Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

[0:00:02] Een hele goedemorgen, welkom bij deze procedure vergadering van de commissie binnenlandse zaken. Wij gaan meteen door naar het eerste agendapunt en dat is de verzoeken bij de commissie regeling van werkzaamheden, te beginnen met het verzoek van het lid klaver om bijgevoegd verzoek om voorlichting aan de raad van state ter uitvoering van motie klaver cs inzake het toezicht op buitenlandse financiering van politieke partijen door te geleiden naar het presidium

[0:00:28] akkoord verzoek van het lid stolenberg. Volgende verzoek om de raad van state om voorlichting te vragen over de wet interpretatie van de wet openbaarheid van bestuur, de wet open overheid en de archiefwet in relatie tot de handreiking bewaren chatberichten mevrouw leijten,

[0:00:43] Waarom de raad van state zou ik willen vragen. We hebben net deze wet behandeld. De archiefwet ligt nu in de kamer. Dus daar liggen advies over de raad van state en de interpretatie of de onwettig onrechtmatig gehandeld wordt door de regering door geen een sms vrij te geven, moeten we niet bij een ander hoge colleges van staat neerleggen denk ik denk dat we er zelf mee moeten dealen. En als ingewikkeld genoeg, maar ik zou het niet willen parkeren bij de raad van state. Ik heb omtzigt wel gehoord over een parlementair op de onze parlementair advocaat om advies vragen. Dat zou eigenlijk dan een nettere route vinden dan houden we het ook bij het parlement waar het op dit moment gewoon hoort.

[0:01:22] Nog andere opmerkingen. Voordat ik het lid van het verzoek heer roodenburg.

[0:01:27] Nee dat is inderdaad ook een route. Maar je kiest voor deze route. Ik heb ook even contact gehad of hebben natuurlijk voor gisteren of ook het rondetafelgesprek had met of nee. Een gesprek gehad. De presentatie van de jaarverslag van de raad van state zij ook van dit soort verzoeken kunnen ook heel goed bij ons worden neergelegd. Ik denk ook omdat het het is misschien een zwaar middel. Maar ik denk dat het wel goed is om de zuiverheid in beeld te krijgen. Want zeker na de rondetafelgesprek met ook de hoogleraren en deskundigen had ik toch wel heel diffuus beeld hoe het nou eigenlijk werkelijk zat. Dus ik zou dat wel heel graag precies willen uitzoeken, ook door door de raad van state.

[0:02:02] Gewoon eten. Maar de raad van state is geen onderzoeksbureau. De raad van state is een adviesorgaan zijn hoge colleges van staat. Dus ik heb echt wel ik heb ik vind ik snap dat we het verder nader moeten onderzoeken. Maar ik heb wel moeite met dat bij de raad van state niet.

[0:02:17] Verleggen,

[0:02:18] En op zich kunnen ze daar ook heeft contact gehad. Kunst op zich een werd interpretatie geven en ik denk ook opzicht dat dat wel toegevoegde waarde heeft ook een discussie die misschien nog gaan volgen.

[0:02:29] Heer klaver.

[0:02:31] Voorzitter, ik begrijp het heel goed. Ik ben ik is de. Ik wilde bij vers is de parlementair advocaat ook overwogen en is bijvoorbeeld ook overwogen om het van vermijden te vragen want volgens mij staat het dat niet staat het dat niet in de weg en ik snap de route van de raad van staat ook die hebben bij op alle wetten advies gegeven en maar maar dit gaat wel heel erg nog over niet over hoe het verankerd is in de wet. Maar wat de precieze uitwerking daarvan is en wellicht dat het bij de zou kunnen.

[0:02:57] Stro, de werkzaam.

[0:02:58] Vorm de bij de te doen.

[0:03:02] Het huidige verzoek is natuurlijk om de raad van state te doen dan als we het aanpassen naar beide ga ik kijken of daarmee ingestemd wordt.

[0:03:12] Ja.

[0:03:13] Oké. Weer mevrouw leijten.

[0:03:15] Nou ja met de kanttekening dat de sp dat dus niet steunt. Ik heb vaak genoeg gezien dat op het moment dat de kwesties waren die aan de kamer zijn of je daar of het nou ging over kamerleden met een een benoeming in het kabinet of het nou ging over onze positie als het gaat over artikel achtenzestig dat dan de raad van state

[0:03:32] oordeelt over onze positie en ik vind dat wij dat zelf moeten doen. Dus ik vind staatsrechtelijk niet juist om dat te doen. Maar goed. De parlementair advocaat toegevoegd is. Dat vind ik enorm.

