Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedures en brieven SZW

[0:00:04] Goedemiddag allemaal, welkom bij deze procedurevergadering van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid.

[0:00:11] Ik wil iedereen van harte welkom op dit gewijzigde tijdstip.

[0:00:15] Fijn dat dat kon.

[0:00:17] Ik wil graag gaan beginnen met de agenda.

[0:00:20] En het eerste agendapunt is de commissie regeling van werkzaamheden.

[0:00:25] Daar is één verzoek van binnengekomen.

[0:00:27] Dat is van ondergetekenen, dus ik ga even een beetje lopen schakelen als commissievoorzitter.

[0:00:32] En dat is het verzoek van het lid Aartsen om begin september, voor het commissiedebat ZZP,

[0:00:38] dat is op 12 september, om dan een, zoals ik het zelf heb genoemd, een compact rond de tafel gesprek te organiseren

[0:00:44] over de gevoel van het opheffen van het handhavingsmoratorium van de wet DBA.

[0:00:49] En om dat inderdaad te doen voor het commissiedebat ZZP en mijn eigen toelichting daarbij is

[0:00:53] dat het denk ik verstandig is om ons als Kamer op twee manieren te laten informeren.

[0:00:58] Eén door de betreffende organisaties, de Belastingdienst en het UWV,

[0:01:02] over hoe dat handhavingsmonitorium eruit komt te zien

[0:01:05] en hoe dat wordt vormgegeven en hoe ze dat van plan zijn.

[0:01:09] Ik denk dat het goed is om daar vinger aan de pols te houden

[0:01:11] en ik denk dat het goed is om zicht te krijgen op de gevolgen en de effecten van...

[0:01:16] Dus vandaar ook een ronde nog te doen met de zelfstandige organisaties

[0:01:19] en mogelijke opdrachtgevers.

[0:01:22] Dus het kan compact, wat mij betreft.

[0:01:24] En het enige punt dat ik wel wil inleveren,

[0:01:26] Dat betekent dat het verzoek is wel of we nu mogelijk al vrijwilligers zijn

[0:01:29] om daarbij aan te sluiten voor de voorbereidingsgroep,

[0:01:33] want dat moet dan in de zomer.

[0:01:35] En dat moet dan uitzonderlijk via een e-mailpost sturen,

[0:01:37] of daar bezwaar tegen is om dat op die manier te doen.

[0:01:41] Wie daarover?

[0:01:47] Ja, mevrouw Partijen.

[0:01:49] Goedelinkspartijen.

[0:01:50] Ik vind het... Sorry, voorzitter.

[0:01:53] Ik kom uit een andere vergadering waar ik gewoon het woord mocht grijpen.

[0:02:00] Ik denk dat het sowieso goed is om ons goed te laten informeren,

[0:02:02] Maar wij weten nog niet precies wat er gaat komen vanuit het kabinet op dit gebied.

[0:02:06] Dus ik vind ook om daar vragen over te kunnen stellen...

[0:02:10] aan partijen die daarmee aan de slag gaan.

[0:02:13] Het gaat wel echt over het opeffen van het handhoudsmonitoring...

[0:02:16] maar het besluit is nog niet... Het is wel al gevallen.

[0:02:21] Ja, oké. Nee, maar dan kunnen we het gewoon...

[0:02:23] Nee, dan ben ik het eens. Dan vind ik het akkoord.

[0:02:25] Nee, ik moest even zeker weten. Ja, excuses.

[0:02:28] Dat was ook mijn vraag inderdaad.

[0:02:28] Maar omdat...

[0:02:30] Het kabinet kan in alle tijden natuurlijk dingen beslissen.

[0:02:35] Maar daar kunnen we nooit op anticiperen.

[0:02:37] Dus vanuitgaande hoe het in het verleden was, nu is het zo, en dat is ook voor de praktijk zo,

[0:02:41] dat dat moratorium in principe wordt opgegeven vanaf 1 januari.

[0:02:44] Vandaar dat het ons goed leek om, nogmaals, degene die ermee aan de gang gaan,

[0:02:47] de uitvoeringsorganisaties, die te horen.

[0:02:49] En daar informatie over op te halen en het vel te horen.

[0:02:52] En die twee kunnen we dan gebruiken, eventueel bij het debat.

[0:02:56] Maar, voorzitter...

[0:02:57] Ja, alsjeblieft.

