Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

[0:00:01] Goedemiddag. Ik open deze procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor justitie en veiligheid, en wij beginnen met de regeling van werkzaamheden. Daarvoor zijn drie verzoeken binnengekomen, waarvan de eerste het verzoek van het lid eerdmans is.

[0:00:17] Jazeker. En wilt u zelf een verzoek doen of zal ik voorlezen? Wat opengaat

[0:00:21] dat u het zo.

[0:00:22] Collega's, ik had ik heb het gedaan met een voorstel om een

[0:00:26] een op regelmaat een debat te voeren over asielmigratie ik is heel veel aan de hand en er komt heel veel op ons af. Bijna dagelijks allerlei fronten opvang toestanden instroom en de de het loopt eigenlijk over de schoenen. We hebben natuurlijk dollar fonds van debat staan er staan er zeventig brief op de agenda is heel veel maar het is bijna standaard en dan zie je tegelijkertijd de regeling plenair dat met name microsoft dat eigenlijk op allerlei onderwerpen wil die dan een plenair debat wordt al feitelijk altijd afgewezen. Kortom, is het niet goed dat net als bij klimaat. Want we hebben gedaan. Dan zeggen nou eens twee weken drie weken praten over asiel migratie iets rustiger. Iets minder en iets meer to the point in plaats van een verzameling dat je eigenlijk niet meer weet van moet ik waarom ik het over gaan hebben en dan kun je wat een laatste punt is dat je dan vinger aan de pols kan houden. Wat kan bijsturen. Beter dan dat het nu onregelmatig geagendeerd wordt. Dus wat meer structuur.

[0:01:22] Verzoekers, helder verzoek om voorlopige twee wekelijks een commissievergadering over asiel, gerelateerde zaken in te plannen. Mevrouw moeder,

[0:01:30] Ik geef even namens mijn collega woordvoerder door dat wij tegen het verzoek zijn.

[0:01:37] Van van de werf,

[0:01:38] Geen stoor steun. Voorzitter, wij willen graag een debat zodra er een concrete aanleiding voor is.

[0:01:47] Meneer brekelmans.

[0:01:49] Ook geen steun en ook sowieso twee wekelijks. Dan maken we onszelf een beetje gek maar ik denk ook het ministerie. Wat doen we midden in een crisis zit. Dus ik snap de wens om periodiek hierover te vergaderen bij de bbc city cadans er al in

[0:02:06] in het als we wat verder vooruitkijken, zouden we best kunnen zeggen. Nou doe het eens in de bij elkaar kijken naar de agenda van het najaar dat we zeggen we hebben een debat in september en oktober en in november en dat zo ongeveer vier tot zes weken is maar ik vind twee weken heeft veel te veel.

[0:02:25] Nieuw sloten.

[0:02:28] Dat vind ik wel een wijs wijs voorstel een deel van mijn immigratievraagstukken die hangt ook samen met van wat je nu ook met elkaar kan afspreken van smaak, rotterdam. Een mooie cadans in. Ik denk, hoewel deze zevenendertig brieven die de nu zitten dus voor een deel volgens mij ook echt een beetje een ophoping die er is want normaal gesproken wordt er altijd gekeken naar het aantal brieven wat er komt er dan wat meer ingeschat. Maar om dan toch structuur te hebben en tegelijkertijd te komen tot voor mij dat verschillende aspecten kunnen worden behandeld, zou ik het verzoek van of het de suggestie van die brekelmans willen ondersteunen.

[0:03:03] Constateert dat er geen meerderheid is voor het verzoek van heer eerdmans, maar dat er wel de behoefte is om periodiek over het asiel en migratiebeleid te debatteren. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn de cadans van de bezet raad en daar tussendoor nog de overige asiel en migratie onderwerpen. Ik liet mij net influisteren dat dat voorheen ook wel eens zo was, zullen we voorstellen om de gevierd te vragen om daar een concreet voorstel voor te doen. Dus die je hebt zodra de en dan tussendoor de de overige commissiedebatten in te plannen en dan ontstaat er ook wel een kans. Het komt wel enigszins tegemoet aan wat eerdmans voorstellen.

[0:03:37] Tot slot. Ik hou van cadans ook inderdaad. Maar dit betekent dus eigenlijk wel minstens om meer wat brekelmans er dus vier weken of een of korter zelfs dat je dan met die hebben ze gehad eigenlijk periodiek vergaderd over het het punt asielmigratie. Daar komt praktisch op neer.

[0:03:54] Ik zou willen voorstellen dat ze de rivier vragen om in wijsheid met een voorstel te komen en dat dan te bespreken. Ook na het reces. Dan zal ook al iets ingepland zijn. Vermoedelijk. Maar dan komen er ook die.

[0:04:05] Vordering om terug naar ben is het wenselijk om want het is volgens mij ook om die industrie helemaal horendol, maar omdat om te

[0:04:12] structureel op het onderwerp wil zeggen dan praten over asiel dan praten over opvang of dan praten over terugkeer.

[0:04:18] Mama.

[0:04:20] Dat dat ook wat ordent of is dat niet handig.

[0:04:25] Ik geef nog even door aan brekelmans. Anders ga ik mijn eigen mening geven. Dan moeten we niet hebben. Leo brekelmans.