[0:03:43] Eén ding ter verdediging van de gaat is dat ze oordelen niet. Ze geven advies en het is vervolgens aan ons om daar een oordeel over uit.

[0:03:50] We gaan het verzoeken met deze aanvulling doorgeleiden naar presidium. Het volgende punt ook van het lid stolenberg om aan de regering te vragen. De nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel welk kiescollege niet ingezetenen. Zo spoedig mogelijk naar de kamer te sturen. Die wordt eind volgende week verwacht. Wilt u dan toch een.

[0:04:08] Brief. Nee. Als dat zo vlot gaat. Dank u voor helemaal.

[0:04:12] Het verzoek van een het lid dekker abdelaziz om na ontvangst van nota naar aanleiding van het verslag door de commissie ocw in overleg met de commissie ocw te bezien of de commissie binnenlandse zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstel intrekking van de archiefwet negentien, vijfennegentig en vervanging door de archiefwet twintig, eenentwintig voortaan commissie zou moeten worden. Mevrouw dekker,

[0:04:30] Ja. Even er toelichting. Ik bedoel eigenlijk mijn verzoek van. Laten wij een commissiedebat houden, ook hierbij bisa in plaats van alleen bij ocw omdat dit onderwerp voor onze commissie heel relevant is en omdat wij een diepe wens hebben dat onze minister dit ook medeondertekend of de uitwerking van mijn verzoek. Dit wordt daar laat ik aan aan u. Maar

[0:04:57] dat der toelichting. Dus ik zoek graag steun daad.

[0:05:01] Dus als ik het goed begrijp wat u eigenlijk gewoon een commissie debat gepland gewild en dit is eigenlijk iets verder strekkende.

[0:05:07] Verstrekkender. Ja, ik wil het dus niet wegkapen van ocw als het maar als waar zo plat zeggen ik wil het wel heel graag bespreken binnen deze commissie, ook omdat ik weet dat een paar andere leden van ocw heel graag. Deze wet ook daar willen behandelen. Dus ja, laten we dus hier in ieder geval een commissie doet en een gegeven moment komt de plenair omdat het een wet is et cetera.

[0:05:30] Mevrouw leijten,

[0:05:31] Ik vond het aanvankelijk voorstel eigenlijk heel goed. We moeten dat natuurlijk goed bespreken met ocw. Maar dit is heel heel raar gegaan uberhaupt dat het niet ondertekend is door binnenlandse zaken en wij hebben al die discussies over de archiefwet of je nou een commissiedebat moet organiseren. Volgens mij moeten we gewoon vragen aan ocw of wij we hebben zelf ook als vanuit binnenlandse zaken hebben het voortouw genomen voor een hoorzitting over een ocw hadden ze de de werd bijna als hamerstuk gezien dus ja laat laten wij laten wij het verzoek doen en we hebben dat bij digitale zaken natuurlijk een beetje ervaring van dat de dossiers overgedragen worden als het nee is is het nee, maar laten we het verzoek wel doen. Ik vind het juist heel goed voorstel van mevrouw dekker. Precies.

[0:06:16] Mevrouw dekker, precies.

[0:06:17] Als we mensen bij ocw niet al te boos maken vind ik het ook niet erg hoor. Dus het is het is meer dan die misschien dat mensen het wel heel erg vinden, maar laten we het verzoek doen. Even kijken hoe het uitpakt.

[0:06:35] Excuses. Op dit moment zijn we tenminste de commissie ocw zijn afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag. Dus het is even de vraag of je nu de discussie kan voeren, want het wetsvoorstel is ingediend door minister slob vorige kabinetsperiode. Nu de vraag welke bewindspersoon die verdediging op zich neemt of dat nog steeds de minister is van basis en voortgezet onderwijs of dat dat misschien een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Dus misschien in dat verband als we hebben die beantwoording, maar we kunnen het nu vragen dus alleen de vraag in.

[0:07:05] Verre. Dat kunnen de suggesties doen.

[0:07:10] Mevrouw dekker adres is de.

[0:07:12] Nota. Naar aanleiding van verslag kan nog een tijdje op zich wachten. Het is voor ons niet bekend welke bewindspersonen doen. Laten we het gesprek nu vast starten met de commissie van van ocw en kijken waar we eindigen na het reces.

[0:07:26] Dan gaan we het zo indienen. Dank dan aanvulling op de agenda op het verzoek van het lid sneller advies, afdeling advisering raad van state en reactie van de initiatiefnemers inzake voorstel van de wet van de leden sneller en kathmann tot wijziging van de kieswet om het voorstel is om de inbreng datum voor het verslag vast te stellen op vrijdag acht of maandag. Elf juli kan ermee. Laten we beginnen met acht

[0:07:51] meer scholen weg.

