees-Nederland ook geldt

[1:06:56] voor Caribisch-Nederland, zien we nog steeds regelgeving die specifiek gemaakt wordt voor

[1:07:00] Caribisch-Nederland en regelgeving die alleen van toepassing is op Europees-Nederland.

[1:07:06] Het comply-or-explain-principe functioneert niet of wordt niet toegepast zoals het zou moeten.

[1:07:13] De capaciteitsproblemen op de eilanden zorgen ervoor dat delen van de bijzondere uitkeringen

[1:07:18] niet worden uitgegeven, waardoor bijvoorbeeld het herstel van orkaanschade nog steeds niet

[1:07:22] is afgerond, terwijl er een nieuw orkaanseizoen voor de deur staat.

[1:07:26] Door het verschuiven van geoormerkt geld naar vrije uitkering, bereik je eigenlijk alleen

[1:07:31] maar dat het geld niet op de plank blijft liggen, maar wel ergens aan wordt uitgegeven, zonder

[1:07:35] vraagtekens te zetten bij de effectiviteit van deze uitgaven.

[1:07:39] Het gebrek aan data over de Besseilanden is opmerkelijk.

[1:07:42] Hoe kunnen we überhaupt efficiënt beleid maken zonder accurate gegevens?

[1:07:47] Hoe kunnen wij ervan uitgaan dat Nederlands belastinggeld effectief wordt uitgegeven op die eilanden?

[1:07:54] Hoe meten we of deze eilanden wel het gewenste effect hebben zonder onvoldoende data?

[1:08:01] We hebben daar in Nederland een paar gezegden over.

[1:08:04] Meten is weten en met meten wordt de meeste tijd versleten.

[1:08:09] Sinds 2010 zijn de schulden aan Nederland enorm opgelopen.

[1:08:14] Wisselende rentepercentages, verschillende leenvormen tussen Nederland en de eilanden,

[1:08:20] gebrekkige naleving van de afspraken zijn opmerkelijk.

[1:08:23] Ook worden de condities van de leningen onvoldoende nagekomen en worden de doelen in de landspakketten

[1:08:29] en de rijkswetten niet allemaal gehaald.

[1:08:32] Staan daar consequenties tegenover.

[1:08:34] Het voornemen om een rijkswet met Aruba te realiseren, levert het land direct al een

[1:08:39] rentevoordeel op van 1,9 procent, terwijl we nog niet eens zeker weten of deze rijkswet

[1:08:44] door het parlement van Aruba komt.

[1:08:47] Dit probleem wordt dus doorgeschoven naar het volgende kabinet.

[1:08:51] Zoals het er nu uitziet gaat de PVV de staatssecretaris koninkrijkse relaties leveren.

[1:08:56] En er zal dus een andere wind gaan waaien op het departement en de Caribisch deel van ons koninkrijk.

[1:09:00] Zowel op de bovenwindse als de benedenwindse eilanden.

[1:09:03] Dank u voorzitter.

[1:09:05] Dank aan de heer Van Haasen.

[1:09:06] En dat levert de introductie op van de heer Waaijt van GroenLinks.

[1:09:08] Blijven aan.

[1:09:09] Dank u wel voorzitter.

[1:09:11] Ik hoor de heer Haassen ook heel veel uitdagingen en heel veel aanknopingspunten aanreiken

[1:09:21] voor de toekomst van zaken die nog niet voldoende op orde zijn, die nog niet voldoende gerealiseerd zijn.

[1:09:28] Nou hoor ik hem ook zeggen dat de kans vrij groot is dat de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties

[1:09:35] ook aangeleverd zal worden vanuit de PVV.

[1:09:37] Dat is een mogelijke lid ook van zijn partij.

[1:09:40] Dus ik ben ook heel erg benieuwd als dat zo het geval is.

[1:09:44] We hebben geen leden.

[1:09:46] Het zijn de heer Milders, staatssecretaris, woordt dat.

[1:09:49] Maar goed, ik geloof dat dat niet het plan is.

[1:09:52] Vanuit de PVV, Portofeuille, mag ik het zo benoemen,

[1:09:56] vanuit de PVV-hoek, aangeleefd zou worden.

[1:10:00] En dus ik ben heel erg benieuwd als de heer Hazen, wat hem betreft ook,

[1:10:06] de nieuwe staatssecretaris ook verder kan gaan op de uitvloeizelen

[1:10:11] en de legacy die de huidige staatssecretaris ook op dit moment achterlaat.

[1:10:18] En ik ben ook benieuwd wat hij denkt dat die staatssecretaris zou moeten gaan doen.

[1:10:22] De heer Van Hazen.

[1:10:25] Ja, bedankt voorzitter.

[1:10:27] Ja, de heer Weid stelt deze vraag aan mij.

[1:10:30] Ik word natuurlijk niet vol onder staatssecretaris van Koninkrijkenrelaties

[1:10:33] en misschien komt deze staatssecretaris wel van buiten de partij,

[1:10:37] want dat kan extra parlementair zijn, dus dat kan ook van buiten aangetrokken worden.

[1:10:41] Dus dat is een beetje moeilijk om daar nu antwoord op te geven.

[1:10:45] Wat ik dus aangaf in mijn bijdrage en wat ik gewoon belangrijk vind, is dat...

[1:10:51] En dat hebben we ook met onze bezoeken op de eilanden verschillende keren gehoord,

[1:10:55] dat de data gewoon niet op orde is.

[1:10:58] En waarom maken we beleid zonder dat we de data op orde hebben?

[1:11:02] Ik vind gewoon een van de belangrijkste zaken dat de data eerst op orde komt

[1:11:06] voordat we daar beleid op uitstippelen.

[1:11:08] We kunnen daar kruiwagens met geld naar toe brengen,

[1:11:10] Maar als we niet weten of het gevoerde beleid ook daadwerkelijk het effect krijgt

[1:11:17] wat wij graag willen, dan is het weggegooid.

[1:11:23] Meneer Wajt.

[1:11:24] Dank u wel, voorzitter.

[1:11:26] Een best groot antwoord.

[1:11:29] Ik zou het misschien even terug willen brengen naar iets meer resume.

[1:11:33] In de hoofdlijnakkoord van coalitiepartijen op dit moment zie ik eigenlijk geen van de

[1:11:38] onderwerpen die wij op dit moment ook besproken hebben.

[1:11:41] Ik zie nog geen van de onderwerpen die ook net door de heer Van Haas ook benoemd zijn,

[1:11:48] waar we in de toekomst mee aan de slag moeten gaan.

[1:11:51] Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd, nogmaals, in hoeverre de toekomstige...

[1:11:56] In hoeverre de PVV de toekomstige rol van de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijk,

[1:12:02] de laatste keer ziet, in het vervolgen van de weg die er nu is ingeslagen.

[1:12:08] De heer Van Haas van de PVV.

[1:12:10] Ik kan u niet garanderen dat wij de weg volgen die is ingeslagen.

[1:12:15] En dat beleid gaat gemaakt worden door de volgende staatssecretaris van Koninkrijk Relaties.

[1:12:22] En ik wil u wel het principe van een hoofdlijnenakkoord uit gaan leggen.

[1:12:27] Maar daar staat gewoon in dat ons Caribisch deel van ons Koninkrijk waardevol is.

[1:12:37] En het is aan de nieuwe staatssecretaris om daar beleid op te gaan maken.

[1:12:41] Dank u.

[1:12:43] Ten slotte, de heer Wajt.

[1:12:46] Dank u wel, voorzitter.

[1:12:46] Dan ga ik ervan uitgaan, zoals ik naar meneer Van Hazen luister,

[1:12:50] dat hij ook een voorstander is voor het goede pad dat de huidige staatssecretaris heeft ingezet met de eilanden

[1:12:57] en dat hij de aankomende staatssecretaris ook daarop zal gaan bevragen

[1:13:03] en ook daarop zal gaan sturen om dezelfde weg voor te zetten.

[1:13:06] Ik hoorde hem, geloof ik, iets anders zeggen, de heer Van Hazen.

[1:13:08] Ja, dat heb ik dus niet gezegd.

[1:13:10] Ik heb dus gezegd dat het aan de volgende staatssecretaris is welk beleidspad hij gaat volgen

[1:13:16] en of hij het beleidspad van de huidige staatssecretaris volgt, is nog maar de vraag.

[1:13:19] Dank u.

[1:13:20] Het gebeurt niet zo heel erg vaak dat we in een commissiedebat nieuws krijgen over de personele

[1:13:24] invulling van het kabinet.

[1:13:25] Meneer Van Haasen maakt in ieder geval duidelijk dat hij zelf niet de staatssecretaris wordt,

[1:13:28] dus die hebben we te pakken.

[1:13:30] Meneer Van Haasen.

[1:13:32] Nee, maar anders ik dat zou worden dat ik het nu al geweten had.

[1:13:36] Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar dan ga ik verder maar even niet op in.

[1:13:40] Mevrouw Bruinink, interruptie.

[1:13:42] Dank voorzitter. Ik hoor wat de heer Van Haas net zegt.

[1:13:46] Maar betekent dat ook dat hij daarmee gestalte geeft aan dat hij zei dat er een andere wind zou gaan waaien op de eilanden?

[1:13:53] De heer Van Haas.

[1:13:55] Dat zou zomaar kunnen.

[1:13:59] Ja, meneer Breit. Nou, dat doen we de laatste keer voor deze ronde.

[1:14:02] Dank u wel voorzitter.

[1:14:05] Misschien toch wel even de kritische noot.

[1:14:07] Als ik hoor er zal mogelijk een andere wind gaan waaien.

[1:14:10] Dan denk ik, volgens mij de wind die nu waait, de wind die de staatssecretaris in de afgelopen

[1:14:17] jaren heeft neergezet, in een productief, in een ondersteunend, in een sterke faciliteren

[1:14:24] van de eilanden, dat is de wind die we volgens mij moeten voortzetten.

[1:14:29] Ik hoor de heer Van Haas zeggen dat er een andere wind moet gaan waaien.

[1:14:33] Is dat de wind die contra in de afgelopen jaren is ingezet door de staatssecretaris?

[1:14:41] Ik heb helemaal niet gezegd dat er een andere wind gaat waaien.

[1:14:44] Ik heb gezegd dat er een ander wind kan gaan waaien, omdat dat aan de volgende staatssecretaris is en niet aan mij.

[1:14:52] Ik denk dat het, ja, mevrouw Bruining, het is alleen niet zo geweldig om interrupties af te wisselen.

[1:14:57] Maar dan laat ik mevrouw Bruining nog de kans geven om haar interruptieronde af te maken.

[1:15:01] En dan kunnen we het daarna doen. Mevrouw Bruining.

[1:15:03] Dank, voorzitter. Oké, maar ik hoor wat de heer Van Haas zegt, voorzitter.

[1:15:07] Maar wat moet ik daar dus nu precies vanuit opmaken?

[1:15:09] Hij corrigeert zichzelf, of hij corrigeert mij eigenlijk, dat hij heeft gezegd

[1:15:13] er kan een andere wind gaan waaien.

[1:15:16] Dat is hartstikke speculatief.

[1:15:18] Dus is de meneer, is de heer Van Haas het met mij eens dat wat de heer White ook al

[1:15:23] eerder gaf, dat de wind zoals hij nu heeft gewaaid eigenlijk best wel een hele goede

[1:15:26] wind is en dat het behouden is aan de staatssecretaris, maar dat eigenlijk wel

[1:15:32] fijn zou zijn als deze wind wordt aangehouden.

[1:15:35] Heer Van Haas.

[1:15:38] Nou, dat antwoord van de heer Waaijt verbaasde mij ook.

[1:15:42] Want als uit zijn oogpunt gezien, even, niet uit die van mij,

[1:15:47] maar uit zijn oogpunt gezien, zou ik dan wel graag willen weten

[1:15:50] wat er verbeterd is aan het democratisch deficit

[1:15:55] onder deze staatssecretaris.

[1:15:58] Dank u.

[1:16:00] Nee, we gaan nu even niet verder op deze ronde.

[1:16:04] Het is duidelijk dat hier nog veel over gewisseld gaat worden.

[1:16:08] Dan wil ik graag aan mevrouw Michon-Derksen vragen om even het voorstel over te nemen.

[1:16:11] Dan kan ik zelf nog een bijdrage leveren aan het debat.

[1:16:14] Ja, dankuwel. Ik geef hierbij het woord aan de heer Paternotte voor zijn bijdrage in eerste termijn.

[1:16:22] Ja, dankuwel voorzitter. Traditioneel wordt bij een debat over slotwet natuurlijk veel teruggeblikt naar het afgelopen jaar.

