Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

[0:00:00] Het is tien uur, dus ik open deze technische briefing over de wetverbetering beschikbaarheid

[0:00:05] jeugdzorg.

[0:00:07] Dat houdt dus in dat wij de komende anderhalf uur met elkaar technisch van gedachten gaan

[0:00:12] wisselen over een groot wetvoorstel dat voor ons ligt.

[0:00:15] Daarom heeft de Kamer een aantal mensen vanuit het ministerie uitgenodigd.

[0:00:19] Dat zijn mevrouw Kleyboer, mevrouw Pontman, mevrouw Gelanda, mevrouw Verboom en mevrouw

[0:00:24] Cuper.

[0:00:26] Ik vraag zo aan mevrouw Kluijboer of ze nog even een korte delegatie aan ons kan voorstellen.

[0:00:32] Vanuit de kant van de Kamer zijn er ook een aantal collega's aangeschoven.

[0:00:36] Dat is meneer Eerdmans van Jaar 2021, dat is mevrouw Bruining van NEC, meneer Krijns van de PVV

[0:00:42] en mevrouw Thiele van de VVD.

[0:00:45] We gaan het straks zo doen dat ik het woord geef aan mevrouw Kluijboom.

[0:00:50] Zij gaat dus even kort een inleiding geven, vertellen wie er aan tafel zitten.

[0:00:54] Daarna volgt een presentatie van een minuut of 25 waarschijnlijk.

[0:00:58] Het verzoek is om even goed te luisteren naar de presentatie,

[0:01:02] want het is nogal een technisch wetsvoorstel.

[0:01:04] Daarna zullen de vragen komen vanuit de kant van de Kamer.

[0:01:08] En dan proberen we hier om rond half twaalf af te sluiten.

[0:01:11] Dus zo gaan we het doen. Mevrouw Kluijboer, mag ik u als eerst het woord geven?

[0:01:16] Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Marike Kluijboer.

[0:01:18] Ik ben directeur jeugd bij het ministerie van VWS.

[0:01:21] Ik heb een aantal mensen meegenomen.

[0:01:24] Twee mt-leden van mij op de hoek zit Wendelaar Cuper en naast mij zit mijn plaatsvanger Marijke Pondman.

[0:01:30] Ik heb twee juristen ook nog extra meegenomen.

[0:01:33] Eentje uit mijn eigen directie, Machtod Verboom, en Laura komt uit de directie Wetgeving van VWS.

[0:01:40] Machtod gaat zometeen een presentatie doen.

[0:01:42] We vinden het zeer prettig dat we zijn uitgenodigd door de Kamer, omdat het wetsvoorstel ook wel een

[0:01:47] technische briefing nodig heeft, omdat hij buitengewoon complex is.

[0:01:51] Daar hangt ook allerlei lagere regelgeving onder, waar we ook nog wel iets over zullen toelichten.

[0:01:58] We zijn dus blij dat we de kans krijgen om hier ook even wat meer toelichting te geven.

[0:02:06] Laat ik dan starten met het technische onderdeel.

[0:02:09] We hebben daarvoor een PowerPoint-presentatie gemaakt, zodat iedereen kan meelezen.

[0:02:14] De inhoud van die PowerPoint-presentatie ziet er zo uit.

[0:02:18] Het zijn, zoals gezegd, best een flink aantal onderwerpen, dus ik zal daarmee snel van start gaan.

[0:02:24] Ik begin met een inleiding, daarna gaan we het hebben over regionale samenwerking,

[0:02:28] vervolgens de governancebepalingen en als slot de taken die er zijn bedoeld voor de NZA.

[0:02:37] Sinds 2015 hebben wij een decentraal stelsel in Nederland op het gebied van de jeugdzorg.

[0:02:41] Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor die uitvoering van de jeugdzorg.

[0:02:46] En de schuil van die individuele gemeenten lijkt voor sommige onderdelen prima te passen,

[0:02:51] maar voor een aantal andere onderdelen, met name de specialistische jeugdzorg, niet goed.

[0:02:55] We merken dat die specialistische jeugdzorg steeds op grotere schaal moet worden georganiseerd.

[0:03:01] Een aantal gemeentes doet dat nu ook al.

[0:03:03] De jeugdwet voorziet nu ook al in de mogelijkheid om regionaal samen te werken.

[0:03:08] Vanuit die bottom-up-benadering hebben dus ook een heel aantal gemeentes zich verenigd in regio's.

[0:03:13] De omvang en de samenstelling van die regio's, de samenwerkingsvorm en welke vormen van jeugdzorg

[0:03:19] dan regionaal worden ingekocht, verschillen echt enorm.

[0:03:22] En daarmee zien we dan toch dat er onvoldoende aansluiting is

[0:03:26] tussen de vraag en het aanbod van die specialistische jeugdhulpvormen.

[0:03:31] Dat betekent dat er niet altijd een dekkend zorglandschap is,

[0:03:34] dat er wachtlijsten zijn, maar ook dat er hoge uitvoeringslasten zijn

[0:03:39] voor aanbieders die met verschillende gemeentes en regio's

[0:03:42] die allemaal op een andere manier werken, te maken hebben.

[0:03:45] En dat is zonde, want het gaat ten koste van de financiële capaciteit

[0:03:48] voor de jeugdzorg zelf.

[0:03:50] Dus we concluderen met elkaar dat de jeugdzorg voor kinderen en gezinnen in de meest kwetsbare

[0:03:54] situaties, en die dus die specialistische jeugdhulp nodig hebben, eigenlijk onvoldoende beschikbaar

[0:03:59] is.

[0:04:00] Nou, dat is een probleem waar we al vaker over gesproken hebben, en een van de redenen

[0:04:06] waarom we hebben gezegd we moeten dat stelsel gaan hervormen, en er zijn een heleboel afspraken

[0:04:11] gemaakt een jaar geleden, vandaag precies een jaar geleden, in de hervormingsagenda jeugd.

[0:04:15] Dat hebben we niet alleen gedaan.

[0:04:17] Dat hebben we in samenwerking gedaan met cliënten jongere organisaties,

[0:04:20] natuurlijk ook met gemeenten, met aanbieders, met professionals.

[0:04:24] En we hebben daar een goed doordacht, doorvroegd plan gemaakt

[0:04:28] dat ontzettend veel raakvlakken heeft op allerlei gebieden.

[0:04:32] Het gaat over de rijkwijd van de jeugdoplicht,

[0:04:34] het gaat over toegang, regionalisering, waar we dus ook nu over gaan hebben.

[0:04:38] In verlengde daarvan ook standaardisatie.

[0:04:40] En het is belangrijk om te weten dat al die elementen een sterker samenhang hebben met elkaar.

[0:04:44] dus niet individueel het slagen van die hervormingsagenda realiseren,

[0:04:50] maar echt in samenhang moeten worden bezien.

[0:04:54] Ja, onderdeel van die hervormingsagenda en eigenlijk een noodzakelijke basis daarvan

[0:04:58] is het wetsvoorstel waar we het vandaag over hebben,

[0:05:00] de wetsvoorstel verbetering, beschikbaarheid, jeugdzorg.

[0:05:04] En daarin is aan de voorkant eigenlijk al een hele nadrukkelijke keuze gemaakt

[0:05:07] om het decentrale stelsel als uitgangspunt te nemen.

[0:05:11] Dus dat betekent, we houden de verantwoordelijkheid

[0:05:13] voor de uitvoering van de jeugdwet in beginsel bij gemeenten zelf.

[0:05:18] Wel gaan we regionale samenwerking en de landelijke samenwerking versterken,

[0:05:22] maar er komt dus in het wetsvertel geen inkoop van specialistische jeugd

[0:05:26] erop onder verantwoordelijkheid van het Rijk.

[0:05:30] We meden dat als we dat wel zouden doen,

[0:05:33] dat leidt tot een hoop bestuurlijke onrust,

[0:05:34] dat afleidt van de maatschappelijke opgave

[0:05:37] en ook ten koste gaat van het integrale aanbod

[0:05:39] wat we juist zo belangrijk vinden voor de jeugdige in Nederland.

[0:05:42] Ik kom in een later stadium nog hierop terug.

[0:05:48] Dan het wetsvoorstel zelf.

[0:05:50] Het heeft drie onderdelen.

[0:05:51] En we hebben geprobeerd om dat een beetje overzichtelijk weer te geven met wat kleuren.

[0:05:55] Dus we hebben geel.

[0:05:56] De gele sheets gaan over regionale samenwerking.

[0:05:59] De oranje sheets gaan over het versterken van de bestuurstructuur en de financiële bedrijfsvoering.

[0:06:04] En de blauwe sheets gaan over de inzicht en toezichtstaken voor de NZA.

[0:06:10] Binnen die regionale samenwerking gaat het dus over de samenwerking verplichting voor gemeenten

[0:06:14] om specialistische jeugdzorg in de regio te organiseren.

[0:06:18] En er is een kan-bepaling opgenomen ten aanzien van de landelijke inkoop,

[0:06:23] maar niet door het Rijk, maar door een gemeentensamenwerking te organiseren,

[0:06:27] organisatie.

[0:06:29] Laat ik daar even mee beginnen.

[0:06:32] Nee, er is nog één sheet tussendoor.

[0:06:34] En die is belangrijk omdat de Raad van State vragen heeft gesteld

[0:06:39] over wat bedoel je nou precies met die verbetering van die beschikbaarheid?

[0:06:42] Want dat is natuurlijk het doel waarvoor we staan.

[0:06:43] Je wil graag dat het probleem waar we het eerder over hadden,

[0:06:47] die discrepantie tussen de vraag en het aanbod, dat willen we voorkomen.

[0:06:50] Dus we willen dat er een verbetering komt van die beschikbaarheid

[0:06:54] en beperken van die administratieve lasten.

[0:06:57] De Raad van State heeft toen gevraagd,

[0:06:58] wat bedoel je dan eigenlijk met het verbeteren van de beschikbaarheid?

[0:07:01] Betekent dat een aanvullende verplichting van gemeenten?

[0:07:04] En wat betekent dat dan financieel voor gemeenten?

[0:07:07] En waarom heb je daar niks over gezegd in je memorie van toelichting?

[0:07:10] We hebben geprobeerd in het nader rapport goed uit te leggen

[0:07:13] dat we niet een extra verantwoordelijkheid aan gemeenten willen opleggen

[0:07:18] in het kader van die beschikbaarheid.

[0:07:21] In de jeugdwet staat nu dat gemeenten verantwoordelijk zijn

[0:07:24] voor een toereikend aanbod van jeugdhulp voor kinderen die dat nodig hebben.

[0:07:27] Er staat ook in de jeugdwet dat gemeenten moeten zorgen

[0:07:30] voor voldoende gecertificeerde instellingen

[0:07:32] die de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering kunnen uitvoeren.

[0:07:37] Die verantwoordelijkheden behouden we.

[0:07:38] Dus dat toereikend aanbod, dat is nog steeds wat we vragen van gemeenten.

[0:07:42] En in dit wetvoorstel geven we gemeenten handvatten om die verantwoordelijkheden beter waar te kunnen maken.

[0:07:49] Daar ga ik nu op in, want hoe doe je dat dan?

[0:07:51] Wij zeggen de vrijblijvendheid en variatie in de regionale samenwerking, waar ik het al eerder over had, die is voorbij.

[0:07:59] Het is belangrijk dat gemeenten de uitvoering van die specialistische jeugdzorg samen gaan organiseren op een eenduidige manier.

[0:08:06] En in de jeugdwet wordt daarvoor een robuuste basis en uitvoeringskaders gecreëerd.

[0:08:11] Wat betekent dat nou in het bijzonder?

[0:08:14] We gaan gemeentes indelen in regio's.

[0:08:17] Die regio's worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur.

[0:08:20] Dat wordt een wijziging van de besluitenjeugdwet.

[0:08:22] Daar zijn we nu druk mee bezig.

[0:08:25] Daarnaast vragen we gemeentes om zich in te richten in een gemeenschappelijke regeling.

[0:08:30] In die gemeenschappelijke regeling staat dat die gemeenten een samenwerkingsorgaan moeten oprichten.

[0:08:35] Dat noemen we de jeugdregio.

[0:08:36] En die jeugdregio wordt dan verplicht om te zorgen voor de inkoop van bepaalde jeugdhulpvormen,

[0:08:44] dat zijn specialistische jeugdhulpvormen die we in een ANVB vastleggen, maar ook om de

[0:08:50] subsidiëring van de gecertificeerde instellingen te organiseren, zodat de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen

[0:08:56] en jeugdreclassering voldoende is.

[0:08:59] We willen ook graag dat die jeugdregio's bepaalde administratieve processen gaan overnemen

[0:09:03] op een eenduidige manier.

[0:09:05] We willen graag dat jeugdregio's bovenregionaal afstemmen

[0:09:08] over bepaalde jeugdhulpvormen die het regionale niveau overstijgen.

[0:09:16] En we willen graag dat de organisatie van regionale expertteams

[0:09:20] door de regio's wordt gedaan.