[0:07:52] In het kader van bieden biedt ik twaalf juli.

[0:07:56] Ik kijk naar het lid sneller.

[0:07:59] We zouden als initiatiefnemers kamer zeer erkentelijk zijn als we tijdens de zomerreces aan de beantwoording kunnen werken. Dus. Elf, twaalf, dertien. Dat is allemaal voor wat ons betreft. Prima.

[0:08:12] We moeten het vaststellen op een datum zal ik zeggen. Ja want oké, kunnen we stellen het vast op twaalf het volgende verzoek op het vloek van het lid leijten brief minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties over klacht bits of freedom bulk datasets agenderen voor commissie, wat ideeën, aankleden en gelegenheden op negenentwintig juni. Check

[0:08:32] dan het volgende op initiatief van de griffie in verband met een voor hang termijn de brief van staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties over vorming, besluit basisregistratie, personen in verband met de landelijke aanpak adres kwaliteit. Het voorstel is een schriftelijk overleg te voeren met inbreng datum maandag zevenentwintig juni om twee uur, mevrouw lijkt een.

[0:08:51] De heel goed voorstel en dan willen we wel.

[0:08:55] Antwoorden, voordat de.

[0:08:57] Reces samengevat. Dus dat moeten we wel meegeven aan aan het ministerie. Want stel dat we nog een tweeminutendebat willen agenderen. Naar aanleiding van schriftelijk overleg, dan moeten we natuurlijk wel de ruimte voor kunnen hebben.

[0:09:09] Gaan we mee geven helemaal goed.

[0:09:15] Nederland dan zouden we de beantwoorden ik natuurlijk op maandag. Hoe weten jullie? Dat is het vier juli maandag vieren. Jullie moeten ontvangen. Want dan zou de dinsdag nog een debat aangevraagd kunnen worden. Misschien als die beantwoording niet ontvangen kan worden, kan een commissie meegeven dat de vooraan termijn wordt gestuit dat er geen onomkeerbare stappen kunnen worden gezet. Totdat er met de kamer over gesproken.

[0:09:39] Dank

[0:09:43] en dat geldt ook voor het volgende punt dan toch.

[0:09:46] Ja.

[0:09:47] Dus ook het forum termijn.

[0:09:49] De onderdeel,

[0:09:51] Mevrouw dekker autistisch,

[0:09:53] Hebben we het al over het volgende punt want ik heb al

[0:10:00] ja want de vraag kwam van mijn collega van wij hebben drieëntwintig juni al een debat datacenters en kan dit niet betrokken worden. Bij dat debat.

[0:10:15] Maar dat is ook de minister ruimtelijke ordening bij aanwezig. Dus een beetje raar debat hebben daarna nog een schriftelijke inbreng eerlijk gezegd.

[0:10:23] Dan betrekken we het bij het commissiedebat.

[0:10:26] Ja.

[0:10:27] De even tussendoor doet de de schriftelijke instemming van daarvoor nog als ik het goed begrijp of komt die het vervalt die omdat het debat helder door die gaat die deze kamer.

[0:10:44] Dan het volgende punt is het vaststellen van de delegatie werkbezoek aan wenen oostenrijk over het lokale volkshuisvestingsbeleid. Ik vraag de commissie of ze mee instemmen.

[0:10:54] Ja, mooi. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt van deze procedurevergadering. Dat is de brieven.

[0:11:01] Ik kijk.

[0:11:02] De heer omtzigt. Ik had gisteravond laat een aanmelding van regeling vers hebben ook veel te laat. Maar het ging over een reactie op wat we gisteravond laat in het nrc zagen.

[0:11:13] De we.

[0:11:15] Ja dan ben ik weg maar koopt in danst gaat doen. Ik zit een plenaire debat. Dus ik moet.

[0:11:20] Ja met instemming van.

[0:11:23] Ik zou ik ben. Ik heb met een geschikt kennis genomen van het interview in het nrc van de man die bij de politie over de opging en de minstens tien voorbeelden

[0:11:33] door op een stukken weggehouden zijn en ik zou eigenlijk een brief willen hebben op al die voorbeelden

[0:11:38] en aangezien ik weet dat collega. Als er daar een debat over aanvragen, zou ik eigenlijk voor dinsdag gewoon een reactie willen hebben van de regering of dit klopt en of ze zich herkennen in in elk van die punten.

[0:11:51] De heer klaver steun goed voorstellen,

[0:11:55] En kijk eerst naar de niet op korte termijn of dat realistisch is.

[0:11:59] De kunnen doen. Dat snap ik.

[0:12:02] Met die verstandig met diefstal verstande.

