Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:00] Goedemorgen. Allemaal. Ik open deze procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap.

[0:00:09] Welkom alle leden en andere geinteresseerden hier of thuis. We gaan gelijk met de agenda beginnen agendapunt een regeling van werkzaamheden, en dan hebben we twee verzoeken voor een verzoek van het lid el yassini. Wilt u uw eigen verzoek toelichten?

[0:00:27] Ja heel graag. Voorzitter, wij hebben ook in het huis altijd een traditie dat we ook een commissie die vroeger was dat een algemeen overleg mbo voerde om te praten over van verschillende zaken die bij het mbo spelen. Het is al een tijd geleden geweest dat wij een commissiedebat mbo hebben gehad te spelen, ook veel zaken het mbo. Dus ik zou graag een commissiedebat willen aanvragen na de zomer te plannen.

[0:00:52] Is iedereen ermee akkoord of heeft een bezwaar.

[0:00:56] Zeker geen bezwaar, maar kan het ook naar aanleiding van de mbo brief

[0:01:01] van de minister.

[0:01:03] Ik verwacht u rubriek

[0:01:07] na de zomer verwachten die toch

[0:01:13] voorzitter mijn pensioen is na de zomer,

[0:01:17] de heer peters.

[0:01:19] Ik sluit me dan wel weer aan en er komen drie brieven. Volgens mij drie, zoals ze zo mooi heet en ik ben. Ik wil er graag over praten maar dan in dat op basis van hybride.

[0:01:27] Dat zou fijn zijn.

[0:01:30] Semi, voorzitter,

[0:01:31] Ik heb er totaal geen probleem mee dat we, sterker nog, ik vind dat we altijd moeten debatteren met met de inhoud en de brief helpt daarbij. Tegelijkertijd wil ik wel vaker dat we daar niet op geen alledrie tarieven uit q drie krijgen. We zijn gewoon nog een aantal dingen die we nu op dit moment al in voorbereiding moeten hebben voor het jaar daarop. Dus ik zou willen voorstellen om in ieder geval aan het kabinet te vragen of in ieder geval de minister te vragen om snel met de brief te komen ik u drie en dan vervolgens te kijken of of dat niet helemaal het einde van pas ingepland moet worden. Maar dat we niet vooral iets van.

[0:01:59] Waarbij het einde van kuur. Drie is eind september

[0:02:03] een december dus najaar krijgt uw brieven en het de het commissie debat.

[0:02:10] We hebben nog een verzoek op de regeling van werkzaamheden is van het lid fréjus. Hij is vandaag niet aanwezig hier, maar sterker. Hij is ook geen lid van deze commissie, maar hij vraagt een appel op een verzoek om een brief die is aangevraagd in plenaire regeling van werkzaamheden na nu hij is hier ook formeel geen lid is, kan ik helemaal niet via de commissie dit verzoek

[0:02:34] doen.

[0:02:36] Maar kijk ik toch even aan. Het is een en een in de plenaire regeling gevraagd brief waarvan hij eigenlijk zegt nou kan die brief komen. Dus wil willen we daar in een volgende pv. Het voorstel van de griffie om daar over te besluiten. Maar ik zie de heer peeters die.

[0:02:55] Vliegen.

[0:02:56] Ik ken een levering niet goed. Maar het is toch wel redelijk

[0:03:00] dus anders dan als het een helpt dan kan ik dan je het ook doen. Dan zeg ik ik wil het ook dan zijn het al eens.

[0:03:06] Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Ja. Nee. Heel vriendelijk van u en daarmee voldoen we aan het verzoek van de heer fréjus denkt dat hij mij ook ziet hoe een prettige commissie. Dit is dat is de was de regeling van werkzaamheden. Bij de mededelingen hebben we twee mededelingen

[0:03:26] verzoek voor petitie, aanbieding

[0:03:29] van regionale omroepen.

[0:03:33] Het voorstel is om dat in te plannen voorafgaand aan het debat van het hoofdlijnenbrief media. Dat debat staat op zes juli en dan zouden we met uw goedvinden die petitie aanbieding op dinsdag vijf juli claimen iedereen ermee akkoord. Meneer el yassini.

[0:03:48] Voorzitter, volg mij zijn hier van toepassing dat er voldoende kamerleden aanwezig en om de petitie aan te nemen want dat lijkt me wel

[0:03:56] een dag van tevoren wel heel sneu op het moment dat mijn kamerlid aanwezig is. Die brief ontvangt lijkt mij toch. Dus ik ga ervan uit dat er ook mensen zich moeten aanmelden.

