Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Politie

[0:00:00] De egas. Om even te kijken want velen van jullie hebben nu een drie minuten debat. Ik weet dat michiel is een nieuwe om kwart over tien. Dus die wil ik als eerste het woord geven. Elf uur iemand nog voor elven

[0:00:12] dan en maar wie heeft er om elf uur ook.

[0:00:15] Ik heb om elf uur dertig moet ik even een half uur.

[0:00:17] Dat is prima maar dan zijn we al een heel eind op streek. Maar jij bent dan

[0:00:22] zorg dat jij ook vroeg bent en nog iemand die vroeg weg.

[0:00:25] Moet.

[0:00:26] Vanwege twee minuten wat. Oké.

[0:00:30] Ja

[0:00:34] oké. Maar nu zijn alleen michiel en green zijn die gaan we eerst even

[0:00:41] het woord geven aan zullen beginnen.

[0:01:23] Wil je verhoudingen van harte welkom. Ik moet voordat ze meteen van start gaan even vaststellen dat je geen lid bent van deze commissie.

[0:01:31] Dus ik moet even aan de collega's vragen het bezwaar is, want de van houding in het woord gaat voeren.

[0:01:36] Niemand bezwaar neem ik aan.

[0:01:38] Oké.

[0:01:39] We hebben die formaliteit gehad en dan stel ik voor dat we gewoon van start gaan.

[0:01:46] Aan de orde is het debat van de vaste commissie voor justitie en veiligheid over het onderwerp politie.

[0:01:53] Ik heet de minister en haar ambtenaren van harte welkom als ook de collega's en onze ondersteuning natuurlijk de mensen op de publieke tribune en degene die dit debat

[0:02:04] volgen. We hebben de tijd tot één uur. Dat is krap voor zo'n groot en belangrijk onderwerp. Maar dat zijn we hier wel gewend. Bespreekt hij de van vier minuten. Ik zou u willen vragen om in eerste instantie te beperken tot maximaal twee vragen.

[0:02:17] Van elkaar,

[0:02:18] Ik verwacht namelijk nogal wat meer lenen

[0:02:20] ze daar geen bezwaar tegen hebt dan geef ik als eerste het woord aan de hiervan van nispen

[0:02:24] van de socialistische partij.

[0:02:27] Dankuwel. Voorzitter

[0:02:29] diensten van eenentwintig uur werken tot diep in de nacht en de volgende ochtend alweer klaarstaan voor je volgende dienst politieagenten worden al jarenlang overvraagd in tijden waarin het halve land protesteert. De politie moet er staan

[0:02:41] zo loyaal aan een publieke taak, aan een werkgever en aan een collega's.

[0:02:46] Een des te belachelijker is het dat de agenten zelf ook moesten protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een beter salaris

[0:02:52] en nog altijd horen we dat de benodigde middelen niet volledig beschikbaar zijn. Hoe zit dat nou met die honderd miljoen voor bewaken en beveiligen.

[0:02:59] Er zijn te weinig agenten en de samenstelling van het korps veranderd.

[0:03:02] Veel nieuwe agenten met vanzelfsprekend minder ervaring komen in de plaats van ervaren politieagenten.

[0:03:07] De gevolgen worden pijnlijk duidelijk een incidenten waarbij onervaren agenten op heftige incidenten worden afgestuurd.

[0:03:13] Het risico dat de ziet de situatie escaleert is groter, wat slecht is voor zowel de samenleving als de politie en het onderling vertrouwen

[0:03:20] de kans op onnodige slachtoffers is ook groter en de kans op ptss bij agenten ook. Hoe ziet de minister dit

[0:03:27] voorzitter s. Er is veel minder instroom dan gepland en de uitstroom is juist hoger. Niet zeventien. Duizend mensen gaan op uit de komende jaren naar verwachting maar mogelijk twintigduizend horen we inmiddels.

[0:03:37] En juist daar waar men van de problemen op de werkvloer doordrongen zou moeten zijn

[0:03:41] bij de politietop op het ministerie worden eigenlijk de ernst van deze problemen. Volgens mij nog steeds ontkend en dat zorgt dus ook voor vertraging om daadwerkelijk tot oplossingen te komen.

[0:03:50] Er blijft belangrijk werk liggen. De politie verdwijnt uit de wijken zaken liggen eindeloos op de plank en daders worden niet opgepakt.

[0:03:57] En dan helpt het niet om te zeggen nog even twee jaar wachten en dan is het naar verwachting weer op orde. Dan moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden. Maar zoals we vaker gezien bij de kabinet rutte het probleem mocht vooruitgeschoven totdat het echt niet anders meer kan, is de minister bereid om nu eindelijk met een realistisch plan te komen over hoe we de politieorganisatie we echt op orde krijgen met investering in het politieonderwijs, met de vermindering van taken op de korte termijn en meer collega's, op de langere termijn

[0:04:24] dat de politietop slecht op de hoogte lijkt te zijn van wat er op de werkvloer speelt en nodig is, wordt pijnlijk zichtbaar met al die problemen bij de landelijke eenheid

[0:04:32] en na de commissie snijders is het duidelijk. Er zullen mensen weg moeten bij de politietop. Maar hoe zal dit gaan en op welke termijn vraag ik de minister

[0:04:41] alleen al in de afgelopen weken, al wordt pijnlijk duidelijk dat de kloof tussen top en werkvloer groot is. Wobverzoeken wonden worden onder het tapijt geveegd. Ongemakkelijke rapporten belandde in de la een benoeming achter de schermen bij europol voor een bestuurder die op forse kritiek kon rekenen klokkenluiders worden overgeplaatst. Mensen met pds, ptss slecht behandeld. Ik reken erop dat collega helder daar uitgebreid op in zal gaan. Racisme en discriminatie wordt onvoldoende aangepakt. Er is een kloof tussen de werkvloer en de top. En dat leiderschap. Dat heeft weerslag op het politiekorps. Wat voor voorbeeld is het nou voor de mensen op straat. Hoe kunnen we verwachten dat problemen die ze aankaarten goed worden opgepakt. Of zoals het rapport van deze week ook weer duidelijk maakte. Hoe zorgen we ervoor dat welwillende mensen die zich willen inzetten voor onze samenleving ook welkom zijn en zich welkom voelen.

[0:05:26] Het lijkt erop dat vriendjespolitiek veel te veel de boventoon voert. Of, zoals de politievakbond woordvoerder het verwoordde tijdens het rondetafelgesprek. Waarom hebben wij altijd mensen van buiten nodig om te pompen om de problemen binnen op te lossen. Waarom doen de leiders dat zelf niet.

[0:05:40] En als we de problemen bij de politie willen aanpakken,

[0:05:44] moeten we volgens de sp ook die vriendjespolitiek aanpakken.

[0:05:47] Dat kan met een onderzoek naar netwerk corruptie. Dat is ontwikkeld met onder andere het ministerie van binnenlandse zaken is de minister bereid deze zogeheten weerbaarheid scan ook uit te voeren bij de politie.

[0:05:59] Dat onderzoek.

[0:06:00] Dank u kan ook helpen bij het aanpakken van racisme en discriminatie binnen het politiekorps. We weten al lang dat dit bij verschillende eenheden ontzettend fout gaat. De blauwe familie bevestigde dat nog eens en het rapport van eergisteren ook en nu krijgen we serieus signalen dat mensen met een migratieachtergrond ook stelselmatig onderwerp zijn van integriteitsonderzoeker gewoon altijd per definitie bij voorbaat extra verdacht. Dat voedt het wantrouwen natuurlijk en norm. En nu zegt het ministerie. Er zijn geen cijfers over bekend omdat achtergrond hierbij niet bijgehouden wordt. Maar dat kan eigenlijk niet want dat doen ze voor de diversiteit doelstelling. Ook kent de minister die signaal en ze bereid het op de bodem uit te zoeken. En tenslotte, voorzitter, de sp wil graag een onderzoek naar de vorming van een nationale politie, omdat we weten hoe veel fouten daarbij zijn gemaakt en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken. Dus alles over het voorstel doen dankuwel.

[0:06:47] Het woord aan mevrouw helder van de pvv.

[0:06:49] Dankjewel voor zetten. Zoals ik vorige commissiedebat had beloofd, blijf ik beginnen met de ptss dossiers. Zolang die niet naar behoren zijn afgehandeld en bijlage twee van het halfjaarbericht staat, dan citeer ik haar advies doet de commissie nu in algemene uitspraak over het al dan niet toestaan van verrekening van smartengeld en niet of het voorstel in dit individuele geval redelijk en billijk was. Daarom is de paritaire commissie gevraagd om je aanvullend advies over te geven. Einde citaat volgens het excuus van de diplomatieke uitdrukken, maar dat zal me eerlijk gezegd worst wezen. Het is nu juist vanwege het feit dat het een algemene uitspraak is dat al die langlopende dossiers. Daarin moeten volgen. Want die uitspraak is heel duidelijk verrekening van een materiële schadevergoeding kan wettelijk niet voorzetten. Mijn verzoek aan de minister laten de korpsleiding stoppen met dit spelletje betaal nu eindelijk de ptss als nu waar ze recht op hebben zonder verrekening. Voorzitter, deze belofte om steeds op terug te komen totdat het geregeld is vul ik aan met in nieuwe en dat is ook naar aanleiding van een aangenomen kamermotie en dat betreft de afhandeling van de dossier van de undercover agent. Ook hier hetzelfde schuilen achter de dikke deuren van het hoofdbureau. De korpschef heeft een passende vergoeding toegezegd en daaropvolgend schreef de minister aan de kamer dat ze de hoop heeft dat een procedure. Hiermee wordt voorkomen. Precies wat ik in de motie vroeg die dankzij collega's is aangenomen die passende vergoeding. Let wel passend voor de nabestaanden wordt niet geboden. Sterker nog, ze worden geschoffeerd. Ik zal hier niet in detail treden vol zitten. Maar ik kan de minister natuurlijk het dossier wel en overleg geven. Hier sta ik met de vraag wat gaat zij eraan doen?