[0:12:04] Prima. Dat glijden we zo door of.

[0:12:07] Wilt u meer geurts ook met die termijn. Want.

[0:12:11] Deze.

[0:12:12] Iedereen allemaal op zondag laten werken. Niet meer wolken.

[0:12:18] Helder,

[0:12:21] helder. Dan gaan we nu door naar de brieven lijst allereerst op de eerste pagina iemand een opmerking over de brieven lijst.

[0:12:30] Tweede pagina.

[0:12:32] Daarmee vastgesteld gaan we door naar het derde agendapunt de benoemingsprocedure, voorzitter van een toetsingscommissie inzet bevoegdheden. Het voorstel is om benoeming de commissie namens de commissie binnenlandse zaken in te stellen. Welke leden melden zich hiervoor.

[0:12:47] Ah,

[0:12:51] Mevrouw dekker, abdelaziz,

[0:12:54] Het was een en dat was een en en en ding via de email procedure gegaan of via email gaan en ik had aangegeven dat ik interesse heb.

[0:13:03] Ik ga de elftal geld van meijer. Voorzitter,

[0:13:07] Mevrouw leijten,

[0:13:08] Voorzitter, ik ben ook wel bereid om die werkzaamheden op mijn te nemen. Maar ik wil hier zeggen dat het wel heel vaak dezelfde mensen zijn die achter de schermen werk doen.

[0:13:17] Dat vind ik wel een opmerking waard. Want iedereen heeft zijn oordeel over ons werk. Maar dan moet je ook achter de schermen meewerken met dit soort klussen vind ik.

[0:13:26] Heldere oproep

[0:13:28] waarvan.

[0:13:29] Is echt wenselijk als deze sollicitatiecommissie een meerderheid heeft en dat heeft ie nu niet en je kan eigenlijk niet. Deze benoeming doen met een minderheid van de kamer namens de commissie. Dus ik vraag echt andere partijen. Ik kijk naar het cda en kijk naar groenlinks, christenunie om ook mee te doen.

[0:13:54] Ja

[0:13:54] die zouden wij want ze hebben met inderdaad met een vaste clubje het afgelopen anderhalf jaar op dit onderwerp samengewerkt. Dat was naast ons drieën dat er nog andere. Misschien kunnen we die mensen vragen om weer zich weer aan te dragen. Dan hebben we ook een ingewerkte clubje om het onderwerp dat zwijn en dan hebben we een meerderheid.

[0:14:10] Dat zou een voorstel zijn dus de oud leden even te benaderen om te vragen of zij dat werk willen voortzetten.

[0:14:15] Gaan we doen

[0:14:18] agendapunt vier.

[0:14:21] Reactie op het verzoek van het lid omtzigt gedaan tijdens het debat van negentien mei tweeëntwintig over het verweerschrift van de landsadvocaat. Dit is ter bespreking omdat die ook aangehouden is in de vorige pv. De commissie wordt verzocht aan te geven of zij een overleg al dan niet schriftelijk overleg willen en ik ga er dus eventjes de fracties rond.

[0:14:40] Audio opzicht. Ik zou graag een schriftelijk overleg willen.

[0:14:43] Helder.

[0:14:45] Ik geniet krijgt sowieso een beetje de vraag. Dat gaat hier niet om de uitleg en archiefwet. Maar om de het geweer van de landsadvocaat. Het is natuurlijk een zaak die op dit moment ook onder de rechter is er is ook een inspectierapport. Wat gaat komen. Ik heb gehoord bij de rondetafelgesprek komt die voor in oktober en ik denk ook dat de ook zeker ook omdat we nu ook vragen om voorlichting bij de raad van state en ook nog de parlementaire advocaat verwachting dat we ook nog wel wat

[0:15:12] overleg nog gaan krijgen. Daarna en dan zou ik moeten zeggen betrekt dan daar dan bij. Dus nu niet steunen.

[0:15:20] Een schriftelijk overleg,

[0:15:21] En helder. Er komen nog meer stukken binnen. Dus dat zouden we dan aanhouden en dan later, maar vooral de.

[0:15:27] Doet het nu onder de rechter is er nog een aantal dingen worden uitgezocht.

[0:15:30] Dan loopt het door elkaar.

[0:15:32] Mevrouw leijten,

[0:15:33] Ik steun een schriftelijk overleg. Het is ook heel gebruikelijk als fracties daar behoefte aan hebben om dat te laten presteren.

[0:15:41] Ergert. Ik steun de lijn die de heer schoonenberg net gehoord heeft. Neerhalen.