[0:04:30] Dat is dat zou op zich handig zijn. Alleen dat vraagt om discipline van de kamer in de zin dat als wij zeggen we willen het over terugkeer hebben. Dan zit iedereen die zich met truc eruitzien kwamen. Als wij vervolgens ook vragen stellen over overlast en over de instroom en over dan dan maakt het in de praktijk niet zo heel veel uit. Dus

[0:04:49] ik kan me voorstellen dat met de huidige crisis nu iedereen het over de actualiteit wil hebben. De stad dat een beetje moeilijk is om tot thema te doen. Maar als we dat als commissie zouden kunnen afspreken, sta ik daar best.

[0:05:00] Ook ook hier moet even op terug gekomen worden denk ik zodra de planning bekend is. En dan kan ik kijken of het thema geweest structuur en kan worden aangebracht.

[0:05:08] Mevrouw pot van d zesenzestig doet een verzoek kan de mevrouw van der werf wat toelichten? Of zal ik voorlezen dat het gaat om een kabinetsreactie op het rapport trots of schaamte. Het vervolg van het coc. Het verzoek om een kabinetsreactie

[0:05:21] doet d zesenzestig het voorstel. Ik kijk even rond is daar bezwaar tegen. Dan is er steun. Dan hebben dat geconcludeerd. Gaan we die kabinetsreactie vragen en dan de heer ellian van de vvd.

[0:05:33] Dank u. Voorzitter verzoekschrift

[0:05:36] voor

[0:05:50] je bouwt de spanning op bij zo'n verzoek en voorzitter, de laatste tijd geheel terecht. Natuurlijk spreken we met enige regelmaat en urgentie over de strafrecht keten en voor mij. Volgens mij vindt mevrouw moeten namens de pvda dat ook is het van belang om. We moeten dit onder niet loslaten, moeten hier verder over spreken, dan lijkt het onzinnig om eens even rond de tafel te organiseren, zodat ook diverse onderdelen van die keten gewoon hun zegje kunnen doen. Dus zodoende. Dat mag geen september of oktober. Ik weet hoe druk.

[0:06:23] Mevrouw van den berg,

[0:06:25] Mede namens zijn collega's. Sneller lijkt het ons een prima idee.

[0:06:29] Vermoedelijk.

[0:06:31] Volgens mij sluit het ook aan bij de motie die afgelopen

[0:06:35] dinsdag is aangenomen van de eliane moet werken om die bottlenecks bij de strafrechter in kaart te brengen en ik denk graag mee bij de namen die bij dat rondetafelgesprek zullen worden uitgenodigd. Dus dat is een aanbod.

[0:06:51] De sp kan het ook steunen, zeg ik hier even. Ik denk dat er een meerderheid is er nog iemand die daar iets over wil zeggen meneer slootweg.

[0:06:58] Nee, het lijkt me ook heel erg heel erg zinvol. Maar ik vind wel nu vind ik het nog wel een beetje een meta onderwerp. Als ik dat was zeggen ik denk dat zowel de die die als mevrouw natuurlijk wel een idee hebben over wat het dan is de jaar kunnen nu gaan wachten. Maar ik zou misschien toch iets iets meer ondertiteling vind ik eigenlijk best wel welkom.

[0:07:20] Ik kan me zo voorstellen. Het gaat over onderhandelen. De achterstanden en de en het vastlopen van dat staat niet letterlijk in het verzoek. Maar dat kan ik me voorstellen.

[0:07:28] Ja voorzitter, maar het is ook wel eerlijk gezegd een beetje op meta niveau om inzichtelijk te maken. Per onderdeel van die keten. Waar loop jij nou tegen tegenaan want anders blijven in algemene zin met elkaar praten over de keten zit vast

[0:07:44] en dan vanzelf concreet genoeg.

[0:07:45] Mevrouw moet de gekocht aanvulling, nog.

[0:07:47] De aanvulling. Het gaat inderdaad om de plank zaken bij het om de zaken bij de politie de geseponeerd. De zaken bij de rechtbank. De forensische artsen die moeite hebben en volgens mij als je dat bij elkaar neemt en bij elkaar zit en vraagt wat is er aan de hand. Wat kunnen we beter doen. Dan komen we denk ik verder. Dat is volgens mij de insteken.

[0:08:07] En uiteindelijk komt er ook een inventarisatie waarbij het alle fracties vrij staat om sprekers uit te nodigen. Zoals we dat gebruikelijk zijn te doen dan danken we de griffie om dat in gang te zetten. Er is nog een nagekomen verzoek en dat moet ik zelf doen bij deze regeling werkzaamheden voor. We gaan beginnen. Er zijn en dat heeft te maken met het commissiedebat asiel en migratie van morgen en avond dat gepland staat morgenmiddag dat morgenmiddag gepland staat. Er zijn drie nagekomen brieven die nog niet op de agenda van de procedurevergadering staan omdat ze pas afgelopen vrijdag respectievelijk dinsdag zijn binnengekomen en het. Er komt ook nog een brief van de ministeriële commissie is van het ministerieel commissie crisisberaad en de vraag is of u deze brieven wenst toe te voegen aan de agenda van morgen.

[0:08:57] Ik zie de brekelmans knikken

[0:08:59] hier slootweg niet zo iemand op tegen.

[0:09:02] Dan besluiten om deze brieven ook toe te voegen aan de agenda van

[0:09:06] het commissie debat vermogen. Dan gaan we verder met

[0:09:10] het onderwerp wet en regelgeving agendapunt, een wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht voorstel aanmelden voor plenaire behandeling.

[0:09:18] Iemand

[0:09:19] dan is dat besloten agendapunt tweeën reparatiewerk. Forensische zorg ook voorstel aanmelden voor plenaire behandeling

[0:09:28] besloten

[0:09:30] agendapunt. Drie uitvoeringswet verordering terroristische online inhoud voorstel. Inbreng datum wordt het verslag vaststellen op donderdag veertien juli om twee uur s middags.