[1:16:28] Maar ja, waarschijnlijk vandaag het laatste debat van deze staatssecretaris over koninkrijksrelaties.

[1:16:33] Dus wij willen de gelegenheid te baten hebben ook even iets verder terug te blikken

[1:16:37] op de afgelopen kabinetsperiode.

[1:16:39] Het raakt ook wel aan de discussie die we net hadden,

[1:16:41] want als je naar die afgelopen 400 jaar kijkt,

[1:16:44] dan is de band tussen het Caribische en het Europees deel van ons Koninkrijk

[1:16:47] en daarvoor onze Republiek eigenlijk nog nooit echt tot rust gekomen.

[1:16:52] Er is natuurlijk ook heel erg veel gebeurd in die tijd,

[1:16:54] maar wat ik zie is dat de afgelopen jaren er wel heel veel is bereikt

[1:16:57] om de oceaan die ons schuilt een flink stuk kleiner te maken.

[1:17:00] En dat zit in heel veel dingen,

[1:17:02] Ja, maar laat ik allereerst ook even stilstaan bij de momenten 19 december 2022 en 1 juli 2023.

[1:17:08] De excuses van premier Mark Rutte namens de regering en de vergiffenis van de koning voor de rol van hun voorgangers in de transatlantische slavernij.

[1:17:17] Wat je er verder ook van vindt, want er verschulden in Nederland ook de meningen over wat dat voor effect heeft op de eilanden,

[1:17:22] winstpersonen die daar waren, de rehabilitatie van Tula.

[1:17:25] Het is een erkenning dat die geschiedenis diepe sporen heeft nagelaten,

[1:17:31] moreel, inherent, ongelooflijk fout was.

[1:17:34] En dat we die platzijden heel graag willen omslaan,

[1:17:37] maar weten dat er ook nog heel veel voor nodig is om dat te kunnen doen.

[1:17:40] En dat als je naar een gezamenlijke toekomst wil,

[1:17:42] dat alleen maar gebaseerd kan zijn op wederzijdsvertrouwen, respect

[1:17:46] en de beste kansen voor iedereen.

[1:17:48] Afgelopen week hadden we het interpartnetaire koninkrijksoverleg.

[1:17:51] En ik heb niet iedereen gesproken.

[1:17:53] Wellicht horen collega's andere dingen, maar ik hoor van veel mensen dat ze de staatssecretaris gaan missen.

[1:17:58] Dat is niet vanzelfsprekend dat dat over een bewindspersoon op koninkrijkse relaties gezegd wordt.

[1:18:03] En dat is goed voor de band, maar het is ook goed voor Europees Nederland.

[1:18:06] Want het feit dat de staatssecretaris de akkoorden met de eilanden over de zo noodzakelijke hervormingen voor elkaar heeft gekregen,

[1:18:13] gebaseerd op gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, dat helpt ons ook.

[1:18:16] Want die economische ontwikkeling, de overheidsfinanciële weerbaarheid van de eilanden,

[1:18:21] ook tegen orkanen bijvoorbeeld.

[1:18:23] Dat betekent dat de eilanden meer op eigen benen kunnen gaan staan

[1:18:26] en dat is voor Europees-Nederland weer voordelig.

[1:18:30] Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Besseilanden,

[1:18:31] want ook daarvoor heeft de staatssecretaris zich hardgemaakt,

[1:18:34] bijvoorbeeld door het minimumloon en de uitkeringen te verhogen

[1:18:36] en door comply or explain de standaard te maken,

[1:18:39] ook bij andere departementen.

[1:18:42] En voorzitter, ik wil naar de vooruitblik

[1:18:44] en dat doe ik even via ook een meer kritische noot,

[1:18:47] want waar de Algemene Regenkamer op ingaat

[1:18:50] en de heer Van den Haas had het er net ook over,

[1:18:53] is dat punt van je hebt een staatssecretaris,

[1:18:56] maar je hebt ook tien beleidsstorens, tien departementen,

[1:18:59] het gaat er nogal over dertien worden als ik de berichtreizing goed begrijp,

[1:19:03] die allemaal hun eigen stukje verantwoordelijkheid

[1:19:05] voor Caribische Nederland hebben

[1:19:06] en niet de mogelijkheid voor de staatssecretaris

[1:19:09] om beleid af te dwingen,

[1:19:10] terwijl je wel de taak hebt om te zorgen voor eenheid van dat beleid.

[1:19:14] En dat is voor mij een discussie die weer helemaal terugkomt uit de tijd

[1:19:18] dat André Bosman hier heel vaak zei van ik ga een keer bij een commissiedebat Koninkrijksrelaties

[1:19:23] het hele kabinet uitnodigen, want dat is blijkbaar de enige manier om echt antwoord op mijn vragen

[1:19:28] te krijgen, omdat iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft. En volgens mij raakt dat ook aan wat

[1:19:32] we nu ook weer zien, 70 miljoen euro onderuitputting op Sint Eustatius. Ja, we hebben tien grote

[1:19:37] beleidstorens hier en in sommige torens werken meer mensen dan er wonen op het eiland waarvoor

[1:19:42] beleid moeten maken. En dat is ja uiteindelijk hetzelfde als

[1:19:47] nou ja, ik wil de olifant er niet bij halen, maar in ieder geval iedereen kan zich voorstellen

[1:19:51] dat die omvang en die eilanden in een bepaalde verhouding staan.

[1:19:55] De Rekenkamer geeft daar een duidelijke aanbeveling aan en de minister zegt dan ja,

[1:19:58] dat lossen we niet op met meer invloed of rollen voor de staatssecretaris.

[1:20:03] Ik ben ook wel benieuwd hoe de staatssecretaris daar zelf op reflecteert.

[1:20:06] Zou het toch niet nuttig kunnen zijn dat bijvoorbeeld vragen als van mevrouw Bruining

[1:20:09] over hoe gaat u die eerste lijn zorg aanpakken,

[1:20:12] dat je iets meer handvatten hebt om dat ook zelf af te dwingen als dat nodig is.

[1:20:17] En, voorzitter, verder kijken we vooruit naar het coalitieakkoord.

[1:20:21] Er worden net wat spannende woorden over een nieuwe wind die er kan gaan waaien.

[1:20:25] We lezen in het coalitieakkoord in ieder geval dat de coalitiepartijen

[1:20:28] het Caribisch deel van het Koninkrijk waardevol vinden.

[1:20:30] Dat vind ik heel goed nieuws, want dat vind ik zelf ook.

[1:20:34] Tegelijkertijd is dat natuurlijk een totaal enigma,

[1:20:36] omdat er los van die zin verder nog niks staat.

[1:20:39] Dus dan zullen we moeten zien hoe dat uitpakt,

[1:20:41] want ook in de financiële bijlage zien we het waardeoordeel nog niet terug.

[1:20:45] Terwijl ik denk dat er echt investeringen nodig zullen gaan zijn,

[1:20:48] zou ik de staatssecretaris willen vragen of zij denkt dat

[1:20:51] om de eilanden economisch sterker te maken,

[1:20:53] ook na die enorme dubbele klap van corona, de pandemie

[1:20:56] en de sluiting in Venezuela van de grens,

[1:20:59] of dat zou kunnen zonder extra investeringen.

[1:21:02] En ik zou nog even het punt willen pakken van de toekomst

[1:21:05] en de verhouding tussen de eilanden en de Europese Unie.

[1:21:08] Daar is afgelopen maandag bij het IPCO ook uitgebreid over gesproken.

[1:21:12] We hebben twee EU-rapporteurs gehad, mevrouw Buiten en mevrouw Kamminka,

[1:21:15] die een mooi rapport hebben geschreven waarin ze schetste

[1:21:19] dat het grote voordelen kan hebben als de eilanden dichter op de Europese Unie komen.

[1:21:23] Ook eigenlijk laten zien dat het ergens best wel gek is

[1:21:25] dat bijna alle Franse eilanden op Sint-Bartsena in het Caribisch gebied

[1:21:29] allemaal onderdeel uitmaken van de Europese Unie,

[1:21:31] maar zelfs de Besse-eilanden, die wel deel zijn van Nederland,

[1:21:34] geen deel zijn van de Europese Unie, alleen geassocieerd.

[1:21:38] En dat betekent dat hun toegang tot heel veel fondsen daardoor niet bestaat.

[1:21:42] Dat rapport van onze twee collega's laat duidelijk zien dat het ook nogal een opgave is om de

[1:21:47] stap te gaan zetten, omdat je natuurlijk moet gaan voldoen aan het acquis communautaire.

[1:21:51] Dat is ook weer iets wat voor een klein eiland geen sinecure is om voor elkaar te krijgen.

[1:21:56] Aan de andere kant, als je ziet dat de voordelen groot zouden zijn, dat het de eilanden economisch

[1:22:00] en financieel kan helpen, en aan de andere kant het nogal een stap is om het voor elkaar

[1:22:04] te krijgen, kunnen we daar als Nederland niet iets in betekenen.

[1:22:07] bijvoorbeeld als eilanden. Ik sprak vertegenwoordigers van Sint Maarten en

[1:22:13] Aruba er maandag over, die zeggen wij zouden eigenlijk wel willen weten wat het

[1:22:16] nou voor ons behelst, wat voor investering moeten we doen om het voor elkaar te

[1:22:19] krijgen en wat zou het dan opleveren. Daar geeft de rapportage van onze

[1:22:22] collega's al een mooie aanzet toe, maar zou het kabinet bereid zijn om de landen

[1:22:26] en ook de westeilanden erbij te helpen als ze dat scherp willen krijgen, zodat

[1:22:30] ze desgewenst de stap naar de Europese Unie wel kunnen zetten?

[1:22:35] Tot zover, voorzitter.

[1:22:36] Dank u wel.

[1:22:38] Zal ik het nu gelijk teruggeven of even afronden?

[1:22:42] Dan geeft u het maar meteen terug.

[1:22:43] Ik geef het meteen terug.

[1:22:44] Dank u wel voor het voorzitten de afgelopen zes minuten.

[1:22:47] En dan kijk ik naar de staatssecretaris hoeveel tijd ze nodig denkt te hebben voor het.

[1:22:51] Ik moet ook nog even naar boven rennen.

[1:22:52] Het is ook weer iets van een minuut of twintig, maar ik kom zo snel wel terug.

[1:22:55] Ja, van die minuut of twintig, dat is goed voor het publiek om te weten,

[1:22:57] is tien minuten looptijd naar de zalen die niet heel vlak bij deze commissiezalen zijn

[1:23:01] om dat overleg te kunnen plegen.

[1:23:02] Dus over twintig minuten, dat betekent dat wij om kwart over vijf weer verder gaan met dit debat.

[1:23:13] En ik weet dat mevrouw Michonne Derksen om half zes weer in een ander debat moet zitten,

[1:23:17] dus misschien kunnen haar vragen een klein beetje naar voren worden getrokken in de beantwoording.

[1:44:52] Ik heropen de verhaling van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijkse Relaties

[1:44:56] ter behandeling van het jaarverslag en de slotwet.

[1:45:01] Het jaar verlag ook het BES-fonds 2023 en de begroting.

[1:45:06] En ik ga het woord geven aan de staatssecretaris voor de beantwoording.

[1:45:10] Dank u wel, voorzitter.

[1:45:12] En nadat ik iedereen natuurlijk van hartelijk goedemorgen, bon dia, good morning

[1:45:20] en goedemiddag hier heb gewenst, wilde ik me voorstellen

[1:45:23] om een korte introductie te doen, dan te beginnen met de beantwoording

[1:45:25] van de vraag van mevrouw Michon, die, begreep ik, snel ervan door moet

[1:45:29] en dan de rest van de vragen in een aantal blokjes te beantwoorden.

[1:45:35] Maar ik begin dus even meer in het algemeen,

[1:45:37] want dit is inderdaad vandaag het gesprek over het jaarverslag

[1:45:41] en de slotwet van het begrotingshoofdstuk 4 over koninkrijkse relaties.

[1:45:47] Maar het lijkt me ook goed, omdat vele van u dat ook hebben gedaan,

[1:45:50] om ook wat terug te kijken op deze kabinetsperiode

[1:45:53] en zeker ook deze bijzondere portefeuille.

[1:45:55] Toen ik begon, merkte ik pas hoe complex, bloeiend en divers die Koninkrijksrelaties eigenlijk zijn.

[1:46:03] U had het er in uw vraag ook over.

[1:46:07] Niet alleen maar is elk eiland en iedere gemeenschap binnen het Koninkrijk uniek in behoeften en prioriteiten,

[1:46:13] maar ook de samenwerking kent een heleboel complexiteit als het gaat over de samenwerking binnen Nederland,

[1:46:19] tussen Nederland en de Caribisch delen van het Koninkrijk.

