Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

[0:00:04] Goedemorgen. Allemaal welkom bij de vaste kamercommissie voor volksgezondheid, welzijn en sport bij het commissie debat over

[0:00:12] de arbeidsmarktbeleid in de zorg. Welkom aan de minister en ondersteuning, welkom mensen op de tribune. Welke mijn collega's er is in plaats van vijf minuten zes minuten spreektijd is besloten gisteren nog. Daarom misschien een half uur vroeger drie uur is wel echt echt de deadline. Dus eigenlijk iets daarvoor. En zoals mijn kind daarom omdat ik zeker wil weten dat we op tijd eindigen, zeg ik wil ik voorstellen om in ieder geval twee interrupties bij elkaar en drie bij de minister.

[0:00:45] Als als het goed gaat en u houdt uw interrupties. Kort

[0:00:49] dan ben ik zeker bereid om meer interrupties welke toe te staan. U kent mij al langer dan vandaag en dat zal ik ook zeker doen en het tweede is dat ik u ook wel toezeggen dat als u geen antwoord krijgt op de vraag dat ik u daar best wel bij wil helpen. Maar nogmaals, houdt u interrupties dan ook wel kort en geen herhaling van dingen die al eerder gezegd zijn. Ja. Mijn excuses zo streng moet zijn en begin. Maar nogmaals de deadline is keihard. Laten we beginnen direct maar met eerste mijn van zijde van kamer en geef graag het woord. Mevrouw van den berg namens het cda.

[0:01:22] Dankuwel de voorzitter. Voorzitter, grote uitdagingen om zorgprofessionals aan te trekken, maar ook om ze te behouden voor de sector op de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar de minister heeft ook een taak zoals wetgeving en herkenning

[0:01:37] en het cda is teleurgesteld hoe die nu worden opgepakt en daarom de volgende vragen.

[0:01:43] Ten eerste de aanpak van de in antwoord op onze vragen schrijft de minister dat er nog geen tijdpad geschetst kan worden. Voorzitter, dat stemt mij terug. Zo schreef de minister in de brief van dertien mei dat de operatie assistenten niet in het register komen.

[0:01:58] Dit traject heeft vijf jaar geduurd. Wat gaat de minister dan wel doen om titels te beschermen en tempo te maken.

[0:02:06] Voorzitter, ten tweede, hoe staat het met de uitwerking van mijn motie van juli tweeduizend twintig over erkenning van spoedeisende hulp artsen als medisch specialist. Ik hoor berichten uit het veld dat het meer gaat om beschermen van bestaande belangen dan een objectief open proces

[0:02:23] dan de huidige constructies met medisch specialistische bedrijven leiden tot coffeïne problemen en tot perverse productie prikkels.

[0:02:31] Hoe gaat de minister invulling geven aan de coalitieafspraak akkoord aan het coalitieakkoord afspraak om dit te stoppen.

[0:02:40] De minister schrijft dat er bij het cbg een centraal aanspreekpunt is over de toelatingsprocedure.

[0:02:48] Voorzitter, ik krijg nog steeds veel klachten over het tempo van uit zeeuws vlaanderen, maar ook vanuit de bes-eilanden waarin mensen worden geregistreerd.

[0:02:57] Kan de minister aangeven hoe het tijdspad loopt.

[0:03:00] We moeten van zorg naar volksgezondheid.

[0:03:03] Dat betekent meer aandacht voor sociale geneeskunde in plaats van medisch specialisten.

[0:03:09] Mevrouw van den berg. U heeft een vraag van mij,

[0:03:13] Dank u. Voorzitter, er is volgens mij op dit moment in de kamer ruime meerderheid voor het in loondienst brengen van medisch specialisten en mevrouw van den berg gevraagd aan de minister wat ze met die afspraak gaan doen en ik zou een mevrouw van den berg willen vragen waarom nemen wij niet zelf het initiatief om dat te gaan organiseren.

[0:03:32] Mevrouw van bergen.

[0:03:33] Voorzitter, ik wil de minister daarvoor graag de kans geven om dat te organiseren. Maar wat ons betreft betreft het dus twee doelen de governance. Dus dat nu eigenlijk een raad van bestuur soms te weinig zeggenschap heeft over de hele organisatie van het ziekenhuis en de tweede zijn die perverse productie prikkels. Misschien komt dat ook in het integraal zorgakkoord. Andere woorden dat hoor ik graag van de minister, maar beide punten moeten wat ons betreft aangepakt worden. En ja meneer hijink op het moment dat minister niet met een adequaat voorstel komt dan is het volgens mij aan de kamer dat wij hier zelf met de initiatief komen.

[0:04:14] Gaat u verder? Mevrouw van der meer.

[0:04:17] Sorry.

[0:04:19] Ik ben even kwijt waar ik nu was.

[0:04:22] Voorzitter,

[0:04:26] ik had het over sociale geneeskunde in plaats van medisch specialisten. Wij ontvingen een petitie daarover van de koepel, artsen, maatschappij en gezondheid.

[0:04:35] Maar de ziekenhuizen organiseren de opleiding voor geneeskundestudenten. Dus die hebben automatisch de focus op de ziekenhuizen. Hoe gaat de minister dat kantelen dan nummer zes. Hoe staat het met de verdere ontwikkeling van taken schikking zoals systems die lijkschouwing mogen doen wie of wat zijn de hinderpalen? Waarom duurt het? Zolang en zou het uitgangspunt niet moeten zijn. Bekwaam is bevoegd.

[0:05:01] En dan voorzitter, het cda is teleurgesteld over de recente brief over long covra patiënten die in de frontlinie in de zorg ziek zijn geworden. In de eerste weken raad voor volksgezondheid en samenleving heeft vanmorgen ook een rapport over uitgebracht. We wachten met spanning op de brief. Later deze zomer van de minister daarover. Voorzitter, gisteren ontvingen wij ook nog een petitie over de werkdruk in de huisartsenpraktijk

[0:05:26] tijdens de huisartsen manifestatie vrijdag op het malieveld kon de paarse krokodil. De administratieve lasten ook voorbij.

[0:05:33] Daarnaast een petitie van de zorg partijen die betrokken waren bij het rapport aan de slag voor de zorg.

[0:05:40] Het belang dat de zorg aantrekken blijft om in te werken. Halveren van administratieve lasten is wat betreft het cda de knop die moet draaien.

[0:05:49] De werkdruk wordt dan minder de professional krijgt meer ruimte voor ontwikkeling en opleiding en er ontstaat financiële ruimte.

[0:05:56] De minister heeft een brief gezonden over ontregelde zorg en wil meer regie nemen. Dat waarderen wij, wanneer en met welke concrete voorstellen komt de minister om wetgeving aan te pakken en welke regie neemt de minister richting beroepsgroepen die zelf ook voor administratieve lastendruk zorgen.

[0:06:15] Voorzitter, de huisarts is de basis voor goede zorg laagdrempelig en de enige die jouw persoonlijke situatie kent.

[0:06:23] In december tweeduizend twintig pleitte ik in mijn huisarts plannen voor meer opleidingsplaatsen want gaan veel huisartsen met pensioen de komende jaren. Wat is nu de stand van zaken.

[0:06:33] En hoe staat het met de locatie met de toewijzing van die opleidingsplaatsen. In antwoord op mijn vragen. Begin tweeduizend, eenentwintig schreef de minister dat dit wordt bepaald door de s p o h.

[0:06:45] Maar die hebben een in flexibel systeem. Hoewel er geld was een opleidingsplaats was en een opleiding was, kon de kandidaat niet in zeeland worden geplaatst. Terwijl daar weinig huisartsen zijn en veel richting pensioen.

[0:07:01] Een jonge man uit enschede werd gedwongen in groningen de opleiding te volgen, terwijl ook twente een lage huisartsen dichtheid heeft.

[0:07:08] Hoe gaat de minister daar regie opnemen dan? Voorzitter, door toenemend aantal zzpers zijn de kosten voor personeel niet in loondienst. De afgelopen jaren enorm gestegen. Hetgene grote last is voor zorgaanbieders zzpers kosten gemiddeld veertig procent meer dan een werknemer door btw en hogere tarieven, zoals soms ook van buitenlandse bemiddelingsbureaus. Dit terwijl bijna al deze zzpers evident schijnen zelfstandig zijn

[0:07:36] in het ggz debat heeft de minister toegezegd met de belastingdienst te gaan spreken. Om dit aan te pakken. Wat is de stand van zaken en kan de minister wat aan de btw doen en de hoger bemiddelings vies.

[0:07:49] Tot slot, op verzoek van het cda heeft de minister recentelijk een brief gezonden naar aanleiding van het gupta rapport door bredere inzet van bestaande technologie zijn er honderd duizend banen minder nodig.

[0:08:01] De minister wil onder andere een nieuwe impuls geven via het integraal zorgakkoord. Maar hoe gaat de minister zorgen voor versnelling zorgen dat er geen duizend bloemen blijven bloeien en dat werkprocessen worden aangepast, zoals ook het brief advies van de geadviseerd.

[0:08:17] Voorzitter, zoals ook actiz recentelijk aangeeft.

[0:08:21] We moeten keuzes durven maken. Dankuwel. Voorzitter.

[0:08:24] Dankuwel. Mevrouw van den berg geeft recht wordt een van dames fractieleider.

[0:08:28] Dankuwel. Voorzitter, de afgelopen weken werden we overladen met nieuws op schiphol filmpjes en foto's van rijen. Mensen die al ver buiten de terminals begonnen. De gevolgen van de personeelstekorten op schiphol zijn daardoor geheel zichtbaar. En hoewel we allemaal weten dat dit ook in de zorg gaande is, lijkt nog steeds onvoldoende te landen. Want bij ziekenhuizen verpleeghuizen huisartsen de thuiszorg en de ggz-instellingen staan patiënte niet rijen dik buiten te wachten. Maar als we zo doorgaan. Dan stevenen we af op een zorgcrisis die zijn weerga niet kent. Voorzitter, in sommige zorginstellingen is de crisis zal gaan. Ik hoor ziekteverzuim cijfers in de ouderenzorg die recordhoogtes bereiken en ik hoor ook van dichtbij gisteren rap toen mijn dochter diende ouderenzorg werkte nog mama. De werkdruk is niet leuk. Meer zo hoog. Ik kan wel huilen

[0:09:16] op mijn antwoord dat ze in de eerste plaats aan zichzelf moet denken en dus ook voldoende rust en een vrije dag moet nemen rap tussen terug. Dat wil ik wel maar het probleem is dat ik niet alles voor mijn bewoners kan doen en zo zijn alle mensen in de zorg voor patiënten en cliënten. Maar dit is voor niemand vol te houden.

[0:09:33] Het is dus van belang om het personeel om de zorg binnen te houden en in de stukken van de minister vind ik wel concrete voorstellen. Ik noem er een paar goede balans tussen werk en privé goed inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers voldoende instroom een veilig en inspirerend leerklimaat leven lang ontwikkelen. Maar hoe dan. Voorzitter, hoewel de minister dit allemaal gaan vormgeven en uitvoeren. Als er nu al veel te weinig mensen in de zorg werken.

[0:09:57] Wat mij opvalt is dat er weinig aandacht is voor de oudere werknemer. Ik zie dat er wordt ingezet om personeel bij te scholen, zodat ze voldoende mee kunnen in nieuwe ontwikkelingen en dat is goed, maar wordt er ook tijdig ingezet op het behouden van de oudere werknemer die zijn huidige baan te zwaar vindt. Het is belangrijk dit gesprek tijdig te voeren, want vaak willen oudere werknemers best nog blijven werken. Maar dan moet er wel een mogelijkheid zijn om het werk aan te passen. Dit geldt ook voor mensen die nog na een aow leeftijd willen werken.

[0:10:25] Er wordt op dit moment te vaak ervan uitgegaan dat iemand die met pensioen gaat dat ook echt wil, wil de minister ook kijken hoe zij werkgevers kan stimuleren om tijdig in gesprek te gaan met een werknemer die met pensioen gaat en hen te vragen of ze daadwerkelijk willen stoppen of dat ze toch liever willen blijven werken, hetzij in hun huidige functie, hetzij in een andere functie in de zorg en voorzitter, het zou ook helpen als parttimers in de zorg meer uren gaan werken, hebben het al vaker over gehad en als zorgpersoneel dat parttime werkt onder meer wil werken dan moet dat wel. Lonen. De acties die minister van ark heeft voorgelegd aan het college rechten van de mens stuiten op juridische bezwaren. Hoe gaat de minister aan deze juridische bezwaren tegemoet komen en op welke termijn de brief van het college dateert immers al van oktober vorig jaar graag een reactie van de minister

[0:11:11] en voorzitter specialisten ouderengeneeskunde zijn ook cruciaal voor de ouderenzorg. Zij bieden goede zorg aan kwetsbare ouderen. Er is een enorm tekort aan artsen en helaas is de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde niet erg populair onder de geneeskundestudenten.

[0:11:27] Er zijn jaarlijks tweehonderd zestig opleidingsplaatsen die worden bij lange na niet gevuld en onbekend maakt onbemind. Want studenten komen tijdens een co-schappen niet in aanraking met ouderengeneeskunde. Er zal gekeken worden of het niet een idee is om verplichte co-schappen ouderengeneeskunde op te nemen. In de studie geneeskunde is de minister bereid er alsnog naar te kijken

[0:11:48] in de brief van de minister over de arbeidsmarkt lees ik dat ze voldoen aan de uitstroom van medewerkers uit de zorg die vervolgens zzper worden. Ik vraag me af of het bij deze uitstromers wel voldoende bekend is wat de consequenties zijn van die keuze weten ze dat ze geen recht hebben op ww of dat ze geen pensioen opbouwen en dat als ze langdurig ziek worden ze geen recht hebben op een uitkering

[0:12:07] moet er niet tijdens de opleidingen ook aandacht gegeven worden aan deze aspecten van het zzp-schap. Graag een reactie van de minister

[0:12:15] dan kort even over het programma wonen ondersteuning en zorg voor ouderen. We komen er nog uitgebreid over te spreken. Maar haar deel arbeidsmarkt en innovatie maakt mij wel enthousiast, maar willen we deze actielijn gaan uitvoeren. Dan vergt dat heel veel inzet en begeleiding op de werkvloer. De inzet van zorgtechnologie kan de zorg ontzettend ondersteunen, waardoor er meer aandacht komt voor liefdevolle en kwalitatieve zorg. Maar de minister weet als geen ander. Hoe moeilijk het is om dit in te voeren en te laten beklijven op de werkvloer. Hoe denkt ze dit te gaan doen en de randvoorwaarden die ook beroepsgroepen hier om vragen te gaan faciliteren. Voorzitter, onze huisartsen vangen een groot deel van de zorg af voor de tweede lijn. Daarbij is onze huisarts, mevrouw van den berg, zei het al degenen waar wij een vertrouwensband mee opbouwen. Tijdens ons hele leven zijn enorme belangrijke schakel en verbindende schakel in ons hele zorgsysteem. Ze kampen met veel problemen onvoldoende, maar ook te dure huisvesting, teveel regeldruk en administratieve lasten. Te weinig tijd voor de patiënte en te weinig financiële middelen voor de taken die ze toebedeeld krijgen. Maar voorzitter, er zijn simpelweg te weinig huisarts en praktijk personeel. Wat gaat de minister in het kader van de arbeidsmarktkrapte hieraan doen.

[0:13:23] Ik vind het winst dat partijen in de zorg elkaar opzoeken en met elkaar kijken naar oplossingen. Het is ook winst dat zij zich, zoals de huisartsen. Vorige week dat ze zich laten horen op een ludieke en nette manier hebben zij actie gevoerd en actievoeren voor zorgprofessionals betekent echt dat het water hen aan de lippen staat. Ze hebben geen wegen geblokkeerd, geen agressie gebruikt en onvoorstelbaar weinig pers gehad en toch hoop ik dat ook zij voldoende gehoord worden, want alleen samen kunnen we dit monster van een probleem dat we hebben op de arbeidsmarkt in de zorg het hoofd bieden dankuwel. Voorzitter.

[0:13:55] Dank u wel, mevrouw geef ik graag het woord. De manier een namens de sp.

[0:13:59] Dankuwel. Voorzitter, en ik denk dat het belangrijk is om te beginnen met zeggen hoe belangrijk en hoe mooi het werk in de zorg is en hoe graag mensen die werken in de zorg dat ook doen met hart en ziel. En daar moet ik dan meteen bij zeggen hoe moeilijk het hen ook vaak wordt gemaakt door politiek den haag, met name de afgelopen kabinetten rutte. Dit kabinet heeft in verschillende brieven. De afgelopen maanden al opgeschreven. De tekorten en de zorgen. Ja die zijn niet op te lossen. We gaan toe naar richting de honderdtwintigduizend mensen te weinig eenentwintig de dertig niks aan te doen. Het is een soort natuurverschijnsel kunnen we allemaal niet oplossen. We hebben er maar mee te leven. Nou komt dat even goed uit de past dan ook meteen een heleboel plannen van deze minister bij voor technologie voor bezuinigingen et cetera en die tekorten zijn natuurlijk helemaal geen natuurverschijnsel. Dat is voor een groot deel hier in den haag veroorzaakt. Kijk wat de afgelopen kabinetsperiode is gebeurd. Kijk naar de kaalslag en de wmo kijkt naar wat in de ouderenzorg is gebeurd. De zevenenzeventigduizend mensen die de sector zijn uitgewerkt. De afgelopen jaren

[0:15:00] kijk ook naar de ggz waar het aantal bedden enorm is teruggeschroefd. Kijk naar de huisartsen waar de druk dusdanig hoog is geworden dat een heel groot deel overweegt te stoppen.

[0:15:12] De uitstroom uit de zorg is enorm. Honderd achtentwintigduizend mensen per jaar. Daar staat een hogere instroom tegenover natuurlijk maar netto kun je toch niet anders vaststellen dan dat er wel heel veel mensen de sector verlaten. Mensen gaan weg door marktwerking door concurrentie, door de regeldruk, door de werkdruk door tekort aan collega's en dat zijn voor een groot deel wel problemen die hier ook op te lossen zijn.

[0:15:34] Maar wat zegt het kabinet vervolgens nee. De ziekenhuizen die te maken hebben met corona en niet te maken hebben met inhaal zorg een tandje erbij zegt minister kuipers dan een tandje erbij.

[0:15:43] Wat er wordt gezegd tegen de huisartsen ga en een zorg akkoord maar afspraken maken maar dat zorgakkoord. Daar heb je het weer. Daar hangt wel een bezuiniging van anderhalf miljard euro aan vast. En wat wij ook van die partijen aan tafel horen is van ja dat is wel een soort van zwaard van damocles. Want het is heel lastig. Afspraken maken over betere zorg als het uitgangspunt is dat het voor het kabinet heel veel geld moet opleveren.

[0:16:07] Mevrouw de haan zei het al. De huisartsen stonden hier op het op het op het podium op het malieveld afgelopen vrijdag met duizenden was prachtig bijeenkomst, maar ook zij die voelen dat zij in de steek worden gelaten door dit kabinet ook als het gaat om het organiseren van minder bureaucratie, het schrappen van regels, ook als het gaat om het verkleinen van de praktijken meer tijd per consult. Dat is wat zij nodig hebben. Dat is wat zijn vragen en dat is wat zij niet krijgen

[0:16:34] en dan moet de minister vervolgens natuurlijk niet raar opkijken dat steeds meer mensen de zorg verlaten en dat die tekorten groter worden misschien meest exemplarische is nog wel

[0:16:42] de discussie over de verpleeghuiszorg. De plannen die de minister afgelopen maandag heeft gepresenteerd dat je zegt tegen mensen die werken in de verpleeghuizen. U bent nu nog met twee zorgverleners op acht bewoners.

[0:16:53] Maar we gaan die norm gewoon schrappen en we maken daar nog een beetje minder van. En u gehad met minder personeel meer ouderen verzorgen. Wat denkt die minister dat dat doet met het werkplezier en ouderenzorg. Wat denkt de minister dat dat doet met de werkdruk in de ouderenzorg of gaat een ipad dat allemaal overnemen ofzo.

[0:17:10] Dit is toch precies het hele probleem dat als jij gaat bezuinigen

[0:17:14] op de inzet van personeel gaat de werkdruk omhoog gaan meer mensen de de sector verlaten. Dus de minister die creëert haar eigen tekorten

[0:17:21] en om dan te denken dat dat en de buurt allemaal wel opgelost kan worden. Want dat is het verhaal. Het moet allemaal zelf. Het moet allemaal thuis en moet zoveel mogelijk digitaal. Dat is precies wat mensen niet willen. Mensen willen namelijk samen in de buurt en met menselijk contact.

[0:17:38] Hoe.

[0:17:40] Gaat de ouderenzorg effectiever worden als zorgverleners op een fietsje door de wijk moeten

[0:17:45] langs mensen en plaats van dat mensen op een gezellige manier ouderen bij elkaar kunnen wonen. Dat is toch een veel niet alleen een veel gezelliger manier om oud te worden, maar ook een veel effectievere manier om de zorg te organiseren. Dus ik begrijp helemaal niet wat de minister daar aan het doen is het is ook een een aanfluiting. Echt een schande dat op deze manier het manifest van carin gaemers hugo borst

[0:18:05] op deze manier terzijde wordt geschoven. De sp heeft destijds de renske leijten een motie ingediend waarmee die twee miljard ruim twee miljard beschikbaar is gekomen voor de zorg en die we nu met een pennenstreek opzij gezet en het is een grove schande. Voorzitter, dat dat gebeurt vooral ook omdat al die mensen die werkende ouderenzorg weten dat uiteindelijk zij de prijs gaan betalen met de ouderen voor deze maatregel.

[0:18:25] Voorzitter, wij hebben gisteren een manifest gehad van verschillende organisaties, van werkgevers en werknemers van het vrij uniek. Dat zijn er zo veel hier tegelijk een petitie een manifest aankwamen bieden en zij zeggen ook

[0:18:37] salaris lonen.

[0:18:39] Dat is niet alles. Het is niet zaligmakend. Maar het is wel cruciaal als je ziet dat de salarissen in de zorg op dit moment tien procent achterlopen op vergelijkbare banen en in de marktsector. Dan

[0:18:50] zie je dus dat het voor embryo s veel aantrekkelijker is om in een andere sector te gaan werken en mij verbaast het ook eerlijk gezegd, voorzitter, dat de grootste marktaandeel ook in deze zaal altijd zeggen dat de markt. Het moet oplossen. Maar als het om vraag en aanbod gaat van zorgverleners dan hoeven de lonen blijkbaar helemaal niet omhoog om meer mensen aan te trekken. Sterker nog, dan zegt de minister gewoon ja. Nee, we moeten ons daarbij neerleggen. Het is niet anders. We streven stevenen af op een enorm tekort. Blijkbaar wordt dan het hele idee van vraag aanbod en prijsvorming weer losgelaten.

[0:19:20] Zijn er dan nog geen andere oplossing. Ja die zijn er heel veel en die hebben hier natuurlijk ook heel vaak besproken. Wij kunnen veel meer doen om mensen die nu de sector verlaten vast te houden. Heel veel zorgverleners willen meer uren maken maar ze doen dat niet omdat ze de toeslagen verliezen. Mevrouw agema maakt dat terecht altijd een een punt van daar kan de minister wat aan doen. De minister kan ook de wat aan doen dat werkgevers veel meer gedwongen worden om mensen die meer willen werken om meer te laten werken.

[0:19:45] Kun je opsturen doet de minister allemaal niet. We kunnen ook de regeldruk verlagen. We kunnen ook de marktwerking terug dringen. We hebben hier een discussie gehad over de mededingingswet in de eerste lijn wil het kabinet ook niks aan doen.

[0:19:57] Voorzitter, ik was op vijf en halve minuut of zes zo nauw bij. Ik had het naar beneden afgerond.

[0:20:06] Uiteindelijk gaat het om met voorzitter dat we de zorg aantrekkelijk maken en dat betekent ook naar het stelsel kijken. Ik ga dat hier toch maar weer zeggen. Extra met ons ook aan bij de vragen van mevrouw van den berg over artsen, maatschappij en gezondheid. Dat gaat namelijk over preventie over het voorkomen van zorgkosten ga daar nou eens naar kijken gaan naar die onderliggende oorzaken kijken waarom mensen niet meer blijven werken en in de zorg en daar ligt natuurlijk ook de oplossing om mensen te overtuigen om dat mooie werk te blijven doen. Dagvoorzitter.

[0:20:32] Dank u wel. Meneer henk geef recht voor mevrouw paulus naar namens d zesenzestig.

[0:20:38] Dankuwel. Voorzitter, voorzitter, in juni werd dit witboek aan mij overhandigd. En als de minister nog niet heeft, heb ik nog een extra exemplaar vol met prachtige verhalen over het werken in de zorg. Want voorzitter, veel van mijn oud-collega's werken elke dag met passie en professionaliteit. En toch gaat het daar heel weinig over in de media in het publieke debat

[0:20:59] en daarom wil ik hier nu wel bij stilstaan, stilstaan bij het mooie en belangrijke werk dat huisartsen verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten en alle andere dagelijks in de zorg doen voor onze gezondheid en daar zijn ze vaak zelf veel te bescheiden over want dat hoort toch bij een werk en ja het is werk, maar het is wel heel bijzonder

[0:21:19] en voorzitter, een aantal collega's hebben er al aan gerefereerd. Afgelopen vrijdag stonden er veel huisartsen op het malieveld. Want ook zij doen heel bijzonder werk

[0:21:27] en zij stonden daar omdat zij ook passie voelen voor hun beroep en ik vind dat wij als politiek, maar ook als samenleving er alles aan moeten doen om hen te helpen hun beroep goed uit te kunnen voeren.

[0:21:36] De huisartsen zijn het kloppende hart van onze zorg.

[0:21:39] En zoals we met het regeerakkoord voor meer tijd voor huisartsen hebben gezorgd. Een grote wens van mijn partij zou moeten we als samenleving vaker bedenken. Moet ik hiervoor nu echt de huisarts bellen of kan het ook gewoon even wachten

[0:21:52] en voorzitter, ik ben niet voor niks uitgebreid begonnen met de mensen in de zorg. Want we d zesenzestig betreft, moeten niet de mensen, maar juist de organisatie van de zorg beter om deze voor iedereen toegankelijk te houden, maar vooral ook een fijne sector te laten zijn om te blijven werken en voorzitter, ik doe dan ook graag een aantal suggesties als het gaat om de organisatie van de zorg.

[0:22:11] Zo moeten wat ons betreft juist voor de toegankelijkheid en de fijne werkplek er echt nog grote stappen gezet worden op het gebruik van medische technologie in de zorg om zorg te voorkomen en om professionals te ontlasten. Ik denk aan polsbandjes die een val beweging detecteren het gebruik van algoritmes om zorgvraag te voorspellen of gewoon moderne piepers die alleen bij je eigen patiënte afgaan.

[0:22:32] Alleen voorzitter goede voorbeelden leiden zelden tot bredere inzet in de zorg. Hoe gaat de minister deze drempels voor opschaling wegnemen en daarin wat ons betreft ook een sturende rol pakken

[0:22:44] en voorzitter zorgprofessionals moeten wat ons betreft ook flexibeler ingezet kunnen worden. Want zorg hoeft niet altijd locatiegebonden te zijn.

[0:22:50] Veel ziekenhuiszorg kan ook thuis gegeven worden en specialisten kunnen ook bij huisartsen spreekuren draaien en we zouden niet alleen passende zorg moeten nastreven, maar ook populatie gebonden, zorg of integrale, zorg of netwerk zorg geef het naam maar laat professionals over de domeinen heen werken in bijvoorbeeld de oncologische zorg of zorg voor ouderen of chronisch zieken. Ik hoor graag hoe de minister hier tegenaan kijkt en hoe zij dit gaat bevorderen.

[0:23:15] En wat d zesenzestig betreft is goed personeelsbeleid. Allereerst de verantwoordelijkheid van de werkgever, zoals in elke sector.

[0:23:22] De werkgever moet doorgroei mogelijkheden bieden moet zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn

[0:23:27] en voorzitter, het rooster. Het systeem moet daarin niet leidend zijn. Dat zijn geen goede randvoorwaarden, want juist wanneer de medewerker kan en wil werken, moet dat mogelijk zijn, zodat mensen met plezier dit belangrijke werk kunnen blijven doen.

[0:23:40] Voorzitter, mijn collega refereerde er ook aan wat d zesenzestig betreft, is het stimuleren van fulltime werken dan ook echt een belangrijk aandachtspunt. Wat d zesenzestig betreft, moeten we serieus naar de fulltime bonus kijken. Maar de minister zegt dat dit niet kan vanwege de wet. Maar dan vraag ik de minister kunnen we dan gewoon de wet aanpassen. Graag een reactie

[0:23:58] en voorzitter, ook hier hebben we het vaak over gehad in deze commissie als het gaat om werkplezier. De administratieve druk in de zorg moet echt omlaag

[0:24:05] en ik wil de minister dan ook uitdagen tot ontdekken en door de bril van de zorgprofessional te kijken. Ik heb vorige week met veel huisartsen gesproken en ze ook bezocht, net als mijn collega's en ook nu zag ik weer dat zij een heel groot deel van hun tijd kwijt zijn aan administratie,

[0:24:19] lijstjes, briefjes aanvraag formulieren en in die tijd kunnen zij geen patiënte zien.

[0:24:25] Voorzitter, wellicht kent u het begrip schermtijd? Mijn kinderen namelijk wel

[0:24:29] na twee uur gaat het internet er bij ons thuis gewoon af.

[0:24:33] Overdag en dat kan niet altijd op veel enthousiasme rekenen bij mij thuis, maar kan wellicht wel de nodige stok achter de achter de deur zijn voor de zorg

[0:24:43] want kunnen we in de zorg en we moeten zeker oppassen met van alles nog wat verzinnen. Maar ik doe een suggestie kunnen we in de zorg geen richtlijn schermtijd instellen, waarbij de administratieve lasten beperkt blijven tot een x percentage tijd op een dag voor elke nieuwe scherm taak die erbij komt, moeten een andere.

[0:24:59] De scherm zaak af.

[0:25:01] Graag reactie van de minister.

[0:25:03] Voorzitter en paulusma,

[0:25:04] Vrij van manier van de strijd.

[0:25:07] Mevrouw paulusma op dat laatste idee ook dat het gemonitord wordt hoeveel gevallen het lukt in uw geval het niet lukt. En hoeveel mensen nu. Dat werkt die schermtijd beperking dan ook invulling gaan geven.

[0:25:22] Juiste vraag helder van de cijfers mij.

[0:25:26] Camera paulus had een concreet idee over schermtijd beperking.

[0:25:30] Maar dan wil je weten hoe het werkt

[0:25:32] en of het werkt of dit inderdaad een goed middel is. En dan moet je toch weer bijhouden. Hoe het gaat met die schermtijd beperking. Dat is hoe vaak weer paar concrete plannen en acties gaan

[0:25:43] en daar zijn de mensen die dat weer extra positieve last te hebben van om te kijken hoe het werkt met de schermtijd beperking.

[0:25:51] Mevrouw pauze,

[0:25:52] De voorzitter, laten we dat vooral niet doen. Dat doe ik trouwens ook niet uit is uit. Dus laten we dat in de zorg ook doen en het is ook een oproep aan

[0:26:01] werkgevers, want een deel van de administratieve lasten komt zeker van ons maar een deel komt ook van organisaties zelf. Dus hou op met

[0:26:08] je werknemers continu dingen laten invullen omdat je zelf graag een nieuw label wil of dat je jezelf graag aan iets mee wilt doen of omdat je jezelf wilt controleren of werknemers wel de goede dingen doen heb vertrouwen en ik heb ook vertrouwen in schermtijd uiterst uit. Dus laten we vooral niet daar nog meer controle opzetten. Dus als u dat bedoelt, ben ik het volledig met u eens of met meneer van der staaij eens file. Voorzitter excuses.

[0:26:29] Meneer van de scheiden.

[0:26:29] Voorzitter, het gaat mij om nat omdat we dat we heel veel ideeën hier ook vaak genereren die in de praktijk dan ook weer vragen om acties om in de gaten houden om hoe werkt het nu die toch ook weer die onbedoeld die lastendruk verminderen. Vandaar dat ik even die vragen.

[0:26:44] Daarover stel.

[0:26:46] Je hebt jarenlang voorzitter, en daarom zei ik ook in de inleiding op dit voorbeeld. We moeten vooral niet heel veel dingen hier zelf verzinnen. Maar soms moeten we ook buiten de lijnen kleuren en ik doe een suggestie aan de minister.