[0:15:46] De heer klaver, voorzitter, is hier wel een verschil tussen. Gaat het over de inhoud van de zaak. Waarom ik een van dit schriftelijk overleg steun, is de dat het feit dat wij niet met de landsadvocaat zouden mogen spreken en de gronden die daarvoor worden aangedragen in de brief. Daar heb ik wel mijn twijfels bij en dit gaat over de informatie voorziening ook aan de kamer. We moeten gewoon kunnen spreken en van een normale cliënt advocaat relatie zou daar is hier niet helemaal sprake van van dat zou ik over willen kunnen overleg met het kabinet gaat niet over de inhoud van de zaak. Dat komt echt op andere momenten.

[0:16:20] Mevrouw dekker, abdelaziz,

[0:16:23] Ja voorzitter, ik wil eigenlijk een tussenweg voorstellen want de ligt in dat het een andere onder de rechter vragen. We wachten op het een of andere van de raad van state natuurlijk. Gezien de voorlichting zou een feitelijke vragenronde dan niet een goede weg zijn.

[0:16:41] Meneer opzicht.

[0:16:43] De tweede keus. Maar ik kan me daarin vinden in deze als daar ook een redelijke termijn opstaan. Dus dat het volgende week doen en dat er dan over een week of drie, vier antwoord hebben hoeft niet per se zo zeggen binnen binnen die week. Maar.

[0:16:56] Eerst ja dat kan ook in meegaan op feitelijke aanvragen.

[0:17:00] De termijn,

[0:17:01] De.

[0:17:03] Wat zou uw voorstel zijn? Voor.

[0:17:05] De termijn,

[0:17:07] Volgende week ofzo. Als een week later is het ook goed.

[0:17:11] Maar dan wel exacter dus eerder eind.

[0:17:12] Volgende week volgende week vrijdag en dan liefst antwoord binnen ongeveer drie weken. Maar dan hoeven we het niet voor het reces.

[0:17:21] Mooi.

[0:17:23] Dan zetten we het op vierentwintig, vierentwintig juni zetten wij het dan. Ja. Daar wordt mee ingestemd. Mooi. Dan gaan we door naar agendapunt vijf vijfde beantwoording vragen commissie of jaarverslag van de koning twintig, eenentwintig en hetzelfde voorstel geldt ook tot en met acht desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling. Algemene zaken geldt voor agendapunt vijf, zes, zeven, acht. En dan spring ik door naar.

[0:17:46] Negen.

[0:17:47] Onderdeel van binnenlandse zaken het agendapunt reactie op verzoek van het lid baudet gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van zeventien mei twintig, tweeëntwintig te agenderen voor het commissiedebat aivd aangelegenheden

[0:17:59] agendapunt, tien jaarrapportage maatschappelijke juridische correspondentie, twintig, eenentwintig te agenderen voor het commissiedebat functioneren. Rijksdienst op veertien september. Voorzitter, de heer omtzigt.

[0:18:08] Op een, negen zou ik mogen vragen of voor dat dat debat op negenentwintig juni plaatsvindt. Mijn vragen over afluisteren dan ook beantwoord zijn dat we dat niet op een ander te appelleren.

[0:18:19] De schriftelijke vragen. Ja. En die zijn al een week of twee oud. Maar dan kunnen je daarbij betrokken worden.

[0:18:26] Stuur een brief.

[0:18:29] Oké. Agendapunt.

[0:18:32] Zijn we dan.

[0:18:33] Afschrift brief aan de eerste kamer naar aanleiding van plenaire debat over de tijdelijke experimenten met nieuwe stembiljetten. Het voorstel is met de agenderen voor het ongeplande commissie, wat bestuurlijke organisatie en democratie

[0:18:42] agendapunt twaalf vervallen van de tijdelijke wet verkiezingen covra negentien per één juli twintig, tweeëntwintig agenderen voor ongeplande commissie, bestuurlijke organisatie een democratie,

[0:18:51] agendapunt dertien mei circulaires twintig, tweeëntwintig gemeentefonds een provinciefonds agenderen voor het ongeplande commissie, wat financiën, decentrale overheden, versterking lokaal bestuur agendapunt veertien zichtbaarheidsdag kort friese staat friese taal agenderen voor ongeplande commissie, wat bestuursovereenkomst, friese taal en cultuur, mevrouw van der graaf.

[0:19:09] Ik zou hier eigenlijk wel graag een schriftelijk overleg voor willen organiseren voor de zomer. Want ik weet niet wanneer die commissiedebat anders gepland zou gaan worden, dan kunnen we alvast van de regering een zienswijze op hebben.

[0:19:23] Ik zie instemmend geknik.

[0:19:25] Ik heb.

[0:19:29] Helemaal goed gaan we dat omzet in een schriftelijk overleg.