[0:09:41] Dat is inderdaad in het reces, maar we hebben ook een brief gehad van de bewindspersoon dat er haast is bij deze wet. Dus de vraag is of de kamer daarmee daar aan mee wil helpen

[0:09:55] en ik zie geknipt.

[0:09:57] Dan gaan we dat doen

[0:09:58] dan het overzicht van de wetsvoorstellen, wetgevers, overleg en dertig leden debatten

[0:10:03] ter bespreking. Er staan twee wetsvoorstellen die geprioriteerd dienen te worden, omdat we hebben toegevoegd aan de

[0:10:10] plenaire agenda en ik zie mijn naam is johan derksen die er iets over wil zeggen.

[0:10:13] Voorzitter, ik zie ook goed dat die twee wetten die we net hebben geaccordeerd dat die gericht zijn op en neer dat die naar als de prioriteren wetsvoorstellen zijn en die liggen volgens mij ook al een tijdje. Maar hetzelfde geldt voor dat zelfstandig strafbaar stellen van die voorbereidingshandelingen die straat die bezit pedohandboek.

[0:10:33] Dus die staat nu op nummer twee van de gewone lijst. Maar die wil ik wel echt prioritair houden in ieder geval dus nu lijkt het alsof die nieuwe wetsvoorstellen maken dat die die er al staan dat die dan zakken

[0:10:45] misschien dat ik de techniek niet goed begrijp. Maar ik wil in ieder geval zit zelf zoals ik al heel vaak heb behoorlijk achter dat strafbaar stellen van pedohandboek.

[0:10:56] Het de dik gedrukte wetsvoorstellen die geprioriteerd dienen te worden. Daarmee bedoelen we niet meer dan dat die ergens op de lijst moeten komen. Dus dat kan ook betekenen dat die onderaan de lijst komen. Dus als niemand zegt ik wil een bovenaan. Dan komt die in principe onderaan omdat andere wetsvoorstellen in principe voorrang hadden.

[0:11:13] Dus als niemand een ander voorstel doet dan voegen we ze toe en dan komen ze dus onderaan

[0:11:18] en dan blijft dus het wetsvoorstel dat u noemt blijft in principe bovenaan.

[0:11:22] Dan gaan we dat doen.

[0:11:27] Agenda punt vijf discriminatie cijfers openbaar ministerie voorstel de commissie voor binnenlandse zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

[0:11:33] De ellian.

[0:11:34] Ik ben niet mee akkoord. Voorzitter, omdat met name antisemitisme onder de minister van justitie vooral dus ik vind het prima als bzk wordt aangehaakt. Ik vind ook dat het in deze commissie.

[0:11:49] Mevrouw van den berg. Voorzitter, ik voel een lichte aarzeling om dat discriminatie en racisme natuurlijk soms bij politie debatten thuis. Maar het speelt natuurlijk een heel veel organisaties en overheidsorganen. Dus ik begrijp het bezwaar niet helemaal van de heer ellian, maar misschien heb ik niet goed begrepen.

[0:12:08] Een korte toelichten van de ellian kijken hoe anderen erover denken. Het gaat om.

[0:12:11] Discriminatie cijfers van het om en daar zit specifiek ook een discriminatie is een breed delict. Maar bijvoorbeeld als het gaat om antisemitisme heeft de minister van justitie daar een specifieke verantwoordelijkheid voor en het om en een nationaal coördinator antisemitisme bestrijding die onder de minister van justitie foto's. Ik vind zeg maar. Ik ben helemaal eens met wat collega's van de weg zegt discriminaties breed. In de brede zin hoort het bij bzk als het gaat om de cijfers van het cohen vind ik dat ze ook hier ook prima om het en doe het zelf doet samen precies.

[0:12:44] Mevrouw. Dat was mijn voorstel mezelf woordvoerder van beide en vorige keer hadden we gewoon een debat met de minister van binnenlandse zaken waar de primaat lag. Maar de minister van justitie en veiligheid zat erbij en dat werkte volgens mij uitstekend,

[0:13:00] Maar als we dat voorstel volgen dan hoeven we niet dit voorstel te doen want dan

[0:13:04] is de minister van justitie en veiligheid aanwezig bij het betreffende debat. Mevrouw moeten we bedoelde of ze of u kunt zeggen ik wil deze brief ook betrekken bij een nog te plannen commissiedebat met de minister van justitie en veiligheid. Om het ook daar te kunnen bespreken. Dat staat u natuurlijk vrij.

[0:13:22] Maar er staat nog niet direct iets op de planning waar het bij zou passen.

[0:13:33] Oké nou als er dan volgen. Commissie worden dan

[0:13:39] doordat we zijn vol geblesseerd.

[0:13:41] Agendapunt zes voortgangsbrief, voetbal en veiligheid voorstel agenderen van commissie debat over politie op zeven juli tweeduizend, tweeëntwintig.

[0:13:48] Ik heb daar een beetje moeite mee. Ik ben. Ik heb het idee dat hij daarmee ondergesneeuwd raakt want we krijgen morgen een best wel een heftige landelijke eenheid rapport van snijders

[0:13:58] en als je maar vier minuten tijd hebt dan vind ik het zonder. Dan kunnen we het net zo goed niet bespreken en dat verdient dat onderwerp.

