Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Koninkrijksrelaties

[0:00:01] Goedemiddag voor iedereen die op afstand met ons meekijkt onze gasten in de zaal. Ik heb begrepen dat de jeugdraad van saba hier aanwezig is en we zijn zeer vereerd met jullie.

[0:00:12] Ik zoek en we hopen dat.

[0:00:13] Jullie een fijne tijd hebben hier en we gaan nu met elkaar aan de slag voor de zogenaamde procedurevergadering, de procedurevergadering van de vaste commissie voor koninkrijksrelaties en in zo'n procedurevergadering proberen we eigenlijk onze agenda door te nemen en met elkaar af te spreken wat we gaan oppakken en hoe begin ik met het eerste agendapunt de regeling van werkzaamheden. Er is verder geen verzoek binnengekomen en wat ik in plaats van graag zou willen doen is een korte mededeling. We hebben

[0:00:47] een tijdje terug het aanbod gedaan aan de commissie, onze collega's van de commissie van binnenlandse zaken om. Ik moet het anders zeggen. We hebben ons factsheet en de verslagen naar aanleiding van gesprekken over het slavernijverleden onder de aandacht gebracht gebracht van de commissie binnenlandse zaken en onze hulp aangeboden en we hebben een reactie terug gekregen waarin ze ons heel hartelijk bedanken. En verder daarmee aan de slag gaan en in die zin denk ik dat het goed is dat ze ons weten te vinden. Indien nodig, maar voor nu stopt dat in ieder geval en waren ze blij met het aanbod. Dus dat wilde ik in ieder geval namens de commissie en de leden overbrengen. Dan ga ik door naar agendapunt twee de brieven lijst en dan beginnen we met pagina een zijn daar vragen of opmerkingen over.

[0:01:46] Mevrouw wijten, voorzitter, agendapunt vijf brief derde van pro solide het verzoek om in plaats van kennisgeving aan te nemen, het te betrekken bij de behandeling van de er ft rijks met soortgelijke type procedure voorstel, zoals ik ook andere brief heb gezien,

[0:02:06] Prima. Dat zullen we doen. Dat wordt daarbij betrokken nog andere vragen of opmerkingen pagina één ga door naar pagina.

[0:02:13] De twee. Sorry,

[0:02:15] de soortgelijke punt acht met de helemaal onderaan de eerste pagina. Natuurlijk hangt het samen bij de discussie die bij nog zullen hebben over de plannen verzamelt het botsen maar voorstel zou zijn om dat eventueel bij de verzamelde boten die we gaan inkleuren in een jaar te betrekken.

[0:02:33] Prima. Dat is goed.

[0:02:35] Later op de agenda. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar op twaalf komen we daar nog over te spreken. Dank, mevrouw buiten

[0:02:43] ga ik door naar agendapunt drie en dat zijn de bewind. De brief van de bewindspersonen. Dan kan ik erbij zeggen dat punt drie tot en met zes. Dat gaat over de antwoorden op de feitelijke vragen over het jaarverslag en de slot werd en die zijn eigenlijk allemaal behandeld in het geheel van afgelopen maandag.

[0:03:06] Ja.

[0:03:07] Dan ga ik door naar agendapunt zeven verdeling van inkomsten en uitgaven aan caribisch nederland. Dat is gaat over een overzicht. Dat is gemaakt op verzoek van de eilanden. Het voorstel is om dat voor kennisgeving aan te nemen. Tenzij u daar andere ideeën hebt. Ik kijk even naar de.

[0:03:29] De.

[0:03:31] Dan nemen we dat voor kennisgeving aan gaan we door naar agendapunt acht jaarboek rapportage twintig, eenentwintig over de wederopbouw van sint maarten risico, reserve, liquiditeitssteun en afschrift van antwoord brief aan business exploration platform sint maarten, de zogenaamde.

[0:03:51] Het voorstel is ook om het voor kennisgeving aan te nemen. Dit gaat om een voortgangsrapportage. Maar ik zie er vrouw buiten daar iets over wil zeggen getty gaan.

[0:03:59] Ik weet niet voorstellen of het of het klopt hoor. Maar ik zou willen voorstellen voor acht en negen. Om ze ook bij de de te nog te behandelen. Rijk smit co houdt te betrekken. Het verbreed gewoon een beetje denk ik. De de toekomstige discussie die er ook ze over zullen hebben en ook sowieso een brief van een als afschrift van de business exploration platform geeft ook iets aan over betrokkenheid van de private en de economische sector bij discussies over hervormingen en en ook die andere stukken met betrekking tot liquiditeitssteun horen er ook bij natuurlijk.

[0:04:35] Dat lijkt me een goed voorstel. Ik zie ook instemmend geknik. Dat gaan we doen. Dan ga ik door naar bij team

[0:04:46] agendapunt. Team verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begroting state van koninkrijksrelaties. Het voorstel is om dit te betrekken bij het debat en de stemmingen over de voorjaarsnota gaat met name over de stemming. Het debat is heeft al plaatsgevonden. Dan ga ik door naar agendapunt. Elf. Dat is een afschrift van een reactie op de open brief van de stichting federatie zorginstellingen curaçao inzake de gezondheidssector op curaçao en eigenlijk zou daar ook hetzelfde gelden als bij de eerdere punten.

[0:05:26] Ik zie instemmend geknik. Dan gaan we dat kogel gaan we dat doen.