[0:08:34] De beleidsreactie op het eindrapport van de commissie snijden. Als je bent het helemaal eens met de beleidsreactie van de minister aan het overnemen van alle aanbevelingen. Mijn kritiek op de uitvoering daarvan twee passages uit de brief. De nieuwe landelijke eenheden zullen toekomstbestendig zijn als gelijktijdig in cultuuromslag plaatsvindt en maatregelen worden getroffen ten aanzien van de werk, cultuur en het leiderschap, en een tweede citaat. De leiding heeft. Een voorbeeld rol speelt in essentiele rol en de cultuuromslag.

[0:09:04] Einde citaat. Voorzitter, naar mijn mening kan die grote opgave van de tracy transitie en de voorzitter van de nederlandse politiebond hadden het zelfs over een reorganisatie van de huidige landelijke eenheid en twee eenheden en de daarbij gelijktijdig te vervullen randvoorwaarden niet worden gedaan door de huidige korpschef wel om meerdere redenen. Er is een enorm belast verleden vol zitten met drie zelfdodingen en de ellende bij de landelijke eenheid duurde voort totdat uiteindelijk onder druk van de bonden onderzoek kwamen

[0:09:36] eentje loopt er nog. Sterker nog, hij hield de toenmalige eenheidschef de hand boven het hoofd en beloond hem nu met in voordracht voor een topfunctie bij interpol. Volgens het dat dat is de oude cultuur van vriendjespolitiek en dat kan dus echt niet. En als top of the bill goed nederlands excuses de snoeiharde conclusie van de inspectie, justitie en veiligheid naar aanleiding van tien jaar toezicht op de nationale politie. Er is geen visie op de taakuitvoering, geen visie op de lange termijn taakuitvoering, geen integrale sturing, geen helder referentiekader en geen strategie op de doorontwikkeling van de politie als organisatie met een bijbehorende leiderschap sculptuur ofwel voorzitter kort gezegd in schip zonder roer, zonder bekwame stuurlui en zelfs zonder kompas en zonder kompas. Kom je nergens. Dan wordt er alleen achteraf. En dus actief gehandeld. Precies hoe het gaat en de dossiers die ik net noemde schuilen achter de deuren van het hoofdbureau. De leuker steeds verder sluit als de eigen mensen op de werkvloer en nauw komen en zij verdienen beter vol zetten. De minister greep eerder terecht in een multidisciplinair interventieteam.

[0:10:43] Er zijn veel problemen die het hoofd moeten worden geboden en dat zal ook een zaak van lange adem zijn. Maar dat kan niet met in korpschef en in korpsleiding zonder visie, daadkracht en zonder draagvlak op de werkvloer en ook zonder draagvlak en de kamer. En als eerst aan hun eigen belang denken

[0:10:59] dankuwel.

[0:11:00] Didactisch.

[0:11:01] Het wordt aan mevrouw mission van de vvd.

[0:11:05] Voorzitter, de politiemensen doen een stap vooruit. Als wij de een terug doen. Sinds tien juni doen zij veel stappen vooruit en dat verdient vanuit deze plek ook alle waardering, zoals collega van nispen. Zij maken hele lange diensten staan echt letterlijk in de maar ook maar in goed nederlands te zeggen in de hier of de fire. En ik wil ze daar dus van harte bij ondersteunen bij het zware werk wat zij doen. Dat kader vind ik ook heel mooie column van bob hoogenboom afgelopen vrijdag in het nrc die ook daar zo prachtig beschreven hoe de politie altijd d escalerend optreedt en waar het nodig is. Ook moet optreden en dat is hebben we ook van de week weer gezien hoe vreselijk ook. Voorzitter, de landelijke eenheid het het rapport van eindrapport van de commissie snijders en ook het rapport van de inspectie tien jaar toezicht op de politieorganisatie geeft een eerlijk, maar ook ontluisterend beeld. Sommige zaken die heel logisch zijn lijken zijn bij de politie niet op orde. Ik noem daarbij de registratie van personeel systemen, maar ook zo'n opmerking dat wijkagenten niet getraind zijn om signalen van ondermijning te herkennen. Voorzitter, ik zie beide rapporten als een kans om een aantal hardnekkige punten uit die adviezen uit uit vanuit deze adviezen nu stevig op te pakken. Commissie snijders adviseert een structuurwijziging bij de landelijke eenheid en dat voorstel ondersteunt mijn fractie, maar naast de structuur zit het ook in cultuur en leiderschap. En ik hoor graag hoe de minister hierop gaat sturen. De politieorganisatie vraagt tijd en vraagt ruimte. Maar hoe weten we nou dat daadwerkelijk wordt gebeurt wat nodig is, want tegelijkertijd horen we van de heer struis dat er maar heel magertjes. De aanbevelingen ook uit de commissie kuiken worden opgevoerd. Dus tijd is nodig, maar uitvoeringskracht is minstens zo belangrijk. Hoe gaat tenminste daar opsturen, zowel op cultuur en leiderschap als ook op al die punten uit de inspectierapport. En hoe informeert zij de kamer dan? Voorzitter, de sterkte. We hebben het hier al heel vaak over gehad. We hebben twee jaar nog te gaan waarin de

[0:13:10] de politiecapaciteit niet op orde is.

[0:13:14] Onderbreek wel duurt een minuut.

[0:13:18] Dat betekent dat de vergadering in de plenaire zaal begint.

[0:13:21] Succes

[0:13:37] van me af

[0:13:39] is een schoolvoorbeeld van.

[0:14:10] Mevrouw mission hervatten uw betoog, u heeft twee minuten en negen seconden gebruikt tot nu toe,

[0:14:19] Voorzitter, de sterkte. Ik heb het hier al heel vaak over gehad. Hoe komen deze twee jaren door waarin de capaciteit niet op orde is

[0:14:27] en ook in lijn van van de aanbeveling van de inspectie heb ik een brief. We zullen er later over spreken langs zien komen waarin contouren van een visie van de politie de zwaar. De politie voor. En hoe kan de politie ook slim samenwerken met partners. Zowel de bal als ook de private organisaties en ik ondersteun van harte. Ik heb er heel vaak om gevraagd. Maar voorzitter, met een visie hebben we deze aankomende twee jaar geen wijkagent in de wijk. Dus wat doen we concreet om ervoor te zorgen dat de aankomende twee jaar de politie datgene kan doen wat ook nodig is en heel specifiek over de sterkte wil ik aandacht vragen voor regio's waarin het specifiek niet op orde is en dat is oost nederland oost brabant en ook limburg waar mijn brief gekregen van een aantal burgemeesters uit limburg die heel treffend zeggen hoe zij eigenlijk met hun handen op terug. Toch die het werk wat ze wat nodig is, doen dus voorzitter kent deze minister ook de brief wil ik aan haar vragen van limburg. En wat doen wij om specifiek in deze eenheden de sterkte snel op orde te krijgen.

[0:15:28] Interruptie voor u van van de kleur van mijn vrouw

[0:15:31] ellemeet eerst excuses gaat eraan.

[0:15:34] Dankuwel mevrouw mission die vraag terecht aan de minister. Wat gaan we doen of wat voor de politie zodat ze deze twee moeilijke jaren doorkomen en ik ben benieuwd. Heeft de vvd daar zelf ook ideeën over van wat denkt dat we die allemaal moeten hebben of ontwikkelen. Wat zouden we nou kunnen doen om die moeilijke jaren door te komen.

[0:15:52] Mevrouw machine,

[0:15:54] Voorzitter, dank aan mevrouw element voor deze vraag. Ik heb hier eigenlijk denk ik. Elk politie debat vraagt aandacht voor. En wat mij betreft moeten in deze twee jaar slim met elkaar samenwerken in van met alle partners in de veiligheidsorganisaties. Dat zijn de boa's en dat zijn de private beveiligingsorganisaties omdat je ziet dat er bijvoorbeeld in elk basisteam wordt de capaciteit weggetrokken voor bewaken beveiligen. Dat is nodig. Daar doe ik ook niets aan af. Dat moeten we doen want het is vreselijk dat het nodig is, maar het is nodig. Maar dan moet je kijken of dat ook op een andere manier georganiseerd kan worden, zodat die basisteams niet zichtbaar. Jarenlang eigenlijk worden bekort en die wijkagent niet het werk kan doen wat hij eigenlijk wil doen. Dat is een voorbeeld. Ik denk dat er meer zijn om ook flexibele instroom bij de politie experts niet helemaal wellicht door de politie academie te leiden maar sneller in te laten stromen. Dat soort creatieve ideeën zou ik zeggen. Dan moet alles alles uit de kast halen om nu deze twee een moeilijke jaren door te komen.

[0:16:52] Dank u wel een ervaren monteur had ook een vraag voor u.

[0:16:55] Verzekerde. Want ik wilde mijn collega even helpen, want ik heb ook een oplossingsrichting. Ik ben benieuwd hoe ze daar tegenaan kijkt als een van de grootste coalitiepartners. Want de politie gaat inderdaad een hele lastige tijd tegemoet.

[0:17:08] Ze geven ook aan. We hebben structureel honderd miljoen nodig. Dat komen we tekort wanneer alleen al voor de de eigen begroting even los van bewaken en beveiligen. Bent u bereid met ons samen

[0:17:20] je hard te maken bij de begroting om die structurele middelen dan voor de politie voor elkaar te krijgen. Mevrouw.

[0:17:26] John.

[0:17:27] Voorzitter, we hebben denk de afgelopen vanaf begroting vorig jaar en zeker ook met regeerakkoord hebben een substantieel extra geld aan de politie naar de politie toe geleid. Dat is bijvoorbeeld voor ict problematiek voor de capaciteit bij de meldkamer sister is van. Er is heel veel extra geld ook structureel geld. Want in in het verleden ging het vaak om incidenteel geld waar we ook goede dingen mee hebben gedaan, maar er is nu structureel geld bij de politie. Dus het kost ook weer tijd om dat structurele geld maar netjes ook weer weg te zetten. Dus in die zin denk ik juist dat de geld. Het probleem niet inzit. Ik denk dat het probleem veel meer zit in wat voor soort politieorganisatie. Wat is eigenlijk de politieagenten twee punt nul. Wat is ook politieorganisatie twee punt nul. En hoe wat is daarvoor nodig en ik denk dat dat helemaal niet perse in geld zit. Ik denk dat dat ook veel meer zit nog in slimmer samenwerken. Zoals ik ook met reageer op het antwoord van mevrouw element.