[0:04:04] Bedoel ik. Nu hebben we dus elke week denk ik bij een petitie van deze commissie en daar is al te vind ik vrij goede opkomst en ook zonder aanmelding voor.

[0:04:13] We horen dat ik heel blij. Dat gaat heel goed.

[0:04:16] Terecht zou ik ook zeggen want het is ook hartstikke belangrijk. Dan hadden we een boel gepland met bewindslieden van ocw op dinsdag eenentwintig juni. Een van de bewindslieden moet in de eerste kamer zijn. Het voorstel is om deze bol te verplaatsen naar een geschikt moment na de zomer. Het is ook natuurlijk. Deze periode ook ontzettend

[0:04:40] meneer peeters er iets over de borrel door de microfoon zeggen of zegt die van langer.

[0:04:47] Ik zei ik ben in principe tegen het verplaatsen van iedere borrel.

[0:04:51] Dat is dus het vvd. Nu ben ik er voor goed na de zomer gaan we dat alsnog in klemmen. De besluitenlijst van de vorige vergadering.

[0:05:05] Dat was de strategische procedurevergadering een constructief overleg. Daar zit een besluitenlijst bij en ik zou

[0:05:14] willen vragen of u die of we kunnen vaststellen.

[0:05:19] Drie kinderen

[0:05:22] drie punten

[0:05:25] ga daar nog even drie specifieke besluit wil ik graag onder de aandacht brengen.

[0:05:31] We hebben besloten als commissie ingestemd met het voorstel om een openbaar plannings overleg te houden met de drie bewindspersonen zo mogelijk met een bloksgewijs indeling naar beleidsterrein en naast de planning van te verwachten. Regelgeving en beleidsstukken kan aandacht worden besteed aan de timing van wetgeving, artikelsgewijze behandeling met technische wetsvoorstellen en aandacht voor constitutionele aspecten in de memorie van toelichting. Dus een we gaan dus een openbaar plannings overleg met bewindslieden houden en sowieso gingen wij ook met z'n tweeën. Dus dat kan ook nog ter voorbereiding op dit overleg met de bewindslieden in gesprek. Ook naar aanleiding van het strategisch. De strategische procedurevergadering. Dus dat wil ik nog maar even expliciteren. We hebben over de beleidsagenda gezegd dat wij als commissie rapporteurs zullen aanwijzen voor de behandeling van de begroting van ocw, de begroting van volgend jaar twintig, drieëntwintig. We hebben besloten om te werken met twee wetgevings rapporteurs. De heer peeters, heeft zich daarvoor aangemeld en de griffier zou vervolgens via de mail inventariseren of er nog een de leden als rapporteur wil optreden. Wat is er uit die niet. Dat heeft ze nooit gaan. Dus dat gaat. Dat komt nog naar u toe. Dat komt nog.

[0:06:54] Misschien komt

[0:06:55] de griffier zichzelf noemt dit mag geven. Had ik dat natuurlijk veel subtieler.

[0:07:02] Maar

[0:07:03] ik aan de heer quint, want we doen het altijd nog vaak wordt een oppositie en een coalitie lid. Dus ik nodig ook oppositieleden mij die zin moet ik allemaal te kijken niet uit om hier ook voor aan te melden

[0:07:14] en over de werkwijze hebben we besloten dat een minimale aanwezigheid bij commissieactiviteiten. Dat is gewoon het de het adagium van der staaij vier leden exclusief de commissievoorzitter en dat we in hebben gestemd met het principe van vooraf aanmelden van commissieactiviteiten via partners. Dat gaan we als niet in deze. Dat gaan we allemaal doen en elke commissie na de zomer. Dus dat nu denkt iedereen welk knopje is dat in partners met het gaat zich vanzelf uitwijzen dat over de besluitenlijst van een strategische procedurevergadering. Daarmee vastgesteld komen we bij de brief en

[0:07:54] de lijst,

[0:07:56] de brieven lijst die bij deze procedurevergadering hoort. Ik doe het even per pagina zaak een tot en met zaak zes wenst een de leden

[0:08:06] iets over aan of op te komen bij pagina twee zaak zeven tot en met zaak veertien.

[0:08:15] Mevrouw van der woude.

