Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:01] Een hele goede morgen en welkom bij de procedurevergadering van Infrastructuur en Waterstaat.

[0:00:11] Even kijken of alle leden klaar zijn en wakker.

[0:00:14] Volgens mij wel.

[0:00:16] Dan moet ik altijd even checken of iedereen wel wakker is, maar dat is volgens mij zo.

[0:00:20] We kunnen beginnen aan het einde.

[0:00:22] We hebben een kort gedeelte die besloten is.

[0:00:25] Dat is voor de mensen die meekijken vanuit huis en op de publieke tribune zitten.

[0:00:31] Dan sluiten wij de vergadering even voor het publiek.

[0:00:37] We gaan beginnen met het eerste punt.

[0:00:40] Er zijn twee aanmeldingen voor de regelingen van werkzaamheden.

[0:00:43] De eerste is van het lid Heutink van de PVV.

[0:00:48] We zagen dat bij de besluitenlijst van de ministerraad van afgelopen vrijdag de beheerconcessie

[0:00:56] van ProRail in consultatie is gegaan.

[0:00:59] Het kabinet is voornemens om die beheerkoncessie met vier jaar te verlengen,

[0:01:06] terwijl volgens mij grote opgaven hebben op het spoor.

[0:01:09] De KPIs in die concessie niet conform zijn met de huidige concessie die ook met NS is afgesproken.

[0:01:16] Dus mijn voorstel zou zijn, het is drieledig, voorzitter.

[0:01:20] In eerste instantie zou ik hem graag aan het verzoek willen doen om deze voor te hangen aan de Kamer.

[0:01:24] Het tweede verzoek is dat we een planningsbrief krijgen van het kabinet

[0:01:28] ...hoe zij het invoeren van die beheerconsessie voor zich ziet.

[0:01:33] En ten derde zou ik dan, betreffende de voorhang...

[0:01:37] ...de beheerconsessie na consultatie willen we spreken...

[0:01:40] ...in een interplanen commissie-debat spoorkot na het zomerreces.

[0:01:47] Helder. Dat zijn drie verzoeken.

[0:01:50] Ik wil ze even per stuk behandelen, als dat goed is.

[0:01:53] Het eerste verzoek gaat over het voorhangen...

[0:01:56] Dus het voorhangen van dit stuk bij de commissie.

[0:01:59] Ik kijk even rond.

[0:02:01] Is daar een akkoord voor?

[0:02:02] Ja. Dan gaan we dat bij deze doen.

[0:02:04] Het tweede verzoek gaat over een planningsbrief van het kabinet.

[0:02:08] Ik kijk even rond.

[0:02:09] Is daar een akkoord voor?

[0:02:11] Ja. Dan bij deze.

[0:02:12] Het derde gaat om deze stukken te bespreken in een volgens mij nog te plannen debat.

[0:02:18] Die is al gepland.

[0:02:19] Op 12 september is er een debat om die 12 september ook te bespreken in het debat.

[0:02:26] Ik zie wel dat de heer De Hoop nog een vraag heeft.

[0:02:30] Op zichzelf steun en ook belangrijk dat we dit als Kamer met elkaar bespreken, ook gezien de problemen

[0:02:35] waar we tegenaan lopen, het spoor met onderhoud.

[0:02:38] Ik had op zichzelf dat debat al eerder willen hebben.

[0:02:40] Dat hebben wij toen ook als GroenLinks Partij van de Arbeid aangevraagd.

[0:02:43] Dat is toen ook door de partijen die dit nu steunen wel uitgesteld.

[0:02:48] Dus eerder hadden we dat gesprek al over de prestaties van ProDeo kunnen hebben.

[0:02:51] Maar ik denk goed om het nu op deze manier te doen en ook de nieuwe concessie daar te bespreken.

[0:02:56] Dus op zichzelf geen probleem met het voorstel wat de heer Heutink doet.

[0:03:02] Helder. Dan zie ik akkoord voor de drie voorstellen die gedaan zijn.

[0:03:06] Hartelijk dank. Dan hebben we nog iemand die iets heeft aangemeld voor de regeling en dat is het lid Kostic.

[0:03:14] Ja, dank u wel. Eigenlijk een heel simpel verzoek.

[0:03:16] Ik wil heel graag de nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit en Diwanen uitnodigen voor de plannen

[0:03:22] commissie-debat circulaire economie in verband met het feit dat de onderwerpen raken aan circulaire

[0:03:30] economie.