[0:26:58] De heer mevrouw paulus, mij ook nog een vraag van meneer,

[0:27:02] Dank u. Voorzitter, simon op dit onderwerp door kort door te gaan. Volgens mij is d zesenzestig een voorstander van in het algemeen digitalisering van de zorg. Maar corrigeer me als je dat verkeerd ziet er maar heel concrete vraag. Minister helder heeft als voorbeeld genoemd in een interview van nou misschien moeten we sensoren gaan plaatsen incontinentie luis is dat dan iets waar deze zestig wil zeggen.

[0:27:21] Dat is handig. Dan moeten we gaan doen.

[0:27:25] Mevrouw paulusma,

[0:27:28] Voorzitter, wat d zesenzestig betreft, gaan wij alles op alles zetten om het werk van professionals te ontlasten, maar ook om het werk van professionals plezieriger te maken en daarbij is digitalisering en sensor technologie een hele goede stap en dat is helemaal niet om de zorg onpersoonlijker te maken. Dat is heel vaak ook nog weet ik uit mijn eigen ervaring. Om de zorg juist beter te maken. Want je bent hierdoor bij iemand die valt in plaats van dat je continu controleert of iemand al gevallen is, kan je iemand rustig laten slapen in plaats van dat je dat continu controleert dus technologie moet voor ons wat ons betreft gewoon het werk plezieriger maken zoals dat

[0:28:05] ik weet niet of dat antwoord op uw vraag is maar dat is wat ons betreft de hoofdzaak.

[0:28:09] Meneer voornamelijk korte vervolgvraag. Dus dus inderdaad als want het gaat me even om dit voorbeeld. Stel dat het handig zou zijn dat mensen het graag zouden de zorgverleners graag zouden willen, want dit concreet of op. Daar gaat het om sensoren incontinentie luis is niet iets waarvan ze zeggen dat is iets wat we toch niet zouden moeten willen doen. Dat houdt u open die optie. Dat zie ik dat goede begonnen we elkaar begrijpen.

[0:28:30] Mevrouw,

[0:28:31] Voorzitter, ik denk dat meneer verhoudingen weer op zoek is naar content voor een prachtig filmpje over wat ik van incontinentiemateriaal vind. Wat voor ons belangrijk is is dat technologie een bijdrage kan leveren aan het werkende zorg en het plezieriger maken van het werk van een heleboel professionals.

[0:28:46] Gaat u verder? O? Nee, je een vraag van mevrouw agema?

[0:28:49] Dank u wel. Voorzitter, meneer van houwelingen raakt hierin een daad van een gevoelige snaar want ik ben er ook heel erg verbolgen over dat onze minister dat zelf aangeeft als een optie die zij wel ziet zitten sensoren in luiers oud-kamerlid elkaar en geheel branche voor ons. Die kwam ook uit de zorgen. Net als u en zij heeft me ooit beeldend verteld hoe dat dan op de werkvloer gaat

[0:29:10] en zij vertelde mij dat bij een bejaarde dame de rok omhoog getrokken werd er aan de

[0:29:17] luier werd gevoeld. Er werd gezegd dat kan nog wel wat meer bij het belletjes nog niet aangegaan afgegaan kan toch niet zo zijn dat d zesenzestig de minister haar gang laat gaan dat straks onze hoogbejaarde luiers zitten die pas worden vervangen als het belletje afgaat.

[0:29:33] Mevrouw polissen, voorzitter,

[0:29:35] Mijn vraag, maar het voorbeeld wat u noemt. Zo moet het niet. En ik denk dat een heleboel professionals dat zelf ook niet willen omdat ze elke dag met liefde. Dit werk uitoefenen. En wat mij betreft ook in reactie op meneer verhoudingen sensor technologie moet het werk van professionals makkelijker maken en dat heeft niks te maken met het vak

[0:29:56] met het voorbeeld wat u net noemde. Want daar moeten we of wat. Mevrouw agema net noemde. Daar moeten we zeker niet naar toe. Maar als het een bijdrage kan leveren aan het omlaag brengen van werkdruk wil ik daar zeker naar kijken.

[0:30:08] Ja, mevrouw. Maar ik denk dat als ik u heel even van tevoren en van bij het begin van dit debat. U kwam wat later binnen heb ik gezegd dat in verband met de tijd we heel streng zijn op internet.

[0:30:18] Dus ik ga eens goed. Maar ik loop met een knapen waar de is gaat de minister de sensoren op de geen worden als een optie ziet. Voorzitter, want het gaat juist om die zorgmedewerkers die die te weinig collega's hebben ze hebben gewoonweg te weinig collega's op een normale manier in ieder geval bij de de onze alleroudste hoeft niet eens incontinent zijn ze een normale toilet gang te bieden.

[0:30:43] Daar begint het al mee.

[0:30:45] Er zijn te weinig mensen om in een verpleeghuis een normale toilet gang

[0:30:50] te organiseren en dan komen er sensoren en luiers die soms wel achtenveertig uur meegaan en mensen achtenveertig uur in een ontlasting en urine moeten zetten totdat er een belletje afgaat

[0:31:01] en ik zag zo graag van d zesenzestig willen horen. Dat gaat niet gebeuren.

[0:31:06] Vooral preventie weet ik veel wat prima maar sensoren aan luiers. Dat gaat niet gebeuren.

[0:31:13] Dank u, mevrouw paulusma.

[0:31:16] Ja meneer, voorzitter, het is altijd heel lastig want elk voorbeeld is natuurlijk een heel schrijnend voorbeeld. En waar d zesenzestig voor staat, is goede zorg, maar ook in het reële besef dat het niet kan met het personeel wat daarvoor nodig is. Dus zullen we op zoek moeten naar oplossingen die goede zorg bewerkstelligen, maar ook de werkdruk van professionals in de zorg ontlasten.

[0:31:41] Meneer. Je hebt nu mijn vraag. Maar sorry dat ik dan toch drie. Maar twee en dan drie voor de minister straal.

[0:31:47] Vul uw stem.

[0:31:49] Het spijt me. Ik had ook maar als het goed gaat om komen. Ik komt er vast meer gelegenheid meneer henk.

[0:31:57] Dagvoorzitter, omdat uiteindelijk dit natuurlijk wel de crux is volgens mij is de niemand

[0:32:01] in deze zaal niet tegen de inzet van van technologie in in de zorg. Zolang dat inderdaad mensen zelf en het personeel kan kan ondersteunen, maar het voorbeeld van dat incontinentiemateriaal met sensoren is wel een interessant voorbeeld omdat je dat op twee manieren kan gebruiken. Je kunt het gebruiken als hij er gaat een belletje af man meteen verschonen. Zo kunt gebruiken dan zou je zeggen. Dan heeft het een positief effect

[0:32:27] werkt het niet per se werkdruk verlagen, maar wel een heel positief effect voor de mensen die een dragen. De praktijk is inderdaad zoals wat mevrouw agema heeft gezegd. In het verleden zijn ze gebruikt om ze af te toppen dat het balletje pas afgaat op het moment dat het helemaal vol is en iemand ze dus inderdaad urenlang

[0:32:46] echt veel te lang in de eigen ontlasting zit en als dat en dat is natuurlijk ook het probleem, want de minister heeft veroorzaakt door dit soort voorstellen te brengen in een context van bezuinigingen, namelijk een bezuiniging op de inzet van personeel. Dus je haalt geld weg bij de inzet van personeel. De personeelslid om die kan wel omlaag en dan gaan we met dit soort technologie werken om de problemen op te lossen en dat is precies de het wantrouwen dat gevoed wordt omdat je

[0:33:10] daarmee. Dus creëert het gevoel van ja, we gaan dus minder mensen inzetten en dan sensoren gebruiken precies

[0:33:18] om mensen zolang mogelijk een luier te laten dragen die ze eigenlijk niet meer aan moeten hebben en ik vind dat de mijn doet ook pijn en dan denk ik als je dat als je voor die sensoren bent koppel het dan niet aan een bezuinigingen op personeel en ik wil mevrouw paulusma vragen of zij dat ondersteunt en of dan ook niet zo moet zijn dat als je met dit soort voorstellen komt dat je dat dan niet moet koppelen aan een bezuiniging

[0:33:37] op het personeel. Mevrouw paulus.

[0:33:40] Jij dagvoorzitter. Volgens mij hoorde ik meerdere vragen de is geen bezuiniging op het personeel. Maar daar gaan wij het niet over eens worden.

[0:33:49] Milieu,

[0:33:50] Nee. Wat er gebeurd was.

[0:33:53] Laat ik het anders stellen de gaten?

[0:33:56] Ja. Dagvoorzitter. We gaan het niet eens worden in deze discussie over personeel

[0:34:02] is er bezuinigd? Ja of nee het personeel wat er nodig was in de vorige doelstellingen is er niet gaat er ook niet komen. Dus moeten we toe naar andere oplossingen. Om ervoor te zorgen dat de mensen die dit werk wel elke dag doen het nog langer volhouden en een sensor moet wat d zesenzestig betreft meer hijink en nooit voor zorgen dat iemand uren in de ontlasting zit als je gaat werken met een sensor moeten die sensor er juist voor zorgen dat je niet uren in de ontlasting zit.

[0:34:28] Voorzitter punt van orde. De minister heeft afgelopen maandag zelf gesproken van een bezuiniging op de ouderenzorg op de inzet van die van personeel onder het kwaliteitskader. Dus dat heeft ze zichzelf op televisie een maandag.

[0:34:39] Dit is geen punt van orde.

[0:34:42] Correctie,

[0:34:45] Ik stel voor dat mevrouw paulusma verder gaat.

[0:34:47] Voor hoelang nog

[0:34:50] voorzitter en een laatste suggestie als het gaat om het werkplezier, scholing en opleiding spelen daar een cruciale rol in, maar ook in de transitie naar zorg op de juiste plek. En wat mij betreft moeten professionals altijd in staat worden gesteld om zich verder te ontwikkelen, maar we lijden nog steeds heel veel professionals op met het idee van moeten behandelen en genezen, terwijl het wat mij betreft veel meer moet gaan over het voorkomen van zorg over preventie. Hoe kijkt de minister hiertegenaan en vooral hoe gaat zij en met het veld voor zorgen dat we gaan opleiden voor het gezondheidssysteem van de toekomst voor het duurzame werkplezier

[0:35:22] en voorzitter, ik wil tot slot afsluiten met een medisch specialisten in loondienst voor mijn partij een belangrijk punt. Want wat ons betreft een essentiële stap in de transitie die we moeten maken naar passende zorg zonder perverse prikkels en voorzitter naast passende zorg zelfs voor ons ook de governance in de zorg zwaar. De arts heeft geen andere plekken in het systeem dan een andere beroepsgroepen die zich net zo hard en professioneel inzet voor onze gezondheid

[0:35:45] medisch specialisten kunnen wat ons betreft echt niet meer. Een medisch specialistische bedrijven kunnen wat ons betreft echt niet meer in deze tijd

[0:35:52] en voorzitter, in het coalitieakkoord staat dat de regelgeving gemaakt gaat worden en d zesenzestig wil dat die snelheid op komt, zodat deze regelgeving volgend jaar ook in de steigers staat graag een reactie van de minister

[0:36:02] een voorzitter. Tot slot wil ik afsluiten met nogmaals veel waardering voor wat mij betreft de mensen die werken in de mooiste sector van nederland. De zorg een plek waar je leven kunt redden heel technisch kunt werken. Het verschil kunt maken achter de voordeur. Dus zou je nog eens wat anders willen in je carrière. Ga je volgend jaar een studie kiezen overweegt de zorg. Het is prachtig en uitdagend werk en je zult er geen spijt van krijgen.

[0:36:23] Dankuwel, dankuwel, mevrouw paulus men nog een vraag van mevrouw van den berg.

[0:36:27] Voorzitter, dankuwel. Ik wil eerst even aansluiten bij de laatste woorden van mevrouw paulusma over de specialisten in loondienst. Maar daar had ik zelf ook al vragen over gesteld. Mevrouw paulusma die zegt terecht. We moeten veel meer toe naar het voorkomen van van zorg is mevrouw paulusma met het cda eens dat je dan ook de de opleidingen zelf zou moeten aanpassen en dat bijvoorbeeld de vraag die ik de minister stelde ook de petitie die we gisteren van de koepel artsen, maatschappij en gezondheid hebben gehad

[0:36:55] en ook wat de jonge geneeskundestudent naar voren brengt dat er dus omdat de organisatie van de opleiding door de ziekenhuizen is dat je automatisch een enorme focus krijgt op wat ik nam de witte jassen in plaats van het traject van de preventie. En hoe kunnen we het?

[0:37:13] Mevrouw paulus?

[0:37:15] Dagvoorzitter. Ik kan mijn spreektekst herhalen. Maar ik heb exact dat benoemd waar u net om vraagt.

[0:37:23] Ik zou bijna dit doen.

[0:37:28] Meneer de neef namens de vvd.

[0:37:31] Dank u. Voorzitter.

[0:37:32] Voorzitter, ik vervang vandaag mijn zeer gewaardeerde collega's jacqueline van de die helaas met krona thuis zit. Maar hier heel graag bij had willen zijn. Ik probeer dan zo goed mogelijk te vervangen en wens haar vanaf hier van harte beterschap. Dus als je kijkt zak alle goeds.

[0:37:46] Sterkte,

[0:37:48] Voorzitter, het is goed dat we vandaag over de arbeidsmarkt in de zorg spreken, want er spelen veel zaken op dit gebied.

[0:37:54] Vorige week nog voerden de huisartsen actie tegen onzinnige regels tegen excessieve bureaucratie.

[0:38:00] Mijn collega's jacqueline heeft meerdere petities in ontvangst mogen nemen en had ook de eer te mogen spreken op de grote huisartsen demonstratie op het malieveld afgelopen vrijdag. Voorzitter, zij bevlogen huisartsen en andere zorgmedewerkers ontmoet. Ik wilde mijn inbreng dan ook beginnen met het uitspreken van dank voor al het harde werk dat zij verrichten. Mijn inbreng van vandaag is dan ook gebaseerd op vertrouwen in en respect voor deze groep.

[0:38:23] Respect voor onze zorgmedewerkers begint met hen op een respectvolle en correcte manier behandelen agressie verbaal of fysiek hoort hier niet bij. Helaas hebben veel zorgmedewerkers hier wel regelmatig mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan families van patiënte die het niet eens zijn met een behandeling en in de emotie van het moment agressieve gedrag vertonen of mensen die tijdens de coronacrisis meerdere malen zorgmedewerkers op test en prikken locaties lastig vielen en intimideerde

[0:38:50] wat de vvd betreft is dit soort gedrag onacceptabel. Mensen die voor je zorgen moet je koesteren en al helemaal niet agressief bejegenen.

[0:38:58] Ik wil hier een groep een groep in het bijzonder uitlichten. De ambulance medewerkers.

[0:39:03] Net als politieagenten rukken zij uit om mensen te helpen in levensbedreigende en gevaarlijke situaties, maar in plaats van dan krijgen ze helaas vaak te maken met gewelddadige situaties.

[0:39:13] Dat is onverteerbaar en wij moeten daar vanuit dit huis structureel aandacht voor hebben, niet alleen bij incidenten

[0:39:20] symptomatisch voor de huidige onderbelichte aandacht hiervoor.

[0:39:26] Deze duurt een minuut. Dus

[0:39:40] in de tussentijd kan ik u mededelen dat om kwart voor elf. Als ik het goed heb. Een regeling is.

[0:39:46] Dus ik kan me voorstellen dat er sommigen van ons

[0:39:49] eventjes weg moeten.

[0:39:53] Ik stel voor om gewoon het als dat mogelijk is het debat door te laten gaan.

[0:39:58] Tenzij ik er bezwaar tegen zie mee

[0:40:03] heb ik die een minuut van de ook nog gebruik gemaakt om dit mede te delen.

[0:40:23] Dank u.

[0:40:25] Symptomatisch voor de huidige onderbelichte aandacht. Hiervoor is dat er een taskforce. Onze hulpverlener veilig is. Waar ambulancemedewerkers niet in vertegenwoordigd zijn. Hoe kan dit vraag ik de minister is hij bereid zich in te zetten om ervoor te zorgen dat ambulancemedewerkers een plaats krijgen in deze taskforce.

[0:40:41] En hoe zet zij in algemene zin zich in om geweld tegen zorgmedewerkers te voorkomen.

[0:40:46] Voorzitter, de uitdaging van het moment in de zorg is natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt en de daaruit volgende personeelstekorten. We moeten alle zeilen bijzetten om voldoende mensen te vinden. Daarnaast moeten we ook creatieve denken over hoe we over hoe we onze zorg efficiënter kunnen inrichten.

[0:41:02] Seh artsen kunnen bijvoorbeeld de zorg in de acute keten effectiever stroomlijnen een arts die specifiek is opgeleid voor de spoedeisende hulp kan ervoor zorgen dat patiënten sneller en passender worden geholpen, waardoor het aantal doorverwijzingen drastisch verminderd

[0:41:16] is. De minister daarom bereid om de seh arts te herkennen als medisch specialisme en wat is de stand van zaken met betrekking tot het traject om deze artsen als zodanig te herkennen.

[0:41:26] Naast het efficiënter inrichten van de zorg zullen we ook meer vertrouwen moeten hebben in de mensen op de werkvloer. Kijk bijvoorbeeld goed naar de eerder opgedane ervaringen als mensen willen instromen in de zorg, zodat zij niet weer een hele opleiding hoeven te volgen en maak nou eens vaart met de taak herschikking in de zorg. Mijn fractie heeft soms het gevoel zonder daarbij namen en rugnummers te noemen dat het veld niet heel happig is op die taken herschikking. Hoe komt dit. En hoe nemen we deze barrières in het veld weg vraagt de minister

[0:41:51] in welke sectoren in de zorg. Acht zij taken schikking zelf het meest kansrijk.

[0:41:56] Wij denken bijvoorbeeld aan de forensische geneeskunde of aan de mondzorg kan zij zich hierin vinden en welke inzet wordt daar op dit moment voor op gepleegd.

[0:42:04] Tot slot is het ook van levensbelang dat arbeidsbesparende innovaties en weg kunnen vinden naar de werkvloer in de hoofdlijnenbrief stelde de minister al voor om drempels voor bekostiging en contractering van de arbeidsbesparende innovaties weg te halen.

[0:42:18] Die is mijn fractie het mee eens. De vvd is bijvoorbeeld een voorstander van om een landelijke standaard voor de evaluatie van arbeidsbesparende zorg innovaties te ontwikkelen, zodat deze kan worden gebruikt bij de zorg contractering is de minister bereid hieraan hiermee aan de slag te gaan

[0:42:32] en is de minister. Daarnaast bereid de rol van de toezichthouders te verstevigen door aan de slag te gaan met heldere criteria voor de toelating van nieuwe innovaties en het doorontwikkelen van innovaties in de praktijk

[0:42:44] en op welke manier kan effectieve medicijngebruik. Volgens de minister bijdragen aan het verlagen van het personeelstekort. En hoe zal ze dit willen stimuleren?

[0:42:52] Daarnaast gaat het opschalen van bewezen effectieve innovaties nog moeizaam is een overkoepelende lange termijn strategie voor nodig. En hoe gaat de minister hier samen met de zorgverzekeraars de regie inpakken en creëren we samenhang in het geheel.

[0:43:06] Voorzitter ik rond af. Ik wens de minister heel veel succes met de opgave om goede veilige en liefdevolle zorg ook in de toekomst te garanderen. Een forse klus en zoals u weet

[0:43:16] is mijn collega van de een begenadigd dichter en daarom zou ik vandaag over de ronde met de uitspraak van de onze. Deze week ontvallen dichter remco campert. Als je niet uitkijkt, blijf je je leven lang voorbereiden. Kortom, aan de slag en veel succes.

[0:43:30] Dankuwel. Meneer neefje, u heeft twee vragen van mevrouw bicker en mevrouw paulusma eerst mevrouw.

[0:43:36] Voorzitter, dankuwel en allereerst sluit ik natuurlijk aan bij de wetenschapsmensen voor collega van de heel wat ze heeft een uitstekende vervanger, maar we missen haar allemaal. Dus we hopen dat ze snel weer gezond in ons midden is. Heer neef voorzitter legt namens de vvd zeer de nadruk op wat er beter kan aan informatisering aan technologie en vraagt ook om een landelijke strategie en sluit daarna af met een mooie zin over dat je niet moet blijven voorbereiden. Dus en ik kan allebei onderschrijven tegelijkertijd en dan komt mijn vraag. Voorzitter, zou ik het dan juist zo van waarde vinden dat je ook regionaal samen op dingen in kan zetten. Zorg in instellingen dat je die vernieuwing samen kan doen dat je ook die ict vernieuwing met elkaar kan oppakken en ik zie daar nog veel belemmeringen wilde eerder heeft met mijn nadenken en vooral richting de minister zullen wij aangeven dat het belangrijk is dat zorginstellingen veel meer regionaal in staat worden gesteld om vernieuwingen door te voeren, om juist op dat punt ook de opleidingen gezamenlijk te verbeteren, kunnen wij daarin samen optrekken.

[0:44:37] Meneer neef,

[0:44:39] Dank u, voorzitter en dank, mevrouw voor deze vraag. Ja. Ik ben ook sowieso ook heel benieuwd hoe de minister hier tegenaan kijkt. Ik zou persoonlijk altijd denken dat als je samen kunt werken op juist op regionaal niveau, waar de lijnen kort zijn dat vreemd optrekken altijd een goed idee is dus optrekken in dit huis als in wij samen. Dat zie ik altijd zitten.

[0:45:03] Dankuwel, mevrouw paulusma.

[0:45:07] Dankuwel. Voorzitter, en ik ben ook blij om te horen dat de vvd zoveel belang hechten aan regionale samenwerking. Want ik denk echt dat daar het verschil gemaakt kan worden. Wat ik veel uit het veld hoor is wat wel heel belangrijk is voor die regen. Regionale samenwerking is dat we allemaal een beetje gelijk zijn in het veld en ik heb de minister gevraagd naar medisch specialisten in loondienst. En om daar ook wat tempel op te zetten. Dus ik ben benieuwd of de vvd die oproep dan ook deels.

[0:45:34] Meneer,

[0:45:37] Ik denk dat het sowieso kan ik kom zelf uit de jeugdzorg sector en in de kliniek waar ik werkte was er een een om een hele goede is. Je zou bijna zeggen voorwaarde om daar te werken, waardoor heel veel mensen daar ook wilde werken en ik denk dat als je dit soort voorbeelden in de praktijk ziet hoef je niet per se vanaf bovenaf een decreet op te leggen. Vooralsnog om te zeggen van alles moet en zal in loondienst. Maar het idee dat je een arbeidsmarkt zodanig aantrekkelijk maakt. Dat is dat ligt ook echt bij de werkgevers en ik zou daar de voorstellen ook graag van willen zien vanuit zowel het kabinet als ook samen met de werkgevers.

[0:46:11] Mevrouw paulus,

[0:46:12] Dagvoorzitter nog een vervolgvraag en ik kan me heel goed vinden in dat niet van bovenaf opleggen. Dat is vaak ook het grote bezwaar van uit het veld als het gaat om meest specialistische bedrijven die hebben juist een hele sterke rol van bovenaf is meneer de neef van niet met mij eens dat we daar dus wat aan moeten doen als we het niet van bovenaf op zouden moeten leggen en dat gelijke speelveld in de zorg moeten creëren.

[0:46:33] Meneer neef.

[0:46:35] Dank u. Voorzitter. Nee, ik zou in eerste instantie toch echt willen kijken hoe we dit vanuit de werkgevers gewoon zelf nu in combinatie met kabinet ervoor dat werkveld aantrekkelijker kunnen maken, zoals het zodat het. We hebben het hier de deed het over hoe maken we deze wereld aantrekkelijker voor zorgpersoneel. Dat moet vanaf de werkvloer zelf komen. Dus ik zou daar de voorstellen ook van af willen wachten vanuit het kabinet van de reactie van de minister hierop.

[0:46:58] Dank u wel, mevrouw van de berg.

[0:47:00] Voorzitter van ik sta een beetje aan op het antwoord van meneer de neef naar mevrouw paulusma over de de medisch specialisten neef was ik heel blij mee met cda pleit voor erkenning van de spoedeisende hulp arts. Wat is nu het punt de spoedeisende hulp arts. Die is dan geen medisch specialist en hij kan wel een dbc openen. Maar hij mag geen factuur sturen. Dus heeft altijd een neuroloog of cardioloog of een ander iemand nodig om die factuur te kunnen sturen.

[0:47:29] Dat vind ik een beetje in tegenstrijd staan als meneer lee van de andere kant zegt van ja maar je zou dus

[0:47:37] die aan de ene kant pleit voor de erkenning voor deze beroepsgroep naar taak herschikking dat je moet kijken, terwijl de andere kant zitten met een beroepsgroep die nu dus, zoals mevrouw paulusma ook aangaf toch een hele bijzondere aparte positie heeft en waarom moet een groep een andere positie hebben dan alle andere beroepsgroepen in een ziekenhuis.

[0:47:58] Nee,

[0:48:00] Ik denk ik.

[0:48:01] Dat is mij op dit moment heel even onduidelijk wat precies de vraag is maar als ik het goed begrijp,

[0:48:07] kan ik me voorstellen dat hij zegt van ja, er mag geen verschil zijn tussen inderdaad dat geheel. Ik ben in ieder geval wel een groot voorstander van van taak herschikking. Mijn fractie heeft daar in het verleden ook voorstellen gedaan en uiteindelijk gewoon het aantrekkelijk maken van de werkvloer in deze daar ligt wat ons betreft nu gewoon de de nadruk op en dat hoeft niet meteen met met hele grote structuurwijzigingen van bovenaf. Maar het liefst vanaf de werkvloer zelf.

[0:48:34] Ik had beloofd om te helpen als je geen antwoord krijgt op de vraag en ik heb het vermoeden dat u geen antwoord krijgt op de vraag

[0:48:40] misschien alsnog kort even de vraag kan toelichten.

[0:48:43] Ik zie een in consistentie tussen aan de ene kant het pleidooi om de spoedeisende hulp arts te erkennen als medisch specialist waar ook van harte voor zijn en om aan taak herschikking te doen waar de wd eerder heeft gepleit dan aan de andere kant. Als we het hebben over het onderwerp van medisch specialisten in loondienst dat beneden neef bijzonder terughoudend is. Terwijl mevrouw paulusma het het mooi samenvatten van iedere beroepsgroep moet op dezelfde manier zeggenschap hebben in een ziekenhuis en daar moeten we geen uitzonderingen voor maken.

[0:49:17] Meneer. U heeft knikken dienst. Die begrijpt.

[0:49:20] Net een voorzitter. En dan blijf ik gewoon bij mijn aanvankelijke antwoord dat ik vind dat het aantrekkelijk maken van de van het werk in de zorg een onderdeel is vanuit werkgevers zelf en en specialisten in loondienst daar dat het is aan werkgevers zelf om het aantrekkelijk te maken voor zorgpersoneel.

[0:49:42] U kreeg geen ander antwoord denk ik. Meneer. Hartelijk dank voor uw bijdrage die u deed namens mijn vrouw van heel ik voeg daar nog aan toe dat mevrouw ellemeet zich ook heeft afgesteld vanwege ziekte dus ook de beterschap wensen neem ik namens u allen aan haar.

[0:49:58] Daar geef ik graag het woord. Meneer van der staaij namens de sgp.

[0:50:03] Dankuwel. Voorzitter

[0:50:04] voorzitter, ik moest nog even nadenken over het mooie citaat van

[0:50:10] remco campert. Als je niet uitkijkt, blijf je je leven lang voorbereiden. Misschien is dat wel een mooi motto voor dit debat, want het viel mij op. Het is best. We hebben al best wel heel wat debatten gehad over de arbeidsmarkt problematiek in de zorg eigenlijk al jaren geleden is dat zijn de voorbereidingen zeg maar gestart voor de aanpak van de problematiek.

[0:50:30] We hebben eigenlijk ook heel wat rapporten en onderzoeken. De minister heeft er ook naar verwezen.

[0:50:36] De onderzoeker van de serre, de wrr,

[0:50:39] de chief risk officer. De commissie werken in de zorg,

[0:50:43] de taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners.

[0:50:50] Kortom, ontzettend veel weten we al

[0:50:53] ontzettend veel voorbereidingen zijn al getroffen

[0:50:57] en misschien is dan ook wel heel nuttig om te zeggen. Juist vanuit dat risico dat als je niet uitkijkt je leven lang blijf voorbereiden dat heel voorzichtig zijn met allemaal nieuwe onderzoeken te gaan doen want nieuwe onderzoeken kunnen altijd weer een reden zijn om te zeggen van we gaan nog even niet in actie komen, maar moeten nog even dat nieuwe onder en je weet nooit alles zeg maar. Dus ik zou zeggen willen we verder komen dan is echt het motto om heel kritisch te zijn op nog meer nieuwe onderzoeken die eigenlijk acties in de weg kunnen staan

[0:51:27] en ik kon er in de loop van mijn betoog nog op op terug.

[0:51:31] We zijn het in ieder geval eens over de urgentie van het het personeelstekort in de zorg aanpakken. De minister schrijft dat ook nog weer eens terecht in haar brief. Als we nu niets doen, dan loopt het risico dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg wordt uitgehold. Dit jaar zijn er ongeveer vijftigduizend vacatures over tien jaar al ongeveer honderd dertigduizend.

[0:51:52] Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd als ik ook weer deze stapel brieven en rapporten op me laten inwerken en er zitten veel goede acties en plannen in wat onze fractie betreft ook. Maar waar ziet de minister nu eigenlijk vooral de rol voor zichzelf. En wat heeft nu prioriteit in het doorpakken zeg maar van al die acties die in gang zijn gezet en wat er allemaal loopt.

[0:52:14] Ik zou het wel mooi vinden om nog even vanuit de de breien klinkt wat negatief manier voor de stapel brieven nog eens even te horen van wat wat zijn nu de punten waar de minister zegt van nou daar ga ik me nu echt voor inzetten om daar doorbraak te forceren. Om daar verder in te komen om daar op te focussen.

[0:52:33] Want die focus die mis je ook nog wel eens als je terecht. Dan kijkt naar wat er allemaal in gang wordt gezet en bijvoorbeeld ook schat onderhoud van zorgpersoneel, een taak van werkgevers om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Komt ook heel vaak terug. Iedereen heeft er een rol in en dat is altijd natuurlijk helemaal waar. Maar hoe zit dat nu met zo'n zo'n breed gedragen punt om het financieel aantrekkelijker te maken om als je meer uren maakt je onder de streep ook echt meer verdient.

[0:53:01] Dat is toch echt ook jaar ingewikkeld. Hoe pakken die belastingen die toeslagen ze allemaal uit. Maar is deze minister ook bereid om daar zelf aan te duwen en te trekken. Ook vanuit het belang van arbeidsmarkt in de zorg kabinet spreekt ook als andere departementen hiervoor in de benen moeten komen.

[0:53:17] Voorzitter, en

[0:53:19] we hebben het over de arbeidsmarkt in de zorg en welke knoppen je dan kan en moet draaien. Maar natuurlijk als je serieus in die materie verdiept. Loop je ook steeds tegenaan dat het problematiek breder is dat de vraag is hoe zie je eigenlijk die toekomst van de van de zorg. Hoe kan je nog meer op preventie inzetten. Hoe kan je op andere manieren via innovaties of via gezond leven bevorderen. Die vraag naar die formele zorg verminderen die formele zorg en die informele zorg beter op elkaar laten aansluiten. Kortom, dat komt er allemaal ook die bredere agenda die moeten steeds ook in het vizier houden en op andere debatten gaan we daar ook weer uitgebreid over spreken omdat dat ook natuurlijk die arbeidsmarkt problematiek zonder meer raakt. Wij willen ook nog nadrukkelijk aandacht vragen voor de regio's, de randen van het land in het bijzonder. Dat is personeels schaarste in de zorg nog meer en eerder wordt gevoeld. Dus wordt het ook betrokken bij de regionale aanpak waarvoor de minister kiest dan zo'n onderwerp waar de voorbereidingen echt wel een keer klaar zijn. Dat is op het terrein van die ontregelde zorg die overbodige regelgeving schrappen die die die zorgwerkers helpen om zorg te kunnen volgen dat ze niet eindeloos achter de computer moeten zitten in plaats van bij de patiënt zijn dat dat belijden we ook al jaren en zo gaat dat ook naar de mening van sgp fractie echter traag en zou ik ook de minister willen oproepen, kunnen we doorpakken als het gaat om bijvoorbeeld die inkoop en verantwoordingseisen uniformeren om daar de die niet nieuw onderzoek in te doen. Maar daar gewoon ook echt nu met urgentie en snelheid stappen te zetten of de regeldruk in het sociale domein komt een leer en onderzoekstraject dat moet leiden tot handvatten om regeldruk in de wmo te verminderen. Problemen zijn toch al lang bekend. Waarom wordt er hier ook niet door gepakt en wat ik de minister wel voor prijs is dat er geen hele administratie wordt opgetuigd om de voortgang van het ontregelen van de zorg te monitoren

[0:55:24] en moet wel oppassen met complimenten in dit debat als remco campert geciteerd wordt. Want die heeft ook gezegd dat in nederland een compliment vaak de de verpakking van een belediging vormt. Dus zo is het niet bedoeld. Heel goed om inderdaad het ontregelen van de zorg. Nou niet met allerlei monitoringprogramma te gaan volgen. Ik doe altijd bij dit debat is even verzorgd. Werk is appen of bellen van mercury. Wat in de praktijk zijn hele goede graadmeters om te zien of het echt werkt wat hier allemaal aangepakt wordt. Voorzitter, ik ga tot slot naar de opleidingen en even kijken plots weer in beeld. Dat gaat heel hard. Heel kort dan de vakschool noemt de serre. Waar blijft die in de plannen van de minister en moeten we de als het gaat om capaciteitsorgaan. Voor sommige zorgopleiding moet worden concrete aanbevelingen gedaan beter aan laten sluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt pot tekort aan specialisten ouderengeneeskunde hoe brengen we vraag en aanbod beter bij elkaar?