[0:03:00] Mijn vraag is dan wel, met welk doel doen we dat dan?

[0:03:02] Want op zich is het besluit eerder genomen.

[0:03:06] Het besluit staat volgens mij niet ter discussie dan.

[0:03:09] Het gaat meer om ter achtergrond informatie.

[0:03:12] Ja, ons te informeren over hoe dat gaat plaatsvinden.

[0:03:18] Dat alle niet handhaven.

[0:03:19] Er zijn natuurlijk verschillende varianten van.

[0:03:22] En ook wat de effecten daarvan zullen gaan zijn.

[0:03:24] zodat ook betrokken kan worden bij dat debat.

[0:03:28] Dus vandaar het verzoek om ons te informeren over.

[0:03:32] Maar ja, ik zie het.

[0:03:33] Puur ter aanvulling, is het dan niet gebruikelijk om ook als commissie te vragen,

[0:03:38] ook met het oog op een nieuw kabinet en een mogelijke regeerprogramma,

[0:03:41] om ons ook hun zienswijze met ons te delen dat er een Kamerbrief komt?

[0:03:46] Ik denk dat dat wel zuiver kan zijn.

[0:03:48] We weten natuurlijk niet of dit ook onderdeel wordt van verdere uitweging van het regeerprogramma.

[0:03:51] Kan wel, kan niet, dat weet ik niet.

[0:03:53] Lijkt me wel verstandig.

[0:03:56] Ik zou dat op zich een goed voorstel vinden.

[0:04:00] Dan ga ik afconcluderen dat er geen bezwaar is tegen een ronde tafelgesprek.

[0:04:04] En dat we dit ook doorgeleiden naar het kabinet met verzoek om een brief.

[0:04:10] Dan ben ik alleen nog op zoek naar vrijwilligers voor...

[0:04:14] En ik zie mevrouw Partijn al.

[0:04:15] Hebben we dan met twee mensen voldoende? Ik denk het wel, hè?

[0:04:17] Dan denk ik dat de heer Aartsen en mevrouw Partijn dat samen weer mogen gaan doen.

[0:04:21] Het is een mooi duo, dus dat komt helemaal goed.

[0:04:23] En dan krijgt u, als het goed is, in het recens dan wel een e-mailprocedure vanuit die voorbereidingsgroep.

[0:04:31] Dan gaan we naar agendapunt 2, dat is de brievenlijstparticulieren, die wil elkaar in zich heel behandelen.

[0:04:37] Zijn er mensen met op of aanmerkingen op de brievenlijstparticulieren?

[0:04:41] Dat is niet het geval. Dan gaan we naar agendapunt 3, dat is de brievenlijstorganisaties.

[0:04:45] Die zullen we per pagina doen.

[0:04:47] Ook daar staat geen voorstel van uit de debattere bespreekpunt.

[0:04:53] Wie heeft er iets op pagina 1, pagina 2?

[0:04:59] Mevrouw Patijn.

[0:05:02] De brief van de FNV, de ITUC en de ITUC, daar staat bij om het te betrekken bij de Raad,

[0:05:13] maar ik zou het eigenlijk ook willen kunnen betrekken bij de debat over arbeidsmigratie.

[0:05:17] Dan gaan we die ook betrekken bij het debat over arbeidsmigratie van begin september.

[0:05:24] Als het betreft over de zaak 9.

[0:05:26] Iemand anders iets over de brievenlijstenorganisaties?

[0:05:29] Nee, dan gaan we naar de wet- en regelgeving.

[0:05:33] Agenda punt 4, ontwerpbesluit tot wijzigingbesluit, kwaliteit kinderopvang.

[0:05:38] Dit betreft een voorhang die afloopt op 12 juli 2024.

[0:05:43] Het voorgestel is om het te betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel

[0:05:46] wijziging van de wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen

[0:05:50] gastenouderopvang. Dat is al dus besloten. Gaan we naar agenda punt vijf.

[0:05:55] Dat betreft de wijziging van de pensioenwet. De wet op de loonbelasting

[0:05:59] 1964 en enige andere wet in verband met de verlenging van de transitieperiode

[0:06:03] van het nieuwe pensioenstelsel. Het voorgesteld wordt om de inbrengdatum

[0:06:07] voor het verslag vast te stellen op 11 september 2024 om twee uur.

[0:06:12] Al dus besloten.

[0:06:15] Agenda punt zes.