[0:18:21] Warme kleuren geen vraag, maar meer dat dat ik het niet eens ben met mijn collega en dat de politie zelf dat aantal dat in mijn eigen bijdrage.

[0:18:29] Dat lijkt me verstandig.

[0:18:32] Gaat u verder nog veertig seconden?

[0:18:36] Voorzitter, het laatste punt wat ik hier wil maken gaat over voetbal. Er was ook een brief bij vandaag voorligt en we hebben het vreselijke incident gezien bij de wedstrijd. Ado, excelsior en voetbal moet natuurlijk gewoon veilig en leuk zijn. Je moet daar met de gezinnen op het op het in de stadion kunnen zitten en voorzitter, wat mij steekt is dat een club verantwoordelijk is voor de veiligheid in een stadion. De club moet zorgen voor voldoende stewards voor slimme camera's die moet zorgen dat mensen met de stadionverbod niet binnen zitten. En hoe kan het nou dat keer op keer een aantal hardnekkige relschoppers wel de boel verziekt. Dus ik wil de minister vragen wat kan zij eraan doen in overleg met de knvb en met de clubs. Om ervoor te zorgen dat die clubs meer hun verantwoordelijkheid gaan nemen en ervoor zorgen dat die dat het veilig is in een stadion, zodat het niet nodig zou moeten zijn dat de politie die natuurlijk buiten het stadion de orde bewaakt. Maar dat de politie in het geval van deze wedstrijd met z'n allen in het stadion moet om daar de boel veilig te houden en te zorgen dat iedereen veilig naar huis kwam. Voorzitter, ik vind dat onacceptabel en ik vind dat we daar echt een een met elkaar

[0:19:37] van moeten maken. Dankuwel.

[0:19:40] De eer van die spits even naar de plenaire zaal leg ik even uit voor de mensen die denken waar is die want daar zijn ook debat. Sorry. Nee, geen ruzie met mevrouw helder

[0:19:51] en ook niet met mij.

[0:19:54] En om diezelfde reden omdat mevrouw en de mensen meteen daar ook moet zijn, ga ik haar nu het woord geven voor haar bijdrage.

[0:20:00] Dank en dank aan de collega's. Voorzitter, een paar weken terug was ik bij de première van de blauwe familie en er zijn van die momenten die je niet vergeet en dit was een van die momenten. Want ik vond het zo'n aangrijpende documentaire en zo moedig van mensen die eraan hebben meegedaan om bloot te leggen hoe hardnekkig en ingrijpend racisme en discriminatie binnen de politie is. Er wordt vaak gesproken. Daarom raam heten documentaire natuurlijk ook blauwe familie over hun familie. Maar wat voor familie ben je als sommige mensen niet mee mogen doen als sommige mensen worden weggepest en we zien ook weer uit recent onderzoek dat mensen met een migratieachtergrond die instroom ook weer snel weg zijn omdat ze geen onderdeel uitmaken van die familie en terecht hebben we hier een apart debat over na het zomerreces. En dan zal ik er ook uitgebreider bij stilstaan. Maar ik wilde het hier toch wel noemen omdat het zo ingrijpend is en het staat in zekere zin ook zou je kunnen zeggen symbool voor problemen die ook de commissie snijders aankaart als het gaat om de landelijke eenheid over geen familie zijn geen oog hebben voor die mensen geen signalen opvangen bezig zijn met je eigen positie bewaken en beschermen in plaats van de positie van je. Mensen die afhankelijk van jou

[0:21:12] de zijn.

[0:21:13] Ik wil complimenten maken aan de heer snijders en zijn team voor het uitstekende advies en ik ben ook blij dat de minister de aanbevelingen overneemt.

[0:21:24] Ik heb er wel nog wat vragen over namelijk. Hoe gaat de minister monitoren ook op langere termijn dat de voorstellen die gedaan zijn ook goed ingevoerd worden. We hebben natuurlijk als kamer gezegd. De heer snijders moet aangesteld blijven omdat in de gaten te blijven houden over hoe het de aanbevelingen uitgevoerd worden. Maar dit is een project van lange adem en ik vraag dan een minister hoe zij vinger aan de pols gaat houden, want terecht zei de voorzitter van de nederlandse politiebond ook. We hebben die vreemde ogen nodig die vreemde ogen dwingen en hoe zorgen we dat daar wij er bovenop blijven zitten, inclusief de minister.

[0:22:00] Voorzitter, een belangrijk onderdeel in het advies gaat over cultuur, cultuurverandering en het is toch heel merkwaardig en ik weet niet. Een collega merkt er ook een opmerking op dat de vorige leidinggevende van die landelijke eenheid nu weg gepromoveerd gaat worden met hulp van de korpschef ik. Het is hier niet gebruikt om te hebben over individuen. Maar ik wilde het hier toch noemen. Ik vind het merkwaardig en ik vraag aan de minister hoe zij hierin staat en wat zij ook kan doen

[0:22:26] en dan nog een opmerking over de hek bevoegdheid van de politie. We hebben kunnen lezen in een brief dat de politie wettelijke bevoegdheid heeft om in te breken in computersystemen. Maar dat de software van commerciële leverancier gebruikt wordt en dat we niet kunnen uitsluiten dat die ook meekijkt bij de inzet van de politie en ik vraag aan de minister. Dit kan niet de bedoeling zijn. Hoe gaat zij hiermee om. En hoe gaat ze om met die spanning met het rechtskader? Wat er is. Voorzitter, de problemen die de commissie snijders benoemt, zien we ook breder in de hele politieorganisatie. We hebben het advies en het rapport van de inspectie kunnen lezen over tien jaar politie en ik vraag haar dan ook hoe zij de aanbevelingen en de problemen van de inspectie gaat aanpakken. Dan hebben we het over onvoldoende sturing om beschikbare noodzakelijke randvoorwaarde

[0:23:20] te kunnen implementeren. We hebben het over onvoldoende samenwerking waardoor onderlinge versterking achterblijft. De hebben het over korte termijn oplossingen, waardoor de onderliggende structurele problemen onopgelost blijven. Mega grote vraagstukken en ik vraag de minister. Wat gaat zij hier aan doen.

[0:23:36] Voorzitter, dan halve minuut. Ja ik ga heel snel door. Ik ben vergeten te zeggen. Ik spreek ook namens de partij voor de dieren. Daarom sta ik stil bij de politie.

[0:23:42] Je levert geen gezondheid toe.

[0:23:44] En dus ook namens de partij voor de dieren heb ik de volgende vragen over de politiehonden minder nadruk op de politiehond. Als geweld middel zal niet meer ingezet worden bij lichte vergrijpen en tegen verwarde mensen. Ik vraag de minister. Hoe staat het ermee. Hoe gaat de politie ervoor zorgen dat het aantal incidenten met ernstige wonden gaat dalen. En hoe staat het met het plan om een gezamenlijke training school voor overheid honden op te zetten. Ten slotte zedenzaken een groot probleem met grote wachtlijsten. Ik vraag de minister en mevrouw van toorenburg heeft eerder een motie ingediend om te kijken hoe het gaat met slachtofferhulp bij een slag tot voor slacht offer advocaten daar is een implementatie manager mee aan de slag. Wat kunnen we daarvan verwachten en allerlaatste zien. Voorzitter gaat over de bestrijding van online kindermisbruik. Daarvoor is geld gereserveerd voor tweeduizend, vierentwintig. Maar het geld is nu onnodig kan dat naar voren worden gehaald.

[0:24:42] Dankuwel is dat het de laatste dag is kunt mij altijd in een goede bui.

[0:24:49] Ja hield.

[0:24:53] Dus vooruit. Maar

[0:24:55] maar dat moet na de vakantie echt beter. Anders moet mijn time management cursus er rekening mee houden.

[0:25:05] Ik ga het woord geven aan mevrouw van der plas van bbp

[0:25:12] dankuwel.

[0:25:13] Voorzitter burgers van nederland en speciaal onze agenten.

[0:25:18] Ik wil beginnen met het volgende. De politie ligt vaak onder de loep. Alles wordt tegenwoordig gefilmd beelden verspreidde zich razendsnel via sociale media namen en adressen van agenten worden verspreid. Foto's van agenten worden verspreid. Zeventien miljoen hoofdcommissarissen hebben een mening of een oordeel. Onze politieagenten overal in nederland maar ook de agenten die in deze kamer waken over uw en onze veiligheid zijn een van de weinige beroepsgroepen die 's ochtends vroeg een reële kans hebben om 's avonds niet meer thuis te komen. Los van alle risico's die wij ook allemaal lopen in het dagelijkse leven lopen nog extra risico's.

[0:25:55] Deze agenten die steeds vaker worden beschimpt, bespuugd en uitgescholden. Omdat zijn uniform dragen, verdienen meer waardering.

[0:26:03] Individueel zullen zij de wat dit betreft niet in het openbaar voor zichzelf opkomen. Maar ik wilde het wel doen.

[0:26:09] En natuurlijk gaan er dingen mis en ook politieagenten kunnen fouten maken.

[0:26:14] Maar realiseer je elke dag dat de agent die jij uitscheldt beschimpt of naar wie jij vuurwerk gegooid. De agent kan zijn die jou morgen helpt als je in elkaar geslagen bent die jouw moeder die mishandeld is door haar partner in veiligheid brengt jou zieke oma van drie hoog helpt naar beneden te takelen die jouw dochtertje na een aanrijding troost en opvangt of die jouw vriend of vriendin helpt te redden uit een te water geraakte auto stop ermee om alles in een uniform vogelvrij te verklaren.

[0:26:44] Agenten staan vaak onder zware druk krijgen niet genoeg betaald voor het werk dat zij doen, maar zij zullen in bovenstaande noodsituaties u altijd helpen,

[0:26:52] ook als ze door zijn uitgescholden beschimpt aangevallen of zelfs als u zijn naam of haar adres heeft rondgestuurd in sociale media.