[0:05:34] Dan ben ik aanbeland bij agendapunt twaalf reisverslagen uitwerking, hoofdlijnenbrief bestuurlijke afspraken, caribisch, nederland en overige themas. Ik weet dat mevrouw buiten daar iets over wil zeggen het het voorstel. De procedurevergadering van acht juni hebben we gevraagd om besloten een brief te sturen met daarin het verzoek om over de bestuursakkoord klimaatbeleid, gezondheidszorg om daar een brief over te krijgen en na ontvangst te besluiten van hoe we dat zouden gaan behandelen en in welke vorm er debatten zouden moeten plaatsvinden.

[0:06:15] Gaat u gang. Misschien is het goed om

[0:06:17] me even hardop te puzzelen met elkaar. We hebben natuurlijk de strategische beleids procedurevergadering nog niet gehad om ons was dat natuurlijk een een een mogelijkheid geweest om het daar een aantal zaken te bespreken. Maar ik denk even hardop met met collega's. Ten eerste denk ik dat het goed zou zijn om een

[0:06:39] debat te hebben over de sociale voorzieningen, best na ontvangst van de brief van minister schouten met haar perspectief en oplossingen en voorstellen.

[0:06:53] Daar kunnen dan ook namelijk. Dan denk ik het de sociale paragraaf uit de bestuursakkoord over van bonaire saba en sint stations bij worden betrokken. Dus dat is een verzoek van ik heb het tweede verzoek heeft betrekking op

[0:07:10] klimaat in en het koninkrijk en dan bedoel ik een niet alleen maar best gerelateerd. Dus niet alleen maar bonaire saba en sint eustatius

[0:07:17] ook kast gerelateerd en dat zou kunnen samenhangen met de brief die we van minister van klimaat nog ontvangen met ook het perspectief over hoe we dat verder gaan aanpakken. Dus dat zou mijn tweede verzoek zijn dat niet alleen maar best gerelateerd te doen. Maar op breder in klimaat en het koninkrijk. Dan stop ik eigenlijk zie inderdaad

[0:07:37] de collega finish.

[0:07:38] Dank u wel, mevrouw kamminga gaat u gang.

[0:07:41] Want ik die ingewikkeld aan vinden. Wat mij betreft de regeling van werkzaamheden verzoeken zijn. Dat hoort wat mij betreft ook aan de voorkant aangemeld te worden, zodat je er over na kan denken dat je daar ook met elkaar over kan hebben en dat je kunt kijken van wat vind ik ervan. Want als ik mijn eerste reactie hierop vind ik wel zo'n debat over schouten.

[0:07:58] Ik wil

[0:07:58] de ik heel belangrijk en tegelijkertijd hebben ook gezegd dat de vakcommissies zich rekenschap moeten geven dat de best integraal onderdeel is van hun portefeuille. Dus dat in dit geval heeft het ook nog eens een keer nogmaals niks tekort aan dat onderwerp. Maar vind ik het eigenlijk prima. Daar hoorde ook wel een weging vergt anders dan nu even mee overvallen te worden in de procedurevergadering. Dus ik zou daar nu dus niet voor zijn en ik vind dus ook wel de procedureel niet op deze bv zou moeten maar dat het gewoon aangemeld had moeten worden dat op volgende bv. Dan kan dat neemt niet weg dat wij ingestemd hebben met een verzamel. Ik geld nemen de verzamel debat over de best waarin we natuurlijk al die aspecten kunnen doen. Maar ik vind om nu twee zebra het debat en klimaat ook gewoon ergens ligt kast is een ander verhaal. Maar over de best en ook over de sociale voorzieningen. Best op basis van een brief van minister van van wiens persoon die ook in die vakcommissie behandeld gaat worden vind ik ingewikkeld,

[0:08:53] Dankuwel. Ik geef het woord aan mevrouw.

[0:08:56] Dankuwel. Voorzitter, ik denk dat het in met mijn bijdrage misschien zelfs iets ingewikkelder wordt ook procedureel gezien want mijn voorstel was juist sowieso met in te plannen. Want dat staat ook nog ter bespreking in het voorstel. Maar ik wilde ook in lijn met mijn collega van deze zestig voorstellen juist om juist ook de minister van armoede en schulden erbij te hebben ook van klimaat juist op de integraliteit naar binnen te halen. Dus het gaat er ook een beetje om. Van hoe willen wij dat dit onderwerp verankerd wordt binnen de commissie of via andere commissies, en juist omdat dit een verzamel debat is. Leek het ons goed om dat dan wel iets te integreren.

[0:09:30] Dus ik weet niet zo goed dat houdt puzzelen hebben bij deze gedaan.

[0:09:34] Heeft ze er toch geen reactie op. Voorzitter, want wat collega kamminga natuurlijk zegt is precies de geen geloof ik het ook al dagen aangemeld en is geadviseerd om het anders op te pakken omdat het zo'n beetje samenhing met de discussie rond agendapunt twaalf. Dus ik altijd aangemeld als voorstel. En toen is inderdaad gezegd we kunnen dat anders oplossen. Dat hoeft niet via de rdw plaats te vinden. Maar het puzzelen hardop belangrijker is dat we vanwege de druk die er natuurlijk altijd is opruimt, is het plannen tijdig inplannen dat ze een beetje vooruitkijken dat niet alles op korte termijn natuurlijk aanvragen en daarom zijn van van michels strategische pers bv waarin we het hierover hebben kunnen hadden kunnen spreken. Het bespreken van deze kwesties zal toch wel ook niet alleen maar met de staatssecretaris kunnen plaat moeten plaatsvinden. Het zal toch echt wel met met met collega's bewind personen op deze onderwerpen moeten plaatsvinden. Dat maakt het ook altijd een beetje ingewikkeld van als je het verzamelde bod maakt over zowel sociale als klimaatgerelateerde zaken als zit je met een hele rij aan de aan bewindspersoon vorig jaar hebben we het gehad en toen hebben we het over sociaal eindpunt gehad en en maar ook over de kostenverlaging en zat toen me kwalijke minister van ez k minister van szw en staatssecretarissen zaten er toen moest ik weet dat de voor formule is die van vaker bij wordt toegepast. Begrijp ook wat

