Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:00] Ik wil graag de procedurevergadering voor Infrastructuur en Waterstaat openen.

[0:00:05] Voordat we dat doen, of voordat we met de agenda beginnen, wil ik graag aangeven dat dit natuurlijk

[0:00:11] de eerste procedurevergadering is, nadat het kabinet op het bordes heeft gestaan.

[0:00:16] Dat betekent dat de onderwerpen niet langer controversieel zijn en dat de onderwerpen

[0:00:20] die eerder controversieel verklaard zijn door deze commissie, op de volgende

[0:00:25] procedurevergadering, dat wil betekenen na het reces, op de agenda zullen komen.

[0:00:32] Dan hoeven we het piepsysteem niet meer te doen.

[0:00:34] Daarnaast hebben we een besloten gedeelte aan het einde van de vergadering.

[0:00:41] Ik zal de vergadering op een gegeven moment sluiten voor het openbare gedeelte.

[0:00:45] Dan gaan wij verder met de commissie voor het besloten gedeelte.

[0:00:48] We beginnen bij agenda punt 1, de regeling van werkzaamheden.

[0:00:52] Er zijn drie punten binnengekomen.

[0:00:54] Het eerste punt is van het lid Olge van Dijk.

[0:00:57] Hij verzoekt de toegezegde brief met verschillende scenario's voor het voorkomen van hoge stijging

[0:01:02] van de ticketprijzen bij NS uiterlijk 5 september, inclusief beleidsreactie, naar de Kamer te sturen.

[0:01:11] Ik kijk even of de commissie daar akkoord mee kan gaan.

[0:01:14] Ja, dat zie ik bij deze.

[0:01:16] Dan is het volgende punt van het lid Bamenga.

[0:01:19] Hij verzoekt om een brief met daarin een update over de opvolging van de adviezen uit het rapport

[0:01:24] handhaven in het duister van de Algemene Rekenkamer.

[0:01:28] Ik ga vanuit dat de commissie hier ook mee akkoord kan gaan.

[0:01:32] Bij deze dan het derde punt van mevrouw Veldman.

[0:01:37] Die vraag is denk ik iets meer toelichting van mevrouw Veldman zelf, dus ik wil u graag het woord geven.

[0:01:44] Dank u wel, voorzitter.

[0:01:45] Ik denk dat het goed is om een ronde tafel te organiseren over aanbestedingen in infrastructuur.

[0:01:51] We zien dat daar heel veel gebeurt en ook vertraagd en soms niet doorgaan door de werkwijze, door

[0:01:57] de risicoverdeling, door de omvang van de projecten.

[0:02:00] We hebben ook een evaluatie van de aanbesteding van de Van Brielenhoordbrug gezien.

[0:02:05] Dat is een voorbeeld waarvan je ziet dat er zaken op een bepaalde manier zijn aangevlogen

[0:02:10] waardoor dingen niet zijn gelukt.

[0:02:12] Ik denk dat het goed is om met verschillende partijen uit dit samenstel van dingen een

[0:02:21] keer een goed gesprek te voeren rond de tafel.

[0:02:25] Helder. Ik kijk even naar de rest van de commissie of zij dit voorstel kunnen steunen.

[0:02:29] Ik zie al geknikt, dus bij deze akkoord.

[0:02:31] Dan zou ik willen voorstellen om een voorbereidingsgroep hiervoor in te stellen.

[0:02:36] Ik kan me zo voorstellen dat mevrouw Veldman daar lid van wil zijn en misschien ook andere

[0:02:40] leden van de commissie.

[0:02:42] Graag.

[0:02:43] Er zijn ook andere leden van de commissie die graag aan willen sluiten.

[0:02:46] Ik zie een hand van de heer De Hoop.

[0:02:48] Het is een belangrijk onderwerp, dus ik sluit graag aan.

[0:02:51] Prima. Dan zie ik twee leden voor deze voorbereidingsgroep.

[0:02:55] Zijn jullie akkoord met de voorbereidingsgroep die bestaat uit mevrouw Veldman en de heer De Hoop?

[0:03:00] Ja, bij deze akkoord.

[0:03:03] Even kijken, dan kunnen we denk ik na het reces met een mooi voorstel komen.

[0:03:06] Dan zijn we tijdig om de rondetafel op tijd te organiseren.