[1:46:22] Maar mijn doel is steeds geweest om gegeven die complexiteit te werken

[1:46:27] vanuit respect en begrip en vertrouwen vooral ook.

[1:46:31] Ik vond het belangrijk om te zorgen voor een voelbare vooruitgang

[1:46:35] voor de eilanders, de inwoners van de eilanden.

[1:46:39] En de stappen die we hebben gezet in de afgelopen tijd,

[1:46:41] daar ben ik ongelooflijk trots op, want er is veel gebeurd,

[1:46:45] nog even los van het feit dat er altijd ook weer nog veel te doen is.

[1:46:49] Wat we hebben gedaan, is op basis van die verbeterde relaties en samenwerking niet alleen maar

[1:46:55] met elkaar veel gesproken over onze toekomst en over onze historische banden, maar ook

[1:47:01] gekeken hoe we die verbeterde onderlinge relaties konden gebruiken om goede afspraken met elkaar

[1:47:07] te kunnen maken, heldere afspraken over bestuurlijke en financiële verhoudingen.

[1:47:14] Ik ben dan ook ontzettend blij dat er een aantal belangrijke stappen in dat kader ook zijn gezet.

[1:47:18] Zo is er in april van dit jaar weer een gezaghebber benoemd op Sint Eustatius, waarmee de bestuurlijke

[1:47:24] ingreep is beëindigd.

[1:47:26] Heb ik samen met de betrokken stakeholders — dat zijn alle drie de BES-eilanden, de eilandraden

[1:47:32] en de bestuurders — een herziening van de Wolbes en Finbes voorbereid, op een manier waarop we ook

[1:47:37] met elkaar verder kunnen?

[1:47:40] We hebben ook in het kader van de financiële verhoudingen stappen gezet, zoals de middelen

[1:47:44] die bij voorjaarsnota ter beschikking zijn gesteld voor de drie eilanden Bonaire,

[1:47:49] Sint-Eustatius en Saba.

[1:47:51] Natuurlijk zijn er ook bestuursakkoorden afgesloten, recent ook nog met Bonaire, om te zorgen dat onze

[1:47:58] samenwerking een duurzame basis kent, heldere afspraken over gemeenschappelijke ambities,

[1:48:04] maar zeker ook over het uitvoeren van taken aan beide kanten van de oceaan.

[1:48:10] Om ook de financiële, economische en sociaal-economische weerbaarheid van de

[1:48:13] caribische landen te versterken, zijn ook hervormingen uitgevoerd in het kader van die landspakketten.

[1:48:20] Een belangrijke stap daarbij was die onderlinge regeling.

[1:48:22] Er was veel discussie vooraf over hoe dat voor moest krijgen, maar met de onderlinge regeling

[1:48:27] is een basis voor samenwerking bij hervormingen gemaakt.

[1:48:31] Ik heb ook gezien dat daar de eerste successen gerealiseerd zijn.

[1:48:35] Natuurlijk is er ook nog werk te doen op dat terrein.

[1:48:38] Ik ben dan ook heel blij dat we de eerste stappen hebben gezet om te komen tot een verdere invulling

[1:48:43] en specificatie van datgene wat we met elkaar willen doen, op het gebied van kwaliteit van

[1:48:49] dienstverlening, op het zorgen dat de overheidsorganisaties verbeterd worden, de zorg, de

[1:48:54] belastingdiensten enzovoort, enzovoort, enzovoort.

[1:48:57] Maar nogmaals, er is ook al daar veel bereikt.

[1:49:01] Natuurlijk is er ook een aantal dossiers afgerond die wat meer lange adem hebben gevergd.

[1:49:09] Ik ben er dan ook heel blij om dat we nu met Aruba een bestuurlijk akkoord hebben om te zorgen

[1:49:13] dat het financieel toezicht goed wordt ingericht, met profijt voor beide kanten van de oceaan

[1:49:22] als het gaat over de revenue daaruit, dus lagere rentelasten voor Aruba en aan onze kant zicht

[1:49:30] op een goede bestuurlijke en financiële toezichtsituatie.

[1:49:35] Dan is er natuurlijk ook het goede nieuws dat Curaçao en Sint Maarten tot een akkoord zijn gekomen om

[1:49:40] de problemen bij pensioenverzekeraar Enya op te lossen.

[1:49:44] We hebben alweer heel veel stappen gezet in de wederopbouw na de verwoestingen die er zijn geweest

[1:49:50] op de Bovenwinsse eilanden als gevolg van de orkaan Irma.

[1:49:54] We hebben in de afgelopen tijd verder gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe gevangenis op Sint Maarten

[1:49:59] en ook hard gewerkt aan het versterken van de rechtsstaat.

[1:50:02] Ik ben dan ook ontzettend blij dat we daarmee niet alleen op de landen veel bereikt hebben,

[1:50:08] maar ook gewerkt hebben aan een voelbare vooruitgang van het leven van de inwoners van de eilanden.

[1:50:15] We hebben veel gedaan op het gebied van armoedebeleid.

[1:50:18] Collega Carola Schout en ik hebben gewerkt aan dat sociaal minimum en het gezorgd dat

[1:50:23] zowel het minimumloon als de uitkeringen omhoog zijn gegaan.

[1:50:27] Er is hard gewerkt aan het zorgen dat er ingezet wordt op natuur- en milieuherstel in het kader

[1:50:32] ook van de klimaatverandering.

[1:50:34] We hebben geld vrijgemaakt voor klimaatmitigatie, om te zorgen dat de reductiedoelstelling opschiet,

[1:50:41] want CO2 kunnen worden bereikt, zonneparken gebouwd, windmolens in voorbereiding.

[1:50:46] En niet in de laatste plaats hebben we ook nog recent de regio-deals afgesloten voor Sint-Eustatius

[1:50:51] en Saba, om in het eerste geval vooral te investeren in het renoveren van heel veel van het centrum

[1:50:59] van Sint Eustatius en in het geval van Saba te werken aan een cultureel centrum, waarvan ik de

[1:51:07] plannen ook gepresenteerd heb gekregen.

[1:51:10] En dan nog het Caribische Nationaal Groeifonds, zowel voor de landen als voor de eilanden de

[1:51:15] mogelijkheid om te komen tot investeringen in het versterken van de economie.

[1:51:19] Ook in dit debat was het aan de orde hoe belangrijk het is om structureel te werken aan het versterken

[1:51:25] van werkgelegenheid, economische groei, natuurlijk op een groene en duurzame manier, maar vooral ook op

[1:51:30] een manier die werkgelegenheid op de eilanden realiseert en creëert in de komende tijd.

[1:51:36] Daar zijn dan ook middelen voor beschikbaar.

[1:51:39] Het werd door de heer Paternotte ook genoemd.

[1:51:41] Ik zou willen afsluiten met een heel bijzonder moment in de afgelopen periode, namelijk de excuses

[1:51:46] voor het handelen van Nederland rondom het slavernijverleden en niet in de laatste plaats

[1:51:52] ook de rehabilitatie van toelaat, waar ik zelf bij betrokken was, als zeer belangrijke elementen in

[1:51:58] de samenwerking en die ervoor gezorgd hebben dat we nu met elkaar niet alleen maar over dit verleden

[1:52:04] beter kunnen spreken, maar ook aan de slag kunnen met de doorwerking ervan aan te pakken om racisme

[1:52:11] en discriminatie te bestrijden en het leven van iedereen aan beide zijden van de oceaan, maar

[1:52:17] zeker in het geval van koninkrijksrelaties in het Caribisch deel van ons koninkrijk, te versterken.

[1:52:23] Er is nog ongelooflijk veel te doen.

[1:52:26] Daar wil ik zo meteen wat verder op ingaan, naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn

[1:52:32] en de behoefte die er was door een aantal van u om van mij ook de invulling te horen van wat ik

[1:52:39] belangrijk vind dat er zou moeten gebeuren door mijn opvolgers.

[1:52:43] Maar ik zal dan nu eerst, in het verband met de tijd, de vragen van mevrouw Michon Derksen

[1:52:51] willen beantwoorden.

[1:52:52] Mevrouw Michon.

[1:52:53] Ja, voorzitter.

[1:52:53] Mag ik op de inleiding een feitelijke vraag aan de staatssecretaris stellen, omdat er wat

[1:52:58] verwarring of, nou ja, misschien ook alleen bij mij in ieder geval, maar in ieder geval

[1:53:01] het goed om daar duidelijkheid over dat Caribisch groeifonds te hebben, want er zou juist een

[1:53:07] een aparte Nederlandse nationale groeifonds zou worden aangepast op de landen en de eilanden.

[1:53:16] Tegelijkertijd was hier ook de discussie over het groeifonds.

[1:53:19] Klopt het dus dat het Caribische groeifonds van start gaat?

[1:53:26] Want dat is er nog niet.

[1:53:28] En dat die eenmalige 100 miljoen landen één keer 30 miljoen eilanden...

[1:53:34] Kunnen we daar nu van op aan?

[1:53:36] Dat zou ik de staatssecretaris willen vragen.

[1:53:40] Dat is goed dat u dat aangeeft, inderdaad.

[1:53:43] Er is al een besluitvorming geweest over het uitnemen van die bedragen die u noemt uit het

[1:53:50] groeifonds in de afgelopen periode.

[1:53:53] Die zijn daarmee ook bestuurlijk verplicht.

[1:53:55] Dat fonds blijft dus ook bestaan.

[1:53:58] De regeling daarvoor, over hoe die middelen kunnen worden ingezet — overigens ook de

[1:54:02] middelen uit het SDE++-fonds, beschikbaar ook voor de landen en de Besse-eilanden, om

[1:54:10] te investeren in duurzame energieprojecten, die binnenkort worden duidelijk gemaakt.

[1:54:17] Maar die middelen zijn dus inderdaad nog beschikbaar.

[1:54:22] Dan even kort de vraag van mevrouw Michon.

[1:54:27] Omdat het toch de laatste keer is, wil ik uw Kamer zoveel mogelijk bedienen.

[1:54:30] Dus ook in dit geval heb ik overigens steeds geprobeerd.

[1:54:34] Maar we gaan dan beginnen met de vraag die u gesteld heeft over RCN.

[1:54:41] De verantwoordelijkheden voor RCN zijn inderdaad dat ik degene ben die verantwoordelijk is

[1:54:51] als werkgever voor deze organisatie.

[1:54:54] Het is een organisatie die inderdaad een samenstel is van diensten vanuit verschillende ministeries

[1:55:00] en heeft tot taak het werk te doen voor de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

[1:55:07] Als werkgever ben ik daar officieel bij betrokken.

[1:55:10] Ik ben daar niet noodzakelijk verantwoordelijk voor het beleid, maar wel voor dat de organisatie

[1:55:14] op een goede manier functioneert.

[1:55:16] In de afgelopen tijd is er veel geïnvesteerd, ook door het management van die organisatie,

[1:55:20] om hun dienstverlening te versterken en te verbeteren,

[1:55:24] om meer onderdeel ook te zijn van de samenlevingen

[1:55:30] en ook om meer te gaan de betrokkenheid hebben,

[1:55:34] omdat ze gevestigd zijn op Bonaire,

[1:55:36] ook om meer aandacht en tijd te besteden

[1:55:37] juist aan de bovenwindse eilanden,

[1:55:40] niet alleen door te zorgen dat er ook mensen aanwezig zijn,

[1:55:43] maar ook door te zorgen dat de relaties daar goed lopen.

[1:55:46] Ik weet uit gesprekken dat er soms wat fricties zijn

[1:55:53] Ik vind het dus ook heel fijn dat de nieuwe verantwoordelijke daar, juist de gemeente- of

[1:56:00] eilandsecretaris, was op een van de Bovenwindse eilanden die problematiek goed kent.

[1:56:04] Dus ik denk dat er niet alleen al gewerkt is, maar ook gewerkt zal worden om die relaties goed te behouden.

[1:56:10] Want inderdaad, de Rijksdienst werkt niet alleen voor Bonaire, maar ook voor de Bovenwindse eilanden

[1:56:15] vanuit de gecombineerde taken die er zijn, zoals sociale zaken, de belastingdiensten enzovoorts.

[1:56:25] U had in dat kader ook de specifieke vraag over de SZW-unit en het punt dat de Rekenkamer

[1:56:35] had gemaakt op dit onderwerp.

[1:56:38] Die verantwoordelijkheid ligt wel primair bij het ministerie van SZW.

[1:56:42] Wij zijn zelf, vanuit BZK, niet verantwoordelijk voor het verstrekken van die uitkeringen.