[0:06:16] Dat betreft een nahang ten aanzien van het ASBEST-verwijderingsbesluit 2005,

[0:06:22] arbeidsafstandighedenbesluit en het besluit bouwwerken, et cetera, et cetera.

[0:06:26] En het voorstel is om de tekennisgeving aan te nemen.

[0:06:30] Dat betreft een nahang.

[0:06:31] Al dus besloten.

[0:06:32] Gaan we naar agenda punt zeven.

[0:06:34] Dat betreft een notenaanleiding van verslag in zaken de wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen.

[0:06:43] Dit voorstel is om dit aan te melden voor plunaire behandeling.

[0:06:48] Dan gaan we dat op die manier doen.

[0:06:51] Dan gaan we naar agenda punt 8, antwoorden op de vragen van de commissie over het jaarverslag

[0:06:56] Ministerie voor Sociale Zaken en Werkelijkheid naar 2023, en voorgesteld wordt om dit te

[0:07:01] betrekken bij de verdere behandeling van het jaarverslag en de slotwet.

[0:07:07] Al is besloten.

[0:07:08] Agenda punt 9, wijziging van de participatiewet, de wet inkomensvoorzieningen ouderen en gedeeltelijk

[0:07:15] arbeidsongeschiktheid gewezen werklozen, werknemers en wet inkomensvoorzieningen

[0:07:20] ouderen gedeelte arbeidsongeschiktheid gewezen zelfstandigheidspad met het

[0:07:24] op onderdelen in balans brengen van deze wet tussen bestaanszekerheid, integratie

[0:07:27] en handhaving. Dat noemen we in het kort de participatiewet in balans en dat

[0:07:30] voorgesteld wordt om deze inbrengdatum vast te stellen

[0:07:33] op 18 september 2024. Dan gaan we dat op die manier doen.

[0:07:40] Dan gaan we naar punt 10, antwoorden op de vragen van de commissie

[0:07:43] over het ontwerpbesluit op wijziging van de kinderopvangtoeslag.

[0:07:47] Dit is ter kennisgeving.

[0:07:50] Dan gaan we naar agenda punt 11.

[0:07:52] Het zijn de stukken, als eerste ondertekend door de minister van Sociale Zaken.

[0:07:56] Agenda punt 11, uitkomstenoverleg van misstanden, inzet flexkrachten,

[0:07:59] arbeidsmigranten in de vleessector.

[0:08:00] Voorgesteld wordt om te agenderen voor het commissiedebat arbeidsmigratie van 4 september.

[0:08:06] Gaan we naar agenda punt 12, kabinetsreactie op het rapport

[0:08:09] parlementaire enquête commissie fraude, beleid en dienstverlening blind van mensenrecht.

[0:08:13] voorgesteld wordt om af te wachten op een reactie van het nieuwe kabinet.

[0:08:16] Mevrouw Partijen.

[0:08:18] Ja, wij zouden graag een kabinetsreactie willen met aanbevelingen.

[0:08:24] Dus ik weet niet of we dat al kunnen laten weten.

[0:08:28] Ja, volgens mij stond het ook in die brief alreeds, maar ik denk dat we nog een keer onder aandacht

[0:08:32] moeten komen om de aanbevelingen er ook bij te betrekken.

[0:08:36] Dank.

[0:08:38] We gaan naar punt 13, een verkenning van de motie van de leden van Oosterbrug en Partijen

[0:08:41] over de hervormingsplannen voor het non-concurrentiebeding tijdens

[0:08:45] tevens een duidelijke salaris schijnt opnemen.

[0:08:47] Het voorgesteld wordt om dat te agenderen bij het arbeidsmarktbeleid van 23 oktober 2024.

[0:08:55] We gaan naar punt 14, een rapport gezond opgroeien, wonen en werken.

[0:08:59] Het voorgesteld wordt om een kabinetselijke reactie van het nieuwe kabinet af te wachten.

[0:09:03] Ja, we gaan naar punt 15, het jaarverslag 2003.

[0:09:07] Ja, we gaan naar punt 14.

[0:09:11] Er staat hier een reactie nieuw kabinet afwachten.

[0:09:14] Gaan wij niet over wanneer we een reactie willen?

[0:09:18] Ik ga ervan uit dat het hiermee bedoeld wordt dat het nieuwe kabinet een reactie gaat sturen.

[0:09:27] Het lijkt ons handig om dat bijvoorbeeld voor de begrotingsbehandeling te kunnen hebben.