[0:03:12] Dan ga ik verder naar agenda punt 2, de brievenlijst.

[0:03:15] De eerste is een brievenlijst van particulieren.

[0:03:20] Heeft u daar een op- of aanmerking over?

[0:03:22] Nee?

[0:03:23] Dan ga ik door naar de tweede brievenlijst, dat zijn twee pagina's van de organisatie.

[0:03:28] Eerst pagina 1.

[0:03:30] Heeft u een opmerking over pagina 1?

[0:03:31] Ik zag de heer Heutink eerst, dan ga ik naar links.

[0:03:34] Heer Heutink.

[0:03:35] Voorzitter, ik zou graag een reactie willen hebben van het kabinet op de eerste brief.

[0:03:42] Ja, even kijken. Dat is een brief van de Federation Support to Den Haag.

[0:03:48] Is iedereen akkoord?

[0:03:50] Ja, dan bij deze en dan glijden we die door.

[0:03:52] Even kijken, dan zag ik de heer Gabriels van GroenLinks PvdA.

[0:03:57] Met de vraag of we de brief van het College voor de Rechten van de Mens

[0:04:02] of we daar een reactie van het kabinet op zouden kunnen krijgen

[0:04:04] en dat zouden kunnen agenderen voor de commissie Debat Leefomgeving in september.

[0:04:12] Het voorstel was om deze te agenderen, maar u vraagt ook een kabinetsreactie.

[0:04:18] Daar is de commissie mee akkoord.

[0:04:19] Dan geven we dat door.

[0:04:21] Dan het lid Kostic.

[0:04:25] U had hetzelfde bij deze.

[0:04:27] Dan gaan we door naar pagina 2 van de brievenlijst.

[0:04:31] Zijn er leden die daarop vragen over?

[0:04:34] Ja, het lid Kostic.

[0:04:35] Graag een reactie op stuk nummer 9 en 10.

[0:04:40] Even kijken.

[0:04:42] Het lid Kossi wenst een reactie op nummer 10, dat is de kerngroep stop via de route, en op 11,

[0:04:49] volgens mij, de position paper van AMCS.

[0:04:52] Kan de commissie daarmee reageren?

[0:04:53] Nee, voorzitter, 9 en 10.

[0:04:55] Oh, 9 en 10.

[0:04:56] Excuses.

[0:04:56] 9 en 10, ja.

[0:04:57] Nou, 10 had ik al reeds genoemd.

[0:04:59] Dan is 9 stichting omgeving zonder vlieghinder.

[0:05:02] Dan heb ik het juiste.

[0:05:04] Ja, prima.

[0:05:06] Volgens mij is de commissie daar op akkoord.

[0:05:07] Dan kunnen we dat doorgeven.

[0:05:10] Dan gaan we naar het volgende agendapunt.

[0:05:14] We hebben geen uitnodigingen ontvangen.

[0:05:16] Die komen vast na het proces weer binnen.

[0:05:18] Dan gaan we naar punt 4, wet en regelgeving.

[0:05:21] Een wijziging van de Algemene Wet Bestuursraadrecht in verband met de invoering van beroep bij de

[0:05:27] afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

[0:05:29] Dan gaat het over Schiphol, Lelystad, Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven.

[0:05:34] Het voorstel is om de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op woensdag 4 september.

[0:05:41] Gaat u daarmee akkoord?

[0:05:43] Ja? Dan bij deze.

[0:05:45] Agenda punt 5, de voorhang-ontwerpbesluitwijziging binnenvaartpolitiereglement in verband met het

[0:05:50] faciliteren van vergaande geautomatiseerde vaart.

[0:05:54] Het voorstel zit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:05:58] Ik zie een akkoord.

[0:05:59] Agenda punt 6, wijziging van de bijlage bij aanhangsel C over het internationale

[0:06:07] De voorstel is deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:06:10] Akkoord. Dan gaan we naar de infrastructuur en mobiliteit als geheel.

[0:06:16] Agenda punt 7, beantwoording, vragen en commissie over de beleidsreactie op het OVV-rapport

[0:06:21] naar aanleiding van spoorwegongeval voorschoten.

[0:06:25] Het voorstel is om dit bij het plenaire debat te betrekken over het rapport van de onderzoeksraad.

[0:06:32] Ja, iedereen akkoord.