[0:14:04] Mag ik een concreet voorstel doen om dit te verplaatsen naar het commissiedebat strafrechtelijke onderwerpen. Daar hebben we eerder ook wel eens gedaan met dit thema. Dat zou misschien daar meer tot zijn, tot zijn recht kunnen komen voor degenen die er iets over wil zeggen.

[0:14:16] Maxime, mevrouw aarzelde, mevrouw maison. Nou.

[0:14:19] Ik heb hier al wel iets

[0:14:22] voor volgende week op voorbereid.

[0:14:26] Ik begrijp ook die die ik begrijp ook wat collega's monteur zegt dat we gewoon weer ontzettend weinig tijd hebben voor veel te bespreken, maar kunnen we het

[0:14:36] als het volgende week is, kan het dan ook niet kan het dan ook voor collega's die dat niet het punt hebben kunnen maken alsnog op een ander moment of van maken. Een schriftelijk overleg van deze brief. Kijk ik naar mijn collega's. Want ik vind het wel inderdaad iets wat ze zouden, maar ook door moeten gaan.

[0:14:59] Ik heb het ook liever in debat. Want dat is dat biedt toch wat meer handvatten dan een schriftelijk overleg.

[0:15:03] Maar dan met maar dan merk ik dat we dat er een voorkeur bestaat om het aan twee debatten toe te voegen. Dus de laten staan bij politie en ook toe te voegen aan het commissiedebat strafrechtelijke onderwerpen als

[0:15:13] trek nu een verkeerde conclusie. Ja oké. Ga zo doen.

[0:15:17] Agendapunt zeven eerste halfjaarbericht tweeduizend, tweeëntwintig politie agenderen voor het commissiedebat over politie

[0:15:23] agendapunt acht handhaving om lachgas gebruikt in het verkeer agenderen voor het commissiedebat over drugsbeleid,

[0:15:30] maar geen een negen middels parking agenderen voor het commissiedebat over drugsbeleid,

[0:15:35] agendapunt team schikking farmers, defence force voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:15:42] De heer omtzigt,

[0:15:43] Dus nog een keer willen aanhouden. Om te kijken wat we daar mee moeten.

[0:15:47] Dat kan deze kunnen we aanhouden.

[0:15:50] Dan komt die volgende keer terug.

[0:15:53] Dus volgende week.

[0:15:55] Ja.

[0:15:56] Later de zo houden we een aan tot na het reces agendapunt elf activeren, nationale crisis, structuur, voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:16:04] agendapunt twaalf voortgang opvolging, aanbevelingen, oeso, anti-corruptiewetten.

[0:16:07] Ik roep.

[0:16:08] Voorstel agenderen van commissie, commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

[0:16:14] akkoord

[0:16:15] agendapunt dertien reactie op de uitvoering van een motie bij wetsvoorstel. Tweede tranche wet bibob

[0:16:19] volgens de agenderen voor hetzelfde commissiedebat

[0:16:23] agendapunt. Veertien rapport commissie rol koninklijk huis in de zaak push

[0:16:28] voorstel ter bespreking.

[0:16:31] De voorzitter van.

[0:16:34] Die vindt er wel van die kijkt altijd eerst even rond de voor iemand anders is die er ook wat van vindt.

[0:16:40] Als niemand daar iets van mevrouw van der werf of.

[0:16:45] Neem ik ter kennisgeving aan, tenzij ik van de voorzitter een goed alternatief voor.

[0:16:51] De heer omtzigt,

[0:16:53] Ik zat ook een beetje aan de voorzitter te kijken in zijn rol als gewoon kamerlid van wat wat hiermee te doen want het blijft natuurlijk een buitengewoon merkwaardig affaire dat er wel een telefoontje is en we niet kunnen achterhalen waar het vandaan komt en het geheel niet kunnen achterhalen.

[0:17:05] Dus ja wat wat willen we nu wil iemand onder ede gaan horen. Willen we

[0:17:12] wat dat zijn hier de alternatieven.

[0:17:15] Misschien heeft de stad nog een aantal briljante ingevingen.

[0:17:20] Dit is ook de reden dat wij een bespreking hebben gezet omdat we enigszins twijfelen wat we hier nu nog mee kunnen doen.

[0:17:25] Wat zijn de opties?

[0:17:28] Mevrouw,

[0:17:29] Is het nog een idee om hier ook de commissie bijzetten of bzk bij aan te haken? Of is dat al gebeurd?

[0:17:39] Nu in gesprek te komen wat we eigenlijk van tevoren hadden moeten voeren als mijn voorstel zou zijn om dit nu aan te houden, omdat we de volg mij nu niet helemaal uitkomen wat hier precies mee willen en voor kennisgeving aannemen voelt volgens mij ook ongemakkelijk. Oké. We hadden we deze ook aan en dan zou ik ook tot na het reces afgesproken

[0:17:57] agendapunt vijftien verzoek om spoedige behandeling, uitvoeringsverordening terroristische online inhoud. Waar is die voorstel betrekken bij de verdere behandeling? We hebben dus net besproken dat we in het reces zelfs bereid zijn om schriftelijke inbreng te leveren.

[0:18:10] Zestig dagen de zestig,

[0:18:13] Het moet niet gekker worden. Agendapunt zestien stand van zaken, monitoring, tolk en vertaald dienstverlening voorstel betrekken bij twee minuten debat daarover.

[0:18:22] Staat hij al gepland?

[0:18:23] Die is aangevraagd.

[0:18:26] Zal waarschijnlijk volgende week volgende week.

[0:18:30] Ik vroeg me.