[0:09:23] Daarnaast staat in het wetsvoorstel een zogenaamde kanbepaling.

[0:09:26] En dat betekent dat we hebben gezegd, als nou die inkoop

[0:09:30] van bepaalde landelijke vormen van hoogspecialiste jeugdhulp

[0:09:33] niet goed gaat en daar ontstaan risico's voor de beschikbaarheid,

[0:09:37] dan kunnen we ook gaan verplichten om die vormen van jeugdhulp

[0:09:41] landelijk in te gaan kopen door een gemeentelijke te organiseren organisatie.

[0:09:47] Dit is een stok achter de deur, daar kom ik zo meteen ook nog even op terug.

[0:09:51] En we willen heel graag dat de jeugdregio's een regiovisie gaan opstellen

[0:09:55] waarin ze aangeven hoe die regionale samenwerking goed tot stand gaat komen

[0:09:59] om die beschikbaarheid te bevorderen.

[0:10:02] Nou, die regio-indeling, wat ik al zei, daar zijn de afgelopen tijd...

[0:10:07] ...heel veel gesprekken over gevoerd met de regio's zelf.

[0:10:09] En we hebben gezegd, die regio's fluctueren nu nogal eens.

[0:10:13] We willen graag dat dat wordt vastgelegd.

[0:10:14] Dat wordt vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur...

[0:10:17] ...zodat iedere gemeente weet wie zijn samenwerkingspartners zijn...

[0:10:20] ...en daar niet om de vier jaar weer een wisseling in is of vaker.

[0:10:25] We hebben criteria voor robuustheid geformuleerd.

[0:10:27] Het gaat over schaal, hoe stabiel...

[0:10:31] Je moet als regio stabiel zijn, de inhoud moet goed zijn, je samenwerking moet op orde zijn

[0:10:36] en de kwaliteit van de inkoop moet in orde zijn.

[0:10:39] Ik kan me voorstellen dat dit misschien wat vragen oproept, maar ter wille van de tijd

[0:10:43] en omdat dit met name toeziet op de algemene maatregelen van bestuur, ga ik daar even aan

[0:10:47] voorbij.

[0:10:47] Maar mocht dat nodig zijn, dan kunnen we daar natuurlijk op ingaan.

[0:10:51] Die 42 regio's, dat is eigenlijk het vertrekpunt.

[0:10:55] En het proces om te komen tot de regioindeling, die hebben we hier geschetst.

[0:11:00] De 42 regio's hebben een regio-skin uitgevoerd.

[0:11:03] Dus die hebben aangegeven in hoeverre zij zelf aan die criteria voldoen.

[0:11:07] En daarnaast zijn er verdiepende gesprekken gevoerd met 27 regio's.

[0:11:12] Dat heeft geleid tot een vastlegging van de regio-indeling...

[0:11:16] in ieder geval in concept, in een besluitjeugdwet...

[0:11:18] wat we deze zomer in consultatie willen brengen.

[0:11:23] Over twee jaar wordt de regio-indeling geëvalueerd.

[0:11:26] Want we vinden het zo belangrijk dat dat passend is...

[0:11:30] dat we dat al twee jaar evolueren en zo nodig aanpassen door een aanpassing van de ANVB.

[0:11:39] Ik hoor een bel.

[0:11:41] Dit is de bel voor de plenaire zaal.

[0:11:43] Die duurt een minuut.

[0:11:44] Het is soms ongemakkelijk om daar doorheen te praten.

[0:11:47] Wij zijn er inmiddels aan gewend.

[0:11:49] Maar het kan ook voor mensen...

[0:11:51] Wacht maar even.

[0:11:54] Wacht maar heel even nog.

[0:11:56] Ook voor mensen die meeluisteren kan het soms vervelend zijn als je via de livestream dit luistert.

[0:12:00] Dus we praten wel even zo de tijd voor, hij houdt zo op.

[0:12:14] Dan gaan we door met de zorgformulijst.

[0:12:15] Dat is een belangrijke lijst waar veel over gesproken wordt.

[0:12:18] Die zorgformulijst gaat dus over welke vormen van jeugdhulp...

[0:12:22] moeten nou door de jeugdregio minimaal regionaal worden ingekocht.

[0:12:26] In de wet zijn daarvoor een aantal criteria opgenomen...

[0:12:29] om alvast dat goed af te kunnen wakenen.

[0:12:32] Daarbij gaat het om de schaarste van de vraag.

[0:12:34] Is er weinig vraag? Is er weinig aanbod?

[0:12:37] De complexiteit van de problematiek in samenwerking met de daarvoor benodigde expertise om die

[0:12:44] problematiek aan te kunnen, het volume dat een aanbieder nodig heeft om de verantwoorde

[0:12:49] jeugdhulp te kunnen leveren en het volume dat een aanbieder nodig heeft om een gezonde

[0:12:52] bedrijfsvoering te kunnen voeren.

[0:12:54] Op basis van die criteria is er een zorgformulijst tot stand gekomen die in consultatie wordt

[0:13:01] gebracht, dus in die ANVB, en dat zijn de vormen van zorg die dus minimaal door de regio

[0:13:05] moeten worden ingekocht.

[0:13:06] Een misverstand is soms dat de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering niet op die lijst staan.

[0:13:14] En daar worden soms vragen over gesteld.

[0:13:18] Een antwoord daarop is dat de regionale inkoop van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

[0:13:23] in de wet al is voorzien.

[0:13:25] Dus die hoeft niet op de zorgformulijst.

[0:13:27] De wet voorziet daarin althans het voorgestelde wetsvoorstel.

[0:13:31] En dit gaat dus alleen om de jeugdhulp.

[0:13:36] Belangrijk zijn deze zorgvormen omdat in de hervormingsagenda ook een standardisatieopgave

[0:13:41] is geformuleerd die gaat over deze zorgvormen.

[0:13:44] Er is dus omschreven dat deze zorgvormen samen met de jeugdbescherming en de jeugdrecassering

[0:13:51] worden gestandardiseerd.

[0:13:52] Dat betekent dat de keten van het contracteren, registreren, declareren en verantwoorden op

[0:13:57] een eenduidige wijze door de regio wordt uitgevoerd.

[0:14:02] Dat is een traject dat nu loopt en ook losstaat van dit wetsvoorstel,

[0:14:06] maar toch sterker samenhang heeft met deze zorgformuleis.

[0:14:08] Daarom wilde ik hem toch even noemen.

[0:14:13] Ja, dit is de zorgformuleis zoals die in de brief van 25 april aan de Tweede Kamer is opgenomen.

[0:14:19] En we hebben hem iets gespecificeerd,

[0:14:21] maar dit is wel het uitgangspunt wat nog steeds leeft.

[0:14:26] Het gaat dus over onder andere pleegzorg, crisishulp enzovoort.

[0:14:31] Ik neem aan dat iedereen dit zo bekend is.

[0:14:34] Door naar de landelijke inkoop.

[0:14:37] Want ook in de hervormingsagenda zijn er natuurlijk afspraken gemaakt over die landelijke inkoop.

[0:14:41] En daarbij is wel goed om te weten dat die landelijke inkoop van hoge specialiseerde zorgvormen,

[0:14:47] die weinig voorkomen, eigenlijk al heel goed is geregeld via het landelijk transitiearrangement

[0:14:53] dat nu door de VNG in stand wordt gehouden.

[0:14:56] En wat betekent dat?

[0:14:57] De VNG sluit op mandaat van gemeenten namens gemeenteraamcontracten met aanbieders.

[0:15:03] en binnen dat raamcontract kunnen gemeenten die landelijke zorgvormen afnemen

[0:15:09] en daar ook voor afrekenen.

[0:15:12] Wat ik al zei, het gaat dus om een zeer beperkt aantal zorgvormen en het gaat goed.

[0:15:17] En in die hervormingsagenda is afgesproken dat er wel nog met elkaar

[0:15:21] aan de zorglandschaptafel wordt gekeken naar hoe kan dit systeem nu verder worden doorontwikkeld

[0:15:26] en verbeterd, maar we hebben ervoor gekozen om op dit moment in het wetverstel

[0:15:32] ...daar geen verplichtingen aan te koppelen en dat aan de uitvoering zelf over te laten.

[0:15:37] Nogmaals, omdat dat goed gaat.

[0:15:39] Het is wel zo dat er bij ANVB wordt geregeld...

[0:15:41] ...dat bepaalde vormen van zorg landelijk moeten worden ingekocht...

[0:15:45] ...als blijkt dat op dat niveau er toch onvoldoende dekking is.

[0:15:50] Bij de evaluatie van het wetsvoorstel wordt die landelijke inkoop geëvalueerd...

[0:15:53] ...en we hebben dat zo expliciet benoemd...

[0:15:56] ...omdat ook de Raad van State vragen heeft gesteld over het landelijk inkoop...

[0:15:59] en we het belangrijk vinden dat we ook dan dit onderwerp terugpakken.

[0:16:07] Waarom hebben we nou ertoe besloten om die verantwoordelijkheid

[0:16:10] voor die landelijke inkoop bij één bestuurslaag te laten?

[0:16:13] Nou, wat ik al aangaf, we hebben, ja, de bestaande praktijk is in orde.

[0:16:20] We hebben de zorg, we hebben die landelijke inkoop via de hervormingsagenda

[0:16:23] met alle partijen die daarbij betrokken was heel zorgvuldig tot stand laten komen.

[0:16:28] Iedereen stond daarachter en we denken dat het goed is om die praktijk

[0:16:33] in stand te houden.

[0:16:35] Hieronder staan een aantal inhoudelijke argumenten.

[0:16:38] Het is belangrijk, vinden wij, dat gemeenten één aanspreekpunt hebben,

[0:16:41] dat is de gemeente, hun eigen gemeente.

[0:16:43] Dat de jeugdhulp makkelijk kan worden op- en afgeschaald.

[0:16:47] Dat er integraal wordt gekeken naar de zorg die deze kinderen nodig hebben.

[0:16:50] En dat daarbij ook soms verbinding kan worden gezocht met hulp uit andere domeinen.

[0:16:55] Als er bijvoorbeeld sprake is van hoge schulden of als woonproblematiek,

[0:16:58] is het veel makkelijker als de gemeente verantwoordelijk is.

[0:17:00] en niet ook nog ergens het Rijk een stukje daarvan voor z'n rekening moet nemen.

[0:17:05] Daarnaast is het belangrijk dat je de financiële verantwoordelijkheid van al die vormen van

[0:17:09] jeugdzorg in één hand houdt, zodat er ook een doelmatige manier jeugd op wordt ingezet.

[0:17:15] Dat is vanuit financieel perspectief belangrijk, maar met name ook zorginhoudelijk.

[0:17:22] Ik graf het al even aan.

[0:17:24] De Raad van State heeft aangegeven dat je misschien verdergaande stappen zou moeten zetten.

[0:17:30] En ligt in ieder geval in de toelichting beter toe waarom je nou niet kiest voor een afsplitsing.

[0:17:36] Waarom ga je die hoogspecialistische zorgvormen niet door het Rijk landelijk laten inkopen?

[0:17:41] Nogmaals, die landelijke inkoop die gebeurt dus al, maar niet door het Rijk, maar door gemeenten.

[0:17:46] Maar waarom zet je dat extra stapje niet?

[0:17:49] Het is een beetje in verlengen van wat ik eerder heb aangegeven.

[0:17:53] We zeggen ja, dat doet geen recht aan de huidige goed werkende praktijk en aan de bestuurlijke

[0:17:57] afspraken die nog maar zo kort geleden zijn gemaakt.

[0:18:00] Daarnaast is het heel belangrijk dat als je een deel laat inkopen door het Rijk en de

[0:18:04] financiering ook losknipt, dat dat ook vraagt om sturing op de toegang door het Rijk.

[0:18:10] Sturing op de toegang betekent een extra loket, want het Rijk wil dan graag zelf kunnen beoordelen

[0:18:15] of een kind inderdaad die hoogspecialistische vormen van zorg nodig heeft.

[0:18:19] Dat zorgt voor vertraging en misschien ook wel dat een kind een speelbal wordt, want

[0:18:25] gaat nou de gemeente dit oppakken of is het toch het Rijk?

[0:18:27] En je kunt je voorstellen dat juist voor deze problematiek het belangrijk is

[0:18:31] dat de kind snel passende hulp krijgt

[0:18:33] en dat een discussie tussen het Rijk en gemeente

[0:18:36] over wie deze zorgvraag moet oppakken dan niet wenselijk is.

[0:18:40] Het is moeilijk ook de verbinding met die andere sociaaldomeinbrede oplossingen

[0:18:44] waar de gemeente gewoon nog voor aan de lat staat.

[0:18:46] En het creëert het risico op afwentelingseffecten.

[0:18:49] We zeggen, ja, het zou kunnen dat mogelijk sneller wordt opgeschaald

[0:18:53] naar die door het Rijk ingekochte vormen van zorg.

[0:18:56] En nou ja, dat is dus zorginhoudelijk echt niet wenselijk voor een kind die dan te zware hulp krijgt wat niet nodig is.