[0:10:57] collega's van groenlinks zegt van ja misschien juist om die zaken bij elkaar te passen. Maar dat daar ben ik op zich ook voorstander van, mits het ook kan met het aantal bewindspersoon die dan bij zo'n discussie nodig is en dat de tijd het ook toelaat. Want als het grote issues zijn met betrekking tot sociale zekerheid en grote issues. Met betrekking tot natuur behoud komt er vijfendertig miljoen extra bij nv naar aanleiding van die enveloppe dat zijn ook grootste onderwerpen en om klaar met samen met klimaatadaptatie voor niet alleen maar best, maar ook kost denk ik is dat mogelijk om in een debat te doen. Maar ik begrijp het integrale wens, want het hangt natuurlijk met elkaar samen.

[0:11:40] Dankuwel, mevrouw mevrouw kamminga.

[0:11:43] Ik zit ik zal ik eens kijken naar de planning en want volgens mij is het ongeveer de een laatste dag voor de reservefonds ongeveer in de eerste week na het reces hebben ook weer een en bv een en de wenste goed gehoord van van hiernaast. Ik had op de agenda hebben. Volg mijn vorige keer niet voor niks van discussie over gehad van wat een attenderen, maar niet hoe verhoudt dat zich nu tot de andere commissies. Ik ben het eens, mevrouw buiten dat we natuurlijk in eerste instantie als niemand schil. Maar dat we nog het beeld hadden gehad na de uit de discussiëren hoe we dat doen van ik denk dat de discussie moeten voeren. Dus ik zou toch binnen kijken of er niet het kunnen herpakken in de pvv na het reces en de we misschien wat voorwerk kunnen doen bij die andere commissie. Wat zou zijn. Nou van plan zijn op die themas en wanneer een debat te voeren. Want wat ik al zei ik weet van de commissie vws dat zij van plan zijn om een specifiek debat te organiseren over gezondheidszorg. Dat kan voor ons misschien wel de weging zijn dat misschien nog wel willen meenemen of weer minder. Ik weet niet wat klimaat gaan doen. Ik wil ook voorkomen dat debatten overdoen. Dus misschien kunnen we ook wat huiswerk aan de voorkant doen, zodat het voor ons ook makkelijker is om de integraal beweging te maken van waar moeten we het in deze commissie over? Misschien juist wel het bovenliggende niveau. Misschien is er juist voor aanleiding van maar ik vind het nu wel ingewikkeld dat er iets voor lag. Maar voor kerel discussie over altijd. Dat wordt nu nog eens verbreed en in sommige gevallen ook weer versmalt zonder dat ik in ieder geval wist dat dat de aard van de bespreking was.

[0:13:00] We gaan het lijkt me verstandig om hier niet nog verder over te verdubbelen. Wat ik zou willen voorstellen is dat aangezien het thema ijkpunt sociaal minimum wat te maken heeft met het sociaal domein en al dat soort zaken dat we wel gaan kijken of we dat in potlood in de agenda kunnen zetten en de andere onderwerpen zou ik inderdaad naar de pvv een bv na het reces willen schuiven ook rekening houdend met de discussie die de vorige keer plaatsvond om te kijken wat doen we dat daarom, mevrouw buiten verweesd daarna. Maar ik denk dat we onszelf in de spiegel moeten aankijken waarom de strategische pvv niet is doorgegaan. Dat ligt uiteindelijk niet aan. Dat ligt aan allerlei omstandigheden aan de agenda in de kamer enzovoort enzovoort. Ik ga ervan uit dat iedereen van goede wil is. Maar dat is inderdaad bij uitstek de plek waar we nog eens goed kunnen doorpraten over onze rol als horizontale commissie. De zaken die we zelf oppakken. De zaken die we aanjagen. De zaken waar we input geven aan andere commissies, zodat we efficiënt met onze eigen tijd omgaan en ook optimaal onze vak collega's in andere commissies benutten. Dus ik zou dat zou mijn voorstel zijn om inderdaad in de pvv direct na het reces en ik kom ook nog op het punt het plannen van die strategische procedurevergadering om dat ook zo snel mogelijk na het reces te doen en het vandaaruit op te pakken.

[0:14:30] Voorzitter, helaas ben ik het zag er niet nog niet meer in. Ik zou vanwege mijn ervaring van de afgelopen maanden. Hoe moeilijk het is om de band te in te plannen zou ik toch willen verzoeken om of op gebied van klimaat bredere zin. Als ik de actualiteit hoor over diverse kwesties met betrekking tot internationale verdragen en hoe dat oppakt als ik hoor dat er een dat de rechtszaken worden gestart over klimaat en de europese rechten van de mens en hoe dat inpakt. Dan denk ik vond het meelopen daarop achter en dat zou niet mogen gebeuren en ik weet ook dat dit onderwerp van de klimaat en het koninkrijk wat dat betreft niet eens voorop op de agenda staat van klimaat discussies die bij de andere commissie vaste kamercommissies worden besproken. Zich zou toch willen vragen om ik begrijp dat u ook inderdaad en ben met u eens. Voorzitter, dat die sociale voorzieningen de hoge prioriteit is, maar wij zijn al negentien of twintig oktober aan de beurt met ons begrotingsdebat en ik wil het liefste voor die tijd het klimaatdiscussie al hebben gehad.