[0:08:17] Ik heb even een opmerking over brief veertien en een agendapunt. Laten we hebben een commissiedebat op dertig juni met heel weinig spreektijd

[0:08:28] voor grote onderwerpen, investering en wetenschap eigenlijk verwacht dat we heel snel een debat krijgen veel grotere debat over studiefinanciering. We hebben er net een gehad en die huiswerk komt eraan. Is het nou echt nodig dat dit onderwerp ook weer op dertig juni agenderen. In die vier minuten spreektijd die we hebben

[0:08:46] even naar mijn collega's

[0:08:48] maar specifiek stelt u voor om een onderwerp te splitsen in twee debatten stelt voor om spreektijd van de bal te verlengen en daarmee spreektijd van wat ik stel

[0:08:58] werven gerelateerd aan studiefinanciering te bespreken bij debat over studiefinanciering. Dat gaat komen. Dat kan niet anders weten. Er is nog niet ingepland. Maar er komt een wetgeving

[0:09:09] vrouw van

[0:09:11] dat dat kan ik steunen en dan is volgens mij procedureel. Voorzitter, de de hier wordt voorgesteld om deze brief desgewenst te betrekken bij het commissiedebat hoger onderwijs en is het voorstel omdat bij het andere debat te betrekken.

[0:09:24] Iedereen er mee akkoord. Dus dan focus op dertig juni op het onderwerp hoger onderwijs en niet op die studiebeurs.

[0:09:34] Dan komen we bij bladzijde drie zaak vijftien tot met

[0:09:38] zaak eenentwintig heer peter.

[0:09:40] Dankuwel. Voorzitter, ik zie dat ik een afschrift van de minister wil van het antwoord aan de minister zou willen zien op drie, vijftien.

[0:09:51] Bent u het mee eens?

[0:09:53] Als je staat dan ben ik het ermee eens.

[0:09:57] Akkoord.

[0:09:58] Daarmee is de brieven lijst

[0:10:01] besproken en dan komen we bij agendapunt

[0:10:06] vier een brief van de staatssecretaris van cultuur, media

[0:10:11] de hoofdlijnenbrief media twintig, tweeëntwintig. Die is gisteren geagendeerd

[0:10:16] bij het commissiedebat media

[0:10:19] voor de rondvraag cultuur. Media zijn geen agendapunten, geen punten aangegeven komen we bij de brieven van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, gennep en vijf beleidsreactie op de eind evaluatie experiment promotie onderwijs voorstel is om deze te agenderen voor het commissiedebat over de beleidsbrief hoger onderwijs en onderzoek. Dertig juni aanstaande mevrouw van der woude had het er net over gennep prinses eindrapportage ruimte voor onderwijs tijdens corona voorstel. Om ter bespreking wilt u meneer de hoop hier.

[0:10:53] Ik zou graag een schriftelijk overleg plegen.

[0:10:57] Dat wordt breed gesteund. Dus over deze eindrapportage komt een schriftelijk overleg agendapunt. Zeven tweede voortgangsrapportage nationaal programma, onderwijs en mbo en hoger onderwijs en onderzoek ook ter bespreking

[0:11:13] nu

[0:11:14] ook graag een schriftelijk overleg

[0:11:18] ook iedereen mee eens. Dankuwel agendapunt acht besluit sluiting online portaal zelftest onderwijs per twintig juni twintig, tweeëntwintig voor kennisgeving aannemen

[0:11:29] akkoord agendapunt negen reactie op de gewijzigde motie van de leden paternotte en bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis.

[0:11:37] Het voorstel is ook om deze

[0:11:40] een brief te agenderen voor het commissie debat

[0:11:42] over de beleidsbrief hoger onderwijs en onderzoek akkoord agendapunt team toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal. Dat is voor kennisgeving aannemen. Dat is ook

[0:11:53] al geweest.

[0:11:55] Agendapunt wijziging van de wet studiefinanciering tweeduizend in verband met de invoering van nieuwe betaalmethode en het openbaar vervoer. Het voorstel is om de inbreng datum voor het verslag vast te stellen op woensdag zes juli

[0:12:07] aanstaande klokken. Tien uur meneer peeters knikt

[0:12:13] agendapunt. Twaalf verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake de slot werd van onderwijs, cultuur en wetenschap dit

[0:12:21] het voorstel is om het te agenderen voor het wetgeving regio slotte. Het jaarverslag staat van onderwijs is gepland op maandag zevenentwintig juni

[0:12:30] akkoord

[0:12:32] antwoorden op de vragen van de commissie gesteld aan de algemene rekenkamer over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek twintig, eenentwintig bij het ministerie van ocw. Het voorstel ook is ook om deze te agenderen voor het wetgeving overleg slot het jaarverslag en staat van het onderwijs. Zevenentwintig juni akkoord antwoorden vragen commissie over het jaarverslag van het ministerie van ocw hetzelfde verhaal. Ook deze wordt geagendeerd bij het wetgevings overleg slotte het jaarverslag en staat van het onderwijs agendapunt vijftien kabinetsreactie op nibud studenten, onderzoek en toezegging recente debatten over studiefinanciering en duo vorig seizoen deze brief te agenderen voor het commissie debat over de beleidsbrief hoger onderwijs en onderzoek, mevrouw van der laan.