[0:56:26] Dankuwel dankuwel meneer van der staaij. En ik wil voorstellen om heel even te schorsen dat ik even de handen kan wassen.

[0:56:34] En dan gaan we over een minuutje verder.

[1:00:15] Ik heropen de vergadering had gewoon moeten zeggen dat ik naar de wc moest niet handen wassen, was het wat duidelijker geweest? Ik heropen de vergadering geef graag het woord en meneer van houwelingen namens forum voor democratie.

[1:00:27] Dank u. Voorzitter, de problemen op de arbeidsmarkt in de zorg zijn gigantisch even wat cijfers

[1:00:33] de het ziekteverzuim het de zolang het is al paar keer voor voorbij gekomen was vijf procent in tweeduizend vijftien is nu bijna zeven procent. En wat betekent dat met één komma drie miljoen mensen in de zorg werken dat de bijna honderd duizend mensen elke dag ziek thuis zitten bijna niet te bevatten. De uitstroom zou kunnen voorgekomen is heel erg toegenomen is ook een veeg teken bijna honderd, honderd tachtigduizend mensen in tweeduizend, eenentwintig, drieënveertig procent van de medewerkers in de zorg die verlaten zorg al na twee jaar en dat hoorde gisteren hebben de petitie dus vijftig procent van de huisartsen overweegt om te stoppen. Dus echt dramatische cijfers. Dus het is het is niet meer fijn om in de zorg te werken. Heel duidelijke de zorg zakt door zijn hoeven de zorg is ziek. Hoe kan die toch werk in de zorg is blijkbaar niet aantrekkelijk. Daar moet een reden voor zijn, is het misschien met loon kan wellicht beter, maar het is vooral denken wij de werkdruk. Dat is een groot probleem. Er zijn geen buffers meer. Alle ruimte is weggesaneerd onder het mom van efficiency. Iedereen moet op zijn tandvlees lopen. Er is geen tijd meer voor een praatje en de zorg wordt ook nog eens verder en verder uitgekleed onder andere door middel van digitalisering. Mensen met passie voor de zorg willen niet langer in de zorg werken en laat al die cijfers zien ze worden geregeerd door protocollen dat tijd schrijven door formulieren en ze zich moeten verantwoorden. Ze kunnen niet meer zelfstandig oordelen en snel handelen. Zulk een groot probleem voelt. Heb je een cathedra nodig dan vroeger kun je als huisarts even doorverwezen naar de apotheek op de hoek. Maar nu moet je allerlei formulieren invullen voor het enige grote centrale inkoop kantoor dat van de zorgverzekeraars nog katheters mag verstrekken, zoals huisarts medicijn de zich al decennia heeft bewezen of label voorschrijven je goed overleg met je patiënt.

[1:02:07] Ik noem maar even martine. Daar krijg je de inspectie achter je aan in dit land wat langer doorpraten met de patiënt over ingewikkelde klachten kan niet consult mag in principe maar tien minuten duren controle over je eigen zelfstandige verloskundigen praktijk. Dat is binnenkort ook afgelopen met de introductie op die besproken in deze kamer van de integrale geboortezorg en verloskundige komen dan een gigantische geboortecentrum te werken waar de ziekenhuizen de baas zullen zijn, zoals altijd gaan en ze moeten zich voegen naar de grillen van de management managers en de bureaucraten die daar werken je eigen hartcentrum als universitair medisch centrum in groningen. Prachtig toch. Kinderarts centrum mag niet van vws. Ondanks dat je uitstekende zorg verleent. Je moet jezelf van vws en ophef en samengaan in twee landelijke gigantische kinderarts centra waar uiteraard. Want zo werkt dat dus de managers. De baas zullen zijn in de daadwerkelijke zorgverleners, machteloze en machteloze. Want dat is het centrale punt van onze voorzitter, de centralisatie van de zorg en macht in enkele gigantische zorgorganisatie en in landelijke protocollen, want het komt altijd bij en regelgeving, regelgeving vernietigd. Het plezier en de trots van de zorgverlening in zijn of haar werk hebt al veel vaker gezegd. Een jaren tachtig hadden we nog honderdzestig ziekenhuisorganisatie nu prachtig. Vroeger had je overal hebben een paar paar gigantische geestelijke gezondheidszorg kolossen spoedeisende hulp. Tweeduizend elf hadden daar nog negenennegentig van vierentwintig, zeven zorg kunnen verlenen. In tweeduizend, tweeëntwintig nog geen tien jaar later tachtig ook twintig procent. Alles weg, weggesaneerd en gecentraliseerd. Ondertussen wordt ook aldus met protocollen dicht geregeld en gestandaardiseerd. Want dat is natuurlijk de leidende gedachte achter al deze vorm van centralisering en zogenaamde professionalisering. De verzorgde de arts of verpleegkundige bijvoorbeeld verliest meer en meer de controle over zijn eigen werk. Mijn woord als verzorgende een soort hersenloze uitvoerde een lopende band medewerker en een lopende band waarvan de snelheid dus ook steeds meer wordt opgevoerd door die managers totdat het knapt en dat zien we dus nu gebeuren voor bij de uitvaartzorg feiten patiënt wil niet, want ik wil niet door eenvandaag. Het hoge verloop van het hoge ziekteverzuim.

[1:04:03] En dan is de oplossing van minister helder digitalisering wil bellen, bijvoorbeeld in plaats van een bezoek van de zus aan huis handig toch ontzettend handig en budget dit al genoemd. Een sensor in incontinentie luiers van ouderen. De beter plezier zuster precies wanneer ze moet komen. Ook ook ontzettend handig weten we nog handiger is een robot die vervolgens die lui om te scholen. Die is bovendien nooit ziek. Dus nog handige robotisering en digitalisering van de zorg. Het is zogenaamd efficiënt, maar het is vooral wat ons betreft heel inhumaan. Wat sd betreft, moet deze inhumane trend van centralisering, digitalisering en robotisering in de zorg gekeerd worden. Zorg moet weer kleinschalig en persoonlijk zijn zorgverleners zijn geen inwisselbaar robots wat ons betreft die zo efficiënt mogelijk binnen een door het management vastgesteld aantal minuten zorg handelingen moeten verrichten. Volgens door experts bepaalde vaste protocollen zich strikt aan moeten houden. Hoe kan iemand onder die omstandigheden nog trots zijn op z'n beroep. Hoe kan het. En met plezier naar zijn werk gaan. Wie in hemelsnaam met hart voor de zorg waarin zo inhumaan zorgsysteem werken geen wonder dat het verloop zo groot is. Geen wonder dat het ziekteverzuim zo astronomisch hoog is in de zorg

[1:05:09] met deze manier van denken moet dus radicaal gebroken worden ook in de zorg. De mens, dat wil zeggen de verzorgende en de patiënt moeten weer centraal komen te staan. De macht van een managers, bureaucratie en zorg protocollen moet worden gebroken en de heilloze trend naar alsmaar grotere centraal aangestuurde anonieme gigantische zorg bieden. Bureaucratie moet worden gekeerd. Dank u. Voorzitter.

[1:05:32] Dankuwel meneer van de honing. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw biker namens de christenunie.

[1:05:37] Voorzitter, dank u wel, en eerlijk gezegd wil ik mijn bijdrage gewoon beginnen met bedankt

[1:05:42] bedankt aan al die mensen in de zorg. Al die mantelzorgers al die vrijwilligers die dag in dag uit. Ook s nachts klaarstaan voor mensen die in nood zijn. Mensen die pijn ervaren mensen die

[1:05:54] ik zijn

[1:05:55] van wie sommigen gelukkig genezen

[1:05:58] en sommige ook niet. Maar wat is het dan ook juist belangrijk dat er iemand naast je bed staat die er voor je is. Dus dankjullie wel. Ook in deze onwijs heftige corona jaren die heel veel hebben gevraagd en bij elke zorgorganisatie waar ik kom, valt het me weer op hoeveel mensen telkens opnieuw echt weer brengen. Ook als het ziekteverzuim hoog is en dat is tegelijkertijd ook op de korte termijn wel echt zorgen dat we ook echt goed zorgen voor de mensen in de zorg. Dat is aan de minister. Wat ik allereerst mee wil geven. Ik bedank haar voor haar lange termijn perspectief. Ik zie dat er heel veel werk moet gebeuren. Maar ik wil ook vragen om ook op de korte termijn naast al deze mensen te staan

[1:06:34] die zich zo

[1:06:36] de benen uit het lijf lopen iedere keer weer en ik hoop dat voor velen toch deze zomer ergens ook door werkgevers wel ook rust gevonden kan worden voor deze mensen. Want dat is dat belangrijk.

[1:06:47] Voorzitter, het arbeidsmarkt markt beleid is een grote opgave, zeker in de zorg en de weten de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid de wrr identificeert dat de personele houdbaarheid in de zorg onder druk staat,

[1:07:01] maar dat niet alleen ook de financiële houdbaarheid en ook de maatschappelijke houdbaarheid.

[1:07:06] Als we zo doorgaan zijn er in tweeduizend, eenendertig, honderd vijfendertigduizend werknemers nodig in de zorg die er niet zijn dus tekort waarvan tweeënvijftigduizend in de verpleeghuiszorg

[1:07:19] en voorzitter. Dat toont wel aan dat we voor

[1:07:22] moeilijke keuzes staan. Maar wat mij betreft voor een hele belangrijke keuze, namelijk wat voor samenleving willen we zijn willen we een zorgzame samenleving zijn. Wat mij betreft. Ja maar hoe geven we dat dan vorm. Dat vraagt niet alleen keuzes voor deze minister. Maar wat mij betreft voor ons allemaal hoe we samenleven, maar vervolgens ook wat als wat je doet met je fiscale stelsel je sociale stelsel en ik zou de minister willen vragen hoe ze juist ook

[1:07:47] dat aanvliegt met het kabinet. Als we wezen weten dat deze samenleving vergrijst. Als we weten dat de gezondheidsverschillen niet zomaar verminderen en als we weten dat het juist voor mensen die kwetsbaar zijn met een kleine beurs. De grootste impact gaat hebben en wat mij betreft staat dan de kern vooraan dat we altijd goed voor elkaar willen zorgen, maar staat ook voor aan dat we focussen op gezondheid en niet alleen op zorg

[1:08:13] en voorzitter daar dan maar meteen mijn eerste

[1:08:16] grote vraag aan de minister. Waar zijn er aan de slag of de ministers aan de slag? Samen met de collega's op vws met een integraal zorgakkoord belangrijk ook goed.

[1:08:25] Maar mijn angst is dat we eigenlijk vooral curatief weer kijken, terwijl het zo belangrijk is dat we naar die volledig aan gezondheid kijken heeft de minister overwogen om dat integrale zorgakkoord breder te focussen en het hebben over een integraal gezondheids akkoord. Wat vindt de minister van die gedachte misschien ook wel als doorgroei van de huidige afspraken die in ontwikkeling zijn.

[1:08:44] Voorzitter, de opgave voor de politiek en misschien dat de heer van der staaij dat ook wel eigenlijk in zijn bijdrage aangaf. Ik sluit daar wel bij aan is vooral dat we het over die keuzes hebben, maar ook dat die hele stapel rapporten die er inmiddels al ligt dat we daar werk van maken in plaats van dat er weer nieuwe dingen verder verzinnen. Dus ik zou de minister ook willen vragen aan stroop de mouwen op. Ik heb ook geen zorgen dat ze dat niet doet, maar vooral pak die rapporten op en maak er werk van en laten we dan werk maken van maatregelen die echt werken

[1:09:16] meer werken loont de me zorgen dat dat voor mensen meer werken ook echt loont investeren in sociale structuren die ook veel kunnen opvangen en dus nauw met de staatssecretarissen fiscaliteit en de minister van szw optrekken kan de minister ook aangeven hoe ze dat vorm wil geven.

[1:09:33] Voorzitter, er is al heel veel gezegd door collega's en ik probeer eigenlijk nog een aantal punten op te pakken die ik minder heb gehoord, waarbij ik af en toe ook zal zeggen waar ik aansluit bij de voorgaande sprekers. Wat mij betreft is een zorgzame samenleving, namelijk ook een heel goed samenspel tussen de formele zorg en de informele zorg. Er is ook een advies van de raad voor samenleving rvs hierover die vragen om een maatschappelijk debat. Wat verwachten we van elkaar. Want we kunnen niet van mantelzorgers het oneindige verwachten. We moeten ook in staat stellen om goed te zorgen en we moeten ook mensen helpen om een goede mantelzorger te zijn. Een zorgzame samenleving blijven vraagt wat. Hoewel de minister dat maatschappelijk debat verder vorm geven, hoewel ze meer waardering en ruimte voor mantelzorgers creëren bijvoorbeeld het beleid over zorgverlof bij de werkgevers, de flexibele inrichting van werkdagen in een periode het als iemand een poosje in zijn gezin ervoor kiest om een verdienen te zijn. Om juist de andere zorgtaken

[1:10:26] vervangen

[1:10:27] ons fiscale stelsel ontmoedigt dat terwijl dat heel veel kan betekenen voor de samenleving en soms is de wetgeving op orde, maar juist de praktijk per werkgevers nog niet. Ik zie hier dus grote kansen voor de minister om samen met szw aan de slag te gaan.

[1:10:41] In veel thuiszorgorganisaties is het heel normaal om het gesprek te voeren over de belastbaarheid van mantelzorgers mantelzorgers krijgen dan bijvoorbeeld een korte training. Om een infuus te vervangen.

[1:10:52] Dat vraagt wel om een andere houding van de zorgprofessional om samen te werken in plaats van te denken wat is de indicatie kan de minister schetsen hoe ze ook dit een beter vervolg wil geven en ook hoe een mantelzorger beter in beeld kan zijn bij de huisarts bij de thuiszorg en bij het sociaal team juist om overbelasting te voorkomen en vroeg te signaleren.

[1:11:12] Voorzitter, de krapte op de arbeidsmarkt eigenlijk begin ik maar met een hele kernachtige vraag wat ziet de minister als haar taak in deze grote opgave.

[1:11:21] Wat ziet ze als de taak van de werkgevers. En hoe gaat ze hen daar ook bij bepalen en hetzelfde kan ik vragen voor de zorgverzekeraars. Want over de taak van de minister lees ik nu vooral stimuleren faciliteren en aansporen, maar het is ook wel belangrijk dat er van elkaar helder hebben welke verantwoordelijkheden er zijn en ook welke pressiemiddelen de minister. Vervolgens heeft als hij richting op wil bewegen.

[1:11:43] Komt u tot een afronding.

[1:11:45] Voorzitter, bijna. Ik wil in ieder geval nog hebben over twee dingen het een is de mee.

[1:11:50] U heeft echt wel zes minuten gehad. Voorzitter, dat gaat veel.

[1:11:53] De sneller dan gedacht hebben over één ding. Voorzitter long go fit. Ik heb want ik kan me aansluit over de huisartsen. De vragen die zag hij gesteld over de medisch specialisten in loondienst. Daar kan ik allemaal bij aansluiten en over regionalisering heb ik ook al genoemd richting die en heeft over long covic. Voorzitter, er ligt vanochtend. Er is een nieuw advies gekomen van de rapport samenleving. Wij hebben in de pvv gevraagd aan de minister om daarop te reageren, want het is belangrijk dat er personeel met dronk overheid in de zorg juist behouden in plaats van dat ze verder weg raken. En juist daarin. Laten we ook zien als het zorgpersoneel zoveel waard is. Alsjeblieft. Laten we dan ook zorgen dat ze betrokken blijven bij de zorgorganisaties minister blok de handschoen op.

[1:12:29] Dankuwel dankuwel.

[1:12:31] Mevrouw agema, namens de pvv.

[1:12:34] Dank u wel. Voorzitter, toen mijn ouders op het einde van hun leven waren gekomen en zij in anderhalf jaar tijd zeven operaties en elf spoedopnames kregen werd voor ons als gezin kwam voor ons als gezin dus personeelstekort helemaal tot leven en eerst hadden zij nog een een periode van de mank helpt de blinde en en op het laatst liep alles helemaal spaak. Maar er was er was geen thuiszorg. Er was geen thuishulp. Mensen waren gewoon niet beschikbaar.

[1:13:01] Ik ben mijn collega's allemaal nog steeds heel erg dankbaar dat zij het ook mogelijk maakte toen bij mijn ouders kon intrekken. Maar het gekke was dat ik allerlei voorbehouden medische handelingen moest doen. Stoma zorg nierdialyse medicijnen delen dingen waar ik al helemaal niet voor was opgeleid. Maar die ik wel kon doen omdat ik

[1:13:21] de een warme relatie met mijn ouders gehad en ik ben ook heel erg dankbaar dat helemaal op het einde kwam en deed vierentwintig uurs diensten en de stervenshulp was haar kracht. En godzijdank heeft zij mijn moeder nog een heel mooi uiteinden kunnen geven.

[1:13:42] Ik denk dat er op dit moment heel veel mensen zijn in nederland die in vergelijkbare situaties zitten dan noemen we mantelzorgers. Maar als mantelzorger komt er heel veel op je bordje terecht waar je eigenlijk niet voor bent opgeleid en dat lees ik ook in de brief van de minister dat ze daar nog meer op wil inzetten. Maar ik denk dat de minister zich onvoldoende realiseert dat dat je hem niet opgeleid bent voor voor al die handelingen maar twee dat die mantelzorgers al zoveel doen en drie vaak de partners zijn die zelf ziek zijn en en soms dus tegelijkertijd een ziekte periode doorlopen. Dus ik wil me ook aansluiten bij de heer van der staaij. We zitten hier al jaren en jaren, en jaren en aan deze kant van de zaal worden steeds dezelfde punten verbeterpunten genoemd en aan die kant van de zaal gebeurt er niets. We krijgen alleen maar alles teruggekaatst. De de fulltime bonus zoals die door ons als eerste is voorgesteld. Dat komt eigenlijk alleen maar op terug van ja dat kan juridisch niet. Maar er komt niet een werd naar de kamer om het aan het regelen en en als ik dan mevrouw paulusma hier zie dan denk ik. Joepie nu de de regeringspartijen mee. Dus waarom kunnen we dat nu niet regelen. Dus ik zie mevrouw paulusma een vraag wil stellen.

[1:14:52] Ik had met u afgesproken. Twee interrupties. Maar nee, het gaat heel goed met de tijd. Vandaar dat ik u net al informeel had gezegd. Drie is ook prima als als je je vinger opsteekt, is de toestaan en moet gaan.

[1:15:07] Dagvoorzitter was mijn vraag, maar we kunnen ons heel goed vinden in het idee van de fulltime bonus en ik snap uw frustratie enorm. Dus wat mij betreft gaan we gewoon als kamer de handschoen oppakken om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt aangepast, hoop dat we daarin samen kunnen optrekken.

[1:15:22] Oh ja heel graag. En desnoods dienen we samen een initiatieven werd in maar ik snap niet waarom de minister dat niet gewoon naar de kamer kan sturen. Ze ziet dat een kamermeerderheid. Dat wil. Waarom schrijft ze dan in een simpele regels job ga ik niet doen en kan hier twintig denk ja.

[1:15:37] De voorstellen die dan bij elk arbeidsmarkt debat ga ik weer verder. Voorzitter, die bij en al bij arbeidsmarkt debat weer terugkomen op de toeslagen. Ik kom er iedere keer op terug. Tachtig procent van de vrouwen die in de zorg werkt werkt een heel beperkt aantal uren vier uur, tien uur, twaalf uur en dat doen ze omdat als ze nog meer werken raakt zijn toeslagen kwijt en dat verzameling komen nu bij zesendertig. Duizend heb ik al een heel aantal keren gezegd trek dat nou eens op na vijftigduizend. Misschien gaan ze dan allemaal wel meer uren werken en lost op die manier het personeelsprobleem ook op. Dan heb je geld voor nodig en de bereidheid moet je heleboel geld uit te geven en ik denk dat daar ook wel de crux zit als het gaat om de zorgkosten. Dan is daar verlamming en er wordt constant gedaan alsof de zorgkosten helemaal uit het lood slaan. Dat is niet zoals je krijgen. Kijk naar percentages bbp dan is het in de periode tweeduizend twaalf, tweeduizendeenentwintig, acht, negen of tien procent van bbp wordt eerder minder dan meer

[1:16:34] zorgkosten zullen op geheim het huis van toenemen. De vergrijzing neemt toe, maar het is in de afgelopen tien jaar niet gebeurd.

[1:16:43] Regels zwemmen er iedere keer met z'n allen over. Maar ik zie ze niet verminderen. Ik zie ze niet concreet verminderen. We hebben heleboel trajecten gehad. Heleboel projecten gehad. Maar uiteindelijk concreet gebeurt er niets.

[1:16:55] Nou ja dan zie je natuurlijk nog het ziekelijke puntje dat als bijvoorbeeld een verpleeghuis onvoldoende personeel inzet dat er geld overblijft en dat bijvoorbeeld vervolgens het geld dat overblijft uitgekeerd kan worden in een winstdeling.

[1:17:09] Dus dan heb je te weinig zorg is er te weinig mensen in die houden nog geld over om op je eigen rekening te storten. Ook dat dat dat moeten we echt iets aan doen. De voorzitter. Ik hoop dat tenminste dat gaat oppakken dan de verpleeghuizen de sensoren. Er hebben het al over gehad. Er zijn dingen als het gaat om technische mogelijkheden die je wel moet doen en dingen die je niet moet doen en ik hoor heel graag van deze minister. Welke dingen als gaan we een technologische mogelijkheden zijn niet gaat doen en ik hoor heel graag zeggen dat de sensoren aan luiers en incontinentiemateriaal dat we dat niet gaan doen.

[1:17:40] Het doorontwikkelen van het personeelstekort. Ja dat is gewoon dat woord doorontwikkelen

[1:17:45] extra mensen eruit gooien. Het personeelstekort was al te groot. Ik had nog even de laatste wet die we hier behandelde voordat corona gebeuren. Dominant werd in nederland erbij gehaald.

[1:17:54] De problemen met personeelstekort in verpleeghuizen spelen al sinds tweeduizend en vier

[1:17:59] kun je nagaan. Dat was het eerste inspectierapport

[1:18:02] en alleen maar inspectierapporten die elkaar opstapelen. Op dit moment heeft een derde van de verpleeghuizen onvoldoende. Een onvoldoende geschoolde medewerkers en er moet dus een klap van personeel. Sorry van van de administratieve lasten moet ervan af. Dat is het allerbelangrijkste omdat nu is veertig procent van de tijd kwijt zijn aan administratie. Als je dat weet te halveren. Heb je op iedere honderd medewerkers heb je de twintig extra heb je ook het personeelstekort dus echt helemaal opgelost.

[1:18:33] Tenslotte, het laatste punt om studenten een betere begeleiding op een stage te geven. Wordt dit jaar bovenop de honderdvijfentwintig miljoen die in tweeduizend, eenentwintig als stage fonds gegeven nog eens drieënzestig miljoen extra uitgegeven aan de zorginstelling om betere stages te verzorgen en mijn vraag is hoe we dat moeten zien. Zijn er ineens werknemers die wel voldoende tijd hebben om stagiaires te begeleiden, vraag ik de minister of blijkt dat toch door een hoog ziekteverzuim. De arbeidskrapte de begeleiding alsnog niet van de grond komt en wat is dan het concrete plan voor een betere begeleiding in plaats van alleen maar die pot met geld wat we ook graag willen is voorstellen. Een nieuw puntje voorzitter, om meer studenten te laten kiezen voor een zorgopleiding of hessen hiervan de kans te geven door te gaan staan. Een forum het les en collegegeld en het boeken geld af te schaffen voor zorgopleidingen. Het lijkt ons een goed punt om de zorg aantrekkelijker te maken om mee te beginnen.

[1:19:29] Even kijken rond want ik ben voorzitter. Nou dat was het fantastisch dankuwel vraag mij nog een vraag van meneer henk.

[1:19:37] Die gaat over de de voltijdse bonus want ik snap eigenlijk ik snap het idee wel dat je dat je ze wil kijken hoe kun je nou zoveel mogelijk mensen uitdagen om meer uren te maken en ik ben ook voor ieder voorstel ook richting werkgevers. Om te kijken om hoe je dat kan doen. Ik zie ook wel grote nadelen omdat natuurlijk niet iedereen in de gelegenheid is of omdat die mantelzorg verleent of omdat je kinderen hebt of omdat je nog een partner hebt die die werkt of voor een deel van de mensen is het natuurlijk ook gewoon fysiek helemaal niet vol te houden om fulltime te werken. Dus mijn vraag is eventjes hoe zorg je ervoor dat zo'n maatregel hoe sympathiek het ook klinkt niet. De voor gaat zorgen dat je en scheve gezichten krijgt en mensen toch gaat bevoordelen die ja. In een soort unieke positie zitten om dat te kunnen doen terwijl je juist natuurlijk. Ik heb namelijk net zoveel waardering voor iemand die in plaats van twintig uur, vierentwintig uur gaat werken of die in plaats van dertig uur, tweeëndertig uur gaat werken. Waarom zou je dat alleen toespitsen op fulltime werken.

[1:20:37] Vraag me. Ja. Dank u wel voorstellen. Kijk ik ben opgegroeid in de jaren tachtig en er was een tijd dat heel veel vrouwen nog nog thuis waren en en huisvrouw waren maar die tijd is geweest. We zitten allemaal in in in een in een rat race in een mallemolen en en iedereen werkt en en en en wat ik zie vooral is dat merk een het mensen een heel beperkt aantal uren werken, terwijl zowel de zorg opleiding hebben genoten omdat omdat ze anders aan uw grens komen verzameling komen komen voor de toeslagen. Nou dat zeg ik trek die grenzen op en vvd zich misschien schaf het af. Maar goed als je dan komt bij die fulltime bonus. Iedereen die de keuze maakt om het wel te doen is mooi meegenomen want anders zitten gewoon mensen in het verpleeghuis zonder mensen zonder iemand aan het bed. Dus ik snap dat u die want dat was echt waar ik naartoe wil komen. Ik snap dat nog steeds. Ook wil verdedigen dat dat ook een keuze mag zijn om minder uren te werken en de balkon deelt het recht in nederland. Maar ik denk dat we wel gekomen zijn op het punt dat je ook er ook een stekje mag geven voor de mensen die de stap maken naar fulltime

[1:21:40] en en en en daar dus ook een een financieel voordeeltje van hebben op het moment dat ze die stap maken omdat ze gewoon hartstikke nodig hebben, want zonder personeel is er gewoon geen het. Er is gewoon geen zorg en dat vind ik het moeten we ook voor voorkomen.

[1:21:56] Dankuwel mevrouw jg. Maar dan komen we aan het eind van de eerste termijn. Ik begrijp dat de minister graag een half uurtje wil om voor te bereiden. Dus ik schors de vergadering tot vijf voor half twaalf

[1:22:07] en dan starten we weer. Ik zie u straks terug dankuwel

[1:54:14] goede morgen. Ik heropende vergadering voor de eerste termijn van de zijde van de regering en ik geef graag het woord en minister helder voor de beantwoording van de vragen. Misschien dat u uit kunt geven blokjes ofzo. Ik weet niet of u, zodat we de ik weet niet of die de zijn. Gaat u gaan minister.

[1:54:33] Dankuwel. Voorzitter, en er zijn inderdaad blokjes in totaal zijn het kan ik even naast acht blokjes. Maar ik zal proberen het zo compact mogelijk te zeggen. Op de eerste plaats wil ik graag aansluiten bij de complimenten.

[1:54:52] Als je de blokjes. Als je de blokjes wil doorgeven. Dan weten de

[1:54:57] de collega's wanneer ze wel of niet.

[1:55:00] Het is anders werken innovatie en het programma boos op het tweede blokje is goed. Werkgeverschap.

[1:55:07] Het derde blokje is werkdruk en werk regeldruk.

[1:55:11] Het vierde blokje zzper schap en btw.

[1:55:14] Het vijfde blokje opleidingen dat zo'n groot blok het zestig blokje bug

[1:55:20] het zevende de waardering zorgmedewerkers van acht nog over.

[1:55:27] Heeft u een mee kunnen schrijven. Ja, heel goed. Ok.

[1:55:31] Dankuwel.

[1:55:32] Voorzitter, wil ik allereerst aansluiten bij de complimenten die zowel mevrouw paulusma als mevrouw bike uitsprak voor alle medewerkers in de zorg begin daar altijd mee omdat ik het heel erg belangrijk vind en zorgmedewerkers ook vragen aan mij wil je alsjeblieft zoals mevrouw paulusma net ook zij ook zeggen dat het een enorm mooie sector is om in te werken en dat we daar met veel plezier in werken met veel voldoening

[1:55:55] zodat mensen die nog niet gekozen hebben voor de zorg daar ook zich toe uitgenodigd voelen. Dus bij deze herhaal ik dat ook uit volle overtuiging en ook ik hoop dat veel jonge mensen die nu ook in deze zomer nog aan het nadenken zijn kiezen voor de zorg.

[1:56:12] Voorzitter, ik begin direct met anders werken en technologie en dan doe ik niet omdat het mijn enige focus is, dat wil ik even

[1:56:21] aangeven want anders word ik een soort minister technologie. Het is wel zo dat ik in mijn vorige baan en de afgelopen jaren hard gestreden hebben om innovatie en technologie in de zorg echt een goede plek te geven. Ik zie de voordelen van arbeidsbesparende technologie, maar ik zie ook dat heel ingewikkeld is,

[1:56:39] maar ik begin ermee omdat er een misverstand dreigt te ontstaan. De manier van houwelingen is er nog niet

[1:56:45] maar het misverstand. Wat dreigt te ontstaan over sensoren in luiers klinkt alsof iedereen boven de vijftig een sensor willen geven in het incontinentiemateriaal, zodat we weten waar ze zijn ofzo. Maar niets is minder waar.

[1:57:02] Slim incontinentiemateriaal is er echt al heel lang. Dat is al een aantal jaren.

[1:57:08] Oh,

[1:57:10] Excuus. Vraag me ja ik dacht ik.

[1:57:13] Dankuwel voor de de minister hoeft hier geen onduidelijkheid op te helderen. We weten waar het over gaat. Het gaat over sensoren die hoorde een incontinentiemateriaal gehangen. Die geeft een signaal af als ze vol zijn. Dan kan dus niet meer. De ouders zelf aangeven. Ik wil verschoond worden. Nee dan wordt er een. Daardoor wordt dat niet gedaan omdat de sensor aangeeft dat het inkomen niet vol zit en ik zou graag van de minister horen dat dat dat niet gaat gebeuren dat er dat een heleboel innovatie en technische innovaties zijn die die prima ingezet kunnen worden sensoren als mis is met met matjes zoals in een bed liggen en dan merk je bij de zetels, zodat ze uit bed zijn gevallen van bed zijn gestapt 's nachts nodig kan heel nuttig zijn. Hoef je niet iedere keer een kamer binnen te lopen. Maar dit soort sensoren daarvan. Dus die aan de luier wordt gehangen en die aangeeft wanneer de de incontinentie materiaal vol is en hoor graag van de minister dat ze dat onacceptabel vindt dat het die niet gebruikt gaan worden in verpleeghuizen moesten.

[1:58:11] Ja voorzitter, dat ga ik niet zeggen omdat ik het er niet mee eens ben

[1:58:15] die sensoren. U moet zich voorstellen is gewoon een koolstof tripje in de in het incontinentiemateriaal. Dat zorgt er juist voor.