[0:27:03] Voorzitter dan verder.

[0:27:04] Ik heb het hier eerder gezegd was. Dit is het natuurlijk moment om even een interruptie toe. Zo. Ja, mevrouw mission.

[0:27:12] Voorzitter, ik ben het totaal eens met de woorden die mevrouw van der plas hier uitspreekt over het zware werk, want de politie doet en wat ik ook zelf ook zelf ook mijn bijdrage begon en is mevrouw van der plas het daar mee dan ook met mij eens dat we het terughoudend moeten zijn. Ook om hier in debatten zeg maar te oordelen over het individuele optreden van de politie. Want inderdaad, er zijn zeventien miljoen hoofdcommissarissen circuleren veel filmpjes en is zij het dan met vvd fractie eens dat we ons

[0:27:41] zeg maar terughoudend moeten opstellen om daar hierover die individuele acties te oordelen.

[0:27:46] Mevrouw van lossen,

[0:27:49] Ja.

[0:27:51] Kijk, daar hou ik van.

[0:27:52] Ik heb volgens mij ook niet gedaan.

[0:27:54] Verder ben ik het nederlands?

[0:27:57] Natuurlijk.

[0:28:00] Oh ja. Nee nee nee dan gaat u verder.

[0:28:02] Nou dan zou ik wel graag willen dat in een microfoons spreekt en niet even snel iets in mijn oor fluistert.

[0:28:09] Want anders kunnen we het ook namelijk niet volgen of mevrouw mission herhaalt het of we gaan,

[0:28:14] Herhaal ik mijn vraag want anders vind ik het ook niet. Is het niet eerlijk richting over een vrouw van pas. Ik zei ik refereerde aan het debat wat zij gisteren aanvroeg over het politieoptreden van deze week en eerder deze week deze dat in via de commissie en in beide gevallen heb ik daar negatief op gereageerd. Juist om ervoor te zorgen dat wij hier niet het individuele optreden van de politie gaan becommentariëren.

[0:28:39] Dat daar refereerde ik aan mevrouw van der plas.

[0:28:42] Ja dan herhaal ik nog maar eens wat ik heel vaak zeg ik praat volgens mij chinees want mensen verstaan mij niet hier

[0:28:50] want ik heb helemaal geen debat aangevraagd over het schietincident.

[0:28:54] Ik heb een debat aangevraagd over de onrust in de samenleving.

[0:28:57] En wat we gaan doen. En gisteravond heb ik de heer struis gezien op npo één.

[0:29:02] En die viel mij bij die zei er is een veenbrand in nederland en het is heel hard nodig dat we daar een debat over voeren. Dus ik heb niets over het schieten. Ik heb niet gezegd we moeten het hebben over het schietincident. Maar goed, nogmaals reparatie kennelijk een andere taal dan.

[0:29:17] Maar dat is helder gaat u verder met uw betoog.

[0:29:22] Dan ga ik verder ik

[0:29:25] ja. Nee hoor nee ik ben niet van als even een papiertje aan het zoeken.

[0:29:29] Voorzitter, dan verder. Ik heb het hier eerder gezegd. Maar de veiligheidssituatie op het platteland is nijpend. Het is voor bbp cruciaal dat we de plattelands posten weer terugbrengen in het rapport politie ter plaatse zegt de algemene rekenkamer. De praktijk is dat inzetbaarheid en in waarheid ongelijk verdeeld zijn tussen eenheden en basis.

[0:29:48] Hierdoor komt de politie in bepaalde gebieden in de knel bij het uitvoeren van de vele politietaken.

[0:29:53] Mijn medewerkers en ik hebben geprobeerd een exact beeld te krijgen van hoe de financiering van het budget wat wij hier vaststellen loopt naar de regionale eenheden en verder dan naar de basis teams. Dit is ons niet gelukt omdat we stuiten op informatie die momenteel niet openbaar beschikbaar is,

[0:30:09] kunnen wij van de minister een duidelijk overzicht krijgen van hoe deze geldstromen lopen

[0:30:14] en op welke basis die verdelingen worden

[0:30:16] maakt.

[0:30:17] We laten de individuele agenten nu ook op het platteland te vaak in de steek. Dat zagen we de afgelopen week ook regionale eenheden en basisteams die decennialang zijn uitgekleed en nu onderbemand zonder het juiste materieel en zonder de juiste netwerken met de rug tegen de muur staan. Veel agenten die de orde moeten handhaven, zien ook de wanhoop van een boeren buurman

[0:30:40] heel veel agenten doen het op honderden plekken prima overleggen met boeren en zorg voor escalatie. Het vertrouwen tussen plattelands en een agenten blijft groot, maar het roer vanuit den haag moet voor de politie op het platteland om naar meer posten en meer dorpse agenten en ervaar grenzen

[0:30:56] om af te sluiten. Voorzitter, heb ik twee vragen

[0:30:59] hoe kijkt de minister naar een afdeling binnen de landelijke eenheid die met de verantwoordelijkheden die verregaande momenteel op nationaal niveau ondermijning kan bestrijden en daarmee regionale eenheden kan ontlasten. En hoe zorgen we ervoor dat de politie daarin niet wordt overbelast. En hoe kijkt een minister

[0:31:16] naar het duurder worden van de brandstof waardoor politievoertuigen meer geld kosten dan begroot. Betekent dit dat er straks minder auto's kunnen worden ingezet. En hoe zit het met de adequate huisvesting van politiebureaus. Nu de grondstoffenprijzen is prijzen. Zo zijn gestegen voor de bouw dankuwel.

[0:31:33] Dan is het wordt dan heeft u een terugzien,

[0:31:38] Het was een schijnbeweging het woord geven.

[0:31:40] Meneer als er kan is van denk.

[0:31:43] Dank u. Voorzitter, voorzitter, als het gaat om de politiesterkte dan sluit ik me graag aan bij de woorden van collega's van nispen. U weet dat dat voor mij ook een belangrijk punt is als het gaat om ptss. Dan sluit ik me aan bij de hele goede woorden die mevrouw helder heeft uitgesproken.

[0:31:59] Dat geeft mij niet alle gelegenheid een aantal andere thema's te bespreken. Voorzitter, ik begint bij de afdoening van de motie die gaat over het informeren van de kamer over de verzamelde gegevens door pro kop als het gaat om het professioneel controleren. U weet het nog wel onderzoek van de eigen organisatie toonde aan dat vier procent van de agenten het kader kenden. We hebben daar een debat over gehad met de vorige minister was schandalig. Je voert een programma in je onderzoekt hoe dat hoe dat dan land in de organisatie en de vier van honderd agenten zeggen ik ken dat

[0:32:29] de minister heeft aangegeven. Ik wil het optrekken naar vijftig procent, maar ik heb ook aangegeven of de uitvoering kan worden gegeven aan het verzamelen van de gegevens en het is

[0:32:39] buitengewoon triest. Voorzitter, het is echt met een kluitje. De kamerlid riet sturen als de minister zegt het is een aangebroken kamermotie. Maar ik ga nog even kijken op welke termijn de politie prioriteit kan geven aan het delen van deze informatie. Ik vind het echt onacceptabel en ik heb ook mede om die reden een tweeminutendebat aangevraagd. Althans dat het vooraankondiging gedaan omdat ik daar ook nog voor. Nee. Zo een motie over in te dienen

[0:33:05] dan voorzitter

[0:33:08] heeft in het commissiedebat heeft de minister mij ook toegezegd te informeren over hoe de politie omgaat met het uitgevoerde onderzoek naar mensen die door toedoen van de politie omkomen

[0:33:19] en in tweeënveertig van de vijftig gevallen betrof dat verwarde personen, maar we zagen ook een oververtegenwoordiging van mensen met een migranten afkomst en de minister had aangegeven dat inderdaad te onderzoeken en ook weer. Voorzitter, een kluitje

[0:33:30] in het riet. Zo heb ik het gevoel dat ik weggestuurd wordt, want er zou een onderzoek naar komen. Maar eigenlijk zegt de minister. Ik zie dat er geen primair relatie is van etnische achtergrond en fatale afloop.

[0:33:41] Ja dat lijkt me nogal wiedes. Dat is niet onderzocht. Dus ik had gevraagd om een nader onderzoek. Dat is er niet naar de minister. Ik zie dat niet. Nee want het is het niet.

[0:33:49] Ik zou toch de minister willen vragen via uw voorzitter om daar nader onderzoek naar te doen

[0:33:54] dan voorzitter iets over.

[0:33:56] Ik kom met een commissie van de eerste kamer die publiceerde vorige week een een onderzoek naar anti-discriminatiewetgeving en een van die vier deelrapporten en ik zou de collega's willen aanbevelen om die gewoon eens goed door te lezen. Die ging in zijn geheel over de politieorganisatie en eigenlijk concludeert de commissie dat etnisch profileren en discriminatie die worden in stand gehouden bij de politie door onduidelijke normstelling leiderschap en professionalisering,

[0:34:22] een politiecultuur en de afhandeling van de klachten en dat zien we eigenlijk breed binnen de organisatie ook bij de problemen bij de landelijke eenheid

[0:34:30] kan de minister aangeven of zij bereid is om in ieder geval te kijken naar de klachtenprocedure. Ik heb daar in het verleden over gesproken. Dat is toch teveel de slagen cursus eigen vlees dan dochter aanbevelingen voer stopformulieren in

[0:34:45] zet in op een integrale aanpak waarbij een veilige en inclusive werkvloer bevorderd wordt hand in hand gaan met maatregelen tegen etnisch profileren en stop met het gebruik van proxy voor etnische afkomst in risicoprofielen.

[0:34:58] Voorzitter, ik kom tot slot, tot het punt, namelijk

[0:35:01] de politie is er niet voor iedereen en het is eigenlijk heel paradoxaal dat de politie waakt over onze veiligheid en ik ben elke dag dankbaar dat ze dat doen

[0:35:10] maar dat er echt een groep mensen binnen de organisatie die veiligheid niet ervaart. Het kan niet zo zijn. Gerard bouwman design in tweeduizend vijftien en sluit de gif van discriminatie en uitsluiting nationale politie binnen. We zagen in tweeduizendzeventien zwartboek van zesentwintig agenten zagen de racistische hapjes.

