Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

[0:00:00] Hierbij open ik de procedurevergadering van de Commissie voor Binnenlandse Zaken.

[0:00:05] Welkom aan iedereen op de publieke tribune en die dit op afstand volgt.

[0:00:10] Welkom leden en ondersteuning.

[0:00:12] Welkom Giffie.

[0:00:13] We gaan snel van start.

[0:00:16] We worden om kwart over tien weer in de plenaire zaal te zijn.

[0:00:19] Dus laten we kijken of we deze geknipte procedurevergadering in drie kwartier kunnen afronden.

[0:00:27] We gaan beginnen met de regeling van werkzaamheden van de Commissie

[0:00:31] Binnenlandse Zaken. Daar zijn drie voorstellen voor binnengekomen.

[0:00:35] Het eerste voorstel is van het lid Palmer voor een werkbezoek aan het

[0:00:38] Constitutioneel Hof van Duitsland, het Boenders Verwassingsgericht in Kalsruhe.

[0:00:45] Ik kijk even rond of dat op steun kan rekenen.

[0:00:49] Ja, dat is het geval. Dan zou het fijn zijn als er ook nog een

[0:00:52] voorbereidingsgroep is die dat voorbereidt.

[0:00:55] Ik ga ervan uit dat mevrouw Palmen dat zelf ook zal willen doen.

[0:01:01] Dank voorzitter.

[0:01:02] Ik had nog uitleg, maar als iedereen z'n dan op de uitleg niet.

[0:01:05] Goedemorgen iedereen.

[0:01:05] U mag een korte uitleg geven.

[0:01:11] Mijn collega Palmen wil dus graag naar het Grondwettelijke Hof in Duitsland.

[0:01:14] Het is opgericht in 1951.

[0:01:16] Rechters zijn verbonden aan dit hof.

[0:01:17] Het werkt heel goed en al heel lang en is dus effectief bewezen.

[0:01:21] En een werkbezoek is essentieel om verdieping in grondwettelijke toetsing op te doen,

[0:01:26] inspiratie op te doen bij de buren voor het voorbereiden van het grondwettelijke hof in Nederland.

[0:01:30] En budgetair zou het moeten lukken.

[0:01:32] Dat staat hier op mijn papiertje.

[0:01:36] En dat ze zelf ook in de voorbereidingsgroep zou plaatsnemen.

[0:01:40] Dus dat kan ik even doorgeven.

[0:01:41] Dank u wel, mevrouw Baan.

[0:01:43] Zijn er nog andere leden die in de voorbereidingsgroep willen?

[0:01:45] Dat is vraag 1.

[0:01:47] Ik kijk even om de hand.

[0:01:48] Dan gaan we dat nog wel even inventariseren.

[0:01:50] Het zou fijn zijn als we in ieder geval daar twee leden voor hebben.

[0:01:51] Maar wat nog veel belangrijker is, dus of er voldoende animo is om mee te gaan.

[0:01:56] Want nu instemmen en straks geen leden hebben die meegaan, dat is natuurlijk een probleem.

[0:02:00] Dus dat gaat de gifje opvolgen op die manier.

[0:02:03] Nog iemand zoeken voor de voorbereidingsgroep, maar ook zeker even inventariseren wie dan ook mee zal gaan.

[0:02:07] Pas dan kan de werkbezoek definitief doorgang vinden.

[0:02:11] Uiteraard komt ook het voorstel van invulling van het werkbezoek nog even terug op de procedurevergadering.

[0:02:18] Dat is een voorstel van de leden Katman van Gronings Partij voor de Arbeid, Rijkovski van de VVD,

[0:02:24] Sjiks Dijkstra van NSC en Van Nispen van de SP om de minister-president, de minister van

[0:02:28] Middellandse Zaken en Koningrijk Relaties en de minister van Defensie te verzoeken om op 1 september

[0:02:33] 2024 aan de Kamer te rapporteren of het kabinet, de diensten en de Commissie van Toezicht op de

[0:02:39] Inlichting en Veiligheidsdiensten erin zijn geslaagd afspraken te maken over het minimaliseren van

[0:02:44] de werkbelasting van de CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichting

[0:02:50] en Veiligheidsdiensten, voortvloeiend uit de toepassing van behoefte onder de

[0:02:53] condities van de tijdelijke wet cyber onderzoeken conform de kabinetsbrief van

[0:02:56] 26 juni jongstleden. Voorts verzoeken de leden de

[0:03:01] bewindspersonen om in de brief een tussentijds terugkoppeling te geven over

[0:03:04] de tijdelijke huisvesting van de CTIVD naar aanleiding van het onderzoek van ABD

[0:03:09] topconsult en de leden hechten eraan dat in dit onderdeel van de kabinetsbrief

[0:03:14] eveneens specifiek ingegaan wordt op het onafhankelijk kunnen blijven werken door

[0:03:18] de toezichthouder. Tot slot vragen de leden de CTIVD om

[0:03:22] desgewenste kamer ook terugkoppeling op beide onderwerpen te geven.

[0:03:27] Ik zou willen verzoeken om de verzoek akkoord te doen.

[0:03:33] Akkoord? Dan als derde het verzoek van het lid Van Nispen van de SP voor een

[0:03:41] Ik kan het op steun rekenen.