[1:58:22] Dat heeft de cliënt zelf ook inspraak in dat je met elkaar kunt aangeven wat je een acceptabel niveau vind is dat veertig procent felix. Sommige mensen worden heel onrustig als een beetje in zit

[1:58:34] en andere mensen vinden het heel erg onplezierig als ze te vroeg verschoond worden.

[1:58:39] Het duurt vaak enkele dagen tot weken in een verpleeghuis.

[1:58:43] Ik zie een interruptie van mevrouw agema. Voorzitter.

[1:58:46] Ja. Ik dacht misschien laten we de minister eerst uitspreken. Maar als u nu wilt u wilt mijn hand ging op.

[1:58:52] Ook omhoog voor daarna de minister.

[1:58:55] Dus gaat u verder en dan daarna krijgt mevrouw aangemaakt worden.

[1:58:58] Het duurt vaak een aantal dagen soms weken voordat iedere medewerker die met de cliënt moet werken doorheeft wat in de gaten heeft. Wat het patroon is van mensen. Mensen hebben allemaal een eigen zogenaamd mix patroon manier zeg maar de luier vol komt

[1:59:16] en die sensor die helpt met een je daarbij heel erg om dat te kunnen beoordelen met hoe kan dat patroon te ontdekken? Het helpt ook in de avonddienst en in de nachtdienst. Om te zorgen dat mensen niet in een nat bed liggen omdat er inderdaad een piepje gaat als geluiden te vol raakt en het voorkomen van natte kleding een natte stoel een nat bed. Dat is ook echt voor cliënten. Heel fijn mensen schamen zich vaak zijn heel onrustig,

[1:59:41] maar tegelijkertijd moeten er soms ook twee personen twee medewerkers naar die persoon toe om het bed. Midden in de nacht als gewone mensen slapen ook slechter. Het wordt dan een aantal jaren toegepast en het is echt een grote verbetering van het werkproces, maar ook voor de rust en de kwaliteit van het leven voor de cliënt.

[1:59:58] We vragen dankuwel. Voorzitter,

[2:00:02] dit klopt van geen kant.

[2:00:04] De sensoren worden gebruikt om minder inkomen te gebruiken. Daar worden ze voor gebruikt.

[2:00:09] Dat is de bedoeling van een sensoren om minder inkomen te gebruiken en het hele verdrietige ervan is dat er al te weinig medewerkers zijn voor een normale toilet gang,

[2:00:19] zodat veel mensen in een verpleeghuis een inkomen krijgen terwijl ze nog niet eens incontinent zijn, maar het zijn gewoon te weinig mensen onze regelmatig naar het toilet te begeleiden. En daar begint dat dan nog mee. En als de minister. Het heeft over ja maar je moet toch zo'n inkomen wordt een soort van communicatiemiddel. Dat is juist wat in het gesprek wat je op menselijk niveau samen samen moet doen.

[2:00:44] Dus nee. En het is hetzelfde als met die mensen die geïnterneerden was handjes die zeker in de stervensfase een bijdrage kunnen leveren aan een omdat je dan op een heel laagdrempelig niveau toch nog iemand kunt schoonmaken kunt wassen, maar er zijn ook op een gegeven moment gewoon verpleeghuizen die zeggen wij gebruiken alleen nog maar geïmpregneerd. De was handjes. Want dat werkt van lekker snel en geld personeel. Dus dus dus personeel tekort aan personeel en dat oplossen. Moet je vinden in de toeslagen aanpassen, zodat mensen meer uren kunnen werken moeten vinden in het schrappen van regels die kun je soms vinden in

[2:01:25] sensoren zoals val preventie sensoren maar die vind je gewoon niet in sensoren aan inkomen materiaal. Want de waarheid erachter is dat het bedoeld is om minder incontinentiemateriaal te gebruiken. Dat is de bedoeling. En daar hoor ik graag van de minister dat ze er afstand van neemt dat dat gewoon niet de bedoeling is minister.

[2:01:44] Ja voor zeggen ik vind het ontzettend jammer dat mevrouw agema een innovatie waar zorgmedewerkers echt van harte achter staan om daar zelf ook aan hebben bijgedragen. Om te zorgen dat die komt het die zo wordt weggezet als iets wat we zomaar doen. Het voorbeeld wat u geeft dat incontinentiemateriaal wordt aangedaan om te besparen dat iemand naar een cliënt toe moet en dat een persoon niet van het eigen toilet gebruik kan maken in de kamer vind ik ook geen goed voorbeeld als niet goed. En dat zal in de praktijk ongetwijfeld wel een keer gebeuren. Daar ben ik ook tegen.

[2:02:15] Mensen moeten op het moment dat ze nog in staat zijn om naar het toilet te gaan, moeten we zorgen dat we dat ook kunnen doen.

[2:02:21] De tegelijkertijd als er incontinentiemateriaal gebruikt wordt, is het fijn als je dat zo kan inrichten dat het echt aansluiten bij de behoeften van de cliënt en ook zorgt dat het werk goed gepland en goed op een goede manier zeg maar het ritme in het werk kan zitten

[2:02:38] en ik vind eerlijk gezegd want dat gebeurt ook in verpleeghuizen. Ik heb dat zelf ook wel eens gezien of ik ook niet goed

[2:02:44] en gelukkig gebeurt het ook heel vaak niet. Laat ik dat ook direct zeggen dat de af en toe ook nog af naar het voorbeeld onder de rok wordt gekeken of in de beroep wordt gekeken of geroken wordt om te kijken of het incontinentiemateriaal vol zit. Nou dat vind ik mensonterend. Maar als je het op afstand kunt zien is dat veel fijner. Dan kun je dat zien en dan kun je daar dus je patroon van werken ook op aanpassen en dat is echt voor de cliënt veel fijner.

[2:03:10] Meneer henk. Een vraag.

[2:03:14] Dan komt het dus uiteindelijk erop aan hoe technologie gebruikt wordt in de ouderenzorg en dat kun je op twee manieren doen. Je kunt het gebruiken om het leven van van mensen te verbeteren

[2:03:26] en en en de de de werkwijze van van van zorgverleners te verbeteren. Of je kunt het gebruiken als een manier om werk te besparen en geld te besparen en materiaal te besparen. En als dat laatste doel is natuurlijk wel waar ik het straks ook over gehad. Kijk. De minister heeft dit soort voorbeelden genoemd en een context

[2:03:46] waarbij zij spreekt over bezuinigen op het kwaliteitskader, namelijk de personele inzet in verpleeghuizen. En als je die twee dingen aan elkaar koppelt. Dan is er natuurlijk niet zo gek dat mensen denken al wachten is. Dus we gaan straks minder mensen inzetten relatief in de verpleeghuizen.

[2:04:01] Dit soort technologie moet het gewoon oplossen. En dan is het natuurlijk zo dat mensen direct het gevoel bekruipt van ja dan gaan die sensoren dus helemaal niet gebruikt worden om mensen sneller te kunnen verschonen. Nee dan gaan die sensoren bedoeld gebruikt worden om langer te wachten om mensen te kunnen verschonen en dat is een hele logische redenering en dat doet de minister zelf door te koppelen aan de bezuiniging op het kwaliteitskader.

[2:04:23] In eerste

[2:04:24] voorzitter, volgens mij doe ik dat niet zelf van zal brengen ik het verhaal ook niet.

[2:04:28] Het is absoluut waar dat er minder mensen in de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Dan kunnen we gewoon uitrekenen. Dat is geen rocket science. Dat weten we

[2:04:36] dus moeten we ons best doen om het werk zo te organiseren dat het met minder mensen ook kan op een menselijke en een fijne manier.

[2:04:43] Het voorbeeld van dit incontinentiemateriaal kan ik u zelf uit de praktijk vertellen

[2:04:47] dat je daardoor in staat bent om bijvoorbeeld met een nachtdienst of een tussen dienst minder te werken in een verpleeghuis,

[2:04:54] waardoor als die zorgmedewerker in de nachtdienst begint en je zou eigenlijk met z'n vijven moeten zijn als het werk op de oude manier georganiseerd is, maar door de toepassing van slimme in internet ook incontinentiemateriaal kun je toen met vier nachtdienst op een locatie. Dan hoef je niet om je heen te kijken en te bedenken had eigenlijk die vijfde nodig maar. Oh ja dat is al een tijd een vacature, want het werk is weggehaald en dat is wat ik wil. Ik wil en het werk beter georganiseerd hebben omdat die mensen gewoon niet zijn in de arbeidsmarkt. Ik wil ook goede warme en persoonlijke zorg is het zorgproces zo organiseren dat dat ook mogelijk is

[2:05:32] en u refereert en doet dat vaker aan het kwaliteitskader als een bezuiniging. Als ik kijk naar de strakke norm. De personele norm vraagt ook het veld om een doorontwikkeling nadrukkelijk een doorontwikkeling en de ingeboekte bezuiniging op termijn die opbouwt, gaat over het verschil tussen vijfenzeventig duizend banen extra inzitten als het blijft zoals het is of vijfenzestigduizend banen extra inzitten. Want we gaan nog steeds meer banen inzetten. Een marginaal verschil. Tuurlijk zijn tienduizend banen veel maar ik wil juist mijn best doen om die vijfenzestigduizend gevuld te krijgen. We zullen het echt al moeilijk genoeg mee hebben.

[2:06:11] Meneer henk.

[2:06:13] Voorzitter zegt tenminste dat ik niet van bezuinigingen moet spreken. De minister sprak afgelopen maandag zelf van een bezuiniging. Toen zijn wij op een na plannen toelichten. Ze zei ik heb het die letterlijk voel me de ingreep van destijds naar aanleiding van een manifest van hugo borst en carin gaemers. Dat is een hele goede ingreep geweest om de kwaliteit van ouderenzorg. De verpleeghuizen echt omhoog te brengen. Ja. En nu bezuinigen we daar een klein stukje op een klein stukje de gaat van die ruim twee miljard gaat nu twintig procent af.

[2:06:41] Dus ja, ik zou dat ook niet een klein stukje willen noemen. Ik vind dat een flinke bezuiniging op een plan waarvan de minister zelf zegt ja dat was een hele noodzakelijke goede bijdrage aan de aan de ouderenzorg. De minister blijft zich neerleggen bij dat tekort wat er nu is en wat ze blijkbaar in haar ogen altijd zal blijven bestaan. Maar dat is natuurlijk ook een politieke keuze of je je neerlegt bij de tekorten die er zijn en of je bereid bent als als regering

[2:07:09] om om te investeren. We hebben die petitie gisteren gehad. Dus om te investeren in zorgverleners om de werkdruk te verlagen om het werken aantrekkelijker te maken. Het is geen natuurverschijnsel dat de uitstroom in de zorg zo enorm hoog is. Dat is een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die met name de afgelopen kabinetten hebben genomen en daardoor rennen teveel mensen de sector uit omdat ze niet meer leuk vinden en daar kan de minister natuurlijk wel degelijk wat aan doen. En als hij dat zou doen dan is het ook geen automatisme dat wij en twintig, dertig een heel groot tekort hoeven te hebben. Dan kan dat dan doen. Daarvoor is de minister,

[2:07:40] Meneer

[2:07:41] ja voorstel volgens mij is dat gedeeltelijk een politieke keus, maar vooral een realistische keuze. De mensen zijn er niet in de arbeidsmarkt. Dat merken we iedere dag in alle sectoren. We weten ook dat andere sectoren ook mensen nodig hebben. Ik leg me voor geen meter neer bij het feit dat we mensen dus niet meer mensen in de zorg hebben. We gaan nog steeds groeien met het aantal banen ook met dit kwaliteitskader met deze beperkte bezuiniging daarin wat veel meer gaat niet over de bezuinigd. Maar over het omvormen en het doorontwikkelen van die personele norm, zodat het past bij de nieuwe manier van werken heb ik het zorginstituut ook gevraagd om met een advies te komen en dat is wat mij betreft een realistische keuze en ik vind dat ik als minister vooral moet staan voor die medewerkers in de zorg om uit te gaan van een realistisch scenario heeft geen zin te roepen dat de alsmaar meer mensen in de zorg moeten werken die er niet zijn. Ik wil juist voor zorg en de maakt een al jaren druk op

[2:08:42] om te zorgen dat we het zo kunnen organiseren dat we het kunnen doen met de mensen die er welzijn op een manier dat we nog steeds warme en persoonlijke zorg kunnen geven

[2:08:53] en dat is meer dan alleen behoud van medewerkers als meer van technologie. Kom ik zo nog op terug. Dat is ook wat mevrouw bikker zei we moeten ook de samenleving aanspreken hoe anders gaan samenleven met elkaar mensen zich anders voorbereiden.

[2:09:08] Als je nu vraagt aan iemand van veertig. Hoe ziet jouw netwerk in elkaar zijn er mensen die als het heel mooi weer is op zondag jou komen helpen met verhuizen en verbouwen. Dan moet je echt eens nadenken welke mensen daartoe bereid zijn de opvragen op je vijftigste op je zestigste mensen helpen zelf ook te investeren in een netwerk. Om te kijken of ze

[2:09:29] de overeind kunnen houden of weer opnieuw kunnen opbouwen in de in de wijk waar ze wonen is ook onderdeel van het programma wonen ondersteuning en zorg voor ouderen. Want ook dat zullen we.

[2:09:40] Ik ben heel realistisch. Het is heel erg krap en we moeten de dingen doen die realistisch zijn. Wat mij betreft.

[2:09:47] Ik was gisteren op een congres uitgaande stapel beginnen voor zit. Ik voel de druk gisteren op een congres. En daar stond ook deze minister geloof niet in sprookjes en ik heb dat opgevat onder woorden van meneer van der staaij ook mooi. Soms is een wat zou je ook weer. Soms moet je het zijn compliment verpakt een als om even kwijt

[2:10:06] verpakt als compliment.

[2:10:08] Meneer van der staaij? Zegt u mij?

[2:10:10] Ik citeer de remco campert omdat hij eerder werd aangehaald in nederland vormt de compliment vaak de verpakking voor een belediging.

[2:10:17] Ik heb het dan toch ook niet als belediging opgevat. Maar als compliment dat niet in sprookjes geloven en dat ik gewoon heel hard werk en samen met alle medewerkers in de zorg om te zorgen dat we hierin voortkomen. Ik begin aan de blokjes. Als u het goed vindt. Voorzitter, u vindt dat goed.

[2:10:34] Dat gaat over en dan begin ik toch even bij anders werken want er waren we net bezig dat goede voorbeelden vroeg mevrouw paulusma zelden leiden tot goede opschaling. En hoe ik daarvoor zorg gaan dragen.

[2:10:44] Dat klopt. Dat is inderdaad een van de grote problemen.

[2:10:49] Als ik nu kijk in nederland dan doen we ongeluk ongelooflijk veel nieuwe pilots en we moeten echt versnellen en opschalen.

[2:10:57] Er zijn nauwelijks programma's voor bijvoorbeeld het vip digivaardig in de zorg de helpt monitor twee punt nul en we kijken dan naar digitale maar ook naar hybride zorg. Dus blender keer bij de implementatie van opschaling zullen we echt alle partners nodig hebben. Nu vraagt mij terecht wat is uw rol daarin.

[2:11:15] Ik zal de zorg inkopen tussen zorgverzekeraars en de zorgkantoor ook aansporen om in hun inkopen beleid dit mee te nemen, geldt overigens ook voor de toezichthouders in de zorg en we nemen dit ook nadrukkelijk mee. Niet alleen de integraal zorgakkoord, maar ook in het programma wonen ondersteuning en zorg voor ouderen. Maar daarnaast

[2:11:35] hebben we een dat ze besloten eigenlijk in het toekomstbestendig arbeidsmarkt zorgprogramma tas dat we ook medewerkers moeten zorgen dat zij goed leren met technologie. Om te gaan dat we organisaties moeten leren hoe doe je dat dan. Hoe kom je van een pilot naar opschaling. Maar we hebben in het ecosysteem van innovatie nog meer nodig, namelijk moet ook ruimte zijn voor het ontwikkelen met startups bijvoorbeeld van een nieuwe technologie en we moeten zorgen dat we daar ook dat daar daar ook geld voor is en daar ben ik dus ook onder andere met de minister van ez kan deze van hoe kunnen we ook zorgen dat ook in de markt

[2:12:15] goede initiatieven zijn, zodat die ontwikkeling in de zorg altijd een aantrekkelijke sector is om te ontwikkelen

[2:12:20] en daar in te investeren.

[2:12:25] Mevrouw polissen,

[2:12:28] Voor ze zijn ook danken aan de minister. Maar ik kom uit de zorgen dat weet de minister en mijn ervaring is is dat we dat er heel veel aanbieders zijn die zeggen ja maar mijn doelgroep is net ietsje anders of wij doen het in deze regio. We hebben echt onze eigen manier van werken en daarmee houden we iets in stand dat iedere aanbieder zijn eigen project kan bedenken, zowel als we met gezond verstand hier zouden naar kijken en het helpt patiënte in nijmegen. Dan zal het waarschijnlijk ook patiënte helpen in mijn in groningen en ik ben wel een beetje op zoek naar wat de minister daarin

[2:13:02] kan doen want we financieren steeds een beetje dezelfde projecten en innovaties. Terwijl als het hier werkt moet je het daar gewoon implementeren. Dus ik ben benieuwd naar de reactie.

[2:13:12] Minister en voorstellen. Ik ben het helemaal eens met mevrouw paulusma. We moeten daar een aantal dingen doen. Dus ik zei net zorgverzekeraars zorgkantoren echt sturen op zichtbaar resultaat verplichtende samenwerking je ook dus echt vraagt

[2:13:24] aan aan de zorgen voor aanbieders. Hoe doe je dat. En vind je niet opnieuw het wiel uit dus niet eindeloos. Maar die innovatie financieren, maar vooral zorgen dat

[2:13:33] die technologie en innovatie die zich bewezen heeft arbeidsbesparende te zijn en een kwaliteit verhogend dat je die gewoon gaat toepassen. Daarnaast, en dat was ook een punt wat mevrouw biker naar voren bracht en meneer van der staaij ook ook regionaal kijken hoe je elkaar kunt helpen ook regionaal afspraken maken. Een voorbeeld is de uit het uitgifte robotje. Dat is niks anders dan een uitziet. Een soort langwerpiger doos uit waar de medicatie uit controle op het juiste moment. Nou en als ze dan de een thuiszorgaanbieder zegt nee hoor. Wij gaan dat komen dat persoonlijk bij u doen en de andere thuiszorgaanbieder doet dat niet. En is arbeidsbesparende bezig dan is het belangrijk dat je ook met elkaar gewoon hetzelfde afspreekt in die regio, zodat ook een verwachtingspatroon is en niet iedere dag een discussie over want dat vinden medewerkers in de zorg ook heel vervelend.

[2:14:24] Dus ook daar meer standaardisatie in in de aanpak. Ik heb zelf het programma arbeid. Anders werken in de zorg ook in het leven geroepen en samen met freelance en acteurs gaat dan heeft dat ook voortgang om te kijken hoe kun je organisaties helpen met versneld die goede ideeën toepassen en u vroeg terugblik.

[2:14:45] Eerst nog een vraag van mijn computer.

[2:14:48] Voorzitter, ik ben blij dat de minister die regionen bijna ontroert zelfs. Nee ik ben blij dat de minister die regionalisering sowieso oppakt heb daar nog wel een vraag bij. Want wat ik ook veel zie is dat dat zorginstellingen bijvoorbeeld voor een bepaald aantal uren een baan aan kunnen bieden in een regio en dat gecombineerd met een andere zorginstelling dat een hele mooie fulltime baan bijvoorbeeld zou kunnen zijn. Maar dat we nu zien dat over en weer inhuren. Dat dat stuit op praktische bezwaren en en wetten tot aan btw tarieven toe is de minister ook van plan om daar juist stappen in te zetten dat je ook regionaal ook op die manier kan samenwerken. Dus ook personeel over en weer flexibel in kan zetten, zonder dat je daar weer allerlei bureaucratische rompslomp, maar ook financiële negatieve prikkels op ervaart.

[2:15:33] Het korte antwoord is. Ja, er zit een in een ander mapje. Maar het korte antwoord is dat ik zeker van plan ben om dat te onderzoeken en te kijken hoe we daarmee verder kunnen gaan en ik spoor werkgevers ook aan om dus ook dat gedeelde werkgeverschap in de regio, ook al zijn de regels nu belastingtechnisch nog ingewikkeld toch te kijken of er mogelijkheden zijn om dat te doen en die mogelijkheden zijn er want er wordt in de praktijk ook al zeg maar ingepast.

[2:15:59] Dus ja. Even terug naar het rapport aan de vraag van mevrouw van den berg. Wat ik wat ik daarmee doe. De versnelling en zorgen dat we geen duizend bloemen laten bloeien

[2:16:11] helemaal mee eens. En behalve wat ik net noemde over het kenniscentrum vilans heeft ook zorgverzekeraars nederland en kenniscentrum digitale zorg

[2:16:19] en ook zij sturen mee hoe we de transformatie kunnen maken

[2:16:25] en dus ik neem dat nadrukkelijk mee in de uitwerking ook van van het tassen en van boos. Oh. Ik wilde nog een voorbeeld bij geven om dat in te kleuren bijvoorbeeld. Want ook die kwam aan de orde. De bedsensor. Ik ben blij dat mevrouw agema dat een goed idee vindt want die bed sensor vond ik namelijk toen ik hem zag eerst geen goed idee

[2:16:45] als bestuurder van een zorgorganisatie. Daar gaat dit ons nu helpen. Maar ik heb me laten overtuigen door een verpleegkundige van de werkvloer

[2:16:52] en het blijkt dat die bed sensor het meten van het slaap patroon ongelooflijk goed helpt in de zorg veel beter organiseren en met name ook veel beter. De inzet van de van de verzorgenden en verpleegkundigen te kunnen reguleren met het helpt ook om beter te slapen waardoor mensen overdag actief zijn en dat is een voorbeeld en dat wil ik nadrukkelijk hier noemen, waarbij we echter medewerkers zelf moeten betrekken bij het bedenken van innovaties en ik vind ook dat het niet alleen hier moeten doen met ook heel erg mee eens.

[2:17:22] Ik ook niet in mijn rol als minister. Maar zij moeten en dat zit echt in de tas besloten dat we een gaan helpen. Ook in de initiële opleidingen om te bedenken hoe doe je dat? Hoe werk je appels besparen het hoe gebruik je technologie. Hoe stel je de goede vraag? En hoe formuleer je de goede vraag. Daar zit echt wat mij betreft de sleutel

[2:17:44] dan de vraag van meneer de neef de of ik een voorstander ben van een landelijke standaard voor de evaluatie van die arbeidsbesparende zorginnovatie

[2:17:54] en zodat we ook kunnen gebruiken bij contractering. Ja,

[2:17:58] het zorg het zorgverzekeraars nederland kenniscentrum digitale zorg is daarmee bezig. Heel concreet

[2:18:05] en om te kijken of een soort evaluatie route kunnen kunnen maken en dat maakt onderdeel uit van het zorg transformatie model.

[2:18:14] Dus ik ben met een daarover in gesprek hoe we dat doen en ik weet ook dat ook freelance en ook bijvoorbeeld binnen acteurs de gesprekken gaan over hoe je dat zou moeten doen want iedereen voelt er wel voor om daar ook een soort landelijke meetlat voor voor te hebben.

[2:18:33] Dan stelde die ook de vragen over de toezichthouders hoek. De rol. Daar kan verstevigen.

[2:18:39] Dan ga ik ervan uit dat u het heeft over toelating van nieuwe innovaties en dat hij doelt op toelating tot de markt en het verzekerde pakket. Dat klopt.

[2:18:50] Daarbij gelden wettelijke vereiste kwaliteit en veiligheid natuurlijk. Er is ook een merkel die vice college en onder andere voor en de igz houdt daar toezicht op en naja. Zij doen dat in hun rol en ik zal zeker ook natuurlijk alle toezichthouders in de zorg aansporen om daar ook in door te gaan want het vraagt ook iets om dat goed te kunnen beoordelen.

[2:19:17] Dat betekent dat ook in het toetsingskader van de hygiëne. Zij moeten doorgroeien in dat goed kunnen beoordelen van het inzetten van technologie en dat is in de praktijk. Dat klinkt makkelijk maar in de praktijk best ingewikkeld. Maar ik ondersteunen onder andere initiatieven zoals helpt innovation nederland en ook zorg voor innoveren en de meeste innovaties gaan instromen via het open pakket beheer.

[2:19:43] Daar zijn natuurlijk de zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen ook aanzetten om te bepalen of dat voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. En als er twijfel over is. Dan kan ik het zorginstituut onder duiding vragen

[2:19:55] het zorginstituut is al bezig in de context van passende zorg in bredere zin naar een meer aangepast pakket. Meer

[2:20:03] dan de vraag van u over effectieve medicijngebruik kan ook bijdragen aan het verlagen van het personeel schuld wordt. Ja dat kan zeker op twee manieren de worden natuurlijk in in de regel ook nog wel veel medicatiefouten gemaakt in de praktijk. Gelukkig met de elektronische registratie, maar ook apparaten waarmee dubbele controle bij moeizame bij ingewikkelde medicatie door een computer kan worden vervangen. Dat is een een technologische innovatie. Het kan je op een computer laten doen

[2:20:35] is er ook een die ik graag wil uitrollen wordt ook gewerkt aan het verminderen van de medicatiefouten en het verminderen van fouten betekent ook weer minder werk minder dat ook kunt natuurlijk minder ellende, maar vooral ook minder werk

[2:20:48] recent heeft de vereniging voor innovatieve geneesmiddelen een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat slimmer en gepaste medicijngebruik ongeveer drie tot zesduizend fulltime banen alweer kan schrappen. Daarbovenop nog het gebruik van de uitgifte. De slimme medicijn die sponsors die konden noemden. Die zouden ook nog kunnen bij bijdragen.

[2:21:09] Dus ja daar ben ik voor. Maar de implementatie ligt uiteraard natuurlijk bij het veld zelf.

[2:21:17] Dan vroeg hij ook over de opschalen van innovaties. Daar heb ik eigenlijk net al antwoord op te geven. Als u het goedvindt.

[2:21:26] Meneer. Heinink vroeg om waarom zet ik nou zo in voor zoveel mogelijk thuis doen en digitaal want mensen willen dat helemaal niet. Dan kom ik eigenlijk in het programma wonen ondersteuning en zorg voor ouderen. Wat ik maandag naar de kamer gestuurd dat programma is gekomen. Ik heb tot maandag ook gezegd als resultaat van de samenwerking van tweeëntwintig meer dan tweeëntwintig partijen, waaronder de ouderen zelf,

[2:21:50] waarbij ook aangegeven wordt dat ouderen het ook anders willen dat we het anders moeten vanwege het arbeidsmarktvraagstukken. Maar dat wordt ook gelukkig anders kunnen

[2:22:00] en dat ons echt kunnen laten leiden door goede voorbeelden en dat die voorbeelden. De al zijn in het kader van dit programma heb ik veel organisaties ook aan tafel gevraagd op bij vws. Om te vragen van hoe doen jullie dat nu in de praktijk en ik was positief verrast dat in bijna alle regio's er koplopers te vinden zijn die zeggen nou daar ben ik al lang mee bezig. Wij zijn deze omslag aan het maken want we hebben al op dit moment voelen die tekorten al en we zien ook dat het aansluit bij hun behoeften en de de de cliënten zijn daar ook tevreden over zijn meten dat ook en die zijn ook tevreden over.

[2:22:36] Dus dat is wat mij betreft de kern

[2:22:39] het aansluiten bij zoveel mogelijk thuis. Ik heb dan ook het beeld van ouderen waar ik op bezoek kom die nog in staat zijn om samen in hun huis te wonen en het liefst natuurlijk een geschikt huis. Het was ook een vraag van mevrouw mevrouw agema over jammer. Dat is dan toch heel eenzaam thuis. Ja dat klopt.

[2:23:00] Eenzaamheid is echt nog steeds een groot probleem. Maar dat is precies waarom het met de minister van vooral hard werk om naast het niet verder verhogen van de verpleeghuis plaats. Ik heb de met een aantal keren over gesproken om te zorgen dat we ons best doen om daar de zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst en niet de verpleeghuis neer te zetten, waarbij het aan de verzorgende de sleutel geeft en zeggen de cliënten zijn er al. Sorry ik heb geen collega's voor je. Want dat is een probleem. Die wil ik graag behouden. Maar zoveel mogelijk in de thuissituatie van dan heb ik ook voor ogen die ouderen die in status man met de partner te blijven samenwonen, want het zal je maar gebeuren dat jouw partner dementie heeft die gaat naar het verpleeghuizen op een gesloten of het liefst als het aan mij ligt een open afdeling voor p g. En jij moet daarbij gaan wonen. Of je blijft in de thuissituatie wonen ook dat is heel schrijnend. En natuurlijk nemen we af en toe echtparen op, maar ook dat is heel schrijnend. En dan kun je ook voorstellen dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Er bent helemaal met u eens. We hebben echt een enorme opgave om te zorgen dat er meer geklust. De woningen komen kleinschalig, grootschalig waar en ook een goed ingerichte buurt eromheen binnen de beperkingen die we allemaal hebben in nederland. We kunnen niet toveren om samen met de minister van vooral voor te strijden dat die woningen er ook komen want die hebben we daarvoor echt heel hard nodig.

[2:24:24] Dus daarom zet ik daar op in

[2:24:27] en daar komt inderdaad de norm bij zelf als het kan digitaal is het kan ook thuis als kan

[2:24:34] en samen met die meer dan twintig organisaties gaan we dat vorm geven

[2:24:40] in deze kabinetsperiode trekken we daar ook zevenhonderd zeventig miljoen voor uit. Dus daar gaan we in investeren om de omslag te kunnen maken naar de toekomst en met name gedreven, omdat we dat personeel in de toekomst gewoon niet hebben.

[2:24:56] Dan vroeg mevrouw de haan ook naar de de noodzakelijk technologie. Daar heb ik al antwoord op gegeven. Nog met deze opmerking dat actielijn vijf van het programma daar dus heel erg.

[2:25:09] De gehaald.

[2:25:11] En dat stimuleringsregeling zoals de regeling wordt doorgetrokken, waardigheid en trots gaan we echt ook hier oprichter, mede oprichter en er komt nog een implementatie en opschaling regel, regeling en met name ook om te zorgen dat zorgaanbieders gebruik kunnen maken van een regeling waarbij ze meer implementatie coaches bijvoorbeeld kunnen inzetten om deze beweging te ondersteunen.

[2:25:37] Mevrouw paulusma vroeg, net als mevrouw bikker over regionalisering ook

[2:25:43] dat zit heel erg binnen het programma tas. En dan gaan we echt op zoek naar domein overstijgende samenwerking en dat is niet alleen zorgen dat we domein overstijgend. Dus het net over hadden regionaal werkgeverschap kunnen doen. Maar het is ook een mind set waarbij de zorgaanbieders ook omdat we ze vragen in het kader van het integraal zorgakkoord na te denken over regio beelden. Wat is nou precies de zorgvraag. Welke aanbieders zijn in de regio ook over de domeinen heen. Hoe kun je elkaar helpen om dat te doen en dan refereer ik ook aan een programma wat al heel lang is dat is vroege opsporing kwetsbare ouderen waarin ouderenzorgorganisaties en huisartsen samenwerken om kwetsbare ouderen in beeld te hebben.

[2:26:28] Dat zijn de bezig was nog niet overal klaar om dat goed gecomplementeerd te krijgen en ook daar wil ik graag mee verder. Maar dan wel met de beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde. Ook in die thuissituatie en uiteraard ook maar de kom ik zo nog op terug met aandacht voor de huisarts die veel op het bordje heeft. Ik weet dat. Ik ben erg lang bestuurder geweest en ook in mijn directe omgeving kon ik die vragen tegen

[2:26:51] de stad gaan we acteur actief stimuleren.

[2:26:55] De heer van der staaij vroeg terecht denk ik aandacht voor de regio's in de randen van het land. Ik ken het probleem

[2:27:02] dus in die regioaanpak moeten we echt ook voor de verschillen tussen de regio's aandacht hebben.

[2:27:09] Ik ben zelf bekend met regio zeeland, waar het inderdaad heel moeilijk is gebleken om huisartsen te vinden. Maar ik zie gelukkig ook daar dat men de handen ineenslaat ook in die regionale verbanden om te zeggen. Maar hoe dan. Met onze specifieke uitdagingen van bijvoorbeeld de veel reistijd in de regio, maar ook met minder aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld het vestigen van huisarts.