[0:09:32] Dat zeg ik even gewoon als moment.

[0:09:36] Dan gaan we dat zo doorgeleiden naar het kabinet.

[0:09:38] Dan gaan we door naar agenda punt 15, het jaarverslag voor 2023 voor de Opsporingsdienst

[0:09:43] van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

[0:09:45] Voorgesteld wordt om dit te agenderen voor het commissiedebat Arbeidsmigratie van 4 september

[0:09:49] 2024.

[0:09:51] Anders besloten.

[0:09:52] Agenda punt 16 betreft de betere ondersteuning EU-arbeidsmigrant.

[0:09:57] Voorgesteld wordt om dit te agenderen voor het commissiedebat Arbeidsmigratie van 4 september.

[0:10:03] Gaan we naar agenda punt 17, het verzamelbrief Gezond en Veilig Werken.

[0:10:06] De voorgestelde wordt om te agenderen voor het Commissie-debat

[0:10:09] Gezond en Veilig Werken van 26 september 2024.

[0:10:12] Ja, dat is akkoord.

[0:10:13] Dan gaan we naar agenda punt 18.

[0:10:15] Voortgangsbrief Verwerking Arbovisie 2040.

[0:10:18] De voorgestelde wordt om te agenderen voor het Commissie-debat

[0:10:19] Gezond en Veilig Werken van 26 september 2024.

[0:10:23] Akkoord.

[0:10:24] Agenda punt 19.

[0:10:26] Gemeentennieuws, SZW 2024, nummertje 4.

[0:10:29] De voorgestelde wordt om te agenderen voor het

[0:10:31] tezijnertijd te plannen Commissie-debat Participatiewet.

[0:10:34] Daar is de heer Mohandes.

[0:10:37] Er is een kans dat het debat over de participatiewet eerder plaatsvindt in de plenaire zaal.

[0:10:43] Wat betreft de wet die we dan behandelen, de wet die we eerder hebben vastgesteld,

[0:10:48] dat we daar een schriftelijke inbreng over hebben,

[0:10:50] hoeven we toch niet in een procedurevergadering af te spreken dat je iets betrekt bij een plenaire debat.

[0:10:54] Want ik kan mij voorstellen dat dit punt, agenda punt 19,

[0:10:58] er staan best wel veel dingen in die raken aan die nieuwe wet.

[0:11:01] Dus ik zoek even naar Mossard naar de maaltijdmandje of niet.

[0:11:06] Het kan allebei.

[0:11:08] Het is wel zo dat de inbreng gaat op 18 september 2024.

[0:11:14] Voor de schriftelijke inbreng van de zijde van de Kamer.

[0:11:17] U en ik weten allebei dat het optimistisch is om te kijken.

[0:11:22] We hebben een nieuw kabinet.

[0:11:24] We gaan het zien.

[0:11:26] Ik denk dat het ook goed is om de commissie er wat participatie bij te plannen.

[0:11:31] Is goed.

[0:11:32] Precies. Agenda punt twintig. Het onderzoek naar stelselvarianten en

[0:11:37] principegestuurde regulering. Het voorstel is om dit te betrekken bij het

[0:11:42] de Zuiderzee-Tijdenvoerencommissie-debat kinderopvang.

[0:11:44] Al is besloten. 21. Nazending beslisnota's van de kabinetsreacties

[0:11:49] op het eindadvies van de Statuscommissie Demografische Ontwikkeling 2050.

[0:11:53] Het voorstel is om dit te betrekken bij het planneren debat over de

[0:11:55] Statuscommissie. Al is besloten. 22. High-level conferentie

[0:12:01] Europees Sociaal Handvest en Raad van Europa in Vilnius, allemaal met hoofdletters.

[0:12:06] Het voorstel is om dit ter kennisgeving te aantonen.

[0:12:11] Excuses. Het agendapunt 23, verkenning, beleving, herkomstklassificaties

[0:12:15] onder Nederlandse inwoners.

[0:12:17] Het voorstel is om dit te agenderen voor het Commissie-debat Inburgering en Integratie van 16

[0:12:21] oktober 2024.

[0:12:23] Mevrouw Partijen.

[0:12:24] Volgens mij staan er een aantal punten die geagendeerd staan voor dat debat, maar volgens mij is

[0:12:29] ...inbeuring en integratie gesplitst.