[1:56:49] Dus u kunt ook bij het jaarverslag van SZW en het WGO daarover, dat ik begrijp volgende week is,

[1:56:54] nog nadere vragen stellen.

[1:56:56] Maar wij vinden het wel ongelooflijk belangrijk dat we samenwerken aan het verbeteren van

[1:57:02] dit soort tekortkomingen.

[1:57:04] Dat is ook de reden waarom er ook in het verleden steeds weer is gekeken naar hoe de tekortkomingen

[1:57:09] bij het verstrekken van uitkeringen of in het geval van SSE-ICT, dus meer de IT-kant, een probleem

[1:57:18] dat inmiddels is opgelost, want de tekortkoming is opgelost, daarin samen aan de slag te gaan.

[1:57:23] Dan was er nog een vraag die u had over de 70 miljoen van Stesia.

[1:57:34] Dat klopt inderdaad.

[1:57:35] Er zijn nog middelen die weliswaar al verplicht zijn, die dus bestemd zijn voor een aantal doeleinden

[1:57:42] die nog niet zijn uitgegeven op Stesia.

[1:57:45] Dat laat ook zien dat de uitvoering onder druk staat, gegeven het feit dat er een gebrek is aan

[1:57:52] mensen die het werk kunnen doen.

[1:57:54] We hebben in het bestuursakkoord dat we hebben afgesloten, onlangs ook met Stesia, heel specifiek

[1:57:59] naar dat onderwerp gekeken.

[1:58:00] Hoe versterken we de capaciteit van het openbaar lichaam om te zorgen dat middelen die ter beschikking

[1:58:07] zijn voor zeer noodzakelijke uitgaven, bijvoorbeeld in het verbeteren van wegen of het aanpakken

[1:58:13] van sociale huisvesting, ook daadwerkelijk kunnen worden uitgegeven?

[1:58:20] We gaan ook verder met het openbaar lichaam, aan de hand van ons bestuursakkoord, samen

[1:58:26] kijken naar het zorgen dat dit probleem verder wordt aangepakt, dus dat die middelen die wel

[1:58:33] degelijk nogmaals verplicht zijn, maar nog wel moeten worden uitgegeven, ook in de komende tijd

[1:58:38] kunnen worden omgezet in projecten.

[1:58:40] Tegen de heer Van Hazen zeg ik daarbij dat we dat natuurlijk doen op een verantwoorde manier, want

[1:58:44] het is de bedoeling dat die middelen ook worden ingezet voor de doeleinden waarvoor ze beschikt zijn.

[1:58:56] Ja, bedankt, voorzitter. Vragende staatssecretaris, dat geoormerkte geld, zeg maar die 70 miljoen,

[1:59:06] dat schijnt nogal een deel voor weegbouw te zijn, maar er schijnen daar nogal wat problemen

[1:59:10] te zijn met het eigendomsrecht van de omliggende gronden, zodat die wegen daar moeilijk verbreed

[1:59:16] kunnen worden omdat niemand weet wie de eigenaar van die grond is. Is daar ook een oplossing

[1:59:22] Er is niet in alle opzichten een oplossing voor bedacht, maar dit thema van die onverdeelde boedels

[1:59:29] of onduidelijkheid over wie eigenaar van gronden is, is een probleem dat op alle eilanden een rol speelt

[1:59:34] en vaak inderdaad aan de orde komt op het moment dat iemand iets wil bouwen, of dat nou de overheid

[1:59:38] is of een particulier. We zijn begonnen als onderdeel van een project. We hebben een taskforce

[1:59:46] voor het aanpakken van een aantal hardnekkige problemen opgericht,

[1:59:49] bijvoorbeeld ook bankaire services of het niet hebben van de notaris.

[1:59:53] Nou, dat laatste is al gelukt.

[1:59:55] Die bankaire services zijn we nu hard ook mee aan het werk,

[1:59:58] samen met de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën.

[2:00:01] Maar dit van die onvoldeelde boedels, daar hebben we nu een eerste aanpak voor gemaakt.

[2:00:04] Samen met de president van het Hof zijn er een aantal casus opgepakt op Saba

[2:00:11] om te bezien hoe we de besluitvorming, het uitzoekwerk

[2:00:14] En het zorgen dat er helderheid komt over wie is de eigenaar van welke grond, ook daadwerkelijk

[2:00:19] kan worden opgelost.

[2:00:21] En dat is noodzakelijk inderdaad, omdat heel vaak de papieren — in Nederland kun je naar

[2:00:27] het kadaster als je die vraag stelt en een antwoord daarop wil — de papieren en eigendomsrechten

[2:00:32] niet altijd goed helder zijn.

[2:00:35] En we hebben daar casustiek op SABA opgepakt, maar ook op STESA wordt eraan gewerkt om te

[2:00:42] zorgen dat we dit probleem dus doorbreken.

[2:00:44] Dat vergt uitzoekwerk, maar het is ook een goed project en dat loopt inmiddels.

[2:00:50] De eerste uitspraken zijn volgens mij op SABO ook al gedaan op dit terrein.

[2:00:55] Dus wij zijn aan de slag gegaan daarin.

[2:01:01] Dan was er een vraag die mevrouw Michon had over wat je kunt doen als er op een onderwerp

[2:01:09] in het landspakket geen voortgang is.

[2:01:12] We hebben daar met elkaar ook afspraken over gemaakt en dat is vooral door steeds weer te kijken naar de vraag

[2:01:20] wat is nou precies wat we willen bereiken, wat moet iedereen daarvoor doen en welke middelen zijn daarvoor nodig.

[2:01:27] En inderdaad, als het dan niet lukt om zo'n hervorming uit te voeren, dan is het natuurlijk zo dat we daar het gesprek in eerste instantie over elkaar moeten voeren.

[2:01:36] Want we hebben niet harde middelen om aan de tegenlanden te zeggen dat iets moet gebeuren.

[2:01:44] Maar we hebben wel de mogelijkheid om gezamenlijk, op basis van het feit dat dit niet alleen maar

[2:01:50] afspraken zijn die we met elkaar vrijblijvend gemaakt hebben, maar dat er ook middelen tegenover

[2:01:55] staan en natuurlijk kunnen hebben over wat er aan de hand is en hoe we zorgen dat het beter gaat.

[2:02:00] Wat wij zien, is dat op sommige fronten die landspakketten veel voortgang hebben bewerkstelligd,

[2:02:07] dus er veel gebeurd is.

[2:02:09] We zien ook een aantal thema's waar het soms ingewikkeld is.

[2:02:13] En daarover gaan we dan niet alleen maar in gesprek, maar hebben we ook een heel indringend

[2:02:17] gesprek.

[2:02:18] En binnenkort dus ook gaan we opnieuw de precieze details van de komende afspraken, dus wat

[2:02:25] er nog moet gebeuren in de komende paar jaar, met elkaar vastleggen.

[2:02:29] Natuurlijk kunt u mij ook aanspreken op de voortgang, omdat ik er namelijk ook voor

[2:02:35] verantwoordelijk ben om te kijken of hetgeen wat wij hebben toegezegd om te zorgen dat die hervormingen

[2:02:41] worden waargemaakt, ook wordt doorgevoerd.

[2:02:46] Dan had u nog een vraag over illegale tewerkstelling.

[2:02:51] Dat is een thema dat speelt op een aantal van de eilanden.

[2:02:55] We weten natuurlijk niet hoe groot het precies is, maar de indruk is er dat het echt wel gaat

[2:03:01] over duizenden mensen die illegaal aan het werk zijn of ongedocumenteerd zijn.

[2:03:07] Het formaliseren van die informele economie is een van de onderdelen van het landspakket van Curaçao.

[2:03:14] Ik heb er dus ook met het land over gesproken.

[2:03:20] En het zorgen dat we die informele economie formaliseren is een onderwerp

[2:03:26] wat ook het land heel graag wil, maar wat wel stapsgewijs moet gebeuren.

[2:03:30] Want het gaat over zeer waarschijnlijk dus een groot aantal mensen.

[2:03:34] En het betekent ook dat je op allerlei manieren moet kijken wat dat voor consequenties heeft.

[2:03:39] Wat betekent het voor de mensen zelf natuurlijk?

[2:03:41] Wat betekent het voor de werkgevers?

[2:03:43] Wat betekent het voor belastingen?

[2:03:45] Wat betekent het voor verzekeringen?

[2:03:47] Wat betekent het ook voor de lokale werkgelegenheid?

[2:03:53] Al dit soort thema's zijn aan de orde.

[2:03:55] De staatssecretaris voor asiel en migratie, Erik van den Burg en ik,

[2:03:59] hebben daar ook met Curaçao overleg over.

[2:04:02] Overigens ook met organisaties zoals Amnesty International,

[2:04:06] om te kijken hoe we dat op een goede manier zouden kunnen vormgeven.

[2:04:12] Een onderwerp wat nog niet afgerond is,

[2:04:14] maar wel heel nadrukkelijk op de agenda staat voor de komende periode.

[2:04:20] Dan had u nog een vraag over het thema van coördinatie en uitvoeringskracht.

[2:04:31] Wat wij natuurlijk ontzettend belangrijk vinden, is dat we zorgen dat we aan de ene kant werken

[2:04:37] aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht, zowel op de Besseilanden als in de landen.

[2:04:43] en ook zorgen dat we aan onze kant zoveel mogelijk samenwerken.

[2:04:48] En dat is inderdaad soms wel een complex thema,

[2:04:52] want het gaat erom dat we inderdaad meerdere ministeries betrokken zijn.

[2:04:55] De coördinatie daarvan ligt voor zowel het thema van de landen

[2:04:59] als voor de eilanden wel bij BZK.

[2:05:03] En wij vinden het ook heel erg belangrijk dat we zoveel mogelijk samen optrekken,

[2:05:08] dus door intern de coördinatie goed strak te trekken.

[2:05:11] Dat doen we door aanwezig te zijn bij vier landenoverleggen als het gaat over de landen.

[2:05:16] Dat doen we door bij het maken van die landspakketten ook met andere departementen verder te kijken naar

[2:05:21] hoe we invulling geven aan dat wat erin staat.

[2:05:25] Dat doen we door, als het gaat over de Besseilanden, te zorgen dat er regelmatig op bestuurlijk, maar

[2:05:32] zeker ook op ambtelijk niveau, stuurgroepen plaatsvinden waarin we met elkaar praten over

[2:05:37] Welke activiteiten zijn er in de komende tijd?

[2:05:40] Wat moet er gebeuren?

[2:05:42] Wat is er op het griep van onderwijs cruciaal?

[2:05:43] Wat moet de gezondheidszorg doen?

[2:05:45] Enzovoorts.

[2:05:46] Dat betekent niet dat het zo is dat ik persoonlijk of in mijn rol verantwoordelijk kan zijn voor

[2:05:54] bijvoorbeeld gezondheidszorg of onderwijs.

[2:05:56] Dat heeft veel te maken met dat het heel verstandig is om die expertise te laten waar die is, namelijk

[2:06:01] dat het ministerie van Onderwijs zich bezighoudt met onderwijs en het ministerie van Gezondheidszorg

[2:06:05] met gezondheidszorg, maar dat het daarnaast ook wel heel erg relevant is dat we dat zo veel mogelijk

[2:06:10] samen doen, vanwege de bijzondere positie die deze eilanden hebben in het algemeen, maar ook om te

[2:06:18] zorgen dat werk aan elkaar wordt gebracht en, niet in de laatste plaats, om ook te zorgen dat niet alle

[2:06:24] departementen hun voorstellen en vragen — overigens eigenlijk altijd met de beste bedoelingen — daarmee

[2:06:32] de eilanden overvoerd worden.

[2:06:34] Dus dat zijn wel de taken die wij hebben.

[2:06:37] Ik denk dat het dus ook steeds relevant is om deze overleggen te hebben, mij erop aan te spreken of

[2:06:42] mijn opvolger erop aan te spreken hoe je zorgt dat dat enigszins aan elkaar blijft gebreid, en tegelijkertijd

[2:06:49] als het over de diepte gaat van de precieze invulling van thema's op het griep van gezondheidszorg, ook

[2:06:55] af en toe een debat daarover te hebben met de verantwoordelijke staatssecretarissen of ministeries.

[2:07:02] Ik heb eerlijk gezegd zelf wel gezien dat het steeds beter loopt.

[2:07:09] Tot op zekere hoogte heb ik er ook genoegen in dat de thema's die we bespreken terugkomen

[2:07:15] en worden opgelost.