[0:03:43] Er is ook al een invulling aangegeven, daar gaan we dat verder zo uitwerken.

[0:03:49] Dan was dit de regeling voor werkzaamheden voor de Commissie Binnenlandse Zaken.

[0:03:53] Dan gaan we door naar de agenda.

[0:03:56] Er zijn geen mededelingen.

[0:03:58] Dan gaan we naar de brievenlijsten particulieren.

[0:04:00] Ik heb volgens mij gezien dat daar een tweetal brieven op staan.

[0:04:03] Zijn daar opmerkingen over?

[0:04:06] Dat is niet het geval.

[0:04:07] Dan de brievenlijst organisaties.

[0:04:09] Dat zijn vijf brieven, pagina 1, en daarop of aanmerkingen over.

[0:04:14] Dat is ook niet het geval.

[0:04:18] Voordat wij beginnen aan de rest van de agenda, wil ik u mededelen

[0:04:21] dat alles wat condenseel verklaard is geweest de afgelopen periode vervallen is,

[0:04:26] het aantreden van het nieuwe kabinet,

[0:04:29] en dat al deze stukken na het reces weer op de procedurevergading langs zullen komen.

[0:04:36] Eveneens wordt er gekeken naar hoe de Commissie Binnenlandse Zaken

[0:04:40] en het onderdeel wonen en ruimtelijke ordening, of VRO,

[0:04:44] hoe die splitsing in naadreces uitziet.

[0:04:46] Het komt allemaal naadreces terug van deze commissie.

[0:04:50] We gaan door naar Algemene Zaken, agenda punt 4.

[0:04:51] De beantwoording vragen commissie over het rapport resultaten verantwoordelingsonderzoek 2023

[0:04:56] bij het ministerie van Algemene Zaken, het kabinet van de koning

[0:04:59] en de commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten.

[0:05:02] Het voorstel om te betrekken bij de stemming over de slotwetten

[0:05:03] en de chargeverlening voor het gevoerde beleid.

[0:05:08] Al dus besloten.

[0:05:09] Agenda punt 5.

[0:05:09] In werking treden we tijdelijke wet cyberonderzoeken.

[0:05:12] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissie-dat-IVD-aangelegenheden...

[0:05:19] op 11 september 2024.

[0:05:22] Ik kijk even rond of dat tot instemming kan rekenen.

[0:05:25] Er ligt ook nog een vraag of de commissie een werkbezoek wenst af te leggen.

[0:05:37] Ik begrijp van de gegevenheid dat er ook een aantal leden al zijn geweest...

[0:05:39] achter de schermen, die hebben aangegeven dat graag te willen.

[0:05:42] Profi, verder niet zo veel enthousiasme in de zaal.

[0:05:48] Dan gaan we even kijken of daar voldoende animo over is.

[0:05:54] Inventariseren we dat gewoon.

[0:05:56] Dan gaan we door naar onderdeel binnenlandse zaken.

[0:05:57] Agenda punt zes.

[0:05:58] Peilingen voorafgaand aan een verkiezing en bezorging verkiezingspost.

[0:06:03] Ik moet dat even overslaan.

[0:06:05] Het staat er steeds op.

[0:06:07] Het voorstel is om dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat verkiezingen.

[0:06:12] Agenda punt zeven.

[0:06:13] Hoofdlijnen, wetsvoorstel, bijstand in het stemhokje.

[0:06:15] Agenda voor het ongeplande commissiedebat verkiezingen.

[0:06:19] 8. Beleidsdoelichting over bij bestuur en democratie.

[0:06:23] Het voorstel is om dit te agrederen voor het tot na de orde uitgestelde

[0:06:27] commissiedebat Functionaire Rijksdienst.

[0:06:31] Zodat lang niemand opkijkt, ga ik door.

[0:06:34] 9. Verbeteren goed op de gegevenschap bij inhuur arbeidskrachten ten aanzien van de juiste

[0:06:38] beloning van externe arbeidskrachten bij het Rijk in drie categorieën.

[0:06:42] Ook te agrederen voor het tot na de orde uitgestelde commissiedebat

[0:06:45] Functionaire Rijksdienst.

[0:06:48] 10. Rapport Adviescollege in Zaken en Werken van artikel 57 van de Grondwet.

[0:06:53] ...te agenderen voor het ongeplande commissiedebat, bestuurlijke organisatie en democratie.

[0:06:57] Dat zou doen. Agenda buit 11, voortgang, actieagenda, sterk bestuur.

[0:07:00] Ook te agenderen voor het ongeplande commissiedebat, bestuurlijke organisatie en democratie.

[0:07:05] Agenda buit 12, versterken van democratisch burgerschap.

[0:07:09] Doordatzelfde commissiedebat, bestuurlijke organisatie en democratie.

[0:07:13] Hierin is het agenda buit 13, verslag van een schriftelijke overleg...

[0:07:15] ...over de stand van zaken, nieuwe verdeling, provincie en fonds.

[0:07:18] Dat voorstel is om dat te agenderen voor het tot na de orde uitgestelde commissiedebat...

[0:07:22] ...en wat financiële, financiën-decentrale overheden.