[0:12:33] Ik denk dat we daar in ieder geval even extra aandacht voor moeten hebben.

[0:12:38] En dat betekent dus dat deze brieven misschien anders eventjes moeten...

[0:12:41] ...of deze punten even moeten blijven staan...

[0:12:42] ...nadat we wat meer duidelijkheid hebben daarover.

[0:12:46] U maakt het gras voor mijn voet weg.

[0:12:48] Op het punt 49 had ik nog een opmerking...

[0:12:51] ...dat inderdaad, gelet op de nieuwe verdeling van de posten in het kabinet...

[0:12:55] ...een voorstel zou komen van na de zomer...

[0:12:58] over het splitsen van de inburgering en integratie en maatschappelijke samenhang

[0:13:04] en dat er dan ook een voorstel even naar de PV komt

[0:13:06] over welke stukken er dan onder de debatinburgering komen,

[0:13:10] al dan niet doorgeschoven naar de commissie-INV,

[0:13:12] en welke er onder integratie en maatschappelijke samenhang

[0:13:16] zullen komen worden. Dus daar komt nog een apart voorstel

[0:13:18] voor naar deze commissie, zodat we ook een beetje zelf kunnen beslissen

[0:13:22] als Kamercommissie wat we waaronder vinden vallen.

[0:13:26] Daar komt deze brief in terug.

[0:13:27] Ja, ook alle andere punten overigens ook.

[0:13:30] Dan gaan we naar agenda punt 24.

[0:13:32] Toelichting dispensatie VEN van het CAO levensmiddelen.

[0:13:37] Het voorstel wordt om te agenderen voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid.

[0:13:41] Het is besloten.

[0:13:44] Agenda punt 25.

[0:13:45] Uitvoeringsbrief inburgering.

[0:13:47] Het geldt hetzelfde voor.

[0:13:47] Het agenderen bij het commissiedebat inburgering en integratie wordt nog opgenomen in dit voorstel.

[0:13:53] Verregelen de splitsing.

[0:13:54] Agenda punt 26.

[0:13:54] Opzet, periodieke rapportage, ziekte- en arbeidsongeschiktheid werknemers.

[0:13:59] Het voorstel is om dit te agenderen voor het erzijnde tijden commissiedebat

[0:14:02] arbeidsongeschiktheid.

[0:14:04] Dat is besloten.

[0:14:07] Runde punt 27, reflectie aanpak sociaal-maatschappelijke spanningen in de

[0:14:11] samenleving.

[0:14:12] Hier geldt ook weer voor agenderen voor het commissiedebat inbeugingen, integratie en

[0:14:16] betrekken bij lezen bij het voorstel in de procedurevergadering.

[0:14:19] Runde punt 28, gezinsvriendelijk personeelsbeleid.

[0:14:24] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van 23 oktober 2024.

[0:14:30] Als dat is besloten, dan gaan we naar agenda punt 29, het rapport CO-afspraken 2024.

[0:14:37] Het voorstel is om dit te agenderen bij het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van 23 oktober 2024.

[0:14:43] Dat is akkoord.

[0:14:44] Dan gaan we naar het toegevoegde agenda punt 30, dat is het verslag van de 112ste

[0:14:49] internationale arbeidsconferentie.

[0:14:51] Het voorstel is om deze ter kennisgeving aan te nemen.

[0:14:53] Dat is akkoord.

[0:14:53] Gaan we naar agendapunt 31, ten aanzien van de NOE-evaluatie en stand van zaken.

[0:15:01] Het voorstel is om de Commissie Economische Zaken en Klimaatverzoeken de behandeling over te nemen.

[0:15:07] Daar had ik zelf als lid nog een opmerking over, doordat ik daar een schriftelijk overleg wil en

[0:15:13] het verzoek aan het ministerie om te reageren op de uitspraak van afgelopen donderdag ten aanzien van

[0:15:21] Wat het college voor de Raad van Beroep heeft gedaan, die heeft gezegd dat de jongeren, de starters,

[0:15:29] die zijn in het gelijk gesteld door de hoogste rechter en hebben de minister op de vingers getikt

[0:15:33] dat ook zij recht hebben op een volledige corona, of recht hadden op volledige corona steun.

[0:15:39] Ik zou graag willen weten van de minister hoe zij uitvoering gaat geven aan dit arrest.

[0:15:53] Ik krijg ingefluisterd dat we het daarom niet moeten overdragen als ik dat wil doen.