[0:15:31] Ik vind het toch een punt van ordeloosheid van groenlinks. Ik vind het echt mijn punt van orde gaat volgens mij altijd voorop. Dit is gewoon echt een nieuw verzoek. We hebben een verzamelde bij klimaat in ieder geval bijstaat. Dus volgens mij is dat ook al ingepland. Als er dan een nieuw verzoek is dan wordt dat echt een regeling aangekocht worden.

[0:15:48] Dankuwel. Voorzitter.

[0:15:50] De zoals eerder werd aangegeven. Heb het inderdaad hier al vaker over gehad. En als ik zo luisteren naar wat wordt voorgesteld. Een agenda argumenten die wordt steeds krapper. Maar ik zie ook niet in wat dit gesprek anders zou maken als we het na de zomer erover zouden hebben want de informatie die nodig is. Die hebben al vaker besproken en wat mij betreft kunnen we het nu op tafel houden om juist voortvarend aan de slag te gaan. Dus ik zou dat niet willen ondersteunen.

[0:16:17] Kijk de de vorige keer hebben we daar anders over gesproken en dat is het lastige van een tv in welke samenstelling we bij elkaar zitten of het naar de ene of de andere kant doorslaat. Maar uiteindelijk gaat het om een groot tijdsbeslag voor iedereen die betrokken is bij zo'n debat voor de bewindslieden en gaat het om waar je als commissie ook rekening houdend met het feit dat inderdaad een in oktober geloof ik al de de begrotingsbehandeling is die zou ook kunnen kijken welke zaken je daarin adresseert. Ik.

[0:17:02] Ik vul de voorzitter, ik heb nadrukkelijker gebruik willen maken van de regeling van werkzaamheden. Er is mij al anders geadviseerd. Anders was dit gewoon vandaag besloot besproken en ook kunnen besloten worden, zoals in het collega's kamminga aangeeft, zou op basis daarvan toch willen vragen. Voorzitter, of je daar begrip hebt voor die situatie ook omdat de kamer zo veel moeilijk moeilijkheden heeft met het inplannen tijdig beschikbaar krijgen van bewindspersonen.

[0:17:27] In dit geval.

[0:17:28] Meerdere nodig hebben en daar de tijdige voorbereiding opstarten, zou ik toch echt wel belangrijk vinden en ik begrijp dat dus collega's van groenlinks. Die geeft ook aan van dat ze dat graag zou willen steunen. Ik denk dat dat dus dan ook als

[0:17:44] ja

[0:17:46] maar toch. Voorzitter, ze is nu een verzoek. We hebben vorige keer al best een discussie gehad over zo'n verzameld debat met al die onderwerpen hebben toen tegen zegt oké we snappen de behoefte van mevrouw buiten om het over al die thema's te hebben, moeten we even goed afstemmen hoe we dat doen we die van commissies. Daar zit verzamelde wat naar voren gekomen. Die staat nu dan is nu een aanvullend verzoek van nog twee extra specifieke debatten bovenop dit verzameld debat

[0:18:08] eentje over sociaal ijkpunt en met potlood heb ik de voorzitter horen zeggen heb ik niks van gezegd dat ik oké. En dan ook nu nog eentje heel specifiek op klimaat. Ik vind dat wel ingewikkeld worden omdat zo op deze manier te doen en ik voel me mevrouw poesje liet horen zeggen van dat het opzich. We hebben dit nummer met elkaar gewisseld kun je ook een definitieve klap opzetten en volgens mij de week na het reces waar weer een pvv hebben en dat we dan nog even weten waar gaan we het over hebben. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar. Dan hebben we ook al die informatie.

[0:18:35] Ik zou nog één ding een verduidelijking vraag. Ik heb niet begrepen dat dat verzamel debat en dan nog twee additionele debatten. Ik heb het begrepen als opsplitsen.

[0:18:47] In drie debatten zijn twee weken in dit verzameld debat vervalt het lastige aan vindt. Dan kom je dus weer een discussie die we de vorige keer hebben gehad. De we toen hebben gezegd het is niet logisch om een debat geïsoleerd te voeren over een onderwerp dat in andere vakcommissies vind ik bij klimaat nog net iets anders zijn want daar zit het daar over de kast kan je zeggen dat zit bij ons. Daar zit nog wel een principiële discussie onder. Ik begrijp de moeilijkheid van mevrouw bij het de ook aan dat het ander. Dat is nou even hoe het is een strategisch pvv zou het er juist over moeten hebben. Maar ik vind het ingewikkeld in algemene zin dat wij hier als volgt commissiebesluiten, een debat over een brief die nog niet eens hebben ontvangen. Normaal gesproken zou je ook zeggen je ontvangt een brief en op dat moment sluit je wat je met zo'n brief gaat doen hoe je dat behandeld. We hebben al een vooraankondiging. Dus ik blijf dit wel rommelig.