[0:19:33] Jij wordt laatste dag zomerreces allemaal prima. En dan antwoorden na het zomerreces ook helemaal goed. Ik denk dat dat nog steeds sneller zal zijn dan de planning van het debat.

[0:19:43] Dank voor deze suggestie dan de agendapunt. Vijftien beantwoording vragen commissie over het jaarverslag ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties twee voorstellen attenderen de brief van de regering te agenderen voor het schriftelijk overleg jaarverslagen en de andere brief regering. Vanuit het begrip regering beantwoording vragen commissie op jaarverslag ministerie ook de agenderen. Voor het schriftelijk overleg jaarverslagen

[0:20:05] gaan we door naar agendapunt zestien verslag houdende lijst van vragen en antwoorden over de slotte, het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties twintig, eenentwintig aanmelden voor plenaire behandeling en het voorstel is om te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

[0:20:21] agendapunt zeventien slot werd gemeentefonds aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk

[0:20:26] agendapunt achttien slot het provinciefonds ook aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. Mevrouw dekker attracties,

[0:20:32] Ja sorry voorzitter, ik dacht bij een punt zeventien en achttien. Waarom doen we dan niet hetzelfde als punt zestien of ben ik nu een beetje aan het zeuren

[0:20:43] het maar als hamerstuk.

[0:20:45] Zestien, zogenaamd.

[0:20:47] Oh die is ook een huis.

[0:20:49] Check niks aan mij. Oké.

[0:20:55] We gaan gauw door naar het volgende agendapunt. De agendapunt negentien toestemming deelname rondetafelgesprek met logius en vng en voorstel ronde tafel gesprek met uitvoeringsorganen, organisatie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties in te plannen na het zomerreces.

[0:21:13] Mevrouw rajkovski, voorzitter, dank ik moet wel zeggen dat ik een beetje fronst dat de officiële toestemming te laten wassen ontvangen.

[0:21:23] Dat zal misschien vanwege de zessen zijn dat dat weet ik allemaal niet, maar ook in het kader van de nieuwe bestuurscultuur kunnen we niet beter omdraaien. Als er geen bericht is, is het goed bericht en dan zorgen bewindspersonen. Maar dat ze op tijd laten weten of het wel of niet kan. Want nu loopt de kamer zich weer aanpassen.

[0:21:40] Buitengewoon goed voorstellen.

[0:21:45] Voorzitter, ik zou dit voorstel graag aan het presidium willen sturen dat er een regeling voorkomt als niet binnen twee of drie weken antwoordde dat dat betekent dat je automatisch instemming hebt want ja eigenlijk vind ik instemming bij dit soort dingen vrij bizar. Laat het zo zeggen. Bij de landsadvocaat ben ik er ook niet voor me snap ik dat er een procedure is. Maar hier. Kom op.

[0:22:06] We gaan dit voorleggen. Aan plezier

[0:22:10] gaan we door naar agendapunt.

[0:22:11] De winter,

[0:22:14] Reactie op openstaande vragen inzake het wetsvoorstel wijziging van de wet huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn van het europees parlement en de raad van drieëntwintig oktober tweeduizend negentien en enige andere wijzigingen. Het voorstel is om de aangekondigde nadere informatie af te wachten

[0:22:30] agendapunt eenentwintig voorstel van het lid leidt tot splitsing van het wetsvoorstel op basis van artikel honderd zevenendertig, vijfde lid van de grondwet reeds over voorstel tot splitsing gestemd op eenendertig mei tweeëntwintig agendapunt tweeëntwintig voorstel van wet twee, zoals dat luidt naar de daarin op eenendertig mei aangebrachte splitsing. Daar wordt nu stemmingen zijn uitgesteld. Dus er komen is echt gisteren gaan we gauw nog even gewijzigd wonen en ruimtelijke ordening maand rapportage april twintig, tweeëntwintig aansluiten op het digitale stelsel en is om te agenderen voor het commissiedebatten, ruimtelijke ordening en dat geldt voor agendapunt drieëntwintig tot en met zevenentwintig heeft iemand daar nog een opmerking over meneer klaver.

[0:23:13] Voorzitter, wij zouden punten drieëntwintig tot zesentwintig graag een feitelijke vragenronde willen voorafgaand aan dat debat. Het is een heel. Het is heel technisch en als we die al die vragen moeten gaan stellen in het commissiedebat. Dan wordt dat en

[0:23:24] we kunnen we daar wel twee dagen voor uittrekken.

[0:23:28] Ja dan gaan we dat zo inbreng die inbreng over

[0:23:37] inbreng en de heer klaver inbreng voor het reces.