[0:06:33] Agenda punt 8, beantwoording, vragencommissie over de twintigste voortgang en repetage ERTMS.

[0:06:40] Voorstel om dit te agenderen op het commissiedebat Spoor, akkoord.

[0:06:45] Agenda punt 9, basisnet en robuust basisnet gevaarlijke stoffen.

[0:06:50] Voorstel is om deze ook te agenderen voor het commissiedebat Spoor, akkoord.

[0:06:54] Agenda punt 10, tweede voortgangsbrief, implementatie Red III.

[0:06:58] Voorstel is deze te agenderen voor het debat duurzaam vervoer, akkoord.

[0:07:04] Agenda punt 11, onafhankelijke toets, zero-emissiezone.

[0:07:08] Het voorstel is om deze ook te agenderen voor het debat duurzaam vervoer.

[0:07:12] Akkoord. Agenda punt 12, voortgang duurzaam vervoer en toelichting voorjaarsbesluitvorming.

[0:07:18] Het voorstel is om deze ook te agenderen voor het debat duurzaam vervoer.

[0:07:22] Akkoord. Agenda punt 13, verhogen productievermogen en standhouding Rijkswaterstaatnetwerken.

[0:07:28] Het voorstel is om deze te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 225 van INW.

[0:07:35] Agenda punt 14, verzamelbrief Meert.

[0:07:39] Het voorstel is om deze te agenderen voor het nog te plannen Notenoverleg Meert-akkoord.

[0:07:46] Het Notenoverleg Meert zal waarschijnlijk in november plaatsvinden.

[0:07:50] Agenda punt 15, evaluatie aan besteding van de Brinehoordsbrug.

[0:07:54] Het voorstel is om deze ook te agenderen bij het Meert-overleg-akkoord.

[0:07:58] Agenda punt 16, onderzoek naar de effecten van zwaardere voertuigen op de verkeersveiligheid.

[0:08:03] Voorstel is om deze bij het commissiedebat verkeersveiligheid in te plannen.

[0:08:07] Kort. Agenda punt 17, verslag schriftelijk overleg verkeersveiligheid.

[0:08:12] Voorstel is om deze te betrekken bij het twee-minutendebat verkeers…

[0:08:16] Ik zit even naar dit voorstel te kijken.

[0:08:19] Ik kijk even naar de brief, want die is al geweest.

[0:08:23] Het voorstel is om deze te betrekken bij het twee-minutendebat, inderdaad.

[0:08:26] Deze zal na het zomerreces plaatsvinden.

[0:08:28] Ja, helder.

[0:08:30] Agenda punt 18, achtste voortgangsbrief programma Omgeving Luchthaven-Schiphol.

[0:08:34] Agenderen voor het nog te plannen debat luchtvaart, akkoord.

[0:08:39] Toezegging gedaan tussen het twee-minuten-debat luchtvaart van 5 juni.

[0:08:43] Ook deze agenderen voor het nog te plannen debat luchtvaart, akkoord.

[0:08:47] Dat gaat snel zo.

[0:08:49] Agenda punt 20, verzamelbrief luchtvaart.

[0:08:52] Even kijken.

[0:08:53] Ook agenderen voor het nog te plannen debat luchtvaart.

[0:08:57] Het voorstel is om het commissie-debat luchtvaart in te plannen voor het herfstreces.

[0:09:02] Ja, daar vind ik ook een akkoord voor.

[0:09:08] Ik heb nu echt een aantal agendapunten waarbij het voorstel is om deze te betrekken.

[0:09:13] Bij het commissieatbad Maritiem zijn dat agendapunten 21 tot en met 28.

[0:09:21] Is dat met z'n allen akkoord?

[0:09:27] Dan gaan we naar Water en Milieu.

[0:09:30] Dan hebben we agendapunt 29 tot en met 32.

[0:09:33] Het voorstel is om deze te betrekken bij het commissiedebat Water.

[0:09:37] Gaat u allemaal daarmee akkoord?

[0:09:38] Ja. Dan zijn we bij agenda punt 33, verslag schriftelijk overleg, voortgangsstrategie,

[0:09:43] bescherming Noordzee-infrastructuur.

[0:09:45] Het voorstel is deze voor kennisgeving aannemen.

[0:09:48] Ja. Akkoord.

[0:09:49] 34, voortgangsrapportage, beleidsprogramma Circulair Textiel.