[0:19:03] En ook zorgt voor extra kosten.

[0:19:06] Tot zover het onderdeel regionale inkoop.

[0:19:09] Ik ga nu kort iets dieper in op de versterking van de bestuurstructuur en de financiële bedrijfsvoering.

[0:19:17] De doelstellingen daarvan zijn dat we hebben gezegd ja, die gemeenten die moeten aan de slag met regionale samenwerking.

[0:19:22] maar we moeten ook aanbieders stimuleren om te zorgen voor een professionele opdrachtnemersrol

[0:19:29] en het verminderen van continuïteitsproblematiek.

[0:19:32] En hoe doe je dat nou?

[0:19:34] Nou, we hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden

[0:19:37] dat bepaalde jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

[0:19:41] een onafhankelijke intern toezichthouder krijgen,

[0:19:44] dat er een transparante financiële bedrijfsvoering moet worden gemaakt

[0:19:48] en een openbare jaarverantwoording.

[0:19:50] En die openbare jaarverantwoording, dat is nu al een verplichting op grond van de huidige

[0:19:54] jeugdwet.

[0:19:55] Maar er zijn wat aanscherpingen, er wordt wat beter geharmoniseerd met de verzekerde

[0:19:59] zorg.

[0:20:00] En uiteindelijk wordt ook gekeken naar de aard en de omvang van de aanbieder.

[0:20:08] De mate van de verplichting wordt aangepast aan de aard en omvang van de aanbieder, zodat

[0:20:12] er niet te veel verantwoord hoeft te worden als je eigenlijk maar een hele kleine onderneming

[0:20:16] bent en er dus een disproportionele eis ontstaat.

[0:20:18] Dat hebben wij gedaan met die openbare jaarverantwoording.

[0:20:22] We hebben daarbij geharmoniseerd met de verzekerde zorg, met de bepalingen die opgrond van de

[0:20:27] WTZA en de WMG gelden.

[0:20:29] Dat zorgt voor een eenduidig zorglandschap, maar ook voor combi-aanbieders die zowel jeugdhulp

[0:20:36] als verzekerde zorg aanbieden, is dit gewoon een verbeterslag.

[0:20:41] Die interne toezichthouder is adviseur van, tegenmacht voor en van de dagelijkse leiding

[0:20:50] van die jeugdhulpaanbieders.

[0:20:52] Dat betekent dat ze toezicht houden op het beleid, toezicht houden op de algemene gang

[0:20:56] van zaken en de algemene leiding met raad en daad terzijde staan.

[0:21:00] In de praktijk zal die toezichthouder controleren of de aanbieder zich houdt aan de wettelijke

[0:21:04] regelingen, of er risico's zijn op financieel gebied en dat eerder in kaart kan brengen

[0:21:09] en kan bijsturen.

[0:21:10] En op die manier wordt ook die discontinuïteit voorkomen.

[0:21:14] We vinden het belangrijk dat die interne toezichthouder onafhankelijk en kritisch is.

[0:21:17] En daarom gaan we in de Algemene Maatregel van Bestuur eisen aan die onafhankelijkheid

[0:21:22] verder uitwerken.

[0:21:23] En die Algemene Maatregel van Bestuur is dezelfde als die in de zomer, wat ons betreft, in consultatie

[0:21:28] gaat, tegelijkertijd met die regio-indeling en de zorgvormen.

[0:21:34] Het is belangrijk dat in statuten de verantwoordelijkheidsverdeling tussen die interne toezichthouder en de algemene

[0:21:40] leiding goed wordt vastgelegd, zodat er goed onafhankelijk toezicht kan worden gehouden

[0:21:47] op het bestuur.

[0:21:51] Voor wie geldt dan die verplichting?

[0:21:53] In principe voor alle gecertificeerde instellingen.

[0:21:55] Die hebben nu ook al zo'n intern toezichthouder, omdat het te vereisten is.

[0:22:01] En jeugdhulpverleners die meer dan tien, jeugdhulpaanbieders die meer dan tien jeugdhulpverleners hebben.

[0:22:07] Er worden in de ANVB wat uitzonderingen opgenomen, omdat we ook wel zien dat het soms disproportioneel

[0:22:13] kan zijn.

[0:22:14] Dat geldt in het bijzonder voor aanbieders van vervoer, omdat het wat minder zorginhoudelijk

[0:22:19] karakter heeft.

[0:22:20] En voor gemeenten die in sommige gevallen ook jeugdhulp aanbieden.

[0:22:24] Omdat we zeggen, die hebben eigenlijk al vier andere systemen waardoor een goede bedrijfsvoering

[0:22:31] goed wordt geborgd.

[0:22:35] Wat ik al aangaf, bij de ANVB worden nadere eisen gesteld aan de intern toezichthouder

[0:22:39] en die gaan over het waarborgen van de onafhankelijke taakvervulling,

[0:22:42] de samenstelling van de interne toezichthouder,

[0:22:44] we geven aan dat het er in ieder geval drie moeten zijn,

[0:22:47] de verstrekking van inlichtingen aan de interne toezichthouder door het bestuur.

[0:22:51] Wat moet je nou in ieder geval aan informatie beschikbaar stellen,

[0:22:56] zodat de interne toezichthouder goed zijn werk kan doen?

[0:22:58] En waar bestaan nou precies die taken en bevoegdheden van de interne toezichthouder uit?

[0:23:03] Daarnaast zal natuurlijk een aanbieder gewoon in zijn statuten dit ook verder kunnen uitwerken,

[0:23:06] Maar we vinden het belangrijk dat er in ieder geval minimum in die ANVB wordt vastgelegd.

[0:23:11] Een transparante financiële bedrijfsvoering.

[0:23:13] Dit is echt een technische briefing, poersang, denk ik.

[0:23:18] Wat willen we graag dat aanbieders doen?

[0:23:20] Nou, in ieder geval een eenduidige verdeling van taken.

[0:23:23] We willen ook graag dat de activiteiten op het gried van jeugdhulp worden gescheiden van andere activiteiten.

[0:23:30] Je hebt bezorgboeren die jeugdhulp aanbieden, maar ook aardappels telen.

[0:23:33] Nou, zorg ervoor dat je in je financiën dat goed scheiden.

[0:23:36] En dat in de financiële administratie alle betalingen en inkomsten duidelijk zijn verantwoord.

[0:23:45] Hier geldt deze verplichting ook voor alle gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders.

[0:23:49] En die eerste bepaling waar ik het net over had, waarin de verdeling van taken goed wordt

[0:23:53] omschreven, die geldt niet voor een solistisch werkende jeugdhulpverlener, want die is natuurlijk

[0:23:58] maar in z'n eentje.

[0:23:59] Dus een taakverdeling is dan niet aan de orde.

[0:24:02] Dus die wordt uitgezonderd.

[0:24:03] En verder is het belangrijk dat we aangeven dat de jeugdhulpaanbieders die ook zorg verlenen

[0:24:09] op basis van de verzekerde zorg, dat daarvoor de bepalingen op grond van de WMG gelden.

[0:24:15] Dus ze hebben nu niet meer echt te maken met twee verantwoordingsregimes, omdat we dus

[0:24:20] gaan harmoniseren.

[0:24:21] Maar in principe hebben ze gewoon één wettelijk systeem waar ze naar hoeven te kijken om te

[0:24:25] weten aan welke verplichtingen ze moeten voldoen en dat is die van de WMG.

[0:24:28] En hier heb je ook die twee uitrondingscategorieën die bij ANVB worden bepaald.

[0:24:35] De openbare jaarverantwoording.

[0:24:38] Het is belangrijk dat iedere jeugdhulpaanbieder zorgt voor een goede financiële verantwoording,

[0:24:43] dat daar ook informatie bij wordt aangeleverd.

[0:24:46] Denk aan een accountverklaring of een bestuursverslag.

[0:24:50] Welke informatie precies nodig is, dat wordt uitgewerkt bij een ministeriële regeling.

[0:24:54] En andere informatie over de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld of je veel gebruik maakt van onderaanbieders.

[0:25:03] Wat we daar precies verwachten, dat wordt ook bij ministeriële regeling verder uitgewerkt.

[0:25:11] Wat ik al eerder aangaf, ik ga even iets sneller door deze sheet heen.

[0:25:15] De crux hiervan is dat de mate van de verplichting afhankelijk wordt gesteld van de aard en de omvang van de organisatie.

[0:25:24] Dus niet alle aanbieders hoeven een accountverklaring bijvoorbeeld te overleggen.

[0:25:30] En ook het type verantwoording, dus of je dat doet met een lijn in staat van baten en lasten

[0:25:38] of dat je de hele jaar verantwoording moet doen, dat hangt af van het type aanbieder en

[0:25:41] dat gaan we ook allemaal uitwerken in die ministeriële regeling.

[0:25:47] En in DGMV, dat is het systeem waar aanbieders nu hun jaar verantwoording moeten indienen,

[0:25:51] ...zal dat ook allemaal keurig netjes worden aangepast als die ministeriële regeling in werking treedt.

[0:25:59] Ja, de verplichting geldt dus voor alle aanbieders en gecertificeerde instellingen...

[0:26:03] ...niet voor solistisch werk en jeugdroepverleners.

[0:26:05] Dat wordt disproportioneel geacht.

[0:26:07] En dezelfde uitzonderingen als voor de andere bepalingen...

[0:26:10] ...zijn ook hier op die openbare jaarverantwoording van toepassing.

[0:26:14] We gaan dan naar de taken van de NZA.

[0:26:16] En ik kijk even naar links.

[0:26:18] Hoeveel tijd hebben we nog ongeveer? Vijf minuten, goede genade.

[0:26:22] Rustig aan.

[0:26:24] Ja, de NZA is natuurlijk nieuw op het gebied van de jeugdwet.

[0:26:27] Of eigenlijk moet ik jullie aankijken.

[0:26:29] Hoeveel tijd heb ik nog?

[0:26:30] Vijf minuutjes, is dat in orde?

[0:26:32] Oké.

[0:26:32] Oké.

[0:26:33] En we zijn met ons vijven dus, maar neem vooral, ga vooral het komende blokje voorgoed toelichten,

[0:26:40] want ik denk dat dat belangrijker genoeg is.

[0:26:41] Ja, ik ben geneigd om zo laat te gaan praten, maar dat zal ik dan niet doen.

[0:26:44] Ja, die NZA die is natuurlijk nieuw op jeugdwetterrein.

[0:26:47] De Nederlandse Zorgautoriteit is nu in het bijzonder voor de verzekerde zorg een belangrijke toezichthouder

[0:26:52] en regulator.

[0:26:53] En we hebben gevonden dat de expertise die daar is opgebouwd ook ontzettend goed van toepassing

[0:27:00] kan zijn op het jeugdveld.

[0:27:03] En daarom hebben we een aantal taken voorgesteld voor die Nederlandse zorgauthoriteit.

[0:27:07] En dat is het stelselonderzoek.

[0:27:09] En daarbij bedoelen wij dat er vanuit een overkoepelend orgaan wordt gekeken naar de mate van beschikbaarheid

[0:27:16] van zorgvormen.

[0:27:17] Want nu zijn alleen de regio's en de gemeentes eigenlijk die daarvoor aan de lat staan om

[0:27:22] We moeten kijken hoe vraag en aanbod bij elkaar passen.

[0:27:25] Dat is vaak een ondergeschoven kindje.

[0:27:26] Maar als we het nu een taak maken van een overkoepelend orgaan...

[0:27:29] ...kan veel sneller in kaart worden gebracht waar de knelpunten zitten.

[0:27:34] Welke vormen van zorg zou een bepaalde regio meer moeten inkopen...

[0:27:37] ...om te zorgen voor een dekkend zorglandschap?

[0:27:40] Nou ja, dat wordt een kerntaak van de NCA.

[0:27:43] We denken dat daarmee echt een slag wordt geslagen...

[0:27:45] ...in die verbetering of die betering van inzicht...

[0:27:48] ...in de beschikbaarheid van jeugdzorg.

[0:27:50] Meer op casuïstiek niveau hebben we gevraagd aan de NZA of zij aan vroegsignalering willen

[0:27:56] doen.

[0:27:56] En dat is eigenlijk een taak die nu bij de jeugdautoriteit is belegd en die zorgt ervoor

[0:28:01] dat op het moment dat er risico's ontstaan voor de beschikbaarheid van zorg, een contract

[0:28:06] tussen een gemeente en een aanbieder komt niet tot stand, of een aanbieder dreigt om

[0:28:09] te vallen en kinderen dreigen, die zorgt, van hun aanbieder te verliezen, dan springt

[0:28:14] op dit moment de jeugdautoriteit in en dat wordt dan een taak van de NZA.

[0:28:18] ...en die gaat samen met de gemeente en de aanbieders om tafel...

[0:28:23] ...om te kijken hoe ze dat vlot kunnen trekken en hoe ze die risico's kunnen indammen...

[0:28:28] ...zodat die zorg weer kan worden gecontinueerd.