[0:18:34] Hetzelfde geldt voor agendapunt zeventien over hetzelfde onderwerp

[0:18:38] ook betrekken bij twee minuten het debat, maar er staat nog een nood bij wenst in te gaan op het aanbod van de minister om een technische briefing te organiseren en we hebben begrepen dat dat niet lukt voor tweeminutendebat van volgende week. Maar dat zou dan mogelijk wel later kunnen. Ik zie dat heer ellian hevig teleurgesteld is.

[0:18:55] Ik was vriendelijk dat het aanbod wordt gedaan, maar dit schiet niet op. Dit is

[0:19:04] weet je. Het kan altijd zinnigs zijn. Voorzitter, ik wil het aanbod graag aannemen wel met de opmerken met de kanttekening

[0:19:11] politieke relevantie is volgende week niet. Maar laat het wel doen, kan altijd.

[0:19:16] Weinig zijn. We kunnen dan ook het aanbod in overweging nemen om en terug laten komen in september omdat we dan kunnen beoordelen of we dat nog willen dan dan wordt het willekeurig gepland en zeggen we dan ja maar dan dan en dan komt er niemand opdagen. Dat lijkt me ook onmenselijk. Maar in slootweg.

[0:19:30] Voorkeur is en dat is volgens mij ook een beetje de conclusie van de voorzitter. Maar misschien versta ik een mis want dan toch echt wel eerst dan een technische briefing hebben en dan een tweeminutendebat.

[0:19:40] Maar als dat dan niet eens dan vaak maar wel af. Goed of flink het wel een beetje mos naar de maaltijd.

[0:19:46] Mevrouw van der berg. Voorzitter, ik vind die technische briefing prima, maar ik zou niet de tweeminutendebat dan van voor de zomer niet meer willen houden.

[0:19:55] Op die lijn zit. Ik ook de urgentie is nu en als het ministerie het niet voor dat tweeminutendebat kan organiseren. Ja dan zij dat zo maar dan zou ik dat er

[0:20:04] dat we het aanbod dan in september nogmaals beoordelen om te kijken of er dan nog relevantie is om erop in te gaan.

[0:20:13] Ellian.

[0:20:14] Toch in de aanloop naar de begroting. Voorzitter, kan het toch gezellig zijn. Misschien moet het aanbod toch maar gewoon aannemen laten inplannen in september. Precies. We kunnen het altijd. Ik weet het. Het ziek is dat als het afzeggen. Maar laat me toch inplannen. Want ik sluit niet uit dat meerdere leden daar behoefte aan gaan hebben.

[0:20:30] Ik kijk even rond. Dat kan dus een ander voorstel

[0:20:34] zie dat opgetrokken wenkbrauwen maar eens geen ja of nee. Ja akkoord. Oké. De conclusie is dat de opgetrokken wenkbrauwen waren maar dat we toch akkoord gaan met het voorstel die ellian en dat we het vragen het ministerie het in te plannen en jullie vragen het in te plannen.

[0:20:48] Ik ben begonnen.

[0:20:50] Rendement achttien afschrift van de reactie op de brief van de nationale ombudsman en de kinderombudsman over de klachtafhandeling binnen de jeugdbescherming keten voorstel agenderen voor het commissiedebat over justitiële jeugd

[0:21:01] verkocht agendapunt negentien uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden omtzigt arib. Als er kan dassen. Sylvana simons en van der plas over rechtdoor. Maar recht ontbreekt

[0:21:09] voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:21:13] Dit vind ik wel buitengewoon pijnlijk. Met alles wat er speelt je gewoon gezegd binnen een maand een reactie.

[0:21:20] En dan komt rapport op rapport op rapport. Wij doen hier vanuit de kamer meer voorstellen op dit moment met met vijf kamerleden dan de regering zelf doet.

[0:21:28] Dus ik wil gewoon echt dat die zich aan de nieuwe deadline houdt. Dat is de eerste week van het reces kan zeggen ik wil het volgende week. Maar dat schiet ook niet op

[0:21:36] maar dan wil ik ook echt gewoon puntsgewijs

[0:21:38] op alle punten en op alle punten wat ermee gebeurt, inclusief de beloftes die gedaan en van de heeft gezegd het rapport van bloeding te omarmen. Het tweede wat ik daar bij beantwoord wil zien. Als vraag is is mijn huidige uithuisplaatsing nu gegarandeerd dat van de internationale verdragen voldoen.

[0:21:55] Ik bedoel als de de feitenrelaas niet op orde zijn en niet een keer ergens een klein puntje weg is. Maar bij nul van de vijfenveertig onderzochte gevallen. Dan wil ik graag weten of er nog verantwoord is onder internationaal recht dat hieraan doen zijn en ook dat wil ik over twee weken en daarna wil ik hier zo spoedig mogelijk een debat op. We hebben dus ik zou willen vragen om alvast een nota overleg in te plannen over deze initiatiefnota. Vlak na het reces en in het proces mag ook marcel tinie.

[0:22:24] Ik zou willen voorstellen om even te splitsen. De eerste twee verzoeken zijn een verzoek om informatie en er wordt duidelijk een deadline gesteld op iets wat al had moeten zijn. Dus mijn voorstel zijn om dat inclusief de tweede vraag over de internationale verdragen om dat door te geleiden aan het ministerie in die deadline vanuit de commissie te stellen.

[0:22:40] Daarmee ook kocht dan het voorstel van de heer omtzigt om ook het nota overleg alvast in te plannen, want we hebben een deadline gesteld. Dus dan zou die reactie ook moeten liggen in september. Wie kan ik daarover het woord geven?