[0:19:33] Ik snap het. Het is ook rommelig. Het is ook rommelig doordat mevrouw buiten had dit inderdaad willen aanmelden bij de regeling van werkzaamheden en heeft daarin een ander advies gekregen. Dat is gebeurd. Excuses daarvoor zullen we scherper op zijn in de toekomst. Want dan hadden we het in ieder geval ordentelijke kunnen behandelen blijft staan dat in ieder geval ook voor wat betreft debatten rond over het sociaal domein ijkpunt sociaal minimum. Dat is een regulier thema wat al vijf jaar lang in deze commissie op de agenda heeft gestaan en ik zou er daarom geen moeite mee hebben of willen voorstellen aan de leden om rond dat thema en daar kunnen we een aantal zaken bij betrekken om dat alvast te gaan plannen in de agenda zijn daarmee in ieder geval dat debat al te hebben vastgelegd en het andere dan terug te laten komen in de bv direct na het reces.

[0:20:35] Ik blijf hetzelfde zeggen wat ik graag wil, maar ik denk dat op een gegeven moment gewoon besluiten worden genomen.

[0:20:42] Ik stel voor dat we het zo doen, zoals ik het net zei.

[0:20:46] Dat zal ik u voorleggen dat ik zou dat besluit willen nemen omdat we in die indachtig de discussie van de vorige keer en ervan uitgaande dat we dan de volgende keer de najaar dat weer goed kunnen terughalen dat we dan die splitsing over dat stuk over klimaat en energie. Als ik terugkijk terugdenken aan de vorige keer. Toen hebben we inderdaad gezegd laten we heel kritisch kijken naar wat is onze rol. En wat laten we doen door de de de ik noem het even de vakcommissies van valt op andere thema's. Daar was een vrij duidelijk oordeel over. Toen is wel gezegd van oké. Misschien kunnen we proberen bij elkaar te doen. Uiteindelijk merk ik dat de wens om meer met meer focus zaken te behandelen naar ook naar voren komt dan vind ik het terecht dat we kijken wat ligt in ieder geval bij ons en laten we dat dan gewoon doen en bij dat andere onderwerp en dat is met name klimaat en energie. Om dat terug te laten komen na het reces.

[0:21:53] Dat zou ik willen,

[0:21:54] mevrouw charlie.

[0:21:56] Dit is een observatie denk ik. Misschien zit er nog een vraag aan verbonden. Dus ik begin en dan kijken wij plant. Maar wat ik merk is volgens mij hebben het over twee dingen aan de ene kant dus procedureel van is het gegaan zoals het had moeten gaan en op een bepaald noordelijke vraag wat is een handig samenstelling en niet.

[0:22:11] En.

[0:22:12] Ik heb de indruk dat we op basis van procedurele argumenten een inhoudelijke afweging uitmaken zijn. Volgens mij willen wij op een bepaalde manier de debat gaan voeren. D zesenzestig en groenlinks. En omdat er op een bepaalde manier procedureel in het verleden is gehandeld faso juist wel erkenning voor geweest en dat is belangrijk om dat uit te spreken dat we nu bij een uitkomst komen die misschien dat deel oplost. Maar voor mij blijft wel de inhoudelijke vraag vandaag staan en waarom kunnen we daar dan niet nu over beslissen? Dat begrijp ik even niet.

[0:22:42] Mevrouw bullshit zegt dat het een procedurele weging is. Dat is niet het geval. We hebben namelijk vorige keer een vorige pvv hebben we deze inhoudelijke discussie gedaante hebben iets besloten. Dat lag nu voor. Er is nu een voorstel en ik vind het vervelend van mevrouw uiteraard ze dat heeft gedaan dat het eigenlijk aangemeld was dat het anders is gelopen. Maar goed daar kan ze ook buiten mijn schuld. Maar het is dan gek dat je ik kom na een procedurevergadering. Iedereen maakt zijn weging of je op basis van de agenda of je gaat of niet. Het is een hele andere discussie of zegt hij. We gaan nu inplannen. Al deze thema versus. Het wordt gesplitst en een discussie die de voorkeur hebben afgerond. Gaan we nu toch opnieuw doen inhoudelijke man die discussie hebben vorige keer inhoudelijk gevoerd hebben gezegd laten we een verzameld debat van maken en laten we ook een strategische partij op terug komen. Dus er is wel degelijk voor mij zit hier ook een inhoudelijke keuze achter dat ik nog niet de meerwaarde zie op voorhand van een debat separaat over klimaat en energie, omdat we daar al een commissie op hebben. Er is gewoon een vakcommissie is gewoon verantwoordelijk om dat te doen het daarover hebben. We hebben ook nog geen brief die we dan aan ten grondslag liggen als sowieso al vind ik het heel logisch hebt om procedures te gaan en je krijgt een brief binnen. Dan besluit je van vinden we dit voldoende om daar een debat over te voeren. Dan zou zomaar kunnen zijn. Maar om nu al te zeggen we splitsen dit verzameld debat en twee specifieke thema's namen die ene ik ook opmerkelijk. Maar goed prima. Ik heb ook de voorzitter gehoord. Ik snap ook de wens. Dus daar ga ik in mee maar ik vind bij dit thema verdient. Wat mij betreft echt een betere discussie dan nu met z'n drieën onvoorbereid.

[0:24:01] Ik stel voor dat we dat we doen wat ik zojuist heb gezegd dat we daarmee doen we recht aan wat op deze agenda staat en waar we vorige keer overeenstemming over hadden. En dan nogmaals excuses aan mevrouw buiten dat het procedureel niet goed is gegaan. Maar anders doen we ook niet recht aan wat wat de vorige keer gewoon hier besloten is.

[0:24:24] Ik maak bezwaar tegen de wijze waarop u de u dat doorzet met uw matthew voorstel en daarmee moeten we denk ik de discussie afronden.