[0:28:33] Daarnaast wordt er aan de NZA gevraagd om toezicht te houden op de bepalingen...

[0:28:38] ...ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering en openbare jaarverantwoording.

[0:28:41] Dat doen ze nu ook al in de verzekerde zorg.

[0:28:44] Dus dat is een hele logische stap om dat zo te doen.

[0:28:50] In deze sheet ben ik iets nader ingegaan op het stelselonderzoek.

[0:28:54] Het gaat eigenlijk, is het wat ik net al aangaf, inzicht voor gemeenten

[0:28:59] om goed te kunnen sturen op de tekkende zorglandschap.

[0:29:02] Bijvoorbeeld bij de inrichting van de regiovisie.

[0:29:04] Waar gaan we nou onze aandacht op vestigen?

[0:29:07] Hoe geven we die samenwerking vorm?

[0:29:09] Daarbij kan een stelselonderzoek van de NZA heel helpend zijn.

[0:29:12] Natuurlijk is het ook voor het Rijk belangrijk, omdat het Rijk de verantwoordelijkheid heeft

[0:29:16] voor het jeugdstelsel in het algemeen en signalen van de NZA door dat stelselonderzoek dan ook

[0:29:22] kunnen leiden tot misschien wel ander beleid.

[0:29:31] De NZA heeft natuurlijk informatie nodig voor dat stelselonderzoek.

[0:29:35] Dat halen ze in eerste instantie zoveel mogelijk uit openbare bronnen, want we willen de lasten

[0:29:38] voor de gemeente en de aanbieders natuurlijk zoveel mogelijk verlagen.

[0:29:41] Dus we vragen de NZA om informatie die ze al hebben, om die zo goed mogelijk te benutten.

[0:29:47] Dat kan ook informatie zijn van de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd en de inspectie

[0:29:53] voor justitie en veiligheid.

[0:29:55] En daarnaast wordt ook informatie uitgevraagd bij gemeenten en jeugdregio's, VEG en aanbieders.

[0:30:01] En om het wat makkelijker te maken, hebben we in het wetsvoorstel een grondslag opgenomen

[0:30:05] voor gegevensuitwisseling met het inlichtingenbureau.

[0:30:08] Dat inlichtingenbureau is nu verantwoordelijk voor een heleboel gegevensverzameling van gemeenten.

[0:30:15] Dus die hebben ongelooflijk veel informatie wat handig is voor het stelselonderzoek.

[0:30:19] En als dat inlichtingenbureau dat kan uitwisselen met de NZA, dan scheelt het gemeente gewoon een heleboel werk.

[0:30:29] Uiteindelijk worden de resultaten van dat stelselonderzoek ook openbaar gemaakt,

[0:30:32] zodat iedereen daar gebruik van kan maken en zijn voordeel mee kan doen.

[0:30:36] Dan de vroegsignallering.

[0:30:38] Daarvan is belangrijk om te noemen dat de doelgroep van die vroegsignallering is beperkt

[0:30:42] tot de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp.

[0:30:45] We hebben gezegd, dat zijn echt de kwetsbare kinderen waarvan de continuïteit des te belangrijker

[0:30:50] is om die zo goed mogelijk te borgen door die vroegsignallering.

[0:30:54] En op die manier heeft de NZA dus ook een duidelijke focus bij de uitvoering van die vroegsignallering.

[0:31:00] Ook daar is het belangrijk om te zeggen dat de informatiebronnen om die vroegsignalering,

[0:31:06] dus om die risico's voor de beschikbaarheid snel te kunnen signaleren, dat zit in openbare bronnen.

[0:31:11] Maar er komt ook een algemeen meldpunt bij de NCA waar iedereen zich kan melden, een bezorgde ouder,

[0:31:17] een organisatie, een medewerker van een organisatie, om aan te geven dat hier iets niet goed gaat.

[0:31:24] Natuurlijk zullen er ook informatie worden uitgevraagd bij de verschillende partijen.

[0:31:29] Daarover komt nog een ministeriële regeling waarin we dat wat nader gaan duiden.

[0:31:33] En er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij informatie...

[0:31:35] ...die nu ook al door die partijen aan de jeugdautoriteit wordt gestuurd.

[0:31:41] Ja, nou, dit is wat betreft de informatie.

[0:31:44] Dan is het goed om te zeggen wat gebeurt er nou bij die signalen van discontinuïteit?

[0:31:48] Want leuk en aardig het signaleren, maar wat gebeurt er daarna?

[0:31:52] En als er dan een risico wordt gesignaleerd...

[0:31:54] ...dan gaat die en zit daar dus samen met de gemeente en de aanbieders om tafel...

[0:31:59] En als procesbegeleider ondersteunt de NZA bij een verbetering van de situatie en herstel van de samenwerking.

[0:32:10] Het is belangrijk om te noemen dat de NZA geen herstelplan kan afdwingen.

[0:32:13] Dus ze hebben niet de bevoegdheid als ZBO om gemeenten te dwingen om een bepaald tarief bijvoorbeeld te hanteren.

[0:32:20] Daar houdt het op.

[0:32:23] Dat betekent dus ook dat de NZA niet in alle gevallen dat risico zal kunnen afwenden.

[0:32:26] Als het dan echt misgaat, moet de NZA ook opschalen naar de verantwoordelijke bewindspersonen

[0:32:33] die voor de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht aan de lat staan op grond van de

[0:32:37] gemeentewet.

[0:32:38] Dus we hebben geprobeerd in de toelichting een nadere, duidelijke afbakening te maken

[0:32:41] tussen de taken van de NZA in het kader van het onderzoek, het stelselonderzoek en de

[0:32:46] vroegsignalering, en de toezicht op gemeenten als er sprake is van geen toereikend aanbod.

[0:32:53] wanneer zij dan de verantwoordelijke bewindspersoon aanzet in het kader van het interbestuurlijk toezicht.

[0:32:58] Die nemen dat dan over.

[0:33:01] Tot slot, toezichtstaken.

[0:33:03] Ik gaf het al aan, toezicht op die verantwoordingsbepalingen.

[0:33:07] En daarvoor heeft de NZA een aantal handhavingsinstrumenten tot zijn beschikking.

[0:33:13] Dat is een bestuurlijke boete, ze kunnen een aanwijzing geven,

[0:33:16] een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

[0:33:19] We hebben begrepen dat dat in de verzekerde zorg gelukkig niet heel vaak nodig is,

[0:33:22] Maar het is wel belangrijk om die stok achter de deur te hebben.

[0:33:25] En dat is ook precies de reden waarom de jeugdautoriteit, die geen wettelijke grondslag heeft,

[0:33:31] deze taken niet voor zijn rekening kan nemen.

[0:33:34] En de jeugdautoriteit gaat ook op in de NZA als dit wetsvoorstel in werking treedt.

[0:33:40] De interne toezichthouder, dat was de derde bepaling waar ik het eerder over had.

[0:33:45] Daar wordt door de IgJ-toezicht op gehouden.

[0:33:47] Dat doen ze ook nu al in de verzekerde zorg.

[0:33:49] Dus het leek ons logisch om die expertise daar te behouden.

[0:33:51] Dan tot slot.

[0:33:53] Marike gaf het net even aan.

[0:33:57] De bekrachtiging en de inwerkingtraining van het wetsvoorstel kan, wat ons betreft, niet vroeg genoeg.

[0:34:03] We hopen dat we voortvarend verder kunnen.

[0:34:07] En dat de gemeenten, die nu natuurlijk al wel geïnformeerd zijn en weten dat door de hervormingsagenda,

[0:34:14] waar deze afspraken ook bestuurlijk zijn vastgelegd, het wetsvoorstel zo snel mogelijk in werking treedt.

[0:34:20] Dan is het goed om dat gemeente implementatie tijd te krijgen om hun processen goed in te kunnen richten,

[0:34:26] om die GR in te richten, om de jeugdregio te belasten met die inkoop van specialistische jeugdhulp.

[0:34:32] En voor de financiële bedrijfsvoeringsbepalingen geldt dat die altijd zullen gelden per 1 januari.

[0:34:39] Want dan is het start van het boekjaar en dat is dan ook logisch met betrekking tot die openbare jaarverantwoording bijvoorbeeld.

[0:34:44] Dat je weet oké vanaf dit jaar ben ik aan deze verantwoordingsverplichtingen gehouden.

[0:34:50] Klein doorkijkje naar de toekomst.

[0:34:52] Ik noemde het al een paar keer.

[0:34:53] De lage regelgeving, daar zijn we nu druk mee bezig, parallel.

[0:34:57] Dat is in eerste instantie de wijziging van het besluit jeugdwet.

[0:35:00] Die ANVB, waar de regioindelingen en de zorgvormen in staan.

[0:35:03] Die intern toezichthouder, onder andere, verder wordt uitgewerkt.

[0:35:07] En hier staat de processtappen genoemd die daarvoor nodig zijn.

[0:35:11] En we mikken nu op internetconstatatie in de zomer.

[0:35:16] Dan parallel daaraan zullen ook adviezen en uitvoeringstoetsen plaatsvinden.

[0:35:21] Dan komt er een voorgangprocedure bij de Tweede Kamer, zodat hier iedereen goed kan zien wat

[0:35:24] daarin staat.

[0:35:25] Een advies van de Raad van State en uiteindelijk publicatie.

[0:35:29] We verwachten dat dit hele proces toch echt wel een jaar zal duren.

[0:35:33] Dus daarom is het ook belangrijk om daar voort mee te maken.

[0:35:37] En de wijziging van de regelingjeugdwet, dat is nog weer een wat lager niveau.

[0:35:40] Dat gaat bijvoorbeeld over de informatie die nodig is in het kader van die open barrièreverantwoording.

[0:35:46] Die wordt ook uitgewerkt.

[0:35:47] Die zal iets, ja, de consultatie is ietsjes later, maar de processtappen zijn dan ook geringer.

[0:35:53] Dus we verwachten dat de publicatie tijdig kan plaatsvinden, zodat alles in één keer in werking zal treden.

[0:36:01] Tot zover deze presentatie.

[0:36:03] Veel dank.

[0:36:05] Het is natuurlijk ook aan ons om een beetje te zorgen dat dit proces verder snel door kan gaan.

[0:36:12] In ieder geval heel hartelijk dank voor deze briefing.

[0:36:15] Want dat helpt ons enorm bij het beter begrijpen van deze wet.

[0:36:18] Het is nu de beurt aan de Kamerleden om een aantal vragen te stellen.

[0:36:21] Ik zou willen voorstellen om dat gewoon te doen met per vraag en dan antwoord.

[0:36:26] Omdat natuurlijk het wetsvoorstel zo ontzettend omvangrijk is en over zoveel verschillende onderwerpen gaat.

[0:36:31] Dan doen we eerst één vraag en als het nodig is een doorvraag per persoon.

[0:36:36] En dan hoop ik dat we in ieder geval nog een tweede of misschien nog wel een volgende ronde eraan kunnen plakken.

[0:36:41] Maar dat hangt even af van de snelheid waarmee dit verder gaat.

[0:36:44] Dan zou ik als eerste de heer Eerdmans van JA20 het woord willen geven voor een vraag.

[0:36:49] Ja, bedankt. Veel dank.

[0:36:50] Ik vind het een heldere toelichting in een zeer, zeer ingewikkeld onderwerp.

[0:36:55] Maar dat kan ook komen omdat ik niet zo ben ingevoerd als jullie of de rest van de collega's.

[0:36:59] Maar ik kijk heel even naar het systeem, dus die nieuwe jeugdregio's.

[0:37:04] Ik zie dus dat er gezocht wordt naar een betere samenwerking eigenlijk,

[0:37:08] wat er niet was, vooral voor die zeer gespecialiseerde zorg.

[0:37:11] Maar als ik even naar het kind zelf ga, gewoon de jeugdige,

[0:37:14] want u zegt één contact of één partij per kind, dat is de gemeente.

[0:37:21] Maar is dat ook één contact?

[0:37:22] Want ik verplaats me even terug in een kind dat met name die zeer

[0:37:25] een best wel heftige situatie heeft waarin die zeer gespecialiseerde zorg nodig is.

[0:37:30] Betekent dat niet dat zo'n kind door deze stelswijze nog door een molen heen moet van meerdere contacten?

[0:37:36] Omdat we het natuurlijk bestuurlijk wat ingewikkelder maken,

[0:37:38] althans hopelijk beter, maar wel wat meer samenwerking.

[0:37:41] Kortom, wat merkt het kind dat die zorg nodig heeft?

[0:37:45] Niet acuut, want dat is 24-7 hulp nodig, maar die jullie opsommen van deze wijziging.

[0:37:51] En blijft dat een zeer overzichtelijke situatie?

[0:37:53] of wordt het met een kans op een dolhof voor de gebruiker?

[0:37:58] Nou, dat is even de... Ik heb meerdere vragen, maar ik mag er eentje...

[0:38:00] dan hou ik het daarmee.

[0:38:03] En dan gaat mevrouw Kluijboer even de collega aanwijzen die de antwoorden het beste kan geven.