[2:27:32] Ik zie daar gelukkig ook dat regio's in in beweging komen,

[2:27:37] met name een heel concreet in zeeland zijn ook huisartsen actief om te kijken hoe zij dat dan ook samen met huisarts uit west brabant kunnen organiseren. Dus ook in de oost regio kan ik het probleem. Dus we zullen daar nadrukkelijk aandacht voor hebben.

[2:27:53] Dan vroeg je nog vrij.

[2:27:55] Van een fabriek en van.

[2:27:58] Voorzitter, ik ben heel blij met deze toezegging, juist omdat het voor deze regio's ook op de langere termijn zo belangrijk is dat we dit heel goed organiseren en dat vind ik mooi. Ik zou wel aan de minister vragen om daar ook specifiek op in te gaan en op welk moment. Dat is dus dat we ook als kamer op enig moment weer zien welk vervolg. Dit krijgt in deze regio's.

[2:28:15] Minister.

[2:28:16] Nou heel concreet regionalisering zit besloten in het programma design en de integraal zorgakkoord. Ik hoor net al stemmen opgaan om de integraal gezondheids akkoord van te maken, zou wat mij betreft ook een goede naam zijn.

[2:28:28] Maar daar zit zeg maar de hoe vraag hoe dan. Want ik ben het met u allemaal eens. De opdracht die de ligt die weten op het gebied van de arbeidsmarkt, maar ook de gezondheidsverschillen. We weten wel wat de opdracht is. We weten ook waar de beperkingen zitten en we de discussies gaan heel erg over het hoe de dat is ook het ingewikkelde

[2:28:47] waarbij alle partijen en daar ben ik blij mee in het integraal zorgakkoord, maar ook in dat wel zo naar voren stappen en zeggen we begrijpen de beperkingen, maar we voelen ook de druk om het samen beter te doen en we zijn nadrukkelijk ook in gesprek. Wat gaan we voor elkaar ook daarin betekenen.

[2:29:06] Dus daar zit dat in besloten en we komen als het goed is en dat moet ook gebeuren. Komen we linksom of rechtsom half september met het integraal zorgakkoord naar buiten. Kijk even naar rechts. Volgens mij is dat zo

[2:29:23] ook. Dit is geen emotie. Ik heb af en toe mijn hele leven al last van wat wat slijm opbouw in familie.

[2:29:32] Maar dus. Maar er zit heel veel druk op de ketel. Dan kijk ik even naar rechts omdat veel mensen denken hoe ik hoop dat dat gaat lukken. Het moet lukken. We kunnen gewoon niet anders. Dus daar zit druk op de ketel en er wordt nadrukkelijk vandaag over gesproken. Dus dan komen we daar ook mee naar buiten. Meneer van der staaij vroeg mij nog aan de naar mijn focus naar in de programma's zit al besloten. Waar zit mijn focus uiteraard natuurlijk bij het kunnen doorgaan met goede persoonlijk persoonsgerichte, kwalitatief goede zorg en de zorgen dat we die ook veilig kunnen stellen voor de mensen die het nodig hebben.

[2:30:07] Daar hebben we heel veel voor nodig. Uiteraard ook het behoud van onze zorgmedewerkers, maar ook zorgen dat we voldoende instroom hebben en dat mensen het zo goed kunnen werken en ook zo prettig kunnen werken. Daarom zit ik ook zo op die innovatie kan zorgproces zo laten meegroeien. Dat dat uit te houden is

[2:30:26] en de stad zijn echt mijn twee belangrijkste prioriteiten en de hoe vraag nou daar ben ik een paar keer op terug gekomen. Daar zit de focus op dat versnellen van technologie, maar ook en dat is denk ik het lastige. Ik begrijp dat in de brieven heel veel staat,

[2:30:43] maar deze grote beweging vraagt ook om een soort meervoudige benadering. We kunnen niets zeggen van als we dit doen dan is het een quick fix en dan gaat de rest mee. Dat is nu eenmaal waar we inzitten. Het is echt een ingewikkelde omslag en we zitten ook op een moment in de tijd waar er nog veel meer op het bordje van iedereen in nederland ligt, inclusief onszelf en ook hier de de kamer. Dus dat betekent dat we ook met het programma moeten zorgen dat al die dingen werken en ik zal zorgen dat ik daar goede regie op voer en ik hoop u daar ook over de voortgang te kunnen bieden in het najaar

[2:31:19] dan de vraag van mevrouw bikker om nog na te denken over wat er nou wel zorg vinden en wat niet. En hoe ik de maatschappelijke discussie daarin aanjagen.

[2:31:27] Dat dat gaan we doen.

[2:31:31] Natuurlijk is het lastig om te zeggen ja daar starten we een maatschappelijke dialoog over. Dat klinkt altijd heel makkelijk.

[2:31:40] Het mooie van het programma mosul is dat we daar al met een vertegenwoordiging van de maatschappij om de tafel zitten. Maar ik heb mevrouw paulusma het eerste debat ook beloofd dat ik nog verder nadenken over burger beraad en over het opstarten van die maatschappelijke dialoog en als onderdeel van het programma. Isa,

[2:31:57] dan nog heel expliciet. De vraag van mevrouw bikker over hoe maken we meer uw loon en werken lonen. Dat komt volgens mij zo dadelijk nog terug want dat is niet alleen natuurlijk iets wat ik alleen kan doen in de zorgen. Ook de minister van szw is natuurlijk eerst verantwoordelijk als het gaat om de overkoepelende knelpunten van meerdere sectoren

[2:32:17] dan als laatste een na laatste van dit punt het beter samengestelde vraag van mevrouw bikker tussen formele en informele zorg

[2:32:26] ook naar aanleiding van een advies van de rvs.

[2:32:29] Er is een visie in ontwikkeling over mantelzorg. Dat ligt bij de staatssecretaris die komt daar op terug.

[2:32:35] En als de visie door is. Dan ga ik daarover met relevante partijen ook in gesprek. En dat een nadrukkelijk onderdeel van het programma boos. Om maar nogmaals, het is ook een onderdeel wat we in de portefeuilleverdeling bij de staatssecretarissen hebben bedeeld. Dus ik ga dat ook met hem samen doen.

[2:32:53] Ik heb net al gezegd het isa om het om te dopen naar het integraal zorg. Integraal gezondheidsrapport lijkt mij een goed idee. Het woord integraal staat. Wat mij betreft voorop en ook gezondheid moeten we breder kijken dan curatief. Ja absoluut.

[2:33:07] Dat doen we ook zo gaan die gesprekken ook. Daarom trek ik ook nadrukkelijk met de minister van vws daarin op

[2:33:14] en is er ook echt een verbinding gelegd tussen het isa. Het vo. Zo, en de programma's waar de staatssecretarissen mee bezig zijn en bij entree de ik heb tot meerdere keren gezegd hebben wij met elkaar ook gezegd we hebben elkaar nodig en we willen in onze diverse programma's ook zorgen voor die versterking.

[2:33:37] Op zich zie ik niet in dat we nu nog een ander akkoord moeten gaan sluiten dan het islam waar we mee bezig zijn, maar in het isa het. Oh zo. En datgene wat de staatssecretaris doet zit besloten dat we echt een brede aanpak voorstaan.

[2:33:52] Dat was het eerste blokje.

[2:33:55] Als er geen vragen zijn of interrupties door naar blokje nummer twee. En dat was goed werk geschreven gehad en agressie en uitslag

[2:34:02] u

[2:34:06] of de minister wil kijken hoe werkgevers kunnen stimuleren. Om het gesprek aan te gaan om werknemers die bijna met pensioen gaan langer door te laten werken.

[2:34:16] Het goede nieuws dat dat is natuurlijk met go fit nadrukkelijk aan de orde geweest. Er zijn heel veel mensen die net met pensioen waren weer terug aan de slag gegaan.

[2:34:25] Er waren ook echt heel blij mee.

[2:34:28] Dus ik vind ik ben het helemaal met u eens dat het onderwerp van gesprek is maar dat is dan wel onderwerp van gesprek natuurlijk in eerste aanleg tussen werkgever en werknemer en dat geldt ook om de individuen, want de om daar een collectieve norm van te maken en mensen te verplichten dat te doen dan daar willen we met elkaar niet aan. Dit is echt maatwerk.

[2:34:50] Dan is het wel belang dat leidinggevenden voldoende toegerust zijn in alle informatie, kennis en vaardigheden om die gesprekken ook op de juiste manier te voeren

[2:34:58] en zij moeten samen met de medewerker in staat zijn om goed na te denken of de belasting die daaruit voortkomt en de wijze waarop dan die inzet wordt gepleegd of dat ook duurzaam is want we hebben niets aan om mensen na hun pensioen door te laten werken, terwijl het niet goed met ze gaat.

[2:35:15] Ik kijk nadrukkelijk naar de branche en de werkgevers om daar de verantwoordelijkheid in te nemen en we nemen dat mee en misschien ook nog wel mooi dat voorbeeld wat ik vaak gebruik over beeld zorg waar ik was dat was zo mooi voorbeeld omdat daar juist ook wijkverpleegkundigen die fysiek niet meer in staat waren tegen de pensioengerechtigde leeftijd

[2:35:37] om dat werk te doen in de wijk zelf is begonnen zijn met deze beeld zorg waarbij soms met een hoofd en alle expertise die ze hebben juist ook in staat waren om heel goed ook via het beeldscherm zorg te leveren en die waren daar heel tevreden over en hun cliënten ook.

[2:35:55] Dus ik zie mogelijkheden toe

[2:35:58] overdoen. Grote. Het is aardig dat ik niet eens zo van tafel. Maar veel de ik weet niet waar ze van komen, maar veel dank in ieder geval

[2:36:07] dan de vraag die veel gesteld is over de fulltime bonus

[2:36:12] door meerdere mensen. Ik begrijp de urgentie van het stimuleren van wil werken en ik ik zeg ogenblikkelijk. Ja, wat een goed idee. De fulltime bonus.

[2:36:24] Want ik denk dat het helpt als we meer gaan werken. Het is ingewikkeld college voor de rechten van de mens heeft op basis van twee wetten de wet op de onderscheid arbeidsduur, maar ook de bepaling over gelijke behandeling in de grondwet gezegd dat die fulltime bonus juridisch niet mogelijk is.

[2:36:42] We zijn daarover in gesprek. Mijn ambtgenoot heeft u al in de brief van vierentwintig juni geïnformeerd,

[2:36:50] maar we zijn in gesprek niet alleen met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, maar ook van ocw om na te denken of we ondanks de juridische bezwaren toch niet. Dit kunnen verkennen. Konden we niet een financiële impuls realiseren om meer uren te werken

[2:37:06] en heb ik het nadrukkelijk over meer uren omdat die fulltime toch juridisch erg ingewikkeld lijkt en uiteraard als het mogelijk is om daar een nodig om wet en regelgeving aan te passen. Dan gaan we dat niet uit de weg en die verkenning die loopt op dit moment.

[2:37:22] Dan vroeg me een vraag over uw god en bonus mevrouw paulusma.

[2:37:27] Danken en goed om te horen dat er een verkenning loods maar kan de minister ook iets zeggen over het informeren van de kamer daarover.

[2:37:35] De meeste

[2:37:37] in ieder geval na de zomer. Dat kan ik zeggen

[2:37:41] maar ik ga niet over de agenda van een van mijn collega minister seconden even in de tweede termijn op terug van goedvinden. Als ik die vraag even uit.

[2:37:52] Meneer van ons stijn vragen.

[2:37:54] Voorzitter komt de minister nog terug op meer werken loont of als dat hiermee ook behalve.

[2:37:58] Dood.

[2:38:01] Ja. Wat mij betreft kom ik dan niet meer terug of meer. Ja nee ik kom nog wel iets terug op meer werken loont. Dus dit is een toezegging over de tijd. Het tijdpad waar we inzitten

[2:38:12] met wat nu voor mij ligt ging over de vraag van meneer de neef over de tas voor onze hulpverleners veilig voor de ambulance medewerkers. Waarom zijn ze er niet in vertegenwoordigd. Laat ik een nieuw van zeggen dat agressie en geweld. Wat mij betreft zeg tegen iedereen

[2:38:28] onacceptabel is. Ik was gisteravond zelf in de spoed situatie bij een tandartsenpraktijk en ook daar merk je weer en ik begrijp de de emotie van mensen. Echt heel goed. Maar wat doet als mensen chemo als cliënten geëmotioneerd zijn en wat doet met zorgmedewerkers ook iedereen opvragen doe dat niet niet alleen agressie en geweld, maar ook gewoon verbaal het ergens niet mee eens zijn en heb begrip ook een luisteren naar de uitleg. Want dat vinden zorgmedewerkers iedere dag heel erg ingewikkeld. Dat geldt dus ook voor ambulancepersoneel. Dus het is goed als er gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van dit personeel om die activiteiten van die taskforce te verrijken.

[2:39:12] De taskforce is vorig jaar ingesteld en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van i j en v.

[2:39:18] Ik heb begrepen dat ambulancezorg nederland al de samenwerken met ezels taskforce op het punt van veilig werkgeverschap. Dus ik zal de minister van jnvb in contact brengen met vvn ambulancezorg zodat ze gezamenlijk kunnen besluiten

[2:39:33] en of het ambulancepersoneel nog een structurele rol kan hebben daarin.

[2:39:40] Ik heb de voor het als het gaat om agressie en geweld niet alleen aandacht voor

[2:39:46] natuurlijk als het gebeurt, maar vooral ook voor preventie natuurlijk ook voor goede opvang en nazorg. Dat is gewoon essentieel. En om daarbij te ondersteunen om continu directe branche gerichte aanpak die tijdens de vorige periode is ingezet.

[2:40:02] Ik heb een kamer op zes april daarover per brief al geïnformeerd.

[2:40:07] Bijna alle branches in zorg en welzijn hebben inmiddels concrete plannen voor de doorontwikkeling van hun aanpak in de branche. Ik houd vinger aan de pols. Wat betreft de voortgang van

[2:40:18] de vraag van meneer van der staaij over meer uren waar maken. Dat is meer dan alleen het aanbieden van het grotere contract. Gelukkig. De afgelopen jaren is al de beweging ingezet om ook direct vaste contracten aan te bieden in de zorg om grotere contracten aan te bieden, terwijl de als we kijken naar de deeltijd factor ligt die nog steeds op drie dagen in de week gemiddeld. Dat is nog steeds weinig.

[2:40:42] Maar we moeten zorgen ben ik helemaal met u eens dat het werken ook aantrekkelijker is. Dat doen we onder andere de heb ik een paar keer gezegd via het programma tas. Maar we zijn ook aan het kijken als kabinet om te kijken naar de marginale druk

[2:40:57] die voornemens zijn beschreven in de krapte brief van vierentwintig juni van de minister van sociale zaken en werkgroep en werkgelegenheid.

[2:41:07] We willen kijken of we de marginale druk kunnen verlagen, onder andere door hervorming van de kinderopvang toeslag, zodat de marginale druk voor werkende ouders is voor lacht

[2:41:19] in de zomer wordt dat verkend en in de najaar kom kom kon komen we daar op met antwoorden en volgens mij zit daar ook het antwoord van net in dat ze in het najaar dus terugkomen op die op die fulltime bonus verkenning

[2:41:32] verder ondersteunt de stichting het potentieel pakken in hun aanpak en deze stichting helpt de komende periode vijftig zorgorganisaties

[2:41:39] bij het aanpakken van belemmeringen om meer uren te werken.

[2:41:43] Dus dan gaat het om randvoorwaarde zichtbaar maken, zowel aan de medewerkers kant als aan de mee de aan de werkgevers kant en dat heel concreet te doen.

[2:41:54] En

[2:41:57] nou ja dat zou zijn. De verkennen komen op terug.

[2:42:01] Meneer van de stijve.

[2:42:03] Voorzitter, goed dat die marginale druk dus ook dat er nadrukkelijk naar wordt gekeken en ik neem aan ook de minister hierin ook meedenkt en mee spreekt ook juist als het gaat om wat dat voor de zorg wel betekent.

[2:42:15] Daarnaast heb ik het idee dat de soms ook wel

[2:42:18] beelden zijn van dat meer werken eigenlijk maar heel weinig oplevert die niet altijd kloppen met de realiteit de zijn dan ook makkelijker tools beschikbaar of zou dat verder kunnen worden bevorderd, zodat je ook gewoon ziet wat je concreet overhoudt. Als je meer gaat werken.

[2:42:34] Minister.

[2:42:37] Volgens mij is er een tool en die heet meer uren berekenen naar de is een toe waarin mensen dat kunnen berekenen.

[2:42:43] Ik vind ook dat hr afdelingen van zorgorganisaties ook goed toegerust moeten zijn om uit te rekenen hoe het in dit specifieke geval van deze specifieke zorgmedewerker wel loont

[2:42:55] en er zit ook iets lastig in omdat soms natuurlijk kleinere contracten al of een contract over meerdere dagen verdeeld bijvoorbeeld gunstig kan zijn voor de medewerker of gunstig kan zijn voor de werkgever. Daarom is het zo belangrijk om daar ook samen concreet in te worden. Kijken waar dat maatwerk zit.

[2:43:16] En u minister zegde toe hoe je het mij op iets terug te komen en volgens mijn vrouw eigenaar wilde precies dertig meter of.

[2:43:24] Wat precies een verkenning of wat wat is.

[2:43:27] De belemmeringen,

[2:43:29] Voor meer uren werken worden in kaart gebracht. Hoe heet dat onderzoek dan.

[2:43:33] Bij de stichting het potentieel pakken kijken we heel nadrukkelijk naar de belemmeringen met die vijftig organisaties die lopen daar invoer. Gewoon als om zomaar concreet in de gaten te krijgen. Zitten daar dingen in die we generaal kunnen oppakken en generiek kunnen oppakken.

[2:43:50] Dus dus dat klopt. En de stichting potentieel pak is nu gewoon aan het werk. Dat hoeft niet op het najaar te wachten. Dus dan kom ik zodra zij weer een voortgangsrapportage hebben wel op terug. Maar het verkennen van het lonend zijn die meer uren berekenen is er nu in de praktijk. Maar die marginale druk. Hoe kunnen we nou nog zorgen dat het ook nog meer lonend is of daar waar het nog niet. Is het wel is. Daar komen we in het najaar op terug. Want dat geldt natuurlijk niet alleen voor zorgmedewerkers, maar ook voor andere sectoren.

[2:44:20] Mevrouw de hem vragen,

[2:44:22] Mag ik dan ook aan de minister vragen of zij dan ook meteen de juridische belemmeringen die college rechten van de mens heeft aangegeven op meer doelwit meeneemt.

[2:44:32] Die worden daar nadrukkelijk in meegenomen. De stad wordt ook nog verkent van kunnen we daar nog een mouw aan passen voor die voltijd.

[2:44:42] Maar ja dat is bij even de vraag of dat dus lukt maar dat daar zijn we dan mee bezig dan of er nog andere oplossingen waren. Dat vraag was een vraag van de heer. Heijink

[2:44:55] meer laten werken. Regeldruk verlagen.

[2:44:59] De minister wil hier niks aan doen. Graag reactie. Ik wil van alles wat doen en ik ben aan de slag.

[2:45:05] Dus ik nogmaals het is echt een expliciet onderdeel van het brede pakket om werken in de zorg aantrekkelijker te maken

[2:45:11] en maar ik zie ook in de praktijk door medewerker ook nog wel eens gehinderd worden door de roostering en nogmaals daar zitten altijd twee kanten aan. Want soms is het ook voor de medewerker. Ik ben nog ooit zelf voorstander geweest. Volgens mij eens dertig jaar geleden om een soort moeder rooster te krijgen in de schooluren, zodat mensen in staat waren om toch te werken. Ondanks dat ze zorg voor kinderen op school hadden schoolgaande kinderen. Maar ik zie ook de voorbeelden waar het soms heel onhandig is en de zorgorganisatie zegt ja ik kan alleen maar ingebroken gebroken roosters roosteren. Dus het

[2:45:47] slimmer roosteren beter roosteren ook zelf roosteren is een goede tool daarin waarbij die flex lief is flexibiliteit kan worden ingebouwd. Dat is echt onderdeel ook van die die die vijftig zorgorganisaties die bezig zijn met dat potentieel te pakken.

[2:46:06] Maar de nodig om alle zorg aanbieders uit omdat ook vandaag al te doen want de kun je vandaag om mee te beginnen op zelf roosteren bijvoorbeeld ook de norm te maken.

[2:46:17] Een van basis.

[2:46:20] Voorzitter, het is altijd fijn om partijen uit te nodigen.

[2:46:24] Maar ik had net een heel klein informeel overleg met de buurman. We praten hier natuurlijk al jaren over. Dus misschien zijn we de fase van de uitnodiging voorbij en zou het gewoon een inkoopvoorwaarden kunnen zijn vanuit de zorgverzekeraar dat je zeggenschap organiseert het zelf rooster en al die goede voorbeelden die we hier benoemen kan gewoon een voorwaarden worden. Ik ben wel benieuwd wat de minister ervan vindt.

[2:46:47] Zeggenschap is al een voorwaarde worden omdat we daar de initiatiefnota van mevrouw ellemeet is aangenomen en van foutieve de die wetgeving wordt ook aangepast, ben ik ook een warm voorstander van. Je hebt helemaal gelijk. We moeten ook in het inkoopkader en dat gebeurt ook met de zorgkantoren ook nadrukkelijk met de organisaties en ook zorgverzekeraar praten over hoe zij sturen op behoud van medewerkers en zeggenschap. En

[2:47:15] dat is niet wat u bedoelt.

[2:47:18] Paus.

[2:47:20] Dank u. Voorzitter, ik ben altijd exclusief. Ik ben op zoek naar de rol van de minister. Want ik snap dat zorgverzekeraars worden uitgenodigd en een partij van goede wil zijn. Maar soms is net als met in het koude water springen. Soms heeft iemand net even een zetje nodig en ik ben benieuwd wat de minister.

[2:47:36] We gaan doen. Minister

[2:47:39] nogmaals ik heb de initiatiefnota natuurlijk ondersteunt. Dus die ben ik een voorstander van een zeggenschap in de regelen met elkaar

[2:47:49] en verder zijn we ook binnen het isa. En dat is niet een doekje van isa is amper vergat alles oplossen. Maar die inkoop van voorwaarden. Hoe doen we dat wat kunnen we van welke partijen verwachten. Daar pak ik samen met de minister van vws echt regie op wat de partijen met elkaar moeten.

[2:48:08] Wat ons betreft zou ik het nadrukkelijk moeten, maar ook zouden moeten willen want dat is ook je moet het ook echt samen. Ze moest je het ook willen want we gaan daar niet komen anders.

[2:48:17] Dat wordt echt ingezien. Dat sluit aan bij de ambities aan tafel en dat is best ingewikkeld en het schuurt ook praten we echt over met elkaar. Dus dan pak ik de regie. Dat is mijn rol. En verder pak ik de regie. Ik doe veel werkbezoek om ook met partijen zelf. Ik ga natuurlijk niet zelf inkopen. Maar met partijen daarover te praten en als ik zie dat niet goed gaan de ook aandacht aan te geven. Dat kan toch echt van mij verwachten.

[2:48:42] Dat was het einde van het blokje goed werkgeverschap. Kom ik bij werkdruk en regeldruk.

[2:48:55] De administratieve lasten, mevrouw van den berg, ik kan nu alleen maar de hand schudden. Ik vind het wel lastig om dat in een norm te vangen van bijvoorbeeld vijftig procent. Want hoe meten we dat dan inderdaad weer met meneer van der staaij zei dat ook maar de ambitie moet zijn dat die dat van flink reduceren.

[2:49:14] Dan wil ik wel een onderscheid maken tussen ervaren regeldruk en regeldruk die we misschien wel ervaren maar die de altijd zal zijn.

[2:49:21] Dat is niet zozeer regels zullen altijd een zekere mate van verslaglegging nodig hebben, zullen altijd een zekere mate van verantwoording nodig hebben. Maar de vraag is waar zit de balans. Ik wil hier ook even gebruikmaken van zo ook nog doen van het feit om nogmaals uit te spreken richting de huisartsen dat ze heel blij zijn met huisartsen in nederland en een ook zeer waarderen. Dat is ook de reden waarom de helaas na een uitgelopen ministerraad. Maar vrijdag samen naar buiten zijn gegaan. Minister kuipers en dik om daar aandacht aan te geven ook richting de eerste lijn heb ik dat in het vizier.

[2:49:58] Dit is een van de vier lijnen in het nieuwe programma ontregelde zorg hoe we dat kunnen doen. De ervaren regeldruk. Dat heb ik vorige week vorige maand aan u gestuurd.

[2:50:07] Dus dat te kijken hoe wetgeving lasten lul zo mooi zo lastig mogelijk is en als we een nieuwe wetgeving invoeren dat dat dan niet onevenredige en onnodige nieuwe lasten veroorzaakt.

[2:50:21] Dat betekent wel dat we dus toch wel die verwachte effecten in kaart zullen moeten brengen. Anders weten we niet dat we komen

[2:50:28] en dat betekent ook weer een verzwaring. Dat is zo. Maar in ieder geval leg ik alles wat er langs komt altijd ter advies voor aan het adviescollege toetsing regeldruk. De stad noemen.

[2:50:41] U merkt terecht op mijn vrouw weg en ik ben blij met uw opmerking dat beroepsgroepen zelf ook richtlijnen voorschrijven veel van de regeldruk. Dat komt ook uit de partners die we hebben gedraaid in programma ontregelde zorg komt ook uit de organisaties zelf beroepsgroepen zelf

[2:50:57] en ik wil toch ook een ook omdat ik ben even kwijt. Wie de opmerkingen maken volgens mij meneer van houwelingen

[2:51:04] die zei dat die protocollen allemaal moeten weg en zo. N protocol is natuurlijk een vorm van gestolen ervaring die beroepsgroepen nodig hebben voor kwaliteit en voor kwaliteit toetsing.

[2:51:18] Dat moet niet ervaren worden als een opgelegd door maar dat moet gebruikt worden als een ondersteuning en ik denk dat ook daar nog innovatieve mogelijkheden zijn ook overigens voor verslaglegging om te kijken dat de manier waarop we daarmee omgaan. Want als een protocol moet worden toegepast. Dat je dan niet eerst heel erg op zoek moet in alle mappen naar het antwoord. Hoe was het ook alweer. Dan voelt het ook aan als iets buiten jezelf te zijn op dit moment al apps, waarbij je op het moment zelf dat je even dat ruggensteuntje van het protocol nodig hebt dat je het dan op dat moment kunt vinden. Dat vind ik hele mooie voorbeelden waarbij het ene niet laat en het ander niet doet

[2:51:56] het voorbeeld van meneer van houden. Ik ben het niet vaak met hem eens. Maar hier was ik het echt met me eens ging over die blaas katheter. Die wil ik even uitlichten. Want die komt ook in de praktijk erg naar mij toe zet die dan denk ik ook al. Dat hebben we heel ingewikkeld gemaakt als de huisarts ergens een blaas eten moet in brengen bij een patiënt is wat meestal ook fijn als dat snel gebeurt en dan volgt er een heel traject om aan die blaaskaken eten te komen. Ik heb het tot me genomen om dat specifieke voor hoe heet het voorbeeld ook na te volgen en te kijken wat gebeurt hier nu want ik begrijp ook de druk om met duren want basket eten zijn dure middelen heel stringent om te gaan. Ik begrijp dat apotheek er iets aan moet doen. Maar ik ben het helemaal mee eens en dat doen we ook in ontregelde soorten gaan we concreet met die voorbeelden. Anders lag een heel wat gebeurt hier. Nou dat moet anders. Dus dat daar ben ik wel met een enz.

[2:52:50] Mevrouw van den berg,

[2:52:53] Dankuwel de voorzitter, voorzitter, minister die zegt van hoe gaan we dat dan meten. We weten ieder geval dat er bestaande onderzoeken zijn onderhandelen van beerenschot die zinvol bij de ggz veertig procent van van de administratieve of van de tijd van de arbeidstijd die administratie wordt besteed. Ik had de minister ook specifiek gevraagd wat ze met welke voorstellen ze zelf gaat komen om huidige wet en regelgeving die we hier in deze kamer hebben gedaan om zeggen van nou als we daar nu nog eens een keer naar kijken met die blik van die administratieve lastendruk, dan zouden we dat dat wellicht anders kunnen aan pakken.

[2:53:31] Het voorbeeld wat de minister van van de blaas katheter heel mooi voorbeeld. Maar in de kalender van de huisartsen staan er tig. Dus ik ben heel benieuwd wat de meestal. Daarmee gaat doen en ik kreeg via het cnv ook nog het voorbeeld door dat bijvoorbeeld de wijkverpleging zit 's morgens helemaal tot het water aan de lippen. Mama kan alleen maar s morgens declareren voor douchen

[2:53:55] en je terwijl veel mensen het prima vindt als de wijkverpleging midden op de dag zou komen. Dus wat gaat de minister concreet zelf doen om te zorgen dat dit anders wordt opgepakt.

[2:54:09] Heel concreet heb ik de huisartsen afgelopen vrijdag beloofd en dat had ik al een aantal weken geleden onder in het programma ontregelde zorg om in de verlenging daarvan de huisarts heel erg naar voren te trekken. Dat willen ze ook graag. Dus gaan we doen aan die verschuur kalender is daar ook de onderlegger voor dus met die hele concrete voorbeelden en daar waar er in de administratie gekke dingen zitten noem ik het maar even waardoor het voorbeeld wat hij noemt vind ik ook tekenend. Dat moet echt anders te gaan we concreet doen, nemen we mee. Ook in diezelfde ronde. Dus die haal ik naar voren om te zorgen dat we dat doen. Dat betekent niet dat andere sectoren natuurlijk helemaal achterop komen te staan, want ook in de ggz is het is het druk.

[2:54:52] Ik zal binnen de lijnen hoe we anders gaan werken en en of innovatie nadrukkelijk ook aandacht hebben voor het op een andere manier kunnen rapporteren en verslag kunnen leggen, want dat is ook een hele belangrijke die ontzettende tijd vergeten is. Er zijn voorbeelden zijn projecten dat al beter kan

[2:55:12] spraak gestuurd. Bijvoorbeeld dat maar ook gewoon hele simpele. Dat noemen we dan simpele innovaties, waarbij de in een veel compactere manier iets in een dossier wordt vastgelegd, zodat het ook sneller tot je te nemen is want al die lange lappen tekst die het is onmogelijk om dat te lezen en allemaal in je hoofd te krijgen en in het werk toe te passen. Dus ik kan u het toezeggen dat ik daar scherp op zal zijn. Maar natuurlijk heb ik het veld nodig

[2:55:42] om dat uit te voeren.

[2:55:46] Hij had nog geen

[2:55:47] in antwoord geven op wat ze zelf met betrekking tot huidige wetgeving

[2:55:51] kan mevrouw van den berg dan ik vermoed dat mevrouw van der berg het dan over de weten dat aangeeft

[2:55:56] of niet.

[2:55:58] Welke wetgeving heeft u het nemen van heeft in beginsel over alle wet geving die we hier hebben gedaan. Als de weten is het a weten we het probleem voor de eerste lijn en de de jaarverslag berging duisternis de concreet mee bezig. Maar we hebben hier veel meer wetten afgesproken die als ik zeg als wij vragen aan het veld. Je moet doen en wij gaan dat ook sturen dat we hier als kamer dat de minister zegt ik pakte genezen instantie de volgende vijf wetten is even uit om eens na te kijken hoe dat eenduidiger en simpeler zouden kunnen maken.

[2:56:32] Voorzitter, ik vind het een goed idee om daar concreet in te worden naar mevrouw van den berg van de doek zal even in de tweede termijn

[2:56:40] dan vroeg me neer van der staaij over het onderzoek naar de uniform formeringen van inkoop en verantwoordingseisen. Waarom niet gewoon een voor zakmes, urgentie en snelheid.

[2:56:53] We hebben inderdaad in het regeerakkoord afgesproken die verantwoording. Ze eisen dat die willen uniformeren.

[2:57:00] De stad is een nadrukkelijk onderdeel nu ook weer van

[2:57:06] onder andere ook het isa akkoord of de gesprekken over het iso akkoord om ook te komen. We hebben ons voorgenomen. Dus dan gaan we concreet mee aan de slag. Maar ik verwacht het eindrapport

[2:57:19] van want we hebben nog een totaal overzicht nodig van alle geldende inkoop en verantwoordingseisen. Dus dat wordt nu concreet in kaart gebracht spijt me zeer dat dat toch weer meer onderzoek is. Maar als je dat totaaloverzicht niet hebt weet je ook niet wat je eraf gaat halen en de juridische mogelijkheden die worden ook in kaart gebracht en dat komt in de zomer en dat is de basis voor de verdere besluitvorming. Dus dat leggen we daaronder onder die gesprekken.