[2:07:17] Het aantal onderwerpen waarin we merken dat die coördinatie soms complexer is — ik kom zo meteen

[2:07:22] op nog wat vragen rond het onderwerp van de gezondheidszorg, naar aanleiding van de vragen

[2:07:27] Maar we zien dat die coördinatie sterker wordt en dat daardoor met name ook de inzet die mijn collega's

[2:07:35] in het kabinet en zeker ook de departementen in de afgelopen tijd hebben gedaan, elkaar

[2:07:39] steeds beter weten te vinden.

[2:07:43] Volgens mij was er nog een vraag over klimaat en de inzet van de klimaatmiddelen.

[2:07:51] We hebben het net ook over dat groeifonds gehad, maar niet in de laatste plaats ben ik er heel blij om

[2:07:56] Omdat de opvolging van wat u aangaf, dat hoogambtelijke overleg, ertoe geleid heeft dat minister Jetten en ik

[2:08:03] een overeenstemming hebben, een akkoord hebben getekend met Curaçao om gezamenlijk te gaan investeren.

[2:08:12] Curaçao en Nederland hebben daar allebei 5 miljoen euro voor ter beschikking gesteld om te zorgen dat we

[2:08:18] dat project, het idee van het verkennen van drijvende windturbines gecombineerd met waterstofproductie,

[2:08:26] als een mogelijkheid om een nieuwe economie te ontwikkelen, om dat verder te brengen.

[2:08:33] Daarbij zijn ook lokale partijen betrokken vanuit Curaçao, zoals bijvoorbeeld de lokale

[2:08:39] energieleverancier Aqua Electra en een aantal andere overheids-NV's.

[2:08:43] Maar we hebben nu een concreet project en een concrete aanpak om dit onderwerp een stap verder te brengen.

[2:08:54] Ik denk dat ik dan de meeste vragen op die mevrouw Michon heeft gesteld heb.

[2:09:01] Mevrouw Michon Derksen van de VVD.

[2:09:03] Voorzitter, één vraag.

[2:09:06] Dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording.

[2:09:09] Het helpt ook.

[2:09:11] Er zit natuurlijk nog een nieuwe woordvoerder op dit onderwerp.

[2:09:15] Hoe reflecteert de staatssecretaris nou op dat, want ik herken zeer wat ze zegt,

[2:09:20] ook dat veel departementen met goede bedoelingen inzet plegen op de eilanden en op de landen.

[2:09:27] Prachtig ook, mooi, bedankt. En tegelijkertijd die beperking in uitvoeringskracht op de landen

[2:09:34] en eilanden. Hoe reflecteert de staatssecretaris eigenlijk op die spanning en wat is dan de rol

[2:09:42] van de staatssecretaris daarin? U vraagt een reflectie, dan neem ik aan dat u nog even een

[2:09:47] om die reflectie te beluisteren?

[2:09:49] Ja, oké, check, de staatssecretaris.

[2:09:50] Ja, kort en goed is het het volgende.

[2:09:53] Dus uitvoeringscapaciteit

[2:09:55] is een thema

[2:09:57] dat we nu hebben aangepakt

[2:09:59] bijvoorbeeld in die bestuursakkoorden.

[2:10:00] Gezegd, wat er nodig is, is dat voordat we van alles

[2:10:03] nog weer nieuw bedenken,

[2:10:05] wat heel goed is voor de mensen op de eilanden,

[2:10:07] of nou gaat over klimaat

[2:10:09] of armoedeaanpak, of weet ik veel wat,

[2:10:11] we hebben mensen nodig die het werk kunnen doen.

[2:10:14] Dus daar hebben we

[2:10:15] in die bestuursakkoorden middelen voor vrijgemaakt en ook aangegeven dat het heel erg nodig is om daarop

[2:10:21] in te zetten, ook overigens om niet alleen maar de organisatie te versterken om projecten te doen

[2:10:26] of om beleid uit te voeren, maar ook om de organisatie zelf te versterken, bijvoorbeeld als

[2:10:30] het gaat over financiële verantwoording, om die goed op orde te hebben, om de administratie op orde

[2:10:35] te hebben, om wetgevingscapaciteit te hebben, met name als het over de landen gaat bijvoorbeeld.

[2:10:40] Dat is eigenlijk het eerste wat nu aan de orde is.

[2:10:44] Gelukkig heb ik gezien in mijn laatste reis langs de Besseilanden — niet vorige week, maar de week daarvoor —

[2:10:49] dat er al echt op ingezet is.

[2:10:51] Dus dat er al allerlei mensen zijn aangenomen om de organisatie daadwerkelijk te versterken.

[2:10:57] Op allerlei plekken, zowel op Sabah als op Stesia, is Bonaire daar hard mee aan het werken.

[2:11:04] en dat ook RCN daar ondersteunt door bijvoorbeeld veel meer mensen

[2:11:08] ook in de vorm van mensen ter beschikking te stellen

[2:11:13] die ook projecten kunnen doen of kunnen ondersteunen

[2:11:15] bij het realiseren van projecten.

[2:11:17] Dus we zien daar nu de feitelijke invulling van afspraken

[2:11:20] die we gemaakt hebben, die supernodig zijn om ook verder te versterken,

[2:11:25] omdat zonder dat je uiteindelijk wel middelen hebt nu,

[2:11:29] zeker ook als die verhoging van die vrije uitkering er is,

[2:11:33] om aan het werk te gaan, maar dan natuurlijk je nog steeds de mensen nodig hebt om het te doen.

[2:11:39] Als het gaat om de landen, dan is dat natuurlijk een veel minder directe aanpak.

[2:11:45] Maar hebben we met die aanpak van onze landspakketten juist ook afgesproken

[2:11:48] dat onze inzet heel sterk is gericht ook op kennisdeling

[2:11:54] en om het uitwisselen van mensen die die kennis kunnen toevoegen

[2:11:58] Of we hebben natuurlijk in die TWO ook zo'n 30 miljoen per jaar ter beschikking aan ondersteuning,

[2:12:05] financiële ondersteuning, die ook gericht is om capaciteit te versterken, of het dan gaat over

[2:12:10] specifieke kennis of gewoon een heleboel mensen die bijvoorbeeld wetten kunnen schrijven die nodig

[2:12:15] zijn om uitvoering te geven aan beleid.

[2:12:20] Dus het onderwerp is, denk ik, steeds van groot belang, blijft ook van groot belang, maar gelukkig

[2:12:27] hebben we daar in de afgelopen tijd wel een paar flinke stappen kunnen zetten.

[2:12:30] Maar daar blijft de aandacht voor nodig.

[2:12:33] En daarom staat dat ook zo prominent in alle bestuursakkoorden

[2:12:36] die we hebben afgesproken en het zogenaamde CEBA-package.

[2:12:42] Dank u wel. U kunt verder met de beantwoording.

[2:12:49] Dan zal ik dat nu wat meer nog gecoördineerd doen.

[2:12:55] Namelijk in een aantal blokjes.

[2:12:58] Die gaan nog iets meer over het thema van de coördinatie, het voorzieningenniveau,

[2:13:05] over klimaat en dan nog een aantal overige vragen.

[2:13:11] Ik trek er alvast even bij.

[2:13:12] Ik moet zelf om vijf over zes naar het plenaire debat,

[2:13:14] dus ik ga dan de heer Wajt vragen om het voorzitterschap over te nemen.

[2:13:17] Ik ga heel veel tempo maken om te zorgen dat we misschien dan al een heel end zijn.

[2:13:22] Er was nog...

[2:13:24] We hebben het net, denk ik, al vrij uitgebreid gehad

[2:13:26] over het onderwerp van die coördinatie naar aanleiding van de vragen die daarover gesteld waren

[2:13:30] door mevrouw Michon, maar ook door mevrouw Bruining.

[2:13:37] Wat wij nog belangrijk vinden, en dat is eigenlijk ook iets wat de heer Paternotte ook heeft aangegeven,

[2:13:43] is van, is het nou zo dat er eigenlijk wel voldoende bevoegdheid is bij en voldoende structuur is aan de kant

[2:13:52] hier in Den Haag of in Den Haag als het gaat over het zorgen dat we zoveel mogelijk en zo goed mogelijk

[2:13:57] kunnen werken voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

[2:14:02] Uw vraag van de heer Paternot was ook, maar heeft u nou meer handvatten nodig om aan het werk te gaan?

[2:14:09] Eigenlijk denk ik dat het op zich goed genoeg is, dat die tools goed genoeg zijn om dat werk ook

[2:14:17] Dat het wel vergt, voortdurend aandacht vergt en ook onderhoud vergt, is denk ik wel van belang.

[2:14:24] Het is natuurlijk zo dat er inderdaad vanuit verschillende departementen expertise moet worden

[2:14:29] geleverd. Dat is ook van belang.

[2:14:31] Het is goed dat klimaat over klimaat nadenkt, dat onderwijs onderwijs oppakt, dat gezondheidszorg

[2:14:36] gezondheidszorg oppakt vanuit hun specifieke expertise op dat gebied.

[2:14:41] Maar het blijft wel ontzettend belangrijk om dat goed aan elkaar te kunnen openen.

[2:14:46] Wat ik heb gemerkt, is dat het soms dan ook wel heel wenselijk is om niet te zeggen dat wij alleen

[2:14:51] de coördinatie aan de Haagse kant doen en dan vervolgens weer met de eilanden, maar soms ook

[2:14:55] gewoon bij elkaar te gaan zitten, met z'n allen, om na te denken over de vraag hoe we nou zo'n

[2:15:00] bestuursakkoord goed vormgeven.

[2:15:01] Welke prioriteiten geven we daar over de verschillende thema's dan in of hoe werken we dat uit?

[2:15:07] We doen dat wel af en toe, maar dat zou misschien nog wel eens wat vaker kunnen.

[2:15:14] Dat is iets wat misschien onderdeel kan zijn van die nieuwe wind, als dat ook de bedoeling is.

[2:15:20] Maar het zou ook zeker goed zijn om dat te kunnen doen vanuit het perspectief dat je, bijvoorbeeld

[2:15:27] — we hebben dat gezien bij die wolbes-vinbes — gewoon eens met elkaar gaat zitten en heel goed

[2:15:31] doorakkert wat nou precies de prioriteiten zijn en wat er moet gebeuren, en dan beseffen we allemaal

[2:15:38] Het is wat mij betreft niet wenselijk om pootjes of onderdelen van departementen over te hevelen naar

[2:15:44] BZK om dan vanuit ons ook alle coördinatie te doen.

[2:15:48] Dat lijkt mij niet goed, maar heel regelmatig met elkaar zitten, samen met de departementen en met

[2:15:53] de eilanden, kan van groot belang zijn, waar het soms ook heel spannend is.

[2:15:58] Maar overwegend lukt het ons goed om die coördinatie toch ook vorm te geven.

[2:16:03] Dan was er nog die vraag over de budgetten van mevrouw Bruiningen.

[2:16:07] Zou het nou zinvol hebben om ook nog te gaan kijken naar die budgettaire besluitvorming?

[2:16:15] Dat vind ik een beetje ingewikkeld, want we praten over de rijksbegroting ook niet met

[2:16:19] de gemeenten in Nederland, maar we kunnen natuurlijk altijd wel met de eilandsraden

[2:16:25] hebben over vraagstukken waar zij mee zitten en waar dan eventueel door ons extra budgettaire

[2:16:31] middelen voor zouden kunnen worden ingebracht.

[2:16:33] Dat werkt eigenlijk al.

[2:16:35] Dat zien we bijvoorbeeld in het sociaal domein.

[2:16:38] Dat zien we in het geval van de gezondheidszorg, dat heel regelmatig eilanden hier ook bij u

[2:16:44] langskomen of bij ons en vragen hoe ze dit probleem kunnen aanpakken.

[2:16:48] Zouden daar ook aanvullende middelen in een volgende begroting voor kunnen worden ingezet?

[2:17:00] Dan heb ik volgens mij wel genoeg over dit onderwerp gezegd, maar wellicht zijn er nog

[2:17:05] vragen over dat coördinatiethema.

[2:17:08] Dat is de volgende, mevrouw Bruinink van NS17-Interruptie.

[2:17:12] Begrijp ik dan goed dat de staatssecretaris zegt dat ze van mening is dat de stem van de eilanden

[2:17:17] afdoende gewaarborgd is in het budgettaire proces zoals het er nu uitziet?

[2:17:22] Ja, er is een stem die er is van de eilanden.

[2:17:31] We hebben afspraken gemaakt in het kader van die Wolbes en Finbes om in het algemeen, dus niet alleen

[2:17:37] in het budgettaire proces, maar de stem van de eilanden hier in Den Haag te versterken door per

[2:17:42] BES-eiland — daar gaat het dan over een vertegenwoordiger — hier in Den Haag te hebben.

[2:17:48] Daarmee kan die stem nog wat meer kracht krijgen.