[0:35:25] Op? Op hoefkade.

[0:35:27] We zien de documentaire verdacht waarin mensen met een andere huidskleur zeggen aangehouden te worden uit de auto te worden getrokken door hun eigen collega en we zien ook de racistische heb je ze rotterdam?

[0:35:37] We zagen de docu blauwe familie. Voorzitter, en ik vind het mooi dat we zeggen dat dat allemaal.

[0:35:42] Erg.

[0:35:43] Belangrijk is. Dat zegt ook de korpschef. Maar wat gebeurt er en we zullen ook na de vakantie er uitgebreid op terug komen in het debat. Wat ik.

[0:35:50] De ook aanvraag. De.

[0:35:51] Dankuwel de is een interruptie voor u van mevrouw helder.

[0:35:55] Het plenaire debat komen er inderdaad uitgebreid op terug en spreektekst zal niet verbazen over klagen.

[0:36:01] Een beetje fanatiek, maar daarom weet ik ook dat korpschef bouwman dat zo letterlijk niet heeft gezegd

[0:36:06] hij heeft niet letterlijk gezegd als budget van discriminatie en uitsluiting. De organisatie heeft gezegd en sleept en chef van de organisatie binnen en dat is uitsluiting en dan gaat het over niet binnen het kader van de. Dat vind ikzelf aan blauwe broek passen

[0:36:22] en dan zegt hij letterlijk. Het gaat niet alleen om agenten met een moslimachtergrond. Het gaat om zij en stroom. Als mensen die niet binnen de opleiding passen niet binnen het kader van zoveel blauwe broeken van sleept te hebben. Ik wilde toch even opgemerkt hebben. Korpschef bouwman kan zichzelf niet verdedigen.

[0:36:38] Daar is gelijk in.

[0:36:40] Voorzitter, ook ik heb last van van het syndroom was wat de collega's van der plas soms ook heeft mij worden ook altijd dingen in de mond gelegd die nooit gezegd hebben nooit gesuggereerd heb.

[0:36:51] De heer struik zei naar aanleiding van de rondetafelgesprek dat toen deze toen de documentaire blauwe familie werd uitgezonden. Toen hebben zich ruim honderd mensen hebben zich gemeld. Daar zaten drie categorieën mensen vier categorieën. De de drie belangrijkste. Dat zijn mensen met een andere huidskleur, mensen met een andere religie en ouderen ook ouderen worden op deze manier gepakt. Mensen met beter je achtergrond. Hij gaf zelf het voorbeeld in de blauwe familie. Hij gaf aan iemand die eindelijk uit de kast komt en durft te herkennen. Die gaat samenwonen met zijn vriend. De eerste grap is. Ga jij dan ook naar het vrouwen. Toilet wordt niet op ingegrepen. Voorzitter, als ik het heb over een veilig politie. Dan heb ik het over alle mensen die dat ervaren of je nu vrouw bent een andere seksuele geaardheid heb een andere afkomst, een andere huidskleur en ik zou willen dat mevrouw helder aan mijn kant gaat staan, omdat ik namelijk. Ik hou van onze samenleving. Ik vind dat de politie gewoon dat dat moet ook voor iedereen zijn, zodat iedereen zich erin kan herkennen en we voldoende sterkte hebben.

[0:37:45] Met u eens.

[0:37:47] Nou nee want we zijn nog niet eens een visum zijn wel voor goed functionerende politieorganisatie. Maar ik vind je niet als altijd de indruk wordt gewekt dat vijfenzestigduizend agenten racistisch zouden zijn en dat blijf ik dus steeds benadrukken dat dit punt maken in de plenaire debat.

[0:38:05] Voorzitter, u mag mij altijd afrekenen op de woorden die ik spreek, maar niet op de indruk die ze wekken.

[0:38:12] Prima. U was aan het eind gekomen van uw betoog toch. Ja zeker ja, ik wil nog wel even door. Nee nee nee

[0:38:21] sorry voor deze vergissing. Het wordt mevrouw van de weer van d zesenzestig.

[0:38:28] Dankuwel. Voorzitter.

[0:38:31] Al wekenlang.

[0:38:32] Wordt de politie bijna onafgebroken aan het werk gehouden door de boerenprotesten van snel wegblokkades tot huisbezoeken aan politici en de krona protesten zijn nog maar net achter de rug

[0:38:42] en het toont weer aan hoezeer wij bouwen op onze politie voor onze veiligheid en de toont ook aan hoe belangrijk het is om dit personeelstekort op te lossen waar de organisatie al jaren mee worstelt, en helaas zal de bezetting pas in tweeduizend, vierentwintig, vijfentwintig weer op orde zijn als het meezit.

[0:39:01] Vorig jaar kwamen er per saldo slechts vijftien agenten bij de forse instroom van aspiranten uit de basisopleiding wordt weggestreept tegen een nog forsere uitstroom ten gevolge van pensionering

[0:39:15] en de vraag is dan ook hoe krijgen we meer politieagenten op de juiste plek. Daarvoor moeten we niet alleen de instroom verhogen, maar ook de uitstroom verlagen

[0:39:25] en die bestaat niet alleen uit gepensioneerden zijn ook agenten die de organisatie al na een paar jaar gefrustreerd verlaten omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen doorgroeien en zowel het vasthouden van medewerkers als het verhogen van nieuwe instroom wordt nu belemmerd door een veels te starre organisatie.

[0:39:43] Als je niet precies past binnen het landelijk functiegebouw nationale politie. Dan kom je er niet doorheen, met als gevolg medewerkers die alle competenties hebben om door te groeien, maar niet alle vinkjes

[0:39:55] politievrijwilligers die in de praktijk al alles doen wat een beroepskrachten doet en meer maar zelfs datzelfde werk niet fulltime mogen doen en afdelingen als de zee, de recherche die heel hard mensen nodig hebben en creatieve oplossingen zouden willen toepassen, maar het niet kunnen omdat ze gebonden zijn aan het bestaande functie huis.

[0:40:15] Alle tweeduizendzeventien constateerde de commissie kuiken dat er meer flexibiliteit en maatwerk nodig is in de organisatie. Maar daar lijkt nog weinig van terecht te komen. Daarom mijn vragen aan minister herkend en erkend zou deze problemen is ze bereid om te bezien hoe er meer ruimte kan worden gecreëerd om af te wijken van het functie huis en zou de politie daarbij niet een manier van werken kunnen inrichten dat zich specifiek richt op al die mensen die nu buiten de gebaande paden vallen naar voorbeeld van bijvoorbeeld het team bijzondere instroom bij defensie. Voorzitter, na twee jaar van onderzoek en vele debatten. Verder gaat de landelijke eenheid nu flink op de schop

[0:40:58] en ik ben blij dat de twee moties die ik eerder indiende over het toezicht op die transitie serieus lijken te worden uitgevoerd. De minister schrijft dat de commissie snijders elke vier maanden zal rapporteren en daarnaast de wanneer zij dat zelf nodig acht. Ik heb wel een vraag. Ik lees ook de wijze waarop de commissie snijders contact houdt met de werkvloer wordt later uitgewerkt. Voorzitter, ik mag toch hopen dat de commissie snijders met iedereen kan praten die dat wil en dat we dus niet in een soort teams sessies terecht gaan komen. Maar gewoon een kopje koffie met de agenten die zijn of haar hand opsteekt,

[0:41:33] Hopelijk mevrouw van der plas heeft een interruptie voor.

[0:41:37] Ja,

[0:41:38] Ik

[0:41:39] ik hoorde mevrouw van der werff beginnen met

[0:41:43] de protesten en demonstraties van de boeren, maar ook de coronaproof protesten. Maar ik kan mevrouw van der werf een analyse geven waar die protesten vandaan komen en waar die emoties allemaal vandaan komen.

[0:41:57] En dat wel. Kort.

[0:42:00] Mevrouw van der werff. Voorzitter, er zijn mensen in de samenleving die het niet eens zijn en die graag hun mening laten horen en daarvoor de straat op gaan.

[0:42:09] Mevrouw van der plas,

[0:42:11] Is dit serieus. De analyse van d zesenzestig

[0:42:14] mensen die zijn het ergens niet mee eens gaan. De straat op.

[0:42:17] Voorzitter, en ik vraag me af of dit een serieuze vraag is van mevrouw van der plas, want zij werkt hier. Voorzitter, zij werkt hier de indruk dat wij als politici hier niet zouden zien wat voor onrustig in de samenleving speelt en ik moet nu in haar straatje deze vraag gaan beantwoorden en ik zit daar helemaal niet op te wachten. Voorzitter,

[0:42:36] Wat.

[0:42:39] Voorzitter, tot slot de documentaire. De blauwe familie maakte pijnlijk duidelijk dat onveilige werksituaties helaas niet alleen bij de landelijke eenheid voorkomen. Ik zou vandaag graag een oproep willen doen aan alle leidinggevenden bij de politie.

[0:42:56] Kijk naar de aanbevelingen van de commissie snijders kijk naar de blauwe familie en stel jezelf. De vraag heb ik alles gedaan om de veiligheid in mijn team te waarborgen. En ja, er is door de hoge bij werkdruk soms heel erg weinig tijd

[0:43:10] maar laten we niet wachten met z'n allen tot het volgende rapport die weer dit soort pijnlijke conclusies trekt. Dank u. Voorzitter,

[0:43:18] Dankuwel. Dan is het wordt dan heer knops van het cda.