[0:15:57] Dan zou mijn eigen voorstel als lid weer zijn om het dan niet over te dragen en of je daarmee

[0:16:02] in kan stemmen.

[0:16:07] Geen bezwaar op zich, maar is het dan niet, gezien wat de VVD wil, is het dan niet een

[0:16:14] betere route om gewoon een reactie te vragen op datgene wat zich heeft voorgevallen dan

[0:16:19] een schriftelijk overleg is geen verplichting voor andere fracties, dus ik ben niet van die school,

[0:16:25] maar het kan wel andere fracties het verplichtend gevoel geven dat ze opeens ook van alles moeten

[0:16:28] vinden, terwijl u eigenlijk een reactie wil op datgene wat zich heeft voorgenomen. Dat zou

[0:16:33] mij tegenvoorstellen. Ik ga akkoord met dat tegenvoorstellen. Dus dan ga ik hem even

[0:16:38] afconcluderen dat we hem niet gaan overdragen naar de Commissie Economische Zaken en Klimaat,

[0:16:45] En dat er een verzoek is vanuit de commissie richting het kabinet om voor een brief om te reageren op het arrest.

[0:16:55] En dan houden we deze brief even aan.

[0:17:01] Al dus besloten en dank voor de aanvulling.

[0:17:04] Gaan we naar de stukken als eerste ondertekend door de minister van Armoede, Beleid, Participatie en Pensioenen.

[0:17:09] Agenda punt 32, consequentie aanpassingen pensioenwet.

[0:17:12] Agenderen voor het plannen commissie wat pensioenonderwerp.

[0:17:15] Mevrouw Joseph.

[0:17:17] Dank u wel, voorzitter.

[0:17:17] Ik had even een praktische vraag, ook aan de meer ervaren collega's.

[0:17:20] Ik had hier een aantal vragen over, maar ik dacht dat ik ze misschien ook zou opsturen.

[0:17:25] Het hoeft niet per se een schriftelijk overleg te zijn, maar ik weet niet of dat een optie is.

[0:17:31] We kunnen een feitelijke vragenronde doen, maar dat is dus niet een politieke vragenronde.

[0:17:35] We kunnen hierover een schriftelijk overleg inplannen.

[0:17:38] Het komt sowieso terug bij het commissiedebat pensioenonderwerpen, maar die moet nog wel gepland worden.

[0:17:43] Soms kan je als Kamerlid ook gewoon vragen stellen aan de minister.

[0:17:48] Ik dacht dat dat misschien ook een optie is, maar ik weet niet of dat...

[0:17:50] Ja, dat zijn formele Kamervragen.

[0:17:52] Dat kan ook nog.

[0:17:52] Oh, oké.

[0:17:53] Dan laat ik het daar, denk ik, bij.

[0:17:55] Ik denk dat dat misschien wel...

[0:17:56] Dat komt dan niet op de agenda.

[0:17:59] Nee, dat is prima.

[0:18:00] Ja.

[0:18:01] Heel goed.

[0:18:02] Dan hebben we dat als ervoor besloten.

[0:18:06] Agendapunt 33, voortgangsrapportage, monitor, wet, toekomstpensioenen, zomer 2024.

[0:18:10] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissie-debat Pensioenonderwerpen.

[0:18:15] Al dus besloten.

[0:18:17] Dan gaan we naar agenda punt 34, antwoorden op de vragen van de commissie over internetconsultatie

[0:18:22] en ontwerpbesluit, gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling.

[0:18:27] Het voorstel is om dit te agenderen bij het tezijnde tijd te plannen

[0:18:30] commissie-debat Pensioenonderwerpen.

[0:18:33] Al dus besloten.

[0:18:34] Dan gaan we naar agenda punt 35, voortgangsbrief Leenverdieningsproblematiek.

[0:18:40] Het voorstel is om dit te betrekken bij de behandeling van het te zijne tijd ontvangen wetsvoorstel

[0:18:44] en dit tevens te agenderen voor het commissiedebat uitvoering van sociale zekerheid

[0:18:48] wat we hebben op 2 oktober 2024.

[0:18:51] Mevrouw Partij.

[0:18:53] Dit gaat over meer dan uitvoering, dit gaat echt over inkomenspolitiek bijna.

[0:18:58] Dus ik vind het niet helemaal logisch om hem daar alleen bij de uitvoering te agenderen.

