Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

[0:00:00] Goedemorgen, we beginnen bij de procedurevergadering van de Commissie Digitale Zaken.

[0:00:06] We beginnen met de regeling van werkzaamheden.

[0:00:09] Vandaag geen regelingen, zo vlak voor het reces.

[0:00:15] Dan is het misschien goed om even te herhalen...

[0:00:18] dat omdat er een nieuw kabinet is aangetreden...

[0:00:21] dat we de vraag verklaren of iets controversieel of niet controversieel.

[0:00:26] Die vraag hoeven we niet meer te stellen, dat kunnen we achterweg laten.

[0:00:28] En we kunnen eigenlijk gewoon gelijk door bij de agendapunten naar de behanden voorstellen.

[0:00:34] Dat brengt ons bij de brievenlijst, de brievenlijst van particulieren.

[0:00:41] Niemand iets aan te merken?

[0:00:42] Dan gaan we naar de brievenlijst van organisaties.

[0:00:45] Daar hebben we één brief die we moeten bespreken.

[0:00:48] Dat is een verzoek van een partij om aan te schrijven bij een rondetafelgesprek.

[0:00:53] En daar zullen we verder over spreken in het besloten deel van de vergadering.

[0:00:58] Dat brengt ons bij agendapunt 4, goedkeuring van het op 28 januari 1981

[0:01:07] Straatsburg tot stand gekomen verdrag tot bescherming van personen.

[0:01:11] Hier moeten we weer even bij zeggen, we zijn aan het wachten op de inbreng van het parlement van Curaçao.

[0:01:20] Die hebben aangegeven dat ze die willen doen, die is er alleen nog niet.

[0:01:23] Dus eigenlijk is het voorstel om daar toch nog even op te wachten voordat we gaan inplannen tot na het recess.

[0:01:32] En dan zullen we dit gelijk weer in de eerstvolgende procedurevergadering na het recess bespreken.

[0:01:38] Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dan gaan we dat zo doen.

[0:01:42] Dan agenda punt 5.

[0:01:45] Dit gaat over de uitvoeringswet digitale dienstenverordening.

[0:01:51] En het voorstel is om dit te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

[0:01:58] En we gaan het natuurlijk, want we zitten er zaterdag allemaal op te wachten, aanmelden

[0:02:01] voor plenaire behandeling.

[0:02:03] Ja, daar kan iedereen mee akkoord gaan.

[0:02:05] Dat brengt ons bij agenda punt 6, de nationale technologiestrategie.

[0:02:11] En hier is ook behandelvoorstel agenderen voor het ongeplande commissie-debat, online

[0:02:15] veiligheid en cybersecurity.

[0:02:16] Kan iedereen daar mee instemmen?

[0:02:18] Ja?

[0:02:18] Dan gaan we naar punt 7, dat is de verzamelbrief digitalisering van juni 2024.

[0:02:28] Wat handig is, is om dit te betrekken bij een WGO.

[0:02:32] Alleen hebben we dat WGO nog niet ingepland.

[0:02:35] Maar we zouden dat kunnen inplannen in het najaar.

[0:02:38] En dan deze verzamelbrief betrekken bij de behandeling van het WGO in het najaar.

[0:02:43] Kan iedereen met die twee voorstellen instemmen?

[0:02:45] Dus dat we eerst een WGO plannen.

[0:02:48] En dat we dan de verzamelbrief bespreken.

[0:02:52] En dan hoort er nog een ander voorstel bij.

[0:02:54] En dat is dat we dan de bewindspersonen uitnodigen.

[0:02:58] Verschillende bewindspersonen.

[0:02:59] Drie.

[0:03:00] De minister van EZK, de minister van JNV en de staatssecretaris BZK.

[0:03:04] Om het volledig te houden.

[0:03:07] Oh ja, het was nog even wennen.

[0:03:09] Heel goed, de heer Jessica Stijckstra, dat u mij daarop attendeert.

[0:03:13] Dus de minister EZ.

[0:03:14] Minister JNV en de staatssecretaris BZK.

[0:03:17] Kan iedereen daarmee instemmen?