[0:22:57] Hier slootweg?

[0:22:59] Het lijkt mij een heel reëel verzoek. Je hebt een beetje de secundair te reageren op het punt van het internationale verdragen. Want aan wie vragen we dan of dat wordt nagekomen en vraag aan de minister.

[0:23:10] Ja ja, we kunnen ook een brief aan de vn sturen, maar laten we eerst eens bij de minister beginnen.

[0:23:16] Maar dat kan opgenomen worden in de kabinetsreactie op de op de nood aan. We vragen de minister aanvullend daarop in te gaan. Oké. De sloot heeft geen bezwaar tegen het inplannen van noodoverleg, mevrouw van den berg,

[0:23:27] Ik heb ook geen bezwaar tegen noodoverleg, maar ik ben ook niet de woordvoerder op dit thema. Dus dat is heel makkelijk praten voor mij. Het enige wat ik me voor kan stellen en dat is zonder enige uitstel te willen bepleiten, maar september. Ik weet nog niet hoe dat eruitziet en hoe dat voor de commissie eruitziet kan me voorstellen dat het een belangrijk onderwerp is. Maar ik geef het even mee met beschouwingen en dingen en misschien zelfs uw eigen agenda. Maar dan kan ik niet inschatten.

[0:23:52] De oude team wil ik wel een schat van een drama bedrijven dat ik zie heel goed. Nee. Kijk als dit als dit de eerste week van oktober wordt dan snap ik dat heel goed of de week bijvoorbeeld na prinsjesdag waar we relatief vaak weinig dingen hebben. Maar ik weet dat die slot vaak vrij voorkomen. Ik weet dat hier grote issues en uitdagingen liggen. Dus is ook niet. De wetgeving is ook niet het overleg van drie uur denk ik denk dat je die vier. Misschien wel vijfhonderd uittrekken omdat er een paar serieuze issues op de agenda staan. En kijk als mensen nog zeggen we nog een of twee mensen verloren kunnen we ook regelen. Ik wil met liefde nog een hoorzitting van uw organiseren met een of twee experts zoals mevrouw bruning of

[0:24:34] zoals natalie van waterschot

[0:24:36] die de rechter wiens eigen kinderen uit huis geplaatst werden om te laten zien hoe ernstig deze situatie is, zoals de regering als jullie dat zeggen. Dan doe ik dat maar dan ga ik niet meer dan twee of drie mensen uitnodigen geen.

[0:24:49] Ze zeggen roadshow. Want dat.

[0:24:51] De punt is punten helder tot nu toe geen bezwaar gemaakt tegen het inplannen van een noodoverleg met een vrij geweldige vier om rekening te houden met de agenda van zowel de initiatiefnemers als van de world. Volgens deelnemers, want niemand is erbij gebaat dat heel veel leden en niet kunnen zijn natuurlijk. Dat komt de kwaliteit niet ten goede zoals we dat mogen vragen. Dan gaan we akkoord met het voorstel om het om het in te plannen.

[0:25:13] Dank daarvoor.

[0:25:15] Dan komen we bij geen op en twintig reactie op verzoek commissie over een reactie op de status van de wet wijziging auteurs contract terecht volgens te agenderen voor het commissiedebat over het auteursrecht

[0:25:24] slootweg.

[0:25:26] De excuses een beetje over die die het is ondertussen tertiair reageren voorzichtig.

[0:25:36] Reactie op debatten gebruiken.

[0:25:38] Word je mosterd na de maaltijd al helemaal niet meer. Zeker niet waar abraham vandaan haalt. Maar mijn vraag is wel een beetje van ik begrijp ik begrijp het punt en ik denk dat het ook wel goed. Misschien is om de minister te laten reflecteren of de bij de internationale verdragen dat er geen inbreuk is gedaan. Maar volgens mij hebben wij als kamer ook nog iets van een

[0:25:59] de advocaat zegt maar voor het parlement, maar die we om advies zouden kunnen vragen. Dat lijkt mij in dit verband en ook de hoe zou ik zeggen. De hevigheid

[0:26:08] van dit vraagstuk helemaal niet zo gek idee om die dan in te roepen. Maar goed ik weet niet hoe dat gedragen wordt door de rest van de commissie.

[0:26:16] Dat vergt wel een ander proces. Omdat dat is niet uit te sluiten, hebben we eerder gedaan ook precies met de tolken en vertalers. Maar dat even terzijde. Maar kijk even naar de om zich die stelde de vraag aan de regering

[0:26:29] en dit zou een ander voorstel kunnen zijn, maar ik geef het woord aan heer omtzigt.

[0:26:35] Ja. Ik zeg ik zou dat van het verwelkomen. Dat is wel een best wel een proces, maar mij zou ik zou best twee vragen kunnen stellen en die voor de volgende procedurevergaderingen in kunnen leveren, zodat als we dat nog willen doen dat we dat zouden kunnen doen want we komen dat nu wel aan het randje of wij ons wel aan onze internationale verplichtingen houden richting die kinderen.

[0:26:59] Maar dat zou heeft een aanvullend voorstel kunnen zijn op het stellen van de vragen aan de regering eigenlijk.

[0:27:05] Dat kan. Maar het besluit nemen we nu of hebben net genomen dat we de vragen die van aan de regering stellen en dat er op ingaan wordt in de kabinetsreactie als of de om zich dan wel de slootweg. De vraag wil stellen aan de palm de advocaat van zou dat voor de volgende procedurevergadering op de agenda kunnen komen,

[0:27:22] Dan zet ik op de agenda. Dan kom ik met een voorstel dan ook dat eventueel ontmoet het van plenair krijg ik.