[2:17:50] Dus iemand die hier permanent is, die dan ook kan aangeven vanuit de eilanden.

[2:17:55] Dit zijn thema's waar we ons zorgen over maken.

[2:17:57] Volgens ons moet er geïnvesteerd worden in ABC.

[2:18:01] We willen graag dat er meer aandacht is voor.

[2:18:05] Dus ik denk dat dat goed is.

[2:18:07] Voor de rest, inderdaad, bestaat er voor de eilanden, de eilandraden en hun bestuurscolleges,

[2:18:14] bestaan er vele routes.

[2:18:15] Dus U bent een route, Koninkrijksrelatie is een route, de individuele departementen zijn

[2:18:19] Maar straks kunnen zij ook via zo'n vertegenwoordiger in Den Haag heel goed en zijn ze ook heel goed in

[2:18:27] staat om hun prioriteiten aan ons allemaal door te geven.

[2:18:36] Dan was er nog een vraag van mevrouw Bruining over de eerste lijn zorg en de verbetering daarvan.

[2:18:43] Daar is de Stads-VWS ook al mee aan de slag.

[2:18:48] Net zoals in Nederland is ook in Caribisch-Nederland de huisarts een soort poortwachter.

[2:18:54] Hij zit ook in het basispakket van de verzekering en de toegankelijkheid daarvan is dan ook gegarandeerd.

[2:19:00] Maar wel wordt er gekeken, met inzet van de organisatie Primary Care Caribbean, hoe we op

[2:19:06] Bonaire kunnen kijken hoe we de kwaliteit van de eerstelijnzorg nog versterken en de samenwerking

[2:19:13] tussen de spelers in het veld ook verbeteren.

[2:19:15] Daar worden gesprekken over gevoerd in de komende tijd, niet alleen voor Bonaire, maar ook voor Saba

[2:19:21] en Stesha, om te kijken hoe die lokale gezondheidszorg, waarvan de eerste lijn is een anderhalve

[2:19:29] lijn zorg, zo goed mogelijk nog verder een impuls kan krijgen.

[2:19:34] Ik denk dat het goed is dat u daarover in de komende tijd geïnformeerd blijft via de Stas VWS.

[2:19:41] Maar de kernis is dat er aandacht is om te kijken hoe die eerste lijnzorg ook verder

[2:19:46] nog kan worden verbeterd.

[2:19:51] Dan was er nog de vraag van de heer Weid over...

[2:19:55] De interruptie van de heer Van Hazen, PPV.

[2:20:00] Bedankt, voorzitter.

[2:20:01] Ja, nu we het even over zorg hebben.

[2:20:02] We hebben natuurlijk laatst gezien dat het ziekenhuis van Bonaire een contract heeft afgesloten

[2:20:09] met een andere luchtvaartmaatschappij die geen landingrecht op Curaçao en Aruba heeft.

[2:20:17] Daardoor moeten nu alle vluchten gedaan worden op Colombia.

[2:20:23] Nu heeft het ministerie wel tijdelijk voor twee maanden een alternatief geregeld,

[2:20:29] maar zorg is ook een kwestie van geld.

[2:20:33] Dus als er veel meer vluchten plaatsvinden naar Colombia,

[2:20:36] Dan wordt het zorgbudget aardig aangetast.

[2:20:42] Worden hier voordringen ingemaakt, of kunnen u daar iets meer over vertellen?

[2:20:49] Het nummer één is dat het probleem nu voor de komende maanden is opgelost.

[2:20:53] We hebben daar inderdaad gevraagd aan de heer Arkenbout om tot een oplossing te komen.

[2:20:59] Dat is ook gelukt.

[2:21:00] Dat zal ook structureel moeten worden ingevuld om te zorgen dat het inderdaad zo is dat mensen

[2:21:06] die vanwege gezondheidsredenen naar een andere plek moeten worden gebracht,

[2:21:11] dat dat ook kan gebeuren en dat dat het liefst natuurlijk ook zo dicht mogelijk in de buurt is.

[2:21:16] En voor de Beneden-Winssen-eilanden is dan Curaçao of Aruba, beide kunnen natuurlijk een belangrijke plek.

[2:21:24] De structurele oplossing hiervoor, daar wordt nu aan gewerkt.

[2:21:28] Maar op dit moment is het al mogelijk om gewoon weer te vliegen naar Curaçao als dat gewenst is.

[2:21:37] U continueert.

[2:21:41] Dank u wel.

[2:21:42] Over armoede wordt een vraag gesteld door de heer White.

[2:21:46] U zei met andere woorden dat er in de afgelopen periode vele stappen zijn gezet, maar er is nog

[2:21:52] meer te doen.

[2:21:53] Dat klopt ook, want per 1 juli gaat het wettelijk minimumloon en de onderstand ook nog weer omhoog

[2:21:59] ten opzichte van de huidige situatie.

[2:22:07] Dat heeft dit kabinet ook nog gedaan.

[2:22:09] We hebben een aantal inhoudelijke stappen gezet, ook in het zorgen dat de kosten van

[2:22:13] levensonderhoud gesubsidieerd zijn.

[2:22:16] Het uitwerken voor de langere termijn is ook wel iets wat het volgende kabinet zou moeten doen.

[2:22:21] Ik denk dat het relevant is om dat verder uit te werken, want los van het verhogen van het minimumloon

[2:22:28] en het verhogen van uitkeringen is het ook steeds belangrijk om te blijven werken aan

[2:22:33] die kosten van levensonderhoud, of dat nou over energie gaat of over internet of over de verbindingen,

[2:22:43] de OV-verbindingen.

[2:22:44] Al dit soort thema's moeten ook verder worden uitgeweerd.

[2:22:47] Op dit moment kunnen we met de huidige stappen die we hebben ingezet naar aanleiding van dat rapport

[2:22:53] van de heer Taudet aan de slag, maar er zal voortdurend aandacht voor dit onderwerp moeten blijven.

[2:23:00] Om daar misschien nog iets over te zeggen richting de heer Van Haasen.

[2:23:04] Het verhogen van het minimumloon en ook de onderstand is wel degelijk.

[2:23:10] Daarvan is zeer veel gebruik gemaakt van data, want het onderzoek dat de heer Daudet heeft gedaan

[2:23:14] is juist gekeken naar de kosten van levensonderhoud en wat het sociaal minimum is dat je zou moeten

[2:23:21] afspreken om te zorgen dat mensen ook kunnen rondkomen van zo'n sociaal minimum.

[2:23:32] Ik snap wat de staatssecretaris zegt, maar het is natuurlijk ook belangrijk om de effecten te meten

[2:23:40] van de verhoging van het minimumloon, zodat we ook weten dat de armoede terugloopt door de verhoging

[2:23:45] van het minimumloon, want anders blijft het geld in een bodeloze put gooien.

[2:23:49] Dat hebben we dan ook afgesproken, zoals u ook weet, in de afspraken die we gemaakt hebben om

[2:23:57] om te zorgen dat we dat ook heel nauwkeurig gaan monitoren.

[2:24:02] De lokale statistiekorganisaties, zoals het CBS, hebben ook aangegeven dat te gaan meten,

[2:24:08] zodat we dat heel goed in de gaten kunnen houden.

[2:24:10] Dat doen we overigens ook met de werkgevers op de drie eilanden, om ook van hen het perspectief

[2:24:15] duidelijk in beeld te krijgen.

[2:24:17] Dus daar is het niet alleen al mee gestart, maar dat blijven we ook doen.

[2:24:24] Dan was er nog de vraag van de heer Paternotte en ook van de heer White over welke investeringen

[2:24:30] een volgend kabinet zou moeten doen en welke dan ook nodig zijn om bestaanszekerheid, goed bestuur,

[2:24:38] klimaat en dit soort onderwerpen te bestendigen.

[2:24:43] Er is natuurlijk in de afgelopen jaren gelukkig veel gebeurd.

[2:24:47] Dit kabinet, het huidige kabinet, heeft veel middelen vrijgemaakt en vrij kunnen maken voor

[2:24:53] het sociaal domein, maar ook voor bijvoorbeeld klimaat en voor het versterken van de economie.

[2:24:59] De verhoging van de vrije uitkering, die we nu hebben opgenomen in de voorjaarsnota, is ook weer

[2:25:06] een belangrijke stap om naast investeringen in het sociaal domein ook het mogelijk te maken voor de

[2:25:12] eilanden van Caribisch-Nederland om investeringen te doen in de vervanging van wegen en om te zorgen dat

[2:25:17] allerlei andere projecten worden aangepakt.

[2:25:21] Met andere woorden, er is nu ruimte om te investeren, maar we willen ook onderzoeken of dat voldoende is

[2:25:28] en wat er eventueel verder nog nodig is.

[2:25:30] Dus als het gaat over onderhoud en vervanging van de fysieke infrastructuur van de drie eilanden, dan

[2:25:37] Dan gaan we daar nog verder naar kijken.

[2:25:41] In de richting van de voorjaarsnota voor 2025 zal dan ook duidelijk moeten worden welke eventuele

[2:25:47] aanvullende investeringen er nog nodig zijn.

[2:25:50] Op dit moment is er dus nog geld beschikbaar om projecten te realiseren.

[2:25:57] Daarnaast, wat ik al eerder aangaf in het antwoord op de vraag van mevrouw Michon, zijn er ook

[2:26:04] middelen ter beschikking om te investeren in duurzaamheid, zowel in klimaatmitigatie,

[2:26:09] de bouw van zonneparken, het investeren in windenergie als via het groeifonds in de economie.

[2:26:18] Dan had de heer Wajt nog een vraag over het onderwerp wonen.

[2:26:22] Wij hebben in de afgelopen tijd per eiland daarover afspraken gemaakt om te komen tot het bouwen van

[2:26:28] betaalbare woningen, zowel huur als koop.

[2:26:31] We hebben gelukkig een aantal daarvan ook al weten te realiseren.

[2:26:37] Er is een woondeal gemaakt en een letter of intent voor Saba en Stesia, een woondeal met Bonaire.

[2:26:44] Er wordt nu heel hard gewerkt aan het klaarmaken van projecten.

[2:26:50] Er zijn twee locaties aangewezen op Bonaire om aan de slag te gaan.

[2:26:54] Er zijn inmiddels ook locaties ter beschikking op Saba en Stesia.

[2:27:00] Daar kan de bouw dan ook beginnen.

[2:27:03] U vroeg of dat nog verder versneld kan worden.

[2:27:05] Ik denk dat dat wel ingewikkeld wordt.

[2:27:07] Er is niemand overigens die wil dat het langzaam gaat, maar het is ook veel werk.

[2:27:12] Ik heb net een woningbouwproject op Saba geopend.

[2:27:16] Dat heeft echt lang geduurd, omdat de omstandigheden ter plekke lastig zijn om huizen te bouwen.

[2:27:22] En tegelijkertijd neem ik in ieder geval uw oproep om te kijken waar het nog sneller gaat, graag mee.

[2:27:31] Ik denk overigens dat mijn teams daar niet de aansporing nog extra nodig hebben, maar het is

[2:27:36] goed om te weten dat u het belangrijk vindt.

[2:27:39] Dat zal ik ook zeker meenemen in de gesprekken met de eilandraden en de bestuurscolleges.

[2:27:46] Er was ook nog een vraag van de heer White over klimaat en Bonaire.

[2:27:51] Het is inderdaad zo dat er een rechtzaak loopt op dit terrein.

[2:27:55] We hebben daar ook gesprekken over gehad, ikzelf ook, met de indieners van de rechtzaak en inwoners

[2:28:00] van Bonaire, omdat ik vind dat dit onderwerp ook alle aandacht verdient.

[2:28:05] We moeten aan de ene kant aan het werk met het zorgen dat we veel meer duurzame energie gaan opwekken,

[2:28:10] tot die 80 procent waarvan de doelstelling is in de komende tijd.

[2:28:14] Er zijn daar dus ook middelen voor.

[2:28:16] Er zijn studies gedaan.

[2:28:17] We kunnen dat ook aanpakken.

[2:28:19] En de minister van Klimaat en Energie is daar ook hard mee aan het werk.

[2:28:23] En aan de andere kant moeten we iets doen aan de gevolgen van klimaatverandering

[2:28:27] die er nu al vandaag de dag zijn.

[2:28:30] Er zijn verschrikkelijk veel meer van die hele stevige regenbuien

[2:28:35] en het water wordt niet goed opgevangen

[2:28:37] waardoor de modder het koraalriff instroomt, bijvoorbeeld als een van de factoren.

[2:28:43] Er is nu een klimaattafel opgericht, naar aanleiding van werk van de heer Nijpels.

[2:28:49] Daar is een voorzitter voor benoemd.

