Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

[0:00:00] Open ik een bijzondere bijeenkomst van wel drie vaste Kamercommissies.

[0:00:03] Te weten de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken,

[0:00:06] de Vaste Kamercommissie van Europese Zaken en de Vaste Kamercommissie

[0:00:09] van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

[0:00:11] Aan de orde is een hoorzitting met de beoogde bewindse personen

[0:00:14] van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

[0:00:17] Ik haal u dan ook welkom aan de heer Veldkamp,

[0:00:19] beoogd minister van Buitenlandse Zaken,

[0:00:21] en mevrouw Klever, beoogd minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

[0:00:25] Welkom in dit huis.

[0:00:27] En er zijn een aantal leden die ook mee gaan doen aan deze oorzitting.

[0:00:31] En dat is de heer Paternotte van D66, mevrouw Teunissen van Partij voor de Dieren,

[0:00:34] de heer Karreman van NSC, mevrouw Zeedijk van NSC, de heer Van Baarle van DENK,

[0:00:39] mevrouw Kamminga van de VVD, de heer Ram van de PVV, de heer Van Dijk van de PVV,

[0:00:44] mevrouw Hirsch van GroenLinks PvdA en de heer Dassen van Volt.

[0:00:50] Even vertellen hoe de procedure gaat zijn.

[0:00:52] De kandidaatbewindspersonen beginnen eerst met elk vier minuten

[0:00:56] toe te lichten waarom zij hier zitten en waarom zij dit ambt ambiëren.

[0:01:00] En dan vervolgens gaan wij een vraag- en antwoordsessie doen

[0:01:03] en dan gaan we gewoon rondes maken.

[0:01:05] En per ronde kan één iemand van een partij een vraag stellen.

[0:01:09] En ik zie dat er twee partijen zijn met twee leden aanwezig, NSC als PVV.

[0:01:14] Dus per ronde kan één van de twee een vraag stellen

[0:01:16] en bij de volgende ronde kan dan de ander een vraag stellen.

[0:01:19] We hebben tot zes uur met een uitlaat tot uiterlijk kwart over zes.

[0:01:24] Volgens mij kan het daarmee een mooie hoorzitting worden.

[0:01:29] Tot slot is het natuurlijk zo dat van het uitspreken van een oordeel of stemming over de kandidaat

[0:01:34] bewindspersonen na afloop van de hoorzitting zal geen sprake zijn, gelet op de vertrouwensregel

[0:01:38] en de grondwettelijke bevoegdheid van de regering tot het benoemen van de bewindspersonen.

[0:01:43] Als er verder geen vragen zijn, nog van de Kamer, nog van de beoogd bewindslieden, dan

[0:01:49] Ik wil graag het woord geven aan de kandidaat, minister van Buitenlandse Zaken.

[0:01:51] Ga je gang.

[0:01:54] Voorzitter, hartelijk dank.

[0:01:56] Het is wel indrukwekkend om hier te zitten met tel elf Kamerleden totaal

[0:02:02] van verschillende fracties.

[0:02:05] En dat is voor mij indrukwekkend, zelfs al ben ik zelf Kamerlid.

[0:02:08] Ik ben nu, voorzitter, ruim zes maanden Kamerlid en veel blijft nog nieuw.

[0:02:13] Bij de marine leerde ik ooit het term inslingeren, het wennen aan de deining van een nieuw schip.

[0:02:18] En vandaag doen we samen iets dat voor ons allen nieuw is, deze hoorzitting.

[0:02:24] Het is een eer om bij u te mogen zijn.

[0:02:27] Ik ben iemand van de theorie en de praktijk.

[0:02:29] Het grote denkwerk is van belang, maar ook het zorgt dat dingen gedaan worden.

[0:02:35] Wie luistert naar de mensen die praktische dingen doen in onze samenleving,

[0:02:39] die hoort de behoefte aan zekerheid in een onrustige wereld.

[0:02:42] Zekerheid van bestaan, zekerheid over de samenleving die we zijn,

[0:02:47] zekerheid van veiligheid en zekerheid dat de overheid er ook voor hen is.

[0:02:52] Er ligt een hoofdlijnenakkoord dat dergelijke zekerheden wil bieden,

[0:02:56] een akkoord dat ik zeker kan dragen.

[0:02:58] Voorzitter, we hebben te maken met een wereld waarin machtsverhoudingen verschuiven,

[0:03:03] oorlog in en nabij Europa woedt en onzekerheid op geld doet.

[0:03:07] Het zal van pas komen dat ik vlieguren heb op internationaal terrein.

[0:03:11] Die heb ik in de Haagse beleidsvoering en aan de Europese onderhandelingstafels,

[0:03:16] Maar ik ken ook de uitvoeringspraktijk van Washington tot Warschau of op de eilanden

[0:03:20] tijdens de migratiecrisis in Griekenland.

[0:03:24] Ik heb telkens samengewerkt met Nederlandse bedrijven, ministeries en organisaties.

[0:03:29] Ik heb gestrande burgers bediend, journalisten uit de gevangenis gepraat, orders helpen

[0:03:33] binnenhalen, ombudsmannen met elkaar doen samenwerken, maatschappelijke organisaties

[0:03:38] wegwijzen gemaakt.

[0:03:40] Voorzitter, het wordt een uitdaging om in te spelen op de grote trends in de wereld,

[0:03:45] zoals de opkomst van Azië, de onzekerheid over de toekomstige koers van de VS als ook

[0:03:51] om tegelijkertijd oog te hebben voor de concrete belangen van Nederlandse burgers, bedrijven

[0:03:57] en organisaties.

[0:03:59] Het hoofdlijnenakkoord leidt tot een aantal stevige bezuinigingen die het departement

[0:04:04] en het postenet fors raken.

[0:04:07] Dit zal pijn doen, zowel intern als wel betreft externe betrekkingen.

[0:04:11] Ik zie het als taak om dit in goede banen te helpen leiden.

[0:04:14] met de blik die ik daarbij kan meebrengen en op een wijze waarbij de organisatie zich

[0:04:19] tevens kan richten op de toekomst.

[0:04:22] Consulaire dienstverlening vind ik belangrijk, ook bij krimpende budgetaire en formatieve

[0:04:27] kaders.

[0:04:28] Nederlandse ambassadeurs mogen worden afgerekend op hun inzet voor Nederlandse burgers en bedrijven

[0:04:33] in het buitenland.

[0:04:35] Maar ten eerste zal ik vooral advies willen inwinnen van de ambtenaren van buitenlandse

[0:04:38] zaken.

[0:04:39] Ik weet dat er binnen het ministerie en op posten heel veel deskundigheid bestaat.

[0:04:44] Ik zal een realistisch buitenlandbeleid willen voeren, dat de belangen van Nederland en Nederlanders

[0:04:50] dient, maar onze waarden niet uit het oog verliest en onze vrijheden verdedigt.

[0:04:55] Dat klinkt abstract, maar het vergt concreet werk.

[0:04:58] Medestanders vinden in de EU, de NAVO of de VN steun voor Oekraïne, blijven waarborgen

[0:05:04] en bijdragen aan verlichting van leed en conflictoplossingen in het Midden-Oosten.

[0:05:08] Nederland heeft een rol te spelen, soms juist ook achter de schermen.

[0:05:11] Vanuit BZ moet je oog hebben voor de ontwikkelingen in de wereld, uiteraard,

[0:05:17] maar ook voor wat er leeft in ons eigen land.

[0:05:20] Het is saakt de vraag wie zijn die mensen ook van antwoorden te voorzien.

[0:05:25] Voorzitter, Nederland is een land waar we trots op zijn,

[0:05:28] maar het is ook kwetsbaar in een wereld van onrust, onzekerheid, haat en geweld.

[0:05:33] Met het hoofdlijnakkoord en de belangen van Nederland voor ogen

[0:05:36] wil ik ons land en de waarden waar wij voor staan beschermen.

[0:05:40] Nederlanders moeten de zekerheid hebben dat ook de minister van Buitenlandse Zaken zich voor hen inzet.

[0:05:45] Dat is een kwestie van goed bestuur en ik zal zorgen dat dit komende periode voor iedereen duidelijk wordt.

[0:05:53] In deze Kamer heb ik heel veel geleerd en ik zal dat blijven doen.

[0:05:57] Ook gezien het extra parlementaire uitgangspunt kijk ik uit naar de samenwerking met de Kamer.

[0:06:02] Dank u voorzitter.

[0:06:05] Dank meneer Veldkamp voor deze bijdrage.

[0:06:07] Dan is het nu de beurt aan mevrouw Klever, ga uw gang.

[0:06:12] Voorzitter, dank voor de gelegenheid om mijn motivatie aan u hier in de Kamer kenbaar te maken.

[0:06:19] Het is voor mij een grote uitdaging en eer om voorgedragen te zijn door de PVV,

[0:06:24] de grootste partij van Nederland, als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

[0:06:29] Ik ben dan ook vastberaden om de taken en verantwoordelijkheden die bij dit ambt horen

[0:06:33] met de grootste zorg en aandacht te vervullen.

[0:06:36] Ik heb ook ingestemd met het hoofdlijnenakkoord van de fracties PVV, VVD, NEC en BBB en dat

[0:06:43] het nieuwe kabinet verder zal uitgaan werken in een regeerakkoord.

[0:06:47] En ik kijk dan ook uit naar een goede samenwerking met de leden van beide Kamers der Staten-Generaal.

[0:06:53] Een goede verstandhouding met de gekozen volksvertegenwoordigers is van wezenlijk belang voor het bereiken van

[0:06:58] resultaten en het functioneren van de parlementaire democratie.

[0:07:01] Dan kort iets over mijzelf, voorzitter.

[0:07:04] Ik ben opgegroeid in Capella aan de IJssel, onder de rook van Rotterdam, met hardwerkende

[0:07:08] ouders die het beste uit zichzelf wilden halen.

[0:07:11] Mijn moeder is van beroep medisch analiste en mijn vader was wetenschappelijk hoofddocent

[0:07:15] filosofie aan de Erasmus Universiteit en Spinoza-kenner.

[0:07:20] Inmiddels ben ik 30 jaar getrouwd met Cor en samen hebben we één zoon en twee dochters

[0:07:24] van 27, 25 en 23 jaar oud en wonen we alweer 24 jaar in het mooie Ermelo.

[0:07:30] Als afgestudeerd bedrijfseconom in Rotterdam heb ik jarenlange werkervaring opgedaan in

[0:07:36] het internationale bedrijfsleven, onder andere als logistiek regiomanager van een scheepvaartbedrijf

[0:07:41] in Midden- en Zuid-Amerika, met als standplaats Santiago de Chile.

[0:07:45] Verder ben ik vermogensbeheerder geweest van het bedrijf van mijn familie.

[0:07:49] Deze ervaringen hebben me belangrijke inzichten gegeven in de dynamiek van internationale

[0:07:54] handel, ondernemerschap en financiën.

[0:07:57] Als eerste en Tweede Kamerlid voor de PVV tussen 2011 en 2017 heb ik mij hard gemaakt om het

[0:08:04] partijprogramma van de partij uit te dragen, zoals mijn inzetten voor een lagere zorgpremie

[0:08:08] en opkomen voor burgers in de knel, waaronder de Groningers met aardbevingsschade.

[0:08:14] Als zakelijk directeur en medeoprichter van Omroep Ongoord-Nederland heb ik het publieke

[0:08:19] omroepenstel van binnenuit leren kennen.

[0:08:22] Zo weet ik dat je als omroep een maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke stroming

[0:08:26] met een aantoonbare achterban dient te vertegenwoordigen.

[0:08:30] Die is breder dan de langste lijnen van een politieke partij.

[0:08:34] Met de inhoud van programma's, onder andere over de nadelen van massa-immigratie en het

[0:08:38] behoud van tradities, blijkt Ongoord-Nederland een klankbord voor veel burgers die tot voor

[0:08:43] de komst van deze aspirant-omroep letterlijk ongehoord waren bij de publieke omroep.

[0:08:48] In mijn beoogde nieuwe rol als minister ben ik er voor alle Nederlanders.

[0:08:52] Wel spreekt het voor zich dat ik het beleid van de regering, het hoofdlijnakkoord en het

[0:08:57] nog op te stellen regeerprogramma zal uitdragen.

[0:09:00] Het kabinet spreekt immers met één mond en voert het beleid van de meerderheid van het

[0:09:05] parlement uit.

[0:09:06] In mijn beoogde taak als minister voel ik mij vooral gesterkt door de Nederlandse bevolking

[0:09:10] die op 22 november duidelijk de koers heeft aangegeven voor het kabinet waar ik deel van

[0:09:15] mag gaan uitmaken.

[0:09:17] En in het bijzonder ben ik vereerd om Nederland te dienen in het licht van mijn familiegeschiedenis.

[0:09:23] Mijn familie van moederskant is in de Tachtigjarige Oorlog vanuit Duitsland met Willem van Oranje

[0:09:28] mee naar Nederland gekomen om Nederland te helpen bevrijden van de Spaanse bezetting.

[0:09:33] Uit die tijd stamt ook de Prinsenvlag, die voor mij dan ook een speciale betekenis heeft.

[0:09:39] Diezelfde familie heeft in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven en dat van hun

[0:09:44] twee jonge kinderen onderdak geboden aan onderduikers.

[0:09:48] Mijn vader is op het einde van de oorlog door de SS neergeschoten...

[0:09:52] en heeft zijn verwondingen ternauwennood overleefd.

[0:09:55] Ik ben er trots op dat mijn voorouders zich op deze manier hebben ingezet...

[0:09:59] voor de vrijheid van Nederland en de Nederlanders.

[0:10:01] En ik hoop als minister zelf ook mijn steentje te kunnen bijdragen...

[0:10:05] aan het welzijn van Nederland. Dank u wel.

[0:10:09] Dank, mevrouw Klever, voor uw bijdrage.

[0:10:13] En dan beginnen we aan de vraag-en-antwoord-sessie

[0:10:15] met als eerste de heer Paternotte van D66. Ga je gang.

[0:10:19] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:10:20] En mijn felicitaties aan de beide beoogd ministers.

[0:10:22] De heer Veldkamp heb ik natuurlijk al in vele vormen van samenwerking

[0:10:25] de afgelopen zeven maanden mogen meemaken aan deze kant van de tafel.

[0:10:29] Mevrouw Klever was dit net de eerste kennismaking,

[0:10:32] en ik natuurlijk wel van televisie.

[0:10:35] Mijn eerste vraag, voorzitter, die gaat over een heel belangrijke kwaliteit

[0:10:39] van bewindspersonen, namelijk dat je in staat bent

[0:10:41] om feit en fictie uit elkaar te houden, dat je zin en onzin kunt scheiden

[0:10:45] en geen dingen verzint.

[0:10:48] En de vraag stel ik, omdat afgelopen week een PVV-Tweede Kamer dit zei,

[0:10:52] dat er geen hongersnood is in Gaza.

[0:10:56] Nou, het World Food Programme, de Wereldgezondheidsorganisatie,

[0:10:58] het Rode Kruis, een hoop organisaties dat er plaatsen zijn,

[0:11:01] die stellen vast dat er hongersnood is daar in Gaza.

[0:11:05] En dat zien we natuurlijk ook aan beelden en aan de cijfers die naar buiten komen,

[0:11:09] maar vooral deze organisaties die dat vaststellen.

[0:11:10] Dus mijn vraag aan de minister die over ontwikkelingshulp zal gaan is,

[0:11:14] is er hongersnood in Gaza?

[0:11:17] Mevrouw Klever.

[0:11:21] Dank voor uw vragen, zeg ik via de voorzitter tegen de heer Paternotte.

[0:11:28] Ik ben niet bij dat debat geweest, dus ik weet niet precies welke uitspraak er gedaan is.

[0:11:35] Maar ik wil in zijn algemeenheid stellen dat het verschrikkelijk is wat daar in het Midden-Oosten gebeurt.

[0:11:40] Dat wordt getijst door heel veel oorlogen.

[0:11:44] Als er oorlog is, is het vaak ook hongersnood.

[0:11:48] Ik hoop natuurlijk snel op vrede.

[0:11:50] Initiatieven voor vrede zijn natuurlijk altijd de beste oplossing voor welke nood dan ook.

[0:11:55] Als overheid en als bewindspersoon moeten we ons baseren op geverifiëerde informatie,

[0:12:01] waarvan we redelijkerwijs mogen aannemen dat deze klopt.

[0:12:03] Daarvoor hebben we natuurlijk ook beschikking over informatie van onze ambassades,

[0:12:09] inlichtingendiensten, bondgenoten en officiële instanties, zoals de VN.

[0:12:13] En op basis van die informatie zal er beleid geformuleerd gaan worden.

[0:12:18] Zullen we de Kamer ook informeren?

[0:12:21] Ik ben beoogd minister en nog geen minister, dus over deze specifieke casus zelf ga ik op dit moment

[0:12:27] verder geen uitspraken doen.

[0:12:30] Dank u wel.

[0:12:31] Dan gaan we naar een vraag van mevrouw Teunissen van Partij voor de Dieren.

[0:12:34] Voorzitter, dank u wel.

[0:12:35] Ik heb een vraag aan mevrouw Klever.

[0:12:38] Het gaat over berichten die zij in het verleden heeft verspreid over omvolking.

[0:12:43] Zo drie tweette zij twee jaar geleden een citaat van Ongehoord Nederland.

[0:12:47] Doe je ogen open, dan zie je de omvolking om je heen.

[0:12:51] Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is het een

[0:12:56] rechtsextremistische complottheorie.

[0:12:57] Dus ik vraag me af of mevrouw Klever nog steeds achter deze berichten staat.

[0:13:02] En zo ja, hoe rijmt u dat dan met de basislijn die u heeft afgesproken, het houden aan de

[0:13:07] democratische rechtsstaat, maar ook wat u net zei, ik ben er voor alle Nederlanders.

[0:13:12] Mevrouw Klever.

[0:13:15] Ja, voorzitter, ik ben er voor alle Nederlanders.

[0:13:17] Dat zeg ik dan hier nog maar eens een keer.

[0:13:20] Waar u op doelt is waarschijnlijk het opinieprogramma Ongehoord Nieuws,

[0:13:26] waar allerlei meningen en opinies aan bod komen van wetenschappers,

[0:13:32] politici, ervaringsdeskundigen, noem maar op.

[0:13:34] En waarschijnlijk doelt u op de uitzending waar een politicus van een van de grootste

[0:13:40] partijen uit Vlaanderen te gast was, de heer Philip de Winter, die een boek heeft geschreven

[0:13:46] over omvolking, die daar een studie van heeft gemaakt.

[0:13:52] Ja, als hij die term wil gebruiken, dan staat het hem vrij om die term te gebruiken.

[0:13:57] Het is niet aan mij om hem daarover te censureren.

[0:14:00] In een opinieprogramma komt een heel breed scala aan meningen voorbij.

[0:14:07] De vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een groot goed.

[0:14:13] Ieder gebruikt zijn eigen woorden, dus ik kan daar verder niet veel meer over schrijven.

[0:14:20] Overigens is het geen omvolkingstheorie.

[0:14:22] Naar ik begreep is de heer Philippe de Jonge juist tegen omvolking en beschrijft hij een

[0:14:29] feitelijke demografische ontwikkeling.

[0:14:32] Als ik het goed heb, was in dat programma ook een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de

[0:14:36] Statistiek aanwezig die de demografische ontwikkeling bevestigde.

[0:14:41] Ook de heer de Migratiedeskundige, de heer Jan van den Beek, bevestigt de feitelijke

[0:14:48] omstandigheden die de heer De Winter dan noemt omvolkingen.

[0:14:51] Maar nogmaals, ieder staat vrij om zijn eigen woorden te kiezen.

[0:14:56] Dit zijn verder ook niet mijn woorden.

[0:15:00] Dank mevrouw Klever.

[0:15:01] En wie mag ik als eerst het woord geven van de NRC?

[0:15:03] Meneer Karaman, gehuigen.

[0:15:05] Dank u wel voorzitter.

[0:15:06] Mijn eerste vraag is aan de heer Veldkamp.

[0:15:08] De heer Veldkamp gaf het ook aan in zijn inleiding dat hij jarenlang ervaring heeft als diplomaat.