[0:23:41] Want dit is meteen op veertien jaar meijer. Volgens mij is dat goed want anders heeft het departement ook geen tijd om te antwoorden. Oké dus dan wel een laat richten zoals we

[0:23:49] de laatste dag zestig. Beetje

[0:23:53] hebben wij

[0:23:55] volgens mij is het moment dat de kamer voldoende voldoende heeft en dat de ook de griffie van de de voldoende tijd heeft om het weer te verwerken,

[0:24:01] Dus we komen tot de extra. We komen tot de exacte elf juli gaan en zoiets komt goed agendapunt zevenentwintig extern onafhankelijk adviseur wim kuijken voor de gennep hoek alphen aan den rijn agenderen voor het columnist wat ruimtelijke ordening

[0:24:16] en dan agendapunt achtentwintig tot en met tweeëndertig.

[0:24:21] Daar gaan we het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving agenderen voor het commissiedebat klimaatakkoord gebouwde omgeving en al deze onderwerpen geldt tot en met tweeëndertig dus allemaal te agenderen. Voor dat debat wordt instemmend geknikt. Dat is mooier dan agendapunt. Drieëndertig afschrift van het een brief aan de college van gedeputeerde staten. De college van burgemeester en wethouders en bestuursleden van woningcorporatie zaken de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders en met dit agendapunt tot en met zevenendertig deze allemaal te agenderen voor het commissiedebat wonen negenentwintig september. Dit wordt nu inmiddels weer een hele lijst en wij wachten nog op het voorstel vanuit de commissie om een schifting te maken in die verschillende onderwerpen. Als jullie dat wensen en maar dat was namelijk het verzoek twee procedurevergaderingen geleden.

[0:25:07] Er wordt aan gewerkt. Dat is mooi, maar van akte dan door naar agendapunt. Achtendertig.

[0:25:15] Super fijn agendapunt, achtendertig wijziging van de woningwet in verband met aanpassing van het sanerings kader aanmelden voor plenaire behandeling gaan we door naar agendapunt en er zitten nog twee voorstellen vast.

[0:25:28] Ja

[0:25:31] ja.

[0:25:34] Negenendertig,

[0:25:36] dan regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenst verhuur praktijken in breda voor het verslag vaststellen op veertien september om twee

[0:25:47] agendapunt veertig totstandkoming wetsvoorstel goed verhuurderschap betrekken bij de verder behandeling van het wetsvoorstel regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuur praktijken.

[0:25:57] Oké. Mooi gaan we door naar de overige punten agendapunt eenenveertig raming der voor de tweede kamer in twintig, drieëntwintig benodigde uitgaven, alsmede aan de aanwijzing en raming van de ontvangst te agenderen voor het wetgeving overleg over de raming der voor de tweede kamer in twintig, tweeëntwintig benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangst op twintig juni tweeëntwintig van elf tot vier

[0:26:19] en daarnaast ook te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel betrekken bij de verder behandeling van het wetsvoorstel en dan agendapunt tweeënveertig is verzoek van de kamervoorzitter aan de staatssecretaris van financiën om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de fraude signalering voorziening voor kennisgeving aannemen dan agendapunten drieënveertig,

[0:26:39] Dag.

[0:26:44] Maar net een brief.

[0:26:47] Gewoon

[0:26:49] dank aan de voorzitter. Hele mooie brief en ook een heel net antwoord van de staatssecretarissen.

[0:26:55] Mooi, dan drank drieënveertig voorstel van de commissie voor de werkwijze tot vaststelling van de regeling bezwaar adviescommissie tweede kamer. Het voorstel is inbreng voor het verslag vaststellen op drieëntwintig juni om twaalf uur en de nood is dat het voorstel is om een blanco verslag uit te brengen.

[0:27:15] Agendapunt vier,

[0:27:17] mevrouw letter,

[0:27:18] Dan kan ik nog niet met zekerheid zeggen.

[0:27:21] De agendapunt vierenveertig beantwoording vragen commissie gesteld aan de algemene rekenkamer over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek twintig, eenentwintig bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en het voorstel is betrekken bij het schriftelijk overleg jaarverslagen over het jaar twintig, eenentwintig van het ministerie van middels zaken en koninkrijksrelaties. Het gemeentefonds sc het provinciefonds op eenentwintig juni twintig, tweeëntwintig, wat een agenda. En dan vijfenveertig beantwoording vragen. Commissie stelt een algemene rekenkamer dit ook desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling. Algemene zaken voor het jaar twintig, drieëntwintig

[0:27:56] agendapunt zesenveertig brief aan brazilië over de voortgang werkgroep informatie afspraken. Dit is ter informatie

[0:28:04] agendapunt. Zevenenveertig startnotitie. Wijziging, begroting ministerie van bzk voor jaar twintig, tweeëntwintig.