[0:38:08] Mevrouw Pompman zal deze vraag beantwoorden.

[0:38:11] Dankjewel voor de vraag.

[0:38:14] Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de achterkant en de voorkant.

[0:38:18] Een kind, als die echt een probleem heeft, in eerste instantie komt hij bij het lokale wijkteam,

[0:38:22] Of misschien bij de huisarts en daarna begint er een doorverwijzing, et cetera.

[0:38:27] Dit gaat echt over de organisatie aan de achterkant.

[0:38:31] Wat wij aan de regio's gaan vragen, is dat zij ook een regiovisie opstellen om beleidsmatig

[0:38:36] die doorstroom van het lokale naar het regionale goed te organiseren.

[0:38:41] Ik denk dat het ook belangrijk is dat wij aansluiten bij de huidige praktijk.

[0:38:45] Er zijn nu al 42 regio's die op deze manier werken.

[0:38:49] Het kan beter, en dat is waar dit wetsvoorstel over gaat.

[0:38:54] Hopelijk geeft dat een eerste richting van het antwoord.

[0:38:57] Misschien een aanvulling daarop.

[0:38:59] Het punt wat hetzelfde blijft en waar dit wetsvoorstel niets aan wijzigt, is de toegang.

[0:39:04] Dus in die zin is het niet zo dat, als ik uw vraag goed begrijp, door deze wetswijziging

[0:39:10] een kind of ouders met meer loketten te maken krijgt.

[0:39:14] De toegang blijft op dezelfde plek.

[0:39:21] Dank u wel, voorzitter, en bedankt voor de heldere uitleg bij deze hele technische wet.

[0:39:27] Ik heb een vraagje over de intern toezichthouder.

[0:39:30] Er wordt aangegeven dat de IGJ daar toezicht op houdt.

[0:39:34] Mijn vraag is eigenlijk waar de interne toezichthouder heen kan.

[0:39:37] Is dat naar de IGJ op het moment dat er wat misgaat, of los je dat eerst intern op?

[0:39:42] En hoe waarborg je, als die toezichthouder intern zit, de onafhankelijke taakvervulling?

[0:39:47] want hij zit ergens binnen.

[0:39:50] Dank u.

[0:39:51] Mevrouw.

[0:39:54] Ja.

[0:39:57] Nou, ik denk dat het op verschillende lagen zit.

[0:40:00] Wij verplichten

[0:40:01] in eerste instantie de jeugdhulpaanbieder

[0:40:04] of de GI om in de statuten

[0:40:06] of als het geen rechtspersoon is

[0:40:08] in een andere schriftelijke regeling

[0:40:09] op te nemen wat er moet gebeuren

[0:40:11] bij conflicten.

[0:40:13] Dus daar zit wel al een eerste waarborg

[0:40:15] dat je als intern toezichthouder

[0:40:17] Nou ja, daar een soort van rechten aan kan ontlenen bij wie je op welke manier terecht kan.

[0:40:23] En uiteindelijk, maar dat zal hopelijk en waarschijnlijk ook echt tot uitzonderingsgevallen behoren,

[0:40:29] kan zo'n interne toezichthouder ook aankloppen bij de IGJ.

[0:40:33] Want op dat moment, als de interne toezichthouder zijn functie niet kan vervullen,

[0:40:37] dan is de jeugdhulpaanbieder of de GI, ja, die handelt dan in strijd met de jeugdwet.

[0:40:44] Dus het kan allebei, maar we gaan er eigenlijk wel van uit dat dat in eerste instantie wel

[0:40:48] intern wordt opgelost.

[0:40:51] En de IGJ ziet ook toe op die schriftelijke regeling of die voldoet aan de eisen die de

[0:40:57] IGJ nodig acht.

[0:41:00] Dan gaan we naar meneer Krijns.

[0:41:02] Dank u wel, voorzitter.

[0:41:04] Dank voor de heldere uitleg.

[0:41:05] Sommige vragen zijn nu duidelijk geworden.

[0:41:08] Ik had een vraag over de LTA.

[0:41:09] Komen er nog andere zorgaanbieders die nu niet onder de LTA vallen in aanmerking voor de landelijke inkoop?

[0:41:18] Want bepaalde aanbieders vallen nu op dit moment niet onder.

[0:41:22] Maken zij kans om onder de LTA te kunnen vallen?

[0:41:26] En zo niet, waarom niet?

[0:41:37] Mevrouw Pont, mogen we deze vraag beantwoorden?

[0:41:40] Het is denk ik belangrijk om het doel van de wetgeving goed scherp te houden.

[0:41:44] en dat is dat we vooral kijken naar de beschikbaarheid voor de zorg voor jeugdigen.

[0:41:49] Dus we kijken niet naar aanbieders, maar bepaalde zorgvormen die we echt minimaal geborgd willen hebben.

[0:41:55] Dat is wat de wet gaat regelen.

[0:41:56] Het LTA regelt eigenlijk de inkoop van zeer specialistische, hoog specialistische jeugdzorg.

[0:42:03] Dat is een beperkt aantal zorgvormen gaat dat over.

[0:42:08] Ja, dus de aanbieders, op dit moment, dat is ook een van de afspraken uit de hervormingsagenda,

[0:42:13] Er wordt nu gekeken naar de werking van het LTA.

[0:42:16] En daar ligt dus ook op tafel van...

[0:42:18] ...goh, moet er nog iets bij of moet er iets af?

[0:42:20] Maar dat is dus iets wat we nu samen met de partijen in het veld verder aan het uitwerken zijn.

[0:42:27] Maar vooralsnog kijken wij vooral vanuit de wetgeving...

[0:42:30] ...naar de samenstelling van de lijst zorgvormen van wat moet er in ieder geval geborgd worden?

[0:42:34] En daar kunnen natuurlijk aanbieders bij en af komen...

[0:42:37] ...mits zij maar dat aanbieden wat er gevraagd wordt.

[0:42:44] In het verlengde van uw antwoord zegt u eigenlijk dat de bedoeling van de wetgeving is dat de

[0:42:49] beschikbaarheid van zorgvormen beter is.

[0:42:54] Maar het woord rijkwijd heb ik eigenlijk niet zo veel gehoord, terwijl ik me voor kan stellen.

[0:42:59] Kijk, die hele zware hoogspecialisten, daar hebben we allemaal wel een beeld bij.

[0:43:02] Een hele lichte vorm, daar hebben we ook wel een beeld bij.

[0:43:04] Maar alles daartussenin, dat is volgens mij juist een van de grote vraagstukken

[0:43:10] in het domein van de jeugdhulp en jeugdzorg op het moment.

[0:43:16] Dus kunt u een beetje toelichten, zeg maar,

[0:43:18] hoe we dan inderdaad een aantal van die elementen in de wet

[0:43:23] helder kunnen krijgen als we dat nog niet helder hebben?

[0:43:25] Is mijn vraag helder?

[0:43:30] Ik ga zelf even deze vraag beantwoorden.

[0:43:32] Er is naast dat dit wetsvoorstel voor ligt,

[0:43:36] is er ook een wetsvoorstel in voorbereiding over de rijkwijdte van de jeugdwet.

[0:43:42] Die zal dus in kaart brengen.

[0:43:44] Het grote vraag is daarvan wat er straks onder de jeugdzorg valt en wat er eigenlijk breder in

[0:43:50] algemene voorzieningen georganiseerd moet worden, zodat ook jeugdzorg voorkomen kan worden.

[0:43:56] Maar dit wetsvoorstel is echt specifiek voor het stukje voor specialistische jeugdzorg.

[0:44:01] En het gaat dus niet even over de rest van de rijkwijten, omdat die in een ander wetsvoorstel zit.

[0:44:06] En die, de planning daarvan, ga ik even vragen aan Mochtold.

[0:44:13] Ja, we zijn er nu inderdaad mee bezig.

[0:44:15] En de verwachting is dat dat wetsvoorstel zo snel mogelijk in 2025 naar uw Kamer komt.

[0:44:22] En daarvoor zit dan natuurlijk nog de internetconsultatie enzovoort.

[0:44:25] Dus de Raad van State-advies en dat soort stappen die toch ook een hoop tijd vergen.

[0:44:29] De zorgvuldige afstemming met alle partijen die met rijkheid te maken hebben, vinden wij ook heel relevant.

[0:44:41] Wat u zegt, er zit inderdaad een relatie tussen.

[0:44:44] Maar nu krijg ik wel het gevoel alsof ze volledig los van elkaar behandeld kunnen worden.

[0:44:49] Daar ben ik zelf nog niet van overtuigd, maar dan kunt u me vast bij helpen.

[0:44:55] Het punt is eigenlijk vooral dat dit wetvoorstel op die hoogspecialistische en

[0:45:02] specialistische jeugdzorg waarvan je eigenlijk wel weet dat die altijd nodig zal blijven.

[0:45:08] Dus daar waar we met het wetsvoorstel rij kwijt zijn, de jeugdhulpplicht wellicht beperken,

[0:45:16] zal dat eigenlijk nooit gaan over de kinderen die de jeugdzorg nodig hebben waar dit wetsvoorstel

[0:45:25] over gaat.

[0:45:26] Dus in die zin is die samenhaling er ook niet zo heel erg.

[0:45:34] Dan heb ik ook nog een vraag.

[0:45:35] Daarna gaan we door naar een tweede ronde.

[0:45:39] Ik heb een vraag over de landelijke inkoop van de zeer specialistische jeugdzorg.

[0:45:43] Daar is het net al in de toelichting over gegaan.

[0:45:45] Ik heb goed geluisterd naar de redenen om de verantwoordelijkheid primair bij gemeenten te laten.

[0:45:53] Maar je zou ook eens kunnen omkeren.

[0:45:56] Bijvoorbeeld kijken naar de financiën.

[0:45:57] Want we weten nu allemaal dat een aantal, bijvoorbeeld kleine gemeenten, soms noodgedwongen

[0:46:04] ook kijkt naar de begroting van de gemeente op het moment dat zij een kind of een gezin

[0:46:11] hebben in de gemeente die veel of hoog specialistische hulp nodig heeft en daardoor toch een groot

[0:46:17] beslag legt op die begroting.

[0:46:19] Zou het niet vanuit het oogpunt dat je juist die gemeente wil ondersteunen en wil voorkomen

[0:46:23] dat geld daarbij een doorslaggevende of een belangrijke reden kan zijn.

[0:46:28] En nu toch willen nadenken over een vorm...

[0:46:30] waarbij altijd die specialistische jeugdhulp wordt gegarandeerd...

[0:46:34] en het daardoor juist weer landelijk belegt en bij de gemeente weghaalt.

[0:46:43] Ik begrijp uw vraag heel goed.

[0:46:47] Tegelijkertijd zijn we met de hervormingsagenda...

[0:46:49] in een van de werkgroepen eronder bezig...

[0:46:52] met het herzien van de financieringsstructuur van gemeenten.

[0:46:56] In dat nieuwe financieringsstructuur willen we ook de prikkels heel goed zetten, zodat er voor de zorg

[0:47:01] die ook beschikbaar moet zijn, de financiering voor geregeld is en dat je straks ook een knip krijgt

[0:47:07] tussen wat er straks in het gemeentefonds komt en wat er voor een deel van de jeugdzorg in een andere

[0:47:12] financieringsstroom komt.

[0:47:14] Maar daar zijn we echt nog aan het beginnen, omdat we ook aan het kijken zijn — dat geldt overigens ook

[0:47:17] voor de WMO, waar de financieringsstuur voor op de schop staat — hoe je dat goed gaat weergeven, zodat

[0:47:24] de prikkels in het stelsel ook goed komen te staan.

[0:47:33] Mevrouw Ponman vult nog even aan.

[0:47:35] Het is misschien ook wel goed om te beseffen dat de kleinere gemeentes door dit wetsvoorstel worden

[0:47:40] verplicht om regionaal samen te gaan werken, waardoor dus ook die prikkel die jij net beschrijft

[0:47:48] in principe afwezig moet zijn.

[0:47:50] Want ze worden eigenlijk gedwongen om gezamenlijk te zorgen voor een minimaal dekkend landschap op

[0:47:56] die lijst van reformen die we in de ANVB gaan opnemen.

[0:47:59] En daar is de beschikbaarheid van het landsbouw, dat is precies waar hij op gericht is.

[0:48:06] En dan is de vraag regionaal of landelijk, maar wij hebben dus minimaal regionaal niveau, dat wordt geborgen.

[0:48:14] We gaan mee door met een tweede ronde.

[0:48:17] En ik wil eerst meneer Eerdmans vragen, of u nog vragen hebt?

[0:48:21] Ja, ik zit ook even om in te laten werken, maar die verplichting, waarom is dat eigenlijk?

[0:48:26] Waarom ging het zo moeizaam in, ja misschien is dit een naïeve vraag hoor,

[0:48:29] Maar waarom is het zo moeizaam geweest om dat voor mekaar te krijgen in de praktijk dat

[0:48:33] gemeenten dat niet deden?