[0:15:14] En 30 jaar heeft gewerkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

[0:15:18] Maar als u benoemd wordt en nu gaat uw eerste werkdag,

[0:15:21] Stapt u het departement binnen, dan bent u niet meer de heer Veldkamp,

[0:15:24] maar bent u de minister.

[0:15:25] Wat gaat u op uw eerste werkdag doen?

[0:15:27] En waar gaat uw eerste reis naartoe als minister van Buitenlandse Zaken?

[0:15:32] Meneer Veldkamp.

[0:15:34] Ja, dank u, voorzitter.

[0:15:36] Ja, als je daar binnen stapt, dan ben je in de interne afkortingen methodiek,

[0:15:40] ben je zelfs M. Ja, dat kennen we ook uit films,

[0:15:43] maar dat moeten we er niet bij voorstellen op dat departement.

[0:15:47] Het is gewoon degene die een hele hoop werk zal moeten doen.

[0:15:50] Het eerste wat ik natuurlijk zal doen is advies inwinnen en luisteren naar de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

[0:15:57] Ik ken ze als zeer deskundig, als gemotiveerd, ook zeer getalenteerd.

[0:16:02] Zowel op het departement als op de posten.

[0:16:04] Moet zich indenken vaak ver van huis en soms in echt moeilijke omstandigheden.

[0:16:09] Het is wat makkelijker om in Brussel te zitten, maar het is wat moeilijker om in Kinshasa bijvoorbeeld werkzaam te zijn.

[0:16:15] Ik zal graag hun advies horen.

[0:16:17] En de eerste dingen waar ik naar zal vragen is hoe gaan we om met de zin die ook in het hoofdlijnakkoord staat

[0:16:24] dat we werken aan de oprichting van een tribunaal om de misdaden van IS, ISIS, Daesh te berechten.

[0:16:33] Ik vind dat een heel belangrijk thema.

[0:16:35] Ik ben blij dat het in het hoofdlijnakkoord staat.

[0:16:36] Het helpt ook de blik te draaien naar wie de slachtoffers van de IS-strijders zijn geweest.

[0:16:44] Denk ook even aan de 2700 Yazidis, die nog altijd gegijzeld of vermist zijn.

[0:16:50] Ik vind het belangrijk om daarnaar te kijken.

[0:16:51] Iets anders waar ik naar zal vragen hoe het staat met de rol van buitenlandse zaken rond MH17.

[0:16:57] En ook daar nog de nieuws is te vermelden.

[0:17:00] Als de heer Karreman vraagt naar wat worden de eerste reizen?

[0:17:03] Ik weet, de eerste reis staat sowieso op de rol, ook voor de toekomstige minister-president,

[0:17:10] de NAVO-top op 10, 11 juli.

[0:17:12] En ik geloof dat vier juli hier een commissiedebat al geagendeerd staat

[0:17:15] over die NAVO-top en dat is in Washington.

[0:17:19] Dus dat is belangrijk.

[0:17:20] Ik krijg misschien ook een bijzonder Nederlands tintje dit keer.

[0:17:23] De eerste bilaterale reis, ja, daar zal ik me graag in laten adviseren,

[0:17:28] maar ik kan me zo voorstellen dat dat bijvoorbeeld naar Oekraïne zal zijn

[0:17:30] en dat ik dat graag samen zou willen doen met ook de minister van Defensie.

[0:17:37] Dank u voorzitter.

[0:17:39] Dank, meneer Veldkamp.

[0:17:40] Meneer Van Barlen van Denk met uw eerste vraag.

[0:17:44] Mevrouw Klever heeft bij Omgehoord Nederland gewerkt.

[0:17:49] Een omroep waarbij onweersproken de racistische omvolkingstheorie is geuit die uit de natieliteratuur komt.

[0:17:57] En heeft in tweets de omvolkingstheorie ook verdedigd.

[0:18:02] Nederlanders met een andere afkomst die vervangen niemand.

[0:18:07] Dat zijn gewoon Nederlanders.

[0:18:08] En mevrouw Klever heeft ook een column geschreven waarin ze vluchtelingen heeft verdacht gemaakt

[0:18:15] want zij heeft gezegd vluchtelingen brengen tbc, hepatitis polio, cholera, tyfus en andere

[0:18:22] exotische ziektes met zich mee.

[0:18:24] Voorzitter, mevrouw Klever zegt bewindste persoon te willen zijn voor alle Nederlanders.

[0:18:31] U kunt niet geloofwaardig bewindspersoon zijn voor alle Nederlanders als u geen afstand

[0:18:36] neemt van de verwerpelijke uiting dat Nederlanders met een andere afkomst

[0:18:41] andere Nederlanders vervangen en dat vluchtelingen ziektes met zich

[0:18:45] meebrengen. Neem daar afstand van, vraag ik aan u, want anders kunt u niet

[0:18:49] geloofwaardig bewindspersoon zijn voor alle Nederlanders.

[0:18:53] Vierde voorzitter graag meneer Van Baarlen en dan geef ik nu het woord aan

[0:18:56] mevrouw Klever. Ja voorzitter ik heb even

[0:18:59] meegeschreven want er worden diverse stellingen geponeerd en

[0:19:06] Over omvolking heb ik het net al gehad, wat daar het verhaal was.

[0:19:12] Ik heb zelf die woorden niet in de mond genomen.

[0:19:15] Dat was een gast in de uitzending van Ongehoord Nieuws.

[0:19:20] Het label dat dat racistisch zou zijn, dat deel ik niet met u.

[0:19:27] Dan zegt u ook nog dat u dat in tweets heeft verdedigd.

[0:19:30] Nee, volgens mij heb ik dat niet gedaan.

[0:19:32] Ik retweet wel eens wat van Ongoord-Nederland komt.

[0:19:37] Dingen die in een maatschappelijke discussie, waar een maatschappelijke discussie over plaatsvindt,

[0:19:42] dat retweet ik wel eens, dat klopt.

[0:19:44] Maar verdedigen, nee.

[0:19:45] En het is ook geen theorie, zoals ik net al gezegd heb.

[0:19:47] Het is gewoon een politicus van een van de grootste partijen in Vlaanderen, die daar een boek over heeft

[0:19:53] geschreven en die daarover heeft verteld in de uitzending.

[0:19:56] En nogmaals, het zijn niet mijn woorden, maar ik neem er ook geen afstand van.

[0:20:03] Dan ben ik ook blij dat u vraagt naar die zin over dat er vluchtelingen ziektes mee zouden

[0:20:11] nemen.

[0:20:12] Ik heb dat ook gelezen op internet en dat komt uit een column van mijn hand, ik meen

[0:20:16] uit 2014.

[0:20:19] En in die column baseer ik mij op een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin

[0:20:25] aangegeven staat dat deze ziektesoorvluchtelingen meegenomen worden.

[0:20:29] Dat is niet om vluchtelingen te stigmatiseren, dat was een pleidooi om te zorgen voor een

[0:20:35] medische screening du moment dat die vluchtelingen in Nederland aankomen.

[0:20:39] Zo was er in de oorlog in Syrië bijvoorbeeld dat kinderen niet meer ingeënt werden tegen

[0:20:44] polio.

[0:20:45] Dus op het moment dat ze in Nederland aankomen, heb ik de minister gevraagd, zorg er dan voor

[0:20:51] dat ze gescreend worden en dat ze alsnog die inenting krijgen.

[0:20:54] Dus dat lijkt mij juist goed beleid.

[0:20:59] De volksgezondheid is de volksgezondheid van iedereen die zich in Nederland bevindt,

[0:21:03] en dus ook de asielzoekers, voorzitter.

[0:21:06] En zo ook een aantal andere ziektes.

[0:21:09] En in dat artikel van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt ook gepleit voor een medische screening.

[0:21:15] Ook Europa-breed werd daarin gepleit.

[0:21:18] Dat artikel is niet meer online.

[0:21:20] Ik had er wel een link in staan in mijn artikel naar dat onderzoek van

[0:21:24] het Wereldgezondheidsorganisatie.

[0:21:27] Maar als u even googelt, dan ziet u diverse wetenschappelijke bronnen die

[0:21:31] bevestigen dat dit het geval is.

[0:21:33] Dus ik hoop dat ik hiermee voldoende uitleg heb gegeven aan de heer Van Paarlen.

[0:21:39] Dank, mevrouw Kleven.

[0:21:40] Dan is het woord aan mevrouw Kamminga van de VVD.

[0:21:43] Dank, voorzitter.

[0:21:44] Laat ik beginnen met beide beoogd bewindspersonen te feliciteren met de plek

[0:21:49] die ze mogelijk gaan krijgen en gaan innemen.

[0:21:53] Volgens mij zien de meeste vragen in deze ronde op mevrouw Klever, dus laat ik daar beginnen.

[0:21:58] We zijn als Nederland een mooi handelsland en dan zijn we gebaat bij een open economie.

[0:22:03] Daar horen ook goede open betrekkingen bij, zowel bilateraal als multilateraal.

[0:22:08] Ik vroeg me af hoe mevrouw Klever zich hiervoor verder gaat inzetten en welke kansen ze ziet.

[0:22:14] En of zij daar ook belemmeringen ziet of in ieder geval aandacht wil hebben voor het feit dat zij natuurlijk

[0:22:20] in het verleden, we zijn hier al een paar keer, een ruggebaseerde uitspraak in Uitingen heeft gedaan die

[0:22:25] mogelijk in landen waar wij wel een belang hebben, dat we daar die goede relaties hebben, dat die daar

[0:22:29] wellicht anders naar kan kijken dan hoe mevrouw Klever het nu net omschrijft.

[0:22:33] Mevrouw Klever.

[0:22:35] Ja, voorzitter, dank voor deze vraag.

[0:22:38] Handel is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor een land als Nederland.

[0:22:42] Nederland is ook groot geworden met handel.

[0:22:45] En Nederland verdient ook veel geld met handel.

[0:22:48] En als beoogd minister voor buitenlandse handel wil ik me daar ook voor inzetten

[0:22:52] dat Nederlandse bedrijven handel kunnen drijven met het buitenland.

[0:22:59] Dus dat is een heel belangrijk aandachtspunt.

[0:23:04] Hoe ik dat ga doen?

[0:23:06] Nou, ik kom straks op een ministerie waar ongelofelijk veel expertise is.

[0:23:10] Het allereerste wat ik ga doen, is natuurlijk met al die mensen praten die hier al jarenlang

[0:23:16] mee bezig zijn, die veel expertise hebben opgebouwd en mijn oor te luisteren leggen naar alle

[0:23:22] belanghebbenden.

[0:23:24] Dan zal ik daar beleid op formuleren, wat ik ongetwijfeld ook met uw Kamer zal delen

[0:23:29] en waar wij dan ook zullen debatteren.

[0:23:32] Dan vraagt u ook aan mij hoe ik dat in het licht zie van eerdere uitspraken.

[0:23:38] Ik hoor geen uitspraak waar u dan twijfels over heeft.

[0:23:43] Dus die vraag kan ik niet beantwoorden.

[0:23:45] Dank, mevrouw Kleven.

[0:23:47] En dan, wie gaat als eerste?

[0:23:48] Meneer Van Dijk van de PVV, Huigan.

[0:23:50] Dank u wel, voorzitter.

[0:23:52] En mijn vraag richt zich aan beoogd minister van Buitenlandse Zaken, de heer Veldkamp.

[0:23:58] Allereerst beide kandidaten natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie nominatie.

[0:24:04] De volgende vraag. Het afgelopen jaar zijn er meerdere keren vertrouwelijke stukken van het

[0:24:09] departement gelekt naar de pers. Ambtenaren die het niet eens waren met het Israël-beleid van de

[0:24:14] Nederlandse regering demonstreerden meerdere dagen voor de ingang van het ministerie van Buitenlandse

[0:24:18] Zaken. Dan mijn vraag daarover. Gaat u de discipline strakker handhaven dan uw voortganger

[0:24:25] heeft gedaan? En hoe gaat u ervoor zorgen dat ambtenaren niet onder werktijd tegen het kabinetsbeleid

[0:24:31] demonstreren. Meneer Veldkamp, aan u het woord.

[0:24:36] Dank u en dank voor de vraag van de heer Van Dijk.

[0:24:41] Ja, nogmaals, ik ken de ambtenaren van

[0:24:42] buitenlandse zaken als deskundig, gemotiveerd, getalenteerd.

[0:24:46] Ik win ook graag hun advies in.

[0:24:49] Hoe intern precies de situatie zich moet

[0:24:52] verhouden over professionaliteit en interne discipline.

[0:24:56] Dat is typisch iets wat ik heel graag aan de

[0:24:58] de secretaris-generaal zou vragen na aantreden.

[0:25:03] Ik ga ervan uit dat het beleid is dat er niet in de baatsentijd wordt gedemonstreerd,

[0:25:09] maar dat dat wel buiten de baatsentijd zal kunnen.

[0:25:14] Het lekken van stukken of anderszins, dat is om geen enkele reden geoorloofd.

[0:25:21] Dat past ook niet bij de codes die het Rijk hanteert.

[0:25:24] Dat is ook iets waar ik van uit wil gaan dat de ambtelijke top daar duidelijk en stellig mee omgaat.

[0:25:32] Maar ik ken het ministerie nogmaals als een ministerie van professionele mensen.

[0:25:38] Ja, er zijn allerlei onderzoeken geweest die erop wezen dat het soms een naar binnen gerichte organisatie is.

[0:25:44] Qua cultuur, dat mag misschien iets opener naar bestuurlijk Den Haag.

[0:25:48] Dat mag misschien iets opener naar ook wat er leeft soms in de Nederlandse samenleving.

[0:25:52] Maar nogmaals, ik vind dat vooral iets waar ik een gesprek over wil hebben

[0:25:58] in de eerste plaats met de secretaris-generaal.

[0:26:00] Ik wil weten wat er eventueel is voorgevallen, waar ik nu niet alles van af weet.

[0:26:06] Hoe daarop gehandeld is en wat dat betreft de koers zal zijn.

[0:26:11] En ik ga daar nu geen uitspraken over doen, maar ik ga heel graag wel de ambtenaren ontmoeten.

[0:26:17] En als ik kijk hoe ik zelf ben geïnspireerd in het verleden,

[0:26:21] ook door bewindspersonen.

[0:26:23] We hebben ook voor bewindspersonen gewerkt,

[0:26:26] als rechterhand

[0:26:27] en ook als lijnamtenaar.

[0:26:29] Dan kijk ik daar heel erg naar uit

[0:26:31] en heb ik als een voorbeeld

[0:26:33] voor een minister, iemand die kortstondig minister van

[0:26:35] Buitenlands Zaken is geweest, Peter Kooimans

[0:26:37] in de jaren negentig. Dat was iemand

[0:26:39] die oog had ook voor jonge mensen, ook omdat hij

[0:26:41] voormalig hoogleraar was

[0:26:43] en af en toe zich heel goed

[0:26:45] luisterde naar het adviezen van de directeur-generaal,

[0:26:47] maar af en toe ook over de directeur-generaal boog

[0:26:49] naar de jonge medewerker en vroeg, hoe kijk jij daarnaar?

[0:26:52] Heb je daar een idee bij?

[0:26:53] Nou, dat wil ik graag doen, maar dan verwacht ik inderdaad

[0:26:57] professionele, inhoudelijke antwoorden.

[0:27:01] Dank, meneer Veldkamp.

[0:27:02] En dan is het woord aan mevrouw Hirsch van GroenLinksPV vandaag.

[0:27:05] Laat dat, als je met zoveel Kamerleden bent.

[0:27:08] Goedemiddag.

[0:27:09] Ik wil even doorgaan op de vraag die mijn collega Van Baarle eerder stelde.

[0:27:15] Ik ben hem nu kwijt.

[0:27:16] Mevrouw Klever geeft aan dat zij denkt dat omvolkingstheorieën niet racistisch zijn.

[0:27:22] Volgens de NCTV is het een extreemrechtse complottheorie.

[0:27:26] Kan zij in ieder geval beamen dat omvolking een extreemrechtse complottheorie is

[0:27:31] die zijn oorsprong vindt in de nazi-ideologie?

[0:27:35] Mevrouw Klever, ga u gang.

[0:27:39] Voorzitter, nee, dat kan ik niet beamen.

[0:27:45] Omvolkingstheorie, daar hebben wij het met Omroep Ongoord Nederland nooit over gehad.

[0:27:51] We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus.

[0:27:59] Dat is volgens mij wat anders dan een theorie, want dan zeg je dat er een beleid achter schuilt

[0:28:04] of wat dan ook.

[0:28:05] Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling.

[0:28:13] En ja, je kan het noemen hoe je het wilt, maar ik zou het niet een complottheorie willen noemen.

[0:28:20] Dank u wel.

[0:28:22] Meneer Dassen van Volt, met uw eerste vraag.

[0:28:24] Ja, dank u voorzitter en dank voor de introducties.

[0:28:27] Ik heb een vraag aan de heer Veldkamp.

[0:28:29] Ook gehoorende wat mevrouw Klever net aangeeft over omvolkingstheorieën.

[0:28:35] Maar ook wat zij eerder op Twitter onder andere schreef.

[0:28:38] importeren chaos uit Afrika, nu actueler dan ooit, zei zij daar zelf bij.

[0:28:44] Ik zou graag van de heer Veldkamp horen hoe hij dit in dat diplomatieke speelveld ziet,

[0:28:50] waar het ministerie daar voor verantwoordelijkheid is.

[0:28:53] En hoe hij vindt dat dit ook in lijn is met de rechtsstaatprincipes

[0:28:58] die zijn afgesproken tussen de coalitiepartijen.

[0:29:03] Meneer Veldkamp, aan u het woord.

[0:29:06] Ja, dank aan de heer Dassen voor zijn vraag.

[0:29:08] We hebben een hoofdlijnakkoord dat ik volledig kan dragen en ook aan het bijgedragen aan de onderhandelingstafel.

[0:29:15] We hebben ook afspraken gemaakt in de formatie.

[0:29:18] Afspraken in Hilversum in januari, die toen leidde tot zeven punten,

[0:29:22] die u terug kunt vinden in het verslag van informateur Plasterk van 12 februari,

[0:29:27] met betrekking tot grondwet, grondrechten, democratische rechtsstaat.

[0:29:32] Ik zal geen concessies willen doen aan die afspraken die toen zijn gemaakt

[0:29:37] en zal ook zelf intern binnen het kabinet scherp willen zijn

[0:29:42] als er beleidsvoornemens komen van bewins die daarna eenmaal te zijn beëdigd

[0:29:47] of uitspraken die in dat kader van die afspraken niet door de beugel zouden kunnen.

[0:29:53] Dus ik ga niet normaliseren wat niet normaal is en wat niet normaal kan zijn.

[0:29:58] Het is niet mijn stijl om daar meteen in het openbaar dan op actie te nemen,

[0:30:05] maar wel om intern aan te spreken en uit te spreken.

[0:30:10] En ik verwacht dat alle collega's dat doen.

[0:30:12] En ik meen er ook vertrouwen in te mogen hebben.

[0:30:15] We leggen straks een eed af op de grondwet.

[0:30:18] Wij zijn de majesteit de koning.

[0:30:19] En ik reken erop dat die eed door alle bewindslieden serieus zal worden genomen.

[0:30:26] Dank meneer Veldkamp.

[0:30:27] En dan zit de eerste ronde met vragen erop.

[0:30:29] Ik hoop dat de beoogd bewindslieden zich nog goed voelen,

[0:30:32] want we hebben nog anderhalf uur, dus we gaan nog even door.

[0:30:34] Het is wel bijzonder dat we niet door kunnen vragen zoals in een normaal debat,

[0:30:37] maar we hebben nog een paar rondes te gaan, dus eens kijken wat voor vragen nog meer komen.

[0:30:41] Meneer Paternodde, met uw tweede vraag.

[0:30:43] Voorzitter, ik denk dat de vraag van de heer Dassen nog niet helemaal goed beantwoord is,

[0:30:46] want hij vroeg naar de diplomatieke gevolgen.

[0:30:48] Ik denk dat dat heel relevant is, omdat we hier twee boogministers die daar zich in het verleden

[0:30:54] totaal anders over hebben uitgelaten, omdat er één zegt,

[0:30:56] nou, Oekraïne is de agressor en de andere zegt, Rusland is de agressor.