[0:09:53] Het voorstel is deze te agenderen voor het debat Circulaire Economie.

[0:09:57] Akkoord. Dan hebben we agenda punt 35 tot en met 38.

[0:10:02] Daar is ook het voorstel van deze te agenderen voor het commissiedebat Circulaire Economie.

[0:10:12] De voorstel is te agenderen bij het debat Externe Veiligheid op woensdag 16 oktober.

[0:10:19] De voorstel is te agenderen bij het debat Externe Veiligheid op woensdag 16 oktober.

[0:10:21] De voorstel is te agenderen bij het debat Externe Veiligheid op woensdag 16 oktober.

[0:10:22] De reactie op de motie-Thijs over het overnemen van adviezen van de expertgroep Gezondheid IJmond

[0:10:27] is een harde voorwaarde laten zijn in de onderhandeling.

[0:10:29] Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat Externe Veiligheid op woensdag 16 oktober.

[0:10:37] Akkoord. Gaan we naar stukken 41 en 42.

[0:10:42] Beide punten zijn ook als voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat Externe Veiligheid.

[0:10:48] Akkoord. Agenda punt 43, voortgang versterking VTH-stelsel van juni 2024.

[0:10:57] Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat Externe Veiligheid op woensdag

[0:11:01] 16 oktober. Ja, ik zie twee handen, klopt. Volgens mij was lid Kostich eerst.

[0:11:09] Van onze kant, wij zouden dit willen agenderen bij de nog te plannen commissiedebat VTH.

[0:11:15] Dan moeten we dat ook eerder hebben besproken. En ik zou ook de griffie willen verzoeken om

[0:11:20] dat debat inderdaad ook in te gaan plannen. Ja, de heer Bamenga.

[0:11:25] Ja, mijn verzoek was om een schriftelijk overleg hiervoor in te plannen.

[0:11:32] Ik ga even zoeken. Is het schriftelijke overleg dan bedoeld ter voorbereiding van het debat VTH?

[0:11:39] Ja, prima. Ja, precies, de feitelijke vragen.

[0:11:48] De heer Heutink.

[0:11:48] Ja, nou is dan het voorstel een schriftelijk overleg?

[0:11:51] Want meestal doen we dat ter vervanging van een commissiedebat.

[0:11:53] Of wil meneer Bamenga feitelijke vragen stellen?

[0:11:55] Want daar kan ik wel in meegaan, maar om nou twee overleggen te voeren,

[0:11:59] één op papier en één fysiek, dat is natuurlijk een beetje veel.

[0:12:03] De heer Bamenga, even specificeren.

[0:12:04] Ik ging ervan uit dat hij feitelijke vragen bedoelde.

[0:12:06] Klopt dat?

[0:12:08] Ja.

[0:12:09] Ja.

[0:12:10] Dus dan zouden we eerst feitelijke vragen hebben en daarna eigenlijk het apart behandelen

[0:12:16] via de VTH.

[0:12:17] Ik ga eerst even kijken wat de reacties zijn op het voorstel van het lid Kostić, die vraagt

[0:12:23] om een debat in te plannen die gaat over VTH.

[0:12:27] En daar kunnen dan de andere twee stukken die eronder staan ook aan worden toegevoegd.

[0:12:31] Mevrouw Veldman.

[0:12:32] Ik vind het op zich een prima voorstel.

[0:12:34] Ik wil er wel voor waken dat we niet bij en het commissiedebat Externe Veiligheid en het

[0:12:39] commissiedebat Leefomgeving en een commissiedebat over VTH dan telkens ook dezelfde onderwerpen

[0:12:45] terugzien.

[0:12:46] Want dat wordt wel een beetje veel, vind ik, en ook ongericht dan.

[0:12:51] Jammer.

[0:12:55] Dat snap ik.

[0:12:56] We hebben natuurlijk wel de regel dat we elk stuk maar één keer agenderen op een debat.

[0:13:01] Dat zou betekenen dat deze drie stukken die hieronder staan, dus dan heb ik het over stuk

[0:13:04] 43, 44, 45 op dit debat worden geagendeerd, op het VTH-debat, en niet op anderen ook.

[0:13:14] Kan de commissie akkoord gaan met het voorstel van het lid Kostic?

[0:13:19] Moeten we even kijken naar een termijn om in te plannen?