[0:27:27] Vandaar.

[0:27:32] Ik moet even de procedure daarvoor uitzoeken. Maar ik begrijp inderdaad dat we toestemming hebben van presidium en ik weet niet op welke termijn dat kan dus mogen we daar even op terugkomen. Dan stemmen.

[0:27:42] Dank daarvoor zijn we inmiddels aangekomen in een punt eenentwintig reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van hij kan de advocaat over de problemen die bewindvoerders ervaren et cetera voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:27:54] Agendapunt tweeëntwintig rapport op maat adviseren van inspectie, justitie en veiligheid. Volgens de agenderen van het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs

[0:28:02] agendapunt drieëntwintig beleidsreactie op defect sites. Et cetera over wet langdurig toezicht. Volgens de agenderen van het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs,

[0:28:11] geen op het vierentwintig schenk en erfbelasting en de legitieme portie het erfrecht voorstel agenderen voor het commissie debat over personen en familierecht

[0:28:19] vijfentwintig tbs gestelde ontsnapt uit forensisch psychiatrisch centrum. De pompen stichting voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:28:26] betrekken bij het plenaire debat, maar is ook een procedurele brief. Volgens mij staat in dat gebeurt dus naar wat kunnen we voor kennisgeving aannemen? Agendapunt zesentwintig uitstel toezending kabinet appreciatie van het advies asielopvang

[0:28:41] voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:28:45] agendapunt zevenentwintig fiche vorming ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik voorstel agenderen voor het commissiedebat van de intermediair bezet gaat

[0:28:53] akkoord

[0:28:54] dan komen bij de reeds geagendeerde of behandelde stukken en de ervaring leert dat we dat allemaal kunnen voorlezen. Maar dat dat niet per se nodig is. Want die zijn reeds behandeld of gaan gedicht

[0:29:05] is er iemand die iets wil zeggen over de agendapunten die reeds geagendeerd zijn, namelijk de agendapunten achtentwintig

[0:29:10] tot en met zevenendertig.

[0:29:13] Geef nog een andere functie. Dit allemaal tevoren.

[0:29:16] Nee. Check eventjes deze.

[0:29:21] We stemmen ermee in dat ze reeds behandeld zijn. Dus dan zijn we aangekomen bij de punt achtendertig.

[0:29:25] Het scheelt zich.

[0:29:26] Fiche richtlijn inzake enkelvoudige toelatingsprocedure en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid voorstel agenderen voor het commissiedebat van de intermediair bezetter

[0:29:36] akkoord.

[0:29:37] Negenendertig fiche voorstel voor de richtlijn inzake de status van langdurig ingezeten derdelanders de agenderen voor het commissiedebat van informeer die bezet gaat, is het voorstel

[0:29:48] agendapunt veertig geannoteerde agenda bezet raad

[0:29:51] voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:29:54] en er hangt nog een brief onder die we gaan agenderen zijn de antwoorden op de vragen

[0:29:59] agenderen voor de commissiedebatten van de media bezet gaat

[0:30:02] verkocht

[0:30:04] agendapunt eenenveertig verslag van de formele bezet raad van negen en tien juni voorstel agenderen voor de commissiedebatten over de bezet raden

[0:30:13] akkoord

[0:30:15] agendapunt tweeënveertig. Nederlandse inzet in frontex activiteiten

[0:30:18] voorstel agenderen van het commissiedebat van informeer hebben gehad

[0:30:21] akkoord,

[0:30:24] mevrouw ashton, derksen,

[0:30:26] Voorzitter, begrijp ik het goed dat wel. Dus ik keek even naar mevrouw van der werff dat we dus een debat hebben over informele raad.

[0:30:37] Dus dat is niet schriftelijk, want we hebben heel vaak centra de schriftelijk besluit wanneer ik kan me herinneren dat mevrouw van der werff de vorige keer zei kan het toch een keer in een debat is dat dan dus volgende week wat u betreft of doen we dan dat na het reces en deze ook weer schriftelijk.

[0:30:55] Mevrouw van de weg,

[0:30:56] Ik weet niet zo goed of mevrouw bijzonder nu over die vreemdelingen een asiel heeft of over justitie gedeelte.

[0:31:04] Ik zit daar niet heel erg geramd in. Ik kan me voorstellen dat we dat in de laatste week voor het zomerreces een keer niet doen. Maar voorzitter, het is mij enigszins om het even.

[0:31:14] Ik weet niet hoe de rest van deze vergadering erover denkt.

[0:31:18] Weet de rest van de vergadering ook niet als ik zo om me heen kijk maar ik zie wat.

[0:31:22] Mevrouw moeder neem ik ik snap het. Punt alleen moeten we het ook niet te vaak willen. Dus het is denk ik wel goed om een keertje een normaal gesprek te hebben over dat jij bezit raad. Maar ik kan me voorstellen. Een week voor het reces.

[0:31:35] Gewoon schriftelijk doe en gaan we gewoon een september met frisse moed gaan we allemaal jij bezet raden houden alleen niet op de maandag dat de heer omtzigt zijn nota overleg.

[0:31:45] Dat kan niet bij.

[0:31:49] Volgens mij hebben we nu besloten althans er is een meerderheid voor het voorstel om het algemene deel ing dus niet het migratie en asiel deel omdat om te zetten in een schriftelijk overleg.

[0:31:58] Ja ja.