[0:03:21] Oh, perfect.

[0:03:24] Dan gaan we uit van een duur van zes uur en agenderen we de verzamelbrief bij het WGO.

[0:03:31] Dan gaan we naar punt zes.

[0:03:33] Dat zijn toestemmingsbrieven voor deelname aan de technische brief in inkopen- en aanbesteedingsbeleid.

[0:03:39] Ik zal hier even kijken, want volgens mij is dit allemaal ter informatie.

[0:03:45] Daar heeft u ook verder geen opmerking bij. Dat brengt ons naar agenda punt 9.

[0:03:50] Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen.

[0:03:53] Ook hier is de vraag of we dit willen agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat online veiligheid en cybersecurity.

[0:04:01] Kunt u daarmee instemmen? Ja, dan gaan we dat doen.

[0:04:04] Dan agenda punt 10. Antwoord op vragen van de commissie over de jaarverantwoording 2023.

[0:04:11] En hier is het behandelvoorstel dat we het betrekken bij de verdere behandeling van de

[0:04:15] jaarverslagen en de slotwetten.

[0:04:19] En dat hebben we volgens mij dan al gedaan.

[0:04:22] Toch?

[0:04:23] Ja.

[0:04:24] Ja, precies.

[0:04:26] Dan agenda punt 11, beantwoording van de vragen van de commissie over de jaarverslagen van

[0:04:32] de ministeries van JNV, Koninkrijksrelaties, Economische Zaken.

[0:04:38] En hier het behandelvoorstel is ook betrekken bij de verdere behandeling van de jaarverslagen

[0:04:42] en slotwetten.

[0:04:43] En daar gaan we ook op 4 juli over stemmen.

[0:04:47] Dan agenda punt 12 antwoorden op vragen van de commissie van de V100 over het thema cyberweerbaarheid,

[0:04:52] mkb en data encryptie.

[0:04:54] En hier is het behandelvoorstel om dat te agenderen voor het ongeplande commissiedebat online

[0:04:58] veiligheid en cybersecurity.

[0:05:01] Ja, daar kunt u ook mee instemmen.

[0:05:03] Dan het actieplan duurzame digitalisering.

[0:05:07] Hier hoort een vraag bij hoe we dit verder gaan behandelen, want we kunnen dit actieplan

[0:05:12] of weer doen zoals we eerder gedaan hebben bij het nog in te plannen commissiedebat duurzaamheid

[0:05:18] en digitalisering, of bij digitale infrastructuur en economie.

[0:05:23] En als ik even mag spreken, niet als uw voorzitter, maar als commissielid namens GroenLinks Partij

[0:05:29] van de Arbeid, dan zou mijn voorstel uitgaan voor een commissiedebat duurzaamheid en digitalisering,

[0:05:34] Omdat er nu eindelijk een concreet actieplan ligt.

[0:05:38] Steun.

[0:05:41] Dan gaan we dat zo doen.

[0:05:45] Dan agenda punt 14.

[0:05:47] Stand van zaken Google Workspace.

[0:05:50] En hier is het behandelvoorstel agenderen voor het commissiedebat informatiebeveiliging bij de overheid.

[0:05:55] En dat staat gepland op 12 september 2024.

[0:05:59] Dan agenda punt 15.

[0:06:01] Kabinets reactie risico's online advertentie industrie.

[0:06:04] En het behandelvoorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat

[0:06:08] bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten.

[0:06:12] En dat staat gepland op 17 oktober.

[0:06:14] Kunt u daarmee instemmen?

[0:06:17] Dan agenda punt 16, onderzoeksrapport de marktimpact van de EIDAS-revisie

[0:06:22] op vertrouwensdiensten.

[0:06:24] En hier is het behandelvoorstel om het te agenderen voor het commissiedebat

[0:06:27] digitale infrastructuur en economie.

[0:06:30] Kunt u daarmee instemmen?

[0:06:32] Ja, dan gaan we dat zo doen.

[0:06:33] Agenda punt 17, update migratie.nl domeinregistratiesysteem naar AWS.