[0:03:32] Volgens mij is het verzoek helder.

[0:03:33] Ik kijk even rond en ik zie dat iedereen akkoord is, dus bij deze.

[0:03:39] Dan gaan we door naar de brievenlijst.

[0:03:42] We hebben alleen een brievenlijst van organisaties.

[0:03:44] We hadden natuurlijk vorige week ook een procedurevergadering.

[0:03:48] Ik behandel hem even als geheel.

[0:03:50] Heeft iemand een vraag of opmerkingen?

[0:03:52] Het lid Kostich.

[0:03:54] Graag een reactie op brief vijf van de bewindspersoon.

[0:03:58] Even kijken.

[0:04:00] Het lid Kostich wenst een reactie van de bewindspersoon op brief vijf.

[0:04:05] Dat gaat over het burgercollectief Dreumelse Waard.

[0:04:09] Akkoord, bij deze.

[0:04:11] Dan gaan we verder naar de uitnodigingen.

[0:04:14] Er zijn geen uitnodigingen binnengekomen deze week.

[0:04:21] Dat is allemaal reeds geagendeerd.

[0:04:23] Zijn daar nog vragen of opmerkingen over bij deze akkoord?

[0:04:27] Dan gaan we naar agenda punt 4.

[0:04:30] Ik werk trouwens weer even via het piepsysteem.

[0:04:32] Als iemand iets controversieels wenst te verklaren, dan hoor ik dat graag.

[0:04:35] Anders ga ik er gewoon vanuit dat we kunnen behandelen.

[0:04:38] Agenda punt 4, verdrag in zaken luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten

[0:04:43] beroep van Curaçao in de Republiek Trinidad en Tobago.

[0:04:50] Het voorstel is dit voor kennisschrijving aan te nemen.

[0:04:54] Akkoord. Dan gaan we naar agenda punt 5, infrastructuur en mobiliteit.

[0:05:00] Regionaal uitrol, laadinfrastructuur.

[0:05:03] Het voorstel is dit te agenderen voor het Nochterplaine-debat duurzame vervoer.

[0:05:07] Akkoord. Agenda punt 6, reactie op OVV-rapport Schipperen met de ruimte, beheersing van

[0:05:13] scheepvaartveiligheid op een steeds vollere Noordzee.

[0:05:16] Het voorstel is om dit te agenderen voor het debat Maritiem, akkoord.

[0:05:20] Agenda punt 6, actuele ontwikkeling, spoorveiligheid.

[0:05:24] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat Spoor, akkoord.

[0:05:28] Dan gaan we naar Water en Milieu, het werkprogramma Stort 2024-2029.

[0:05:34] Het voorstel is om dit te agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Circulaire Economie, akkoord.

[0:05:40] Dan gaan we naar Europa.

[0:05:41] Agenda punt 9 en 10.

[0:05:44] Verslag, schriftelijk overleg, fiche, mededeling, beheersing van klimaatrisico's.

[0:05:48] Dan is de vraag of iemand van u daar een twee-minutendebat over wenst te voeren.

[0:05:55] Nee. Dan gaan we verder naar agenda punt 11, verslag, schriftelijk overleg, over onder andere

[0:06:02] de geannoteerde Agenda Transportraad, voorzichtig deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:06:08] Akkoord. Agenda punt 12, de reeds geagendeerde betrokken stukken.

[0:06:11] Verslag, schriftelijk overleg van de geannoteerde agenda van de Milieuraad.

[0:06:16] Die is reeds betrokken.

[0:06:18] Akkoord. Dan gaan we naar de overzichte activiteit op IMW-gebied van de kennisagenda

[0:06:23] EU-prioriteit en rapporteurs.

[0:06:25] Dit is ter informatie.

[0:06:28] Ik zie geen verdere opmerkingen of vragen, dus we gaan door naar agenda punt 14,

[0:06:33] de geplande commissieactiviteit.

[0:06:35] Ik kan er nog een aantal uitspreken, maar er is al enthousiasme.

[0:06:40] Ik wil even wat polsen bij deze commissie.

[0:06:45] Want we zien onder andere bij de SZW dat het jaarverslag daar is omgezet in een SO.

[0:06:51] Daar is de beantwoording van het jaarverslag op 2 juli gezet.