[0:13:24] Wat zou een voorstel kunnen zijn?

[0:13:26] Het lid Kostic?

[0:13:31] Kan de commissie ermee akkoord gaan om dit na het herfstreces in te plannen?

[0:13:36] omdat de agenda voor het herfstreces al best wel druk is.

[0:13:40] Ja, prima. Dan hebben we na het herfstreces dat we deze inplannen.

[0:13:45] En dan wil ik even naar het voorstel van de heer Bamenga gaan,

[0:13:47] die voorstelde om hiervoor afgaande feitelijke vragen rond te doen.

[0:13:52] Is de commissie daarmee akkoord?

[0:13:54] Ja, ik zie ook een akkoord daarvan.

[0:13:56] Dan wordt deze ingepland.

[0:13:58] Dan hebben we eigenlijk al een beetje 44 en 45 behandeld.

[0:14:02] Het voorstel daarvan is om deze dan te betrekken bij het commissiedebat VTH.

[0:14:09] Dan gaan we naar stuk nr 46, onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële

[0:14:15] informatie in milieueffectenrapporten.

[0:14:18] Het voorstel is deze te agenderen voor het commissiedebat van de leefomgeving.

[0:14:22] Stuk nr 47, schone luchtakkoord en EU-luchtkwaliteitsrichtlijn.

[0:14:28] Het voorstel is om deze ook te agenderen voor het debat over de leefomgeving.

[0:14:34] We hebben hier wel grote twijfels bij in de zin dat het echt om een heel belangrijk stuk

[0:14:39] gaat en een heel belangrijk onderwerp dat heel omvangrijk is en bij het debat over leefomgeving

[0:14:44] hebben we ook ontzettend veel onderwerpen die al geagendeerd staan dus ik zit een beetje

[0:14:50] te zoeken misschien kan de commissie daarbij helpen hoe we dit wel echt voldoende aandacht

[0:14:54] kunnen geven.

[0:14:58] Onze voorkeur zou gaan over echt een debat hierover te voeren als de commissie daarmee

[0:15:04] Maar zo niet, dan vraag ik de commissie om een voorstel om dit op een manier te behandelen

[0:15:08] dat het echt recht doet.

[0:15:16] Eigenlijk zijn er twee voorstellen.

[0:15:17] Het lid Kostis geeft aan iets meer ruimte te krijgen in de behandeling hiervan.

[0:15:21] Dan zijn er twee dingen die u als commissie kan doen.

[0:15:24] Eén daarvan is kijken of we het commissiedebat met een uur kunnen uitbreiden, zodat dit aan

[0:15:29] de orde kan komen.

[0:15:30] Er staat nu drie uur voor het debat.

[0:15:32] Dat zou dan vier uur worden.

[0:15:33] Dan heeft u alle één minuut extra spreektijd.

[0:15:35] Dat zou een optie kunnen zijn.

[0:15:37] De andere optie is een compleet nieuw debat.

[0:15:39] De agenda is wel erg vol, wil ik daarbij aangeven.

[0:15:44] Mevrouw Veldman zei net ook al, pas even op het aantal debatten.

[0:15:51] Dus ik heb eigenlijk twee opties die ik u in overweging wil geven.

[0:15:55] Ik zie de heer Boutkamp die een reactie wil geven.

[0:15:58] Dank u wel, voorzitter.

[0:16:01] Ik zou bijna willen vragen van wat is er anders aan dan normaal de agenda?

[0:16:05] Ja, want die zit altijd al vol, vooral na een reces is mijn conclusie dat als.

[0:16:10] Dus ja, ik zit niet echt te wachten op extra tijd of extra ruimte, want hij is al vol.

[0:16:16] En ik had al een opmerking, maar die zal ik dadelijk ook maken.

[0:16:19] Die sluit aan met mevrouw Veldkamp over de volle uitbreidingen van de extra debatten en dergelijke.

[0:16:25] Dus daar kom ik zo op terug.

[0:16:28] Mevrouw Veldman.

[0:16:30] Voorzitter. Ik kan prima leven met een minuutje extra spreektijd en een iets langer debat.

[0:16:36] Geen extra debat, maar op die wijze wel een tegemoetkoming om dat op te pakken.

[0:16:42] Ik zie hier een handreiking naar het eerste voorstel van een minuut extra.

[0:16:46] Ik kijk even bij de commissie rond of de commissie akkoord gaat.