[0:19:04] Ik weet niet helemaal waar hij dan thuis wordt, maar het is nogal inhoudelijk en het is geen uitvoering alleen.

[0:19:16] Het ingewikkelde is — ik hoorde u bijna arbeidsmarktbeleid zeggen — dat dat in de oude verdeling

[0:19:21] in ieder geval bij de andere minister dan zat.

[0:19:26] Dit betreft natuurlijk de minister van Armoede, Participatie en Pensioenen.

[0:19:31] Dus vraag eens even waar u dit dan onder zou willen hebben.

[0:19:34] Is er een debat over armoede en schulden?

[0:19:36] Ja, armoede en schulden.

[0:19:39] Ik zit bij de staatssecretaris.

[0:19:41] Is dat al bekend?

[0:19:43] Ja, dat is al bekend.

[0:19:45] Dan kunnen we ook even aanhouden tot na de zomer.

[0:19:47] Ja, dat is misschien waar.

[0:19:48] Zullen we dat doen?

[0:19:48] Ja, dat lijkt me een goed idee.

[0:19:50] Dan houden we agenda punt 35 eventjes aan voor de volgende procedurevergadering.

[0:19:54] Dan zijn het zo makkelijk.

[0:19:55] Agenda punt 36.

[0:19:57] Deel 2, monitor uitvoering energietoeslag.

[0:19:59] Het voorstel is om dit te agenderen voor het te plannen commissie debat armoede en schuldenbeleid.

[0:20:04] Al is besloten.

[0:20:06] Agenda punt 37, knelpunten, inventarisatie, knelpunten, gegevensdeling.

[0:20:10] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat uitvoeringssociale zekerheid van 2 oktober 2024.

[0:20:16] Dat is akkoord.

[0:20:18] Agenda punt 38, derde voortgangsrapportage, aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

[0:20:22] Het voorstel is om dit te agenderen voor het te plannen commissiedebat armoede- en schuldenbeleid.

[0:20:26] Dat is akkoord.

[0:20:27] Dan gaan we naar agenda punt 39, eindrapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek

[0:20:33] Ibo prolimatische schulden naar een betere werkende schuldenketen.

[0:20:37] Het voorstel is om dit te agenderen voor het te zijn en tijd te plannen

[0:20:41] commissiedebat Arbeid en schuldenbeleid.

[0:20:43] Akkoord, gaan we naar het rapport Ibo pensioenopbouw in balans.

[0:20:46] Het voorstel is om dit te agenderen voor het te plannen commissiedebat pensioenontdoorhebben.

[0:20:50] Dus akkoord, gaan we naar punt 41, reactie op het verzoek van de leden Jozef en Ontzigt

[0:20:55] over het advies van de landsadvocaat over invaren 2020.

[0:21:00] Het voorstel is om dit aan kennisgeving aan te nemen.

[0:21:02] Mevrouw Jozef.

[0:21:04] Zouden we deze misschien ook nog door kunnen schrijven naar de volgende postdure vergadering?

[0:21:08] Want dat is heel laat gekomen.

[0:21:09] Ja, houden we deze aan.

[0:21:12] Die hebben ze gisteren ontvangen.

[0:21:14] Dus daar houden we die eventje aan.

[0:21:18] Dan weten ze op het ministerie ook al dat ze het een paar dagen eerder moeten versturen.

[0:21:22] Gaan we naar de rechtsgeorgandeerde stukken en brieven.

[0:21:26] Wie daarover, dan stellen we die zo vast.

[0:21:30] Gaan we naar de Europese aangelegenheden,

[0:21:35] De voorstelling is om in te stemmen met de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.

[0:21:41] Stellen we die bij deze zo vast.

[0:21:43] Gaan we naar agenda punt 44.

[0:21:45] Antwoorden op de vragen van de commissie.

[0:21:47] De geannoteerde agenda formele raad WSB van afgelopen 20 juni 2024.

[0:21:52] De voorstelling is om dit te agenderen voor het schriftelijk overleg op 8 juli.

[0:21:56] Ter voorbereiding op de raad van werkgelegenheid en sociaal beleid op 16 juli.

[0:22:01] Dat is akkoord.

[0:22:02] Gaan we naar agenda punt 45.

[0:22:09] Uw voorstel is om dit te agenda voor het schriftelijke overleg op 8 juli

[0:22:12] ter voorbereiding van de Raad van Werkelijkheid en Sociaal Beleid op 16 juli.