[0:31:00] Dus de vraag aan de heer Veldkamp naar de diplomatieke gevolgen,

[0:31:02] Ik zou die toch graag ook beantwoord willen zien.

[0:31:05] Meneer Veldkamp.

[0:31:08] Ja, dank aan de heer Patenotte.

[0:31:10] Ja, dat kan.

[0:31:11] Als je zegt bijvoorbeeld Oekraïne of Rusland.

[0:31:14] Er staat een heel duidelijk passage in het hoofdlijnakkoord over steun aan Oekraïne.

[0:31:19] En ik ga er dan dus ook vanuit en wil er vanuit gaan dat het hoofdlijnakkoord

[0:31:24] door alle bewindslieden op die manier zal worden uitgevoerd.

[0:31:27] Dat is waar ik vanuit wil gaan.

[0:31:28] En ik denk dat dat heel goed uit te leggen is ook in het buitenland.

[0:31:32] Ja, is dit een hoofdlijnakkoord van een politieke samenwerking van vier verschillende partijen

[0:31:38] die van een hele verschillende achtergrond komen, een extra parlementair karakter ook

[0:31:42] heeft.

[0:31:43] Ja, zul je daar in het buitenland ook vragen krijgen, hoe zit dat in elkaar, waar gaat

[0:31:48] u vanuit?

[0:31:49] Die vragen kunnen worden beantwoord, die vraag heb ik in diverse rollen in het verleden ook

[0:31:54] mogen beantwoorden.

[0:31:55] Tijdens kabinetten Rutte, inclusief Rutte I, de verkiezingsuitslag is natuurlijk ook door

[0:32:00] verschillende, vanuit verschillende landen waargenomen.

[0:32:03] En het staat ook breder Europees internationaal niet helemaal op zichzelf.

[0:32:07] Maar ik heb er vertrouwen in, voorzitter, dat ik een uitleg ook zal kunnen geven.

[0:32:13] En nogmaals, er staat een hele duidelijke zin in het hoofdlijnakkoord over steun aan Oekraïne.

[0:32:18] En die steun, die gaan we ook voluit geven, zoals die in het hoofdlijnakkoord staat.

[0:32:25] Dank meneer Veldkamp. Mevrouw Teunissen, met uw tweede vraag.

[0:32:28] Ik heb nog een vraag aan de heer Veldkamp.

[0:32:32] U hoorde uw beoogde collega net zeggen over omvolking dat dat geen theorie is, maar een fenomeen,

[0:32:40] dat het niet racistisch zou zijn en dat het zelfs onderschreven zou worden door het CBS.

[0:32:46] Tegelijk zegt u dat u niet gaat normaliseren wat niet normaal is.

[0:32:50] Vraag ik aan de heer Veldkamp of u het normaal vindt dat uw beoogd collega nu iets presenteert

[0:32:56] als een feitelijk fenomeen, terwijl dat eigenlijk ook volgens de NCTV een extreemrechtse

[0:33:02] complottheorie is die zijn oorsprong vindt in de natie-ideologie.

[0:33:09] Voorzitter, ik ga hier nu niet de opinies van mevrouw Klever tot termijnen maken, maar ik ga ze ook

[0:33:14] niet recenseren. Ik ga uit van het hoofdlijnakkoord, ik wil uitgaan van de afspraken die ook in Hilversum

[0:33:19] zijn gemaakt en ik wil ook kijken naar het feit dat we straks nog, voordat het kabinet op het bordes

[0:33:27] gaat een eed afleggen bij de koning en neem dat als vertrekpunt.

[0:33:33] Ik wil vertrouwen hebben in de democratische rechtsstaat in Nederland en zal die ook helpen bewaken.

[0:33:42] Dank, meneer Veldkamp. Mevrouw Zijdeik, met uw eerste vraag.

[0:33:49] Ja, dan denk ik dat ik graag een vraag wil stellen, ook weer aan mevrouw Klever,

[0:33:54] een beetje in lijn met eerdere vragen.

[0:33:57] Voor nieuwsuurzaalcontract zijn de waarden authenticiteit en transparantie heel belangrijke

[0:34:02] waarden.

[0:34:03] Veel beoogde bewindslieden met een PVV-achtergrond zeggen in hun toekomstige functie dat ze ander

[0:34:10] gedrag aan te meten zijn dan in het verleden.

[0:34:14] In uw beoogde functie denk ik inderdaad ook dat dat nodig is.

[0:34:19] Hoe kunt u dat dan met authenticiteit doen, bijvoorbeeld op het moment dat u de gast bent

[0:34:24] in het buitenland er geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld het voorbeeld dat u net gaf,

[0:34:29] bijvoorbeeld uw nexitactiviteiten die op uw cv staan of uitspraken over het afschaffen van

[0:34:35] ontwikkelingssamenwerking of het Zwarte Pietenjournaal. En dan ook met het idee dat ik

[0:34:40] ook zelf moeite heb met een uitleg waarom die activiteiten oké waren.

[0:34:46] Mevrouw Klever, nu het woord.

[0:34:48] Dank voor de vraag.

[0:34:52] In mijn inleiding heb ik gepoogd aan te geven dat ik in diverse rollen heb geacteerd.

[0:35:01] Als eerste kamerlid en later tweede kamerlid voor de PVV ben je een volksvertegenwoordiger.

[0:35:09] Dan vertegenwoordig je je kiezers in het Nationale Parlement en dan is het verkiezingsprogramma

[0:35:15] van de partij leidend.

[0:35:17] Als directeur van een omroep, zeker in het Nederlandse omroepbestel, daar is de regel

[0:35:27] dat je alleen maar toe kan treden tot dat bestel als je een bepaalde maatschappelijke stroming

[0:35:32] of religieuze stroming vertegenwoordigt.

[0:35:35] En wij zijn als omroep toegetreden omdat wij een bepaalde maatschappelijke stroming vertegenwoordigden

[0:35:40] die ook weer groter is dan langs de lijnen van één of twee partijen.

[0:35:45] Het is een breed front.

[0:35:48] In die rol vertegenwoordig je dus een bepaalde achterban, je leden eigenlijk.

[0:35:55] En straks als minister is er natuurlijk weer een andere rol.

[0:36:00] Dat is nog breder, dan ben je er als minister voor alle Nederlanders.

[0:36:04] En er ligt een heel mooi hoofdlijnenakkoord.

[0:36:07] Daar hebben vier partijen maandenlang over onderhandeld.

[0:36:11] Daar hebben vier partijen hun handtekening onder gezet.

[0:36:14] En daar heb ik mij ook aan gecommitteerd.

[0:36:18] En als minister is het mijn rol om het hoofdlijnenakkoord uit te voeren.

[0:36:22] En dat zal ik dan ook, naar eer en geweten, zal ik dat doen.

[0:36:26] Ik ben straks niet meer kamerlid voor de PVV die zich alleen maar voor de PVV-achterban opkomt.

[0:36:32] Ik ben straks niet meer omroepdirecteur van Ongoord-Nederland die de maatschappelijke stroming vertegenwoordigt.

[0:36:39] Ik ben straks minister van alle Nederlanders.

[0:36:43] En u kunt ervan verzekerd zijn dat ik me ook op die manier zal opstellen.

[0:36:50] Dank u wel. Meneer Van Baarle.

[0:36:53] Ja, voorzitter. De heer Veldkamp gaf net aan dat hij denkt dat het internationaal prima uit te leggen is dat hij een collega-minister heeft die geen afstand neemt van de omvolkingstheorie.

[0:37:06] En dat het internationaal uit te leggen is dat zij bewindspersoon is.

[0:37:11] Zou ik hem even heel concreet kunnen maken?

[0:37:12] Stel nou dat u met z'n tweeën op een dienstreis gaat naar Marokko.

[0:37:17] Hoe gaat u dan uitleggen aan de Marokkaanse regering dat uw collega vindt dat er minder minder minder Marokkanen moeten zijn?

[0:37:25] En stel nou dat u op dienstreis gaat naar een land waarbij het dominante geloof het islamitische geloof is.

[0:37:33] Hoe gaat u dan uitleggen dat uw collega vindt dat de islam een kwaadaardige ideologie is?

[0:37:38] want dat heeft zij als PVV'er deze standpunten jarenlang verkondigd en ondersteund.

[0:37:44] Hoe gaat u dat uitleggen?

[0:37:45] Meneer Veldkamp.

[0:37:48] Ja, voorzitter, meneer Van Baarle lijkt mij woorden in de mond te leggen,

[0:37:52] maar als hij het heeft over bijvoorbeeld een bezoek aan Marokko,

[0:37:56] ik heb mevrouw Klever niet horen zeggen minder, minder Marokkanen.

[0:38:01] Ik heb haar ook niet horen spreken over kwaadaardig ideologieën.

[0:38:05] Ik heb haar zelfs meermaals horen zeggen er straks voor alle Nederlanders te zijn.

[0:38:12] Dat zal ik ook zijn.

[0:38:13] Dat is de garantie die ik u ook kan afgeven.

[0:38:17] U kunt nee schudden, meneer Van Baarle, maar ik schud ja.

[0:38:20] Want ik hecht, en ik neem aan u ook, ik hecht aan de grondwet.

[0:38:24] En ook artikel 1 daarvan.

[0:38:26] Allen die zich in Nederland bevinden, et cetera.

[0:38:28] Inclusief alle elementen daarvan.

[0:38:29] Voor mij maakt niet uit wat iemands afkomst is in Nederland.

[0:38:33] Voor mij maakt niet uit wat iemand seksuele geaardheid is in Nederland.

[0:38:37] Voor mij maakt niet uit welk gender iemand al of niet verklaard heeft.

[0:38:41] Voor mij maakt niet uit wat de persoonlijke opvattingen zijn.

[0:38:44] Ik wil er staan, straks, voor alle Nederlanders, voor iedereen in Nederland.

[0:38:49] En ik neem aan dat dat voor ieder lid van het kabinet dat straks op het bordet staat na het afleggen van de eet bij de koning, zal gelden.

[0:38:57] Dat is wat ik houd op uitvoeren.

[0:39:00] En dat is waar ik ook voor zal staan in de eenvreemde.

[0:39:03] Ik heb een track record, zeg ik tegen de heer Van Baarle, als het gaat om het opkomen ook voor de rechten die in de Nederlandse samenleving gelden.

[0:39:11] Dat hoeft niet altijd op belerende toon in andere landen.

[0:39:14] Maar ik wil wel staan waar Nederland en de Nederlandse samenleving in al zijn diversiteit en verschillen in geaardheden en dergelijke voor staat.

[0:39:22] En dat is mijn track record en dat zal ik blijven doen. Dat past bij mij.

[0:39:26] Dank, meneer Veldkamp.

[0:39:27] Mevrouw Kamminga, met uw tweede vraag.

[0:39:30] Ja, dank u wel.

[0:39:30] En mijn vraag is ook aan de heer Veldkamp.

[0:39:32] Die had het in een eerdere reactie op een van de vragen over de rechtsstaat in Nederland

[0:39:36] in het belang daarvan en refereerde ook aan de uitgangspunten in het hoofdlijnenakkoord.

[0:39:40] Ik vroeg me af hoe de heer Veldkamp aankijkt tegen ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat

[0:39:44] in bijvoorbeeld een land als Hongarije of nu ook Wislobekije, waar er vandaag ook weer berichten

[0:39:47] over hoe zij omgaan met de media.

[0:39:51] En wat gaat zijn positie zijn op dit punt?

[0:39:53] Hoe gaat hij zich positioneren binnen de Europese Unie op dit punt?

[0:39:57] Meneer Veldkamp.

[0:40:00] Ja, voorzitter.

[0:40:02] De rechtsstaat, ook in de Europese Unie.

[0:40:05] Dan lopen we eigenlijk al vooruit op het volgende blokje over de EU, denk ik.

[0:40:10] Maar ik wil die graag beantwoorden.

[0:40:13] Kijk, mijn ervaring, en ik heb ook in Midden-Europa jarenlang gewoond en gewerkt

[0:40:17] en in veel van de landen bezocht,

[0:40:19] mijn ervaring is dat landen, voordat ze toetreden tot de Europese Unie,

[0:40:24] dat daar de beste hefboom zit om hen tot transitie te bewegen,

[0:40:30] tot een transformatie.

[0:40:31] Ook op het gebied van rechtsstatelijkheid, rechtsstraat en democratische waarde.

[0:40:39] Ook toen ik in Polen woonde, midden jaren negentig,

[0:40:42] werd daar eigenlijk al gezegd...

[0:40:44] ja, de ontwikkeling die dit land zal doormaken,

[0:40:46] zal niet altijd in de rechte lijn zijn.

[0:40:48] Dat zal soms terugvallen en daar zullen hobbels in zijn.

[0:40:50] En die horen misschien wel bij die transitie die het land gaat hebben.

[0:40:53] en die hebben we ook in een land als Polen gezien.

[0:40:55] Polen heeft jarenlang artikel 7-procedure op EU-gebied aan de broek gehaald.

[0:41:00] Dat is nu weg, gelukkig, maar Hongarije zit nog in die situatie.

[0:41:04] En dat is iets wat inderdaad zorgelijk is

[0:41:06] en waar ik vind dat we ook best strak mogen zijn.

[0:41:09] Dus we mogen strak zijn op het gebied van waar de standaarden,

[0:41:13] waar EU-lidstaten aan moeten voldoen.

[0:41:15] Dat mag ook gevolgen hebben, dat mag ook gevolgen hebben financieel

[0:41:18] in het kader van bepaalde bedragen die EU gelden,

[0:41:23] die al of niet mogen worden bevroren of uitgekeerd.

[0:41:26] Dat past allemaal in zo'n artikel 7-procedure.

[0:41:29] Maar waar ook om gaat, is dat we kijken richting uitbreiding van de Europese Unie,

[0:41:35] dat landen voldoen aan eisen voordat ze een stapje zetten op het toetredingspad.

[0:41:42] Daar gelden uiteindelijk de Kopenhagen-criteria,

[0:41:44] de Europese Raad voor Kopenhagen 1993.

[0:41:47] Ik vind ook dat we daar geen concessies aan mogen doen.

[0:41:49] We moeten heel strak letten op de rechtsstatelijkheid en dergelijke,

[0:41:54] voor dat landen daaraan tot de EU toetreden,

[0:41:56] want daar zit de sterkste hefboom.

[0:41:58] Daarna wordt het een stuk lastiger.

[0:42:00] Maar neem een land, als ik een land mag noemen,

[0:42:02] neem een land op de westelijke balkan met toetredingsperspectief als Servië.

[0:42:05] Als het Servië van president Vucic, zoals het op dit moment

[0:42:09] daar de praktijk plaatsvindt op het gebied van persvrijheid en dergelijke,

[0:42:13] op dit moment zou toetreden tot de Europese Unie,

[0:42:15] dan zou het, vind ik, niet voldoen aan de EU-vereisten

[0:42:19] en dan zou het ook heel lastig worden om de situatie daar te corrigeren.

[0:42:24] En sterker, dan zou de Europese Unie op dit moment

[0:42:28] met die toetreding ook niet versterkt worden, maar eerder verzwakt.

[0:42:31] Dus ik wil daar strak op toezien en ik wil daar goed op letten.

[0:42:35] Is dat makkelijk na toetreding? Nee, dat is niet makkelijk na toetreding.

[0:42:39] En dus moeten we eraan werken

[0:42:41] dat voortoetreding landen strak voldoen aan de vereisten

[0:42:44] En zo mogelijk helpen we daar ook bij.

[0:42:48] Dank u, meneer Veldkamp.

[0:42:49] Ik wil even iets verduidelijken.

[0:42:50] Ik weet niet of dat helemaal helder is.

[0:42:52] Maar er was ooit sprake dat we misschien in drie rondes zouden werken,

[0:42:54] omdat we hier met drie commissies zitten.

[0:42:56] Maar dat doen we niet.

[0:42:57] We doen gewoon rondes.

[0:42:58] En er worden gewoon vragen gesteld over alle onderwerpen die dit ministerie betreft.

[0:43:02] Dus dat is de werkwijze van vandaag.

[0:43:06] De heer Ram, met uw eerste vraag.

[0:43:07] Ja, ga uw gang.

[0:43:08] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:43:10] En allereerste felicitaties naar de beoogde ministers.

[0:43:14] Ik ben heel erg optimistisch en ik zal vertellen waarom.

[0:43:18] Allereerst is het geweldig nieuws dat ontwikkelingssamenwerking ontwikkelingshulp wordt.

[0:43:22] En het tweede, echt historisch te noemen, dat mevrouw Klever de eerste minister wordt sinds jaren

[0:43:27] die 2,4 miljard mag bezuinigen op ontwikkelingshulp.

[0:43:31] Fantastisch nieuws voor de Nederlandse burger.

[0:43:34] Kan mevrouw Klever reflecteren hoe ze deze mooie bezuiniging gaat vormgeven?

[0:43:38] Mevrouw Klever, ga je gang.

[0:43:41] Ja, voorzitter. Dank voor de vraag.

[0:43:43] Er ligt natuurlijk een heel mooi hoofdlijnenakkoord van de vier partijen.

[0:43:50] Dat hoofdlijnenakkoord belooft een lastenverlichting voor de burger, een lagere zorgpremie en een

[0:44:00] aantal andere mooie punten.

[0:44:03] Het is natuurlijk zo dat dat ergens van betaald moet gaan worden.

[0:44:07] Je kan je euro maar één keer uitgeven.

[0:44:09] En inderdaad is een bezuiniging vanaf 2027 beoogd van 2,4 miljard jaarlijks op ontwikkelingshulp.

[0:44:19] Dat is geld wat nu naar het buitenland wordt gedragen en wat we nu in Nederland aan een

[0:44:26] Nederlandse burger gaan besteden.

[0:44:29] En als je kijkt dat er zo'n ongeveer 800.000 mensen onder de armoedegrens leven, denk ik

[0:44:34] dat het heel mooi is dat we dat geld nu aan deze mensen kunnen besteden.

[0:44:38] De heer Ram vraagt hoe ik dat ga aanpakken.

[0:44:43] Het hoofd-eindeakkoord moet natuurlijk nog uitgewerkt gaan worden.

[0:44:46] Daar ga ik van de zomer mee aan de slag.

[0:44:49] Met de ambtenaren op het ministerie ga ik daarin overleg.

[0:44:54] Er zijn natuurlijk allerlei contracten, kortlopende contracten en langlopende contracten.

[0:44:59] Daar ga ik natuurlijk naar kijken.

[0:45:01] De effectiviteit van de ontwikkelingshulp ga ik naar kijken.

[0:45:03] Er zijn ook vele onderzoeken daarnaar gedaan.

[0:45:06] En dan probeer ik dat op een mooie manier vorm te geven.

[0:45:12] En met de plannen zal ik naar uw Kamer komen.

[0:45:15] En dan zullen we daar zeker nog met elkaar over spreken.

[0:45:18] Dank u wel, mevrouw Klever.

[0:45:20] Mevrouw Hirsch, met uw tweede vraag.

[0:45:22] Dank u wel, voorzitter.

[0:45:24] Ik wil toch nog even terugkomen op het gebrek over de onvolkingstheorie.

[0:45:30] De partijen die hebben een basislijnen getekend...

[0:45:35] Sorry?

[0:45:37] Ik heb een basislijnakkoord getekend voordat de onderhandelingen over het hoofdlijnakkoord

[0:45:44] plaatsvonden.

[0:45:45] Dat was om de rechtsstaat te beschermen, om er zeker van te zijn dat die bij alle vierderpartijen

[0:45:50] in goede handen was.

[0:45:52] Ik heb toch nogmaals een vraag voor de heer Veldkamp, omdat zijn kandidaat en collega-minister

[0:46:01] geen afstand wil nemen van het idee dat onvolkingstheorie een extremistische complottheorie is.

[0:46:09] Ik vraag mij af of u mij kan vertellen hoe dat past bij dat basislijnenakkoord

[0:46:14] en of dat niet een rode lijn is die nu overschreden wordt.