[0:48:38] Er is voorafgaand aan de wet ook een afspraak gemaakt tussen regio's, in eerste instantie

[0:48:44] in de norm van de opdrachtgeverschap.

[0:48:46] Dat hebben gemeenten onderling afgesproken, maar die bleek in de praktijk gewoon niet

[0:48:50] voldoende te werken.

[0:48:51] Vandaar dat we dus overgegaan zijn naar wettelijke verplichting tot samenwerking.

[0:48:56] Maar waarom?

[0:48:57] Ja, omdat het uiteindelijk denk ik toch te vrijblijvend is.

[0:49:00] uiteindelijk. Wat is dan de reden dat gemeenten daar dus zelf geen, je zou zeggen dat is helemaal

[0:49:09] niet in hun nadeel om daar over samen te werken, want de ene keer komt je goed uit, de andere keer

[0:49:14] kan je een ander helpen. Wat zit daarachter dat we dat moeten verplichten wettelijk? Nou ja dat het

[0:49:22] toch nog te gemakkelijk is ook om als er in vrijblijvendheid niet meteen een oplossing

[0:49:27] gezocht wordt, gemeenten zich afscheiden en toch zelf gaan doen.

[0:49:30] En dan kom je precies weer bij het schaalgrote verhaal uit waarbij gemeenten eigenlijk te klein zijn

[0:49:36] om die beschikbaarheid goed te regelen.

[0:49:40] Er is ontzettend veel discussie geweest in gemeenten over hoe je ook omgaat, want er zit natuurlijk

[0:49:45] een gezamenlijkheid in, zodat je ook gezamenlijk risico kan dragen als er iets niet goed loopt.

[0:49:51] En als je dat niet verplicht en die verblijvendheid laat bestaan, is de kans op discontinuïteit

[0:49:57] Dat is echt een grote risico, omdat je dat niet vrijblijvend laat doen.

[0:50:00] Als gemeenten blijkbaar er niet in slagen om het zelf gewoon goed voor elkaar te krijgen,

[0:50:06] is deze stok achter de deur nodig.

[0:50:09] Zeg ik het dan goed, dat kleine gemeenten dan het dupe zijn van grote gemeentes,

[0:50:15] dat je dus eigenlijk als kind in een kleine gemeente met dit soort zorgbehoeften

[0:50:20] de pineut bent in het huidige systeem, dat je dat beter gelijk wordt getrokken

[0:50:25] door grote gemeenten ook meer in zo'n regio te verplichten om specialiteit aan te bieden?

[0:50:32] Dat is inderdaad wel een prikkel die nu in het systeem zit.

[0:50:37] Misschien nog even aanvullend, want er zijn nu 42 regio's die op deze manier samenwerken.

[0:50:45] De robuustheid kan misschien wat beter, bestuurlijke slagkracht kan in sommige regio's echt wat beter.

[0:50:50] Daar ligt dit wetsvoorstel ook gewoon een basis voor neer, van hoe je dan die samenwerking met

[0:50:56] ook op een meer eenvormige manier, met ook als doel om de administratieve lasten

[0:51:02] voor aanbieders echt flink te verminderen.

[0:51:04] Want ze hebben nu toch heel veel verschillende verantwoordingseisen, et cetera.

[0:51:09] Dan ga je toch veel meer uniformiteit inbrengen, waardoor we ook beter regio's

[0:51:12] over elkaar heen kunnen vergelijken.

[0:51:14] Dus dat is ook en misschien zijn meer subdoelen.

[0:51:17] Primaire doel is die prikkel weg te nemen die we eerder bij ons schreven.

[0:51:22] Ja, en misschien ook wel goed om aan te vullen

[0:51:26] Ik ben heel begrijpelijk dat de heer Eerdmans niet bij alle debatten kon zijn, maar de Kamer

[0:51:30] heeft de afgelopen jaren, omdat er een flink aantal knooppunten in het huidige stelsel

[0:51:35] werden gesignaleerd, moeilijk te sturen, maar ook veel verschillen bij gemeenten.

[0:51:41] Hij is juist ook gevraagd om eens met een grote wetsvoorstel te komen om een aantal van die

[0:51:45] knooppunten op te lossen.

[0:51:48] Dat sommige dingen nog niet goed zijn geregeld, daar vind ik als persoon wel iets van, maar daar

[0:51:52] zullen we nu in deze technische briefing maar geen discussie over hebben.

[0:51:57] Mevrouw Bruining heeft nog een vraag.

[0:51:59] Dank, voorzitter. Ja, ik heb even een interessevraagje.

[0:52:03] Deze wet ligt voor en u moet eigenlijk iets gaan doen ook met de wachttijden.

[0:52:07] Is er toevallig een cijfermatig inzicht wat het zou kunnen doen met de wachttijden?

[0:52:11] En als het niet zo is, welke evaluatie- of monitoringsmechanismen gaan jullie inzetten

[0:52:16] om de effectiviteit en de impact van deze wet te toetsen?

[0:52:19] En dan natuurlijk niet pas na die twee jaar, maar tijdens de wet wordt ingevoerd en uitgevoerd.

[0:52:29] Ik maak even een start en dan geef ik hem dadelijk even over aan mijn collega's.

[0:52:33] Het antwoord nu is nee, het biedt niet meteen inzicht in de cijfermatige kant van de wachttijden.

[0:52:40] We hebben wel een aparte wachttijdenaanpak lopen die regio's helpt om dat inzicht nu te verbeteren.

[0:52:46] Het vereist ontzettend veel samenwerking tussen de verschillende aanbieders, de gemeenten,

[0:52:51] om te zien hoe voorlopen processen nu en waar ontstaan überhaupt de wachtlijsten die er nu zijn.

[0:52:58] Hoe ontstaan die eigenlijk?

[0:53:01] Ik zit er heel even te kijken of nou in de toekomst hiermee een basis...

[0:53:04] Ik kijk ook even naar mijn collega's.

[0:53:06] Mag dat? Weet hij misschien iets beter iets over te zeggen dan ik?

[0:53:08] In het kader van het stelselonderzoek dat de NCA gaat uitvoeren, kan alwel tussentijds...

[0:53:13] Bijvoorbeeld, ze doen in principe risico-gestuurd onderzoek,

[0:53:17] maar wachttijden kunnen daar zeker ook een onderdeel van uitmaken.

[0:53:22] Hoe lang duurt het voordat een kind geholpen wordt?

[0:53:24] Wat is een goed startmoment? Hoe verschilt het binnen regio's?

[0:53:29] En ze zullen dan niet zeggen deze is te laat of die is te vroeg,

[0:53:33] maar een inzicht kan wel worden gegeven, ja.

[0:53:39] Maar cijfers dat, ja, in het kader van de datamonitoring,

[0:53:44] die natuurlijk ook in de hervormingsagenda staat, zijn we daar een enorme slag mee aan het slaan.

[0:53:49] Maar op heel kort termijn denk ik niet dat je in jaar 1 daar al cijfermatig heel goed inzicht in kan krijgen,

[0:53:57] maar door middel van het CELSO-onderzoek in ieder geval al een grote stap in kan zetten.

[0:54:03] Nee, en dank je wel voor jullie antwoorden. Wat ik ook meer bedoelde, is dat je het kan volgen.

[0:54:07] Omdat als je kan volgen, kan je ingrijpen en bijstellen.

[0:54:11] Dus pas na twee jaar gaat evalueren,

[0:54:13] dan lijkt het me dat je eigenlijk al te laat bent met bijstellen

[0:54:15] en ingrijpen. Dus als je het kan volgen tijdens je implementatie en je invoer en doorvoer,

[0:54:22] dan kan je eerder bijsturen en ingrijpen, lijkt mij.

[0:54:26] Ik snap uw punt. Ik denk wel dat dat nog wel een paar stappen vergt voordat we daar zijn.

[0:54:32] We leggen hier, denk ik, de basis voor het beter verzamelen van informatie die we graag

[0:54:36] willen hebben om meer zicht te krijgen op hoe dat gaat. Want wachttijden is natuurlijk iets

[0:54:41] wat we heel graag meer inzichtelijk willen krijgen en willen aanpakken, maar het zal niet heel snel zo

[0:54:49] zijn dat wij landelijk een heel goed overzicht hebben waar in de regio precies de wachttijden zijn.

[0:55:02] De reden daarvoor is ook dat wachttijden vaak een symptoom van meerdere oorzaken zijn.

[0:55:07] Die verschillen ook per regio.

[0:55:09] De aanpak van wachttijden kijkt dus ook precies naar wat er in die regio misgaat.

[0:55:14] Soms kan dat liggen in de arbeidsmarktproblematiek, op een bepaalde manier van de organisatie en de inkoop.

[0:55:20] Dat kunnen echt verschillende oorzaken zijn voor wachttijden.

[0:55:24] En wat die wachttijdenaanpak doet, is met die regio in beeld krijgen wat de oorzaken daarvan zijn.

[0:55:30] En een plan van aanpak daarop ontwikkelen om die wachttijden naar beneden te brengen.

[0:55:34] Waardoor het dus ook lastig is om die regio's één, twee, drie met elkaar te vergelijken.

[0:55:38] We hadden het net al even over de verschillen tussen de regio's.

[0:55:42] Die wil je echt wel minder gaan maken, zodat je ook beter vergelijken kan maken over de regio's heen.

[0:55:48] En daar zijn we gewoon nu nog niet.

[0:55:49] Misschien wel een wensbeeld voor de toekomst, maar nu nog niet.

[0:55:54] Meneer Krijns.

[0:55:57] Dank, voorzitter.

[0:55:59] Ik was even... Dank, voorzitter.

[0:56:00] Even ook aanhakend op de heren Eerdmans.

[0:56:04] De PVV en de BBW maken zich toch wel redelijk zorgig af aan.

[0:56:07] Er zijn 42 regio's, het kan allemaal beter en het moet misschien ook allemaal beter.

[0:56:13] Ze worden daar ook verplicht tot een gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdzorg.

[0:56:19] Waar wij in ieder geval verbang voor zijn, is dat er dadelijk ongelijkheden zal plaatsvinden in bepaalde regio's.

[0:56:26] En hoe ga je die ongelijkheden dadelijk voorkomen?

[0:56:31] Dadelijk heeft u bijvoorbeeld in regio 1 betere zorg dan bijvoorbeeld, ik noem maar even wat regio 7, dus dat was mijn vraag.

[0:56:42] Wat bedoelt u dan precies met ongelijkheden, kunt u een paar voorbeelden noemen?

[0:56:48] Ja, tot je bijvoorbeeld in regio 1 betere zorg kan inkopen dan bijvoorbeeld in regio 2.

[0:56:55] Tot je ongelijkheden gaat krijgen in het inkopen van specialistische jeugdzorg.

[0:57:03] Waar we nu naar kijken, ook voor de regioindeling, is de robuustheid van de huidige regio's.

[0:57:11] We hebben onder andere op de schaal van de regio gekeken hoeveel gemeentes er samen werken.

[0:57:15] Is dat voldoende volume?

[0:57:17] Maar ook hoe ze hun bestuurlijke slagkrachten hebben ingericht en hoe ze met elkaar samenwerken.

[0:57:24] Daar is een uitgebreide scan voor ingericht om te toetsen aan een aantal criteria die ook in de wet

[0:57:32] Juist om die ongelijkheden tussen de regio's weg te nemen, zodat je echt straks gaat krijgen dat alle

[0:57:37] regio's vanuit een regiovisie, vanuit een onder een WGR-ingericht administratief lichaam tot en met

[0:57:45] de facturering dingen samen gaan doen.

[0:57:49] En dan al die zorgvormen die precies in die lijst staan.

[0:57:52] Dat is een beetje het ideaalbeeld dat we beogen met het wetsvoorstel.

[0:57:55] Juist om die ongelijkheden tussen de regio's weg te nemen.

[0:58:02] Misschien een kleine aanvulling, omdat u ook noemde dat de ene regio dan misschien betere

[0:58:07] zorg zou inkopen dan de andere regio.

[0:58:10] Het is wel zo dat de IgE houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp in alle regio's.

[0:58:18] De IgE ziet gewoon toe op wat jeugdhulpaanbieders verlenen.

[0:58:24] Dus ook langs die weg is de kwaliteit wel geborgd.

[0:58:28] Meneer Eerdemans heeft op dit punt, denk ik, nog een aanvulling.

[0:58:30] Ja, en dan ga ik naar mijn collega.

[0:58:32] Nou, er is nog een vraag.

[0:58:33] Zou dit systeem nou, wij hadden het net even over de cowboys,

[0:58:36] en misschien de aanleiding waarom de hele toezichtspilarie ook goed is neergezet,

[0:58:41] kan dit nou betekenen dat de kleintjes wat gaan ondersneeuwen in de aanbieders

[0:58:46] ten opzichte van de grote jongens van zorgaanbieders?

[0:58:50] Omdat je zou zeggen dat dit wat strakker, dit wordt steviger,

[0:58:54] Dit wordt meer, ook zelfs landelijk, voor een deel nog aangestuurd in die nodig.