[0:07:27] Agenda budt 14, de uitvoering van de motie van de leden Dekker, Apollodysius en Van der Laan...

[0:07:31] ...over het onderzoeken hoe sporters en dansers uit de jeugdselectie...

[0:07:34] ...onder de wet bescherming klokkenluiders of een andere passende voorziening kunnen vallen.

[0:07:39] Te agenderen voor het ongeplande commissiedebat klokkenluiders.

[0:07:46] Agenda budt 15, voortgangsbrief slavernijverleden.

[0:07:48] Te agenderen voor het ongeplande commissiedebat slavernijverleden.

[0:07:52] Agenda budt 16, voortgangsbrief rijksbrede strategie...

[0:07:54] ...voor de effectieve aanpak van desinformatie en aankondiging nieuwe acties.

[0:07:57] te agenderen over het ongeplande commissiedebat, desinformatie en digitale inmenging.

[0:08:04] Agenda 17. Evaluatie van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding,

[0:08:09] te agenderen over het ongeplande commissiedebat, discriminatie, racisme en mensenrechten.

[0:08:15] Agenda 18. Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang aanpak, discriminatie,

[0:08:19] te agenderen over het ongeplande commissiedebat, discriminatie, racisme en mensenrechten.

[0:08:25] Agenda 19. Reactie op het besluit op adviezen, verlenging, regeringscommissaris,

[0:08:29] informatiehuishouding, te agenderen over het ongeplande commissiedebat, wet, open overheid.

[0:08:42] Ik heb het gevoel dat ik aan een soort voordracht bezig ben.

[0:08:45] Maar we gaan snel door.

[0:08:48] Agenda punt 21.

[0:08:49] Openstaande moties en toezeggingen op de wet over overheid.

[0:08:52] Voor hetzelfde ongeplande commissiedebat de wet over overheid.

[0:08:56] Agenda punt 22.

[0:08:57] Voortgaande maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten en VRS.

[0:09:02] Te agenderen van het ongeplande commissiedebat identiteitsgegevens.

[0:09:06] Alles besloten.

[0:09:07] Agenda punt 23.

[0:09:08] ...CTIVD-toezichtsrapporten 77 en 78 over de inzet van journalisten als agent.

[0:09:14] Agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden op 11 september 2024.

[0:09:19] Einde punt 24.

[0:09:21] Reactie op de motie van de leden Hermans en Bontebal...

[0:09:24] ...over zo spoedig mogelijk toelichten wat noodzakelijk is...

[0:09:26] ...om dreigingen van statelijke actoren tegen onze nationale veiligheid...

[0:09:30] ...op een adequate manier tegen te gaan.

[0:09:32] Te agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden op 11 september 2024.

[0:09:38] Dat zou doen, agenda punt 25, afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer

[0:09:42] over een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces, de Commissie Directale Zaken te verzoeken de

[0:09:48] behandeling over te nemen.

[0:09:50] Dat is het voorstel.

[0:09:53] Doen we dat zo.

[0:09:53] Agenda punt 26, de toezegging tijdens het verantwoordelijke debat over het aantal beleidsambtenaren

[0:09:59] en communicatiemedewerkers te betrekken bij de grootste behandeling van het ministerie

[0:10:03] van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties voor het jaar 2025.

[0:10:09] Aan grundenpunt 27, besluitverlenging NCDR aan volgend kabinet.

[0:10:16] Dit is voor kennisgeving.

[0:10:18] Aan grundenpunt 28, verslag van de formele raadwerkgelegenheidssociaalbeleid van 7 mei 2024.

[0:10:23] Dit is ook voor kennisgeving aan te nemen.

[0:10:26] Aan grundenpunt 29, deelname onderzoek actieve openbaarmaking beslisnotus.

[0:10:31] Dit is de informatie.

[0:10:33] Aan grundenpunt 30, publicatie wo-besluit in zaken concepten kabinetsreactie op het rapport ongekend onrecht.

[0:10:38] Dat is ook voor kennisgeving aan te nemen.

[0:10:41] Agenda punt 31.

[0:10:42] Verslag van een schriftelijk overleg over adviezen, voorstel, mechanismen, belemmeringen

[0:10:46] en grensregio.

[0:10:47] Dat is ook voor kennisgeving aan te nemen.

[0:10:50] En agenda punt 32.

[0:10:51] Verslag van een schriftelijk overleg over de bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2024-2028.

[0:10:58] Dit is ook voor kennisgeving aan te nemen.

[0:11:00] De heer De Hoofd.

[0:11:01] Ik zou graag op dit punt een twee minuten debat aanvragen.

[0:11:05] Dan gaan we dat zo doen.

[0:11:07] Dank u.

[0:11:08] Gaan we door naar de reeds geagredeerde betrokken stukken van Middellandse Zaken.

[0:11:11] Agenda punt 33, 34 en het waren ze.

[0:11:18] Overig Middellandse Zaken, agenda punt 35, de beantwoording van de vraag van de commissie

[0:11:23] gesteld aan de Algemene Regenkamer over het rapport Resultaten Verantwoordelijk Onderzoek

[0:11:27] 2023 bij het ministerie van Middellandse Zaken en Koningrecollaties.