[2:28:52] Die klimaattafel gaat ook verder werken aan het zorgen dat we dit probleem aanpakken.

[2:29:00] Uiteraard kan ik niet zoveel zeggen over de zaak zelf, want die is onder de rechter.

[2:29:05] Maar we zullen niets laten om te zorgen dat we hier stevig op blijven doorwerken, uiteraard

[2:29:14] met het eiland zelf, het openbaar lichaam en de betrokken inwoners.

[2:29:22] Dan waren er nog een paar vragen in de categorie overig.

[2:29:28] Een vraag van de heer Van Haasen over schuldenproblematiek.

[2:29:35] Ik heb al iets over de afspraken van het landspakket gezegd.

[2:29:39] Daar blijven we natuurlijk steeds over in gesprek, maar gaan we de scherpte van de afspraken in de

[2:29:45] komende tijd nog een keertje echt goed vaststellen, zowel in termen van resultaten als in inspanningen?

[2:29:52] Wat wordt er verwacht van de landen?

[2:29:53] Wat wordt er van ons verwacht?

[2:29:54] Welke middelen komen daar ter beschikking?

[2:29:57] Wat goed is om te weten voor is dat als het gaat over de lopende leningen, dat de landen hun rente-

[2:30:02] en aflossingsverplichtingen steeds na zijn gekomen en dat inderdaad de afspraak is gemaakt met Aruba,

[2:30:08] dat wanneer de Rijkswet er komt, dat zij dan ook in aanmerking komen voor verlaagde rentepercentages.

[2:30:14] Maar dan moet die Rijkswet er natuurlijk wel ook komen.

[2:30:19] De heer Van Hazen.

[2:30:21] Bedankt, voorzitter.

[2:30:22] Het is goed om te horen dat die verlaging van de rentepas plaatsvindt als die Rijkswet er is.

[2:30:26] Ik heb van het weekend begrepen in het IPCO dat die verlaging van die rente van 1,9% naar 5,1%

[2:30:33] direct al van toepassing was.

[2:30:36] Dat klopt inderdaad.

[2:30:37] Dat is de eerste verlaging, maar het laagste percentage is ook wat we hadden afgesproken.

[2:30:41] Dus bij een bestuurlijk akkoord over een rijkswet in combinatie met een aantal andere dingen,

[2:30:47] bijvoorbeeld dat de landsverordening er zou zijn, ook voor financieel toezicht, hebben we gezegd

[2:30:52] dat we over gaan naar een lager rentepercentage.

[2:30:55] Maar er moet tijdig, moet de Rijkswet er ook zijn, niet komen maar zijn, om te komen tot het allerlaagste

[2:31:03] rentepercentage wat we kunnen aanbieden, dat nu bijvoorbeeld geldt voor Curaçao.

[2:31:11] Mag ik daar nog een volle vraag over stellen?

[2:31:13] Dus, als ik het goed begrijp, is die 1,9% verlaging die van 6,9 naar 5,1, die is nu al ingegaan?

[2:31:25] Ja, die gaat in per tekenen van het ver juni, bij de tekening van het akkoord, ja.

[2:31:30] Oké. Zijn er ook afspraken over gemaakt wat er met het rendement gebeurt voor die 1,8 procent?

[2:31:36] Want het is rond de acht miljoen euro per jaar.

[2:31:38] Zijn er ook afspraken gemaakt voor het verlagen van de schuldenquota?

[2:31:45] Nee. Dit betekent dus dat Aruba een minder hoge rentepercentage aan ons betaalt.

[2:31:51] Wat zij met die middelen doen, is aan het land Aruba zelf.

[2:31:54] Of ze dat inzetten voor het verlagen van de staatsschuld of voor investeringen, kunnen zij zelf bepalen.

[2:32:01] Dank u wel.

[2:32:02] Ik geloof dat ik nu ongeveer naar de plenaire zaal moet gaan lopen, dus gaat de heer White vragen?

[2:32:08] Dan zullen we heel snel even bedienen met twee vragen, of niet?

[2:32:11] Oh, de heer White heeft nog een interruptie op dit punt, begreep ik.

[2:32:15] Ja, oké, dan gaat dat niet meer lukken, dan geef ik de woord aan de heer White.

[2:32:19] Een hele korte interruptie, heer voorzitter.

[2:32:22] In het verlengde van de vraag die de heer Hazen net stelde,

[2:32:25] inderdaad, wij tijdens het IPCO hebben het hier volvuldig over gehad,

[2:32:28] over de rijkswet versus landsverordening.

[2:32:30] Wat ik begreep, en ik zou daar graag even een reflectie op hebben, is dat die Rijkswet

[2:32:38] mogelijk niet nodig zou hoeven te zijn, want de landsverordening dekt het voldoende af.

[2:32:46] Dit is een discussie die we uiteraard lang hebben gevoerd, maar een landsverordening is

[2:32:53] een verordening van het land zelf en kan dus ook eenzijdig door het land worden veranderd.

[2:32:57] Wat wij hebben gezegd, is dat we, zolang de Nederlandse staat grote leningen heeft openstaan

[2:33:02] bij het land Aruba, het van belang vinden dat er sprake is van goed financieel toezicht.

[2:33:12] We willen zeker zijn dat de leningen worden terugbetaald, maar het is ook zo dat er sprake

[2:33:20] is van goed financieel beheer, omdat er nou eenmaal ook een waarborgfunctie bestaat.

[2:33:25] Dus met andere woorden, we hebben daar overigens in de vorige Kamer met uw voorgangers veel over gewisseld

[2:33:30] en goed gekeken naar wat er nou precies nodig is, en steeds tot de conclusie gekomen.

[2:33:34] Sterker nog, uw Kamer heeft in de vorige periode een motie aangenomen die zei dat het wat ons betreft

[2:33:40] noodzakelijk is om te komen tot een Rijkswet voor financieel toezicht.

[2:33:44] Die motie is ook in meerderheid aangenomen.

[2:33:50] Ik verwijs u graag nog naar de brieven die we daarover geschreven hebben.

[2:33:53] Een rijkswet vinden wij als kabinet en vindt u als Kamer ook noodzakelijk om te zorgen dat

[2:34:00] er echte waarborgen zijn voor het financieel toezicht en normstellingen die niet eenzijdig

[2:34:06] door het land zelf kunnen worden aangepast.

[2:34:10] Daarvoor ben ik dus ook heel blij dat we tot een overeenstemming zijn gekomen met de regering

[2:34:14] van Aruba om te komen tot zo'n rijkswet, overigens in combinatie ook met een landsverordening.

[2:34:33] Bedankt staatssecretaris. Tijdens het IPCO en gesprekken met de delegatie van Aruba bleek gewoon

[2:34:39] dat er nogal verdeeldheid is over deze Rijkswet. Dus de intentie van de regering om deze Rijkswet

[2:34:48] te maken wil nog niet zeggen dat deze Rijkswet ook door het parlement komt. Wat kunnen

[2:35:01] De bestuurlijke afspraak die we hebben gemaakt, is dat als die rijkzitter niet op tijd komt,

[2:35:06] dat we dan weer teruggaan naar het oude hoge rentepercentage.

[2:35:11] Met andere woorden, als de rijkzitter niet komt, dan kan Aruba, die leningen moeten dan worden terugbetaald,

[2:35:16] maar dan gaan we weer terug naar het allerhoogste rentepercentage van, nou ja, op dit moment was dat 6,9%,

[2:35:22] maar dan zullen we natuurlijk kijken wat dan de marktrente is.

[2:35:32] Ik ga door met de vragen die ik net niet heb kunnen beantwoorden van de heer Paternotte over de relatie

[2:35:40] met de Europese Unie, een onderwerp dat ik begrijp ook in het IPCO aan de orde is geweest.

[2:35:47] Er is inderdaad de mogelijkheid voor de landen en de eilanden om een deel uit te maken voor de EU.

[2:35:54] Dat betekent inderdaad dat je voordelen hebt, namelijk toegang tot fondsen waar je nu niet toegang

[2:36:00] toe hebt, maar ook dat er een heleboel verplichtingen tegenover staan.

[2:36:04] Dat betekent dat je in alle opzichten moet voldoen aan alle vereisten waaraan landen en gebieden die

[2:36:11] onderdeel zijn van de EU ook aan moeten voldoen.

[2:36:15] Er zijn eilanden die daarvoor gekozen hebben, bijvoorbeeld het Franse deel van Sint-Maarten.

[2:36:21] Maar er zijn ook eilanden die daar weer van af hebben gezien, zoals bijvoorbeeld St. Barth

[2:36:26] of Saint-Barthélemy, zoals het ook in het Frans heet.

[2:36:31] Dat is uw vraag.

[2:36:33] Kijk, tot nu toe hebben de landen niet aan ons het voorstel gedaan om zo'n status te ontwikkelen.

[2:36:39] Als zij daar belangstelling voor zouden hebben, als ze dat ook echt willen, of als ze dat willen

[2:36:43] onderzoeken, dan lijkt het me goed dat zij daartoe een verzoek doen.

[2:36:50] Wij zien vooral ook dat dit echt een heleboel verplichtingen met zich meebrengt en dat de vraag

[2:36:55] dan ook echt nog wel is of je er echt veel mee opschiet.

[2:37:00] Maar dat zouden we kunnen onderzoeken.

[2:37:01] Maar nogmaals, dan vind ik het wel van belang dat de eilanden dat ook zelf aan ons vragen en wij dat

[2:37:06] niet op ons eentje gaan doen.

[2:37:10] Over de investeringen heb ik het, denk ik, al gehad.

[2:37:14] Over het onderwerp van de data heb ik het ook gehad.

[2:37:18] misschien nog even iets meer erover zeggen, want los van dataverzameling over de economische situatie

[2:37:23] en over de effecten van de verhoging van het sociaal minimum, zijn er nog veel meer statistieken die

[2:37:35] in de komende tijd zullen worden uitgewerkt.

[2:37:39] We doen dat niet alleen maar op het sociale domein, maar ook veel breder.

[2:37:43] In die zin ben ik het eens met de heer Van Haasen.

[2:37:45] Er is ook nog wel werk te doen om te zorgen

[2:37:48] dat je ook op allerlei terreinen data en statistieken verzamelt.

[2:37:53] Op het sociale domein hebben we daar dus nu een inhaalslag in gemaakt,

[2:37:56] maar we zullen dat ook in de komende tijd blijven doen.

[2:38:01] Overigens is het ook wel weer steeds van belang om te kijken...

[2:38:04] Nou, als het over een onderwerp waar u zelf ook het over had,

[2:38:06] als het over gezondheidszorg gaat, dat het natuurlijk ook van belang is

[2:38:09] om te kijken naar als er iets aan de hand is,

[2:38:11] als blijkt dat iets niet functioneert.

[2:38:13] En we hebben de data niet helemaal ter beschikking dat we toch zoveel mogelijk doen om te zorgen

[2:38:17] dat er altijd met het belang van de inwoners in gedachte gehandeld wordt.

[2:38:24] Een vraag nog van de heer White over de brain drain en uw voorstel om het mogelijk te maken

[2:38:30] voor mensen die hier gestudeerd hebben of jongeren die dan teruggaan naar de eilanden, in Nederland

[2:38:37] kunnen blijven werken of op een andere manier.

[2:38:41] Ik weet niet of dat nou helemaal een oplossing is voor die brain gain waar we naar op zoek zijn,

[2:38:50] maar er is hier wel werk te doen.

[2:38:53] Eigenlijk hebben we tot nu toe al een aantal dingen daarin gedaan.

[2:38:57] We zijn begonnen met de Koninkrijksbeurzen om het aantrekker te maken om terug te gaan.

[2:39:02] De landen zijn aan het nadenken over de vraag wat wij, de landen en ook de openbare lichamen,

[2:39:07] kunnen doen om het aantrekker te maken voor mensen om terug te komen na afloop van hun studie.

[2:39:11] Maar we zijn ook wat meer nog aan het kijken hoe wat we kunnen doen met trainees, wat we

[2:39:16] kunnen doen met starters om ervaring op te doen en aan initiatieven zoals bijvoorbeeld

[2:39:21] TOP, het talentontwikkelprogramma, als een traineeship in het Caribisch deel van het

[2:39:26] Koninkrijk.

[2:39:28] Wat ik zelf ook wel relevant vind om hier eigenlijk een beetje naar drie soorten van

[2:39:32] doelgroepen te blijven kijken, namelijk mensen die net afgestudeerd zijn en voor wie je het

[2:39:37] interessant zou kunnen maken om te gaan werken op de eilanden.