[0:46:22] Ik heb gehoord van mevrouw Klever dat het gaat om een uitzending die er is geweest bij de omroep.

[0:46:30] Ik heb er zelf niet die zinnen horen gebruiken.

[0:46:34] Nogmaals kan ik u zeggen, we hebben een hoofdlijnakkoord.

[0:46:39] We hebben afspraken gemaakt in Hilversum die heel duidelijk zijn.

[0:46:44] Een lijn die ik ook heel duidelijk zal aanhouden.

[0:46:47] Waarbij ik meteen al heb gezegd, ik zal daar scherp op zijn.

[0:46:50] Niet mijn stijl om dat meteen in het openbaar te doen.

[0:46:52] en ik verwacht dat alle collega-bewinstieden ook duidelijk,

[0:47:00] na het afleggen van de EED, het hoofdlijnakkoord en ook de afspraak uit Hilversum over grondwet,

[0:47:09] grondrecht en rechtsstaat zullen handhaven en zullen navolgen.

[0:47:15] En daar heb ik vertrouwen in.

[0:47:19] Dank u wel.

[0:47:20] Meneer Dassen met uw tweede vraag.

[0:47:21] Dank voorzitter. We hebben een grote oorlog op het Europese continent.

[0:47:26] Het is ontzettend belangrijk dat we Oekraïne zowel financieel, militair als humanitair blijven steunen.

[0:47:32] We hebben de afgelopen jaren dat in de Kamer breed gedaan.

[0:47:35] Maar we hebben gezien dat de PVV elke keer eigenlijk niet bereid was om de noodzakelijke steun aan Oekraïne te leveren.

[0:47:41] Nu hebben we mevrouw Klever zien retweeten en nieuws zien verspreiden...

[0:47:45] zoals zo weer even 2 miljard euro van de slapende Nederlandse burgers weggegooid.

[0:47:49] En kijk ze lachen en knuffelen over Rutte en Zelensky.

[0:47:53] Voorzitter, dat vind ik zorgwekkend.

[0:47:56] En natuurlijk gaat mevrouw Klever nu zeggen, ik ga het hoofdlijnakkoord uitvoeren.

[0:47:59] Maar er ligt ook een Kameruitspraak.

[0:48:02] Namelijk dat Nederland een voortrekkersrol speelt in het steunen van Oekraïnen.

[0:48:07] Zowel financieel, humanitair en militair.

[0:48:10] En dat is een motie ingediend door de leden Piri en Veldkamp.

[0:48:14] En ik was benieuwd van mevrouw Klever om te horen of zij ervoor gaat zorgen...

[0:48:18] voordat die Kameruitspraak volledig wordt uitgevoerd.

[0:48:21] Mevrouw Kleven, Guiro.

[0:48:24] Ja, voorzitter.

[0:48:25] De heer Dassen stelt een vraag en geeft eigenlijk zelf al het antwoord, want hij

[0:48:28] zegt van nu gaat mevrouw Kleven natuurlijk zeggen ik ga het hoofdlijnakkoord uitvoeren.

[0:48:33] En dat is natuurlijk precies wat ik ga doen.

[0:48:35] Dat is natuurlijk ook precies waarvoor ik

[0:48:38] voorgedragen ben als als bewindspersoon, namelijk om het hoofdlijnakkoord uit te voeren.

[0:48:44] En het hoofdlijnakkoord vloeit voort uit

[0:48:47] uit de wensen van een meerderheid van de Kamer.

[0:48:50] Dus ja, zeker, u kunt mij daaraan houden dat ik dat zal doen.

[0:48:57] Dank u wel. Meneer Paternotte, volgende ronde, volgende vraag.

[0:49:01] Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zitten hier...

[0:49:05] Enerzijds doen we het alsof het een normale ronde vragen is.

[0:49:08] Anderzijds merk ik dat ik echt diepe plaatsvervangende schaamte heb

[0:49:12] bij het idee dat iemand namens Nederland op pad gaat

[0:49:14] die de omvolkingstheorie, een leerstuk uit de nationaal-socialistische ideologie

[0:49:18] die je hier omschrijft als een demografisch fenomeen.

[0:49:21] Het was SS-officier Hans-Joachim Bayer, die in 1935 omvolking beschreef.

[0:49:27] Het komt voort uit de rassendoctrine van de naties...

[0:49:29] als het proces van omvolking van een gebied.

[0:49:32] Het speelde een hele grote rol in het generaalplan OST van Heinrich Himmler...

[0:49:36] wat uiteindelijk de dood veroorzaakt van 3,5 miljoen Joden in Oost-Europa.

[0:49:40] De AIVD, onze Inrichting en Veiligheidsdienst, die zegt...

[0:49:43] kenmerkend voor rechtsextremistische groepen is de boodschap...

[0:49:48] dat er in Nederland sprake is van bewuste omvolking.

[0:49:50] Dat er een duistere Joodse macht zou zijn die massa-immigratie zou aanwakken.

[0:49:55] Het is een onjuiste complottheorie.

[0:49:59] Voorzitter, antisemitisme is al 2000 jaar een gif in Europa.

[0:50:02] Het heeft tot ongelooflijk veel doden geleid.

[0:50:05] Heel veel Joden, ook in Nederland, voelen zich er continu door bedraagd,

[0:50:08] juist ook in deze tijd.

[0:50:10] Dus nog één keer de vraag aan de beoogd minister, minister Klever.

[0:50:14] Is de omvolkingstheorie, is dat een demografisch fenomeen, zoals u net zei?

[0:50:17] Of is dat, zoals we weten uit de nazi-literatuur en van onze eigen inlichtingdiensten, een complottheorie?

[0:50:26] Mevrouw Kleverig, geurgang.

[0:50:30] Voorzitter, de heer Paternotte die zegt nogal wat.

[0:50:34] En ook de vergelijking die hij maakt met de nazi-ideologie, dat raakt mij.

[0:50:44] De ouders van mijn moeder hadden onderduikers in huis.

[0:50:49] We hadden kleine kinderen.

[0:50:51] Ze hebben met gevaar voor eigen leven en het leven van hun twee kleine kinderen,

[0:50:57] hebben zij ondrak geboden aan onderduikers.

[0:51:00] Mijn vader is door de SS neergeschoten in de Tweede Wereldoorlog.

[0:51:05] Dus die aantijgingen, voorzitter, het spijt me, maar die werp ik echt verder van mij.

[0:51:11] Voorzitter, ik tijg niks aan.

[0:51:12] Mijn grootouders hebben ook onderduikers gehad.

[0:51:14] Ik stelde een hele belangrijke vraag.

[0:51:16] Er komen nog meer rondes, dus mevrouw Klever, dank voor uw antwoord.

[0:51:21] Mevrouw Tuinissen, met uw volgende vraag.

[0:51:26] Voorzitter. Ik wil hier toch wel even op door, want de beoogd minister zegt hier dat dit haar raakt.

[0:51:35] Maar als we gewoon kijken naar de term omvolking.

[0:51:40] Zij zegt net heel duidelijk dat dat, wat mij betreft, een feitelijk fenomeen is.

[0:51:48] Zij neemt er geen afstand van.

[0:51:50] Ze zegt niet dat het een extreemrechtse complottheorie is.

[0:51:53] Het is een feitelijk fenomeen.

[0:51:56] Daarmee doet zij aan witwassen van die term.

[0:52:01] Het heeft verder niets te maken met de persoonlijke achtergrond, maar het gaat om het gevaar van

[0:52:05] het witwassen van die term en dat wij straks in het kabinet dan iemand hebben die dat doet

[0:52:12] en die dus wat niet normaal is in Nederland, wel normaal maakt.

[0:52:17] Dat is gevaarlijk, want volgens de NCTV is het niet alleen een extreemrechtse complottheorie,

[0:52:23] maar leidt het ook tot meer aanslagen, het vergrotend risico op aanslagen, het vergrotend

[0:52:28] risico op het normaliseren van een extreemrechtse stroming die heel gevaarlijk is.

[0:52:34] Daarom wil ik mevrouw Klever nogmaals vragen of u afstand wilt nemen van uw uitspraak die

[0:52:40] die zojuist heeft gedaan dat omvolking een feitelijk fenomeen is?

[0:52:45] Mevrouw Klever.

[0:52:48] Voorzitter,

[0:52:50] dat is de zoveelste vraag over omvolking, de zesde of de zevende, geloof ik al.

[0:52:57] Nogmaals, ik heb die term zelf nooit gebezigd.

[0:53:01] Ik heb uitgelegd dat dat in een programma is

[0:53:04] langsgekomen, dat dat een gekozen politicus is geweest die die term heeft gebruikt.

[0:53:10] En ik ga een gekozen politicus niet recenseren.

[0:53:15] En verder heb ik er eigenlijk niks over te zeggen.

[0:53:22] Wie? Meneer Karaman, met uw tweede vraag.

[0:53:25] Dank u wel, voorzitter.

[0:53:27] Ik zie mevrouw Klever vol passie aangeven hoe zij die 2,4 miljard op ontwikkelingssamenwerking gaat...

[0:53:33] de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking gaat uitvoeren.

[0:53:36] Ik had gehoopt ook dat zij vol passie zou aangeven...

[0:53:39] Dat die bezuiniging ook een andere keerzijde heeft.

[0:53:42] Dat we hebben ook besloten in het hoofdlijnakkoord...

[0:53:45] dat we de bijdrage vanuit OS aan eerste jas opvang en asiel...

[0:53:51] dat dat gemaximiseerd is op 10 procent.

[0:53:53] Waardoor we een betrouwbare ontwikkelingssamenwerking budget hebben.

[0:53:57] En daardoor ook de bezuiniging wat gedempt wordt.

[0:54:01] Kan mevrouw Klever aangeven wat haar heeft getrokken...

[0:54:06] om minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden?

[0:54:10] Mevrouw Klever.

[0:54:14] Voorzitter, ik vind het een hele grote eer om voorgedragen te worden door de PVV

[0:54:20] als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

[0:54:24] Buitenlandse Handel is natuurlijk een prachtige portefeuille

[0:54:26] waarbij je Nederlandse bedrijven mag helpen om de handel te bevorderen met het buitenland.

[0:54:37] Het is natuurlijk een ontzettend eervolle taak om dat te mogen doen.

[0:54:42] Ontwikkelingshulp is al jarenlang een onderdeel uit het partijprogramma van de PVV.

[0:54:50] Dus ik denk dat ik heel erg geschikt ben om te gaan snijden in die ontwikkelingshulp.

[0:54:55] En het geld dat nu naar het buitenland gaat, om dat te gaan besteden aan de Nederlanders.

[0:55:01] Ik denk dat dat een heel mooi onderhandelingsresultaat is.

[0:55:04] En hoe ik dat ga doen, uiteraard ga ik dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen.

[0:55:10] En uiteraard heb ik heel veel respect voor alle ambtenaren die op dat ministerie werken,

[0:55:14] alle mensen die hun ziel en zaligheid hebben gelegd in die ontwikkelingshulp.

[0:55:21] Ik snap voor die mensen dat dat moeilijk is, maar het is wel de realiteit nu van de meerderheid

[0:55:27] van de Tweede Kamer dat er op ontwikkelingshulp bezuinigd gaat worden.

[0:55:30] Dus ja, ik zal met heel veel respect met die mensen omgaan die met een vol passie hun werk doen.

[0:55:39] Absoluut. Ik zal ook zeker met al die mensen gaan praten.

[0:55:43] Maar het is wel de realiteit nu van het parlement.

[0:55:48] Dank u wel. Meneer Van Baarle.

[0:55:51] Ja, voorzitter.

[0:55:53] Mevrouw Klever wenst geen afstand te nemen van de omvolkingstheorie...

[0:55:59] die door onze Veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschreven.

[0:56:04] En geeft ook aan hem zelf niet te bezigen.

[0:56:08] Maar zij heeft meerdere malen uitingen over de omvolkingstheorie.

[0:56:13] Grietwiet, zelf, van extreemrechtse politici.

[0:56:17] Onder andere inderdaad van Philip de Winter.

[0:56:20] Waarin gezegd wordt, omvolking is geen complottheorie.

[0:56:23] Het is een simpele vaststelling.

[0:56:25] Het is de vervanging van het ene volk door het andere.

[0:56:28] Dat heeft mevrouw Klever gereadweet.

[0:56:31] Een extreemrechtse politicus.

[0:56:33] En voorzitter, haar standpunt was dus in het verleden...

[0:56:37] A, ontkennen dat de omvolkingstheorie een gevaarlijke complottheorie is...

[0:56:43] ingegeven met een racistisch motief.

[0:56:45] En B, überhaupt al de uiting doen...

[0:56:48] dat mensen met een andere afkomst andere Nederlanders zouden vervangen.

[0:56:53] En dat is ook al een giftige gedachte die voor twee spalt zorgt.

[0:56:56] Ik vraag daarom nogmaals aan mevrouw Klever.

[0:57:00] Ze heeft hem ondersteund.

[0:57:02] Ze heeft retweets gedaan van extreemrechtse politici die hem uitdragen en verdedigen.

[0:57:07] Neem daar afstand van.

[0:57:10] Dank meneer Van Baarle.

[0:57:11] Mevrouw Klever, u nu het woord.

[0:57:14] Ja, voorzitter, het gaat maar door over dit ene onderwerp.

[0:57:18] Ik had gehoopt dat u ook nog andere dingen van mij zou willen weten.

[0:57:21] Dat u nog andere vragen voor mij had.

[0:57:23] Nogmaals, de term zelf heb ik niet gebezigd.

[0:57:26] En ik ga zeker andere mensen niet recenseren hierom.

[0:57:30] En ja, daar wil ik het graag bij laten.

[0:57:32] Dank u wel.

[0:57:34] Mevrouw Kamink-Gaan met uw volgende vraag.

[0:57:36] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:57:37] En ik wil toch nog even iets vragen over de oorlog in Oekraïne.

[0:57:40] Want de heer Dassen refereerde er ook wel aan.

[0:57:42] Want er is natuurlijk gewoon een verschrikkelijke oorlog gaande op ons continent.

[0:57:45] En voor de VVD is het gewoon essentieel

[0:57:47] dat we Oekraïne gewoon blijven steunen, zowel financieel als militair.

[0:57:50] En we zien ook gewoon dat er eigenlijk steeds meer nodig is.

[0:57:52] Daar horen natuurlijk allemaal dilemma's in discussies bij.

[0:57:54] We zien natuurlijk ook nu de discussies in Frankrijk, Duitsland en de VS.

[0:57:58] Ik ben toch wel nieuwsgierig hoe de heer Veldkamp en de beoogde minister kijken naar de positie

[0:58:02] van Nederland hierin en wat hij als de belangrijkste opdracht voor hem ziet.

[0:58:08] Nu het woord, voorzitter.

[0:58:10] Nederland staat pal achter Oekraïne.

[0:58:12] We steunen het land in zijn strijd.

[0:58:14] Er staat een heel duidelijke passage over in het hoofdlijnakkoord.

[0:58:16] Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen tegen de Russische agressie.

[0:58:21] Dat is duidelijke taal.

[0:58:23] Nederland heeft afgelopen tijd daar ook de nek over uitgestoken.

[0:58:26] Daar ben ik blij om, daar heb ik ook het ontslachtnemend kabinet in gesteund.

[0:58:30] Er is meer dan 17 miljard steun in Oekraïne gecommitteerd,

[0:58:33] militair en niet-militair.

[0:58:35] Nederland heeft daarbij een zogeheten fair share-benadering gehanteerd,

[0:58:38] internationaal, uitgaande voor de niet-militaire steun

[0:58:42] van het Rapid Damage and Needs Assessment.

[0:58:45] Inmiddels zijn er drie van de Wereldbank en dergelijke.

[0:58:48] In de voorjaarsnoten is er geld bijgekomen.

[0:58:51] Ik kom van een fractie die daar van harte mee instemt.

[0:58:53] 1 miljard dit jaar erbij, 1 miljard volgend jaar erbij, 2 miljard in 2026,

[0:58:58] als ik het goed voor ogen heb.

[0:59:00] En ook extra geld voor de opvang van ontheemde Oekraïners in Nederland.

[0:59:04] Dus duidelijk taand hoofdlijnenakkoord.

[0:59:07] De budgettering daarvan, die zal op dezelfde wijze gaan als de afgelopen jaren.

[0:59:11] Dus uit de algemene middelen.

[0:59:13] Druk daarmee ook niet op de ontwikkelingshulp.

[0:59:18] Komt niet uit die reguliere middelen.

[0:59:21] Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit nieuwe kabinet ook die steun aan Oekraïne

[0:59:28] voluit kunnen doorzetten.

[0:59:30] Ik vind het ook noodzakelijk.

[0:59:31] Als Oekraïne die oorlog verliest, dan betekent dat dat agressie in Europa loont.

[0:59:38] Dan betekent dat dat de Russische krijgsmacht zo'n duizend kilometer dichter bij onze grenzen

[0:59:42] komt.

[0:59:43] Dat betekent dat er ontwrichtende nieuwe vluchtelingenstromen op gaan komen.

[0:59:47] En dat betekent ook dat meneer Poetin in de verleiding kan komen om de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied te testen.

[0:59:54] Dat zijn allemaal redenen waarom het voor onze eigen situatie en ook voor onze eigen veiligheid van belang is Oekraïne voluit te blijven steunen.

[1:00:01] En ik sta daar pal voor.

[1:00:03] Dank, meneer Veldkamp.

[1:00:04] Wie gaat de derde vraag stellen van de PVV?

[1:00:07] Deer Van Dijk, ga uw gang.

[1:00:08] Dank u wel, voorzitter.

[1:00:09] En deze vraag is wederom voor de heer Veldkamp.

[1:00:13] In het hoofdlijnakkoord, en dit gaat over de EU, overigens.

[1:00:16] In het hoofdlijnenakkoord staat dat het cruciaal is dat Nederland haar nationale

[1:00:20] souveräniteit behoudt en daarnaast staat Nederland zeer kritisch tegenover verdere

[1:00:24] uitbreiding van de Europese Unie. En in dat licht heb ik dan ook de volgende vraag aan

[1:00:28] de beoogd minister. Welke concrete stappen gaat u als minister van Buitenlandse Zaken

[1:00:33] nemen om onze nationale souveräniteit te bewaken, terwijl u uitvoering geeft aan die

[1:00:37] kritische houding tegenover verdere EU-uitbreiding?

[1:00:41] JOURNALIST GESPREKSLEIDER GESPREKSLEIDER

[1:00:45] Ja, voorzitter.

[1:00:46] In het hoofdlijnakkoord staat ook een zin,

[1:00:48] dat Nederland een constructieve partner blijft in de Europese Unie.

[1:00:52] Ja, er staan ook zinnen in die wat kritischer duiden.

[1:00:55] Dus dat is uiteindelijk een constructief kritische balans die we moeten gaan zoeken.

[1:00:58] Ik laat me daarover graag informeren door de deskundige ambtenaren.

[1:01:04] En er staan ook wat uitdagingen in het gehele hoofdlijnakkoord

[1:01:08] een kleine akkoord op het gebied van asiel, op het gebied van landbouw,

[1:01:12] stikstof, afdrachten in relatie tot de Europese Unie.

[1:01:16] Ik wil die graag ook samen met andere

[1:01:18] betrokken ministers te zijne tijd bekijken en premier, want ik denk dat we daar goed

[1:01:25] een strategie in moeten ontwikkelen om die opdrachten die stevig zijn, ambitieus zijn,

[1:01:29] om die uit te voeren op een wijze die met elkaar samenhangt.

[1:01:34] Zo'n Nederland als constructief kritische partner.

[1:01:36] Ik kreeg al van diverse ambassadeurs de vraag

[1:01:40] blijft de D66 saus over het Nederlands-Europa-beleid?

[1:01:44] Ik denk dat ik de heer Paternotte teleur moet stellen, nee, die zal er niet blijven,

[1:01:47] maar wel constructief kritisch.

[1:01:48] Dat woord constructief in die zin die er ook staat, die spreekt mij ook duidelijk aan.

[1:01:53] Als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie,

[1:01:56] ik denk dat ik die vraag eerder deels beantwoord heb.