[0:11:31] Het voorstel is om dit te betrekken bij de stemmingen over de slotwetten en de chargeverlening

[0:11:34] voor het gevoerde beleid.

[0:11:37] Aangeleidende punt 36.

[0:11:40] De EUSA-CD 20 juni, Commissie-Debat 20 juni over de Raad Algemene Zaken 25 juni 2024.

[0:11:46] Ten informatie.

[0:11:48] Aangeleidende punt 37.

[0:11:50] De mededeling over het adviesrapport van de staatscommissie-rechtsstaat,

[0:11:52] de gebroken belofte van de rechtsstaat, team verbetervoorstellen met het oog voor de burger.

[0:11:57] Het voorstel is om de minister van Bezitca te verzoeken een kabinetsreactie op te stellen

[0:12:01] op het adviesrapport.

[0:12:04] Gaan we dat zo doen.

[0:12:04] Aangeleidende punt 38.

[0:12:06] De notitie van de voorbereidingsgroep, informatie over de voortgang, uitvoering,

[0:12:09] motie Timmermans. Dit is de informatie. De heer De Hoofd.

[0:12:12] Mijn fractie heeft kennisgenomen van de notitie en is daar ook blij mee.

[0:12:15] We zouden graag alleen één passage toe willen voegen aan de notitie.

[0:12:21] En volgens mij kan dat ook gewoon openbaar.

[0:12:23] Er staat op een gegeven moment de reeds invulling wordt gegeven aan de motie

[0:12:27] Timmermans CS en welke eventuele vervolgacties in gang gezet kunnen worden.

[0:12:31] Wij zouden graag willen toevoegen zo spoedig mogelijk in gang gezet kunnen worden.

[0:12:35] Ik kijk even rond naar de commissie of daar bezwaar tegen is.

[0:12:40] Dat is niet het geval.

[0:12:41] Dan zullen we dat zo doen.

[0:12:44] Dan zijn we aangekomen bij het volgende agendapunt.

[0:12:46] Agendapunt 38B, of 71, zoals die op de agenda staat.

[0:12:51] Dat is een voorstel om, aan u als commissie, om een strategisch kloos dure verhouding te houden na het zomerreces.

[0:12:58] Het voorstel is ook om daar een planningsbrief aan het kabinet te gaan vragen.

[0:13:04] En het zal zo zijn dat een datum voor deze Strategische Procedurevergading

[0:13:08] rond of na Prinsjesdag zal zijn.

[0:13:11] Net na Prinsjesdag hoor ik.

[0:13:14] En dan hebben we dus ook die planningsbrief van het nieuwe kabinet.

[0:13:18] Zodat we ook de activiteiten van de commissie daarop kunnen plannen.

[0:13:22] Dat is het idee daarachter.

[0:13:26] De heer Egers.

[0:13:28] En voorzitter, gaat dat dan met een voorbereidingsgroep of hoe gaan we dat doen?

[0:13:31] Of is het gewoon gezamenlijk in die strategische PV de debatplanning bespreken?

[0:13:35] Het is eigenlijk net als in het begin van het jaar, we hebben ook in februari volgens mij een strategische procedurevergadering gehouden.

[0:13:39] Daar kijken we wat er op ons afkomt vanuit de regering, vanuit het kabinet.

[0:13:43] Zij geven dat ook aan in een brief en dan kunnen wij ook goed onze werkzaamheden als commissie,

[0:13:47] met de commissiedebatten en andere activiteiten, daarop plannen.

[0:13:51] Eventueel kennisthema's daarop inzetten, rond de tafels, et cetera.

[0:13:54] Dat zijn natuurlijk een aantal dingen die al lopen, dus die gaan niet weg.

[0:13:57] Maar er zullen nieuwe stukken komen en dan weten we ook wanneer dat komt.

[0:14:01] Dan kunnen we onze werkzaamheden daarop openten als commissie.

[0:14:06] Gaan we dat zo inzetten.

[0:14:08] Dan gaan we door naar de plannende werkzaamheden.

[0:14:11] Daar houdt dit natuurlijk al verband mee.

[0:14:12] Agenda punt 39, overzicht geplande werkzaamheden.

[0:14:16] Zijn daar opmerkingen of vragen over?

[0:14:19] Agenda punt 40, ongeplande activiteiten.

[0:14:21] Vooral die ongeplande activiteiten houden verband met de strategische procedurevergadering die gaat plaatsvinden.

[0:14:28] Agenda punt 41, overzicht van de geplande activiteiten met de commissie-biza als volkcommissie.

[0:14:33] En de ommerking over, dus er is niks onder als iemand daar vragen over heeft, altijd even de gelegenheid.

[0:14:39] Dus in ieder geval, en dan beginnen we met 42 debatten en 30 ledendebatten.

[0:14:46] Ook niet, dan zijn we toe aan de rondvraag.

[0:14:48] Heeft iemand iets voor de rondvraag?

[0:14:54] Dan dank ik u wel voor nu.

[0:14:55] En schors ik vijf minuten voordat wij doorgaan naar het volgende deel van deze procedurevergadering.

[0:14:59] De vergadering is geschorst.