[2:39:41] Maar dan moet je iets doen aan studieleningen, dan moet je iets doen aan huisvesting, dan moet je iets

[2:39:45] doen aan zorgen dat het ook in de organisatie, dat je een goede plek kunt krijgen in een lokale

[2:39:51] organisatie. Maar er zijn ook andere doelgroepen waar je aan kunt denken.

[2:39:54] Mensen die wat verderop in hun carrière zijn, maar bijvoorbeeld net kleine kinderen hebben gekregen, als

[2:39:59] ze van de eilanden afkomstig zijn, kan het soms heel wenselijk en prettig voor hen privé zijn om terug

[2:40:05] te gaan om hun netwerk dan daarin te zetten, om ook de opvoeding van kinderen mogelijk mee te maken,

[2:40:12] voor grootouders bijvoorbeeld. En er is ook nog wel een doelgroep waar je aan kunt denken van mensen

[2:40:16] die nog weer wat verder in hun carrière zijn, waarvan de kinderen het huis uitstijnen en die

[2:40:20] wellicht ook weer de stap terug kunnen maken. We zien al die drie groepen ook in de praktijk en

[2:40:26] wij zullen er ook aan blijven werken, ook samen met andere organisaties op dit gebied en natuurlijk

[2:40:32] ook de openbaar lichaam en de landen om te zien wat er mogelijk is om dat te doen, omdat we met

[2:40:38] het invullen van die capaciteitsvraag, waar we het eerder over hadden, natuurlijk ook steeds

[2:40:42] weer willen kijken naar eilandskinderen of mensen uit het gebied die dan ook weer daar kunnen gaan

[2:40:49] werken, omdat we ook zien dat het helpt als je er vandaan komt om beter begrip te hebben voor de

[2:40:56] de cultuur, de werkwijze, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

[2:41:00] Dus dat is een onderwerp wat wij ook echt heel belangrijk vinden.

[2:41:06] Meneer Van Haet heeft een vraag hierover.

[2:41:09] Ja, bedankt voorzitter. Tijdens het IPCO

[2:41:11] afgelopen weekend hebben wij gesprekken gevoerd met studenten.

[2:41:14] Het was zeer leerzaam om het zomaar te zeggen, zeer prettige gesprekken ook.

[2:41:18] Maar wat wij veel te horen kregen van wij gaan niet terug, want wij hebben hier een

[2:41:23] een studieschuld opgebrouwd van 50.000 euro en dat kan ik daar nooit meer terugverdienen.

[2:41:29] Dus ik moet wel hier blijven om ooit die studieschuld af te kunnen betalen.

[2:41:35] En ze spraken zelfs van een duo-scam, om het zomaar even te noemen,

[2:41:41] dat ze zich aardig in de val gelokt voelden dat ze niet meer terug konden.

[2:41:47] Nou ja, dit is precies een van die thema's.

[2:41:49] Bijvoorbeeld als je bij RCN gaat werken, dan kun je als je daar in dienst komt,

[2:41:53] ook een afspraak maken over je studielening, die deels dan kan worden afgelost.

[2:41:57] Dus er zijn mogelijkheden voor, maar ik denk dat het...

[2:42:00] Vroeger hadden we zoiets als de Koninkrijkse beurzen,

[2:42:04] wat betekende dat als je ging studeren in Nederland, maar weer terugkwam,

[2:42:08] dat dan je studieschuld of een deel daarvan of een groot deel daarvan kon worden afgelost.

[2:42:12] En ik denk dat dat ook een reële optie is voor de komende tijd,

[2:42:16] want inderdaad, met een grote studieschuld is het lastig om zo'n start te maken,

[2:42:22] omdat je vaak ook al een huis moet gaan regelen, enzovoort, enzovoort.

[2:42:25] Maar dit zou een goede optie zijn die we bij RCN dus al kennen

[2:42:29] en die hopelijk in de komende tijd verder wordt uitgebouwd.

[2:42:32] En de minister van OCW, Robert Dijkgraaf,

[2:42:34] heeft hier ook een voorstel voor gedaan om daarmee aan het werk te gaan.

[2:42:42] GESPREKSLEIDER GESPREKSLEIDER GESPREKSLEIDER

[2:42:45] Ik zou dan willen afsluiten met te zeggen dat ik ongelooflijk blij ben

[2:42:51] met de samenwerking die ik met uw Kamer heb gehad in deze periode.

[2:42:56] We hebben ongelooflijk veel over uitdagingen gesproken, over grote uitdagingen, maar ook

[2:43:01] met elkaar gesproken over hoe we het oplossen.

[2:43:03] Ik vind het ongelooflijk fijn dat we op heel veel thema's ook tot die oplossingen zijn gekomen.

[2:43:10] Ik denk dat het aanpakken van die armoedeproblematiek een heel goed voorbeeld daarvan is.

[2:43:17] U stelde de vraag wat ik mijn opvolger zou aanraden.

[2:43:21] natuurlijk goed te blijven luisteren, leren en bouwen aan de relaties met deze Kamer,

[2:43:26] maar niet in de laatste plaats ook met de eilanden van het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

[2:43:32] Want de vraagstukken en de eilanden zijn complex.

[2:43:37] De samenlevingen zien er soms en vaak echt wel anders uit en de oplossingen zijn dan ook vaak

[2:43:42] anders dan je vanuit een Nederlandse context of vanuit een Nederlands perspectief zou bedenken.

[2:43:47] Het is ongelooflijk belangrijk om juist ook in zware tijden, wanneer er crises zijn, maar ook in

[2:43:55] gewone tijden, met elkaar samen te blijven werken, want dan krijgt juist ook die ene belangrijke

[2:44:01] gelofte uit het statuut, namelijk met de wil er kan bij te staan, haar grootste waarde.

[2:44:08] Dialoog, openheid, transparantie, respect en vertrouwen zijn wat mij betreft altijd de basis

[2:44:14] om te blijven werken.

[2:44:15] Ik hoop vooral ook dat mijn opvolger blijft inzetten op die coördinatie en die coördinerende

[2:44:21] rol van BZK, die in de komende tijd ook echt aandacht blijft volgen.

[2:44:26] En ik hoop vooral ook, en ik dank daarvoor degenen die meekijken vanuit het Caribisch

[2:44:31] deel van het Koninkrijk, voor hun inzet, hun geduld, hun vastberadenheid en steun om samen

[2:44:37] vooruitgang te boeken.

[2:44:39] Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd.

[2:44:41] Ik ben dankbaar voor de open dialoog, maar vooral ook voor de resultaten die we hebben kunnen bereiken.

[2:44:47] Ik wens uw Kamer en natuurlijk ook iedereen op de eilanden, bestuurders maar zeker inwoners,

[2:44:55] wijsheid en succes toe in de komende periode.

[2:44:58] Mijn opvolger natuurlijk alle steun en kracht om zijn of haar belangrijke werk ook voor te zetten.

[2:45:04] Dank u wel.

[2:45:08] Ook vanuit deze rol heel veel dank.

[2:45:11] Hele mooie woorden van de staatssecretaris voor de afronding van het eerste termijn.

[2:45:15] We gaan gelijk door met de tweede termijn.

[2:45:18] Dan proberen we toch in ieder geval wat tijd in te halen.

[2:45:20] Ik wil starten met de tweede termijn, met mevrouw Bruini.

[2:45:23] Gaat uw gang.

[2:45:24] Dank u wel, staatssecretaris, voor uw antwoorden.

[2:45:27] Wij hebben één motie.

[2:45:29] De Kamer, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat de Caribische landen van het Koninkrijk

[2:45:33] problemen ervaren omdat verschillende ministeries niet op een interdepartementaal samenwerken

[2:45:39] wat betreft aangelegenheden op de Caribische eilanden.

[2:45:42] Van mening dat een efficiënte samenwerking tussen ministeries de Caribische landen van het Koninkrijk

[2:45:46] alleen maar ten goede komt, verzoekt de regering om een plan op te stellen waarin de ministeries

[2:45:51] op een meer efficiëntere manier interdepartementaal gaan samenwerken wat betreft zaken die de

[2:45:57] Caribische landen van het Koninkrijk aangaan.

[2:45:59] Dat gaat over tot de orde van de dag.

[2:46:03] Dank u wel.

[2:46:06] Volgende tweede termijn voor de heer Van Haas.

[2:46:09] Ik zie hier af van de tweede termijn.

[2:46:12] Oké, dan zou ik toch graag voor mijn tweede termijn aan mevrouw Bruinink of de heer Van Hazen willen vragen

[2:46:18] om een voorzitterschap over te nemen.

[2:46:21] Ik geef het woord aan de heer Weid.

[2:46:26] Dank u wel, voorzitter.

[2:46:27] Een motie als volgt.

[2:46:31] De Kamer, gehoord de braadslaging, constateert dat zowel de drie eilanden van Caribisch Nederland

[2:46:36] als de drie autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten als zogenaamde landen in gebieden overzee

[2:46:42] verbonden zijn aan de Europese Unie en derhalve geen deeluitmaak van de EU, constaterende dat

[2:46:48] vrijwel alle Franse Caribische gebiedsdelen daarentegen gelden als ultraperiveer gebied

[2:46:53] van de Europese Unie, constaterende dat deze status niet in steen gebeiteld is, een Franse

[2:46:58] eiland onlangs gewisseld is en het rapport WUITE-Kamiga zowel de uitdaging qua wetgeving

[2:47:03] als de economische voordelen beschrijft, overwegende dat voor de toegang tot fondsen het

[2:47:07] investeringsklimaat en daarmee de economische ontwikkeling van de eilanden, het behoren door

[2:47:13] de Europese Unie, een groot verschil kan maken. Het spreekt uit dat de Caribische eilanden van het

[2:47:17] Koninkrijk welkom zijn om, mits zij voldoende aan de voorwaarden, deel uit te gaan maken van

[2:47:22] de Europese Unie als UPG. Ik verzoek de regering om samen met de drie BES-eilanden een analyse te

[2:47:27] maken van de voordelen en benodigde stappen van het omzetten van de LGO-status naar het UPG. Deze

[2:47:37] verzoekt voor de regering om op verzoek van de drie landen bijstand te verlenen in het maken van kosten-

[2:47:43] en baatanalyse van de toetreden tot de UPG van de Europese Unie en gaat over tot de orde van de dag.

[2:47:58] Aan de staatssecretaris voor reactie en mogelijke appreciatie.

[2:48:05] Heel graag. De motie op stuk nr. 1 van mevrouw Bruining gaat over het kijken naar de verdere

[2:48:13] een invulling van de coördinatietaak.

[2:48:16] Ik ben voornemens om bij de periodieke rapportage over artikel 4 specifieke aandacht te besteden

[2:48:22] aan deze coördinerende rol, zowel voor de best als voor de landen.

[2:48:28] Ik constateer dat er verschillende beleidsterreinen zijn die in elkaar grijpen en een beroep doen

[2:48:33] op dezelfde uitvoeringskracht.

[2:48:35] Het is goed om die coördinatie niet alleen maar te hebben.

[2:48:38] Ik vertelde daar meer over en ook over dat ik wel blij ben met de stappen die al gezet zijn.

[2:48:42] Maar om dat nog een keer te bekijken, dus daarmee geef ik deze motie dan ook oordeel Kamer.

[2:48:47] De tweede motie van de heer Weid gaat over de LGO-status en de vraag of wij landen en ook

[2:48:57] eilanden zouden willen helpen bijstand te verlenen bij zo'n kost-debaat-analyse.

[2:49:06] Daar zijn we zeker toe bereid.

[2:49:09] Deze motie kan dus ook oordeel Kamer krijgen.

[2:49:12] Het enige is dat ik het belangrijk vind dat hier ook echt wel een verzoek van is vanuit de eilanden

[2:49:18] zelf, omdat ik het van belang vind dat zij niet alleen betrokken zijn, maar dat ze dit ook doen

[2:49:24] op basis van de vraag die hier gesteld wordt.

[2:49:26] Dus zowel vooral betreft de Besseilanden als de landen gaan we dan wel eerst even met hen in

[2:49:32] overleg om te kijken of dit ook in hun behoefte voorziet.

[2:49:47] De laatste motie was inderdaad de motie van Waid en Paternotte.

[2:49:52] Resumé zijn geen toezeggingen verder gedaan door de staatssecretaris.

[2:49:57] De stemmingen van de moties zullen dinsdag 18 juni plaatsvinden.

[2:50:01] en de rest mij om ter afsluiting van mogelijk dit laatste debat voor de staatssecretaris

[2:50:09] haar heel veel geluk, wijsheid, gezondheid en een goed vervolg toe te wensen.

[2:50:16] En ik wens alle luisteraars in de zaal maar ook thuis een hele fijne dag, fijne avond.

[2:50:24] Dank u wel.