[0:06:55] Zodat er nog ruimte zou zijn voor een twee minuten debat.

[0:06:58] Ik wil even vragen aan de commissie of het niet een idee is...

[0:07:02] of we hier ook een schriftelijk overleg van kunnen maken.

[0:07:06] Het is terugkijken op het afgelopen jaar.

[0:07:08] Maar ik denk dat het vooral onze intentie is om vooruit te kijken naar een nieuwe kabinet

[0:07:14] en de plannen die ze gaan maken.

[0:07:16] Maar ik wil ook de mogelijkheid openlaten om eventueel moties en dergelijke in te dienen.

[0:07:22] Dus ik wil even kijken hoe de rest daartegen aankijkt, of dat misschien een idee is, voorzitter.

[0:07:31] Ik moet daar even wat aan toevoegen.

[0:07:33] Want de agenda is eigenlijk bijna klaar voor het zomerrecespleinair.

[0:07:39] Hij is ontzettend vol.

[0:07:40] Ik krijg van de Griffie doorgefluisterd dat, als jullie hem willen omzetten, de kans op

[0:07:47] een tweeminutendebatpleinair heel, heel, heel klein is.

[0:07:52] Ik zou u willen adviseren als voorzitter, als u moties wil indienen of daar aan denkt,

[0:07:59] om dit mee te nemen in de overweging.

[0:08:03] Voorzitter, daarom ook mijn vraag.

[0:08:05] Kijk, we zitten hier nu met elkaar.

[0:08:06] Ik weet niet of er partijen zijn die moties van plan zijn bij dit debat.

[0:08:11] Maar goed, als we nu al met elkaar weten dat er geen moties gaan komen,

[0:08:16] volgens mij is dat dan geen probleem.

[0:08:18] Dus dat is even het voorstel dan.

[0:08:20] En om daar even naar te kijken.

[0:08:21] Helder. De heer De Groot.

[0:08:24] Dank, voorzitter.

[0:08:25] Volgens mij is het bij SZW, door de collega's van NEC,

[0:08:28] dat ook verzocht juist om die helderheid te scheppen van

[0:08:30] wat wil je dan in die grenzen hebben.

[0:08:32] Want als wij volgende week woensdag aan het eind van de dag dit WGO hebben,

[0:08:37] wanneer is er dan wel ruimte voor het Twee-minuten-debat?

[0:08:40] Dus je zou hem wel kunnen omdraaien

[0:08:41] doordat we daar in deze procedureverhaling te besluiten met elkaar

[0:08:44] en de inbreingdatum ook vast te stellen van dat schriftelijke overleg,

[0:08:48] zouden we ook al met potlood een moment voor een Twee-minuten-debat kunnen plannen.

[0:08:52] Dan heb je weer meer zekerheid, is het beeld van mijn fractie,

[0:08:56] dan als je dat niet doet, want na volgende week woensdag

[0:08:59] dan is de kans, denk ik, heel erg klein dat er twee minuten debat alsnog komt.

[0:09:05] Ik geef het woord aan de heer De Hoop.

[0:09:08] Ja, want ik zit ook even na te denken, ook als rapporteur van de commissie voor de jaarverslagen.

[0:09:15] We gaan zo meteen natuurlijk ook besloten nog met elkaar daar naar kijken,

[0:09:19] maar er is best wel wat kritiek ook van de rekenkamer geweest,

[0:09:22] juist over de begroting op infrastructuur.

[0:09:25] En ik kan me toch voorstellen dat het nuttig is dat we dat toch in de vorm van een debat doen,

[0:09:29] om daar ook genoeg ruimte te geven om dat met elkaar te bespreken.

[0:09:33] En ik weet niet of we dat genoeg recht doen in de vorm van een schriftelijk overleg.

[0:09:38] Ik moet zeggen, bij mijn fracties niet direct de behoefte om moties in te dienen,

[0:09:41] maar wel om dat debat over de jaarverslagen in de vorm van de WGO goed met elkaar te voeren

[0:09:46] en ook dat een goede plek te geven.

[0:09:49] En ik vind dat het ook recht doet aan het proces wat we met elkaar als commissie doorlopen bij de jaarverslagen.

[0:09:56] En ik weet niet of dat bij schriftelijk overleg die plek krijgt die het verdient.

[0:09:59] En daarom zou de voorkeur van ons toch wel zijn om het gewoon woensdag dan in de vorm van een WGO te doen

[0:10:05] en niet in de vorm van een schriftelijke overleg.