[0:17:00] Dames en heren, we vervolgen deze procedurevergadering.

[0:17:03] We gaan verder met het deel wonen en ruimtelijke ordening.

[0:17:06] En daarom starten we met de regeling voor werkzaamheden.

[0:17:09] Er is één verzoek binnengekomen van de heer De Hoop.

[0:17:11] Ik leg het even erbij.

[0:17:13] Het gaat over het toevoegen van een gast, als ik het goed heb,

[0:17:17] voorzitter van de lid De Hoop, om de VNG uit te nodigen

[0:17:19] voor het rommel tafelsprek over de wetsvoorstelversterking

[0:17:21] in regie op de volksvesting, wat plaats gaat vinden op 25 september 2024.

[0:17:26] Ik kan het op instemmen rekenen.

[0:17:28] Dus in ieder geval, we gaan een schriftje even kijken

[0:17:30] bij welk blok de VNG het beste past.

[0:17:33] en dat gaat helemaal op z'n pootje terechtkomen, dan ga ik er helemaal vanuit.

[0:17:38] Dan lopen we even de brievenlijst van langs, de brievenlijst Particulieren.

[0:17:43] Dat is één brief, de brievenlijst Organisaties.

[0:17:49] Er staat een uitnodiging aan de commissie...

[0:17:53] voor een werkbezoek rondom funderingsproblematieken in Rotterdam.

[0:17:58] Ik wens de commissie daarop in te gaan.

[0:18:02] De heer Loop, zie ik je aanschudden.

[0:18:04] Het lijkt mij heel erg nuttig, ook als commissie, om dat bezoek te doen.

[0:18:10] Even kijken welke fracties dan eventueel nog meer mee zouden willen.

[0:18:13] Maar ik zou daar in ieder geval graag bij zijn.

[0:18:15] Ik weet dat de fractie van de VVD dat ook graag wil.

[0:18:17] Het betrouwbare bron.

[0:18:18] Ik kijk even naar mevrouw Welzijn.

[0:18:20] Zou u ook mee willen daarheen?

[0:18:24] De VVV ook.

[0:18:26] Dan gaan we dat zo organiseren als commissie.

[0:18:28] Dat is wel belangrijk.

[0:18:30] Moet u nog eens zeggen, meneer Gabriëls?

[0:18:35] Gezellig.

[0:18:43] Dan rest mij nog even te vragen of er nog andere opmerkingen zijn op zaak 7 tot en met 12.

[0:18:48] Dan even expliciet vragen.

[0:18:50] Brieven?

[0:18:51] Dat is niet het geval.

[0:18:51] Dan gaan we door naar de agenda.

[0:18:56] Wonen en ruimtelijke ordening.

[0:18:57] Agenda punt 44.

[0:18:59] Het afschermen van het kadaster.

[0:19:01] De voortgang van de maatregelen.

[0:19:03] Het voorstel is dan te agenderen voor het ongeplande Commissiedebat

[0:19:06] staat van de Volkshuisvesting.

[0:19:09] Agenda punt 45, voortgang Hospital milieu.

[0:19:12] Agenda punt 46, voortgang andersow calibration van indere snelheid.

[0:19:21] Agenda punt 45, voortgang rapportage betaalbaar wonen 2024.

[0:19:24] Ook te agenderen voor het ongeplande Commissiedebat staat van de Volkshuisvesting.

[0:19:28] Agenda punt 47, voortgangsrapportage thuis voor iedereen.

[0:19:30] voor hetzelfde commissiedebat, staat van de volksgevestiging.

[0:19:36] Voortgangprogramma wonen en zorg voor ouderen, IDEM, ook voor staat van de volksgevestiging.

[0:19:43] En dan gaat het om het punt 49, ontwikkeling in de corporatiesector,

[0:19:46] dat is ontwikkelingen in de corporatiesector, ook voor het ongeplande commissiedebat,

[0:19:50] staat van de volksgevestiging.

[0:19:53] Dan gaat het om het punt 50, aanpak revolverend fonds voor wooncoöperaties,

[0:19:57] ook voor datzelfde commissiedebat, een lang commissiedebat denk ik.

[0:20:05] Uitkomststuk tweede deel, zesde tranche, woningbouwimpuls.

[0:20:09] Het voorstel is om dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat woningbouwopgave

[0:20:12] en koopsector.

[0:20:15] Aangeven met 52 resultaten bestuurlijk overleg woningbouwafspraken Zuid-Holland voor hetzelfde

[0:20:20] ongeplande commissiedebat woningbouwopgave en koopsector.

[0:20:24] 53 verplaatsbare woningen voor hetzelfde commissiedebat woningbouwopgave en koopsector.

[0:20:30] Aangeven met 54 rijksbijdrage integrale gebiedsontwikkeling van de Gnephoek-Polder ook voor datzelfde

[0:20:36] Dezelfde ongeplande commissie debat woningbouwopgave en koopsector.

[0:20:41] Het 55 rapport opgrond kun je bouwen.

[0:20:43] Interpartipedaal beleidsonderzoek woningbouw en grond voor het ongeplande

[0:20:46] commissie debat woningbouw opgave en koopsector.

[0:20:49] Mevrouw Welzijn.