[0:06:40] En hier het behandelssysteem, behandelssysteem.

[0:06:43] Het behandelvoorstel is agenderen voor het commissiedebat digitale infrastructuur en economie.

[0:06:51] Kunt u daar mee instemmen?

[0:06:53] Ja, de heer Seks-Dijkstra van NAC.

[0:06:55] Ja, is het mogelijk om hem ook nog te betrekken bij het plenaire debat digitale autonomie?

[0:07:00] Of is dat eigenlijk ongebruikelijk?

[0:07:01] Ja, dat kan toch? Ja zeker, dat lijkt me een goed voorstel. Dan gaan we dat doen.

[0:07:08] Dan agenda punt 18, antwoorden op vragen, commissie over overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie.

[0:07:16] En het voorstel is voor kennisgeving aannemen of een twee minuten debat voeren.

[0:07:27] Ik zie geen vragen voor een twee minuten debat, dus dan nemen we deze ter kennisgeving aan.

[0:07:32] Dat brengt ons bij agenda punt 19, antwoorden op vragen van de commissie over de startuitvoering

[0:07:38] digitaal travel credential.

[0:07:41] Het behandelvoorstel is ook weer hier voor kennisgeving aannemen of een twee minuten

[0:07:46] debat voeren.

[0:07:48] Ook deze ter kennisgeving aangenomen.

[0:07:52] Dan agenda punt 20, beleidsreactie op het WODC-onderzoek, naleving van de AVG door overheden.

[0:08:00] Hier is de vraag of we het agenderen voor het commissiedebat bescherming persoonsgegevens

[0:08:04] en digitale grondrechten.

[0:08:06] Dat staat gepland op 17 oktober 2024.

[0:08:10] Ja, dan gaan we dat doen.

[0:08:12] Agenda punt 21.

[0:08:14] Uitstel, toezending, reactie op het verzoek van het lid Katman, gedaan tijdens de regeling

[0:08:19] van werkzaamheden over de digitale soevereiniteit.

[0:08:22] Ik zal even een slokje thee nemen.

[0:08:27] En hier is ook het behandelvoorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:08:33] Daar kan iedereen mee akkoord gaan.

[0:08:35] Dan agenda punt 22, antwoorden op vragen van de commissie over de jaarverantwoording 2023.

[0:08:41] Hier is het behandelvoorstel betrekken bij de verdere behandeling van de jaarverslagen.

[0:08:45] We gaan daarover stemmen op 4 juli.

[0:08:49] Dan is iedereen akkoord.

[0:08:51] Agenda punt 23, antwoorden op vragen van de commissie over de toezeggingen

[0:08:55] gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens in

[0:08:59] zaken de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online

[0:09:02] tracking. Hier ook de vraag voor kennisgeving aannemen of een twee

[0:09:07] minuten debat voeren. Ook weer ter kennisgeving aangenomen.

[0:09:11] Dat brengt ons bij agenda punt 24, de initiatiefnota van de leden

[0:09:16] Siks-Dijkstra en Katman wolken aan de horizon en hier is even een noot.

[0:09:27] We hebben een inbrengdatum op 4 september vastgesteld.

[0:09:31] En hier heeft verder niemand opmerkingen bij.

[0:09:32] Dan brengt dat ons bij agenda punt 25.

[0:09:37] Ja, zeker. Agenda punt 24 nog even.

[0:09:39] Ja, ik zit even.

[0:09:40] We proberen dit handschrift even te ontcijferen wat hier staat, zeg maar.

[0:09:46] Idee om eerst reactie, dan vragenronde, dan notenoverleg te doen.

[0:09:51] Dat wordt hier voorgesteld.

[0:09:53] Is dat eventueel een optie vanuit jullie kant gezien?

[0:09:56] Ik zie dat jullie dit hebben ingediend.

[0:10:00] Past dat in jullie lijn of niet? Kan dat?

[0:10:03] Dank nog even voor deze opmerking.

[0:10:05] Maar inderdaad, er is een kabinetsreactie gevraagd.

