Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:00] Er zijn nog niet met veel maar we gaan toch maar starten onder de om één uur op moet stemmen.

[0:00:06] Er zijn twee verzoeken gedaan voor de regeling van werkzaamheden. Het ene verzoek is van de heer de roon

[0:00:11] om de minister van buitenlandse zaken de kamer schriftelijk te informeren over de situatie in ethiopië en in te gaan op de mensenrechten situatie strijd tussen de voorstanders van de eenheidsstaat en de voorstanders van een federale staat drie de mate waarin het landsbestuur greep op de ontwikkelingen in het land verliest via de inspanningen die de internationale gemeenschap zich heeft getroost om de beveiliging van de gewapende strijd in ethiopië te bewerkstelligen. De en vijf de mogelijkheden die de nederlandse regering is voor zich ziet om zich inzet voor vrede in ethiopië kan dat gesteund worden. Ja dan gaan we doen een tweede verzoek is van heer sjoerdsma

[0:00:52] die vraagt om een advies aan de adviesraad internationale vraagstukken over de impact van de russische aanvalsoorlog conform de hiervoor geldende procedure en twee het aanvragen van een advies op basis van scenario's

[0:01:09] aan het h c s. Voor zover de impact van impact van deze russische aanvalsoorlog betrekking heeft op de urgente kwetsbaarheden van nederland. Et cetera is dat akkoord.

[0:01:19] Dat is akkoord.

[0:01:21] Ja,

[0:01:24] Ik ben ermee akkoord. Alleen het is voor mij zo dat

[0:01:31] de buitenlandse zaken dit soort onderzoeken aanbesteed en dat zij daar een soort van pooltje van naast hcss clingendael nog een paar andere hebben zie ik zou even kijken. Ik ben een voorstander van. Dus als dit volgens de aanbestedingsregels kan ik zou het cartridges willen laten doen.

[0:01:48] Dat onze eigen onderzoek budget is bij oké oké

[0:01:52] dank voor die ja die breng de absoluut gaat veranderen. Sjoerdsma.

[0:01:58] De heer brengt ons met een bril

[0:02:00] en misschien heel even nog over het aivd advies van dat staat er niet zo expliciet in. Maar ik zou dat deze van mij een spoed brief procedure en is een beetje een uitgebreide procedure en ik zou dit graag binnen de spoed brief procedure laten vallen en daar kunnen we wel enige ruimte in bemiddelen natuurlijk niet. Het gaat mij niet omdat het dan binnen zes weken is, maar

[0:02:19] het lijkt mij wel verstandig om dit ergens begin september te mogen ontvangen. Dat zou dat zou de mijn verzoek zijn,

[0:02:25] omdat op die manier vorm te geven.

[0:02:29] Geweldig?

[0:02:32] Dat is september gaat waarschijnlijk niet. Kan je advies?

[0:02:36] Dat zou goed kunnen. Maar lijkt me goed als we dit vraag kijk je er zo. Er is gewoon een spoedprocedure als als ze daar niet in kijk wat ik me goed kan voorstellen, namelijk is dat zeggen de de spoedprocedure ziet op de laten zich het de meer onmiddellijke dingen. Dus de dingen die nu zouden moeten gebeuren en dat we als de aivd en er zijn ook dingen die wij op de op de middellange termijn van groot belang. Acht de hebben we meer tijd voor nodig, dan lijkt me dat uiteraard logisch maar dat laten we heel even eigen zo zou ik het graag met de.

[0:03:02] Dat lijkt mij prima. Wij zullen dat de navragen en even terugkoppelen wanneer we verwachten dat het ongeveer kan komen en uw woorden zijn daarbij gehoord. Ja.

[0:03:12] Voorzitter, dank ik vind het een goed iets. Dan zie ik ook nog ergens op de achtergrond. China staan. Ik snap wel dat dat dat te ver is om dat aan het advies toe te voegen. Maar je wil ook weten van welke in lijn naar wel ook uiteindelijk ook kwetsbaarheden voor nederland zou kunnen opleveren. We hebben al een motie, collega's brekelmans en ik op het gebied van grondstoffen ingediend waar vandaag over gestemd gaat worden. Het gaat natuurlijk om al die kwetsbaarheden die we dan met elkaar hebben en die willen we graag europese denk ik ook oplossen.

[0:03:46] Mijn verzoek. Dat is dat breidt het enorm uit. Vraagt ook om andere expertise. Als ik raad u aan om het nu even te houden bij het verzoek zoals die nu gedaan is door de heer sjoerdsma.

[0:03:56] Ik zie aarzelen. Maar dat lijkt me wel verstandig voor de rest is het wel zo dat er een voorbereidings groepjes nodig is, want het is een onderzoek van de kamer zelf. Ik ga ervan uit dat de heer sjoerdsma zich aanbiedt, is er een van andere leden bereid om die rol op zich te nemen.

[0:04:12] Oké dan hebben we twee mensen. Fijn.

[0:04:16] Sorry. Even voor mij. Ik ben een gewoon in de war. Want we hebben dit advies. Maar die shows van vraagt ook iets aan hcss. En wat vraagt er nou precies aan hcss? Dat is mijn.