[1:02:00] Het is van belang dat we wat de uitbreiding betreft

[1:02:03] in de toetredingsperspectief van landen echt geen concessies doen

[1:02:07] aan de zogeheten Copenhagen-criteria.

[1:02:09] En daar wil ik voor staan. Ik vind dat belangrijk, ook omdat als we een EU uitbreiden,

[1:02:13] dat er een EU zal moeten zijn die stevig internationaal moet kunnen staan.

[1:02:18] Ja, ik zie graag, persoonlijk graag, heb ik wel eens in het verleden gezegd,

[1:02:21] een Europese Unie die van binnen naar buiten klapt,

[1:02:24] die zich minder bezighoudt met details binnen de lidstaten

[1:02:27] en respecteert de moeilijke term subsidiariteit,

[1:02:34] dat je de bevoegdheden zo laag mogelijk neerlegt.

[1:02:36] De gemeente legt de stoeptegels recht, maar niet de provincie of het Rijk,

[1:02:40] en laat staan de Europese Unie.

[1:02:43] Dus bevoegdheden laag neerleggen, dat ook respecteren,

[1:02:48] maar tegelijkertijd wel een EU die ook naar buiten klapt,

[1:02:50] waardoor je samen in de wereld sterker staat.

[1:02:52] En ik vind dat ook logisch, zeg ik tegen de heer Van Dijk,

[1:02:55] Ik vind dat ook logisch, want als je samen sterker in de wereld staat,

[1:02:59] dat is ook gewoon nodig. Je kunt in de VN of iets dergelijks

[1:03:02] achter het bordje Nederland gaan oreren tegen bijvoorbeeld China,

[1:03:07] maar dat zal niet heel veel indruk maken.

[1:03:09] Alleen al een stad als Guangzhou in China heeft meer inwoners dan heel Nederland bij elkaar.

[1:03:13] Dus op het gebied van samen sterker staan in de wereld,

[1:03:17] vind ik dat we moeten kijken hoe we daar in de EU steviger kunnen staan.

[1:03:22] En dat kan ook zonder meteen nieuwe bevoegdheden aan Brusselse instellingen over te dragen.

[1:03:29] Dank u wel. Mevrouw Heersch met uw volgende vraag.

[1:03:32] Dank u wel. Ik hoor mevrouw Klever net observeren dat het wel heel veel om die ontvolkingstheorie gaat.

[1:03:38] En meneer Paternotte heeft net duidelijk de lijn gelegd tussen die theorie en het naziregime.

[1:03:44] Als kind uit een familie die voor een groot deel is uitgemoord door dat naziregime,

[1:03:49] zal u begrijpen dat ik me erg veel zorgen maak over het feit dat u geen afstand neemt van die theorie.

[1:03:54] Ik laat het er heel even bij zitten. Misschien komen we er straks nog op terug.

[1:03:57] Laten we even over iets anders gaan praten.

[1:03:59] Veel van onze toekomstige strategische handelsrelaties...

[1:04:02] ...voor grondstoffen en groene energie in de nabije toekomst...

[1:04:07] Ik begin even overnieuw.

[1:04:11] Veel van onze toekomstige strategische handelsrelaties...

[1:04:14] ...voor grondstoffen en groene energie in de nabije toekomst...

[1:04:17] ...zijn afhankelijk van het Afrikaanse continent.

[1:04:20] Het is van groot belang dat we die relaties met deze landen...

[1:04:23] ...niet alleen behouden, maar ook gaan versterken.

[1:04:25] Hoe gaat u uw partners in die landen ervan overtuigen dat de ideeën waar het Zwarte

[1:04:30] Piet-journaal voor staat, niet langer de uwe zijn?

[1:04:41] Voorzitter, Zwarte Piet en Sinterklaasviering is een eeuwenoude traditie.

[1:04:47] Het behoort tot de cultuur van Nederland.

[1:04:52] En op dit moment is het zo dat ongeveer de helft van de bevolking, of ietsje meer, achter

[1:04:58] de traditionele Sinterklaasviering met de traditionele Zwarte Piet staat.

[1:05:04] Nu hebben we een multiculturele samenleving

[1:05:06] en daar zijn vele culturen en vele tradities die met elkaar samen moeten leven.

[1:05:12] In de internationale wereld is dat natuurlijk nog veel multicultureler

[1:05:19] en daar zullen ook ongetwijfeld mensen die daar acteren

[1:05:25] ervaring hebben met verschillende culturen en verschillende tradities.

[1:05:31] En ik zal met takt en diplomatie en volle overtuiging de betrekkingen met de diverse landen waar

[1:05:41] Nederland handel mee kan drijven, zal ik gaan aanhalen.

[1:05:46] Dank mevrouw Klever.

[1:05:47] Meneer Dassen met uw volgende vraag.

[1:05:49] Dank voorzitter.

[1:05:50] Mevrouw Klever retweet nogal wat.

[1:05:52] En zo had ze deze week een retweet.

[1:05:56] Die begint met...

[1:05:56] Het lijkt erop dat de mainstream media en de NPO met een campagne bezig zijn...

[1:06:00] die zich richt tegen de door de PVV voorgedragen bewindspersonen.

[1:06:04] En later in datzelfde wat langere bericht wordt gezegd dat het gaat over propaganda.

[1:06:10] En vervolgens staat er ook nog van...

[1:06:12] hoe de daaraan deelnemende politici zich laten leiden door deze propaganda.

[1:06:18] Dat vond ik wel echt een stuitende tweet, voorzitter.

[1:06:21] Omdat ik dacht van, wij zitten hier allemaal als parlementariërs.

[1:06:26] Wij zitten hier allemaal zonder last.

[1:06:29] En dat mevrouw Klever deze week eigenlijk in aanloop naar haar hoorzitting...

[1:06:33] een tweet-retweet waarin staat...

[1:06:36] of wij ons allemaal zouden laten leiden door propaganda.

[1:06:40] Dat vind ik eigenlijk al een ontzettend onbegrijpelijk iets...

[1:06:43] en daar hoor ik graag een reactie op.

[1:06:44] En een tweede, wat ik dan daaraan aanvullend hoor...

[1:06:47] in de basislijn gaat het ook over het goed functioneren...

[1:06:50] van de democratische rechtsstaat en onafhankelijke instituties zoals de media.

[1:06:56] En in deze tweet wordt eigenlijk de vrije media weggezet als propaganda...

[1:07:00] waar wij dan ook nog eens als politici ons zouden door laten leiden.

[1:07:05] Ik hoor graag van mevrouw Klever hoe ik deze retweet van haar moet duiden.

[1:07:11] Mevrouw Klever.

[1:07:14] Voorzitter, het was een retweet, inderdaad.

[1:07:17] En als je kijkt hoe de media vooral een collega van mij, een toekomstig collega van mij, wegzetten

[1:07:29] en allerlei aantuigingen aan haar adres sturen, dan vind ik daar wat van.

[1:07:39] En ik vind ook dat de media niet objectief is.

[1:07:45] Als ik lees wat er geschreven wordt, laat ik een voorbeeld noemen, een artikel over bijvoorbeeld

[1:07:52] mij waarin dan staat dat de directeur van Omroep Ongoord-Nederland diverse boetes heeft gekregen

[1:07:58] van de NPO, waarbij er dan bewust wordt weggelaten dat de staatssecretaris van Mediazaken, voormalig

[1:08:07] staatssecretaris van Mediazaken, mevrouw Oesloe, en later bevestigd door haar opvolger, staatssecretaris

[1:08:13] van Weyenberg de NPO in het ongelijk hebben gesteld en gezegd dat tenminste twee van de drie boetes

[1:08:22] geen juridische basis hebben. Als je dat dan bewust weglaat, dan vind ik dat geen objectieve

[1:08:30] journalistiek. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven, maar volgens mij is deze heel duidelijk.

[1:08:37] Dank u wel. Meneer Paternotte, met uw volgende vraag.

[1:08:42] Ja, voorzitter, dan pak ik maar even iets wat we ook in de media lazen en waarbij ik de vraag wil koppelen aan het werk als minister.

[1:08:51] Want het zijn natuurlijk economisch zware tijden voor veel mensen in Nederland.

[1:08:54] Met name omdat we behoorlijke inflatie hebben gehad ondanks.

[1:08:58] Nu had Ongoord Nederland, waarvan mevrouw Klever medeoprichter is, de andere medeoprichter zie ik ook in de zaal zitten,

[1:09:04] had beloofd om maximaal de helft van de balken en de norm te hanteren als salaris, dat kwam ook in de statuten.

[1:09:11] ...omdat volgens ongehoord Nederland Publieke Bestel het stigma van graaien draagt...

[1:09:14] ...en ze daar wat aan wilden veranderen.

[1:09:17] Maar het NRC berichtte deze week dat vorig jaar de statuten werden gewijzigd...

[1:09:20] ...en dat het salaris van de zakelijke directeur met tienduizenden euro's werd verhoogd.

[1:09:24] Zakelijke directeur... De oud-zakelijke directeur, denk ik, die daar nu zit.

[1:09:28] Mijn vraag is eigenlijk hoe zou mevrouw Klever ermee omgaan...

[1:09:31] ...als bij een ontwikkelingshulporganisatie...

[1:09:33] ...er een plotseling een forse salarisverhoging is, die zij constateert...

[1:09:36] ...en als die boven de afgesproken normen zit?

[1:09:44] Voorzitter. Het NRC heeft inderdaad dat geconstateerd.

[1:09:53] Als ik het NRC zou lezen, dan zou ik ook wel geïnteresseerd zijn naar de salarissen van

[1:10:00] bijvoorbeeld andere omroepen, om even te kijken of dat marktconform is.

[1:10:04] Dat hebben ze nagelaten.

[1:10:06] Want dan hadden ze kunnen zien dat de bestuurders van Ongoord-Nederland nog altijd onder de beloningen

[1:10:18] zitten van alle andere omroepdirecteuren en dat zij ook keurig, netjes, ruim onder de

[1:10:25] wetnomering topinkomens zitten.

[1:10:30] We hebben een raad van toezicht en die hebben geconstateerd dat, gezien de grote uitdagingen

[1:10:37] die op de omroep afkwamen, die vonden dat de helft van de Balkanon-norm niet meer houdbaar

[1:10:44] was.

[1:10:45] Zij hebben besloten dat het een wat meer marktconforme beloning moest worden en die hebben dat stapsgewijs

[1:10:52] ingevoerd.

[1:10:52] Maar nog steeds zijn wij de laagst betaalde omroepbestuurders binnen de publieke omroep.

[1:11:00] Dank u wel.

[1:11:02] Mevrouw Tuinissen, met uw volgende vraag.

[1:11:04] Voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Veldkamp.

[1:11:07] U heeft zojuist gehoord dat mevrouw Klever geen afstand wil nemen van de omvolkingstheorie.

[1:11:14] Nu is de indruk gewekt dat het bij Ongehoord Nederland één keer over omvolking ging en dat

[1:11:19] het om die ene enkele retweet ging.

[1:11:21] Maar Poynter heeft onderzoek gedaan en komt tot 17 uitzendingen waar het aan de orde komt,

[1:11:26] waar gasten er vrijheid over kunnen spreken zonder kritische bevraging.

[1:11:29] Mevrouw Klever was oprichter, bestuurslid en presentator van Ongehoord Nederland.

[1:11:33] Dus ze heeft met dit platform geholpen om die gevaarlijke omvolkingstheorie de wereld in te helpen.

[1:11:39] Nu is mijn vraag aan de heer Veldkamp.

[1:11:40] Als u dit hoort, dan bent u toch met mij eens dat dit niet in lijn is met die basislijn die

[1:11:47] u met elkaar hebt afgesproken over de democratische rechtsstaat.

[1:11:50] en bent u het met mij eens dat omvolking een gevaarlijke complottheorie is?

[1:11:56] Meneer Veldkamp, ga u graag.

[1:11:58] Ja, voorzitter. Uitspraken over omvolking zijn niet de mijne en die zullen ook niet de mijne zijn

[1:12:03] en die zullen dat nooit zijn.

[1:12:06] Ik hou daar afstand van en laat ik het hierbij laten.

[1:12:11] Dat zijn gewoon niet mijn uitspraken.

[1:12:13] En nogmaals, als het gaat over de toekomst,

[1:12:17] we leggen straks een eed af bij zijn Majesteit Koning op de Grondwet.

[1:12:22] Ik ken artikel 1 van de Grondwet, u kent het ook.

[1:12:25] Dat is waar ik mij aan hou en dat betreft allen die zich in Nederland bevinden.

[1:12:30] En ik zal voor allen die zich in Nederland bevinden

[1:12:34] en alle Nederlanders ook opkomen in de wereld.

[1:12:38] Dank u wel. Mevrouw Zijdeik met uw volgende vraag.

[1:12:41] Ja, dank u, voorzitter.

[1:12:42] Ik wilde graag nog even terugkomen op de antwoorden van mevrouw Klever over de bezuinigingen

[1:12:49] op ontwikkelingssamenwerking.

[1:12:51] Het stelt mij absoluut niet gerust als zij zegt dat ze zin heeft om te gaan bezuinigen.

[1:12:56] Het Nieuws Sociaal Contract vindt dat armoedebestrijding in de wereld en ook juist het

[1:13:01] beschermen van mensenrechten wereldwijd een heel belangrijk aandachtspunt zou moeten blijven.

[1:13:06] Zeker nu ook met de oplopende conflicten en spanningen, nu die mensenrechten juist onder

[1:13:11] We vinden dan ook dat Nederland echt een actieve bijdrage moet spelen in het verbeteren daarvan.

[1:13:16] Pieter Omtzigt brandt zich daar ook al jaren voor in, echt een speerpunt van onze partij dus.

[1:13:21] Dus mijn vraag is alsnog, zin in bezuinigingen.

[1:13:26] Hoe ziet mevrouw Klever de rol van armoedebestrijding in de wereld en het beschermen van mensenrechten in het budget van ontwikkelingssamenwerking?

[1:13:37] Voorzitter. Er ligt een hoofdlijnakkoord en daar staat ook de handtekening van de partij van mevrouw Zeedijk

[1:13:48] onder. U kan ervan op aan dat ik dat hoofdlijnakkoord op een fatsoenlijke manier zal gaan uitvoeren.

[1:13:59] Mevrouw Zeedijk weet ook dat er geld beschikbaar blijft voor noodhulp, bijvoorbeeld.

[1:14:03] En dat zal ook heel hard nodig zijn.

[1:14:07] En mevrouw Stedek weet ook dat we een absoluut menselijke maat zullen hanteren met oog voor de noden in de wereld.

[1:14:16] Maar we kunnen natuurlijk niet de hele wereld redden.

[1:14:19] Helaas. Het zou fijn zijn als dat kon.

[1:14:22] Maar we moeten ons enigszins beperken daarin.

[1:14:27] Dank u wel.

[1:14:28] Meneer Van Baarle, het gauw gang.

[1:14:29] Ja, voorzitter. Mevrouw Klever was er net ontzettend trots op dat zij als beoogd bewindspersoon 2,4 miljard gaat bezuinigen op ontwikkelingshulp.

[1:14:44] Voorzitter, ze zei zelfs dat dat geld voorheen werd weggedragen naar het buitenland.

[1:14:50] Voorzitter, ik vind dat iemand die beoogd minister wordt op deze post, vind ik dat dat echt een hele denigrerende manier van kijken

[1:15:00] naar ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp is.

[1:15:03] Als mevrouw Klever vindt dat dat geld wegdragen is naar het buitenland,

[1:15:07] dan maak ik me er ernstig zorgen om of zij wel feelingen heeft met deze portefeuille

[1:15:12] en of zij wel oprecht dit als bewindspersoon wil gaan uitvoeren.

[1:15:17] Ten meer, omdat zij in het verleden de hele portefeuille überhaupt wilde afschaffen.

[1:15:20] Ze heeft altijd laten zien met minachting naar deze portefeuille

[1:15:24] en naar het werk van ontwikkelingssamenwerking te kijken.

[1:15:27] En voorzitter, dan is het toch volstrekt ongeloofwaardig dat mevrouw Klever nu zegt die menselijke maat

[1:15:33] hoog te willen gaan houden in het beleid.

[1:15:36] Mevrouw Klever.

[1:15:39] Ja, voorzitter, de kwalificatie dat ik daar met minachting naar heb gekeken, die klopt

[1:15:46] niet helemaal.

[1:15:48] Het is wel altijd een punt uit het partijprogramma van de PVV geweest, dat we ontwikkelingshulp

[1:15:54] en dat we dat geld besteden aan Nederlanders.

[1:15:59] Er wordt 2,4 miljard structureel bezuinigd.

[1:16:04] Dat is zo'n 300 euro per gezin gemiddeld per jaar dat er bezuinigd wordt.

[1:16:11] En het staat natuurlijk iedereen vrij om zelf een deel van zijn salaris te besteden aan ontwikkelingshulp.

[1:16:18] Het is helemaal niet zo dat dat nou per se altijd de overheid moet doen.

[1:16:22] En je ziet ook dat er vaak mooie initiatieven zijn als er rampen zijn in de wereld, met de

[1:16:28] samenwerkende hulporganisaties bijvoorbeeld, dat er veel geld opgehaald wordt.

[1:16:33] Dus Nederlanders zijn vrijgevig en dat is heel goed ook.

[1:16:40] Maar het is in dit geval aan de Nederlanders zelf om dat te doen en niet aan de overheid.

[1:16:47] Of in ieder geval, er blijft er nog een heel stuk over wat de overheid gaat doen.

[1:16:52] Maar er wordt een stuk gesneden.

[1:16:54] En ja, dat is toch de wens van de meerderheid van de Kamer.

[1:16:58] En zo werkt de democratie.

[1:17:00] Dank u wel. Mevrouw Kamink-Kraaij met uw volgende vraag.

[1:17:04] Ja, dank u wel voorzitter.

[1:17:05] Misschien nog even op dit onderwerp door te gaan, want we hebben het nu heel veel gehad over wat we niet meer gaan doen.

[1:17:09] En inderdaad, we gaan bezuinigen.

[1:17:11] VVD heeft ook vaker gezegd, volgens mij kunnen een aantal dingen efficiënter en beter ingericht

[1:17:16] en wel wat meer focus op bepaalde landen en gebieden en thema's.

[1:17:20] Maar terecht ook werd er opgemerkt door de collega's van de NEC,

[1:17:23] er gaat nog heel veel wel gebeuren.

[1:17:25] Het is niet zo dat er geen geld naartoe gaat.

[1:17:26] Er gaat ook veel geld nog wel naartoe en blijft er ook gelukkig over, wat ons betreft.

[1:17:31] Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar de prioriteiten die de beoogd minister dan wel gaat zetten

[1:17:36] op het gebied van buitenlands handel en ontwikkelingshulp.

[1:17:40] En bijvoorbeeld als we ook kijken naar vrouwenrechten en rechten van de LHBTQ-gemeenschap.

[1:17:44] We zien toch dat die steeds wereldwijd verder onder druk komen te staan.

[1:17:47] We zijn als Nederland er altijd voorloper op geweest.

[1:17:49] Voor een partij als de VVD zijn die rechten natuurlijk altijd belangrijk om die goed te borgen.

[1:17:54] Op welke wijze gaat deze beoogde minister daarvoor inzetten?

[1:17:57] Behoort dit dan ook tot een van de prioriteiten die zij gaat zetten voor haar nieuwe beleid?

[1:18:06] Het is correct dat mevrouw Kamminga zegt dat we gaan bezuinigen, maar er blijft nog veel over om wel te doen.

[1:18:14] En ook de partij van mevrouw Kamminga heeft haar handtekening gezet

[1:18:18] onder dat hoofdlijnenakkoord.

[1:18:20] En daar staan ook al een aantal aandachtspunten in die we wel gaan doen.

[1:18:24] Noodhulp blijft sowieso bestaan en handel ook.

[1:18:28] En de focus is op voedselzekerheid en waterkwaliteit.

[1:18:36] Dat zijn de hoofdpunten die de partijen met elkaar afgesproken hebben.

[1:18:40] En dat zal dus ook de focus zijn van mijn beleid.

[1:18:45] En verder kan ik er niet heel veel inhoudelijk op ingaan.

[1:18:51] Ik moet natuurlijk eerst nog beedigd worden.