[0:20:50] Ja, een vraag daarover voorzitter.

[0:20:52] Is het ook mogelijk om een technische briefing te krijgen over het onderwerp grond?

[0:20:57] Want er zijn best wel veel brieven en rapporten in korte tijd verschenen.

[0:21:01] Dat kan.

[0:21:03] En met welke partij voor van welke partij

[0:21:06] Wenst u een technische briefing van het ministerie?

[0:21:08] In ieder geval van het ministerie, ja.

[0:21:13] En we zullen het even navragen bij het ministerie...

[0:21:15] ...en ook of daar eventueel nog andere partijen bij betrokken zijn geweest...

[0:21:17] ...bij die onderzoeken. En dan kijken we even...

[0:21:20] Vragen over deze brief.

[0:21:26] Nog even een verificatievraag, want u noemde dit rapport...

[0:21:30] ...maar ook andere brieven.

[0:21:31] Misschien dat u nog even bij de giver zou kunnen aangeven...

[0:21:33] ...over welke andere brieven het eventueel zou gaan...

[0:21:34] ...die ook over dit onderwerp gaan.

[0:21:36] Dan kunnen we goed kijken wie de technische briefing zou moeten...

[0:21:39] ...en kunnen verzorgen.

[0:21:40] Tenminste, als daar voldoende steun voor is in de commissie, dan denk ik het wel.

[0:21:44] De heer Gabriels?

[0:21:45] Ja, want dan ook de vraag om welk ministerie het betreft, want er zijn volgens mij meerdere

[0:21:50] ministeries die over grond gaan, of is dat dan, ja, dus ik ben benieuwd gewoon.

[0:21:57] Is het een verspreiding van meerdere ministeries?

[0:21:59] Ja, ik ga er nu vanuit dat het in de basis ministerie van VRO is, ook als koordinerend

[0:22:05] ministerie op de ruimtelijke ordening.

[0:22:08] Maar mocht de andere ministerie z'n vingers schudden,

[0:22:10] daar gaan zij zelf over of zij daarbij aan zouden willen sluiten.

[0:22:16] Dank u wel. Gaan we zo doen.

[0:22:18] Agenda punt 56.

[0:22:20] De uitwerking oprichting nationaal fonds betaalbare koopwoningen en hamsterhuren

[0:22:24] te agenderen voor het ongeplande commissiebad woningbeopgave en koopsector.

[0:22:28] Agenda punt 57.

[0:22:29] Voorontwerp noteruimte en reflecties PBL en CRA ruimtelijke voorstellen en provincies.

[0:22:33] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiebad ruimtelijke ordening op 2 oktober 2024.

[0:22:37] De heer Meulenkamp, VVD.

[0:22:41] Het is relatief kort na het reces en in het reces ga ik nog behoorlijk wat gesprekken voeren.

[0:22:45] Misschien verhalen we wel met gemeenten, provincies, marktpartijen,

[0:22:49] hoe zij tegen voorliggende documenten aankijken.

[0:22:52] Die zijn best wel essentieel voor de Ruimtekoordeling van Nederland voor de komende jaren.

[0:22:56] Ik denk dat dat best wel wat vragen nog oproept, zeg maar.

[0:23:00] Dus ik zou eigenlijk voor willen stellen dat we eerst ook een schriftelijk overleg zouden doen.

[0:23:04] Dat we voor het commissiedebat nog even een schriftelijk overleg zouden doen.

[0:23:11] Over het voorontwerp heeft u het over, he?

[0:23:16] Is dat een technische vragenronde of niet?

[0:23:21] Ik hoor dat het een schriftelijke overleg is.

[0:23:23] Dus niet een technische.

[0:23:26] Dus niet feitelijke vragen.

[0:23:27] Moet ik even goed zeggen.

[0:23:28] Feitelijke vragen is wat anders dan een schriftelijke overleg.

[0:23:31] Oké, dus eerst een schriftelijke overleg en daarna gewoon een 2 oktober debat.

[0:23:34] Oké.

[0:23:44] Wanneer zou u de inbreng dan?

[0:23:45] Zou de tweede week na het reces kunnen?

[0:23:48] Ja, maar dan wordt de kans wel heel klein.

[0:23:50] Het punt is dat het kan zijn dat tijd nodig is, weken, afhankelijk van de inbreng van de leden voor het beantwoorden van de vragen.

[0:24:02] Dat is natuurlijk iets wat de commissie graag zou willen hebben voordat het debat gevoerd wordt.

[0:24:06] Het zou dus ook kunnen betekenen dat als we dit schriftelijk overleg doen met elkaar,

[0:24:10] wat natuurlijk ook al een eerste politieke stap is, politieke overleg,

[0:24:14] dat het kan betekenen dat deze data niet helemaal past meer.

[0:24:17] Dat zullen we dan na het reces moeten zien met elkaar.

[0:24:20] Dit hangt ook samen, ik wil het ook gelijk alvast maar even zeggen, dat we net natuurlijk

[0:24:24] afgesproken hebben om een strategische procedurevergadering met elkaar te houden.

[0:24:27] Dat geldt ook voor het onderdeel woon- en ruimtelijke ordening, wat mij betreft, over

[0:24:33] de werkzaamheden van de commissie.