[0:43:23] Dankuwel. Voorzitter, als over de politie spreken over alle mannen en vrouwen die dagelijks op straat staan en voor dag en dauw in de weer zijn voor onze veiligheid te kunnen we alleen maar groot respect voor hebben en dat schept ook

[0:43:35] verantwoordelijkheid voor iedereen die daar een verantwoordelijkheid in heeft en dat is natuurlijk het kabinet. Maar dat is ook de tweede kamer en ik ben ook blij met extra middelen die er gekomen zijn voor de politie. Realiseer me terdege dat er altijd meer vragen zijn er nog steeds een groot beroep wordt gedaan op

[0:43:50] die flexibiliteit van de politieorganisatie en in de organisatie waar gewerkt wordt waar grote werkdruk is waar iedereen meekijkt was heel erg eens met de analyse van mevrouw van der plas op dat punt

[0:44:00] in zo'n organisatie. Daar worden ook fouten gemaakt

[0:44:04] en ik wil op geen enkele wijze de dingen die gebeurd zijn, zeker niet de zeer ernstige voorvallen bagatelliseren. Maar ik wil ook begrip vragen voor die mensen die vaak op jonge leeftijd voor ongelooflijk complexe situaties komen te staan

[0:44:17] en ik zou dan de oproep willen doen ook aan politici. Probeer je voor te stellen als je er zelf zou staan wat dat met je zou doen en hoe je dan zou reageren.

[0:44:26] Dat neemt niet weg dat er wel geleerd moet worden van de fouten die gemaakt zijn. Ik ben heel blij met het rapport van de commissie snijders. Ik heb ook gisteren het rondetafelgesprek

[0:44:33] gehoord dat er eigenlijk breed draagvlak is om snel aan de slag te gaan met die conclusies

[0:44:39] ben ook blij met de brief van de minister die ze op dat punt geschreven heeft. Maar het gaat er uiteindelijk om dat het ook implementeert wordt dat daadwerkelijk werk wordt gemaakt van die cultuurverandering van meer aandacht voor leiderschap en ook meer aandacht voor mensen en zorg voor mensen in die organisatie ook mensen die onder druk staan.

[0:44:59] Mijn vraag aan de minister op dit punt is dan ook met name hoe zij zeg maar ten aanzien van de flexibiliteit en wendbaarheid. Hoe zij met die medewerkers in die organisatie aan de slag gaat. Samen met de korpsleiding. Om ervoor te zorgen dat die cultuuromslag en die verandering ook succesvol.

[0:45:14] Morgen wordt afgerond.

[0:45:16] Daar heeft ze middelen voor beschikbaar gesteld. De de de twintig miljoen. De vraag is is dat voldoende en heeft zijn een beeld van wanneer dat afgerond zou kunnen zijn. Een van de politiefunctionarissen zei van de week. Ja, we moeten geen wonderen verwachten. Geef ons ook de tijd en ruimte. Ik zou dat zeer van onderschrijven. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we het op de lange baan schuiven moet wel bovenaan de agenda blijven staan als het gaat om de implementatie daarvan dan ten aanzien van

[0:45:43] de boa's. Voorzitter, we hebben daar ook over gesproken. Er is nu nieuwe voortgangsbrief.

[0:45:49] Boa's zijn ontzettend belangrijk, ook in het handhaven en zijn eigen soort verlengstuk zou je kunnen zeggen van taken die de politie zelf niet kan doen en waarbij je gemeentes en andere organisaties gebruik maken van van het bewaken van de veiligheid, maar er zou een anwb komen. Dat is ook op basis van de moties die zijn aangenomen door de meestal toegezegd. Mijn vraag is wanneer komt die. Want ook hier is geen tijd te verliezen. Ik zou graag voortvarendheid zien op op dat op dat punt

[0:46:15] dan ten aanzien van de informatiedeling. Ook daar zijn moties over aangenomen

[0:46:21] onderhandelen van collega's met kleur en mijn vraag is of de minister ook voornemens is om te kijken of er meer informatie delen mogelijk is tussen politie boa's en andere diensten. Om ervoor te zorgen dat mensen die vaak helemaal alleen geconfronteerd worden met overtredingen over criminaliteit dat hij ook de mogelijkheid hebben om snel te schakelen dan voorzitter, de verkeershandhaving. Het aantal ernstige verkeers gewonden is nog steeds stabiel. Nou dat klinkt heel positief met zijn er twintigduizend zijn enorme aantallen.

[0:46:52] Ik heb eerder al gerefereerd dat afgelopen jaar minder geld is uitgegeven dan begroot aan die verkeershandhaving zie zelf ook steeds minder handhaving op de weg en zich op de wegrijden. Ik zie allerlei aso s die allerlei levensgevaarlijke acties uithalen en vervolgens niet bestraft worden. Mijn vraag is wat gaat de minister concreet doen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen en tot slot, voorzitter, als het gaat om voetbal en veiligheid, sluit ik me aan bij de vraag die mevrouw bijzonder over gesteld heeft. Ik vind echt dat de clubs en de knvb zelf meer moeten doen want er gaat ongelooflijk veel politiecapaciteit verloren om dingen te doen die anderen zouden moeten doen en ik vindt het onbestaanbaar dat mensen met stadionverbod gewoon een stadion nog steeds kunnen. Dus mijn vraag. De minister is wat gaat ze daarom doen om dat tegen.

[0:47:31] Dankuwel interruptie, fujifilm van ellemeet.

[0:47:33] Dankuwel. Voorzitter, we hebben vier minuten en een ontzettend veelbesproken wordt. Dus ik kan me voorstellen dat de heer knops geen tijd meer had voor c. De de zedenpolitie. Daar hebben groenlinks en cda in het verleden ook goed samen opgetrokken. Ik noemde al even mevrouw van toorenburg die ook het verzoek had gedaan. Kijk naar wat slachtoffer advocaten kunnen doen aan preventie en alle opties doornemen en met mensen die overwegen vrouwen die overwegen om een melding te doen. Nu is er een implementatie manager heet. Dat geloof ik mij aan de slag gaan om te kijken wat daarmee kan gebeuren. Maar dat klinkt heel mooi met is wel heel bureaucratisch en mijn vraag aan de minister was zorg. Nou dat die advocaten er ook aan de slag kunnen betekent ook dat ze er budget voor nodig hebben en ik zag ik aan die knops willen vragen heeft hij zich verdiept in het onderwerp en kan zich vinden in de lijn van zijn voorganger, mevrouw van toorenburg

[0:48:24] hier werk van te maken.

[0:48:26] Die laatste vraag, voorzitter, zou niet eens.

[0:48:28] De of antwoord. Ik wou zeggen wordt wordt.

[0:48:31] En ten aanzien van het het onderwerp zedenzaak zit bij mijn collega, dat wil niet zeggen dat ik me er niet mee bezighoudt. Maar ik ga me de komende raadsperiode uitermate verdiepen. In alle werkzaamheden van de politie heb ik ook afspraken over maakt en ik zou graag door de samenwerking met groenlinks op dit punt. Maar ga er vanuit met de hele kamer is een ontzettend belangrijk onderwerp voort willen zetten.

[0:48:52] Dat is voldoende geloof. Ik geloof heel kort dan.

[0:48:55] Misschien. Ik kan dat. We zitten met een woordvoerder cda dus naar de de deze vragen nog zo om het om een heel klein beetje in te kleuren. Nu gaan vrouwen maken een melding bij de politie en krijgen dan van een politie agent soms te horen. Zou je niet moeten kiezen voor mediation en dan zegt zo'n vrouw en dan denkt zo'n vrouw. Ik ik zit hier om een melding doen van een verkrachting. En dan lijkt me mediation niet echt op z'n plek. Dus het leidt tot veel onbegrip weerstand en moedeloosheid bij vrouwen dat zulk soort zaken met de politie besproken worden, terwijl het veel beter kan zijn omdat met een advocaat de opties door te nemen. Dus dat nog meer ter onderschrijving van het belang van het in positie brengen van slacht offer advocaat in plaats van de politie.

[0:49:36] Wat met de laatste ben ik het van harte eens. Ik ben heel blij dat de afgelopen jaren ook al veel meer aandacht komen voor de politie de positie van slachtoffer in allerlei soorten zaken, mediation daar een belangrijke rol spelen. Maar als je slachtoffer wordt om dan meteen over te beginnen in het proces maar weer lekker in detail lijkt mij niet de meest geeigende vorm, maar het kan natuurlijk wel in het verloop van zijn proces een belangrijke rol spelen om toch een soort erkenning te krijgen van wat er gebeurt daar een slachtoffer met elkaar in contact te brengen. Dat kan in sommige situaties andere is dat is dat veel lastig als vorige week bij slachtofferhulp. Voorzitter, en daar zijn hele mooie voorbeelden hoe dat in de praktijk werkt. Dus ik zou graag willen omarmen en ik wil ook graag kijken hoe dat kunnen verbeteren. Maar ga ervan uit dat de vraag die mij gesteld werd ook door de minister beantwoord wordt dat we daar dorp.

[0:50:24] Ik ga het woord geven om amateur van de partij van de arbeid.

[0:50:28] Voorzitter, ik draag de politieorganisatie, met name de politiemensen een zeer warm hart toe. En toch is het ook zo dat de afgelopen tijd heel veel alarmerende eindrapport of rapporten zijn geweest en recent ook het alarmerend eindrapport van commissie snijders met veel aanbevelingen aangaande het structuur van de landelijke eenheid.

[0:50:46] Minister neemt alle aanbevelingen over en de kon. De commissie gaat een vinger aan de pols houden. Hartstikke goed. Maar er is veel nodig om te zorgen dat de landelijke eenheid.

[0:50:56] Maar eigenlijk in feite de hele politieorganisatie een open, transparante organisatie wordt waar het veilig werk is en waar vanuit de visie en leiderschap de grootste uitdagingen van ons land worden aangekaart. De inspectie spreekt over een toekomstvisie met een onafhankelijke monitor bewaker. Wanneer een van mogen we die toekomstvisie verwachten, inclusief de aanbevelingen die zijn gedaan voor de transitie waar de commissie snijders op doelt, is tijd en geld nodig en in mijn beleving minstens zo belangrijk

[0:51:29] en lef

[0:51:30] om over de eigen schaduw en ego's heen te springen en ik wil even kort ingaat om de op die aanbevelingen. Voorzitter,

[0:51:36] er komen twee separate gelijkwaardige landelijke eenheden en ik ben in de eerste plaats benieuwd hoe de minister die gelijkwaardigheid tussen die landelijke eenheid operaties en opsporing wil borgen dat er dus geen concurrerende eenheid doorgaan ontstaan en verder in dat verband het mid wordt na jaren afgeschaald tot het nationale samenwerking ondermijnende criminaliteit en het gaat zich richten op de georganiseerde criminaliteit, maar dan zonder de operationele bevoegdheden. Mijn vraag is hoe verhoudt dat zich tot de landelijke eenheid nieuwe stijl waarvan de nationale opsporingseenheid en ik citeer jan struis. De nederlandse variant wordt van de fbi dreigt met die eenheid naast zo'n nationale samenwerking ondermijnende criminaliteit niet toch?