[0:24:37] Waarvan akte. We gaan wat mij betreft even door met met de agenda, want we moeten ook door met andere zaken. Dan ben ik aanbeland bij agendapunt dertien de voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep.

[0:24:55] Voorzitter stages kunt u

[0:24:57] tot besluit de zorg en de punten?

[0:25:00] We hebben bij agendapunt twaalf besloten dat we in de agenda gaan zetten een debat commissiedebat over het sociaal domein en over het sociaal, het ijkpunt sociaal minimum zoals we dat in de afgelopen jaren. Ik was er niet bij. Maar zo is de afgelopen jaren binnen deze commissie hebben gevoerd en we gaan over de andere onderwerpen in de pvv direct na het reces het met elkaar over hebben.

[0:25:30] Het verzameld debat komt te vervallen.

[0:25:35] Nee dat gaan we in die bv besluiten.

[0:25:38] En met wie gaan we dan het debat voeren over het sociale voorzieningen en kosten levensonderhoud en inkomsten,

[0:25:47] Het lijkt me met de staatssecretarissen van of de minister van armoede. Wat zeg je. Ja sorry. Dus met minister schouten en onze staatssecretarissen.

[0:26:00] Weet van voor gerber zat dat minister van eist kaart bij ons gaat om kosten levensonderhoud.

[0:26:08] Volgens mij gaat het.

[0:26:09] In die brief hebben volgens mij kunnen we best ook onder het mom van moet ook even met mijn kamer van we willen we op dit onderwerp willen we het zelf willen. Het valt mij een fatsoenlijk debat over het sociaal minimum eindpunt en hoe het ook de sociale voorzieningen zijn op de eiland vol. Maar zit daar op dit punt. Het verschil niet overigens op klimaat ook niet eens meer. De vraag waar hier zit vol met verschillende dat debat wordt van inzicht. Maar dat mag ik als ik wat normaal gesproken doe je op basis van een brief. Dan kijken we hoeveel als er moet in ieder geval volgens mij de minister van armoedebeleid erbij hebben in ons eigen staatssecretaris mocht die brief aanleiding geven dat er heel veel sociaal economisch aspect in zitten en ook de minister van ez k onder die brief staan dan is het zou het logisch kunnen zijn om die ook uit de nog maar dat zouden we nog wel kunnen besluiten op het moment dat we die informatie hebben, zou ik logisch vinden.

[0:26:54] Wat vindt u daarvan? Mevrouw.

[0:26:56] Ik vroeg om het besluit nog een keer te herhalen en dat is dus op die manier helder gemaakt

[0:27:03] voorstel dus met twee bewindspersonen.

[0:27:07] Prima dankuwel. Dan gaan we door naar agendapunt. Dertien. Dat gaat over de negende voortgangsrapportage over de ingreep greep op sint eustatius. Dat staat om dat staat het voorstel is omdat de agenderen bij het eventuele verzameld debat een optie zou ook zijn om dit onderwerp te agenderen bij de begrotingsbehandeling. Maar dat is goed. Dat nemen we dan mee in de pvv van direct na het reces. Dan ga ik door naar agendapunt. Veertien de reactie op het verzoek van de commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van pro solide met betrekking tot een verzoek over de rechtsstatelijkheid, over rechtsstatelijkheid en goed bestuur. Daarvan is het voorstel om het voor te betrekken bij de behandeling van rijksweg.

[0:28:00] Go,

[0:28:02] En ik kijk even rond of daar vragen over zijn

[0:28:08] door naar agendapunt vijftien. Dat gaat. Dat is een stad van staf notitie over de eerste super toren begroting koninkrijksrelaties en best fonds.

[0:28:19] Dat is inmiddels betrokken bij de inbreng voor de feitelijke vragen en nogmaals veel dank aan onze staf voor die notitie. Dan hebben we een vergelijkbaar punt over de verantwoordingsstukken koninkrijksrelaties en best fonds twintig, eenentwintig

[0:28:37] ook dat is betrokken bij een eerder debat. Het regio van afgelopen maandag

[0:28:43] ben ik aanbeland bij punt zeventien de brieven van de regering, waarbij we als koninkrijksrelaties voor commissie zijn de hebben die u ter informatie doen toekomen en ik vroeg me af of daar nog vragen over zijn.

[0:29:00] Voorzitter, ik weet niet zeker of dat technisch procedureel klopt, maar er staat een

[0:29:09] de verslagen over vier landen overleg met betrekking tot onderwijs en cultuur zijn bijgevoegd.

[0:29:17] Ik vroeg me af. Maar misschien klopt het niet procedureel over een technische briefing erover zou kunnen plaatsvinden met de ambtenaren van ocw.

[0:29:26] Zeker ook met de allemaal jonge studenten hier in de op de tribune die allemaal zich graag bezighouden met of zich allemaal bezorgd zijn over onderwijs en toegang tot hoger onderwijs.

[0:29:40] Dat is de vraag.

[0:29:44] Sorry. Ik ben even aan het opzoeken. Mij is ingefluisterd dat het in behandeling is of behandeld is bij de commissie ocw. Maar dan zouden we en het is daar voor kennisgeving aangenomen. Ze zouden moeten kijken wat. Ja. Ja klopt.

[0:30:01] Is geen dan is de algemeenheid vragen wat de bedoeling is van deze van deze lijst dan. Daarom begrijp ik niet goed waarom een agenderen.

[0:30:10] Dit is.