[0:16:50] Ja, dan breiden we het debat uit met één minuut.

[0:16:54] Dus extra spreektijden met een uur.

[0:16:57] Dan gaan we verder naar agenda punt 48, voortgang van een aantal bodemgerelateerde onderwerpen.

[0:17:03] Het voorstel is om deze aan hetzelfde debat toe te voegen.

[0:17:08] Dan zijn we aangeland bij Europa.

[0:17:10] Agenda punt 49, lijst met EU-voorstellen.

[0:17:13] Er staan verschillende voorstellen uitgewerkt.

[0:17:17] Dat zijn er drie.

[0:17:17] Het voorstel is die voor kennisschrijving aan te nemen of besluiten.

[0:17:24] Ja, voorzitter, misschien in het kader van mijn onwetendheid, maar gewoon een nieuwsgierigheid dan

[0:17:30] bij het tweede voorstel van het uitvoeringsbesluit waarbij Frankrijk wordt gemachtig een verlaagd

[0:17:35] belastingtericht toe te passen op elektriciteit. Is dat dan een uitzondering op een uitzondering of

[0:17:40] is dat gewoon een generieke maatregel? Want ik was wel even nieuwsgierig. Is dat dan alleen voor

[0:17:44] Frankrijk of geldt dat dan ook voor Nederland? Ik ben niet thuis in die materie. Ik heb gelukkig

[0:17:52] hier een hele staf voor u aanwezig.

[0:17:54] Dus ik geef even het woord aan Anke.

[0:17:56] Ik ken deze materie ook niet uit een treur.

[0:17:59] Ik heb er wel even naar gekeken.

[0:18:00] En er is een uitzondering die moet worden toegestaan

[0:18:02] met unanimiteit door andere lidstaten.

[0:18:04] En in dit geval is het toegestaan en het gaat om

[0:18:06] een uitzondering omdat dat

[0:18:08] in het kader van de duurzaamheid

[0:18:10] beter is. En als u

[0:18:12] meer informatie wil, zou ik dat u kunnen

[0:18:17] toemelen. Hartstikke

[0:18:18] mooi. Dan is

[0:18:20] toegezegd dat de commissie aan

[0:18:22] de leden extra informatie over agenda punt 2, het voorstel van haar uitvoeringsbesluit waarbij

[0:18:28] Frankrijk wordt gemacht dat een verlaagd belastingtarief toe te passen op elektriciteit, om die toe te

[0:18:33] sturen aan de commissie.

[0:18:37] Ik check even bij de heer Boutkamp.

[0:18:40] Dan blijft het voorstel wel staan.

[0:18:42] U krijgt extra informatie, maar dan houden we het voorstel even zoals het is.

[0:18:47] Dan gaan we naar agenda punt 50, antwoord van het kabinet op de consultatie van de commissie

[0:18:56] in zaken de Europese procedure en zaken explosieven voor civiel gebruik.

[0:19:00] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat-milieuraadakkoord.

[0:19:05] Agenda punt 51, de mandaatnotitie EU-rapporteurschap REACH.

[0:19:10] Deze notitie is van het lid Koekoek en het lid Kossiet volgens mij ook.

[0:19:17] Die is toegevoegd.

[0:19:19] De vraag die hier is, is of de commissie de rapporteurs het mandaat verleent om namens

[0:19:24] de commissie deze activiteiten uit te voeren.

[0:19:27] Ik zie een akkoord.

[0:19:30] Tweede voorstel.

[0:19:31] Kan de commissie instemmen met de voorgestelde invulling van het EU-rapporteurschap voor de

[0:19:35] herziening van de REACH-verordening en het bijbehorende budget?

[0:19:40] Ja, ik zie instemming en akkoord.

[0:19:42] Hartelijk dank.

[0:19:43] Dan gaan we over naar agenda punt 52.

[0:19:45] Reactie op verzoek commissie over stand van zaken, implementatie, richtlijnen in het eerste

[0:19:49] kwartaal 2024.

[0:19:51] Voorzitter, zij is voor kennisgeving aannemen.

[0:19:53] Akkoord. Dan gaan we naar de reeds geagendeerde en betrokken stukken.