[0:28:10] Het voorstel is om dit betrekken op veertien juni is het is al geweest.

[0:28:15] Agendapunt achtenveertig startnotitie uitkomsten tegen procedurevergadering. Het voorstel is om de uitkomsten van het strategisch procedurevergadering hierbij te bevestigen en daarbij alvast de kanttekening dat we hopen dat we de volgende procedurevergadering opsplitsen zoals wij hebben afgesproken. Dus dan beginnen we echt met een apart deel en dan starten pas met de tweede gedeelte als tijd als de start is, begon de zeg maar. Dus we wachten dan echt op de leden apart van wonen en binnenlandse zaken. Dus daar gewoon mee starten. We waren nog even aan het wachten op partners.

[0:28:47] Mevrouw leijten,

[0:28:49] Het hier over gaat.

[0:28:51] We hadden nog niet koudste de strategisch procedurevergadering gehad waarin we afspraken dat we als ze debatten hebben gepland, dat we die door laten gaan en dat we niet per schriftelijke procedure debat te gaan afvoeren,

[0:29:04] kwam het verzoek van de vvd om een commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg, iets wat ik onwenselijk vindt inhoudelijk als het over begrotingen gaat,

[0:29:14] maar laten we ons dan ook daar wel aan gaan houden.

[0:29:18] Dat vind ik echt wel een oproep de echt. We hebben over schriftelijke procedures afgesproken als het echt niet anders kan. Dit had anders gekund.

[0:29:36] Dan de planning der werkzaamheden ter informatie iemand iets over agendapunten negenenveertig of vijftig, eenenvijftig.

[0:29:45] Ja.

[0:29:47] Hij heeft zich er meer even agendapunt. Ik zie dat bijvoorbeeld want we hadden ze net en de punt tien ook dit jaarrapport maatschappelijke juridische correspondentie tweeduizend, eenentwintig om te agenderen bij het commissiedebat functioneren rijksdiensten. Als ik daar open dan zie ik alweer dertig stukken erin staan. We gaan natuurlijk nog een paar procedurevergaderingen krijgen voor voor dit commissiedebat. Maar als ze nou echt heel veel nog bij gaat komen dan zou ik toch misschien wel willen vragen ook advies aan aan de griffie. Om te gaan kijken of het niet zouden kunnen opsplitsen. Om gewoon wel ook ook met met enige eerbied en een aandacht van die stukken te kunnen betrekken. Wellicht zijn er twee thema's te maken of iets dergelijks mee. Geef ik nu alvast even mee. Misschien dat we als we een volgende procedurevergadering nog meer stukken gaan toevoegen. Dan zou ik misschien het verzoek willen doen om om de griffie te vragen om eventueel op te gaan splitsen.

[0:30:38] En liever splitsen dan verlengen.

[0:30:42] Ik denk dat om drie uur. Ik denk dat dat beter is. Maar dat ik heb het gezien. Ook op een paar eerdere debatten die we hebben gehad. Commissiedebatten die waren ook echt een verzamel punt van alles en nog wat en ik jaar. Dat is denk ik niet niet correct. Dus dan. Ik zou ik eerder kiezen voor splitsen dan uitbreiden.

[0:30:58] We spreken af dat we dat gewoon even in de gaten houden hoe het ervoor staat. En als er een splitsing te maken is dan dat. En als het wellicht nog heel veel is, maar niet echt een splitsing is, dan kunnen we misschien het debat dan verlengen. Is dat een goed voorstel. Lijkt me goed voor.

[0:31:09] Wel een kanttekening. De bij makend geldt natuurlijk ook voor andere onderwerpen. Maar je moet moeten gewoon goed in de gaten houden als we echt gewoon meer dan dertig stuk op stapel.

[0:31:17] Dank voor de attentie. De heer schoonenberg. Dan was ik bij agendapunt eenenvijftig.

[0:31:24] En dan gaan we door naar de rondvraag. De heer geurts.

[0:31:27] Vanmorgen is door een groep economen ons allen een woningmarkt visie aangeboden getiteld economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt. Mijn voorstel is om hier een reactie op bij het kabinet op te vragen en dat ze dat voor het commissiedebat wonen van negenentwintig september bij ons aanbiedt aan de tweede kamer.

[0:31:49] Ja.

[0:31:51] Mevrouw leijten, rondvraag,

[0:31:53] Mevrouw dekker, precies.

[0:31:58] Daar sluit ik hier bij deze procedurevergadering een. Dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en de ondersteuning.