[0:10:08] En dan komen de feitelijke vragen en dan gaan we dat notenoverleg doen.

[0:10:12] Dan zitten we helemaal op uw koers.

[0:10:17] De heer Siksdijkstra.

[0:10:18] Denkt u dat de inbrengdatum niet op 4 september zal zijn, maar pas nadat het kabinet met een reactie komt?

[0:10:25] Is dat dan nu het voorstel van de heer Kisteman?

[0:10:30] Wat bij agenda punt 24 staat aangegeven, is eigenlijk de wijze waarop we het vorige keer hebben besloten dat we het zouden doen.

[0:10:39] En dat is dus, we hebben een kabinetsreactie gevraagd en we hebben besloten dat er feitelijke

[0:10:47] vragen ingediend kunnen worden en die inbrengdatum is 4 september.

[0:10:52] En als we dan de kabinetsreactie binnen hebben en de antwoorden op de feitelijke vragen,

[0:10:59] dan wordt het noodoverleg ingepland.

[0:11:02] Dat is hoe het gaat.

[0:11:04] Ja, oké, dan blijft dat zo staan en dan brengt dat ons naar agenda punt 25.

[0:11:13] En dit gaat over de WGO begrotingsbehandeling na jaar 2024.

[0:11:17] En dat hebben we zojuist besloten bij agenda punt 7.

[0:11:22] Dat brengt ons bij agenda punt 26.

[0:11:24] Kennisagenda onderzoek naar online tracking en

[0:11:29] er wordt verzocht om een onderzoek in te stellen door het Ratenouw Instituut.

[0:11:34] en dat verzoek wordt via het Presidium gedaan.

[0:11:39] Perfect, dat brengt ons naar agenda punt 27.

[0:11:42] Kennisagenda artificiële intelligentie.

[0:11:45] Dan is gewoon de vraag of de commissie kan instemmen

[0:11:47] met het voorgestelde doel en de kennisactiviteiten.

[0:11:52] Ja, dat is zo. Dan agenda punt 28.

[0:11:54] Overzicht van brieven en activiteiten.

[0:11:57] Waar de volgcommissie op is.

[0:12:02] Sterre informatie, iemand opmerkingen? Nee.

[0:12:04] Agenda punt 29, overzicht van wetsvoorstellen, openstaande schriftelijke overleggen en commissieverzoeken.

[0:12:10] Ook dit ter informatie.

[0:12:11] Heeft iemand daar opmerkingen bij?

[0:12:12] Nee.

[0:12:13] Agenda punt 30, overzicht van geplande activiteiten van de Commissie Digitale Zaken.

[0:12:19] Iemand daar opmerkingen bij?

[0:12:21] Nee.

[0:12:22] Dan agenda punt 31, overzicht van ongeplande activiteiten van de Commissie Digitale Zaken,

[0:12:28] commissiedebatten en nota-overleggen.

[0:12:32] Iemand daar opmerkingen bij?

[0:12:35] Dan is het nog wel even handig om te vermelden dat het rond de tafel gesprek over de verzamelwet

[0:12:43] gegevensbescherming, is het de bedoeling om er zo op af te koersen dat er op 11 september

[0:12:47] in ieder geval een voorstel ligt en dan kunnen we daar na het reces zo snel mogelijk over

[0:12:52] beslissen.

[0:12:53] En dan wat betreft de hoorzitting met Microsoft over de recall AI toepassing, die staat gepland

[0:13:00] op 10 september en het zou mooi zijn als de leden hier aanwezig als die zich al kunnen aanmelden.

[0:13:06] Ik ben nu, ik meld me aan in ieder geval. De heer Siksdijkstra is denk ik aangemeld.

[0:13:11] Ik zou de rest per e-mail procedure doen zodat onze nieuwe Kamerleden kunnen aanhaken.

[0:13:17] Is goed. Ja perfect. Ja. Dan wordt er ook een e-mail procedure gestart. Dat brengt ons bij

[0:13:26] de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Nee dan sluiten we het openbare gedeelte van de

[0:13:31] de vergadering af en gaan we naar het besloten deel van de vergadering.