[1:18:53] En dat akkoord moet natuurlijk nog uitgewerkt worden.

[1:18:55] Dus ik moet u helaas verder nog het antwoord schuldig blijven.

[1:19:00] Dank u wel.

[1:19:01] Meneer Ram, voor de volgende vraag van de PVV.

[1:19:04] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:19:05] En dit is ook een vraag aan beoogd minister Klever.

[1:19:10] Het gaat over de buitenlandse handel.

[1:19:13] Nederland is een handelsnatie bij uitstek.

[1:19:16] Een derde van onze economie wordt verdiend met handel.

[1:19:19] Als minister van buitenlandse handel bent u natuurlijk de verkoper van ons bedrijfsleven.

[1:19:25] Mijn vraag is concreet, hoe gaat u het Nederlandse handelsbelang verkopen in de rest van de wereld...

[1:19:33] en de buitenlandse handel met de rest van de wereld vergroten?

[1:19:37] Mevrouw Klever.

[1:19:39] Ik zal dat met volle inzet en met verve gaan doen.

[1:19:44] Ik vind buitenlandse handel en het Nederlandse bedrijfsleven ontzettend belangrijk.

[1:19:50] Dus u kunt ervan op aan dat ik mij daar voor de volle honderd procent op in ga zetten.

[1:19:56] Inhoudelijk kan ik er verder nog niet zo heel veel over kwijt.

[1:19:59] Dat wordt allemaal nog uitgewerkt.

[1:20:01] De plannen komen naar de Kamer en daar zullen wij zeker met elkaar van gedachten wisselen.

[1:20:07] Maar ik kan u verzekeren dat ik er heel veel zin in heb.

[1:20:11] Dank u wel.

[1:20:13] Mevrouw Heersch met uw volgende vraag.

[1:20:15] Dank u wel.

[1:20:16] Ik vraag even door op uw rol als de rol van beoogd minister Clever als minister van Handel.

[1:20:23] U gaf net aan op mijn eerste vraag over het Zwarte Bieten journaal en wat voor impact dat zou kunnen hebben op de gesprekken die wij voeren met landen in Afrika.

[1:20:33] Dat het allemaal een cultureel fenomeen was en dat mensen dat wel zouden begrijpen.

[1:20:37] Dan heb ik nog een volgvraag daarop.

[1:20:40] Uw partij, de partij die u vertegenwoordigt in de beoogde regering,

[1:20:46] spreekt ideeën uit zoals het verbieden van moskeeën, het verbieden van de Koran,

[1:20:52] kopvol de taks en bestembelt Arabische landen als achterlijke islamitische zandbaklanden.

[1:20:58] Hoe denkt u dat dat een impact gaat hebben op onze handelsrelaties met belangrijke handelspartners

[1:21:04] zoals Indonesië, waar we nikkel vandaan halen, Nigeria en de Golfstaten?

[1:21:08] Hoe gaat u zich verhouden tot die handelspartners die de partij die u vertegenwoordigt op deze

[1:21:14] manier bestempelt?

[1:21:19] Er zijn afspraken gemaakt over de rechtsstaat en ook in het hoofdlijnenakkoord.

[1:21:28] Handel betekent dat er twee partijen voordeel hebben.

[1:21:33] Dus handel betekent niet dat ik met de pet in de hand andere landen moet gaan smeken.

[1:21:38] Nee, handel betekent gewoon een economische, zakelijke deal met elkaar.

[1:21:43] En dat zullen we dan ook op een zakelijke manier aanpakken.

[1:21:48] En ik kan u één ding toezeggen. Ik zal Zwarte Piet niet meenemen.

[1:21:53] Dank u wel. Meneer Dassen, met uw volgende vraag.

[1:21:58] Ja, voorzitter. Ik moet zelf zeggen, ik word hier ongemakkelijk van.

[1:22:03] Dus ik heb een vraag aan de heer Veldkamp.

[1:22:07] Het kan niet zo zijn, en ik denk dat de heer Veldkamp dat zal beamen...

[1:22:12] dat op het moment dat je diplomatie bedrijft in het buitenland,

[1:22:15] in een wereld die nu echt aan het veranderen is,

[1:22:18] en waar China, Rusland en Afrika hun invloedssfeer hard aan het uitbreiden zijn,

[1:22:24] daar hebben wij met de heer Veldkamp ook vaker debat over gehoord en gehad,

[1:22:29] dat je daar bij die landen aankomt en zegt,

[1:22:33] we hebben er nu een gemeenschappelijke basislijn of we hebben nu een hoofdlijnakkoord.

[1:22:38] Die landen hebben natuurlijk heel goed gezien wat de uitspraken zijn geweest van mevrouw Klever.

[1:22:44] Het Zwarte Pizza journaal, omvolking, we importeren gaas uit Afrika.

[1:22:51] Los nog van alle...

[1:22:53] Ik zie mevrouw Klever nu zeggen, ik heb het niet gezegd.

[1:22:56] U heeft dat letterlijk geretweet met daarbij, nu actueler dan ooit.

[1:23:00] Dat is wel degelijk.

[1:23:02] En ik wil van de heer Veldkamp graag horen hoe hij hier in diplomatieke zin mee omdenkt te gaan.

[1:23:06] Want die landen, die zullen echt niet accepteren als u aankomt met

[1:23:09] we hebben een gemeenschappelijke basislijn.

[1:23:12] We hebben namelijk, nou ik heb net bij de vorige Vraageronde nog laten zien

[1:23:15] dat mevrouw Klever deze week die gemeenschappelijke basislijn nog aan de kant heeft gezet.

[1:23:20] Dus graag van de heer Veldkamp hoe hij denkt in deze veranderende wereld

[1:23:23] dat de uitspraken van mevrouw Klever ook uit het verleden

[1:23:27] welke invloed die gaan hebben op de toekomst van Nederland

[1:23:29] en onze positie in het internationale speelveld.

[1:23:32] Dank meneer Dassen. Meneer Veldkamp met uw antwoord.

[1:23:35] Ja, voorzitter, meneer Das stelt altijd scherpe vragen.

[1:23:41] Nederland in de wereld. Ik denk dat je heel goed kunt uitleggen in de wereld

[1:23:45] dat er landen zijn die een bepaalde verkiezingsuitslag hebben gehad, zoals Nederland.

[1:23:50] En dat we gedragte hebben afgelopen maanden in de formatie rechten doen aan die verkiezingsuitslag

[1:23:55] door vier totaal verschillende partijen die van vier verschillende achtergronden komen

[1:24:00] en die toch is gelukt om samen tot een hoofdlijn te komen.

[1:24:04] Die hoofdlijn, die wordt straks uitgedragen en uitgewerkt.

[1:24:08] En daar gaan we mee de boer op in de wereld.

[1:24:11] Ik zou zeggen, beoordeelt u straks het kabinet op zijn daden.

[1:24:15] Beoordeelt u de bewindspersonen op hun daden.

[1:24:18] Op wat ze straks gaan doen en hoe ze zich straks gaan engageren.

[1:24:21] En we gaan ons engageren in de wereld.

[1:24:22] En daar zijn ook middelen voor.

[1:24:25] We hebben het gehad over ontwikkelingssamenwerking.

[1:24:26] Ja, er wordt fors gekort, 2,4 miljard.

[1:24:28] Maar de heer Karreman herinnerde al dat er ook een 10% maximering in zit vanaf 2027.

[1:24:35] En laat ik u zeggen, de komende twee jaar blijft er een dik, rond de zeven miljard, zeg ik uit mijn hoofd, over aan ontwikkelingshulp.

[1:24:42] En daarna 2027 nog altijd dik meer dan vijf miljard.

[1:24:45] Misschien zullen sommigen die meer hadden willen bezuinigen daar teleurgesteld over zijn.

[1:24:50] Maar dat is voldoende om het met engagement dus in te richten.

[1:24:53] Dat kan ook met een reisprogramma.

[1:24:55] Ik ben zelf van plan niet alleen te kijken naar de naaste buurlanden,

[1:24:59] ook te kijken naar de EU-lid- en de NAVO-lidstaten,

[1:25:02] maar ook de ring rond Europa, zeg maar,

[1:25:04] maar ook verder te kijken naar de landen die opkomen in Azië of elders.

[1:25:08] Landen die je moet engageren, landen waar je naartoe moet

[1:25:10] en waar je ook het oor te luisteren wil leggen,

[1:25:13] zeker omdat de vanzelfsprekendheid van de invloed en macht van het Westen

[1:25:18] er niet meer is. Je wil je engageren, je wil kijken elders.

[1:25:21] En dat zijn landen, kan ik u zeggen, uit mijn ervaring,

[1:25:25] dat zijn landen die ons ook gewoon op onze daden zullen beoordelen,

[1:25:28] zullen kijken wat doet dat kabinet daadwerkelijk.

[1:25:30] Ha, ze gaan op handelsmissie.

[1:25:31] Hé, ze hebben toch wel serieuze ontwikkelingssamenwerking die ze houden,

[1:25:37] ondanks een bepaalde korting.

[1:25:39] Hé, ze steunen stevig Oekraïne.

[1:25:41] Kijk eens, ze engageren zich ook constructief in de Europese Raad,

[1:25:45] in de Europese Unie in het algemeen.

[1:25:47] Ja, ze blijven bijdragen aan NAVO-missies en dergelijke.

[1:25:51] Kijk eens, ze gaan op weg naar Azië, naar Afrika, naar landen als Zuid-Afrika, Brazilië en dergelijke,

[1:25:58] juist ook om daar van gedachten te wisselen, juist ook om daar te luisteren naar wat daar de kijk op de wereld is.

[1:26:04] Dat vind ik van belang en beoordeelt u ons straks daarop en ook op hoe wij straks met onze plannen hier graag naar de Tweede Kamer komen vanuit het kabinet om daar met uw debat over te voeren.

[1:26:15] Dank u wel. Meneer Paternotta met uw volgende vraag.

[1:26:20] Ik zou de vraag aan de heer Veldkamp willen stellen.

[1:26:23] Het is voor bewindspersonen natuurlijk ongelooflijk belangrijk om feiten en fictie van elkaar

[1:26:27] te scheiden en om zinnen en onzinnen uit elkaar te houden.

[1:26:33] De Wereldgezondheidsorganisatie, het Wereldvoedselprogramma, beide van de Verenigde Naties, maar ook het

[1:26:37] Rode Kruis geven duidelijk aan, er is sprake van een hongersnood in Gaza.

[1:26:40] Dus de vraag aan hem is, is er hongersnood in Gaza?

[1:26:47] U weet heel goed hoe ik daar afgelopen maanden datzelfde onderwerp heb aangesneden.

[1:26:55] Als u terugkijkt naar het plenair debat over Gaza op 16 mei, als u terugkijkt veel eerder

[1:27:02] ook dit jaar in commissiedebatten met de minister van Buitenlandse Zaken, heb ik zelf aan de

[1:27:07] orde gesteld de situatie, de humanitaire, ellendige situatie in de Gazastrook, die mij zeer aan

[1:27:12] het hart gaat.

[1:27:13] Ik heb in die regio gewoond en gewerkt.

[1:27:15] Ik heb regelmatig mensen, Israëli's en Palestijnen, aan de telefoon.

[1:27:20] Spreek ze via videoverbindingen.

[1:27:22] De situatie gaat mij daar zeer aan het hart.

[1:27:24] Soms heb ik er moeite mee hoe zeer de positionering over plaatsvindt...

[1:27:30] die soms geen recht doet aan de complexiteit van het conflict in Nederland.

[1:27:32] Maar als het gaat over honger in Gaza...

[1:27:34] Ik heb zelf gewezen op de voedselsituatie in de Gaza-strook.

[1:27:38] Al maanden geleden bij de minister van Buitenlandse Zaken.

[1:27:40] Ik zag ook tegenstrijdige informatie daarover en dus ben ik gaan kijken naar IPC,

[1:27:46] de deskundigen op dat terrein.

[1:27:47] En dus ben ik ook uit mijn eigen contact hoofdsteden van belangrijke westerse landen,

[1:27:53] ben ik m'n oor te luisteren gaan leggen.

[1:27:54] En die hadden het beeld dat zeer zorgelijk naar ons kwam.

[1:27:58] Niet alleen over het gebrek aan voedsel, maar ook over de prijzen van voedsel,

[1:28:02] met name een noordelijke gazastrook die het van voeding voorzien van een gezin

[1:28:06] heel erg moeilijk en vrijwel onmogelijk maakte.

[1:28:09] Ik heb bij de minister van Buitenlandse Zaken sterk aangedrongen om hier naar te kijken,

[1:28:15] ook in het licht van VN-veiligheidsraadsresolutie 2018, nummer 2417, waar Nederland penvoorder

[1:28:21] is geweest en wat volgens mij automatisch de opdracht inhoudt voor de Nederlandse diplomatie,

[1:28:27] om hier extra aandacht aan te besteden.

[1:28:29] Ik begrijp dat de minister dat ook gedaan heeft, dat dat niet altijd op wijze is gebeurd

[1:28:34] die publiek kunnen worden gemaakt.

[1:28:36] maar ik ben blij dat te hebben gedaan.

[1:28:38] En denkt u ook even aan bijvoorbeeld een motie die ik samen met de heer Boswijk

[1:28:41] van het CDA had ingediend over een noordelijke toegang van de Gazastrook,

[1:28:46] die daadwerkelijk, denk ik, tot actie heeft geleid.

[1:28:48] Ook van de Nederlandse diplomatie en een tweede crossing is er opengegaan,

[1:28:53] mede door Nederlandse druk, niet alleen, maar mede door Nederlandse druk.

[1:28:56] Ik vind die situatie in de Gazastrook buitengewoon zorgelijk.

[1:28:59] En u ziet waar ik vandaan kwam als NRC-Kamerlid.

[1:29:02] En daar draai ik geen woord van terug.

[1:29:08] Ik heb een vervolgvraag aan de heer Veldkamp.

[1:29:11] Hij heeft net heel uitgebreid op de heer Paternotte geantwoord.

[1:29:15] Maar vindt u, net als internationale organisaties, ziet u dat er hongersnood is in Gaza?

[1:29:20] Ja of nee?

[1:29:22] Ik denk dat ik daar uitgebreid en duidelijk over heb geantwoord.

[1:29:25] Ja, ik zie dat en dat is waar ik ook vandaan kom.

[1:29:30] Maar nogmaals, ik heb dat maanden geleden al bij de minister van Buitenlandse Zaken

[1:29:34] heb ik daar aandacht voor gevraagd.

[1:29:37] Ik zal u overigens ook zeggen dat ook in de contacten die ik nog steeds in Israël heb,

[1:29:42] dat ik ook dat daarbij heb gedaan en ook rechtstreeks heb gedaan.

[1:29:45] Er is een buitengewoon zorgelijke humanitaire situatie.

[1:29:50] Ik vind het van belang dat ik ook in mijn eigen contacten mijn zorgen uitspreek

[1:29:56] over de berichten die ons daarover hebben bereikt.

[1:30:00] Dank u wel.

[1:30:01] Mevrouw Zederik, met uw volgende vraag.

[1:30:03] Ja, nog een vraag voor mevrouw Klever, omdat zij expliciet op haar cv vermeldt dat de Nexit de denktank waar zij lid is van geweest.

[1:30:12] Ik vind zelf alleen het idee van een Nexit al enorm schadelijk voor de concurrentiepositie van Nederland.

[1:30:17] En die concurrentiepositie juist waar wij ook een doelstelling over hebben opgenomen in het hoofdlijnakkoord.

[1:30:23] Recent is het rapport van Letta uitgekomen en we kijken ook met zijn alle volverwachtingen naar het rapport van Draghi wat nog uitkomt.

[1:30:29] Mijn partij heeft de minister zelfs meerdere malen verzocht om in Europa aan te dringen

[1:30:34] op de publicatie daarvan voor de verkiezingen.

[1:30:37] Mijn vraag aan mevrouw Klever is wat er goed gaat in de interne Europese markt en wat er

[1:30:43] beter kan.

[1:30:44] Wat zou het eerste zijn wat u in uw eerste Europese Raad Buitenlandse Handel zou willen

[1:30:48] aankaarten in Europa?

[1:30:50] Dank u wel.

[1:30:51] Mevrouw Klever.

[1:30:55] Als de Nexa Denk Tank is opgericht om mensen bijeen te brengen en een soort kennisbank te worden

[1:31:07] met artikelen over de EU vanuit verschillende invalshoeken, om dat allemaal bij elkaar te brengen

[1:31:12] en daar dus de kennis over te vergroten.

[1:31:16] Ik ben daar enige tijd lid van geweest.

[1:31:18] En overigens ligt dat ook in lijn met de eerdere standpunten van de PVV over de nexit.

[1:31:25] Maar nu zijn daar dus andere afspraken over gemaakt.

[1:31:29] En nogmaals, daar staat onze handtekening onder, onder dat akkoord.

[1:31:34] En dat zullen wij dus ook netjes uitvoeren.

[1:31:36] U vraagt mij wat het eerste zal zijn wat ik in de Raad zal inbrengen.

[1:31:42] Helaas moet ik u daar ook het antwoord op schuldig blijven.

[1:31:44] Ik moet het allemaal nog gaan invullen.

[1:31:46] Ik ga eerst praten met alle stakeholders en het hoofdlijnakkoord uitwerken.

[1:31:53] Ja, ik zou willen dat ik u meer zou kunnen vertellen, maar ik ben nog niet beëdigd.

[1:31:58] En u moet nog heel even wachten op de plannen.

[1:32:03] Dank u wel.

[1:32:04] Meneer Van Baarle met uw volgende vraag.

[1:32:06] Ja, voorzitter.

[1:32:07] Mevrouw Klever, die was bestuurder bij de Omroep Ongehoord Nederland.

[1:32:11] En de omroep Ongehoord Nederland heeft in de afgelopen periode meerdere sancties gehad van de NPO.

[1:32:22] Er zijn onderzoeken geweest naar Ongehoord Nederland waarbij gesteld werd dat Ongehoord Nederland zich niet zou houden aan de journalistieke code, aan de regels.

[1:32:31] Ongehoord Nederland is ontzettend veel geld, heeft uitgegeven aan juridische procedures

[1:32:38] en het moeten betalen van die boetes, omdat ze zich niet aan de regels hielden.

[1:32:42] En, voorzitter, ik zou aan mevrouw Klever, die bestuurder was van Ongehoord Nederland,

[1:32:49] willen vragen wat het niet houden aan de regels, heel erg veel, meer dan welke omroep dan ooit,

[1:32:57] het moeten betalen van boetes en onderzoeken die aantonen dat die omroep zich niet houdt,

[1:33:02] aan de regels zeggen over haar bestuurlijke competenties?

[1:33:10] Ja, voorzitter.

[1:33:11] Als je het inderdaad zo stelt, zoals de heer Van Baarle stelt,

[1:33:16] dan zou je denken dat ik bestuurlijk zeer incompetent ben.

[1:33:21] Maar het tegendeel is het geval.

[1:33:24] De ombudsman van de NPO heeft twee rapporten geschreven

[1:33:30] over de uitzendingen van Ongehoord Nieuws.

[1:33:32] De ombudsman die onafhankelijk zou moeten zijn, die bleek niet onafhankelijk geopereerd te hebben.

[1:33:40] We hebben wet in de WOO-stukken opgevraagd en daar blijkt dat ze vanaf dag 1 al samen met de NPO aan het overleggen was over het onderzoek.

[1:33:52] De NPO heeft ook fragmenten naar de ombudsman gestuurd, dus dat was absoluut geen onafhankelijk onderzoek.

[1:34:01] Op basis daarvan heeft Ongoord-Nederland twee boetes gekregen.

[1:34:08] En van die twee boetes heeft de staatssecretaris, eerst mevrouw Oesloe, later haar opvolger de

[1:34:14] heer Weyenberg, heeft mevrouw Oesloe gezegd dat is onterecht, daar is geen juridische basis

[1:34:20] voor.

[1:34:21] En die boetes zijn ook ingetrokken.

[1:34:24] En twee van de drie boetes zijn ook al terugbetaald.

[1:34:27] En de aantijgingen dat Ongoord Nederland zich niet aan de journalistieke code houdt en alle

[1:34:34] voorbeelden die de Ombudsman daarbij aanhaalt, dat blijkt ook nogal broddelwerk te zijn.