[0:10:10] Helder.

[0:10:11] Even alles gehoord hebben.

[0:10:12] Kijk, het voordeel van een WGO is dat jullie zeker weten dat jullie moties in kunnen dienen,

[0:10:17] mochten jullie dat willen.

[0:10:20] Ik proef wel een beetje uit de verhalen dat iedereen toch echt naar de stukken heeft gekeken.

[0:10:27] En ik denk van nou, er zijn wel wat punten die ik aan de orde wil stellen.

[0:10:30] Of dat een motie wordt of niet, dat hangt natuurlijk ook van de antwoorden af die jullie krijgen.

[0:10:37] Maar ik denk dat het wel belangrijk is om met elkaar die vrijheid te hebben en de zekerheid

[0:10:40] dat het kan, als jullie dat willen.

[0:10:43] Dat is met de WGO gewoon wel echt kansrijker.

[0:10:47] Het is niet zo dat, omdat de GroenLinks Partij van de Arbeid zegt de inhoud mee te nemen,

[0:10:54] dat dat dan het verhaal is uit de hele commissie.

[0:10:55] Dat is een beetje de samenvatting die ik net van u hoorde.

[0:10:58] Volgens mij is dat niet het beeld dat hier nu wordt geschetst.

[0:11:02] Maar goed, als er collega's zijn om dan dat debat te hebben,

[0:11:06] dan ga ik daar ook niet voor liggen, dan vind ik dat prima.

[0:11:09] Maar het was een idee om even te opbrengen en te kijken hoe de collega's erin staan.

[0:11:13] Dus dan laten we het debat maar gewoon gaan doen dan.

[0:11:16] Nee, Helder, om even recht te zetten.

[0:11:17] De heer De Hoop, die sprak naar mijn idee als rapporteur.

[0:11:20] Zo heb ik het even samengevat.

[0:11:24] Even kijken, ik zie dat het lid, de heer Olge van Dijk, een...

[0:11:28] Nou, ik vind het terecht op zichzelf om dit even te sonderen van de heer Heutink.

[0:11:31] Om even het beeld met elkaar te schetsen.

[0:11:32] En ik begrijp ook wel dat de rapporteur vervolgens aangeeft van, er zijn echt wel wat punten.

[0:11:37] Dat is ook zo, ook in de brede verslagen werd INW ook genoemd.

[0:11:40] We hebben daarover gesproken natuurlijk met de Rekenkamer.

[0:11:43] Dus wat dat betreft, als de rapporteur ook zegt van, het is goed om daar toch met elkaar van gedachten over te wisselen.

[0:11:47] Het zit ook in de agenda van de minister, zag ik al daarna gaat hij afscheid nemen.

[0:11:51] Dus bij mij betreft doen we het dan gewoon wel in een commissiedebat.

[0:11:55] Nee, ik bedoel de heer Harbers na het laatste debat wat hij zal hebben met deze Kamer.

[0:12:02] Dus ik zou zeggen, laten we het debat gewoon doen.

[0:12:06] Mijn fractie heeft op zichzelf ook geen moties nu in voorbereiding,

[0:12:09] maar ook een goede uitwisseling.

[0:12:10] Mondeling is soms goed om ook een aantal aanbevelingen te wisselen

[0:12:14] met de minister die hier ook voor verantwoordelijk was.

[0:12:18] Helder, dan is mijn voorstel om het zo te laten staan.

[0:12:20] zoals het staat. Ja, hierbij akkoord. Zijn er verder nog leden die iets hebben op punt 14?

[0:12:32] Nee, ik zit even te twijfelen of ik de heer De Groot met een pen omhoog zie of dat het een

[0:12:36] denkbeeld is. Ik was aan het denken met een pen omhoog, dus excuus voorzitter. Heel goed,

[0:12:41] dat werkt altijd zeer effectief. Ah, de heer Heutink heeft één vraag. Dat is even,

[0:12:46] wanneer gaan wij het rapport van de rapporteur ontvangen? Hebben we dat al? Of wanneer gaat

[0:12:52] Is het mogelijk dat we dat deze week nog krijgen?

[0:12:55] Dat is even de vraag.

[0:12:57] Het mooie, de rapporteur gaat straks in het besloten gedeelte...

[0:13:01] een presentatie geven aan de commissie.