[0:58:59] Kan dat betekenen dat we overwegend dezelfde aanbieders gaan zien

[0:59:05] na dit stelsel dan nu?

[0:59:07] Ik wil maar zeggen, Erik, iedereen wil goed toezicht

[0:59:09] en op duidelijk goed gekwalificeerde zorg,

[0:59:12] maar je kan ook denken dat sommige specialistische zorg

[0:59:13] ook door kleine aanbieders goed geleverd kan worden.

[0:59:16] Maar is daar toekomst voor of zeggen jullie dat is iets wat juist wel gaat verdwijnen?

[0:59:21] Dat is maar goed ook, misschien.

[0:59:29] Wat wij doen, is echt het aanwijzen van de zorgvormen.

[0:59:33] Welke jeugdhulpaanbieders worden vervolgens gecontracteerd om die zorgvormen te verlenen?

[0:59:38] Dat is echt aan de regio's.

[0:59:41] Volgens mij zijn er nu niet per se aanwijzingen dat dat in de praktijk gebeurt, dat je steeds

[0:59:48] dezelfde zorgaanbieders ziet.

[0:59:51] Het is misschien een beetje koffiedik kijken, maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren.

[0:59:56] Het is in elk geval niet iets wat wij regelen.

[1:00:03] Ik zat nog even te denken dat wij dat niet gaan regelen.

[1:00:09] Tegelijkertijd proberen we met die toezichtspilaar ervoor te zorgen dat er meer toezicht op de sector komt

[1:00:16] en dat je daarmee ook aanbieders gaat verplichten om op een goede manier zorg te leveren en zich

[1:00:24] ook aan de wet houdt en ook inderdaad van de cowboys zomaar zeggen,

[1:00:28] dat je die dus ook probeert aan banden te leggen daarmee.

[1:00:34] En heel kort nog even een aanvulling daarop.

[1:00:36] Dat is dus ook precies waarom die governance-bepalingen,

[1:00:39] dat middenstuk zeg maar van de presentatie,

[1:00:41] in beginsel geldt voor alle aanbieders

[1:00:43] en daarin geen onderscheid wordt gemaakt.

[1:00:49] Meneer Kruijns, ook op dit punt nog, ja.

[1:00:51] Dank je wel.

[1:00:53] Even een vraag, wanneer grijpt de IGE dan in bij ongelijkheden,

[1:00:57] bij kwaliteit van de zorg.

[1:00:59] Want de regio's kunnen nu nog altijd op dit moment zelf hun zorg inkopen.

[1:01:03] Dus wanneer gaat de IgJ ingrijpen als er ongelijkheden worden geconstateerd?

[1:01:10] De IgJ grijpt niet zozeer in bij ongelijkheden,

[1:01:14] maar de IgJ controleert of tenminste houdt toezicht op de kwaliteit.

[1:01:19] Dus als de kwaliteit onder de maat is, dan treedt de IgJ op.

[1:01:23] Maar dat is iets anders dan dat er ongelijkheden zouden zijn.

[1:01:29] Als het gaat over de regio's en of die onvoldoende zorg leveren, kunnen we als Rijk op een gegeven moment,

[1:01:40] als er sprake is van taakverwaarlozing, het interbestuurlijk toezicht op inzetten.

[1:01:47] Over die zorgvormen, kunt u voor mij ietsje helderder maken hoe dat er dan ongeveer uitziet?

[1:01:57] is dat een hele lijst met indicaties of behandelaanbod of wat dan ook.

[1:02:04] De reden dat ik het vraag, is omdat ik denk inderdaad...

[1:02:07] dat die administratieve last aan standardisatie heel goed is.

[1:02:12] En tegelijkertijd zien we natuurlijk nu juist bij specialistische zorg...

[1:02:15] dat doordat heel veel in hokjes...

[1:02:18] Ik zeg het even in mijn woorden, mag u anders meedoen wat u wil, maar...

[1:02:21] heel veel vormen van zorg in hokjes worden gezet...

[1:02:23] waardoor juist mensen tussen de hokjes vallen of juist in drie hokjes vallen en daardoor

[1:02:28] nergens terecht kunnen.

[1:02:29] Dat is volgens mij een van de grote problemen waardoor het is zoals het is.

[1:02:33] Dus ik wil een beetje een beter beeld hebben van wat ik me nou voor moet stellen bij zo'n

[1:02:38] zorgvormenlijst en standaardisatie.

[1:02:41] Ik begrijp uw vraag of de jeugdzorg of de verzekerde zorg allemaal aanspraken of pakketen kan krijgen.

[1:02:49] Dat is denk ik uw vraag.

[1:02:50] Mevrouw Gilanda gaat de vraag even beantwoorden.

[1:02:54] Misschien om met het laatste deel van uw vraag te beginnen.

[1:02:59] Dat is een van de belangrijkste redenen waarom wij het zo belangrijk vinden dat de toegang

[1:03:04] in één hand blijft, omdat je heel vaak als kind dat specialistische jeugdzorg nodig hebt,

[1:03:12] niet één zorg nodig hebt, maar een combinatie daarvan en waarschijnlijk ook nog in samenhang

[1:03:19] met zorg aan het gezin.

[1:03:20] Daarom vinden we het zo belangrijk dat dat via één loket loopt, zodat er, ongeacht het

[1:03:28] niveau waarop de inkoopvoorwaarden zijn afgesproken — want dat is uiteindelijk wat wij regelen

[1:03:33] — een combinatie van zorg krijgt.

[1:03:36] Misschien ook dat als reactie op uw laatste deel.

[1:03:40] In reactie op het eerste deel van uw vraag zijn wel twee fases in te onderscheiden.

[1:03:46] Waar we nu mee beginnen is een lijst van zorgvormen die op een iets hoger abstractieniveau zijn

[1:03:54] omschreven.

[1:03:55] Juist om ervoor te zorgen dat al die producten die daaronder vallen, om dat maar met een

[1:04:01] lelijk woord te benoemen, dat die daar ook onder kunnen vallen en dat de regio, na aanleiding

[1:04:08] van de regiovisie van de gemeente, goed kan inkopen wat er voor de kinderen in die regio

[1:04:14] nodig is.

[1:04:15] Maar u noemt terecht de standardisatie, en dat is een volgende fase die nog wel een paar

[1:04:22] jaar in beslag zal nemen, waarin je die zorgvormen, net als in de verzekerde zorg, wel kan vertalen

[1:04:28] naar producten en op een gegeven moment ook prijzen.

[1:04:35] Maar dat zal altijd wel een veelheid van producten zijn, dus om maar dan moeilijker te noemen

[1:04:43] De specialistische GGZ, dat kan heel veel zijn en we proberen dat in die zorgformulijst zo goed te omschrijven.

[1:04:52] Dat doen we vooral ook samen met het Veld en samen met VNG om ervoor te zorgen dat voor de inkopers en de aanbieders

[1:05:00] voldoende duidelijk is wat het is, maar tegelijkertijd dat we niet onbedoeld aanbod dat je lokaal kan inkopen,

[1:05:07] daar ook in nemen en dat is gewoon een zoektocht geweest waar wij zo goed mogelijk ons best

[1:05:16] hebben gedaan om dat te doen.

[1:05:21] Dan heb ik nog een vraag over de extra taken die de NZA krijgt, want die zijn er nogal

[1:05:26] wat.

[1:05:27] En de vraag is eerst begrijp ik nou goed dat de jeugdautoriteit dan verdwijnt en de vraag

[1:05:32] die daarmee samenhangt is ook, laat ik hem even anders inleiden, we hebben ook als het

[1:05:39] Het gaat over GGZ en best wel wat discussies met de verantwoordelijke minister over de taakverdeling

[1:05:44] tussen ministerie en de NZA.

[1:05:46] Dan zie je dat ook lang niet alles goed gaat, bijvoorbeeld de treaknormen, maar ook de discussie

[1:05:51] die dan speelt over de definitie van cruciale GGZ.

[1:05:54] Dus dan is de vraag waarom er specifiek voor de NZA's gekozen zijn en of zij ook meer toegerust

[1:05:59] worden om die extra taken die ze krijgen goed uit te kunnen voeren, heb ik het niet alleen

[1:06:04] maar over personeel, maar ook over bevoegdheden die ze krijgen.

[1:06:09] want volgens mij zouden we met elkaar willen voorkomen dat er weer een discussie ontstaat

[1:06:13] over wie is nou precies waarvoor verantwoordelijk en wie kan daar naar ingrijpen.

[1:06:17] Dus het is een wat uitgebreidere vraag, maar het is ook best wel veel bevoegdheden die nou verschuiven.

[1:06:23] Mevrouw Verboom zou deze vraag even beantwoorden.

[1:06:28] Bedankt voor de vraag.

[1:06:29] Ja, ik snap me ook heel goed.

[1:06:32] Ik begon met zeggen dat de NZA een nieuwe speler is in het jeugdveld

[1:06:35] en daar zijn we zeker niet over één nacht ijs gegaan.

[1:06:38] Er zijn heel veel verkennende gesprekken gevoerd die uiteindelijk steeds wezen naar de NCA,

[1:06:46] omdat de NCA nu al in de verzekerde zorg ook al dat stelselonderzoek bijvoorbeeld doet

[1:06:51] en daardoor de expertise in huis heeft om dit goed uit te voeren.

[1:06:56] Er zijn heel veel data-analysten bij de NCA, dus die deskundigheid is voor ons een van

[1:07:06] de belangrijkste factoren, die is daar het beste geborgd.

[1:07:10] Voor ons was ook belangrijk dat we niet een nieuwe organisatie wilden oprichten, want

[1:07:13] daar hebben we ook nog even over gedacht.

[1:07:18] Maar dat vergt weer zo ontzettend veel extra werk en tijd dat we dat niet wenselijk vonden.

[1:07:24] En daarom hebben we gekeken naar hoe een beetje een onafhankelijke rol werd ook gewaardeerd.

[1:07:29] Want het is belangrijk dat die ordelsvorming gewoon onafhankelijk plaatsvindt en dat bijvoorbeeld

[1:07:38] in het kader van de vroegsignalering.

[1:07:40] Dus we hebben gezegd dat dat de redenen zijn waarom we de NZA het meest aangewezen vinden

[1:07:45] om deze taak te volbrengen.

[1:07:48] Tegelijkertijd, en daarmee kom ik op het tweede deel van uw vraag, is de gemeentewet heel duidelijk

[1:07:54] in wie toezicht houdt op gemeenten zelf.

[1:07:58] En dat zijn de verantwoordelijke bewindspersonen, in dit geval van VWS en voor Rechtsbescherming.

[1:08:03] En dat is een uitgangspunt waar wij in deze wet niet aan hebben getoornd.

[1:08:08] En helemaal in het beginstadium, in de consultatiefase, werd er een nalevingsonderzoek opgenomen in

[1:08:16] het wetsvoorstel, waarmee we wat gerichter eigenlijk aan de NZA vroegen om te controleren

[1:08:20] of gemeenten hun taken naleefden, daar vervolgens geen handhavingsinstrumenten voor op konden

[1:08:26] Maar dat was staatrechtelijk heel lastig te verdedigen.

[1:08:33] Er kwam heel veel kritiek op en daarom hebben we daar uiteindelijk ook van afgezien.

[1:08:37] Dus het is allemaal verkend.

[1:08:39] Maar uiteindelijk denken we dat dit het best uitgebalanceerde systeem is.

[1:08:42] En nogmaals, met behoud van het stelsel van het interbestuurlijk toezicht...

[1:08:46] en de verantwoordelijkheid van de bewindspersonen daarvoor.

[1:08:51] Dan stel ik ook nog even een kort vervolgvraag hierover.

[1:08:53] Die gaten over die controleerbaarheid.

[1:08:55] Want je wil natuurlijk in alle gevallen dat we ook democratische controle kunnen uitoefenen.

[1:09:00] Of wij dat nu hier zijn, of de gemeenteraarden dat nu zijn.

[1:09:03] Waar het in sommige zorgdomeinen best wel misgaat, en dat is geen verwijt aan jullie,

[1:09:09] maar dat is wat mij betreft een individuele opvatting over het stelsel, is dat je die

[1:09:15] controle nergens goed belegt, omdat iedereen naar een ander kan wijzen.

[1:09:19] Hoe voorkomen we nou met dit wetsvoorstel dat dat weer gaat gebeuren?

[1:09:22] Dat de gemeenten kunnen wijzen naar de NZA of naar de IGJ of naar het Rijk of naar de regio's.

[1:09:28] Als in een individueel geval bijvoorbeeld een jongere geen adequate hulp krijgt of niet op tijd.

[1:09:33] Dus is daar in dit wetsvoorstel ook goed naar gekeken hoe we op enig niveau die verantwoordelijkheid goed beleggen.

[1:09:40] Zodat er ook instanties aangesproken kunnen worden zonder dat het weer verder verwezen kan worden.

[1:09:49] Wat mij betreft is dat inderdaad duidelijk geregeld.