[0:20:06] We zijn blij dat dit gerealiseerd gaat worden, maar we weten ook dat het kabinet bezig is

[0:20:13] met een uitwerking om samen met ondernemers te kijken naar hoe precies invulling wordt

[0:20:18] gegeven aan cursussen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

[0:20:23] Daar zou ik graag een brief over willen hebben voor een eerstvolgend commissiedebat verkeersveiligheid

[0:20:28] die we wellicht nog gaan inplannen ergens aan het eind van dit jaar,

[0:20:31] om te weten hoe het kabinet dat dan van plan is om te gaan doen.

[0:20:36] Ja, ik kijk even naar de rest van de commissie.

[0:20:38] Daar is steun voor, dus dat gaan we doorgeleiden naar het kabinet.

[0:20:42] Dan agenda punt 54, geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers

[0:20:47] van 11 en 12 juli in Boedepest.

[0:20:50] Is ook een reeds betrokken.

[0:20:52] Ja, agenda punt 55, antwoorden op vragen commissie van de V100.

[0:20:57] Die is ook al in het wetgevingsoverslag behandeld.

[0:21:00] Ja, verslagen.

[0:21:03] Geen verdere opmerkingen.

[0:21:04] Agenda punt 56, de kennisagenda EU-prioriteiten en rapporteurs.

[0:21:09] Die is ter informatie.

[0:21:11] Geen vragen of opmerkingen.

[0:21:13] Agenda punt 47, de geplande commissie-activiteiten.

[0:21:17] Ook ter informatie.

[0:21:20] Ik zie geen verdere opmerkingen.

[0:21:21] Agenda punt 58.

[0:21:24] Zag ik de heer Boutkamp met zijn pen?

[0:21:26] Ik was gewoon te traag, voorzitter.

[0:21:27] U was te traag.

[0:21:28] Dat gebeurt wel eens.

[0:21:29] Dat is agenda punt 57, zeg het maar.

[0:21:32] Zie je? Ga je niet tussen ons in zitten, Riete?

[0:21:37] Nee, sorry, voorzitter.

[0:21:39] Ik gaf het net al aan.

[0:21:40] Ik verzoek er wel enigszins een mogelijke spreiding in commissie-debatten,

[0:21:43] want er komt er af en toe een tussendoor.

[0:21:45] Dat ze niet allemaal gelijk achter elkaar zijn,

[0:21:48] want die VTH komt er dadelijk ook ergens tussen,

[0:21:53] om daar rekening mee te houden, echt.

[0:21:56] Even kijken. We zullen daar rekening mee houden.

[0:21:59] De grap is eigenlijk dat de tweede helft van het jaar maar vier maanden is.

[0:22:03] Dat is vrij kort, dus alle debatten die u wilt plannen zullen kort op elkaar zijn.

[0:22:09] De VTA-debat komt na het herfstreces, dat zal in november zijn.

[0:22:14] De begrotingsbehandeling voor jullie is al vrij vroeg, dus we denken dat jullie dit aankunnen.

[0:22:20] Het is een beetje waarom-ie gepland is.

[0:22:23] Agenda punt 58, de ongeplande commissieactiviteiten.

[0:22:29] Voorzitter, naar alles wat speelt ten aanzien van verkeersveiligheid.

[0:22:34] We gaan natuurlijk na het zomerreces ook nog een twee-minuten-debat houden.

[0:22:38] Zou het wel, van mij betreft in ieder geval, wijs zijn om november, misschien begin december,

[0:22:44] een commissie-debat verkeersveiligheid in te plannen, om dan ook even de stand van zaken

[0:22:49] en de resultaten naar aanleiding van een twee-minuten-debat te kunnen bespreken?

[0:22:58] We nemen het mee.

[0:22:59] We plannen alvast een debat in verkeersveiligheid voor het einde van dit jaar.

[0:23:03] we zullen even zorgen dat de verkeersveiligheidscijfers, die vaak dan ook gepubliceerd worden, dan net

[0:23:08] verschenen zijn, zodat u die mee kan nemen in het debat.

[0:23:14] Anderen nog over agendapunt 58?

[0:23:18] Nee, dan gaan we door naar agendapunt 59, de ongeplande plenaire debatten.

[0:23:25] Daar hadden we zelf als commissie een punt voor.

[0:23:28] U ziet dat de begrotingsbehandeling Investuur en Waterstaat vroeg is.