[0:13:03] En daarna komt er ook een rapport.

[0:13:05] Maar om het niet te verklappen wat hij gaat presenteren...

[0:13:07] gaan we eerst de presentatie doen.

[0:13:09] Ik zie dat u er zin in heeft.

[0:13:11] We gaan naar agenda punt 15.

[0:13:13] De ongeplande commissieactiviteiten.

[0:13:16] Geen vragen of opmerkingen.

[0:13:19] Het lid Kostic.

[0:13:21] We zijn een aantal debatten doorgeschoven en ik wilde vragen of het mogelijk is om in ieder geval

[0:13:28] de dezelfde volgorde aan te houden en of het al mogelijk is om zelf vast in te plannen,

[0:13:34] het waterdebat bijvoorbeeld. Het staat na het zomerdeces maar het is een beetje vaag.

[0:13:40] Ja, dank. Ik weet dat Givje daar echt al druk mee bezig is. We hebben vorig

[0:13:45] keer afgesproken om zoveel mogelijk dezelfde volgorde aan te houden,

[0:13:49] Dus dat wordt ook echt gepoogd.

[0:13:50] Dat is de ambitie.

[0:13:52] Het zal misschien niet altijd lukken vanwege de agenda's van de bewindspersonen, maar dat is

[0:13:55] echt wel waar men mee bezig is.

[0:13:59] Agenda punt 16, de ongeplande plenaire debatten.

[0:14:04] Nee, geen verdere opmerkingen.

[0:14:05] Agenda punt 17, stamp van zaken aanhangige wetgeving.

[0:14:11] Agenda punt 18, onbeantwoorde commissiebrieven.

[0:14:18] Nee, dan hebben we even het puntje overig.

[0:14:21] Hebben we geen agendapunten?

[0:14:25] Nog bij de onbeantwoorde brieven.

[0:14:27] We hebben nog een brief van 10 april 2024.

[0:14:32] Aangezien er nu een hele nieuwe kabinet gaat aanschuiven, zou het wel heel fijn zijn als we

[0:14:37] z.s.m. — ja, geen moers, een puntje zeven — nu wel een reactie krijgen.

[0:14:46] Wij gaan bij deze rappeleren.

[0:14:49] Dan gaan we naar de rondvraag.

[0:14:52] Zijn er punten voor de rondvraag?

[0:14:53] Ja, mevrouw Veldman.

[0:14:55] Eigenlijk twee punten, voorzitter.

[0:14:58] Eén. Vorige week heb ik gevraagd om een reactie op een brief die was binnengekomen over kortgezegde

[0:15:04] problemen die ontstaan in de afvalketen rondom bodemassen die uit verbrandingsovers komen.

[0:15:11] Het idee was om die brief te krijgen voor het volgende circulaire economie-commissiedebat.

[0:15:18] Maar omdat dat naar na de zomer is verzet, wilde ik vragen of deze brief toch of gevraagd

[0:15:24] voor het reces bij ons te hebben.

[0:15:30] Ik heb even contact gehad met de staf hierover.

[0:15:34] Ik zou het heel mooi vinden als we met elkaar een stafnotitie vragen over het onderwerp einde-afvalstatus.

[0:15:40] Want daar spelen verschillende zaken, zowel op EU-gebied met kaderrechtlijnafval als ook met de

[0:15:46] regels en wat we hier in Nederland willen.

[0:15:48] Het heeft veel impact op hoe wij circulair willen werken, op grondstoffen en ook op de afvalketen.

[0:15:56] Ik zou het mooi vinden als we daar een stafnotitie voor kunnen krijgen en als die er ook is voor

[0:16:00] het eerstvolgende commissiedebat Circulaire Economie.

[0:16:05] Even kijken.

[0:16:05] Eerst agenda punt 1.

[0:16:07] Dat ging over een reactie op de brief over afvalketens en bodemas, als ik het goed heb,

[0:16:13] of die voor de zomer kan komen.

[0:16:15] Ik kijk even naar de commissie.

[0:16:16] Die is daarmee akkoord.

[0:16:17] Dan gaan wij dat doorgeven.

[0:16:21] Het tweede punt is de stafnotitie over einde-afval.

[0:16:25] En daar zie ik de afvalstatus.

[0:16:28] Excuses, ja.

[0:16:29] De heer Gabriels.