[1:09:52] Kijk nog steeds met behoud van het huidige systeem,

[1:09:55] dat natuurlijk het toezicht op de uitvoering van die verplichting

[1:09:58] om te zorgen voor een toereikend aanbod,

[1:10:00] want daar gaat het dan uiteindelijk om.

[1:10:02] Je wil graag dat een jeugdige een toereikend en passend aanbod krijgt.

[1:10:06] Die ligt opgrond van de wet ook bij de gemeenteraden zelf,

[1:10:11] die hun eigen college van BNW moeten controleren.

[1:10:15] Dat blijft natuurlijk zo bestaan.

[1:10:17] Parallel daaraan is er die toezichthoudende taak van de bewindspersonen.

[1:10:22] Maar met dit wetsvoorstel wordt de vroegsignalering bij de NZA belegd.

[1:10:27] Dat zorgt er in dat specifieke geval dat u noemt.

[1:10:31] Die jongere die merkt dat ze hier niet de passende of tijdige hulp krijgt, kan zich melden bij dat

[1:10:37] meldpunt dat ik aangaf.

[1:10:39] Dan is het een taak voor de NZA om daarmee aan de slag te gaan.

[1:10:41] Dus in die zin denk ik dat het een verbeterslag is ten opzichte van de huidige situatie, met behoud

[1:10:47] van de formele toezichtsinstrumenten.

[1:10:55] We hebben nog ongeveer een kwartier, dus ik kijk eerst even naar mevrouw Thielen.

[1:11:01] Ik zit even door te denken, toch even de vergelijking met het zorgverzekeringsstelsel.

[1:11:07] Waarbij de zorgverzekeraar zorgplicht heeft en als je geen passend aanbod hebt, dan kan

[1:11:13] Dan kan je via de zorgverzekeraar aanspreken om dat alsnog te krijgen.

[1:11:18] Als de kwaliteit slecht is, hebben we een aantal toezichthouders.

[1:11:21] Maar hier zweeft het natuurlijk toch een beetje.

[1:11:24] Je hebt een meldpunt, dan kan de NZA iets doen, maar en dan?

[1:11:30] Zijn er geschilleninstanties?

[1:11:34] Hoe moet ik dat voor me zien?

[1:11:36] Hebben jullie daarover nagedacht?

[1:11:39] Mevrouw Gelanda zou hier deze vraag beantwoorden.

[1:11:43] Uiteindelijk is het wel zo dat, net als de zorgverzekeraar die zorgplichten heeft, de gemeente een jeugdhulpplicht heeft.

[1:11:50] Dus uiteindelijk is het wel de gemeente die ervoor verantwoordelijk is dat de jeugdhulp krijgt die nodig is.

[1:12:00] Wat mevrouw Verboom zojuist helemaal terecht uitlegt, dat zijn allemaal maatregelen waarmee je wilt proberen

[1:12:13] eigenlijk die gemeenten toch te helpen om die jeugdhulplicht goed waar te kunnen maken.

[1:12:22] Maar hij blijft daar wel.

[1:12:24] De gemeente moet daarvoor zorgen.

[1:12:30] Ik kijk even naar links of er nog vragen zijn.

[1:12:33] Mevrouw Bruining.

[1:12:35] Dank u wel voor dit.

[1:12:36] Ik heb nog wel een vraagje, want de toezichtstaken zijn natuurlijk verdeeld tussen de NZA en de IGJ,

[1:12:40] zoals ik het goed begrepen heb, hopelijk net.

[1:12:43] Zit daar een lijn tussen, zodat die twee eventuele dingen met elkaar kunnen uitwisselen, dus

[1:12:49] voedingssignalering en kwaliteit, of daar iets tussen zit?

[1:12:54] Eigenlijk is dat een tweede vraag, maar het gaat over dat algemene meldpunt.

[1:12:58] Hoe is dat ingericht op ouders, jongeren en kinderen?

[1:13:00] Hoe zouden die zich daartoe moeten verhouden?

[1:13:03] Is dat makkelijk bereikbaar?

[1:13:04] Hebben jullie daarover nagedacht?

[1:13:05] Ligt daar al een plan onder aan de grondslag?

[1:13:08] Dank u wel.

[1:13:12] De eerste vraag betreft een gegevensuitwisseling tussen de IgA en de NZA.

[1:13:17] Dat is geregeld in het wetsvoorstel.

[1:13:21] In de toelichting staat er ook het een en ander over.

[1:13:24] Nu is er natuurlijk ook al heel veel contact tussen de NZA en de IgA.

[1:13:28] Er zijn samenwerkingsovereenkomsten, als ik het goed heb.

[1:13:31] Die worden dan uitgebreid op het gebied van de jeugdzorg.

[1:13:35] Dus daarin wordt voorzien.

[1:13:37] Voor wat betreft het meldpunt.

[1:13:39] Dus ik weet dat de NZA nu ook al een meldpunt heeft.

[1:13:42] Dus ja, er is al iets opgetuigd dat goed werkt

[1:13:45] en ook dat zal dan worden uitgebreid voor jeugd.

[1:13:49] Hoe dat precies in z'n werk gaat,

[1:13:50] zullen we tijdens de implementatietrajecten verder uitwerken.

[1:13:53] Maar we hebben nu bijna wekelijks of in ieder geval om de week contact

[1:13:58] ook met de NZA om dit alvast in goede banen te leiden

[1:14:02] en het goed voor te bereiden.

[1:14:05] Dank u wel voor uw antwoord.

[1:14:06] En wordt er bij die voorbereiding van de, zeg maar, inrichting van het meldpunt,

[1:14:11] worden daar ook ouders, jongeren en kinderen zelf bij betrokken?

[1:14:13] Of belangen organisaties om dat goed in te richten?

[1:14:17] Want de inspectie heeft bijvoorbeeld ook een meldpunt,

[1:14:19] maar daar komen vaak dingen niet binnen.

[1:14:22] We kunnen genoeg voorbeelden opnoemen, gaan we nu niet doen,

[1:14:24] want we hebben niet genoeg tijd.

[1:14:25] Maar hoe ga je dat voorkomen? Waar borg je dat?

[1:14:28] Mag ik het formuleren als een wens die wij over kunnen brengen aan de NZA?

[1:14:35] Dank u wel.

[1:14:39] Zijn er nog meer vragen aan de linkerkant?

[1:14:42] Nee? Dan zou ik nog een vraag willen stellen over de privacy.

[1:14:46] Het brief ook van de autoriteiten, die geven aan dat ze bij dit wetsvoorstel wel enkele bezwaren

[1:14:54] zien als het gaat over het verzamelen van gegevens.

[1:14:57] Daar is ook in de GGZ een discussie over, natuurlijk.

[1:15:01] Ik zou de vraag willen stellen hoe jullie dat zien.

[1:15:04] Aan de ene kant willen wij ook ook een keer gegevens hebben.

[1:15:08] Aan de andere kant wil je voorkomen dat bepaalde gegevens van een individu...

[1:15:12] kunnen worden herleid voor op verschillende plekken terechtkomen...

[1:15:15] helemaal als het gaat over een hele kwetsbare groep mensen.

[1:15:22] Ja, zeker een heel terecht punt.

[1:15:25] En ook terecht punt van de autoriteit persoonsgegevens.

[1:15:30] Wat we proberen te doen, of hebben geprobeerd te doen in het wetsvoorstel...

[1:15:34] is in zo'n, wat ook moet van de AVG uiteraard, in zo'n gelaagd mogelijk systeem te maken,

[1:15:40] waarbij we daar waar je met anonieme gegevens kan werken uiteraard alleen dat ook mag.

[1:15:47] En dat waar wel persoonsgegevens nodig zijn, omdat je bijvoorbeeld door de tijd heen wil

[1:15:56] kunnen volgen, wat er met een, niet een specifieke jeugdige bijnaam natuurlijk, maar wat er wel

[1:16:01] met een jeugdige gebeurt, door daar te werken met gepseudonymiseerde gegevens.

[1:16:07] Wat we ook doen, is dat we in lager regelgeving vrij specifiek uitwerken welke gegevens de

[1:16:15] NZA dan mag vragen en mag verwerken.

[1:16:20] En ook die stroom om het via het IB te laten verlopen, zorgt toch ook voor een beperking

[1:16:29] van het risico dat jeugdige herleidbaar zijn, want ze gaan gepseudonymiseerd van het IB

[1:16:37] naar de NCA.

[1:16:39] Dus de NCA kan eigenlijk, het zijn nog steeds persoonlijke gegevens, de AFG is nog steeds

[1:16:43] van toepassing, maar de NCA weet eigenlijk niet wie de jeugdige zijn, waar die gegevens

[1:16:48] over gaan en kan dat ook niet herleiden.

[1:16:51] Dus door dat gelaagde systeem hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk risico's voor de persoonlijke

[1:16:57] Levenssfeer van jeugd en hun ouders te beperken.

[1:17:03] Dan heb ik nog één laatste vraag.

[1:17:05] En als er dan vanuit de linkerkant geen vragen meer zijn, dan sluiten we dit af.

[1:17:08] Dat is een vraag die een beetje sluit aan bij wat mevrouw Thiele ook al eerder vroeg.

[1:17:13] Het zijn ook andere voorstellen die eraan zitten te komen.

[1:17:15] Bijvoorbeeld het toekomstscenario jeugdbescherming gaat vragen om regionale

[1:17:19] veiligheidsteams.

[1:17:19] We hebben ook de regionale expertise-teams.

[1:17:22] We krijgen hier een stevige rol voor de regioindeling.

[1:17:26] Hoe verhoudt dit zich allemaal tot elkaar?

[1:17:28] Ik denk dat we willen voorkomen dat we weer allerlei nieuwe regioindelingen krijgen en nieuwe

[1:17:33] wetsvoorstellen, die juist een samenhang zouden willen zien, ook om de overzichtelijkheid te

[1:17:37] bewaren voor ons, maar natuurlijk ook voor de mensen om wie het gaat.

[1:17:44] Ja, daar zijn we ons ook zeer degelijk van bewust dat daar een enorm samenhang zit.

[1:17:49] Er zijn heel veel kruisbestuivingen tussen het toekomstscenario en de hervormingsagenda als

[1:17:54] zodanig, ook omdat de wijkteams of de lokale toegangsteams ook een hele belangrijke rol krijgen

[1:17:59] in het toekomstscenario.

[1:18:00] Dus we kijken heel goed naar wat er lokaal dus verweven is tussen de verschillende programma's, maar ook

[1:18:06] wat er regionaal dus precies moet gebeuren.

[1:18:09] Over de toekomstscenario's bij de regioindeling, daar zijn ook nog geen besluiten genomen.

[1:18:14] Maar ik zit zelf in beide programma's, dus je hebt heel veel crosslinks met verschillende mensen om

[1:18:19] de boel in de gaten te houden en dat het niet tot iets leidt dat niet past wat we hierbij afspreken.

[1:18:26] En de deel van u, wat u zei met de Rijkwijten, daar zijn we met...

[1:18:33] Dit is de grondslag waarop de Rijkwijten, discussie die we ook nog aan het voeren zijn, weer bij aansluit.

[1:18:38] Dus de afhankelijkheden zijn er zeer zeker, maar die hebben we ook heel goed in het snotje.

[1:18:47] Ik kijk nog één keer naar links. Maakt u dat er geen vragen zijn?

[1:18:50] Dan wil ik alle collega's bedanken en natuurlijk de ondersteuning en de mensen op de tribune of die meeluisteren.

[1:18:56] maar vooral ook onze gasten voor vandaag.

[1:18:59] Het is ontzettend fijn dat jullie hier aan ons het wetsvoorstel hebben toegelicht.

[1:19:04] Het is inderdaad een nogal ingewikkeld wetsvoorstel.

[1:19:07] Dus heel knap ook om dat toch in zo'n korte tijd de hoofdpunten eruit te lichten.

[1:19:11] Maar ook heel erg bedankt voor het beantwoorden van onze vragen.

[1:19:14] Want het is heel prettig voor ons ook om zo open vragen te kunnen stellen.

[1:19:18] En daar zulke duidelijke antwoorden op te geven.

[1:19:19] Dus heel hartelijk dank.

[1:19:21] We hebben een inbreng voor het schriftelijk overleg volgens mij op 16...

[1:19:26] 26 juni, om twee uur.

[1:19:28] Dan worden de Kamerleden dus in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

[1:19:33] Daar kijk ik even naar rechts.

[1:19:35] Daar mogen jullie dan ook mee in de slag.

[1:19:36] Dat is dan een mooie voorbereiding op een goed en voorspoedig verloop van dit wetsvoorstel.

[1:19:42] Ik meen dat mevrouw Klijboer nog iets wil zeggen.

[1:19:46] 26 juni, om twee uur.

[1:19:48] Dan gaan wij dus aan de bak om vragen te stellen.

[1:19:51] Dan krijgen we de beantwoording daarvan.

[1:19:53] En hoop ik dat we zo snel mogelijk ook kunnen doorgaan met dit wetsvoorstel.

[1:19:57] Dus iedereen heel hartelijk dank.