[0:13:18] Volgens mij is dit dan in de lijn, zoals we net hebben afgesproken om dit te agenderen voor debatten over studiefinanciering

[0:13:25] akkoord en daarmee gaat, is deze brief in het dossier, zoals we dat hier gewend zijn te doen studiefinanciering. En dan komt hierbij nog de plannen debat studiefinanciering terug komen bij de brieven van een minister voor primair en voortgezet onderwijs agendapunt zestien uitkomsten van de eerste ronde meer ruimte voor nieuwe scholen.

[0:13:46] Het voorstel is om deze te agenderen voor het wetgevend overleg van de slotte, het jaarverslag. De staat van onderwijs. Meneer peeters,

[0:13:53] Inderdaad.

[0:13:54] Daar ben ik het wel mee eens. Maar we hebben als gevraagd om een reactie op een brief van de spectrum s p c o n. De school op holland en die hebben met betrekking tot de nieuwe wet en die hebben nog niet af. Die zou graag willen voor

[0:14:08] zodra belde ze ook net als meneer levering.

[0:14:13] Akkoord gaan door mevrouw van der laan.

[0:14:16] Voorzitter, agendapunt zeventien seizoen

[0:14:21] agendapunt zeventien de overdracht van een bestuurlijke taken scholen voor persoonlijk onderwijs. S. V o.

[0:14:29] Het voorstel is om de bewindspersonen te verzoeken om de kamer na het zomerreces te voorzien van een brief met de laatste stand van zaken. Mevrouw van der laan

[0:14:37] dankuwel. Wij zouden graag een schriftelijk overleg voor de zomer willen inplannen. En dan liever na de zomer

[0:14:44] iedereen. Ik zie geknik akkoord gaan we doen agendapunt nacht in voorrang van de ministeriële regeling, tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden ter bespreking leerde.

[0:14:56] Ik zou hier ook graag een schriftelijk overleg in plannen.

[0:15:01] Nou u heeft er nogal zin in. Allemaal nu ook een schriftelijk overleg voor de zomer intensief maar heel goed hoor. Ik wil er niks geen kwalificatie en geen agendapunt. Negentien rapporten van k aan nijmegen over bekostiging van het praktijkonderwijs en van het cbs over richting een nieuw verdeel model voor leerweg ondersteunend onderwijs. Het voorstel is om deze twee rapporten aan te houden in afwachting van een beleidsreactie op twee onderzoeken. De heer de hoop.

[0:15:33] Akkoord met het voorstel na de. Ik zou wil graag na de beleidsreactie een commissie debat.

[0:15:40] Dat bespreken we dan als beleidsreactie op de agenda is. Maar u mij u heel helder komen bij het onderdeel emancipatie. Er zijn geen agendapunten voor om het thema europa. Er zijn geen agendapunten voor

[0:15:55] komen bij de brieven van adviesraden en andere bewindspersonen agendapunt twintig beantwoording van vragen van de commissie gesteld aan de algemene rekenkamer

[0:16:05] over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek twintig, eenentwintig bij het ministerie van ocw. Het voorstel is om ook deze antwoorden te agenderen voor het wetgevers overleg slot, het jaarverslag staat van het onderwijs

[0:16:18] op maandag zevenentwintig juni zal plaatsvinden.

[0:16:22] Agendapunt eenentwintig de planning van werkzaamheden, dat ter informatie zit commissie activiteiten, wat nog een behoorlijk behoorlijke lijst is tot aan de zomer en in ieder geval enigszins door clan na de zomer ter informatie. Tenzij u daar mee agendapunt tweeëntwintig de aanhangige wetgeving van

[0:16:45] ocw. Ook dat bespraken in een strategische procedurevergadering

[0:16:50] dat wat vaker ook hier terug te laten komen ter informatie agendapunt drieëntwintig idem dito. Dat zijn de dossiers die nu weg. Maar bij deze commissie lopen aanhangig zijn, zeggen ook ter informatie en dat wordt vervolgd bij agendapunt vierentwintig. Dan komen bij de rondvraag. Daarvoor zijn geen agendapunten. En dan komen we als last but not least bij de activiteit in het kader van de versterking van de kennis positie van de kamer.