[2:57:43] U vraagt mij ook of ik zelf actief op zoek gaan naar versimpeling versoepeling van wet en regelgeving. Ik stel voor dat ik dat doe langs de als van de concreetheid van het antwoord aan mevrouw van den berg, waar ik zo dadelijk op terug. Kom dan had u nog vragen over de regeldruk en sociaal domein. Er komt een leer en onderzoekstraject. Dat moet leiden tot handvatten. De problemen zijn toch al lang bekend. Waarom wordt er niet door gepakt? Het afgelopen jaar heeft movisie onderzoek gedaan naar de regeldruk en de wmo. Maar op de vraag welke achterliggende oorzaken nou precies dit betrekking heeft was nog geen eenduidig antwoord

[2:58:22] en dat is de reden om dat leer en onderzoekstraject te verlengen. En eigenlijk durft te veranderen in dat dit onderzoekstraject. Om die regeldruk binnen de uitvoering van de wmo aan te pakken en dat is een leertraject.

[2:58:35] Dat heeft

[2:58:39] om een verdiepend inzicht te krijgen in de administratie regeldruk binnen de wmo. De oorzaken daarvan en ook hoe je dat bespreekbaar maken in je eigen organisatie en vervolgens dus handvatten en handelingsperspectief creëren.

[2:58:53] Dat wordt vormgegeven met en door de praktijk. Dus het is niet zo dat we wachten. We gaan eerst onderzoeken en dan gaan we toepassen in de praktijk. Het leer trekken is opgericht om het meteen in de praktijk toe te passen, maar ook te weten of het werkt.

[2:59:05] De stad loopt

[2:59:09] dan had ik nog een vrouw van mijn vrouw.

[2:59:13] Maar ik krijg een vragen uitgezet over de inventarisering van de wetgeving is zojuist uitgezet.

[2:59:19] En dan gaat het bijvoorbeeld over de wet zorg en dwang de verplichte ggz tot waren degenen die ik al op het op het netvlies had daar natuurlijk voor de. Het speelt ook in de evaluatie de weten. Ze is een onderdeel. Maar daar komen we dus op terug wanneer u dat overzicht van mij kan verwachten

[2:59:36] dan

[2:59:37] de vraag van of haar. Ik opmerk van mevrouw agema over veertig procent administratieve lasten. Dat dat onderschrijf ik volledig. Ik weet niet hoeveel procent het is en hoeveel we kunnen winnen door de in concreet worden zijn manier van de sta je ook ook dat is weer ingewikkeld. Want dan ga je ook weer heel veel voor bijhouden. Maar ik heb er net heel veel over gezegd dat ik dat van zeer groot belang. Acht. Dat was het deel werkdruk regeldruk.

[3:00:05] Dan kom ik bij zzper en btw

[3:00:12] de kosten voor paneel personeel niet in loondienst zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat klopt.

[3:00:18] Onder andere btw, maar ook de hogere tarieven van de bemiddelingsbureaus en dat zijn zelfs soms buitenlandse bemiddelingsbureau en ook een aantal zzpers de evident schone schijn zelfstandig zijn. Ik heb bij de ggz toegezegd met de belastingdienst te gaan spreken. Wat is de stand van zaken voor mevrouw van der burg

[3:00:37] ik als het gaat om die schijnzelfstandigheid aan handhaven, pleit ik regelmatig bij de belastingdienst voor handhaving en de staatssecretaris van financiën heeft in de laatste brief daarover aangegeven dat de handhaving met met name gegeven de complexe regelgeving zal starten en twintig, vijfentwintig. Ik blijf in gesprek met hem om te kijken of er mogelijkheden zijn om samen sneller te kunnen gaan als het gaat om handhaving in de zorg.

[3:01:04] Er zijn initiatieven in het zorgveld om zelf een eerste invulling te geven aan hoe om te gaan met de inzet van zzpers. Ik ga kijken met de belastingdienst of er misschien ook mogelijkheden zijn voor horizontaal toezicht

[3:01:18] en dan kijk ik ook naar de koepels in de zorg die misschien daar een rol in kunnen vervullen, omdat het van belang is om dat te doen

[3:01:30] dan een de de vraag van mevrouw den haan de uitstromers zzpers worden of het voldoende bekend is. Ik deel uw zorg. Ik zie ik zag ook in de praktijk. Veel mensen zzper worden, maar ook weer terugkeren.

[3:01:47] Dus ik maak me er ook echt echt zorgen over of mensen echt de consequentie overzien.

[3:01:54] Dus die bewustwording over de verantwoordelijkheid die je op je neemt als je zzper bent ook in termen van aansprakelijkheid, maar ook wat je voor jezelf moet regelen. Het is fijn dat je zelf kunt roosteren en dat hoor ik ook bezocht medewerkers zeggen dat het moeilijk is om nee te zeggen. Kort verhaal van uw dochter.

[3:02:13] Dat herken ik heel erg uit de praktijk weer dat beroep. En juist omdat er zoveel mensen uitstromen in zzp-schap is het voor de medewerkers die achterblijven nog veel moeilijker om die in courante diensten te voeren dus enorm compliment aan alle medewerkers ook achterblijven dat ze dat toch elke keer weer doen

[3:02:31] en ik ben me er heel erg van bewust dat uw refereerde de ook aan dat het echt een zware zomer gaat worden voor de zorg. We hebben gewoon dik een procent meer ziekteverzuim vanwege corona vanwege de isolatie ook van girona en tegelijkertijd is het jaar drie van de pandemie. En ja iedereen is gewoon hartstikke moe en ik denk dat we ook hier samen moeten uitstralen dat we proberen heel concreet en realistisch match te zijn met elkaar ook om te zorgen dat ze daar ook in in ondersteunen.

[3:03:04] Maar hoe kunnen we dat ook tegengaan. Dat is die bewustwording en verder ook kijken en dan kijken we ook nadrukkelijk naar de naar de de aanbieders. De werkgevers van vervul je rol als werkgever ook zo dat als mensen weggaan vragen waarom ze weggaan. En kijk wat je zelf in je organisatie kunt verbeteren in termen van zeggenschap werd net al gezegd in termen van roostering bijvoorbeeld.

[3:03:30] Ik heb zelf een praktijkvoorbeeld waarbij een teamleider zich niet voldoende gedekt voelde door de organisatie van jammer want dat was ikzelf om een medewerker structureel een half uur later te laten beginnen in verband met de zorg voor twee kinderen met een beperking.

[3:03:47] Toen dacht ik ja, hoe dan niet. Laten we met elkaar kijken hoe dat dan wel kan. Dus daar wil ik ook graag aan werkgevers vragen om dat goed te doen, zodat mensen ook minder de neiging hebben om het zzp-schap op te zoeken.

[3:04:02] Mevrouw van den berg heeft een vraag

[3:04:05] en daarna mijn vrouw.

[3:04:06] Voorzitter dankuwel. Want ik zit even te bekomen van de van de opmerkingen. De minister zegt dat vanaf tweeduizendvijfentwintig en gehandhaafd gaat worden. Dat betekent dus dat iedereen die nu evident schijnt zelfstandig is. Ik noem maar een simpel toets punt gezag. Als jij in de zorg werkt dan werk je volgens protocollen dan werk je op een operatiekamer echt onder gezag in een team kan je niet zeggen. Ik zal eens kijken wanneer ik wat zal doen om dit te opereren. Dat betekent voor de komende tweeënhalf jaar niets gaat gebeuren

[3:04:41] en gelijktijdig zegt de minister. Ik vind het mooi dat werkgevers proberen zelf dat werkgeverschap te ontwikkelen dat het aantrekkelijker is om in dienst te blijven.

[3:04:53] Dan lopen tegen btw tarieven en die hoge bemiddelings vies aan. Dus ik concludeer de komende tweeëneenhalf jaar gaan die werkgevers gewoon de biedt de brug op. Plus dat de mensen die inderdaad in dienst blijven ook nog een keer blijven zitten met vaak alle crisisdienst of zoals in de ggz en andere problemen. Dus ja ik ben hier echt van bekomen, want dit kan ik gewoon niet begrijpen. We willen wij de zorg verder helpen. Voorzitter,

[3:05:23] journalisten.

[3:05:24] Ik ga proberen mevrouw van de berg iets minder iets iets blijer te maken als het gaat om de handhaving gaat dat pas vanaf twintig, vijfentwintig en dat heeft met de complexiteit te maken, maar ook de aandacht voor de uitvoering die we hier nodig hebben.

[3:05:42] Ik zou liever ook morgen doen maar je kunt niet dat dat lijkt niet sneller te kunnen gaan en daar ben ik blijf ik ook over in gesprek. Tegelijkertijd kunnen we wel degelijk iets doen om te kijken of we het aantrekkelijker maken om minder personeel niet in loondienst te hebben. Dus daar ben ik wel mee aan de slag. Bijvoorbeeld de tarieven van de bemiddelingsbureaus.

[3:06:07] Daar zit een bepaalde winstmarge over natuurlijk, maar ook daar ben ik in gesprek met de koepels van de bemiddelings en de uitzendbureaus. Om te kijken of zij strategisch kunnen bijdragen aan duurzame kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg en ook met een tarieven daar rekening mee houden. Dus daar zet ik druk op in de regio's overigens. Er komen weer terug op de regio's is wel degelijk. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij gekeken wordt, kunnen we niet met de regio hier massa maken aan een vuist maken om gewoon tegen lagere tarieven in te huren of te zorgen dat medewerkers samen in dienst nemen op die manier de btw omzeilen door bijvoorbeeld een stichting op te richten, waardoor je samen mensen in dienst neemt. En vandaar weer uitleent. En daar zijn dat is nog niet makkelijk

[3:06:57] maar ik weet dat daar in de regio's heel erg over nagedacht wordt van hoe kunnen we dat doen en daar zit hopelijk schot in. Dus daar zal ik ook wat ik daaraan kan bijdragen. Dat zal ik doen. Dus ik hoop dat u daarmee iets gerustgesteld door bent

[3:07:10] dat er niet helemaal niks gebeurt. Laat ik het zo zeggen.

[3:07:13] Mevrouw de naam,

[3:07:15] Ik ben daar blij mee. Ik weet ook inderdaad dat in die regio zal wel het een en ander gebeurd. Maar er is ook een initiatief genomen door het cnv met een aantal zorgorganisaties om poosje geleden hebben gesproken met uw voorganger, de voorganger van mevrouw van gennep. Ik zie u knikken om een andere contract forum zich aan te bieden waardoor zzpers wel de voordelen hebben van het zzp-schap. Maar toch ook beschermd blijven tegen de risico's is dat iets wat u aan het oppakken bent of gaat doen. Dat zou ik namelijk wel erg op prijs stellen.

[3:07:47] Minister.

[3:07:53] Ik moest even ruggespraak houden omdat ik ook. Kijk naar de werklast hier naast, maar ook even de stand van zaken.

[3:08:02] Eigenlijk vraagt het om een flexibilisering van de arbeidscontracten en ook je hebt meer een sociaal contract met elkaar dan alleen maar een arbeidscontract. Dus daar ben ik het van harte met u eens. Ook daar zitten weer wat heikele punten in en als de dat voor de ene sector doen, moet het ook voor de andere. Dus ik heb ook mijn collega's van sociale zaken en werkgelegenheid nodig. Hiervoor het concrete voorbeeld kan ik en dat is onderdeel van gesprek met sociale zaken. Om te kijken wat kunnen we daarin doen.

[3:08:31] Er wordt in het najaar bekeken voor de zomer

[3:08:36] niet meer zeggen

[3:08:38] dan het blokje opleidingen. Voorzitter, werden veel vragen over gesteld, mevrouw van den berg, de aandacht voor de sociale geneeskunde in plaats van medisch specialisten.

[3:08:47] We ontvingen een petitie van de koepel artsen, maatschappij en gezondheid. En hoe ga ik dat kantelen.

[3:08:53] Even op voorhand en dat is geen mijn collega's komt zo. Maar de opleidingen van medisch specialisten vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van vws en ik doe de andere opleidingen, maar kan wel antwoorden. De urgentie wordt daarvan ingezien en er wordt samengewerkt met de sector partijen om te kijken wat we kunnen

[3:09:15] vws stelt kostendekkend voldoende plekken beschikbaar. Maar de instroom blijft bij een aantal vervolgopleidingen binnen het domein, maatschappij en gezondheid achter

[3:09:22] en de instroom van geneeskunde gaat inderdaad voor een groot deel richting de ziekenhuizen in de instroom van geneeskundestudenten gaat overigens ook niet naar specialist ouderengeneeskunde. De apg arts. Juist de beroepen die we in de toekomst heel erg nodig hebben. Dus dit is onderwerp van gesprek tussen de minister van vws en mijzelf.

[3:09:44] Hij zal vervolgens met de sector in gesprek gaan hoe de vervolgopleiding of een praktijkgedeelte van een opleiding in het sociale domein aantrekkelijker te maken

[3:09:55] en dat is ook een gesprek met de collega's van ocw als het gaat om het curriculum van de geneeskunde om te meer aandacht te besteden aan deze vakgebieden, bijvoorbeeld door al dan niet verplichten co-schappen te organiseren. Dat is altijd lastig in die curricula. Maar daar gaat hij nadrukkelijk mee aan de slag omdat ook hij de urgentie hiervan inziet.

[3:10:18] Dat durf ik te zeggen dan de allocatie van de opleidingsplaatsen. De op de vraag van mevrouw van den berg was dat volgens mij. Vrienden van de start dacht ik ook de het huisartsen plan. U zegt in december twintig, twintig pleitte ik daarvoor al want er gaan veel huisarts met pensioen de komende jaren.

[3:10:37] Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen is gestegen. Het capaciteitsorgaan adviseert de minister van vws om de eerste op plekken verder naar boven bij te stellen en die extra plekken worden beschikbaar gesteld.

[3:10:50] De plaatse procedure hoort bij de huisartsenopleiding zelf.

[3:10:55] Er wordt gestreefd naar een optimale verdeling over het land,

[3:10:59] maar niettemin ligt er een duidelijke uitdaging om aanbod en instroom in te korten regio's verder op te hogen. Ik weet zelf uit de praktijk dat je dan en een opleiding moet hebben en opleidingsplaatsen, maar ook kandidaten die in die regio opgeleid willen worden of bij die universiteit of willen opgeleid willen worden. Dus dat is wel een punt van aandacht, omdat we weten dat als iemand in een bepaalde regio wordt opgeleid. De kans dat hij daar blijft te werken. Ook wat groter is.

[3:11:28] Vws een nieuw voor in gesprek met de verschillende partijen. Hoe die regionale spreiding verder geoptimaliseerd kan worden en wat we ook zien we ook vragen met de huisarts besproken dat we wel huisarts opleiden, maar niet iedere huisarts zich vestigt in de praktijk. Dat is ook onderdeel van het probleem dus ook dat is om. Er werd geen vragen over gesteld. Dan wil ik even meegeven dat we daar aandacht voor hebben

[3:11:52] dan de vraag van meneer van der staaij. Hoe we zorgen dat keuzes van studenten beter aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt

[3:11:58] dat eigenlijk hetzelfde als een overschot medisch specialisten cardiologie maar een vorst tekort aan specialist ouderengeneeskunde helemaal met u eens wat ik net zei. We moeten echt zorgen dat we deze vakgebieden onder de aandacht. Ik heb ook de apg arts en de specialist ouderengeneeskunde beloofd. Ook al voor deze baan zal het ook weer als minister doen om te zorgen dat we een positief goed beeld naar voren brengen van deze vakgebieden. Want we hebben ze spijkervet nodig en het zijn echt hele mooie vakgebieden.

[3:12:32] Ik doe toch even het reclamefilmpje. Voorzitter, omdat ik weet dat ook mensen kijken maar een specialist ouderengeneeskunde en ook een apg arts is echt kampioen puzzelen. Hoe kan ik in een ingewikkelde zorgvraag zo puzzelen dat ik het leven van iemand kan verbeteren en de kwaliteit van leven kan verbeteren. Het zijn echt mooie vakgebieden en die zijn hartstikke hip. Ook als het gaat om het gebruik van innovatie van data van algoritmes noem maar op. Dit was het reclamefilmpje excuses daarvoor.

[3:13:07] Nog een vraag naar aanleiding van het reclamefilmpje van manier van.

[3:13:11] Voor reclamefilmpjes zijn nuttig. Maar eigen ervaring helpt ook heel veel en dat is dat we ook terug hoorde dat in de hele opleiding eigenlijk het veel te laat en veel te weinig echte in beeld komt. Dus welke als je ziet dat die juist ergens een mismatch is zou je dan ook niet meer al in de opleiding hiervoor aandacht kunnen

[3:13:30] genereren.

[3:13:32] Ik vind dat een hele logische gevolgtrekking. Maar ik ga niet over het curriculum geneeskunde en volgens mij de minister van vws ook niet. Het ligt bij ocw. Dus het is altijd heel lastig om ook in zo'n curriculum de aandacht te hebben voor alles wat iemand moet leren om te kwalificeren tot basisarts.

[3:13:53] Maar u heeft helemaal gelijk. We moeten op de linksom of rechtsom moeten we meer aandacht voor deze gebieden hebben. Ik weet uit de praktijk dat het echt helpt als er een aandacht is voor een specifiek specialisme en asfalt in het curriculum al middels een kozen co schap bijvoorbeeld aandacht krijgt dat kans dat iemand kiest voor dat vakgebied echt vele malen hoger is.

[3:14:14] Maar ik vind vooral dat we ook veel meer bij de bij de keuze voor geneeskunde het vak veel positiever naar voren moeten brengen.

[3:14:24] Meneer. U heeft nog een vraag.

[3:14:27] Dankuwel voor het verlengde van het van het reclamefilmpje heb ik er om gevraagd want stel je voor dat je zegt van je wil als zijinstromer hier werk van maken. Dan lees ik in de brief

[3:14:39] van dertien mei dat er een toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg brief nog komt en daar zit een kleine doorkijk in als het gaat om ruimte voor zij instroom door leren en ontwikkelen en staat aan de zijkant versneld opleiden. Ik vroeg me heel eventjes af wat versta je nou precies om de versneld opleiden.

[3:14:59] In deze brief gaat het versneld opleiden ook heel erg over het ondersteunende functies of verpleegkundige functies. De de de specialistische verpleegkundige functies. Maar het versneld opleiden ook als het gaat om de medische beroepsgroepen. Dat ligt bij de collega minister kuipers en dat is absoluut ook een onderdeel waar hij naar aan het kijken is en wat we verder doen is ook kijken en dat geeft natuurlijk al in de acute zorg nu handen en voeten. Om te kijken naar een modulair opleiden modulair opleiden met meerdere uitstroom richtingen bijvoorbeeld en dat gaat zeker bijdragen.

[3:15:41] Ik heb net al gezegd dat ik ook de minister van vws hierbij nodig heb en ook de minister van ocw medische opleiding is in eerste aanleg ook de verantwoordelijkheid van de minister van vws. Maar we zijn ook samen in gesprek. Wat is er nodig. En hoe wat is er nodig om meer mensen uit deze opleidingen te laten uitstromen dan de vraag van mevrouw den haan onze huisarts degene waar we een vertrouwensband mee opbouwen eens.

[3:16:09] Dat is echt we hebben echt een heel mooi model in nederland met huisartsen die mensen kennen die ook de zorgvraag binnen de context van dat goed van elkaar kennen. Nu kunnen plaatsen. Maar de huisarts die heeft heel veel last van rimpel regeldruk. Wat ga ik eraan doen.

[3:16:29] Ik heb net al gezegd tegen mevrouw van den berg dat ik met huisartsen als eerste sector in gesprek wil om de regeldruk bij te pakken en daar dus ook als onderlegger die scheurkalender en andere voorbeelden bij gebruikt

[3:16:45] dan de vraag van mevrouw paulusma dat ze toch wel heel veel mensen opleiden in het zorgsysteem van nu moeten we niet inzetten in het opleiden van de professional in het systeem van de.

[3:16:58] Ik ben ongelooflijk met u eens wat dat betreft moeten de initiële zorgopleidingen al wat mij betreft ook het anders leren werken leren kijken en het werk continu want dat is niet alleen iets wat we nu moeten doen maar dat is een vermogen. Wat moeten opbouwen dat we dat kunnen dat ze zich continu aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en dat veranderende zorglandschap en dat gaat sneller dan we denken dus dat betekent ook flexibiliteit en de opleidingen.

[3:17:27] Dat betekent dat we ook nu in het opleiden actuele themas moeten borgen bijvoorbeeld preventie. Dat betekent echt heel anders wanneer je met een preventie bril kijkt.

[3:17:37] We hebben daar wil ik ook wel memoreer een voorzitter in de zorg om een enorme slag gemaakt de afgelopen jaren het daar hebben we vroeger zeiden zo zit uw zorgprogramma eruit vragen we al heel lang. Hoe kan ik u helpen? Nu vragen we nog nadrukkelijker. Wat heeft u nodig om het in de toekomst zelf te kunnen om het nu zelf te kunnen.

[3:17:57] Daarin zit ook besloten gender sensitive tijd, cultuur sensitiviteit ook dat pak ik daarin op, maar ook het thema duurzaamheid

[3:18:06] en daar zit besloten in het thema dat het ook levenslang leren is een levenslang ontwikkelen.

[3:18:12] Dat nemen we daarin mee dan de vraag van meneer van der staaij over de scheiding tussen onderwijs en werken in de zorg te doorbreken, zoals het concept zak vakschool. Ik mis dit in het plan. Goed punt

[3:18:26] na de recente vragen vanuit de mbo kant van ook wel opmerkingen. Wij voelen ons onvoldoende gewaardeerd, dacht ik. Oh ja. Misschien is dat ook wel zo. Dat moeten we echt nadrukkelijk aandacht geven aan het concept vakschool wordt erbij.

[3:18:42] De werken om heel veel mbo opgeleide medewerkers in de zorg en die zijn zeer gewaardeerd. Dat is echt op de praktijkgericht onderwijs ook en we moeten ook zorgen dat we dat ook in de praktijk laten plaatsvinden via leer afdelingen en het werk vent en dan wordt er gelukkig ook op veel plekken gedaan. Soms ook weer afgeschaft omdat ook onder de druk van de dag en de druk van te weinig personeel dit ook concepten zijn die je wel de soms soms werkt dat dan tegen. Neem je afscheid van een bepaalde manier van innovatie. Terwijl je eigenlijk zou moeten doorzetten. Maar dat is iets wat ik in het programma dat ik me wel wil inzetten om die scheiding verder te doorbreken tussen het werkveld en het onderwijs

[3:19:29] en ik zal daar de het concert vakschool in meenemen. Maar ik wil vooral ook nog een keertje uitstralen dat ik me ook heel sterk maakt voor het mbo daarin en niet alleen voor het hbo en universitair.

[3:19:42] Een vraag van mevrouw van den berg,

[3:19:44] Ik zat intussen even wat op te zoeken. Nog naar aanleiding van de eerdere opmerkingen van de minister over btw en het gezamenlijk mensen in dienst nemen. Daar heb ik hier nog wel meegekregen. Het lastig is om binnen de regelgeving structurele afspraken te maken met elkaar en een duurzame infrastructuur in te richten. Bij elke uitzondering moet weer regionaal contact opnemen met de belastingdienst goedkeuring voorbeeld hiervan is dat de vrijstelling alleen geldt voor geregistreerde functies dat men op jaarbasis minimaal voor een bepaalde instelling werkzaam moet zijn. Dus er zitten veel praktische bezwaren voordat men van die btw het tenminste daar in tweede termijn nog wat over kan zeggen. Anders

[3:20:28] eerste

[3:20:29] laat ik dat in de tweede termijn doen want meestal is het zo als een goed idee niet wordt uitgevoerd, is het soms ook heel complex om het op te lossen was geen reden om niet te doen. Dus ik kom daar in de tweede termijn bij bij u op terug

[3:20:43] dan meneer van der staaij die zei ik verbaasd me dat de fors minder plekken voor sommige zorgopleidingen beschikbaar zijn dan het capaciteitsorgaan

[3:20:52] adviseert. Dat heeft niet alleen te maken met een tekort aan aanmeldingen, maar heeft ook budgettaire redenen.

[3:20:58] Het klopt voor een aantal vervolgopleidingen geldt dat er minder opleidingsplaatsen beschikbaar worden gesteld. Een reden kan zijn dat de onvoldoende opleiding aanbieders zijn en dus niet alleen de kandidaten, maar ook de praktijkopleiding, bijvoorbeeld bij een huisarts moeten er voldoende huisartsen zijn die een huisarts in opleiding wil aannemen om die geadviseerde opleidingsplekken te bieden, maar ook omdat de instroom gewoon ver onder het schooladvies.

[3:21:21] De aantal ligt.

[3:21:23] Soms heeft het inderdaad ook budgettaire redenen in het geval van de opleidingsplaatsen voor de vervolging tot jeugdarts.

[3:21:29] Daar was het advies van het capaciteitsorgaan fors hoger dan in de voorgaande jaren

[3:21:35] daar even door met de oog er doorheen kijken, is het budget niet het hoofdprobleem. De kandidaat is het hoofdprobleem

[3:21:42] en we sluiten wel degelijk andere voorkeuren van het capaciteitsorgaan kan inderdaad af en toe een verschil zijn.

[3:21:50] Nogmaals de vervolgopleidingen medisch zitten niet in mijn pakket. Maar ik zal daar ook als het gaat om de jeugdarts nog vragen over stellen

[3:22:02] dan de vraag van mevrouw agema voorstellen om nieuwe studenten te laten kiezen voor een zorgopleiding om les college en boeken geld af te schaffen voor studenten die een zorgopleiding willen volgen. Ik vind absoluut goed om na te denken om dat aantrekkelijker te maken. Ik weet niet of het kan maar ik ga daarover in gesprek, niet alleen met de sector, maar met name ook op ocw. Wat mij betreft zijn alle ideeën die meehelpen welkom, maar we moeten wel toetsen op haalbaarheid en ook de ongetwijfeld weer de rechtsgelijkheid die speelt met andere opleidingen. Maar als daar iets in zit dan ga ik dat onderzoeken

[3:22:38] en dan kom ik daar bij u op terug.

[3:22:40] Ik vraag me dan nog een vraag stellen, ook wanneer een goede, goede vraag.

[3:22:46] Ja dat wordt echt najaar want dat zit ik kan me ik ga even kijken of ik dat kan meewerken meenemen. Een andere brief en de uitwerking naar aanleiding van het programma die toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg of het daar al in kan. Maar ik heb ook ocw hiervoor nodig.

[3:23:04] Soms klinkt dingen klinken sympathiek vind ik ook. Maar het is niet altijd makkelijk om het te regelen.

[3:23:11] De extra middelen stage fonds. Hoe moeten we dat zien? Zijn er op een zowel mensen om te begeleiden. Geven we niet gewoon geld hieraan. Maar het gaat in de praktijk niet leiden tot extra stageplaatsen

[3:23:22] daardoor tekort aan begeleiders capaciteit is een probleem. En wat je vaak ziet. Ook is, zeker als het dan drukker wordt en nog meer ook met het hoge ziekteverzuim. Dan zie je ook de begeleidings capaciteit zakken terwijl je eigenlijk dan meer begeleiders capaciteit zou moeten hebben om dat juist op te vangen in de. Er is, moet uit anticyclisch daarin denken

[3:23:44] dus dat hebben we heel erg nodig. Vandaar dat ik ook werken aan die noodzakelijke stage begeleiding.

[3:23:50] Dan gaan we kijken naar een aantal dingen. We gaan kijken hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk vormgeven. Ook het voorbeeld wat ik net gaf in het antwoord bij meneer van der staaij over die leer in de praktijk leerplekken kan daarin helpen. Dat zijn innovatieve begeleidings vormen, maar we kijken ook gewoon een hele naar efficiency in termen van bundeling klasjes en ik heb daar een stimulans voor gegeven. Ruim drieënzestig miljoen vanuit het rijk als een soort aanvullende impuls omdat juist in de praktijk uit te vinden en we gaan de komende weken met deze impuls dat nader uitwerken en concretiseren en zodra daar concretere maatregelen in hebben hoe dat eruitziet en ik kan me voorstellen dat ook meenemen in de toekomst bestendige arbeidsmarkt zorg. Dat was het blokje op.

[3:24:40] De leidingen voordat u verder gaat met het volgende blokje. Ik heb een een dilemma. Wat ik met u delen. Want sommige mensen hebben behoefte aan lunch.

[3:24:51] Het gaat met de tijd die de minister ook. Het gaat met de tijd gaat het op zich redelijk. Alleen wat ik al eerder zei drie uur, zowel een keiharde deadline. Ik kijk even naar links of u behoefte heeft aan een schorsing voor de lunch of dat we gewoon verder gaan en daarna lunchen

[3:25:11] dan doen we dat laatste en omdat het goed gaat met de tijd die het spijt me.

[3:25:17] Nou kijken voorstellen kijken. Wij zijn ook een beetje. Ik hoef niet te lunchen. Maar als ze collega's zijn die dat wel op dit moment qua suikerspiegel of iets dergelijks nodig hebben, dan steun ik dat wel omdat wij zijn ook de commissie van de provincie en we moeten ook wel de daad bij het woord voegen wat dat betreft dus voor mij hoeft het niet voor een collega wel hoeft dan steun ik dat.

[3:25:36] Als de een collega's die het graag wil. Ik ga met u mee.

[3:25:42] Dat zou ik graag willen. Heeft mevrouw agema absoluut een punt, want we kunnen ook even een kwartiertje ofzo schorsen dat je even iets tot je kan nemen om niet om te vallen.

[3:25:53] Ik zie ik zie geen knip voor een kwartiertje. Dan denk ik dat het handig is dat we dat nu doen dan dat we wachten tot het einde van de beantwoording van de vragen stel schorsing voor een kwartiertje en dan moet u wel heel snel lunchen. Het spijt me en dan is dat tot tien over één

[3:43:34] collega's zullen we weer beginnen. Goedemiddag krijgt ik heropenen vergadering voor de restant van de beantwoording van de vraag. Ik geef graag het woord zo aan de minister, maar ook niet nadat ik gezegd de we zitten toch redelijk goed in de tijd. Dus ik bedoel ik had aanvankelijk afgesproken. Drie interrupties. Maar als u nog eens een keer daarna nog een keer de hand opsteekt omdat u per c een vraag heeft dan kan er natuurlijk maar er is ook nog een tweede termijn. Dus een vierde zal ik denk ik wel toestaan. Kunt u ervan uitgaan. Minister gaat.

[3:44:08] Dank u wel. Voorzitter, ik ga verder met het blokje over de wieg. De de wet big moet ik wel even zeggen ligt bij de minister van vws. Maar ik heb je toch een aantal antwoorden.

[3:44:21] De vraag van mevrouw van den berg is over de operatie assistenten. Het traject heeft vijf jaar geduurd van gaat de minister doen om de titels meer te beschermen.

[3:44:32] De minister van vws heeft het advies van het zorginstituut om de operatie assistent niet op te nemen in artikel drie van de biggen overgenomen

[3:44:40] het zorginstituut heeft de operatie assistent functie getoetst aan de criteria van de beleidslijn voor het reguleren van de beroepen in de wet big en geconcludeerd dat er wetten lukken regulering niet noodzakelijk is om patiënten adequaat te beschermen tegen onzorgvuldig handelen.

[3:44:57] Hij heeft u onlangs bericht dat hij de criteria voor het reguleren van beroepen in de wet opnieuw onder de loep zal nemen.

[3:45:04] Dergelijke wetgevingstraject geeft hij ook aan vergt wel grote zorgvuldigheid vanwege de consequenties voor zorgverleners

[3:45:11] en voor patiënte en een wetgevingsprocedure kost tijd. Dus hij verwacht dat er zeker twee jaar mee doorgaan. En dan gaat het dus over het bijstellen van de criteria heeft daarbij aangegeven dat hij de uitoefening van de zorg zoveel mogelijk vrij wil houden en alleen wil beperken waar dit voor de bescherming van de patiënt noodzakelijk is. Dat zijn zijn antwoorden.

[3:45:38] Ik heb geen antwoord op de vraag hoe de titel bescherming van in de niet op gang worden. In de biggen is één ding waar geen titel bescherming hebben is nog een tweede

[3:45:48] en voorstellen. Ik moet toch verwijzen naar de minister van vws erin. Ik zal kijken of ik daar voor de tweede termijn nog een antwoord op hebt. En anders vraag ik hem u daarop te antwoorden, moeten we even kijken hoe we dat organiseren.

[3:46:03] Dan had u en meneer de neef gevraagd of ik bereid ben of de minister van vws bereid is om de ser haar arts te erkennen als medisch specialisme. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het traject om deze artsen als zodanig te herkennen.