[0:52:19] De.

[0:52:20] Wie is dan aan het roer

[0:52:22] is de vraag.

[0:52:24] Het gaat niet door

[0:52:25] de een om structuur zei mijn collega inderdaad, maar ook om cultuur hardnekkige negatieve cultuur patronen in een politie familie gaat niet vanzelf weg. Zeker niet in een gesloten cultuur met veel loyaliteit. Hoe gaat dat veranderen en welke rol ziet de minister daarvoor voor haarzelf weggelegd?

[0:52:41] De commissie zegt ook dat niet alle huidige leidinggevenden geschikt zijn om de omslag naar een nieuwe cultuur te maken.

[0:52:47] Voorkomen worden dat die de hakken in het zand gaan zetten. En hoe gaat de gezorgd worden voor nieuwe leiderschap profielen met leiders die niet elkaars hand boven hoofd houden en een andere positie toekennen het mij in dat opzicht net zo geïrriteerd aan het feit dat de korpschef een opgestapte landelijke eenheid baas doorschoof naar interim poule met alle diplomatieke rel. De tot gevolg geeft niet echt bepaalde vertrouwen.

[0:53:12] Wat mag ik van het transitieplan verwachten dus van de korpschef en welke rol ziet de minister daarvoor haarzelf. En vergeet vooral niet te luisteren naar wat er op de werkvloer gebeurt de agenten op straat en de vakbonden en de dan de financiën. Zoals de ondernemingsraad terecht opmerkte, zijn de financiën het fundament onder alle speerpunten en deze evolutie kost tijd en geld en dat mag niet ten koste gaan van de toch al schaarse middelen die de politie nodig heeft voor ondersteuning en politievoertuigen

[0:53:40] miljoen structureel tekort honderd miljoen voor bewaken en beveiligen. Als je het niveau wil opkrikken. De span of control wil verkleinen, dan is met alle respect toch die twintig miljoen nooit voldoende eenmalig en moet je dat ook niet structureel regelen want met een gesloten beurs kun je geen blijvende verbeteringsslag maken.

[0:53:59] Tot slot ooit was de leus. De politie is je beste vriend en dat moet het weer worden natuurlijk niet voor de holleeders en de takjes van deze wereld, maar wel in de buurten door niet etnisch te profileren door die cbs data eindelijk na tien jaar te koppelen aan de politiestaat over de staande houdingen. Want dat kan toch niet waar zijn dat er geen prioriteit geven krijgt.

[0:54:20] Daarnaast moet interne organisatie ook veilig zijn en dat gaat niet lukken. Zolang veertig procent van de agenten zich binnen de eigen organisatie gepest gediscrimineerd voelt en ook niet zolang een op de vier agenten met een andere achtergrond de opleiding binnen een jaar verlaat.

[0:54:34] We weten al jaren dat diversiteit inclusiviteit en de politie moeilijk te verenigen is.

[0:54:40] Het moet anders. Mijn vraag. Voorzitter, wie gaat dit los trekken en zit de minister een rol weggelegd voor de nationale coördinator tegen discriminatie en racisme.

[0:54:49] Dankuwel. Dan is het woord aan de heer van de houwelingen van forum voor democratie.

[0:54:55] Dank u. Voorzitter niels nelson is een fan functionarissen. Hij is gespecialiseerd in marteling en foltering. En hij heeft ja. En heeft de de beelden bekeken van kronen demonstratie en het optreden van de politie. Heeft u grote rapport over geschreven is. Begin dit jaar verschenen wijzigen hoedje geschrokken want heb die beelden gezien. Hij zegt wat hier gebeurt duidelijk excessief politiegeweld bijvoorbeeld. Ik ga even twee voorbeelden aan die die in zijn rapport beschrijft een mevrouw in eindhoven die daar gewoon staat bij een demonstratie op vijf meter afstand een waterkanon vol en en gezicht gespoten en die met hoofd tegen betonnen muur slaat is een wonder dat ze het overleefd heeft of een man in den haag bij andere kroon een demonstratie die geen bedreiging voor de politiehonden wordt gebeten op hem wordt ingeslagen. En nou is mijn punt en het punt van meldt is waar ze heel erg veel zorgen over maakt is dat er geen daar gebeurt niks mee. Er wordt geen onderzoek ingesteld. Er komt geen vervolging worden geen disciplinaire maatregelen getroffen en hij ziet hier in zijn rapport heeft een uitgebreid rapport overschreden ziet hier een structuurproblemen bij de nederlandse politie in het over het jaar tweeduizend, twintig telt hij bijna zevenentwintigduizend zogenaamde gewelds handelingen van de politie en volgens hem is het zo dat tweehonderd zesendertig van die handeling. Volgens de politie die zijn niet professioneel, professioneel en in zes gevallen zes geval. Dat is dus voorzitter, nul komma nul twee. Twee procent wordt er een maatregelen getroffen. Een disciplinaire maatregel. En dan merk meldt in zijn rapport op de kan helemaal niet waar. Het is al gezegd waar gehakt wordt vallen spaanders worden fouten gemaakt. Ook door de nederlandse politie. Dus het kan niet zo zijn dat het foutenpercentage zo laag is, kan niet statistisch en eisen en vraag aan de minister onderhanden in dat rapport van wat wat wat wat gaat u doen. Dit kan niet kloppen. Wat gaat de politie te doen om ervoor te zorgen dat de goed intern wordt opgetreden tegen.

[0:56:36] Ja ja. Is dat is interruptie van mevrouw simons.

[0:56:42] Dankuwel voor ze drugs aan de heer van houwelingen willen vragen of dit de eerste keer is dat hem is opgevallen dat de politie haar boekje te buiten gaat als het over.

[0:56:50] Geweld gaat meneer.

[0:56:52] Dank voor de farc van mee. Komt hij verder met betoog op foto van mij steeds vaker op. Ja. En de politie de politie doet goed werken want daar ben ik het de die die die die individuele agenten dat ze alle mensen hun best doen hebben ontzettend veel respect voor maar probleem zit in de als ik even in antwoord op uw vraag denken wij in de politieorganisatie de aansturing die volkomen verkeerde nationale politie van een totale ramp in tweeduizend dertien. Die werkt niet allerlei rapporten laten dat zien hoe je terug naar die regiokorpsen misschien zelfs naar de gemeente politie voor negentien drieënnegentig. Dus de politie heeft een organisatieproblemen aansturing is een probleem wat ons betreft en dat is ons inderdaad al eerder opgevallen is. Dank voor uw.

[0:57:27] Vraag? Mevrouw simons? Nee. Ogenblikje?

[0:57:31] Wacht even. Wat wil je? Frank.

[0:57:35] Dus mijn vragen. Minister is van wat gaat ze met dat rapport doen onder een andere aanbeveling. Dat rapport is het dragen van uit die tekst. De nederlandse politie, de ander landen is dat gebruiken, zodat men sneller geïdentificeerd kan worden, is de minister bereid om die aanbeveling over te nemen. Zo vaak en waar we zijn de vraag in dat rapport niet beantwoord. Het rapport is begin dit jaar opgeleverd. Toen heeft meld gezegd geef alstublieft binnen zestig dagen antwoord. Het is niet gebeurd. Dus wanneer gaat dat gebeuren wordt dat die beantwoord dan een andere vraag die we hebben gaat over die zogenaamde romeo's dat de agent in burger is hier allemaal behulp sociale media komen ineens een busje uit gespeurd pakken zit. Het is allemaal behulpzaam en pakken de demonstranten van gewoon staat of ergens sydney schreurs met geweld de busje, maar vaak aan de minister via de voorziet is wat is dit in godsnaam. Wat gebeurt hier. Wie zijn die mensen? Waarom doen ze dit? Hoe vaak worden ze ingezet. Wat zijn de instructies die ze hebben dus door romeo's kunt u daar nader op ingaan. En dan het is net al genoemd. Het gaaf om dieptepunten dieptepunt eergisteren een minderjarige jongen op een tractor beschoten met life

[0:58:31] echte munitie en uit de beelden is heel duidelijk zichtbaar dat die verschillende kanten gefilmd die geen enkele bedreiging vormt en de eerste reactie is van van de politie-organisaties van nou hij was gevarieerd. Mensen ziet heel duidelijk niet zichtbaar is we ook hier graag reactie op dat incident van de minister en tot slot, voorzitter, en dat baart ons helemaal zorgen. We zien dat het het het dat de steeds harder wordt opgetreden tegen demonstranten die een rechtvaardige gevoelens van onvrede duidelijk maakt het heel goed dat ze dat doen en dat zelfs nu lijkt me wel dat en dat door van justitie dat dissidenten van een bed worden gelicht hebben al gezien met wil een hommel vol en paar dagen geleden is dus jan bonte een kritische neuroloog is ook opgepakt gevangen gezet zijn. Twitter. Ja miss kan wel lachen met is heel ernstig is heel ernstig zijn. Tweet is afgesloten door begrijpen we door de staat. Waarom is dat gebeurt. Hoe vaak gebeurt dat. Sinds wanneer bepaalt de staat dat twitter accounts worden afgesloten. Daardoor ook graag reactie op. Dus wat we zien is een die die grond af. Voorzitter, is een diep bedroevend patroon zien dat het regime steeds meer zijn tanden laat zien en we zijn zeer bezorgd over en moet natuurlijk wel wat die totalitaire samen. Langzaam maar zeker uitgebouwd. En ja. Het enige wat overheid nog blijkbaar kan doen is harder en harder optreden en dat is diep en diep triest.

[0:59:42] Interruptie, voor uw van mevrouw van der werff.