[0:24:34] Dus er kan best uitkomen dat het logisch is dat dit debat op 2 uur te horen op een ander

[0:24:39] moment plaatsvindt, omdat er andere prioriteiten zijn, die door de commissie worden vastgesteld

[0:24:43] moet ik zeggen.

[0:24:45] En dat gaan we ook half september met elkaar bespreken.

[0:24:49] Zoals we het onder die noemer met elkaar zou kunnen vaststellen, dat we dan een schriftelijk

[0:24:54] overleg voeren over dit voorontwerp, nood en ruimte, met de inbrengdatum tweede week van

[0:24:59] september, vooralsnog het debat laten staan en dan half september met elkaar bezien of

[0:25:03] dat past binnen...

[0:25:05] Ik doe even het voorstel, u mag daarop reageren.

[0:25:07] Ik wilde eigenlijk toen al een voorstel hierover, dat we ook na de, ongeveer in de derde week

[0:25:13] hebben dan die strategische procedurevergadering en dan bepalen we ook de commissieactiviteiten

[0:25:18] of het najaar.

[0:25:19] De heer Gabriels.

[0:25:20] Prima, als het hebben van een schriftelijk overleg niet als argument telt om daarna

[0:25:26] te zeggen van ja, we hebben dat schriftelijk overleg al gedaan, dat die 2 oktober komt

[0:25:29] nogal snel naar dat schriftelijk overleg.

[0:25:31] Als dat niet is, dan vind ik het prima.

[0:25:43] Ja, de vraag is even waar u op bedoelt.

[0:25:46] U wilt, want de gifje zegt terecht, je kunt altijd besluiten in die procedurevergadering

[0:25:50] om wel 2 oktober dat debat te doen, maar dit onderwerp naar het volgende debat door te schuiven.

[0:25:55] omdat de antwoorden nog niet binnen zijn.

[0:25:57] Gaat het u om dat u het debat wil voeren of gaat u over dat u per se dit stuk op 2 oktober wil bespreken?

[0:26:02] Het gaat erover dat we in april al uit...

[0:26:05] dat dit al in april geagendeerd zou zijn.

[0:26:08] Althans, het commissie Debat Ruimtelijke Oordening.

[0:26:10] Dat is toen weer verplaatst en dan, weet je wel, dat eigenlijk half jaar later.

[0:26:17] Dan concludeer ik dat het de wens van de commissie is,

[0:26:20] als ik even rondkijk, om wel op 2 oktober in ieder geval

[0:26:22] commissie-debat-ruimte-ordeling te voeren met elkaar.

[0:26:24] Dat laten we in ieder geval openstaan.

[0:26:26] Maar het kan zijn dat de antwoorden op het schriftelijk overleg nog niet binnen zijn,

[0:26:30] zodat we nog niet dit onderwerp dan kunnen bespreken.

[0:26:32] Maar dat bespreken we dan in die procedurevergadering.

[0:26:35] Ik kan het niet helemaal zien.

[0:26:36] Ik ga ervan uit dat twee, tweeënhalf weken de tijd om antwoorden te geven

[0:26:40] door het ministerie zou moeten lukken.

[0:26:42] En dan komt het allemaal op z'n pootjes terecht.

[0:26:43] Maar dat kunt u niet met zekerheid zeggen vandaag hier.

[0:26:47] Akkoord? Doen we dat zo.

[0:26:52] Agenda punt 58. De afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de ontwikkelingen

[0:26:55] in de implementatie van de Omgevingswet na haar inwerkingtreding.

[0:26:58] Dus de agendering voor het commissie- debat Ruimtelijke Ordening op 2 oktober.

[0:27:02] Voortgang Kustpact 2024, ook voor het commissie-debat Ruimtelijke Ordening

[0:27:05] op 2 oktober.

[0:27:08] Agenda punt 60, maatschappelijke inzet Rijksvastgoed en gronden

[0:27:11] voor woningbouw.

[0:27:12] De agendering voor het nog ongeplande commissie-debat Rijksvastgoed

[0:27:15] en renovatie Binnenhof.

[0:27:19] Agenda punt 61, strategische inzet BZK-gronden

[0:27:21] voor nationale beleidsdoelen.

[0:27:22] Ook de agendering voor het ongeplande commissie-debat Rijksvastgoed

[0:27:25] en renovatie Binnenhof.

[0:27:29] Daar komt dan dus die technische briefing over.

[0:27:32] Ook onder andere over deze gronden en inzet van gronden.

[0:27:37] Je voorstelt om dit stuk te betrekken bij de technische briefing.

[0:27:42] Als het toch over grond gaat dan...

[0:27:44] Ik kijk even naar de andere leden.

[0:27:47] Dan wordt het een wat bredere briefing.

[0:27:51] Dat zou betekenen dat we kijken of we een rechtsvastig bedrijf kunnen uitnodigen bij de technische briefing.

[0:27:55] Maar dan wordt het ook een wat langere technische briefing.

[0:27:59] Maar dan zullen we dat overleggen met het ministerie.

[0:28:05] Zeker, ja.

[0:28:08] Het gaat er over hoeveel partijen...

[0:28:10] Het gaat even over de administratie en de lengte van de technische briefing.