[0:16:32] Ik ken de agenda's van de mensen die die stafnotitie moeten opstellen niet bij wijze van spreken.

[0:16:38] Dus ik vind het helemaal prima.

[0:16:39] Ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat erin komt te staan.

[0:16:42] Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is.

[0:16:43] alleen voor een bepaald debat wat dan op een bepaald moment komt.

[0:16:47] Ik weet niet of dat kan.

[0:16:49] En anders kunnen we de hele tijd allerlei stafnotities aanvragen.

[0:16:53] En wanneer zegt u dan stop, op de wijze van spreken?

[0:16:57] Oké.

[0:16:58] Als dit kan, dan is dit prima.

[0:16:58] Ik krijg hier van Griffith toegefluisterd dat het mogelijk is,

[0:17:01] ook om dit voor het debat klaar te hebben, en dat het kan.

[0:17:03] En ze geven zelf aan als het niet kan.

[0:17:05] Dus dat is prima bij deze.

[0:17:07] Ja, maar goed dat u daarna vraagt.

[0:17:09] De heer Boutkan.

[0:17:11] Dank u wel, voorzitter.

[0:17:12] Eigenlijk in diezelfde richting.

[0:17:14] Akkoord.

[0:17:14] Alleen als dat niet ten koste gaat van de vakantie van de RIVI.

[0:17:18] Zijn u de medewerkers?

[0:17:24] Ik krijg hierdoor moet lukken.

[0:17:27] De vakantie dan.

[0:17:28] En dus de stafnotitie ook.

[0:17:30] De heer Gabriels.

[0:17:33] Even kijken.

[0:17:33] Dan gaan we weer verder naar de rondvraag.

[0:17:35] De heer Gabriels heeft een punt voor de rondvraag.

[0:17:37] Ik heb gister geprobeerd om een meerderheidsdebat aan te vragen.

[0:17:42] Over het rapport van de RLI.

[0:17:42] van de RLE over klimaatbestendigheid in ruimtelijke ordening.

[0:17:46] Omdat ruimtelijke ordening in één commissie zit

[0:17:49] en laten we zeggen water en klimaat in een andere commissie zitten,

[0:17:53] dacht ik het is handig om dat samen te voegen.

[0:17:55] Daar was helaas geen meerderheid voor, maar toen heeft de heer Van Dijk

[0:17:57] wel gevraagd om een reactie van de minister op dat rapport.

[0:18:02] Hoe werkt dat dan? Dat is gewoon een vraag.

[0:18:04] Hoe werkt het dan in het vervolg? Moeten wij dat hier dan bekrachtigen

[0:18:08] en om een reactie van de minister vragen?

[0:18:10] of wordt dat meteen genoteerd als een willekeurig Kamerlid dat zegt en dan gebeurt dat?

[0:18:16] Voorzitter, mag ik daarop aan...

[0:18:18] Wacht even hoor, even ter verificatie.

[0:18:21] We hebben meerdere heren van Dijk in dit parlement,

[0:18:24] maar ik neem aan dat u ogen van Dijk behoedelt.

[0:18:27] Dan geef ik ogen van Dijk ook het woord.

[0:18:29] Ja, dank voorzitter.

[0:18:31] En inderdaad heb ik bij de regering daarom gevraagd.

[0:18:33] Het is bij veel van de rapporten gebruikelijk dat het kabinet met een kabinetsreactie komt.

[0:18:37] Het gebeurt niet altijd.

[0:18:38] en dat deed mij goed, ook omdat het breder gaat dan het bereik van deze commissie,

[0:18:43] ook inderdaad R.O. en het zo nieuw te vormen ministerie van VRO,

[0:18:48] heb ik om een kabinetsreactie gevraagd.

[0:18:50] Ik zag wel iemand van Plenair Griffion aantekening maken,

[0:18:53] maar misschien kunnen we via deze commissie daar ook nog,

[0:18:55] als daar verder geen bezwaar tegen bestaat.

[0:19:00] Ja, Helder, ik begrijp dat de kabinetsreactie binnen gaat komen in de commissie BISA,

[0:19:06] maar dat wij dat in de gaten kunnen houden en eventueel hier ook kunnen betrekken.

[0:19:12] Ja?

[0:19:13] Hij gaat dus wel komen?

[0:19:14] Die komt zeker, ja.

[0:19:16] Ja, absoluut.

[0:19:17] Dat is, dat staat vast.