[0:04:26] Ik pak even mijn de aanvrager pijn. Ja nee ik heb meer. Er zijn twee dingen voor mij een is

[0:04:37] de aivd die is natuurlijk bij uitstek bevoegd om

[0:04:43] dat zeggen de buitenland defensie europese kant van de zaak te belichten.

[0:04:48] Dus dat is de eerste vraag en dan vragen we dat er met enige spoed te doen en dan als dat moeilijk is qua capaciteit omdat de een blijven onderscheid aanbrengen tussen wat op korte termijn nodig is en wat op lange termijn nodig is na lange termijn kan laten komen. Korte termijn hoop ik in september.

[0:05:01] De tweede is een verzoek aan hcss om even goed na te denken over welke scenario's er mogelijk zijn als gevolg van deze oorlog, welke consequentie dat voor kan hebben en welke mogelijke beleidsmaatregelen daar dan tegenover zouden moeten staan

[0:05:16] en dat dat laatste kan je niet vragen aan hiv. Want daarvoor is een reikwijdte te beperkt heb ik nog met heeft de achtergrond ook met de griffie overleg van zouden dan niet bijvoorbeeld de. Er moeten vragen als coördinerend van alle adviesraden en dat stuit op zoveel

[0:05:29] procedurele ingewikkeldheden. Dat dat het op deze manier probeert op te lossen.

[0:05:36] Akkoord,

[0:06:20] Misschien een opmerking. Dat lijkt me heel goed. Ik was ook zelf graag gegaan als het in een week was gevallen waarin ik in de gelegenheid was geweest. Ik keek gewoon even naar de ronald is natuurlijk

[0:06:29] misschien niet gebruikt. Maar aangezien de je gewoon niet de enige zou het mogelijk om een verslag te krijgen van wat daar is gebeurd of niet voor ons een beetje een indruk. Ik denk dat dat echt wel interessant is voor diegenen die niet die wel hadden willen gaan we niet hadden kunnen gaan.

[0:06:41] Dat lijkt me niet meer dan logisch. Ik had me al voorgenomen en zal het zeker doen. Overigens een ik maar ik weet niet of ik dat. Oh nee ik denk niet dat hij al mag noemen, maar er schijnt nog iemand in beeld te zijn om mee te gaan.

[0:06:56] Hartstikke goed. Ik deed het buiten de microfoon op. Maar ik had dus gezegd dat navo vanavond aan de orde komt en het werkbezoek de tiende top de toetsingsconferentie en ontploffen. De laatste dag dat de eerder rome in ieder geval heengaat en dan gaat misschien nog iemand mee. Dan gaan we gaan op een zes. Dat betreft een verzoek namens de hoofd buitenlandse zaken van de patriottische unie van koerdistan, irak, om een gesprek

[0:07:18] voorstel. Om een bijzondere procedure van smaken

[0:07:30] heb ik niet

[0:07:32] iemand die vanuit hier die dat toe bereid is om dat ontvangst vorm te geven.

[0:07:41] Dan doen we dat op dit moment niet. Dan komt het wellicht op een ander moment agendapunt. Zeven betreft de kennisagenda geopolitieke ontwikkelingen na twintig jaar afghanistan en een positie van de navo en een veranderen geopolitieke context hebben vier beslispunten. Het eerste beslispunt is het organiseren van een technische briefing met hiv over het advies europese veiligheid. Tijd voor nieuwe stappen uit tweeduizend twintig

[0:08:04] en de mogelijke vragen waar en waarlangs het advies kan worden geactualiseerd, geactualiseerd in verband met de huidige ontwikkelingen. Bent u ermee akkoord?

[0:08:13] Mag ik even actief gaan wat sneller? Dank adviesvraag tweede beslispunt advies vragen aan de aivd conform de procedure voorleggen

[0:08:23] aan de kamer na besluitvorming adviescommissie die een akkoord. Ja

[0:08:28] uitvragen van een netwerk kan via koepel van wetenschaps organisaties in het organiseren van een bijeenkomst over de europese veiligheids architectuur met wetenschappers en promovendi die hun eerste bevindingen toelichten akkoord.

[0:08:42] Ja ach en beslispunt vier in vervolg op het wetenschappelijke factsheet over de oren ter oriëntatie op de van de vs, op de azië pacific en een gevolgen voor de navo, navo-bondgenoot genootschap een peper te laten opstellen met een brede analyse van de westerse aanwezigheid in de pacific, met aandacht voor mogelijkheden deze aanwezigheid te versterken akkoord.

[0:09:04] Ja, aldus besloten,

[0:09:06] dan gaan we door naar agendapunt acht. Dat betreft de kennisagenda buitenlands beleid van de eu, inclusief de machtsverschuiving tussen de vs en china. Weer vier beslispunten.

[0:09:17] Kan de commissie instemmen met het voorstel om na afronding van een gesprek over sancties. Begin tweeduizend, drieëntwintig een vervolg over de sancties te organiseren waarbij onderzocht kan worden wat lange termijneffecten zijn akkoord, jagen en beslispunt twee kan de commissie instemmen met het voorstel om een rondetafelgesprek over china te organiseren ter voorbereiding op het commissiedebat china.