[0:17:26] We hebben een notitie van de activiteiten van de kennisagenda van ocw en dat is besproken in een strategische procedurevergadering en dat zouden we dus nu vandaag graag

[0:17:39] spreken en ook met elkaar vaststellen. Dat is een apart vier. Heeft u daarvoor gekregen

[0:17:46] met een overzicht van de bestaande kennis thema's aan de kennisagenda toegevoegde themas en de thema's die bij de strategische procedurevergadering zijn toegevoegd. Het lijkt dan wat veel, maar tegelijkertijd is er zowel hopelijk weer wat meer overzicht en toelichting op geven nog of het met je

[0:18:09] misschien even kort. We hadden een aantal onderwerpen op de kennisagenda. We hebben daar in de strategische bv een aantal aan toegevoegd. Ik denk vooral belang. Er staan een aantal dingen nog voor de zomer gaan er nog plaatsvinden en hebben zoiets van een prioritering dekking in aangebracht moeten worden en er staan wat nieuwe dingen bij waarvan we moeten kijken wanneer gaan we dat doen

[0:18:32] en er zat ook een onderwerp op waar nog niet de voorbereidings groep compleet is. Dus dat zijn wel dingetjes die nog

[0:18:40] maar misschien nog terug moeten komen.

[0:18:43] Maar heel concreet zeg maar waar waar waar helpen de meest mee. Dus die inventarisatie. Wie wil aansluiten, kan dat per mail omdat we nu niet met alle leden zijn want het zit in die ook ik zag het staan bij een media woordvoerders dan denk dat dat goed is om per mail te doen dan de prioritering.

[0:19:10] Er moet daar vandaag een besluit over worden genomen of kunnen we met de acties die in ieder geval voor de zomer moeten van de kant.

[0:19:18] Ja volgens mij

[0:19:22] precies. Dus dan gaan we nu aan de gang met het voorstel zoals hier ligt.

[0:19:27] We inventariseren bij de media, woordvoerders een aanvulling op dat kennis thema en en we komen hierop terug als en maar hernieuwde prioritering

[0:19:37] is

[0:19:39] akkoord.

[0:19:42] Oké. Dat was het kennis te nemen. Het thema en dank voor alle voorbereidingen daarvoor.

[0:19:49] Dan hebben we nog een puntje overig waar geen agendapunten voor zijn

[0:19:55] en op overige besloten ook geen agendapunten. Dus daarmee.

[0:19:59] Oh nou.

[0:20:02] Voorzitter, ik heb eindelijk

[0:20:04] niet zozeer een agendapunt, maar een kleine observatie en is na de derde procedurevergadering waar ik eigenlijk behalve hap dan ook enkel cda, cda en vvd en d zesenzestig zie zitten.

[0:20:14] Het is natuurlijk ook mogelijk dat ik het allemaal zelf schriftelijk doe en ik ervan had de mevrouw ook mee eens is, maar het is het zijn toch wel aardig zijn als we

[0:20:22] als voorzitter ff uitleggen aan de overige leden, wat een procedurevergadering is en dat het misschien geen kwaad kan er af en toe te komen als je dan vervolgens tenminste plenaire hield het aan het roepen bent dat de coalitie alles blokkeert

[0:20:36] ik een hekel aan namelijk ook even zeggen. Ook voor de kijkers thuis.

[0:20:41] Ik vind dat is gewoon niet. Ok.

[0:20:44] Meneer peters, stelt u voor dat ik met de rivier samen nog eens de aandacht vestigen op het belang van aanwezigheid bij een procedurevergadering?

[0:20:54] Ja dan stel ik voor voorzitter en zeggen dan ook bij dat je hier het moment is om te zorgen dat er niks geblokkeerd wordt door de door weet ik het wie dan ook als je dan hier nooit komt en ik doe wat ik denk dat goed is, dan kunnen er ook niet plenaire roepen dat dat je het anders had gewild had hier moeten zijn.

[0:21:12] Signaal is helder

[0:21:14] pak knop daarmee rond ik deze procedure vergadering af. Hele fijne goede dag gewenst. Dank aan de griffie en dank voor de geinteresseerden en natuurlijk dank aan de leden werk ze vandaag.