[0:19:18] En dan komt hij ook bij vrouwen waarschijnlijk?

[0:19:21] Ja, bij PISA.

[0:19:22] Ja.

[0:19:24] En dan misschien bij vrouwen.

[0:19:25] Ja, hij moet er nog even wennen.

[0:19:28] De heer Heutink.

[0:19:30] Dan even de vraag, want als de voortouw, want ons idee van onze fractie was om dit te bespreken

[0:19:36] in een commissie-debat over water.

[0:19:39] Dat lijkt me zeer relevant.

[0:19:40] Het zijn toch vooral adaptatiemaatregelen op het gebied van water.

[0:19:44] Nu hoor ik dat de voortouwcommissie BISA gaat zijn.

[0:19:48] Dat is allemaal leuk, hoor, maar het lijkt me wel goed dat als er een commissie-debat gaat zijn,

[0:19:53] of dat nou hier het waterdebat gaat zijn waar we dit gaan bespreken, dat we dan de nieuwe minister

[0:19:58] van Vroeg gaan uitnodigen om dan bij water aanwezig te zijn en andersom dat we dan verwachten van de

[0:20:04] Ik kan niet voor de commissie BISA spreken, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat

[0:20:10] wordt daarbij uitgenodigd.

[0:20:11] Ik ben ook even zoekende naar hoe we dat dan gaan organiseren met elkaar.

[0:20:15] Ik ben altijd blij dat er veel mensen naast me zitten om me hierbij te helpen.

[0:20:19] Het is in principe zo dat een rapport maar op één plek besproken wordt.

[0:20:23] Dat betekent dat als jullie willen dat hij hier komt, je het voortouw moet gaan vragen.

[0:20:27] Die ligt op dit moment bij ruimte.

[0:20:30] Dus dat betekent dat we dan dat verzoek moeten gaan doen.

[0:20:35] Dat kan, natuurlijk.

[0:20:37] Dus zullen wij...

[0:20:40] Ik leg dat voorstel dus nu even neer bij de commissie.

[0:20:44] Om de commissie ruimte te verzoeken om het voorthouw van het stuk te verplaatsen naar INW.

[0:20:53] Dat hoeft ook weer niet.

[0:20:56] Ik hoor hier geen steun.

[0:20:58] Ik wil er nog wel iets op zeggen.

[0:20:59] Kijk, want nu ontstaat een discussie over welke commissie het voorthouw moet nemen.

[0:21:04] Het verzoek van de heer Gabriels was heel logisch, vond ik.

[0:21:08] Maar bijvoorbeeld in het hoofdlijnakkoord staat ook dat er een kolonierend minister op de ruimte is.

[0:21:12] Dus het zou ook heel logisch zijn om eerst eens te kijken wat is die kabinetsreactie?

[0:21:15] En dat we dan kunnen bepalen van hoe en wanneer en willen we dat dan behandelen?

[0:21:20] Dat zou de inzet van de VVD-fractie zijn.

[0:21:23] De heer Gabriels.

[0:21:24] Kijk, het gaat er om mij vooral om dat er iets besproken wordt

[0:21:28] waar dus meerdere bewindspersonen bij zitten.

[0:21:30] Precies wat de heer Heuting zegt.

[0:21:32] en dat kan hier, dat kan bij Vro.

[0:21:37] Ik zou graag die reactie willen zien en daarom dat ik dit vraag.

[0:21:42] Ik wist niet of die reactie dan, met een simpele opmerking gisteren

[0:21:46] tijdens een rekening van werkzaamheden, komt er blijkbaar al een reactie.

[0:21:48] Normaal moeten we hier al eens een procedurevergadering aanvragen.

[0:21:51] Dat was de bedoeling. En waar het dan besproken wordt, maakt me niet uit

[0:21:53] als er maar twee ministers aanwezig zijn.

[0:21:56] Nou, dat is zo, want dit rapport wordt gewoon betrokken

[0:22:00] bij de spreking van het debat over de raamtelijke ordening.

[0:22:03] Dus dat wordt daar besproken, maar dat is dus in BISA.

[0:22:08] Vrouw, ja, straks.

[0:22:09] Helder.

[0:22:11] Even kijken, zijn er nog verdere punten voor de rondvraag?

[0:22:14] Nee?

[0:22:16] Dan sluit ik hierbij het openbare gedeelte van de vergadering.