[0:23:35] Dat betekent dat we heel graag voor jullie een WGO-begrotingsonderzoek in willen plannen,

[0:23:40] maar die moet voor die tijd.

[0:23:42] Het voorstel dat de commissie heeft, is om dat te doen op 3 oktober, op de plek waar nu het

[0:23:47] commissiedebat Maritiem staat.

[0:23:50] Gaat u daarmee akkoord?

[0:23:53] Gaan we dan wel een andere datum zoeken voor Maritiem?

[0:23:56] Ik wil wel dat hij nog ergens...

[0:23:59] Meneer De Groot wil niet begrijpen, want hij zit al neet te knikken.

[0:24:01] Maar we moeten dit jaar nog wel ergens gaan voeren, lijkt mij.

[0:24:07] We zullen hem zo snel mogelijk in laten plannen, het debat Maritiem.

[0:24:11] Heeft de heer De Groot nog een vraag over dit voorstel?

[0:24:16] Daarover nee, dat mag de luisteraar wel horen.

[0:24:18] Het debat Maritiem is belangrijk.

[0:24:21] Heel goed.

[0:24:22] We gaan het commissiedebat Maritiem zo snel mogelijk daarna in plannen.

[0:24:26] Ik zie een akkoord voor het voorstel om de Wegenroopbegrotingsonderzoek

[0:24:30] Om dat dan te doen op 3 oktober, donderdag 3 oktober.

[0:24:35] En dan is de vraag die ik ook nog heb, zijn er mensen die heel graag daar als rapporteur willen?

[0:24:42] Ik heb de naam van de heer De Hoop al opgeschreven en ik ga ervan uit dat hij daar bij betrokken is.

[0:24:48] Ja, de heer Heutink.

[0:24:51] Ja, hartstikke goed.

[0:24:52] Dan heb ik jullie ook nog staan als de rapporteurs voor deze WGO-begrotingsonderzoek.

[0:25:03] Mooi!

[0:25:07] Dat is altijd een gevaar als jullie aan de slag gaan, maar dat is ook alleen maar goed.

[0:25:13] Ik geef even het woord aan Martijn.

[0:25:17] Ten aanzien van de planning van het WGO-begrotingsonderzoek.

[0:25:20] We probeerden dat dan inderdaad zo kort mogelijk voor de begrotingsbehandeling te doen,

[0:25:24] om ook de voorbereiding voor de rapporteurs er zoveel mogelijk tijd voor te hebben.

[0:25:27] Die donderdag moet een klein voorbehoud maken.

[0:25:30] Er mogen geen andere wgo's tegelijkertijd gepland zijn.

[0:25:32] Dus dat gaat alles via gvplnr.

[0:25:34] Maar dit is het tijdstip dat we op het oog hebben.

[0:25:35] En mocht dat uiteindelijk toch niet kunnen komen met een ander voorstel.

[0:25:42] Er wordt al hard gewerkt voor het najaar.

[0:25:45] Even kijken, dan gaan we naar agenda punt 60.

[0:25:47] Stand van zaken aan hangige wetgeving.

[0:25:50] Iets ook ter informatie.

[0:25:51] Hebben jullie daar opmerkingen over? Vragen?

[0:25:54] Nee. Agenda punt 61.

[0:25:55] De onbeantwoorde commissiebrieven.

[0:25:58] Commissiebrief drie en vier zijn inmiddels beantwoord, dus die kunnen van de lijst af.

[0:26:04] Ik zie geen verdere vragen.

[0:26:07] Dan gaan we naar agenda punt 62, cumulatie en meten van emissies in grote industriële bedrijven.

[0:26:13] Die is ter informatie.

[0:26:14] U heeft daarvoor twee factsheets ontvangen.

[0:26:18] Ik zie geen verdere opmerkingen.

[0:26:20] Dan gaan we naar de rondvraag.

[0:26:22] Heeft iemand punten voor de rondvraag?

[0:26:26] Het lid Kostic.

[0:26:28] Nou, ik moet echt nu weg, dus ik wil eigenlijk een voorschot nemen op punt 63.

[0:26:33] Bedankt voor de voorbereidingen, maar wij maken echt een besloten gedeelte.

[0:26:37] Ik kan hem zo sluiten en dan zijn we zo klaar.

[0:26:40] Als er geen verdere punten zijn voor de rondvraag, dan sluit ik hierbij het openbare gedeelte.