[1:34:41] Elk voorbeeld uit het rapport van de Ombudsman, elk voorbeeld hebben wij inhoudelijk weten

[1:34:46] te weerleggen en dat kunt u ook vinden op de website van OngoordNederland.tv.

[1:34:55] Bijvoorbeeld, er was een voorbeeld over transgenderzorg, waarbij de ombudsman een bron gebruikte.

[1:35:06] De ombudsman heeft geoordeeld dat het niet klopt wat Ongehoord Nederland daar brengt.

[1:35:11] Daar had zij ook een bron bij.

[1:35:13] Als je die bron gaat opzoeken, geeft dat wat er gezegd is in de uitzending van Ongehoord Nederland juist gelijk.

[1:35:20] Dus er klopt niet zoveel van die onderzoeken.

[1:35:24] Alle voorbeelden zijn weerlegd.

[1:35:26] Ook de staatssecretaris heeft geoordeeld dat er geen grond was en heeft Ongoord-Nederland

[1:35:35] ook in het gelijk gesteld.

[1:35:37] Ik kan u verzekeren dat Ongoord-Nederland zich keurig houdt aan de journalistieke code.

[1:35:43] Dank u wel.

[1:35:43] Mevrouw Kamink-Kraan, met uw volgende vraag.

[1:35:46] Een van de belangrijke thema's in het hoofdlijnenakkoord is toch het verdere grip krijgen op migratie.

[1:35:51] Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is.

[1:35:53] Daar hebben we ook buitenlandse zaken hard bij nodig.

[1:35:56] Dat gaat natuurlijk over meerdere departementen, maar zeker ook over buitenlandse zaken.

[1:36:01] Nu schetste de heer Veldkamp in het begin al in zijn introductie dat de situatie rondom de randen van Europa

[1:36:06] eigenlijk bijna instabieler is dan dat het ooit geweest is, waardoor er nog meer druk komt op onze buitengrenzen.

[1:36:12] Nu ben ik heel genieuwsgierig.

[1:36:13] Ik snap natuurlijk dat de heer Veldkamp niet het hele hoofdlijnenakkoord nu al kan invullen.

[1:36:17] Tegelijkertijd heeft hij een lange staat van dienst binnen dat ministerie.

[1:36:19] is hij ook een tijdje al woordvoerder geweest op dit thema.

[1:36:22] Met welke zaken zou hij nou in die eerste honderd dagen dan aan de slag willen

[1:36:25] om hier een echte bijdrage aan te leveren, ook vanuit zijn ministerie?

[1:36:29] Dank u wel. Meneer Veldkamp, gauw gaan.

[1:36:32] Ja, voorzitter, dit is typisch iets waarvan ik eerst echt even

[1:36:38] de deskundigheid van de ambtenaren zou willen inroepen,

[1:36:41] omdat ik niet exact kan overzien vanuit deze stoel en mijn afgelopen zes maanden als Kamerlid

[1:36:46] hoe precies wordt ingevuld ook de externe dimensie van het hele migratievraagstuk.

[1:36:54] Ik heb zelf natuurlijk aan de buitengrenzen van Europa geopereerd.

[1:36:58] Dat is ook echt op de grond.

[1:36:59] Ik weet dat het versterken van die buitengrenzen van belang is,

[1:37:03] maar ook niet eenvoudig is.

[1:37:06] En ik weet niet nog hoe ik precies die eerste honderd dagen zou willen invullen

[1:37:10] en welke beleidsvoorstellen ik op dit terrein naar voren zou willen zetten.

[1:37:14] Maar ik vind wel heel belangrijk dat degenen die bij buitenlandse zaken werken

[1:37:19] aan het thema migratie, op het departement en ook op de posten,

[1:37:23] ik begrijp dat daar op het departement als een migratiedirectie in oprichting zou zijn,

[1:37:28] dat die goed samenwerken, heel goed samenwerken

[1:37:30] met het beoogde minister, ministerie voor asiel en migratie,

[1:37:36] en dat dat gewoon ook goed en breed wordt vormgegeven.

[1:37:42] Ik vind dat gewoon heel belangrijk en dat is ook één van de zaken natuurlijk daarbij,

[1:37:47] is dat we daar ook eigenlijk goed kijken hoe dit in de Europese Unie plaatsvindt,

[1:37:50] waar we het nu het asiel- en migratiepact hebben, wat in werking moet gaan.

[1:37:57] Dank u wel. Meneer Van Dijk, met uw volgende vraag.

[1:38:00] Dank u wel, voorzitter. En mijn vraag is aan de heer Veldkamp.

[1:38:05] Er staat de voorste opgave om op het apparaat te bezuinigen.

[1:38:09] Het departement zelf vreest sluiting van 34 ambassades.

[1:38:13] Of dit aantal daadwerkelijk klopt, zal uiteraard moeten blijken.

[1:38:16] Maar wel, in dat ligt de volgende vraag.

[1:38:20] Als er bezuinigd moet worden op posten, bent u dan bereid dat vooral te doen bij posten

[1:38:24] in ontwikkelingslanden, die vooral worden gebruikt voor en door hulporganisaties, en

[1:38:30] dus daar de prioriteit te leggen in plaats van posten in landen waar Nederland belangrijke

[1:38:34] handelsbetrekkingen mee heeft?

[1:38:37] Graag gedaan.

[1:38:39] Dank u.

[1:38:41] Voor de goede orde, in het hoofdlijnenakkoord zelf staat niets vermeld over het postenet

[1:38:47] qua ambassades en consulaat-generaal.

[1:38:50] Wat we wel zien in de budgettere bijlagen is een terugdringen van de groei van de apparaat

[1:38:54] van de Rijksoverheid.

[1:38:56] Dat apparaat is tussen 2018 en 2022 met 25.000 Rijksambtenaren gegroeid.

[1:39:03] Het doel is nu de zogenaamde apparaatsuitgaven structureel te verminderen met 22 procent.

[1:39:09] Dat vergt keuzes.

[1:39:11] Rijksbreed, pijnlijke keuzes, zeker zo.

[1:39:14] Daar zal ook het ministerie van Buitenlandse Zaken een verantwoordelijkheid in moeten nemen.

[1:39:19] Ik heb er enige ervaring mee.

[1:39:21] Tijdens het kabinet Balken en de Vier heb ik afdelingen samengevoegd toen ik op het ministerie werkte.

[1:39:26] Tijdens het kabinet Rutte 1 heb ik directies samengevoegd en meegewerkt en gedacht aan de sluiting van een tiental posten toen.

[1:39:36] Nederland heeft een serieus postenet en een adequaat postenet nodig.

[1:39:42] Hoe dat precies te gaan uitvoeren, hoe daarnaar te kijken,

[1:39:46] daar wil ik echt nog even met het inkomende kabinet en de kabinetsleden naar kijken.

[1:39:52] Waar leg je wat dat betreft een nadruk?

[1:39:55] Is er nog een mogelijkheid om te kijken hoe we inderdaad die buitengewone weerslag,

[1:40:02] die de bezuiniging op de taakstelling voor de Algemene Rijk,

[1:40:09] voor de Rijksoverheid breed,

[1:40:10] hoe buitengewoon, buitenproportioneel zwaar valt die op het ministerie van Buitenlandse Zaken,

[1:40:15] inclusief het postenet,

[1:40:16] te kijken hoe we dat op een slimme wijze kunnen doen

[1:40:19] en we op zo'n wijze kunnen aanpassen, misschien nog,

[1:40:24] dat er in ieder geval een heel adequaat postenet over blijft.

[1:40:28] En wat mij betreft, wat mij betreft,

[1:40:30] in ieder geval moet voor dat postenet duidelijk zijn

[1:40:33] dat het er is voor Nederlandse burgers,

[1:40:36] dat het er is ook voor Nederlandse bedrijven, inclusief MKB,

[1:40:39] dat het er ook zal zijn voor Nederlandse organisaties in het algemeen,

[1:40:42] inclusief maatschappelijke organisaties.

[1:40:44] Daar wil ik echt wel heel duidelijk, dat wil ik wel meenemen

[1:40:48] in de gesprekken die we zullen hebben met ambtenaren en ook met elkaar in het kabinet.

[1:40:56] want zo'n postenet voert diensten uit, helpt ook beleid te maken,

[1:41:01] maar is dienstbaar, als het goed is, heel breed aan Nederland,

[1:41:06] is heel breed dienstbaar aan de Nederlandse overheid,

[1:41:08] ook aan de Rijksoverheid.

[1:41:10] Ik geloof dat een derde van de uitgezonden medewerkers op posten

[1:41:13] komt van andere ministeries dan van Buitenlandse Zaken.

[1:41:16] En ik hecht er ook aan dat dat postenet ook heel breed dienstbaar

[1:41:20] en adequaat kan blijven.

[1:41:23] Dank u wel. Mevrouw Hirsch met uw volgende vraag.

[1:41:27] Meneer Veldkamp zei net dat er hongersnood is in Gaza.

[1:41:31] Mevrouw Klever, u kon daar in de eerste ronde niet op ingaan.

[1:41:35] U gaat wel over humanitaire hulp.

[1:41:38] Vindt u dat Nederland humanitaire hulp naar Gaza moet sturen?

[1:41:42] En gaat u zich inzetten voor de veilige toegang tot conflictgebieden,

[1:41:47] zoals voor hulpverlezen tot Gaza, in lijn met het internationaal recht?

[1:41:52] Mevrouw Klever.

[1:41:57] Voorzitter, ik ga niet op beleid vooruit lopen, maar het is heel duidelijk dat wij ook zeker geld

[1:42:04] beschikbaar hebben voor noodhulp en voor hongersnood in de wereld.

[1:42:09] U kunt er van mij op aan dat ik mij goed laat informeren door diverse partijen.

[1:42:16] Dat heb ik eerder ook al gezegd.

[1:42:17] We hebben natuurlijk een postenetwerk en internationale organisaties, noem maar op.

[1:42:22] Dus als dat nodig is, dan zullen wij daar actie op nemen.

[1:42:32] Dank u wel.

[1:42:33] Meneer Dassen met uw volgende vraag.

[1:42:35] Ik wil nog even doorgaan bij de heer Veldkamp op het antwoord wat hij net gaf.

[1:42:40] Want hij gaf in zijn inleiding aan dat Nederland kwetsbaar is in de wereld.

[1:42:43] Dat de machtsverhoudingen aan het schuiven zijn.

[1:42:45] En er is een keiharde strijd met China, Wagner en andere landen om invloed en om grondstoffen.

[1:42:52] En dan komt de heer Veldkamp aan in een van die landen en hij wordt geconfronteerd met

[1:42:56] uitspraken over omvolking, over Zwarte Piet, over openlijk racisme van de grootste partij

[1:43:02] die onderdeel is van de coalitie.

[1:43:05] En dan gaat de heer Veldkamp, zegt hij net, gaat hij uitleggen, ja, dit is nou eenmaal

[1:43:07] de vergiezingsuitslag.

[1:43:09] Dus dit is hoe Nederland heeft gestemd.

[1:43:12] En dus dat de grootste partij en een deel van mijn collega's u eigenlijk verachten

[1:43:16] voor wie u bent, dat moet u maar accepteren, maar u moet mij beoordelen op mijn daden.

[1:43:21] Dan hoop ik dat de heer Veldkamp begrijpt en dat hij dat kan beamen, dat er toch in ieder geval

[1:43:26] dan een zorg is dat Nederland al met 10-0 achter komt te staan, omdat die landen denken

[1:43:32] we oordeelroepen op die daden, een deel van uw coalitie veracht voor wie wij zijn.

[1:43:39] Wat zou u doen?

[1:43:42] Meneer Veldkamp.

[1:43:43] Ja voorzitter, dit klinkt meer als een statement dan als een beleidsinhoudelijke of anderszins

[1:43:48] vraag.

[1:43:48] Ik weet en zie dat er ook, zoals vorige keren, belangstelling is vanuit het buitenland

[1:43:54] van welke politieke samenwerking gaat mij nu in Nederland aan,

[1:43:58] maar dat er ook belangstelling is naar hoe dat zal worden uitgevoerd

[1:44:03] en welke praktische en concrete invulling dat gaat krijgen.

[1:44:07] En dat is waar ik me graag op wil richten.

[1:44:09] Ik heb nog geen vraag over Zwarte Piet in Nederland gekregen

[1:44:13] vanuit de contacten die ik heb die mij hebben bevraagd

[1:44:17] over de politieke situatie in Nederland.

[1:44:21] En ik verwacht ook niet meteen dat ze komen.

[1:44:24] Ik denk dat er straks een kabinet aan de slag moet,

[1:44:27] aan de slag moet met het hoofdlijnenakkoord,

[1:44:30] op basis van de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord,

[1:44:33] de wereld ingaat. En nogmaals, we gaan die wereld in.

[1:44:36] We hebben de geld om die wereld in te gaan.

[1:44:38] Ik wil dat adequate postennet ook juist handhaven

[1:44:42] om die wereld te engageren.

[1:44:44] We willen op reis, niet alleen binnen Europa, ook in de ring rond Europa, ook verder weg.

[1:44:49] Ik wil naar Zuid-Afrika of Brazilië of in Indonesië, niet alleen om het verleden, maar ook over de toekomst te praten.

[1:44:54] En daar zal men merken aan de Nederlandse bewindstijden,

[1:44:58] dat Nederland zich ook met dit hoofdlijnakkoord en dit kabinet bewust is van zijn plaats in de wereld.

[1:45:05] Een plaats waar wij misschien niet een heel groot land zijn,

[1:45:08] maar wel een land met hele grote belangen in de wereld.

[1:45:10] en dat die buitenlandse belangen en die buitenlandse ontwikkelingen ook in Nederland weer terugkomen.

[1:45:15] Dus wat dat betreft wil ik me ook nog, zeg ik erbij, engageren in het binnenland.

[1:45:20] Want ik heb ook gezegd dat je vanuit buitenlandse zaken ook moet kijken,

[1:45:26] niet alleen naar de ontwikkeling in de wereld, maar ook naar de ontwikkeling in Nederland.

[1:45:29] En dat is het ook van belang, te kijken hoe je dat doet en wat je daarmee doet.

[1:45:32] Ik kreeg van de week al meteen het verzoek van een krant als NRC die zegt,

[1:45:37] Traditioneel houdt de minister van Buitenlandse Zaken zijn eerste interview in NRC.

[1:45:42] En een instituut als Klingendael wil ook dat.

[1:45:45] Traditioneel de minister van Buitenlandse Zaken zijn eerste speech...

[1:45:48] ...op het instituut Klingendael, heel voornaam.

[1:45:50] Ik zou zeggen, als minister van Buitenlandse Zaken...

[1:45:52] ...wil ik me juist ook in het binnenland engageren...

[1:45:54] ...zodat mensen weten dat ik er ook voor hen ben.

[1:45:56] En wat houdt dat dan in?

[1:45:57] Dat je misschien ook eens de atlas van afgehaakt Nederland openslaat...

[1:46:00] ...en dat je ook eens kijkt naar welke regio's er economisch zijn verschaald...

[1:46:03] ...en waar men het in Nederland moeilijk heeft.

[1:46:05] en dat men daar ook in die regio's merkt dat de minister van Buitenlandse Zaken er ook voor hen is

[1:46:09] en ook naar hen komt luisteren.

[1:46:10] Dus ik wil heel graag, misschien eens een eerste interview houden in een krant in de grensstreek,

[1:46:15] in een regionale krant.

[1:46:16] Ik wil misschien heel graag ook eens een eerste speech houden in bijvoorbeeld een gemeente

[1:46:21] waar het minder makkelijk is op dit moment in Nederland,

[1:46:23] maar daar ook eens gaan luisteren wat de mensen mij mee te geven hebben.

[1:46:27] En ik kan alleen maar de ambtenaren van Buitenlandse Zaken engageren dat ook te doen.

[1:46:31] Laten we uit de bubbel stappen en laten we internationaal op pad gaan,

[1:46:34] Maar ook binnen Nederland vind ik dat belangrijk.

[1:46:37] We doen groot de grote trends in de wereld waar we moeten inspelen.

[1:46:40] De grote verschuiving in de wereld waar we moeten inspelen.

[1:46:43] Het zal de heer Dassen met mij eens zijn.

[1:46:44] Maar ik wil ook oog voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties die van

[1:46:48] Nederland uit zich engageren internationaal, maar ook de mensen in

[1:46:51] Nederland aan wie wij diensten moeten verlenen.

[1:46:56] Ook wel. Meneer Paternotta, met uw volgende vraag.

[1:46:58] Ja, voorzitter, we nadenken een beetje het einde van de hoorzitting en de aanvulling op wat de heer Dassen zei.

[1:47:03] Ik denk dat ze in het buitenland, als ze naar dit ministerie kijken, een beetje

[1:47:05] een tale of two ministers zullen zien, waarbij de één bewust zegt

[1:47:10] ik ga hier niet afstand nemen van de omvolkingstheorie

[1:47:12] en de ander zegt, en dat ga ik weer niet recenseren.

[1:47:15] Waarbij de één zegt, er is ondersnood in Gaza, zeker.

[1:47:18] En de ander zegt, ik kan er in deze ocasus niet over oordelen.

[1:47:22] Voorzitter, dat wordt een uitdaging.

[1:47:24] Dat is voor mij in ieder geval duidelijk.

[1:47:27] Ik zou nog één vraag willen stellen aan de heer Veldkamp

[1:47:30] over zijn eigen ervaring als diplomaat,

[1:47:32] want hij heeft zelf op dat postenetwerk natuurlijk veel gezeten,

[1:47:34] waarvan hij ook op de website zegt,

[1:47:36] ja, daar komt een bezuiniging op aan.

[1:47:39] Mijn vraag is, je ziet dat Rusland, China steeds meer ambassades openen,

[1:47:45] China met het grootste diplomatieke netwerk ter wereld heeft.

[1:47:49] Er werd net ook even gehint op, laten we nou vooral ons terugtrekken

[1:47:52] precies uit die landen waar Rusland en China nu juist heel veel extra inspanningen leveren

[1:47:56] om daar invloed te krijgen, grondstoffen vandaan te halen.

[1:48:00] Vindt de heer Veldkamp nou, als je kijkt naar het bostennetwerk, dat het logisch is

[1:48:03] dat dat helemaal wordt meegenomen in een bezuiniging op beleidsdepartementen?

[1:48:09] terwijl uitvoeringsorganisaties helemaal zijn uitgezonderd.

[1:48:12] En vindt hij dat op het postenetwerk geen uitvoering plaatsvindt.

[1:48:15] Dank u wel. Meneer Veldkamp.

[1:48:18] Ja, voorzitter, bedankt.

[1:48:20] De heer Paternotte, tail of to ministers.

[1:48:22] Ik kan zeggen, er zijn altijd stijlverschillen op departementen.

[1:48:25] En die hebben we ook op het departement van Buitenlandse Zaken vaak gezien.

[1:48:29] Hans van den Broek was geen Jan Pronk, en andersom.

[1:48:32] Joost-Jorrit van Aerts was niet het engagement van Evelien Herfkes, en andersom.

[1:48:35] Het mag. Je mag stijlverschillen en verschillen hebben van mensen van verschillende achtergronden van partijen.

[1:48:41] De vraag is hoe je ermee verder gaat en dat doen we op basis van het hoofdlijnakkoord en de afspraken die zijn gemaakt.

[1:48:47] Over het postenet, het volgende. Nederland heeft een serieuze en omvangrijke postenet.

[1:48:52] Het Nederlands postenet is groter dan dat van een land als Canada wat bijna 40 miljoen inwoners heeft.

[1:48:57] Het is fors groter dan een land als Zweden met 10,5 miljoen inwoners.

[1:49:01] Beide landen hebben een serieuze diplomatie.

[1:49:03] Mag je gaan kijken, mag je tegen het licht houden, is dat postnet adequaat en kan het ergens...

[1:49:09] mag er misschien ook ergens iets af, misschien kan dat.

[1:49:12] Uit mijn hoofd zeg ik een post als Nairobi heeft 70, 80 FTE.