[0:22:16] Ook dit is akkoord.

[0:22:20] Uw voorstel is om dit te agenda voor het schriftelijke overleg op 8 juli

[0:22:28] ter voorbereiding van de Raad van Werkelijkheid en Sociaal Beleid op 16 juli 2024.

[0:22:33] En ook dat is akkoord.

[0:22:34] Dan gaan we naar de brieven van de overige bewindspersonen.

[0:22:38] Dat betreft de pensioenen, politieke ambtsdragers en het nieuwe pensioenstelsel.

[0:22:43] Het voorstel is om dit te agenderen voor de commissie door wat pensioenen te onderherpen.

[0:22:48] Ik kijk even naar mevrouw Janssen.

[0:22:50] Zouden we hier misschien nog een schriftelijk overleg over kunnen houden?

[0:22:53] Dat zou ik inderdaad kunnen. Ik zie meerdere, en dat was ook mijn eigen voorstel.

[0:22:56] Zouden we hier een schriftelijk overleg voor plannen?

[0:22:59] Ik wil voorstellen om dan wel het inbrekingdatum na het reces te plannen.

[0:23:07] Dan doen we dat en dan stellen we dat op die manier vast.

[0:23:11] Dan gaan we naar agenda punt 48, het overzicht van wetgeving planneren op het terrein van sociale

[0:23:15] zaken en werkplegenheid.

[0:23:17] Dan stellen we dat op die manier vast.

[0:23:20] Dan gaan we naar agenda punt 49, het overzicht van wetgeving en wetsvoorstellen waarvan de

[0:23:24] commissie in afwachting is.

[0:23:25] Dan stellen we de kennisgeving vast.

[0:23:27] Dan gaan we naar agenda punt 50, het overzicht van planneren en activiteiten.

[0:23:31] Ook dat is ter informatie.

[0:23:33] Gaan we naar Agenda 51.

[0:23:35] Ongeplande commissie-debatten.

[0:23:37] Ook ter informatie.

[0:23:41] Ik zie de heer Mohandas

[0:23:42] een schijnbeweging maken.

[0:23:44] Ja, sorry, bij Agenda 51

[0:23:46] voorzitter, ongepland.

[0:23:48] Komt er een moment dat wij het

[0:23:50] weer gaan plannen, of komt dat bij een

[0:23:52] strategische procedurevergadering?

[0:23:55] Het gaat over de nog

[0:23:56] te plannen commissie-debatten.

[0:23:59] Ik denk dat het misschien goed is om nog

[0:24:06] Er staat achter de commissie-debatten welke ingepland gaat worden.

[0:24:11] Maar voor sommige commissie-debatten moesten we even afwachten hoe de portefeuilleverdeling gaat.

[0:24:15] Uiteraard. Maar dan heb ik alles allemaal goed.

[0:24:17] Ik denk dat het sowieso goed is om na de zomer nog alles een keer goed te bekijken.

[0:24:21] En met de nieuwe portefeuilleverdeling van de nieuwe bewindspersonen zal ongetwijfeld de kennismaking volgen.

[0:24:27] en het regeerprogramma.

[0:24:29] Dus we hadden het ook even als lid.

[0:24:33] Misschien goed om er te zijn met tijd om een strategische commissie

[0:24:36] en een procedurevergadering voor te organiseren.

[0:24:39] Om te kijken hoe we daar mee omgaan.

[0:24:41] Gaan we naar agenda punt 52.

[0:24:43] De geplande activiteiten voor de vaste commissie SC2.

[0:24:48] Agenda punt 53.

[0:24:49] De brief van de commissie voor de Rijksuitgave.

[0:24:52] Focus onderwerp voor verantwoording over het jaar 2024.

[0:24:56] De informatie.

[0:24:58] Op het punt 54, uitkomst, e-mail, inventarisatie, het werkbezoek, VNG, Doordrecht, over het schuldbewind.

[0:25:03] Er worden zich onvoldoende leden aangemeld voor dit werkbezoek.

[0:25:08] Dat is besloten.

[0:25:10] En dan zijn we nog iets voor de rondvraag.

[0:25:13] Iets voor de Achterhoek Agenda-besluitvorming.

[0:25:15] Nee.

[0:25:15] Dan wil ik u danken voor uw aanwezigheid en aanwezigheid bij de procedurevergadering.

[0:25:19] Ik wens u een fijne dag.