[3:46:18] Een die aanvraag om een specialisme in de wet big erkend te krijgen wordt gedaan bij het college geneeskundige specialismen.

[3:46:28] Zij brengen vervolgens advies uit aan de minister van vws die daarop beslist de minister van vws laat hij weten dat hij nog geen advies heeft ontvangen

[3:46:37] en dat dit niet voor het eind van het jaar verwacht wordt en de termijn heeft te maken met de te volgen vaste procedures binnen het college geneeskundige specialismen. Ik begrijp dat het wel onderweg is,

[3:46:48] maar het is niet voor het einde van het jaar binnen.

[3:46:57] Ja dat klopt. Maar ja

[3:47:00] ik denk ook niet dat uw vraag. Het gaat veranderen. Vermoed ik. Het antwoord is

[3:47:11] echte van meer.

[3:47:12] Voor. Ik hoor ik mijn

[3:47:13] de oor fluistert in dat we nog de consultatiefase ingaan. Dus dat betekent dat, terwijl het wetgevingsproces aan de gang is hierover. Maar ja ik moet u toch even verwijzen naar hem. Maar ik zal kijken even als of ik daar nog nader nog iets precies op terug kan komen in tweede termijn.

[3:47:37] Ja hoor ik je naast heel goed. Dan had de u gevraagd, mevrouw van den berg. De huidige constructie met ms beesten medisch specialistische bedrijven.

[3:47:47] U duidt het een probleem en de perverse productie prikkels. En hoe gaan we invulling geven aan de afspraken in het coalitieakkoord.

[3:47:58] De minister van vws ik hebben net een brief naar de kamer gestuurd waarin we de principes van passende zorg hebben doorgestuurd. Die zijn geformuleerd. Wat ons betreft staan die principes centraal en is er geen ruimte voor verkeerde prikkels en dus ook niet bij medische specialistische bedrijven.

[3:48:18] De medisch specialisten in loondienst is geen doel op zich, maar zou een middel kunnen zijn wanneer de voortgang op passende zorg en de bestuurbaarheid onvoldoende van de grond komt.

[3:48:28] Dat is wat wij wat daar staat. Het kabinet gaat de werking van de belemmeringen en de verkeerde prikkels, nader analyseren, monitoren en concrete acties formuleren en uitvoeren

[3:48:39] en de transformatie van de ms base hangt nauw samen met een bredere transformatie naar passende zorg

[3:48:45] en in overleg met de en daar kijken hoe we invulling kunnen geven aan die monitoring als het gaat om verkeerde prikkels.

[3:48:55] De stad is de stand van zaken.

[3:49:00] Eerst denk ik een vraag van mevrouw paulusma en misschien dat uw vraag al beantwoord wordt. Mevrouw van den berg, mevrouw paulusma,

[3:49:09] Dagvoorzitter de het antwoord van de minister. Dat kende ik want het staat namelijk in het regeerakkoord. Dus het is heel goed dat we gaan monitor. Ik ik hoor graag van de minister. Wanneer wij daar dan over geïnformeerd worden. Maar volgens mij kunnen twee trajecten prima synchroon lopen. Het is uitstekend om te monitoren of er geen perverse prikkels in het systeem zitten. Maar wet en regelgeving kost ook een heleboel tijd. Dus ik zou wel graag van de minister dan ook een reactie willen op wat gaan wij nu al doen in de voorbereiding om wel te komen tot kordate besluitvorming als de monitor aantoont dat het niet werkt op de manier hoe we nu hebben ingericht met de ms base.

[3:49:49] Minister.

[3:49:50] Ik heb begrepen. Voorzitter, dat de verkenning naar medisch specialist eventueel loondienst loopt in ieder geval dus dat loopt synchroon.

[3:50:04] U wilt.

[3:50:08] Meer dan dat weet ik niet op dit moment dus de dat die verkenning loopt in ieder geval en waar het ons om gaat is dat we die passende zorg kunnen toepassen en dat er geen verkeerde prikkels in zit,

[3:50:18] maar wel of niet loondienst van medisch specialisme zien we eerder als een ziet ook de minister van vws. Want dat ligt bij hem eerder als een middel. Ook als kabinet eerder als een middel om dan als een doel op zich. Dus dat is inderdaad de tekst van het coalitieakkoord. Verder zijn we nog niet in de operationalisering.

[3:50:42] Mevrouw paulusma, kort.

[3:50:44] Voorzitter van u zou mij helpen of u zou ons helpen als we geen antwoord kregen op de vraag,

[3:50:49] Ik zeg ik kort.

[3:50:50] In het coalitieakkoord staat dat we regelgeving gaan voorbereiden en daar vraag ik de minister naar daar hoor ik dan ook graag een.

[3:50:56] Verdomme

[3:50:56] minister

[3:50:58] die die wordt dus voorbereid in de verkenning over dat loondienstverband die wordt voorbereid in de het beschrijven en dat hebben we net naar de kamer gestuurd van als we het hebben over passende zorg. Wat is dat dan precies. En daarnaast loopt natuurlijk ook in het in de gesprekken rondom het integraal zorgakkoord de vertaling daarvan naar de naar de naar de werkvloer en daarnaast wordt gekeken met de een staan samen van hoezo die monitoring er dan uit moeten zien, zodat je in de gaten hebt zijn er nou is er dan sprake van verkeerde prikkels of niet. Een nogmaals, we zien dan het eventueel loondienst dan als middel niet zozeer als doel. Dus als de medisch specialist druiven in het kader van de passende zorg op de juiste manier daar een bijdrage in levert, dan zou het niet nodig hoeven te zijn om over te gaan tot loondienstverband zien we echt als een middel. Maar dat is hetgene wat we juist moeten monitoren met elkaar. De voorbereiding omdat kunnen die loopt.

[3:52:01] Ik denk dat het antwoord niet anders wordt eerst mevrouw van den berg. En dan meneer henk mevrouw van bergen.

[3:52:07] Dit is mijn laatste interruptie. Volgens mij dan. Voorzitter, mijn vierde. Dankjewel. De minister. Laat ik even meedenken met de minister. Dat probeer ik even van. Het is niet een doel. Het is een middel en dan zie ik dat er wel actie wordt ondernomen om de perverse prikkels aan te pakken. Maar ik hoor de minister helemaal niets zeggen over de koffer mensen aan te pakken. Het grote probleem voor de bestuurbaarheid van van ziekenhuizen. Plus dat bdo accountants al een paar keer heeft laten zien dat de medisch specialistische bedrijven sowieso niet transparant zijn en ook veel te laat. Een jaarrekeningen zal aanleveren. Dus ik ben heel benieuwd. En als minister zich daar commando schriftelijk op terug. Dan hoor ik dat graag. Maar wat wordt de gedaan. Concreet al dat die governance wordt aangepakt en dat dat dan minimaal

[3:52:56] monitor wordt minister

[3:52:59] en voorzitter komt toch weer even terug op het proces met het integraal zorgakkoord. Wat nu loopt.

[3:53:05] Daar zit niet alleen en spreken ook gedeeltelijk voor mijn collega's hier de minister van vws, maar er zit niet alleen de nederlandse vereniging van ziekenhuizen en de nfi aan tafel, maar ook de federatie medisch specialisten en ook alle andere partijen die bij dat integraal zorgakkoord betrokken zijn.

[3:53:26] Daar vindt dat gesprek plaats van en dat gaat zowel over de bijdrage van het medisch specialistisch bedrijf in het niet hebben van die perverse prikkel, maar ook de van enz. De verhouding tussen medisch specialistisch bedrijf en de het bestuur van de ziekenhuizen. Want u heeft gelijk. We moeten met elkaar in dezelfde richting werken. Ik kan een eervol spreken van de gesprekken waar ik bij ben geweest. Samen met minister van vws de afgelopen weken. Dat is wat de ambitie en de noodzaak ook om met elkaar tot het integrale akkoord gekomen breed wordt gevoeld aan tafel en wordt ondersteund

[3:54:07] en dat iedereen ook niet alleen wij dat van de partijen verwachten, maar dat ze het ook van elkaar verwachten

[3:54:15] om maximaal zich in te spannen. Om te zorgen dat we met elkaar zorgen dat we zorg kunnen blijven verlenen en dat we zeg maar het concept van passende zorg echt omarmen met elkaar en in de praktijk tot uitvoering brengen en daar zit al in besloten dat we geen zorg doen die niet effectief is en niet bijdraagt aan kwaliteit van leven, met name.

[3:54:40] Dus als ik u zeg dat die partijen dat echt onderschrijven op dit moment natuurlijk schuurt dat

[3:54:47] dat die schip en zijn lang nog niet allemaal van tafel en dat is ook goed dat we die boven hebben we echt met elkaar met die ambitie is en ik verwacht

[3:54:55] spreekt die verwachting ook hier nog eens een keer openbaar uit als we ook met elkaar uit gaan komen en dan nemen we dit echt in mee. Daar lopen we niet van weg.

[3:55:04] Maar dat is iets anders dat we zeggen van we gaan alle medisch specialisten de doorzetten om die in loondienst te nemen en dan zijn we in één keer van alle problemen af. Want zo is het ook weer niet.

[3:55:18] Dank u wel. Eerst meneer henk dan mevrouw paulissen mij. Ik kom straks biedt meneer.

[3:55:23] Ja. Nou voordat ik begin me echt steeds meer te ergeren aan het vullende taalgebruik van van de minister. Nu hebben dus een een voorbereiding voor een verkenning. Om te kijken of ik een die monitoren. Als ik de eens horen. Dan is dat gewoon een hele ingewikkelde me niet om te zeggen wij gaan deze kabinetsperiode gewoon niet meer in die arts en loondienst nemen. Zo komt het namelijk op mij over. En als tenminste dat vindt laatste dat dan gewoon zeggen dan weet de kamer ook waar we aan toe zijn. En dan kunnen wij zelf met dan kunnen we de minister op dat punt bijsturen. Want we worden van met een kluitje. Het riet gestuurd. We gaan iets voorbereiden om te verkennen. En dan gaan we zijn monitoren opstarten en dan gaan we tot sint juttemis monitoren en dan weer de volgende regering. En dan zijn we van een probleem af. Zo komt het op mij over. Ik zou zeggen als de minister daadwerkelijk van plan is om die artsen niet in loondienst te nemen want ze is van een vvd. Zij wil dit waarschijnlijk zelf helemaal niets. Laat ze dat dan zeggen dan dan weten wij ook waar we aan toe zijn. En dan kunnen ze.

[3:56:21] Met voorstellen komen. Meneer.

[3:56:24] Ja, voorzitter, als het zo op meneer heineken overkomt vind ik dat oprecht jammer want als ik niet de bedoeling. Wat ik probeer aan te geven is dat de puzzel die we te leggen hebben in de zorg ongelooflijk groot is op dit moment.

[3:56:38] We zijn in het kader van het integrale zorgakkoord. Dat heet ook niet voor niets integraal zorgakkoord en gaan hier al stemmen op om het over de integraal gezondheids akkoord te maken. Twee hele grote bewegingen aan het maken. Een is. Dat hebben we in covent ook gezien. We moeten het met elkaar doen. Je kunt niet de ziekenhuiszorg los zien van de huisartsenzorg los zien van de langdurige zorg. Je kunt de ggz niet los van zien.

[3:57:00] We gaan daarin een regionale aanpak kiezen voor de uitvoering en we hebben met elkaar. Dat ligt nu concreet op tafel een concept passende zorg als uitgangspunt genomen en onze doel is om de zorg houdbaar te maken op termijn, maar ook goede kwaliteit te kunnen borgen. Dat is een hele ingewikkelde puzzel.

[3:57:22] Dan kunt u zeggen van de de zal u bent niet concreet genoeg. Maar die puzzel zijn we nu echt met concreet samen met met deze partijen aan het maken.

[3:57:30] En nogmaals, wat mij betreft de ik spreek ook voor de minister van vws is het niet zo dat een doel is om specialisten in loondienst te krijgen als het doel is wat ons dichter bij het halen van een middel is wat dichter bij het halen van die doelen brengt

[3:57:53] dan zijn we als eerste ervoor. Op dit moment zijn we met elkaar aan het kijken. Wat is daar nou precies voor nodig.

[3:58:00] Dan zou het kunnen dat specialisten in loondienst gaan maar het zou kunnen dat we dat niet doen en ik probeer over te brengen dat de ambitie en de urgentie waarmee deze partijen met ons samen aan tafel zitten er gewoon echt is een echt gevoeld wordt heel concreet met alle schuur punten die erbij horen. En ja als u dat duidt als niks oplossen tot de volgende kabinetsperiode vind dat ontzettend jammer

[3:58:23] want we hebben onze tanden hier echt ingezet en we willen dit ook wil het ook echt integraal. Want dat is de enige manier om de zorg vooruit te helpen in nederland

[3:58:31] en dus ja ik blijf bij mijn uitleg. Voorzitter en ben bang dat ik me daar niet gelukkig mee kan maken.

[3:58:37] Meneer henk heel kort hoor. Wat is dan het moment in de tijd waarop deze minister gaat vaststellen dat ze wel of niet. Die wet gaat gaan doorzetten. Want sowieso inderdaad staat in een coalitieakkoord die werd voorbereid. De wetgevers en voorbereid worden, zien we nog niet. Wat is dan het moment waarop de minister zegt nou het moet wel of het moet niet is dat over een halfjaar over een jaar of is dat aan het eind van de kabinetsperiode. Wanneer gaat zij die.

[3:59:02] De knoop doorhakken.

[3:59:04] Dat is een knoopte ik niet een mijn doorhakken. Nogmaals als een ook een verantwoordelijkheid van de minister van vws. Maar het eerste moment is natuurlijk het iso akkoord waarin we met elkaar gewoon concrete afspraken maken. Dus dat is een toetsing moment. Tegelijkertijd loopt de verkenning naar het loondienstverband wel op dit moment

[3:59:24] als ik het goed heb begrepen want het was niet om mij verantwoorden. Maar die loopt

[3:59:27] en daarna krijgen we natuurlijk ook de vraag van als we de criteria opgesteld als het gaat om de perverse prikkels, samen met de nza.

[3:59:37] Dan moeten we ook afspreken hoe we dat gaan monitoren. Dat moet je ook met partijen doen. Ik hoor hier heel vaak zeggen we nemen de professionals serieus. Dat doe ik ook doet de minister van vws ook doen we echt samen. En als uit die monitoring blijft dat die perverse prikkels een hinderpaal zijn voor dan komt het volgende moment om te zeggen oké maar dat zou een moment kunnen zijn dat we daarin doorpakken die voorbereiding loopt dan gaan we niet. We zien het als middel en niet als doel op zich.

[4:00:06] Meneer henk vraagt nog een keer wanneer dan of hoelang dan.

[4:00:10] Dit hele proces klinkt als best wel heel erg lang.

[4:00:14] De het iso heb ik net gezegd we komen half september linksom of rechtsom met een iso naar buiten.

[4:00:22] Dus dat het eerste toetsing moment de monitoring van de nza heb ik geen tijdlijn. Want dat zit besloten in. Dat is akkoord dat er komt liggen komt te liggen. Dus dat moet ik u schuldig blijven nu maar dan kunnen we daar op dat moment wel concreet in woorden en het is zeker niet de intentie, want we zien het belang om met elkaar dus ook met ms beest en de ziekenhuizen de zorgen dat we de opdracht die wellicht uitvoeren.

[4:00:49] Is dat ook echt iets wat we binnen deze kabinetsperiode willen afronden. En dan wil dus niet zeggen dat we over tweeënhalf jaar een keer aan beginnen. Die discussie is nu. Maar nogmaals, we moeten ook bijvoorbeeld monitoren, dan moeten we het ook met elkaar eens over worden je een soms cocos voor dingen dan toch gewoon tijd. Maar dus het startschot is gesprekken lopen nu een startschot. Daarvoor is dan half september.

[4:01:14] Dank u, mevrouw paulusma. Die zit zit. Maar u heeft geen interrupties meer. Als u een vraag wil stellen wij een ander antwoord op komt dan wat de minister een paar keer heeft gegeven. Dan wil ik best wel. Als u het heel kort houdt.

[4:01:28] Als u het heel kort houdt.

[4:01:31] Dagvoorzitter.

[4:01:33] De minister geeft steeds.

[4:01:34] Antwoord op een vraag die niet gesteld wordt. We hebben namelijk in het regeerakkoord afgesproken.

[4:01:40] We gaan in gesprek en niemand in deze kamer heeft gezegd dat het een doel op zich is. Dus er zit wel een lichtelijke persoonlijke irritatie alstublieft. Maar in het coalitieakkoord staat. We doen en de verkenning en daar geeft de minister steeds antwoord erop, maar ook daartoe wordt regelgeving voorbereid en die twee dingen kunnen parallel naast elkaar lopen en ik hoor daar graag een reactie op van de minister.

[4:02:01] U vraagt naar de regelgeving,

[4:02:04] Me verstandig want de want nogmaals, het is ook met name de medisch specialistisch verantwoordelijkheid van mijn collega. Daarin zitten samen in het integraal zorgakkoord. Dus ik stel voor dat ik de minister van vws vragen om even specifiek op deze twee punten en het tijdpad terug te komen bij u en dat doen we waarschijnlijk per brief

[4:02:25] en ik ga vragen hoe snel dat kan.

[4:02:28] Gent verder met de beantwoording. Alsjeblieft.

[4:02:30] Dankuwel.

[4:02:31] Ja. Voorzitter was niet mijn bedoeling om mevrouw paulusma daarin te irriteren, maar het zijn best lastige processen. Maar ik ga het het antwoord aan de minister van vws vragen

[4:02:43] dan het cbg of dat een centraal aanspreekpunt is vraag van mevrouw van den berg bij voor de biecht toelatingsprocedure dat hij veel klachten krijgt over een tuinbouw van uit zeeuws vlaanderen, maar ook vanuit de bes-eilanden.

[4:02:57] De minister van vws heeft al gezorgd voor extra mensen bij het cbg die de buitenlandse aanvragen begeleiden. Er zijn verschillende initiatieven die allen een eigen tijdpad hebben. Naast het op maat begeleiding gaat het ook om informatievoorziening en het bijbrengen. Het het mensen in ieder geval bewust maken van de cultuur binnen de nederlandse gezondheidszorg wordt soms ook verschillend. Daarnaast zal worden bezien welke andere knelpunten in de biecht toelatingsprocedure kunnen worden weggenomen,

[4:03:28] en graag wil ik benadrukken dat sowieso de mogelijkheid bestaat dat niet biggen. Geregistreerde zorgmedewerkers die bekwaam zijn in opdracht van een zelfstandig bevoegd. De big geregistreerde voorbehouden handelingen mag verrichten.

[4:03:42] Dus buitenlandse zorgverleners kunnen al aan de slag als een werkgever daartoe hen daartoe bekwaam acht

[4:03:50] en de supervisie uiteraard geregeld

[4:03:52] dan de vraag van mevrouw van den berg hoe het staat met de verdere ontwikkeling van taak herschikking, zoals de versus in assistent die lijkschouwing mag doen wie of wat zijn de hinderpalen? Waarom duurt het? Zolang en zo bekwame voegt niet meer het uitgangspunt moeten zijn. Op dit moment wordt de inzet van versus en assistent, maar ook van verpleegkundig specialisten bij de lijkschouwing verkend.

[4:04:16] Dat onderzoek is gestart en we verwachten eind van het jaar daar de resultaten over

[4:04:21] de lijkschouwers overigens niet in de bus geregeld. Maar in de wet op de lijkschouwing en die valt onder verantwoordelijkheid van de collega's van binnenlandse zaken en daar wil ik het niet nodeloos ingewikkeld meemaken. Nogmaals, het is niet mijn collega komt zomaar de wet berust bij binnenlandse zaken. Uiteindelijk zal zij daar dus een eindoordeel over moeten vullen.

[4:04:42] Een.

[4:04:44] Ik wil nog wel opmerken dat het belangrijk is dat de onderling vertrouwen en samenwerking tussen beroepsgroepen belangrijk is als je kijkt naar taak herschikking. Ik ben een groot voorstander van taak herschikking

[4:04:54] en ben dus ook op diverse plekken daar met partijen in overleg en het is ook niet nodig voor de flexibiliteit ook niet wenselijk om iedereen die bekwaam is bevoegd te maken in de wet big. De wet big kent een in opdracht constructie en daarmee kan een niet meer geregistreerde zorgmedewerker als hij of zij bekwaam is in opdracht van een bevoegde zorgmedewerker voor behandelen handelingen uitvoeren.

[4:05:22] Dus daar lijkt in de praktijk toch wel veel flexibiliteit. Ze zitten zeg ik tegen mevrouw van den berg.

[4:05:28] Voorzitter,

[4:05:31] meneer de neef zegt het ook nog een keer maakt vaart mijn taken scheikunde. Wat doe ik

[4:05:38] nogmaals ik vind het een belangrijk instrument om in te spelen op de veranderende en stijgende zorgvraag

[4:05:43] als ik even kijk naar drie initiatieven die goed zijn om te noemen. Dan is het experiment met de bachelor medische hulpverlening is met succes afgerond en de acute bachelor medische hulpverlening uitstroom richtingen krijgen een functioneel zelfstandige bevoegdheid en worden in de biggen gereguleerd.

[4:06:00] Daardoor kan de hema en de ambulancezorg op de spoedeisende hulp bij de cardiologie in acute levensbedreigende situaties taken van de collega's zorgmedewerkers overnemen.

[4:06:11] Een tweede voorbeeld. Voorzitter, wat ik wil noemen, is het experiment naar taak herschikking in de mondzorg

[4:06:16] vanaf tweeduizend twintig loopt dat. En in dit experiment is gevonden dat geregistreerde mondhygiënisten tijdelijk drie voorbehouden handelingen zelfstandig mogen verrichten

[4:06:27] en dat wordt een twintig, vijfentwintig afgerond, maar ook daar loopt de tafelschikking en een derde die ik zou willen noemen, is de ergens in de forensische zorg die net aan de orde had en dat is dus de inzet van de versus in seasons en de vs bij de lakens gaat lijken school en dat wordt verkend. Daarnaast wordt nog binnen de ggd gehoor

[4:06:52] binnen de forensische.

[4:06:54] Volgens mij loopt er nog een nadere inventarisatie voor de forensische geneeskunde over de taak herschikking

[4:07:04] dat niet iedereen mee wil werken, is onder andere onderzocht en verkenning van niveau naar taak herschikking. Dat dateert uit twintig, twintig,

[4:07:11] een belemmerende factor kan bijvoorbeeld zijn dat er juist twijfel is bij de ene beroepsgroep over de juiste competenties van de andere beroepsgroep en het is belangrijk. Dus dat de onderling vertrouwen is want anders kun je wel taken herschikken. Maar komt het niet op gang.

[4:07:25] Tot slotte goed om te zeggen dat taken schrikken niet alleen plaatsvindt tussen beroepsgroepen die in de wet big zijn gereguleerd.

[4:07:33] Er zijn meerdere initiatieven waar wordt gekeken naar hoe je taken efficiënter door andere collega's kunt uitvoeren. En

[4:07:42] ja, ik wil toch nog een keer benadrukken dat de afgelopen periode dat heel veel mooie voorbeelden opgegeven. Maar dat het ook vooral een zaak is dat mensen op de werkvloer mezelf ook kijken, kunnen we dit anders organiseren en de taken anders toebedelen.

[4:08:00] In het bijzonder wil ik dan nog de ouderenzorg in noemen. Ook waar ook echt gekeken wordt van is het activeren van ouderen en het de juiste dag invulling is er nou echt wel een taak voor de verzorgende of kunnen daar ook andere beroepen worden ingezet die juist daar weer hun kracht hebben.

[4:08:20] Maar dat even terzijde dan blokje over de waardering van de zorgmedewerkers en dat zit niet achteraan omdat ik het niet belangrijk vind het heel belangrijk.

[4:08:30] Maar goed. Er moet nu eenmaal een de specifieke volgorde zijn.

[4:08:37] Meneer zegt ik heb een manifest gehad van werkgevers en werknemers die zeggen het salaris omhoog. Dat is niet alles maar het is wel cruciaal.

[4:08:44] Graag een reactie. Ja ik ga toch weer dingen die u bekend voorkomen, zeggen

[4:08:50] we stellen jaarlijkse overheidsbijdrage arbeidskosten om kostenontwikkeling de over. U kunt u beschikbaar, waardoor de marktconforme loonontwikkeling in de zorg mogelijk is en dat zijn echt grote bedragen in de afgelopen kabinetsperiode was dat ruim op ongeveer zes miljard euro aan extra arbeidsvoorwaarde ruimte die vervolgens dan in de cao s in de sector natuurlijk zo beslag moeten krijgen in de daadwerkelijke verdeling, ook over de salarissen met verschillende functies

[4:09:20] voor twintig, tweeëntwintig bedraagt de over ongeveer één komma zes miljard. En als je kijkt naar deze regeerperiode,

[4:09:27] inclusief de zeshonderd vijfenzeventig miljoen, die het kabinet het vorige kabinet beschikbaar heeft gesteld

[4:09:34] op vraag van de kamer overigens voor de middengroepen uit de loon gebouwen, zorg en welzijn. De midden en de lage groepen.

[4:09:42] Daarmee komen we op zeven miljard investering.

[4:09:46] Dus dat is een. We moeten ons realiseren dat de zorg dat het ook bijzonder is dat dat wij deze oa ook al heel veel jaren hebben in de zorg moeten we ook blij mee zijn en tegelijkertijd in alle rapporten meneer van der staaij die refereren de anders zijn zoveel rapporten. We weten al zoveel.

[4:10:08] Ik refereer ook naar het de je ernaar het rapport dat we weten dat waardering van zorgverleners van zoveel meer afhangt dan van salaris. Alleen

[4:10:17] zaken als professionele autonomie zeggenschap ontwikkelmogelijkheden zijn minstens zo belangrijk en die worden ook in belangrijke mate door werkgevers bepaald.

[4:10:28] Ik wil graag met werkgevers over deze thema's ook concreet resultaat afspraken maken in de sector.

[4:10:37] Er was ook een.

[4:10:39] Meneer henk. Als u het heel kort houdt.

[4:10:41] Ja dat kan. Kortom, de mantra dat hoorde al al heel lang natuurlijk. Het gaat niet over de de over ruimte. Het gaat om de de de inhaalslag te maken als het gaat om de grote kloof tussen salarissen in de zorg en salarissen in andere sectoren. Daar ging ook dat manifest gisteren over die zeshonderd vijfenzeventig miljoen die er op voorstel van sp en christenunie is gekomen, was een eerste aanzet om die kloof die wel tien procent is om die te gaan dichten en dat weet tenminste heel goed. Dus ik hoop dat ze daar op in wil gaan waarom ze daarvoor geen extra middelen beschikbaar wil stellen, want dat is ook bonden en werkgevers om vragen komen niet dat hele verhaal over die over dat kunnen we nou wel. Daar gaat deze discussie niet over en volg mij weten we dat zelf ook heel erg goed.

[4:11:19] Het is

[4:11:22] ja. Voorzitter, meneer. Hij zegt dat de mbo salarissen tien procent achter lopen op de markt. Dat klopt. Volgens mij niet uit het awvn rapport. Wat de werkgevers zelf hebben

[4:11:35] laten onderzoeken. Komt dat salarissen ongeveer vijf procent lager liggen dan de markt. Daarvoor is

[4:11:42] de npo één en twee beroepen zijn marktconform qua salaris. Maar dat zijn cijfers van voor het moment dat die extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld om juist die onderkant aan te vullen. Dus het is mogelijk dat de eerder genoemde vijf procent nog iets is ingelopen. Het is ook binnen de aan de aan de sociale partners in de caos

[4:12:03] om te kijken of ze kunnen differentiëren met de bedoeling om juist die lagere schalen en dat midden een deel van het loongebouw aan te vullen.

[4:12:13] We zien dat in de hogere salarisschalen overigens in de zorg ook de sluizen juist iets voor lopen op de markt

[4:12:19] en als ik kijk naar de caos van de umc s van de ggz en van het sociaal werk zie ik dat ze dat ook gedaan hebben.

[4:12:27] Dus ik zeg het nog een keer en ik vind het jammer dat het steeds als mantra wordt gezegd want ik denk dat de zorgmedewerker die thuis kijkt en dat vind ik echt

[4:12:36] dat daar zit bij mij echt een een lichte ergernis dat we altijd maar zeggen dat het zo veel achterlopen en een dergelijke. We bestellen echt een substantieel deel zeven miljard in deze kabinetsperiode beschikbaar voor die loonontwikkeling.

[4:12:53] Het is mogelijk om daarbinnen te differentieren je cao af te spreken en we moeten ook nog veel meer oog hebben voor die andere kant van die arbeidsvoorwaarden. We besteden middelen om bijvoorbeeld in een toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg ook juist te zorgen dat mensen het kunnen volhouden dat ze kunnen leren dat ze kunnen ontwikkelen. Ook dat is heel erg belangrijk en we moeten ons realiseren dat andere sectoren zoals onderwijs, andere overheidssectoren, maar ook mee. Vergeleken wordt geen over hebben. Dus ik vind toch voorzitter, het wordt weggezet als een mantra vind het ook echt jammer omdat we echt ook mij aangelegenheid. Aangelegenheid is dat zorgmedewerkers goed betaald worden. Ik wil me ook echt inspannen om meer werk meer uren maken ook beter lonend te maken, maar vooral heel erg inspannen om te zorgen dat medewerkers ook leuk vinden in de zorg en dat vinden ze ook gelukkig want als je kijkt

[4:13:51] de cijfers gegeven zorgmedewerkers ook aan dat ze echt tevreden zijn omdat ze ook het echt leuk vinden om hun werk te doen. Ik hoor ook de verhalen sluit ik echt mijn ogen niet voor kennis uit de praktijk dat ze ook overlopen worden. Ik zeg dan toch tegen ons allemaal hier. Laten we vooral daaraan werken. Laten we aan werken dat we ook die zorgvraag wat meer proberen af te remmen met elkaar zodanig dat het voor de medewerkers ook vol te houden. Laat me zorgen dat we minder agressie hebben richting medewerkers allemaal belangrijke dingen die maken dat de dag leuker is in plaats van alleen maar leiden.

[4:14:26] We vragen.

[4:14:27] Dank u wel. Voorzitter, de zorg is een is een roeping. Maar dat dat geeft geen vrijbrief om misbruik te maken van mensen die in de zorg werken. We weten dat de salarissen al jaren achterlopen bij de markt en ik hoorde minister nu een aantal grote bedragen noemen. Dat klinkt ook lekker gaat zeven miljard bij. Is dat wel genoeg om om de inflatie van tien, tien procent te compenseren hebben te maken met gierende inflatie. Zo'n zo'n tien procent te werken. Enkel met twee miljoen mensen in de zorg gaat dan die vijf miljard of biesheuvel new york die de minister dat compenseren.

[4:15:01] Minister

[4:15:03] voorzitter, mevrouw agema, heeft een trefpunt dat de inflatie die waar we nu inzitten die er ligt nogal wat op het bordje ook mede naar aanleiding van

[4:15:15] de de oorlog op europees grondgebied. Dat stuk ook iets wat we in de naoorlogse periode nooit eerder hebben meegemaakt. Het verzocht veroorzaakt veel.

[4:15:24] Dus u hoort mij niet zeggen dat ik daar niet bezorgd over bent en u weet en daar is volgens mij gestopt en kamer over gesproken dat er ook wordt gekeken naar de koopkracht.

[4:15:34] Juist voor de lage inkomens.

[4:15:37] Dus dat zijn ook generieke maatregelen.

[4:15:41] De verwachting is wel dat de gestegen inflatie natuurlijk ook weer gaat vertalen naar hogere looneisen en hogere cao lonen

[4:15:50] en die worden dan ook en dat zittend over convenant dus besloten dat die lonen ook dat over een deel gaat ook weer mee stijgen. De verwachting is dat het meest stijgt naar twee komma vijf miljard en twintig, drieëntwintig. Ik geloof een percentage van drie komma zeven procent en dat betekent dat dat juist het hebben van dat overkomt het convenant maakt dat de salarissen in de zorg mee gaan stijgen.

[4:16:15] Dus ik hoop dat daar en dat zal natuurlijk zeker vertragend effect hebben. Dat ben ik ook duidelijk over. Dat is ook zorgelijk. Dat snap ik.

[4:16:24] Maar daarom spreek ik ook de de cao partners aan om te kijken of ze juist voor de lagere inkomens waar het probleem zit in het achterblijven op de markt. Want nogmaals de hogere salarissen schaal hebben daar minder last van. Die lopen zelfs iets voor op de markt in de in de zorg om te zorgen dat je differentieert en het deel wat extra ter beschikking is gesteld, maar ook de over ruimte die er is die er volgend jaar nog meer zal zijn om de juist daarvoor te gebruiken.