[1:49:15] Daar zijn misschien redenen voor, er zit ook VN-organisatie, maar ik wil er graag naar kijken.

[1:49:19] Je mag ook kijken, ik kan me herinneren dat ik destijds een post helpte openen in Baku...

[1:49:23] mede op verzoek van het bedrijfsleven.

[1:49:25] En wij hielden ons daar aan één uitgezonde ambassadeur en twee lokale medewerkers.

[1:49:29] Een hele scherpe startbrief.

[1:49:31] Inmiddels is die post uitgeduid.

[1:49:33] Mag dat nadat de Kopse 29-klimaattop in het najaar heeft plaatsgevonden misschien weer wat kleiner?

[1:49:39] Daar moet je naar kijken. Ik laat me daar niet op vooruitlopen.

[1:49:41] Ik wil daar graag over laten adviseren.

[1:49:44] En overigens gaat het niet om 34 posten.

[1:49:48] Om terug te komen wat de heer Emiel van Dijk zei.

[1:49:51] Ik denk dat dat een lineaire projectie is van gewoon 22% afslag op het aantal posten.

[1:49:57] En zo werkt het natuurlijk niet.

[1:49:58] Sommige posten zijn veel duurder dan andere.

[1:49:59] Sommige posten zijn veel onvangrijker dan andere.

[1:50:01] Ik wil een adequaat postenet. Ik zie met zorg dat de bezuiniging,

[1:50:07] de taakstelling van de 22 procent budgetair voor de ministeries,

[1:50:13] dat die buitenproportioneel neerslaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

[1:50:18] Ik vind dat die bezuiniging, die daardoor zou kunnen ontstaan

[1:50:23] op Amsterdamse consulate-generaal, buitengewoon fors.

[1:50:26] Ik wil graag nog een list voorzinnen hoe we daarmee omgaan.

[1:50:28] Daar loop ik niet op vooruit.

[1:50:30] Daar moet ik met anderen in het inkomende beleid over leggen.

[1:50:34] Maar ik wil wel zeggen, Nederland heeft een adequaat postnet nodig,

[1:50:37] dat dienstbaar is en blijft.

[1:50:39] In de eerste plaats aan Nederlandse burgers, bedrijven en organisaties.

[1:50:45] De invulling van de taakstelling gaan we bezien.

[1:50:47] Die moet evenwichtig in elkaar zitten.

[1:50:49] Maar het woordje adequaat wil ik hier graag al anders strepen.

[1:50:54] Dank u wel.

[1:50:54] Mevrouw Teunissen, met uw volgende vraag.

[1:50:56] Voorzitter, we naderen inderdaad het eind van de hoorzitting.

[1:50:59] Ik vind het zorgelijk en gevaarlijk dat de beoogd minister van Buitenlandse Zaken net zegt dat

[1:51:06] als de ene beoogd bewindspersoon afstand neemt van de omvolkingstheorie en de ander niet,

[1:51:10] dat dat dan een stijlverschil is.

[1:51:12] Dat vind ik zorgelijk en gevaarlijk.

[1:51:13] Ik vind het ook zorgelijk dat we voor onze ogen vandaag een razendsnelle normalisering van

[1:51:19] een complottheorie hebben gezien, een extreemrechtse complottheorie.

[1:51:23] Maar goed, ik heb er veel vragen over gesteld.

[1:51:25] Die basislijn blijft vooralsnog een papieren werkelijkheid.

[1:51:29] We gaan er vast nog over te spreken komen.

[1:51:31] Ik heb nog één vraag aan behoogminister Klever.

[1:51:35] Bij Ongehoord Nederland was hij verantwoordelijk voor de vacatures, waar expliciet werd aangegeven

[1:51:40] dat mensen die zich niet identificeren als man of vrouw worden uitgesloten van de sollicitatieprocedure.

[1:51:47] Hoe ziet u dat als toekomstig minister?

[1:51:49] Hoe gaat u om met vacatures en het behandelen van de mensen op uw departement?

[1:51:53] Gaat u dan wel iedereen toelaten?

[1:51:55] Mevrouw Klever.

[1:51:58] Voorzitter, ja zeker. Dan ga ik iedereen toelaten.

[1:52:03] Meneer Veldkamp.

[1:52:04] Ik wil iets ter aanvulling zeggen.

[1:52:05] Personeel gaat de minister van Buitenlandse Zaken over in dat departement.

[1:52:10] Ik kan bevestigen dat we iedereen toelaten.

[1:52:14] Ten tweede. Ik heb absoluut niet gezegd dat het stijlverschil sloeg op inhoudelijke uitspraken.

[1:52:19] Ik heb afstand gehouden van de term omvolking.

[1:52:22] Ik heb er wel op gewezen dat er stijlverschillen altijd binnen zo'n departement zijn.

[1:52:26] En die stijlverschillen die mogen er zijn en dat is niet erg.

[1:52:29] Dit gaat over een politiek samenwerk van vier verschillende partijen,

[1:52:32] mensen uit verschillende partijen.

[1:52:33] Er zijn alle coalities stijlverschillen.

[1:52:36] Dank meneer Veldkamp.

[1:52:38] Meneer Karrenman met uw volgende vraag.

[1:52:39] Dank u wel, voorzitter.

[1:52:41] Voorzitter, mijn vraag is aan de heer Veldkamp.

[1:52:43] We zien in de wereld dat de vrede en veiligheid niet meer vanzelfspreekt is.

[1:52:46] We zien dat met de oorlog in Oekraïne, de brandharen in het Midden-Oosten.

[1:52:51] We zien in Afrika ook een aantal brandharen.

[1:52:54] Voor onze vrede en veiligheid werken we samen in een aantal samenwerkingsverbanden, zoals de NAVO en de Europese Unie.

[1:53:01] Kan de heer Veldkamp zijn visie geven hoe wij het beste onze vrijheid en veiligheid kunnen borgen in de toekomst?

[1:53:08] Gaan we gaan.

[1:53:10] Ja, het hoofdlijnakkoord zet de NAVO voorop als het gaat om onze verdediging, onze veiligheid, internationale veiligheid.

[1:53:20] Dus de collectieve verdediging is duidelijk een taak van de NAVO.

[1:53:25] De EU heeft eigenlijk uiteraard ook een rol te spelen.

[1:53:28] Je ziet de EU ook een rol spelen.

[1:53:29] De EU heeft denk ik meer rol te spelen als het gaat over Europese defensie-industrie

[1:53:33] en daar de slagkrachten, de capaciteiten vergroten.

[1:53:36] Overigens graag op een wijze die ook bij Nederlandse industrie past,

[1:53:39] inclusief MKB.

[1:53:40] Nederland is een andere structuur op het gebied van defensie-industrie

[1:53:43] dan bijvoorbeeld een land als Frankrijk met heel veel grote bedrijven op dat terrein.

[1:53:47] Dus daar moeten we goed op letten.

[1:53:49] Maar daar moeten we actief aan bijdragen.

[1:53:51] Het is ook van belang om zo'n politiek samen stevig te blijven staan.

[1:53:56] Ik denk dat de heer Poetin aan het begin van de grootschalige invasie van Oekraïne in februari

[1:54:03] 2022 had onderschat hoe sterk wij nog steeds met z'n allen in NAVO en de EU bij elkaar staan.

[1:54:11] En daar hecht ik heel veel waarde aan.

[1:54:13] En daar kan straks misschien nog een mooi Nederlands tintje aankomen via een Nederlandse

[1:54:18] secretaarschaal van de NAVO.

[1:54:20] We gaan straks naar de naveltop en volgend jaar vindt de naveltop in Nederland plaats.

[1:54:24] Ik ben ook heel blij dat dat gaat gebeuren, waardoor je gewoon een actief,

[1:54:28] praktisch engagement van Nederland ook kunt tonen.

[1:54:31] Ik kijk uit naar die naveltop.

[1:54:32] Die zal beveiliging nodig hebben.

[1:54:33] Die zal overleg met de buurt nodig hebben.

[1:54:35] Misschien kan er ook overleg zijn met Nederlandse defensie en technologische sector op dit terrein.

[1:54:41] Dat is iets wat een hele grote top wordt en waar ik me graag voor engageer.

[1:54:46] Dank u wel. Meneer Van Baarle met uw vraag.

[1:54:49] Voorzitter, de PVV, de coalitiepartner van de partij van de heer Veldkamp, heeft gezegd

[1:54:57] dat het Palestijnse volk een nepvolk is en heeft ook ontkend dat er sprake is van honger

[1:55:04] in Gaza.

[1:55:06] Er staat over Palestina niks in het hoofdlijnenakkoord.

[1:55:11] Ik zou aan de heer Veldkamp willen vragen of zijn inzet de komende tijd wordt dat hij

[1:55:18] zal staan voor het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk, dat hij erkent

[1:55:24] dat de Palestijnen recht hebben op een staat en dat hij het bevorderen van de

[1:55:32] internationale rechtsorde ook zo ziet dat we dus moeten zoeken naar manieren

[1:55:38] om ervoor te zorgen dat de Israëlische regering stopt met bijvoorbeeld het

[1:55:42] illegale nederzettingenbeleid. Blijft dat, wordt dat de inzet van de

[1:55:47] de heer Veldkamp als minister van Buitenlandse Zaken.

[1:55:50] Dank, meneer Van Baarle. Meneer Veldkamp, met uw antwoord.

[1:55:54] Voorzitter, we hebben een hoofdlijnakkoord waar dingen in staan,

[1:55:56] en ook dingen niet in staan, die daarmee ook een vrije kwestie zijn.

[1:56:00] De heer Van Baarle zal zijn opgevallen dat een motie van zijn eigen partij

[1:56:08] die uitsprak dat de komende regering niet te staan voor een bestaande

[1:56:11] zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk, en dit ook actief uitdraagt,

[1:56:15] dat hij is aangenomen met steun van NSC, VVD en BBB, die voorstemden.

[1:56:22] Dus dat zal hem zijn opgevallen, dat daarmee die partijen,

[1:56:26] en dat is de fractie waar ik vandaan kom,

[1:56:28] dat die dergelijke koers hebben gekozen.

[1:56:31] In het hoofdlijnakkoord staat ook een duidelijke passage, zeg ik erbij,

[1:56:35] over het bestaansrecht en de veiligheid van Israël.

[1:56:39] Iets waar ik ook zeer aan hecht.

[1:56:42] Ik denk dat de heer Van Baarle misschien aan dat bestaansrecht,

[1:56:47] dat hij daar anders over kijkt.

[1:56:48] Dan wil ik nog graag eens een conversatie met hem overvoeren.

[1:56:52] Maar het beleid zoals dat afgelopen jaren was,

[1:56:55] was telkens te streven naar een onafhankelijke,

[1:56:59] levensvatbare Palestijnse staat naast een veilige staat Israël.

[1:57:02] En dat is iets, een vertrekpunt,

[1:57:05] waarmee ik wel dit kabinet instap.

[1:57:09] Maar ik zeg daar nadrukkelijk bij, richting de fractievoorzitter van DENK, dat is voor

[1:57:15] mij inclusief dat zelfbeschikkingsrecht aan de Palestijnse kant, maar ook inclusief dat

[1:57:23] bestaansrecht.

[1:57:23] Het is eigenlijk te gek dat je over een land moet zeggen dat het bestaansrecht heeft.

[1:57:27] Doen we over Portugal of Bangladesh ook niet.

[1:57:29] Maar het bestaansrecht van de Staat Israël en de veiligheid van Israël is ook iets waar

[1:57:32] ik aan hecht.

[1:57:34] Dank u wel.

[1:57:35] Mevrouw Kammer, ik ga met uw volgende vraag.

[1:57:38] Naarmate het voordat wordt, ben ik ook steeds inhoudelijker en snap ik ook goed dat de

[1:57:42] bewindspersonen af en toe zeggen dat ze daar eerst nog mee moeten overleggen.

[1:57:45] Dus laat ik dan volstaan met meegeven, in ieder geval ook aan de minister van

[1:57:48] Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, dat vanuit de VVD wij heel veel belang hechten.

[1:57:53] Ik hoop ook dat zij dat de zomer meeneemt aan dat bedrijfsleven, want het handel is

[1:57:58] gewoon essentieel voor ons verdienvermogen en ook de internationale betrekkingen daarbij.

[1:58:01] en dat ze zich daarvan volop voor gaat inspannen,

[1:58:04] want ook om strategisch als Europa en als Nederland onafhankelijker te worden,

[1:58:07] is dat essentieel. Dus ik hoop dat ze dat meewegt en daar ook bij voortzet

[1:58:10] wat de huidige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[1:58:13] in gang heeft gezet om die koppeling tussen hulp en handel ook echt te waarborgen

[1:58:17] en dat verder uit te bouwen.

[1:58:19] En daarnaast toch ook, naast de prioriteiten in het hoofdlijnenakkoord,

[1:58:22] toch ook niet te vergeten om oog te houden voor zaken als LHBTQ-rechten,

[1:58:26] waar wij toch ook altijd als Nederland voorop hebben gelopen.

[1:58:32] Ik neem de aanbevelingen van mevrouw Kamminga om hulp en internationale betrekkingen een prioriteit te maken.

[1:58:42] Dat dat ongelooflijk belangrijk is voor Nederland, neem ik zeer zeker ter harte.

[1:58:46] Dat is ook absoluut waar ik voor sta en waar ik mijn uiterste best voor ga doen.

[1:58:56] Qua prioritering van de ontwikkelingshulp die we nog gaan doen — die vraag hadden we eigenlijk

[1:59:02] al eerder gesteld, natuurlijk — staan er een aantal dingen in het hoofdlijnenakkoord die prioriteit

[1:59:07] hebben, en dat zijn voedselzekerheid, waterkwaliteit en migratie.

[1:59:12] Dat zal mijn prioriteit hebben.

[1:59:15] Alle overige dingen gaan we nog invullen in overleg met uw Kamer.

[1:59:22] Dank u wel.

[1:59:22] Meneer Ram, met uw volgende vraag.

[1:59:25] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:59:27] Ik moet zeggen dat de beide toekomstige ministers...

[1:59:32] de retoriek van Zuurlinks met vlag en wimpel hebben doorstaan.

[1:59:37] En wij vinden dat zeer positief.

[1:59:39] Deze vuurdoop heeft hij goed doorstaan, vinden wij.

[1:59:42] Ik heb een vraag aan beide toekomstige ministers...

[1:59:45] over het strengste asielbeleid ooit.

[1:59:47] Waar wij als PVV een van onze belangrijkste verkiezingspunten zijn.

[1:59:52] Het gaat met name ook om de ODA-opvang en de rol die de beide toekomstige ministers zien

[1:59:59] als het gaat om samenwerking met het ministerie van Migratie en Asiel en natuurlijk het buitenlandse

[2:00:07] handel en ontwikkelingshulp en natuurlijk buitenlandse zaken.

[2:00:13] Ik ben benieuwd hoe u deze rol ziet, omdat ook de ODA-opvang van de eerstejaars asielzoekers

[2:00:24] ook bij het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp ligt.

[2:00:31] Dank, meneer Ham.

[2:00:32] Gauwgang.

[2:00:33] Ja, voorzitter.

[2:00:34] Het zal u niet verbazen dat de asielparagrafen op mijn steun kunnen rekenen en op mijn instemming

[2:00:44] kunnen rekenen. Ik vind het een heel mooi akkoord en inderdaad de oude opgave is dat dat gemaximeerd

[2:00:53] is. De kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland zijn gemaximeerd op 10

[2:01:00] procent. Ik mag alleen maar hopen dat die kosten afnemen, omdat de collega-bewindspersonen op asiel

[2:01:10] en migratie hun werk goed gaan uitvoeren en de asielinstromen weten te beperken.

[2:01:18] Dank u wel.

[2:01:19] Mevrouw Hirsch met uw vraag.

[2:01:22] Vandaag in deze zaal zegt mevrouw Klever dat ze niet kan zeggen dat er hongersnood is in Gaza.

[2:01:27] Vandaag in deze zaal zegt mevrouw Klever dat omvolking een feitelijk fenomeen is.

[2:01:32] Vandaag in deze zaal zegt mevrouw Klever dat de media niet objectief zijn.

[2:01:36] Deze uitspraken zijn gevaarlijk voor de democratische rechtsstaat.

[2:01:39] Ik wil haar een laatste kans geven om haar uitspraken terug te nemen, want ze horen

[2:01:44] niet thuis in de Nederlandse regering.

[2:01:51] Ik heb gezegd dat ik geen uitspraak doe over hongersnood.

[2:01:59] Ik heb gezegd dat ik mij zal laten informeren over de situatie daar op basis van alle contacten

[2:02:05] die de regering heeft en dan daar een uitspraak over doe.

[2:02:08] Ik zit nu op dit moment niet in dat dossier.

[2:02:11] Ik ga ook zeker niet voor mijn beurt praten.

[2:02:14] Maar neemt u van mij aan als dat zo is, dat wij daar op een humane manier mee om zullen gaan.

[2:02:23] Voor de rest heeft u het steeds maar weer over die ene term.

[2:02:28] Ik heb ook niet zo heel veel zin om die weer te herhalen.

[2:02:31] Nogmaals, het zijn niet mijn letterlijke woorden geweest.

[2:02:35] Het was een politicus in een uitzending en die ga ik niet recenseren.

[2:02:41] Voor de rest verheug ik mij op een fijne samenwerking als komst-op-de-wind-persoon met de Tweede Kamer.

[2:02:50] En ik verheug mij op de debatten die nog komen gaan.

[2:02:54] Dank u wel.

[2:02:54] Mevrouw, meneer Dassen met uw volgende vraag.

[2:02:58] Ja, dank voorzitter.

[2:03:00] Ik vind het toch wel wonderbaarlijk wat hier vandaag gebeurt en eigenlijk ook dat NSC en

[2:03:04] VVD hier op deze manier aan meewerken.

[2:03:07] De manier hoe omvolking hier genominiseerd wordt door deze aanstaande bewindspersoon vind ik stuitend.

[2:03:14] Media wordt propaganda genoemd.

[2:03:16] Dat gaat er rechtstreeks in tegen de basislijn die afgesproken is, maar ondanks elke keer naar gerefereerd wordt.

[2:03:23] En er wordt ook nog eens geïnsinueerd dat alle politici die hier zitten, dat die hier zich laten leiden door propaganda.

[2:03:32] Ik wil aan mevrouw Klever vragen, zij in ieder geval van dat laatste.

[2:03:36] dat politici die hier zitten, zich door iets zouden laten leiden, afstand kan nemen?

[2:03:42] Mevrouw Klever, Gauwgang.

[2:03:45] Ja, voorzitter.

[2:03:46] Er worden wel heel snelle conclusies getrokken.

[2:03:50] Een tweet, of een retweet eigenlijk van iemand, om dan te zeggen dat dat hier in de zaal wordt gezegd, dat is natuurlijk niet zo.

[2:04:00] En media-propaganda, dat woord heb ik hier ook niet in de mond genomen.

[2:04:04] Ik heb wel gezegd dat ze niet objectief zijn.

[2:04:06] Ik denk dat het mediabestel in ieder geval niet objectief is.

[2:04:12] Laat ik het zo zeggen.

[2:04:14] Voor wat betreft de Kamerleden.

[2:04:17] Ik ben blij met de gelegenheid die ik hier heb gekregen om alle vragen te beantwoorden.

[2:04:24] Er zijn ook vragen die gebaseerd zijn op dingen die in de media gezegd zijn.

[2:04:29] Ik ben dus ook heel blij dat die vragen aan mij gesteld zijn en dat ik dat heb kunnen uitleggen.

[2:04:35] En voor de rest verheug ik mij op de toekomstige debatten.

[2:04:40] Dank u wel.

[2:04:42] En dan komen we hiermee aan het einde van deze hoorzitting, na zes rondes met vragen.

[2:04:46] Dank aan de leden, dank aan de beoogd ministers voor hun tijd en de beantwoording van alle

[2:04:50] vragen.

[2:04:52] Dank aan de aanwezigheid van het publiek hier en de mensen online.

[2:04:55] Dank aan de collega's van de Tweede Kamer, zonder wie het zeker niet mogelijk was geweest.

[2:04:58] En dan sluit ik deze hoorzitting.

[2:05:00] Fijn weekend.