[0:28:13] Dat we daar ook in overleg gaan met het ministerie.

[0:28:19] De heer Beulenkamp.

[0:28:20] We moeten wel uitkijken dat het dan niet...

[0:28:22] Want dan kan het in één keer heel erg veel gaan, laat ik het zo zeggen.

[0:28:25] Dus ik kijk ook even naar het ministerie dan of dat überhaupt past.

[0:28:29] We gaan even in overleg met het ministerie over dit verzoek.

[0:28:32] En anders zie ik het verzoek van de heer Graauw weleens als een losse technische briefing over dit onderwerp.

[0:28:44] Ik hoef geen losse technische briefing.

[0:28:46] Aan de ene zijd over grond en aan de andere zijd over grond van ons.

[0:28:52] Het zijn twee verschillende beleidsinzetten.

[0:28:54] Want daarom zijn het twee losse onderdelen die ook op verschillende commissiedebatten besproken zullen gaan worden.

[0:29:00] En als het woord grond erin staat, betekent het nog niet dat dezelfde partijen daar hetzelfde over kunnen zeggen.

[0:29:04] Dus daar moeten wij afstemming over hebben.

[0:29:05] Ik hoef geen aparte technische briefing.

[0:29:07] Oké, dan gaan we kijken of het lukt om Rijksvakzoolbedrijven te betrekken bij de technische briefing waar het ook over dit voorstel gaat.

[0:29:16] We gaan in overleg daarover.

[0:29:19] Agenda punt 62, antwoorden op vragen van de commissie van de VW 100 over het thema beleidsreactie op prijsstijging van bouwmaterialen en energie.

[0:29:27] Het voorstel is om dit in betrekking bij de stemming over de slotwetten en de chargeverlening voor het gevoerde beleid.

[0:29:32] Agenda punt 63, voorrangwijzigingsbesluit BTIV 2024.

[0:29:39] Dat is voor kennisgeving aan te nemen.

[0:29:43] Dan hebben we een aantal race geagendeerde en betrokken stukken, 64, nou, één stuk.

[0:29:48] En dan hebben we nog overig agenda punt 65, de aanbieding van het rapport

[0:29:52] Als je je huis moet verlaten van een nationale ombudsman en kinderombudsman.

[0:29:56] En het voorstel is om hier een reactie aan de minister van BZK te vragen.

[0:30:01] Dat zal de minister van VRO zijn.

[0:30:04] en een kabinetsreactie op te stellen op het rapportje.

[0:30:07] Gaan we dat zo doen? Agenda nummer 66.

[0:30:08] Voorzitter, van de voorbereidingsgroep bestaande leden,

[0:30:10] Madlener, Meulenkamp en Welzijn

[0:30:11] voor het programma van het rond de tafel gesprek over ruimtelijke ordening.

[0:30:16] Stemt de commissie in met het programma van de voorbereidingsgroep?

[0:30:23] Dank aan de voorbereidingsgroep. Gaan we dat zo doen?

[0:30:27] Ook hier dus, dat heb ik net al genoemd, een strategische procedurevergadering.

[0:30:30] Dat is eigenlijk of één of twee vergaderingen.

[0:30:32] daar kijken we nog even naar, maar om de werkzaamheden van de commissie in het

[0:30:36] najaar gewoon te plannen, naar aanleiding ook van een brief die we vragen aan het

[0:30:40] ministerie, wat de commissie kan verwachten aan de stukken.

[0:30:44] Agenda punt 67, mevrouw Welzijn.

[0:30:48] Is dat ook inclusief de Europese onderwerpen?

[0:30:53] Alles komt voorbij. Agenda punt 67, overzicht van de geplande activiteiten.

[0:30:59] Er zijn aanmerkingen op vraag over in ieder geval 68, overzicht van ongeplande activiteiten.

[0:31:04] Die staan natuurlijk in het verbad met wat we gaan bespreken op die strategische procedurevergaving.

[0:31:10] Agenda punt 69.

[0:31:13] Kijken even rond.

[0:31:14] Agenda punt 70.

[0:31:16] Debatten en dertig leden debatten.

[0:31:20] Iemand iets voor de rondvraag?

[0:31:23] Dat is niet het geval. De heer De Hoop.

[0:31:25] Voorzitter, ik zie net dat er een nieuw rapport binnen is gekomen van de MVM

[0:31:29] over een explosieve huisprijsverstijging, 7,2 procent in drie maanden.

[0:31:34] Ik zou graag het ministerie willen vragen of zij een brief kunnen sturen en dat we die

[0:31:39] kunnen ontvangen na het reces, hoe deze historische stijging is ontstaan en wat men daaraan wil

[0:31:45] doen.

[0:31:49] Gaan we doorgeleiden.

[0:31:51] Dank.

[0:31:53] Verder nog iemand iets voor de rondvraag voordat ik ga afsluiten.

[0:31:57] Dan wil ik iedereen danken, iedereen die heeft meegekeken online, iedereen die vandaag aanwezig

[0:32:00] was.

[0:32:01] Dank aan de Griffio en de leden.

[0:32:02] Ik sluit hierbij de procuregaande van Binnenlandse Zaken.