[4:16:50] Voordat ik snap dat dat ik zomaar met die vraag kon aanzetten hoor misschien niet allemaal maar paraat en aanwezig is. Maar ik hoor de minister nu drie komma twee procent noemen in de over ruimte die er beschikbaar zou zijn. Maar dat voor volgend jaar. Maar dat compenseert natuurlijk niet de tien procent inflatie. Dus misschien kan de minister op een ander moment nog terugkomen bij het knap dat je niet zomaar alles even praten bij je hebt en een ander hele concreet vraag die ik heb is dat als je pasje hbo-verpleegkunde hebt afgerond of pas pasje pabo hebt afgerond. Want bij de hbo is ingaat, bijvoorbeeld in het onderwijs werken een dag baan vrij tijdens vakanties geen onregelmatige werktijden en je gaat in het ziekenhuis werken zit erin startsalaris bruto zo'n zes, honderd euro tussen

[4:17:37] en ik vind dat nogal fors verschil. Bedoel als je dan kunt kiezen, zullen er een hoop zijn die als twijfel het onderwijs en zorg voor het onderwijs gaan. Daar zijn ook tekorten natuurlijk. Maar wij zitten hier aan tafel. We willen ook graag tot zorg.

[4:17:53] Mensen komen dus het is, kan de minister op dat vlak ook iets betekenen voor de stad salarissen.

[4:18:00] Niet

[4:18:02] volgens mij zijn in sommige caos. Maar kijk even naar rechts zijn ook een aantal dingen aan de start tussen de aanloop schalen niet toekennen. Een dergelijk zijn al een aantal dingen gebeurd. Volgens mij

[4:18:13] want dat is ook altijd een een oplossing die natuurlijk langskomt als het gaat om het bredere koopkrachtplaatje en dat heb ik inderdaad niet die apparaat. Dat klopt, maar klopt het ook omdat we daar nog mee bezig zijn binnen het kabinet. Dus dat continu van na de zomer. Ik heb daar in die de discussie daarover uiteraard aandacht gevraagd ook voor de lagere. De mensen met een kleine beurs en de kleine arbeidscontracten en lagere salarissen in de zorg.

[4:18:39] Ik hoop dat uit de generiek maatregelen ook een zekere steun komt. Dat werd hier even over ging is dat die over ruimte is ook even voor de mensen op de tribune en de mensen thuis die die stijgt ook mee. Dus als macht als de markt start met de salarissen gaat die over ruimte ook weer mee en kan het dus op die manier ook in de ontwikkeling door stijgen als het gaat om die vergelijking van de salarisschalen eerder daar een discussie over gehad. Ik vind altijd heel belangrijk om ook de goede functies met elkaar te vergelijken. En dan ook hbo functies gespecialiseerde verpleegkundige functies te vergelijken met elkaar en een ook met alle componenten die erin zitten. Maar goed die die die laat ik even gaan

[4:19:21] ook gezien de tijd. Voorzitter, want ik vis ook naar het complimentje straks aan het einde dat we de tijd ook in de gaten houden.

[4:19:30] Voorzitter, de minister laat hem even gaan missen. Ik ook zeg ik kom later nog even terug. Dat moet god ik kan mijn laatste.

[4:19:37] Ik kom terug kan. Maar volgens mij heb ik u eerder ook in kamervragen al een keer daarop geantwoord. Maar die.

[4:19:42] Ook in brieven is dat ook bevestigd door het gaat erom zou je nou niet gewoon heel concreet als als de minister bereid zijn bij hbo v de laagste loonschalen op te heffen. Kom dan komen die salarissen die startsalaris al.

[4:19:55] Is mijn vraag bijna zo'n concrete vraag naar columnisten en er op reageren en dan gaan we verder met ambtswoning en dan is ook nog een tweede termijn.

[4:20:01] Minister

[4:20:05] om te voorkomen dat alle technieken die alle alle maar kleine dingen in gaan zijn. Belangrijk, hoor. Ik bedoel dat zaken niet mee maar met met vergelijkingen maakt papier de vergelijking vormen

[4:20:15] de de salarisschalen voor de hbo opgeleide leraar moeten we wel vergelijken met hbo opgeleide leren. Dan zit tussen de vijfendertig, honderd en de drieënzestig, honderd en de hbo functie. Want de functie waarderingssysteem gaat over de functie niet de opleiding hbo en dat is het etc systeem was van de sociale partners zelf is uitbetaald naar de functie zit tussen de zevenendertig, vijftig en de zevenenvijftig, honderdvijftig.

[4:20:41] Dus de die die range moeten wel de goede functies met elkaar vergelijken. Moet ik wilde.

[4:20:48] Drukker geworden hoor want we hebben al eerder een brief gekregen waarbij bijvoorbeeld de vakantiedagen van de verpleegkundige er wel bij was geregeld en de onregelmatigheidstoeslag bij de verpleegkundige de wordt geregeld en je krijgt constant constante appel en peren vergelijken situaties. Het gaat gewoon je hebt of hbo v gedaan over pabo is allebei hbo. Je maakt een keuze met keus, keus. Mijn keus van de ander en is gewoon het startsalaris.

[4:21:18] Veel hoger. U wilde een punt van orde maken die dus ook.

[4:21:21] Maar het is gewoon niet netjes als het dan even dit krijg het niet ver.

[4:21:24] Dan appels met peren? Positief krijgt geen ander antwoord meer denk ik. Vermoed ik in. Ik stel voor dat we gewoon verder gaan met de band van van de vragen de is straks nog een tweede termijn kunt u terugkomen.

[4:21:34] Ik geef toch nog een kleine toelichting, want ik voel hetzelfde als mijn vrouw aangemaakt dat we hier samen altijd moeilijk uitkomen. Maar ik vind het ook van belang dat we het goed vergelijken en het is zo dat de hbo leraar zit in deze en hbo verpleging. Ik zei net heel nadrukkelijk de functies worden bepaald in het fnv systeem wordt bepaald naar de functie die doet dan een hbo functie vergelijkt dan zie je deze vergelijking. Ik denk dat als je kijkt naar het aantal hbo-verpleegkunde opleidend aantal functies dat we daarvoor beschikbaar zijn. Daar zit een ander probleem want heel veel hbo verpleegkundigen werken in een mbo gewaardeerde functie

[4:22:14] omdat de verpleegkundig functie vaak door elkaar loopt. Dus mijn. U heeft dezelfde vragen.

[4:22:19] Ik vind hem er dan wordt nu wel. Voorzitter, mijn integriteit nee tegen de wordt het nu wel even opgehelderd. Want denk maar niet dat een pabo hbo hoor. Mevrouw.

[4:22:30] Je kunt terugkomen op op terugkwam in tweede termijn een. Ik stel voor de minister verder gaat met de beantwoord.

[4:22:36] Als ik de integriteit van mevrouw agema ter discussie stelt, is dat echt niet mijn bedoeling excuses daarvoor want dat zo. Zo waardeer ik u niet

[4:22:43] maar ik wat ik we kunnen of in de tweede termijn de of terugkomen of belooft mevrouw agema nog een keer in een brief uiteen te zetten wat de vergelijking is. Dat heb ik al eerder gedaan tussen deze salaris. Maar ik wil ook niet. Voorzitter, dat er in de buitenwereld een idee ontstaat over verschillen die er mogelijk niet zijn. Dat vind ik ook van belang. Gaat u verder gaat dan waren de vragen van mevrouw bike over de waardering en ruimte voor de mantelzorger ook fiscaal

[4:23:12] een ieder geval is het van belang om de aandacht te vergroten bij werkgevers voor het combineren van de mantelzorgtaken met werk.

[4:23:20] Dat is een van de speerpunten in het kabinet. Dat ligt bij de staatssecretaris in zijn portefeuille zit mantelzorg.

[4:23:26] De stichting werk en mantelzorg ontvangt subsidie van het rijk om werkgevers te ondersteunen bij een mantelzorg vriendelijk werkklimaat met praktische tips en werk materialen.

[4:23:36] Ik heb begrepen van de staatssecretarissen wat hij in het najaar. U gaat informeren over de visie op mantelzorg en de bijbehorende agenda van de komende jaren. Ik geef deze punten aan hem mee daarin.

[4:23:47] Ik spijt me dat ik niet meer antwoord kan geven. Maar dat ligt ook bij hem

[4:23:51] dan mevrouw bike. Het mantelzorger moet goed in beeld zijn bij de huisarts thuiszorg en het sociaal team om overbelasting vroeg te signaleren en te voorkomen. Daarom moeten zorg vrijwilligers vaker ingeschakeld worden bij wie is dat belegd?

[4:24:04] Laat ik op de eerste plaats ook de van de gelegenheid gebruik maken om ook voor de mantelzorgen mijn waardering uit te spreken en ook daar bij op te merken dat het aantal mantelzorgers ook minder wordt in de toekomst. Dat is ook niet ongelimiteerd vrijwilligers. Overigens kan ook een probleem zijn. Dus ik ben het helemaal eens dat die goed in beeld moet zijn en de stichting mantelzorg nl wordt daarvoor ook ondersteund.

[4:24:30] Daar kunnen mantelzorgers terecht voor advies informatie en een luisterend oor en deze stichting adviseert ook professionals en gemeenten in samenwerking met mantelzorgers.

[4:24:40] Er bestaan verschillende vormen van mantelzorgondersteuning, waaronder ook inderdaad vrijwilligers die de zorg tijdelijk kunnen overnemen en ik hoorde net in het voorbeeld wat mevrouw agema over haar eigen ouders ook gaf dat juist ook in die laatste levensfase die ondersteuning zo ontzettend belangrijk is. Ik blij te horen dat zij daar in ieder geval heel tevreden over was want dan wordt gewoon heel goed werk ook door gespecialiseerde vrijwilligers geleverd.

[4:25:10] Dan is er lokaal nog het steunpunt mantelzorg wat bij de gemeentes ligt om te informeren naar de mogelijkheden.

[4:25:18] Ik wil daarbij nog een interessante bladzijde nog opmerken dat ook een komt toch weer even terug op die innovatie dat bekijken hoe kunnen we mensen zelf in de thuissituatie ondersteunen. Maar er is nadrukkelijk ook de doelstelling bij hoe je de mantelzorger kunt ondersteunen thuis en er zijn mogelijkheden om dat te doen

[4:25:40] om de mantelzorger te ontlasten en ook mee te helpen. Juist die dingen te doen waardoor het met bijvoorbeeld de partner nog wel mogelijk is om een tijdje samen te wonen en zeker bij een ziektebeeld als dementie is nog heel veel te leren met elkaar, maar ook te ontlasten om dat goed te doen. Dus ik ben ook wel. Ik probeer ook altijd wel de weg naar voren te vinden en het iedereen zwaarder van mantelzorgers te maken, maar ook ik realiseer me dat ook heel goed in het boos op programma dat van mantelzorgers echt moeten gaan helpen.

[4:26:14] Dat was het blokje waardering zorgaanbieders en dan heb ik nog een blokje over over voorzitter

[4:26:21] van doen

[4:26:27] dan de vraag van mevrouw bikker bij het. Het advies was vandaag naar buiten is gekomen van de rvs over perceel met long cool fit ook ik heb het advies dat zult u hopelijk begrijpen. Maar net ontvangen. Ik heb nog geen tijd gehad om er naar te kijken. Ik kan inhoudelijk niet op het advies reageren

[4:26:46] als het gaat om behoud van personeel met post koop je het klachten ook dat is denk ik bij de kamerleden bekend

[4:26:53] is er de mogelijkheid en die staat inmiddels open voor de subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers.

[4:27:00] Daarnaast heb ik recentelijk ook in een brief

[4:27:05] naar aanleiding van de twee minuten debat nog aangegeven wat de mogelijkheden zijn dan de en waar we ook nog verder ondersteunen onder andere in psychosociale begeleiding ook voor deze groep. En daarnaast heb ik natuurlijk ook afgesproken met de kamer dat we gezamenlijk terugkomen na de zomer als het gaat om verdere ondersteuning voor personeel met post fit.

[4:27:32] Dus daar kan ik helaas nog geen nieuwe dingen over zeggen.

[4:27:37] Dat ging nog over de regelgeving en de medisch specialistische bedrijven die hebben we eigenlijk net al gehad. Volgens mij zitten er geen nieuwe dingen in. Of zal ik vast. Voorzitter, dat ik klaar ben met de beantwoorden eerste termijn.

[4:27:49] Dankuwel. Dan gaan we snel door naar de tweede termijn van de zijde van de kamerlid geef ik als eerste het woord aan mevrouw van den berg.

[4:27:55] Dank u wel, voorzitter en dank aan de minister en de ondersteuning voor de voor de antwoorden

[4:28:02] ten aanzien van de spoedeisende hulp arts. Dat is dus nog minimaal een halfjaar wachten begrijp ik voordat daar een besluit wordt genomen. Motie was van juli twee duizend twintig, tweeëntwintig jaar constateer ik ook maar even. Ik zie denk ik met mevrouw paulusma uit naar de brief die we krijgen over de medisch specialistische bedrijven en hoe de minister ook de governance wil gaan aanpakken dan voorzitter, heb ik geconstateerd tenminste hopelijk correct dat van de minister een aparte brief krijgen met voorstellen over welke wetten zijzelf zelf in het kader van de administratieve lastenvermindering dingen aanpassen dat we ook apart schriftelijk worden geïnformeerd over sociale geneeskunde en het curriculum wat ocw verantwoordelijk voor is en de titel bescherming. Want niet in de biggen kan komen is één ding maar titel bescherming is twee. Maar voorzitter, ik ben niet van niet happy met de antwoorden met betrekking tot de allocatie van huisartsen en ten aanzien van zzpers. Ik wil in ieder geval twee minuten debat.

[4:29:14] Een tweeminutendebat en dat zal morgen al plaats hebben voor aangekondigd, dus waarvan akte mevrouw de naam.

[4:29:23] Dankuwel. Voorzitter, dank aan de minister en haar ambtenaren voor alle antwoorden. Er liggen heel veel mooie plannen komen na de zomer nog te spreken over het rapport. Maar we praten al heel lang. Het probleem is ontzettend groot. Ik zou toch echt wel willen drukken op de urgentie die de minister zeker weten. Ook voelt. Maar om toch snel uit te gaan over te gaan tot uitvoering van veel van deze plannen dankuwel.

[4:29:49] Meneer henk.

[4:29:52] Dank u. Voorzitter mijn conclusies uit precies de tegenovergestelde. Ik denk dat je na een debat als deze gewoon moet vaststellen.

[4:29:59] Ja, dat op heel veel vlakken gewoon de hete aardappel voor de vooruit wordt geschoven. Als je kijkt naar de artsen en loondienst. Als je kijkt naar het dichten van de loonkloof, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld die hele discussie die we hebben gehad over hoe ga je nou mensen die werken in de verpleeghuiszorg en ouderenzorg. Het werk gemakkelijker en leuker maken. Doe maar gewoon stappen achteruit. Als ik dat zo mag zeggen we zitten eigenlijk precies op het verhaal van van rutte twee namelijk meer doen met minder mensen en hopen dat de technologie mag het oplossen. Ik ben wat dat betreft niet zo hoopvol gestemd en ik had echt gehoopt dat dit kabinet ook deze minister op dit hele belangrijke onderwerp van hoe zorgen dat de zorg een fijne sector blijft en is om in te werken dat daar dan een plannen bijkomen om mensen te behouden en die enorme uitstroom te voorkomen. Maar ja ik heb daar verder ook geen aanvullende vraag me af. Ik heb de vragen gesteld die ik heb gesteld, maar ik zie het gewoon niet. Voorzitter, ik zie het niet.

[4:30:55] Dankuwel. Meneer mevrouw paulus.

[4:30:58] Dagvoorzitter en ook dank aan de minister voor de beantwoorden op de vragen en aan haar staf voor al het harde werk en ik ga ermee ze ook een beetje helpen want ik snap dat ze het rapport van de rvs nog niet gelezen heeft. Maar ik ga samen met meneer met meneer. Ik ben ook erg moe met mevrouw bikker. Vanmiddag ook bij de procedurevergadering om een kabinetsreactie vragen. Dus dan kunt u zich alvast voorbereiden op dat verzoek ook gaat komen. Dankuwel.

[4:31:23] Dankuwel mevrouw paulus. Meneer de neef.

[4:31:25] Dagvoorzitter en dank aan de minister en dan ook de ondersteuning. Mooi dat de minister heeft toegezegd met de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden contact op te nemen voor overleg met de taskforce onze hulpverleners veilig. Het is belangrijk dat de ambulance medewerkers hierin vertegenwoordigd worden en met betrekking tot het effectief medicijn gebruik. Mag ik er dan ook van uitgaan dat de minister het gesprek gaat voeren met geneesmiddelen bedrijven, maar ook met zorgaanbieders, verzekeraars en patiënt over hoe beter en gepast gebruik van geneesmiddelen een bijdrage kan leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt.

[4:31:58] Dank u.

[4:32:00] Meneer heeft mevrouw.

[4:32:01] Dank u wel. Voorzitter verzorg is is mensenwerk en zonder mensen is er dus.

[4:32:06] Meneer neef. Als u de microfoon uit wil zetten. Ja, mevrouw.

[4:32:10] De zorg is mensenwerk en zonder met te weinig mensen is gewoon een simpelweg geen zorgen en dan stort alles in elkaar en dan kunnen we hier met zal de debat te voeren. Maar kijken we ernaar en en blijft uiteindelijk wel alles altijd maar hetzelfde want ik zie iedere keer ons al jarenlang inbrengen doen en veranderd aan de onderkant van de tafel verandert er helemaal niets. Terwijl volgens mij de personeelstekorten in de zorg goed oplosbaar zijn. Beter dan de huisvesting. De oplossing liggen op het terrein van een regels. Iedere bewindspersoon die die die deze minister voor ging had zijn eigen ontregeld plan. Maar ja ze liggen allemaal op planken te verstoppen. En dan moeten echt concrete dingen gebeuren geen laaghangend fruit, maar er moeten grote grote dingen gedaan worden die het vertrouwen ook terug geven aan zorgmedewerkers moet grote klappen van de regels af. Want zo krijg je veel mensen, mevrouw mevrouw van den berg zegt dat ook altijd terug extra op de werkvloer. Het andere punt stuk meer uren. Ik vind het fijn de toezeggingen die zijn gedaan, maar ik vind wel dat het langzaam gaat op dit moment ook nu in de zomer zijn er dus gewoon mensen die geen uurtjes extra gaan werken ook niet onder zomer drukte op te vangen omdat ze dan gewoon met een verzameling komen aan het einde van het jaar met uw partner in de knel komen. Dus dan zijn ze gewoon vier uurtjes per week aan het werk of acht. Terwijl ze er veel meer willen werken en ook in de zomer de druk te willen opvangen maar gewoon niet doen omdat het een inkomens gaat en dan is het uiteindelijk toch zijn er de salarissen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je hbo v hebt gedaan dat je gewoon aan de start van je carrière een mbo school wordt ingediend. Is dat voldoende voor een idioterie. Dat overkomt een pabo-student ook niet en dat zou in de zorg ook onmogelijk gemaakt moeten worden. Voorzitter,

[4:33:49] Ik ga met u hierbij.

[4:33:50] Dankuwel. Mevrouw. Maar dan kijk ik naar rechts

[4:33:56] is geen schorsing nodig en direct door.

[4:34:02] De vraag van mevrouw van den berg over de spoedeisende hulp. Artsen. Sorry

[4:34:09] ook moe aan het worden. Dat is zorgvuldig bekeken door de registratiecommissie van de geneeskundige specialismen.

[4:34:19] Hoelang dat duurt totdat uw vragen de consultatiefase op grond van het voorlopige advies start zeer binnenkort.

[4:34:27] Dit loopt tot en met oktober en daarna volgt tijd voor een definitief advies. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is voor u.

[4:34:39] Zodra ik met mijn punt was in het debat dat ik hoor dat ook het voorlopig advies en zo sterk gericht is op het beschermen van bestaande belangen, en niet zozeer op een open visie op de zorg en ik constateer dan toch dat hele traject zoiets tot tweeëntwintig jaar duurt en dat zou ik graag zien.

[4:34:59] Ik neem je opmerkingen mee maar het feit dat dat zo gedaan wordt door de registratiecommissie is ingesteld in artikel veertien van de wet big. Dus dan moeten we ons aan houden.

[4:35:10] Maar ik deel uw frustratie in de in die zin dat het liefst dat wil je dat nu gewoon sneller. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ik zal het nogmaals meegeven aan mijn collega

[4:35:22] dan met de vraag over de titel bescherming

[4:35:30] operatie assistenten.

[4:35:32] Ook ik herkende hem niet. En nou ben ik nota bene al elf jaar lang en vereniging ben van huis uit operatie assistent, wat overigens toen een op lossing was voor de arbeidsmarkt. Omdat je eerst verpleegkundige moest worden toen operatie assistent

[4:35:45] om aan te geven hoe we soms in veertig jaar ook weer terugkomen bij het punt waar we vertrokken

[4:35:52] de titel bescherming. Ik begrijp dat ze een aanvraag hebben ingediend voor artikel drie, dat de titel bescherming, beroepstitel en voorbehouden, handelingen en apps artikel vierendertig bescherming van opleidings titel en daar is geen aanvraag ons niet bekend. Een volstaan aanvraag voor ingediend is bij de taskforce wordt gekeken of het nodig is om zittende medewerkers de of die de verpleegkundige titel kunnen krijgen met het oog op flexibele en bredere inzetbaarheid die loopt in ieder geval om te kijken of dat mogelijk is.

[4:36:27] Oké dan had u een vraag gesteld over de koffers van de. Even kijken welk instituut zzp zzp ers. Ja, maar we zijn nog een paar andere vragen de koffers van de nsb daarvan heb ik tegen u gezegd dat ja dat neem ik mee in de onder andere de is aan de aantal dingen over gezegd

[4:36:48] dan de brief over de het overzicht van de wetten die zullen we toezeggen de brief een schriftelijke reactie op uw vragen over sociale geneeskunde in het curriculum. Dat zal ik ook door geluiden. Kan ik u toezeggen dan de titel bescherming heb ik zojuist antwoord opgegeven dan de zijn. Ik heb nog twee minuten debat nodig voor de huisartsen en over de zzp als het gaat over de zzp er praktische belemmeringen van btw tarieven.

[4:37:22] Ik heb recent bij de belastingdienst aan de orde gesteld dat de koppeling met het bericht in onze ogen oneigenlijk is de dat die geef een ander doel.

[4:37:30] Overigens heeft de specifieke regio die tegen die beperking van de wet big aanliep in overleg met de regionale belastinginspecteur alsnog de gewenste goedkeuring voor niet geregistreerde beroepen gekregen. Ik snap nu vraagt dat tot regionaal is dat stuk het belastingstelsel. Ook is een algemeenheid bestaat bij regio's de wens om die structurele duidelijkheid te krijgen over wat wel en wat niet kan. En nu moet je steeds overleggen met de regionale belastinginspecteur. Dat punt heb ik ook bij de belastingdienst aangekaart

[4:37:59] voor nadere vragen over een uitleg over de inhoud van de btw is de stelling verwijs ik u toch naar de staatssecretaris van financiën.

[4:38:08] Maar ik heb net eigenlijk al gezegd dat ik toch hoop en verwacht dat de voordelen van regionale samenwerking groter zijn dan de kosten van de betalen btw in termen van lager verloop. Minder verzuim minder uittreding ook uit het beroep. Maar het liefst zou ik ook die btw kosten de huid hebben. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat is hetgeen waar we naar

[4:38:31] streven.

[4:38:32] Ik hoop dat dat dan uit het tweeminutendebat is. Maar dat is al mevrouw van den berg.

[4:38:39] Ja ik ik begrijp de vragen om urgentie ben blij om te zien dat mevrouw de haan ook zegt ik zie ik zie ook wel dat deze minister die urgentie ook voert. Ik denk dat ze dat ook weet van mij ook weet hoe ik daar ook het verleden mee aan het werk ben gegaan en ik zeg ik weer. Ik heb haast

[4:38:55] daarmee denk ik niet dat wanneer hij ik zeg die schuift de hete aardappel maar een stukje door en we door stappen achteruit. Ik denk dat we echt met een omvangrijke omslag in in de zorg bezig zijn. Ik ben verheugd dat ik dat ook samen met de collega's bewindspersonen kan doen en dan werken we gewoon echt hard aan omdat we snappen dat het heel hard nodig is, maar ook omdat we zelf ook uit die zorg komen en ook weten dat iedere medewerker iedere dag weer last van heeft iedere huisarts, maar ook cliënten thuis nu denken is er straks nog wel zorg van mij en dat dat voel ik echt.

[4:39:33] Dat is precies waarom. En dat ik ook maandagavond op tv gezegd waarom ik zo hard werk om te kijken of we dat bijvoorbeeld die verpleeghuizen kunnen kunnen behouden op de manier zoals we het nu doen uiteraard wel in een doorontwikkeling van niks kan stilstaan.

[4:39:49] Maar om juist te zorgen dat we persoonlijke warme zorg daar maar ook in die thuissituatie hebben voor onze ouderen en ze op die manier ook een toekomst kunnen geven als ze dat niet doen. Dan gaan we pas heel erg vastlopen dus niets doen is wat mij betreft geen optie. Ik begrijp dat ik een fase zit in in mijn periode als bewindspersoon waarbij soms wordt gedacht. Ja klinkt goed, maar komt het ook echt wel

[4:40:17] maar ik werkte echt hard aan en ik ben ervan overtuigd dat we ook die stappen kunnen gaan zetten.

[4:40:22] Kortom vraag van van.

[4:40:24] Heel kort aan. Dank minister, maar ik zou ook nog eens willen vragen om extra aandacht voor de beeldvorming. Want je ziet hoe snel zeg maar de inzet van innovatie en technologie toch verkeerd wordt opgevat in de samenleving. Dat zou jammer zijn als we weer terug gaan naar een aantal jaar geleden een beeldvorming van ouderenzorg weer er slecht op komt te staan.

[4:40:44] De minister.

[4:40:46] Ik merkte ook vandaag weer een beeld over slimme incontinentiemateriaal kan leiden tot het gevoel dat wij mensen in de gaten houden of zoiets niets. Dat is echt ligt echt anders heb ik net ook uitgelegd. Ik neem dat ter harte

[4:41:03] en ga echt werken ook om te kijken hoe we dat in een goede balans naar voren kunnen brengen en ook met name de zorgmedewerkers en de cliënten zelf aan het woord laten om te zeggen wat het voor hen doet. Ik denk dat dat heel erg van belang is.

[4:41:17] Dank daarvoor

[4:41:20] dan de vraag van mevrouw paulusma komt er een kabinetsreactie. Nou dat kan ik makkelijk toezeggen op de rvs. Want die komt sowieso.

[4:41:29] Dus dat ik wat mij betreft hoeft u dat niet nog een keer in het twee minuten debat te vragen omdat we dat sowieso gaan doen maar dat daar staat die fraaie en uiteraard de vraag van meneer de neef over de ambulance verpleegkundige. Dat is een toezegging dat we dat gaan organiseren

[4:41:51] en het effectief medicijn gebruikt. Dat ga ik echt doorgeleid naar de minister van vws van vliegt echt op zijn broertje

[4:41:57] en de vraag van mevrouw al ja of opmerkingen van mevrouw agema over dat het verhaal over de meer te langzaam gaat. Ik zou dat ook liever nu hebben

[4:42:05] omdat het echt een zware zomer wordt dat realiseer ik me heel goed.

[4:42:10] Er waren al twee zware jaren voor ons ook de jaren daarvoor. Maar dat zou ik echt wel graag snel willen. Maar goed ik heb net een aantal keren

[4:42:18] uitgelegd waarom dat toch niet zo makkelijk kan

[4:42:22] en daarmee heb ik volgens mij de vragen beantwoord en ik wil wel nog een keer en dan. We hebben laatst met de elkaar gezegd moeten toch een keer met elkaar ook een gesprek arrangeren. Dat ging helaas niet door de vorige keer. Ik praat graag met u over door over die meer uren. Ik weet wat die dan goede ideeën over heeft, maar ook over die hbo v verpleegkundige omdat we niet moeten vertrekken met het idee dat de hbo verpleegkundigen worden ingeschaald in een mbo school. Dat heeft gewoon met het systeem te maken aan de functie. Ik ben een warm voorstander van dat we mensen in functies plaatsen waar ze ook voor opgeleid zijn. Maar dat het hele gebouw van de de functies is natuurlijk ook aan de sociale partners ook aan het geld zelf om te kijken hoe die zorg georganiseerd wordt.

[4:43:07] Dus ik zou er graag met u over doorpraten.

[4:43:11] Ja nee dat dat heb ik net ook geprobeerd uit te leggen. Inderdaad waar misschien even nog voor de mensen thuis dat etc met die echt gebaseerd is op de functie en niet op de opleiding

[4:43:22] en als je kijkt naar het hbo verpleegkundige waar het gaat over de hbo functies werk. De werken denkniveau hbo. Dan heb je het wel over de gespecialiseerde verpleegkundigen de wijkverpleegkundige. Maar goed ik praat graag over door. Dat kan ik mevrouw agema in ieder geval toezeggen en zij heeft mij volgens mij ook gevraagd om naar schriftelijk op te reageren. Nog een keer. Dus dat bij deze.

[4:43:46] Ik zou ook een gesprek op prijs stellen.

[4:43:49] Dankuwel komen aan het eind van dit deze vergadering als eerste in minuten tweeminutendebat.

[4:43:57] Als eerst spreekt mevrouw van den berg. Dat zal morgen eind van de dag hoogstwaarschijnlijk gebeuren en een helemaal eens van de dag zullen er waarschijnlijk ook nog over gaan stemmen.

[4:44:08] Er zijn ook enkele toezeggingen genoteerd. Een in het najaar komt de minister samen met de minister szw met een vervolg op de brief over de verkenningen over meer uren lonend en over juridische belemmeringen bij de fulltime bonus en het verlagen van de marginale druk

[4:44:27] twee in de reeds toegevoegd

[4:44:29] toegezegd een brief voor de meijer toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg worden een aantal punten meegenomen, waaronder verlaging van lesgeld boek geld

[4:44:41] drie de meest voor langdurige zorg

[4:44:44] zo.

[4:44:46] Voorzitter,

[4:44:46] dat ik die onderbreek, maar het gaat over een toezegging verlaging, zorg en collegegeld voor zorgopleidingen, zowel belangrijk.

[4:44:52] Heel goed dat.

[4:44:53] Mocht jij zorgopleiding?

[4:44:57] Ik was met de derde al bezig en is voor een workshop zo aan de minister van vws vragen

[4:45:03] om de vragen van mevrouw paulus mij over regelgeving en thuisploeg met betrekking tot het iso akkoord per brief en de kamer te beantwoorden.

[4:45:15] Ik zie ik zie vragende gezichten allemaal intensief mijn eigen.

[4:45:21] Voorzitter, ik had hem een brief toegezegd gekregen dat de minister zou kijken naar de wetten die nu zijn en hoe we daarin de administratie kunnen verminderen en daarom voor is mij een

[4:45:33] is toegezegd door de minister.

[4:45:37] Nou u zegt het beter dan ik en zou gaan met afspreken. Dan ga ik naar de volgende. De meeste zal in een brief uiteenzetten. De vergelijking tussen de start salarissen, hbo gediplomeerde een in onderwijs en gezondheidszorg

[4:45:54] en als laatste. Er komt een brief over de sociale geneeskunde in het curriculum. Alleen had ik mijn beste manier.

[4:46:05] Voorzitter, dat dat zal niet snel zijn omdat het best een ingewikkelde discussie is en hij ligt ook niet bij mij. Maar ik ga de minister van ocw vragen via de minister van vws overigens want die gaat over de medische opleidingen

[4:46:22] hoe wij dit gesprek gaan gaan organiseren. En verder ben ik dan dus ook van hen vooral afhankelijk van wanneer dat precies kan. Ik zal de urgentie in ieder geval want die voel ik zelf ook om juist ook die doorstroom en die medisch specialistische opleidingen mogelijk te maken in de vakken die we nodig hebben.

[4:46:42] Maar ik kan daar helaas nu geen termijn anders.

[4:46:45] U geeft urgentie mee.

[4:46:48] Dan.

[4:46:48] Aan het eind van het debat. Ik dank de minister en ondersteuning van hartelijk dank voor de te vragen beantwoorden van vragen mensen hier op de tribune hebben gekeken. Dank voor uw tijd. Collega's. Dank voor jullie inbreng en de andere ondersteuning ook dank voor uw inzet. Ik sluit vergadering dankuwel.