[0:32:00] En dat voorstel of die niet gedaan ten aanzien van asielmigratie zal blijft in principe gewoon het commissiedebat van volgende week

[0:32:07] afgesproken agendapunt drieënveertig initiatiefnota van het lid pot over meedoen van

[0:32:12] meedoen doen mee doen. Vanaf dag één voorstel kabinetsreactie vragen en voorstel inbreng datum voor het stellen van vragen vaststellen. Op acht september

[0:32:22] kunt u met beide voorstellen instemmen? Dat is het geval.

[0:32:26] Dan zijn wij agendapunt vierenveertig. De commissie activiteiten

[0:32:31] ter bespreking.

[0:32:35] Het is weer een hele lijst is er iemand die daar iets over op te merken heeft

[0:32:43] dan en beschouwen dit als ter informatie.

[0:32:46] Dan zijn we agendapunt vijfenveertig aanbieding rapport in eenzaamheid gepest kinderen over hun ervaringen met pesten

[0:32:51] voorstel de commissie van ocw verzoeken de behandeling over te nemen.

[0:32:55] Voorzitter, mevrouw van de, nog even op het vorige punt een check vraag bij mijn weten moet die wet wel voor de zomer nog plenair behandeld worden.

[0:33:07] Weg,

[0:33:08] Die wet verplaatsing bevolking van vanavond is afgezegd.

[0:33:14] Maar ok die zal waarschijnlijk volgende week ingepland worden.

[0:33:18] Dat wou ik even.

[0:33:20] De een april geloof ik in werking en anders dan gaan we dat weer.

[0:33:24] Dus het rondetafelgesprek is geannuleerd. Er was een meerderheid voor via eenmaal procedure, maar dat betekent niet dat de behandeling van de wet ook niet plaats zal vinden. Ik begrijp dat hij waarschijnlijk volgende week zal worden.

[0:33:35] Waarschijnlijk eerst moeten we volgende week zijn.

[0:33:43] Dan zijn we aangekomen bij de rondvraag is een emotie die iets heeft voor de hond van mevrouw van der werff. Ja ik wou eigenlijk.

[0:33:48] De agendapunt vijfenveertig vragen of er daar nog volgen commissie van zouden kunnen zijn. Tevens. We staan daar niet in het rijtje en ik heb al wel een paar keer geaarzeld of ik dit punt op wilde pakken. Dus ik zou niet ineens niet meer willen krijgen.

[0:34:02] We merken de commissie evrm als volgt commissie,

[0:34:04] Jack, mevrouw moeten we echt voor een rondvraag.

[0:34:07] Een vraag aan mijn collega's ik worstel ergens mee. Volgende week op vijf juli een rondetafelgesprek met de politie was een van de genen samen met coline van ellemeet die dat de opstelde met jullie input.

[0:34:20] Wie daar niet bij zit. Dat is de top.

[0:34:23] Dus geen henk van essen geen liesbeth huizer, maar wel volgens mij de directeur of voorzitter van de landelijke eenheid.

[0:34:31] Is gesloten.

[0:34:34] Excuses. Want ik besloot te doen. Excuses dan graag.

[0:34:41] Is er iemand die nog iets heeft van de openbare rondvraag?

[0:34:46] Nee dan gaan wij

[0:34:48] naar de brieven lijst.

[0:34:53] Die wil ik graag pagina gewijsde maar op pagina één staat er meteen een brief ter bespreking.

[0:35:00] Dat is een uitnodiging voor een werkbezoek

[0:35:03] en er staat ter bespreking, maar het voorstel is overlaten aan individuele leden.

[0:35:08] Precies.

[0:35:09] U wilt dat wel steunen zonder verder commentaar onthouden

[0:35:15] verder iemand op pagina één

[0:35:17] een brief of zaak een tot en met zes gaat het dan ook

[0:35:20] pagina twee de zaak zeven tot en met zestien

[0:35:26] pagina drie

[0:35:28] de zaak zeventien tot en met vijfentwintig.

[0:35:31] Daarbij zaak vijfentwintig ter bespreking staat

[0:35:35] een petitie en daarmee bedoelt u gaan we in ontvangst nemen.

[0:35:39] Ja.

[0:35:40] Verkocht.

[0:35:43] Ook hier onthoud ik me van commentaar agendapunt bladzijde vier zaken zesentwintig tot en met vijfendertig.

[0:35:53] En dan pagina vijf

[0:35:55] zaak zesendertig tot en met negenendertig.

[0:36:02] Dan ga ik bijna het openbare gedeelte sluiten.

[0:36:06] Maar.

[0:36:07] Heb ik vernomen

[0:36:09] dat onze adjunct gevierd.

[0:36:12] Mevrouw thieme strip heb ik het goed begrepen dat die al sinds negentien, negenentachtig

[0:36:18] voor de tweede kamerlid en dat dit eigenlijk de laatste procedurevergadering is

[0:36:24] dat is buitengewoon spijtig met machine ergens ook wel een heuglijk moment om je te bedanken voor alles wat je voor de tweede kamer als instituut en voor de vaste kamercommissie justitie en veiligheid in het bijzonder hebt gedaan. Dat hebben we altijd bijzonder gewaardeerd. En dan wil ik wel een heel groot applaus voor vragen.

[0:36:43] De

[0:36:56] wauw product geleverd en graag gedaan. Zie je wel.

[0:37:12] Ja.

[0:37:14] Dat mocht nog even in het openbare gedeelte.

[0:37:17] De wel zo gepast.

[0:37:19] En dan sluit ik hiermee het openbare gedeelte van de procedurevergadering.