[0:30:10] Het enige. Het is een service. Ik noem het even service van de zaak. Het is een overzicht van zaken die bij andere commissies spelen, waarbij het eigenlijk de bedoeling is niet per se de bedoeling. Maar u zou het kunnen aangrijpen om ook binnen uw eigen fractie het verder onder de aandacht te brengen van collega's en daar aandacht voor te vragen of input te geven of navraag te doen. Dat is eigenlijk het idee.

[0:30:37] Zoals altijd dan is het altijd de kennisgeving aannemen en dan houdt het verder eigenlijk helemaal niks in. Want er is geen al te

[0:30:45] de alternatief

[0:30:47] dan ter kennisgeving aannemen,

[0:30:50] Je zou, zoals we onlangs hebben gedaan om onze eigen positie wat sterker neer te zetten is inderdaad een brief sturen naar andere commissies om hen te attenderen op zaken die het koninkrijk andere delen van het koninkrijk aangaan en de judith zeggen. Het is in principe ter informatie, maar mochten er dingen zijn waar u wat mee zou willen in de toekomst. Dan kan dat ook richting andere commissies ga ik door naar agendapunt achttien. Dat gaat over de kennisagenda duurzaam duurzame en schone economie en klimaatbeheersing. We hebben daarover een hele mooie beknopte kort maar krachtige notitie gekregen waarvoor veel dank

[0:31:36] fonds

[0:31:38] staf.

[0:31:40] Daarin wordt het voorstel gedaan. Mevrouw buiten en de heer wassenberg zaten in voorbereidings groep ook veel dank aan hen. Zij doen het voorstel voor een rondetafelgesprek opgesplitst in twee blokken over duurzame energievoorziening en natuurbeheer en klimaatbescherming, en eigenlijk is de vraag aan de leden of zij daarmee instemmen of u inderdaad ook een rondetafelgesprek wilt. Mevrouw kamminga,

[0:32:06] Dank en dan natuurlijk aan de leden die hier actief bij betrokken zijn in de staf voor dit voor deze dit voorwerk volg mij interessante thema's, maar ik zal nog even aan de bij zal de puzzelen is dat de de hoeveelheid sprekers zijn inderdaad wel veel wel interessant maar voor een korte tijd. Misschien moeten we overwegen om daar een selectie uit te maken en ik zou nog zelf een beetje miste.

[0:32:30] We hebben natuurlijk ook altijd dit gesprek gevoerd en laat ik het dan bij mezelf houden dat dit ook een slag kan zijn om de economie ook onafhankelijker te maken en ook uit verdien vermogen of de vaste lasten naar beneden te krijgen dat aspecten van de de alle sprekers en in notitie heel erg op die verduurzaming en energievoorziening in de natuur klimaatbescherming ben ik ook voor. Maar misschien het element dat we die twee slag kunnen maken, zoals we dat in nederland proberen te doen. Hoe kunnen we ook zorgen dat het dan ook bijdraagt aan de versterking van de economie en het verlagen van die vaste lasten. Dus ik zat nog te kijken of er misschien of dat overwogen is er smeer verheldering vraag en en wellicht of daar nog spreken opgezocht kan worden die ook daar ons van wat informatie kan voorzien.

[0:33:07] Dankuwel. Ik geef eerst mevrouw mouse league het woord. En dan kan mevrouw werkte daar wellicht toch reageren.

[0:33:13] Ook van mijn kant. Heel veel dank voor de voorbereiding. Mooie lijst. Wat ik nog wel een beetje miste was mogelijk vertegenwoordiging van bijvoorbeeld greenpeace die ook veel bezig zijn met natuurbehoud. En inderdaad de rechtsbescherming van de internationale relaties wat omgang met de natuur op de eilanden betreft. Dus ik ben heel benieuwd of dat meegenomen in de afweging.

[0:33:33] Wel een optie zou kunnen zijn.

[0:33:37] Mevrouw, wilt u reageren?

[0:33:39] Goede suggesties zeker greenpeace. Want die hebben volgens mij al een brief gestuurd en zijn actief met speciale projecten. Dus dat is denk ik een omissie dat we dat gewoon hebben meegenomen. Dit is natuurlijk een lijst met mogelijke partners. Het is wat veel tuurlijk. Het is niet de bedoeling. Dat is acht maal worden uitgenodigd.

[0:33:59] Maar ik vind het ik wil. Jij voelt zeker ook weer complimenteren voor de wijze waarop we dit hebben. Verder hebben kunnen uitwerken. Een hele korte tijd en we hebben er met zeker met frank wassenberg ook goed aan gewerkt met een concreet voorstel dus greenpeace vindt sowieso vind dat toegevoegd zou moeten worden aan de lijst.

[0:34:21] De opmerking van mevrouw kamminga met betrekking tot het verdienen vermogen en de economie

[0:34:29] vind ik ook voor echt een economische discussie

[0:34:34] is. Ook heeft ook te maken met

[0:34:38] hervormingsagenda van van de kogel of de bestuursakkoord van bonaire saba en sint eustatius en met die sociaal economische structuur, die ook als beleidsdoelstelling op onze lijst begroting staat en ik denk dat het gewoon een suggesties om het mee te nemen ook gewoon een kandidaat te zoeken en mee te nemen. Maar ik denk niet dat de doelstelling is van van van deze van de van deze ronde tafel. Dus had gewoon mee kunnen.

[0:35:12] Mevrouw kamminga.