[0:09:36] Ja akkoord agent beslispunt drie kan de commissie instemmen met een voorstel om een expert gesprek te organiseren na de in november in de vs te houden. Verkiezing onder over de consequenties van de uitslag van de verkiezingen, in het bijzonder voor de tussen europa en de vs akkoord en vier kan de commissie instemmen met een voorstel om rond het vraagstuk van een open strategische autonomie en verdieping aan te brengen met een vergelijkende studie naar de wijze hoe europese lidstaten dit concept invullen en hoeveel urgentie daaraan geven akkoord

[0:10:07] sjoerdsma.

[0:10:11] Daarmee hebben agendapunt af afgerond. Dan gaan we de agendapunt. Negen betreft het goedkeuring van het op vijf juli tweeduizend, eenentwintig,

[0:10:20] santo domingo tot stand gekomen verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden en het do marokkaanse re publiek. Ik wil weten of de woordvoerders aanleiding zien om zich in te schrijven voor de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel of het een hamerstuk wordt.

[0:10:34] Voorzitter, wat mij betreft een hamerstuk.

[0:10:37] Ook de antillen hebben het aangemeld voor behandeling. Wij hadden

[0:10:48] de antillen willen het behandelen. Dus daarmee worden we gedwongen om het ook te doen.

[0:10:52] Ja dat snap ik zouden we zouden er misschien een vraag terug kunnen stellen in alle vriendschappelijkheid. Of er inderdaad echt heikele politieke dingen in zaten zitten en en of wij daarvan op de hoogte kunnen worden gesteld.

[0:11:04] Want

[0:11:05] bij mijn fractie zijn die niet bekend. En als die er zijn dan moeten we er zeker over praten. Maar je voelt toch een beetje

[0:11:13] onduidelijk. Op dit moment.

[0:11:14] Dan gaan we even inventariseren kan per mail op terug. Ja. Die brekelmans.

[0:11:19] En en zou het mogelijk zijn om hier een wetgeving overleg van te maken, moet het per sé plenaire behandeling even eens met die sjoerdsma. En als dat zo is, kan het dan een wetgevers overleg zijn.

[0:11:29] Dat kan zeker. We zullen bij de de een inventariseren als het behandeld moet worden, dan is een wetgeving overleg als een goede suggestie. Dan gaan we agendapunten tien. Dat betreft een planning nadere kabinetsreactie op het rapport uitkomsten van het onderzoeksprogramma dekolonisatie.

[0:11:48] De commissie heeft besloten de minister van buitenlandse zaken te verzoeken om een nadere toelichting op de planning van de nadruk kabinetsreactie

[0:11:58] en we hebben aangegeven of dit

[0:12:01] dit jaar nog behandeld kan worden.

[0:12:03] Ja

[0:12:06] dan

[0:12:07] agendapunt. Elf betreft een reactie op fysiek verzoek van het lid van meijer gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van zeven juni jongstleden over de uitkomsten van de bilderbergconferentie. Dat is voor kennisgeving aannemen akkoord agendapunt twaalf wijziging van de bijlage van bij het internationaal verdrag betreffende geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen voor kennisgeving aannemen akkoord agenda punt dertien betreft openstaande schriftelijke verzoek aan bewindspersonen,

[0:12:37] maar van agendapunt vier en vijf. Inmiddels zijn vervallen. Yes. Dan ga ik naar de rondvraag.

[0:12:43] Sorry. George. Maar daarvoor zijn.

[0:12:45] Het lijkt mij goed om nog even te abonneren op een, negentien.

[0:12:49] Het zullen wij doen

[0:12:50] dak

[0:12:52] ga ik meteen een rondvraag punt. Mevrouw mulder.

[0:12:55] Ik ben je beekmans welkom. Dan wens ik u een goed debat. Vanavond en nog veel succes met stemming en soms met het allemaal goed reces.

[0:13:09] Is dit ook de moment om onze voorzitter te bedanken? Of komt er nog een procedure?

[0:13:13] De

[0:13:18] maar ik wil wel nog even een minuut nemen om onze medewerkers onze stad ontzettend te bedanken, want er is ontzettend hard gewerkt de afgelopen jaar

[0:13:28] en ontzettend veel ondernomen naar een corona stilstand met werkbezoeken en allerlei andere zaken en we hebben net geconstateerd dat het volgens mij lang niet zo is geweest dat zo'n wetsvoorstel zoals het navo

[0:13:40] en verdrag in binnen een dag behandeld wordt. Dus ik wil u ontzettend bedanken jullie ontzettend bedanken en ik wens jullie heel fijn.

[0:13:53] Sorry dat had ik gemist.

[0:14:01] Je gaat naar een andere commissie toe. Dus jij bent in de bouwt voor het laatst bij ons. Dat was al was mij ontgaan excuses daarvoor.

[0:14:11] Dat blijft in de buurt me ontzettend bedankt voor alles en heel veel plezier bij de volgende commissie.

[0:14:16] Het zou.