[0:35:19] Het was voor mij ook geenszins de bedoeling om het als doelstelling te maken want dat snap ik heel goed, maar zeker bij het thema duurzame energievoorziening. Volgens mij zou het best passend zijn om te kijken want hoe kunnen we er op zo'n manier doen wat niet alleen maar bijdraagt aan de verduurzaming doelstellingen, maar ook vooral die die vaste lasten op de eilanden naar beneden brengt voor voor dit soort energievoorzieningen. Dat zou volgens mij een mooie combinatie zijn, zeker als we daar op een investering in gaan doen dat het niet alleen maar de verduurzamingsslag en de helpt, maar met name ook helpt in de sociale voorzieningen in de kosten van het leven naar beneden te brengen.

[0:35:51] Helder. Ik denk dat de suggestie duidelijk is en ik kijk naar jacob en ik kijk naar mijn urine mevrouw buiten en ik denk dat de voorbereidings groep dit gewoon weer meeneemt. En dan direct na het reces het definitief kunnen maken. En inderdaad volgens mij de ook de suggestie om kritisch te kijken naar het aantal sprekers soms om om de commissie zelf tijd te gunnen om goed na alle de juiste verdieping slagen te maken.

[0:36:26] En voorzitter heb ook geloof ik voorgesteld om

[0:36:31] commissie eens het k klimaat voor commissie te maken.

[0:36:36] Perfect, helder dank hiervoor alle betrokkenen door snel naar agendapunt negentien. Dat zijn openstaande verzoeken aan de bewindspersonen.

[0:36:46] Nou die.

[0:36:48] Hebt u gelezen. Ik heb daar geen bijzondere mededelingen over. Verder dan onder het laatste of voorlaatste kopje de planning van onze werkzaamheden. Dat spreekt ook redelijk voor zich. Het.

[0:37:02] Ik was

[0:37:02] heel eventjes nog met het vorige steunt deze goochelen met mijn

[0:37:07] met mijn stukken. Volgens mij staan er een aantal verzoeken om wat wat langere tijd open. Zo zie ik bijvoorbeeld

[0:37:19] een verzoek aan de minister van je nv over een verkenning van harmonisering van softdrugsbeleid en regelgeving op saba die dat is al sinds vorig jaar nog geen reactie op gekregen. Natuurlijk volgen we daarop, maar desalniettemin merk ik dat de eiland schade van sara er regelmatig om vragen en het is toch een beetje slordig als dat zolang uitblijft tussen verder toch een rebel zouden kunnen doen en

[0:37:49] hij is algemeenheid een vraag wat wat rest je eigenlijk om te doen op het moment dat je een paar keer rebel hebt gevraagd wat is dat is misschien een advies van van de van voorzitter.

[0:37:59] Volgens mij volgens mij hebben we helaas niet heel veel andere middelen tot onze beschikking. Maar ik ik weet. Ik ga ervan uit dat de bewindspersonen en de de ambtenaren op het ministerie ongelooflijk hun best te doen om het werk te verstouwen. Het vele werk te verstouwen dat daar ligt, maar we zullen in dit geval een appel sturen, want onlangs zagen kregen we nog een brief van vanuit saba waarin het onderwerp onder de aandacht werd gebracht. Hen nogmaals onze aandacht gevraagd. Dus dat gaan we doen dan ga ik door de was ik al aanbeland bij de planning van onze werkzaamheden en het belangrijkste punt dat ik hier nog even wilde adresseren. Dat is de planning van onze strategische procedurevergadering. We zullen dat in de mail zetten, stel ik me voor maar even alvast om het bij u te laten landen. We hebben een paar alternatieven bedacht. Het zou eventueel kunnen op een woensdag ochtend zeven september van negen tot tien uur. Dus voordat we beginnen met de camera agenda. Een andere optie is om het op diezelfde datum te combineren met de reguliere procedure vergadering. Maar dan lopen we het risico dat tot overlapt met andere kamer werkzaamheden en een andere datum die we vonden was eenentwintig september in de middag. Dat valt dan samen met de dus dat zal voor sommigen geen probleem zijn, maar voor anderen wellicht wel. We gaan het even op een rijtje zetten want dan kunnen we gezamenlijk een knoop doorhakken. Het lijkt me heel waardevol als als we het kunnen organiseren. Uiteindelijk gaat het over onszelf en hoe we ons werk organiseren en nog beter kunnen maken. Dus dan hoop ik van harte dat dat iedereen zich vrij kan maken daarvoor. Maar dat zullen we naar de e mail inventarisatie.

[0:39:53] Horen.

[0:39:58] Nou ik bij deze iedereen willen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid. De mensen die op afstand hebben gekeken. De jeugdraad die in de zaal is. Fijn dat jullie erbij waren. Hebben jullie toch een klein kijkje in de keuken gehad. Ik kan jullie zeggen. Normaal gesproken zijn onze procedurevergaderingen best saai om het zomaar te zeggen dat zeg ik met alle respect, maar dat dat dat gaat rustig aan toe. Vandaag hadden we wat verhitte discussie. Maar dat hoort er ook bij. Dat hebben jullie mogen meemaken. Dank voor jullie aanwezigheid. Ik wil de leden heel hartelijk bedanken. Ik wil onze staf heel hartelijk bedanken en ter ondersteuning in de kamer niet alleen voor de procedurevergadering en de vergadering van vandaag, maar voor alle inspanningen en betrokkenheid en steun die wij krijgen ook van de collega's in de kamer en van onze rivier en haar onvolprezen staf. Dankzij jullie steun kunnen wij ons werk goed doen en dat is van onschatbare waarde en dank daarvoor en geniet van een mooie zomer en daarna gaan we opgeladen weer samen aan de slag.

[0:41:05] Jawel.