[0:59:45] Voorzitter, ik hoorde heer van houwelingen hier beginnen over een neemt tekst die agenten in nederland zouden moeten gaan dragen en vervolgens beklaagt hij zich over agenten en burgers die naar demonstraties en andere gevaarlijke plekken komen. Wat stelt de heer van houwelingen hier nou eigenlijk voor dat politiemensen die gewoon hun werk doen dat die vogelvrij zijn. Wat wat is uw betoog. Nou eigenlijk.

[1:00:07] Meneer verhouding natuurlijk niet dat ze vogelvrij seizoen zijn andere landen gebruiken is de politie in uniform duidelijk over die mails heb ik net al gezegd dat is dat vinden we bizar. Dus daar staat de vraag uit. Maar politie in uniform. Daar heb ik het over. Dus niet. Undercoveragenten dit onhandig als je bij een drugsdeal uit die tijd op hebt. Dat dank voor de vervolgens ontzettend slimme in bij. Nee dat politieagenten in uniform zijn andere landen gebruikt is en dat is de aanbeveling van deze vn-commissaris om uit die tik hebben die zichtbaar is, is dat misschien teveel gevraagd. Dus dat is onze vraag aan de minister.

[1:00:38] Ik zag mevrouw mission. Die ziet ervan af. Iemand nog. Nee, dan. Dank u zeer. En is het woord aan mevrouw simons van bijeen?

[1:00:49] Dankuwel. Voorzitter, het is er al overgegaan een demonstratierecht in nederland. Dat geldt niet voor iedereen tenminste niet in ieder geval op dezelfde manier.

[1:00:57] Dat werd afgelopen weken nog eens pijnlijk duidelijk. Want als je een tractor hebt dan zijn er geen grenzen. Dan krijg je zo immens veel ruimte. Dat alles volledig uit de hand kan lopen en escalatie uiteindelijk onvermijdelijk wordt hoe treurig ook hoe groot is dan het contrast met mensen die vreedzaam de straat opgaan voor een betaalbare woning die worden in dit land preventief opgepakt of mensen die op een vreedzame manier een zorg uitspreken over de klimaat crisis worden keer op keer met geweld weggesleept en ik vraag me hardop af hoe de minister naar deze verhoudingen kijkt ziet zij inmiddels een patroon.

[1:01:27] Want veel van de problematiek bij de politie heeft en het is een wonderlijke dag. Want ook de heer van houwelingen zei dat

[1:01:34] met patronen te maken.

[1:01:36] We moeten erkennen alvorens we daadwerkelijk iets kunnen doen, bijvoorbeeld een structurele discriminatie, seksisme en pesterijen binnen de organisatie. Ook de documentaire. De blauwe familie is al genoemd. En die heeft hier nogmaals een broodnodige schijnwerper opgezet

[1:01:49] klokkenluiders waren zo dapper om daarover een ervaring te spreken. Een ervaring die door velen gedeeld wordt door mensen binnen en buiten de organisatie en met mij ook andere partijen in dit huis hebben daar al vaak op gewezen en ik verzocht zelfs om een breder onderzoek. Maar toen gaf de minister niet thuis.

[1:02:06] Hoe kijkt zij naar het feit dat dit zo lang om verstoord heeft, kunnen door etteren hoe dergelijke misstanden door de organisatie onder het tapijt zijn geveegd, ziet zij aanleiding naar aanleiding van de documentaire nu wel een patroon of misschien nog steeds niet naar aanleiding van de uitzending kwam de politie al snel met een one strike out beleid en ik heb hierover schriftelijke vragen gesteld nog steeds zonder antwoord. Ik probeer het eventjes. Zo

[1:02:30] kan de minister aangeven of het nu pas in troost introduceren van dit beleid betekent dat er voorheen geen concrete consequenties waren en hoe zij toezien dat er daadwerkelijk naar zal worden gehandeld en wordt er wordt namelijk gesproken over lerend vermogen als uitzondering op de sanctie. Maar wie gaat dat beoordelen en wie bepaalt er eigenlijk wat wel of niet racistisch is. Gaat het dan alleen op racisme of ook om bredere uitsluitingsmechanismen jegens bijvoorbeeld geloof geaardheid geslacht gender. Ga zo maar door. Graag reactie.

[1:02:58] En ondanks mijn kritiek. Voorzitter, ben ik wel blij dat de politietop in ieder geval deels wordt opgeschoond en ik wil daarbij wel direct vermelden dat het daar niet bij kan blijven. Hoe gaat de minister garanderen dat vervangende mensen dezelfde patronen niet alsnog in stand houden. Hoe wordt de toezicht vormgegeven en door wie en hoe wordt aandacht besteed aan het feit dat deze problematiek vele malen dieper gaat dan de mensen aan de top. Er is hier dan een suggestie gedaan. Ik sluit me aan bij die vraag gaat de nationaal coördinator daar nog een rol in spelen. Want voorzitter. We moeten breken met het griffin die organisatie ook richting klokkenluiders en dat is tevens mijn laatste vraag aan de minister. Hoe kijkt zij naar de bewering dat fatima abu lava die racisme aan de kaak stelde binnen haar korps terecht ontslagen zou zijn. Hoe kunnen wij in een goed functionerende rechtsstaat ooit beweren dat iemand die dergelijke misstanden aan het licht brengt zelf verantwoordelijk is voor het verstoren van een arbeidsverhouding

[1:03:51] en dan loop ik wellicht vooruit op vragen die ik aan het voorbereiden ben ik ben ook erg benieuwd hoe die of er een structuur is vormgegeven en hoe die er dan uitziet op het moment dat mensen misstanden melden. Hoe kun je als organisatie paraderen met een strike out principe om vervolgens niet overtreden. Maar de melder te ontslaan. En hoe verwacht deze minister dat klokkenluiders op deze manier beschermd zijn. Ik vind het oprecht schokkend en ik verzoek de minister

[1:04:22] om op deze

[1:04:24] puinhoop in te gaan. Voorzitter.

[1:04:27] Dankuwel. Ik kijk even naar de minister

[1:04:30] twintig minuten.

[1:04:31] Twintig,

[1:04:34] Ja ja oké. Ik schorsen tot tien voor half twaalf.

[1:26:00] Oké. Ik heropen de

[1:26:03] ik heropende vergadering de we zijn bij de instrument van de zijnde van de minister van justitie en veiligheid en ik geef daartoe graag het woord.

[1:26:14] Voorzitter, veel dank en ik wilde graag beginnen met de afgelopen dagen.

[1:26:20] Maar ik ga iets anders beginnen want ik heb goed naar de inbreng geluisterd en iedereen heeft alle recht om kritisch te zijn. Gezondheid op onze op onze politie en op de organisatie en het zijn we met elkaar. We werken er hard aan om dingen die niet goed gaan goed te krijgen.

[1:26:38] Maar als je niet beter zou weten en sommige kamerleden hier zo luisteren. Voorzitter, dan is het een politieorganisatie die in en in verrot is waar iedereen discrimineert waar de politie vroeger je beste vriend was me nou niet meer. De politie is er niet voor iedereen en het is zou niet veilig zijn om de politie te bellen als je ze nodig zou hebben

[1:26:59] en ik vind dat echt heel erg zonde en jammer. Voorzitter, met name richting de zestigduizend agenten politiemensen mensen iedereen die er werkt die dag en nacht zijn of haar best doet om vervolgens voor onze veiligheid te staan en nogmaals over de misstanden. Dan gaan we ook uitgebreid over spreken, doen we de afgelopen zes maanden.

[1:27:21] Maar die hele politieorganisatie en al die politiemensen op die manier weg zitten alsof we in een of andere totalitaire regime zouden leven waarbij politiemensen op die manier de straat worden opgestuurd. Het is echt ik neem de op alle mogelijke manieren afstand van ik sta voor de politiemensen. Ik sta voor onze democratische rechtsstaat en daarbinnen kijken we wat beter kan.

[1:27:42] Mevrouw nucleair. Ik zie dat u nu al interesse heeft. Ik zou over willen afspreken om maximaal drie vragen aan de minister te stellen. En blijkbaar,

[1:27:50] Wordt dit uw eerste want ik maak bezwaar tegen deze inleiding van de politie en dat doe ik mede namens een aantal van mijn collega's. Volgens mij heb ik iedereen hier horen zeggen dat we allemaal een warm hart toedragen. Al die politiemensen die keihard werken om nu die tegenstellingen groot te maken alsof wij tegen de politie zijn. Wat wij hier doen, zijn de misstanden met elkaar doornemen. Want die zijn er daar kunnen we ook niet blind voor zijn. Dit is een hele inspectierapport. Er is een commissierapport van snijders. Dus ik maak u hoort mijn emotie. Want ik word hier echt boos over. Ik maak hier echt bezwaren.

[1:28:25] De mensen.

[1:28:27] Nou dat hoor ik dan het. Ik heb namelijk goed geluisterd en ik hoorde ook zeggen mensen van het gaat niet over de indruk die mijn woorden wekken. Ja daar gaat het wel.

[1:28:37] Dan gaat het ook om en ik sta voor die agenten. Ik weet wat ze de afgelopen dagen meemaken. Ik weet hoeveel shit zij over zich heen krijgen en ik weet dat heel veel kamerleden het hier ook niet zo bedoelen.

[1:28:48] Maar ik vind het wel mijn werk om dat te onderstrepen dat we aan een misstanden keihard werken maar dat wat mij betreft niet gaan uitstralen en ik in ieder geval dat nooit zou willen doen dat het een in een organisatie is die maar wat doet of aangestuurd wordt de een of ander dictatoriaal regime. Het is als het niet over mensen zal gaan, zou het bijna lachwekkend zijn.

[1:29:09] Meneer als er kan.

[1:29:12] Voorzitter, kijk als ik zeg dat ik dankbaar ben voor alle agenten die elke dag

[1:29:19] bezig zijn om nederland veilig te houden dan. En vervolgens krijg ik een interrupties als ik een altijd krijgen van de pvv die namelijk als ik het over racisme en discriminatie heb, wat volgens mij nu voor het eerst ook erkend is als een structureel probleem,

[1:29:33] terwijl het al die jaren maar opgeteld werd een soort incidenten. Voorzitter, vind ik het wel

[1:29:37] tekenend dat de minister zegt ja dat is de indruk die gewekt

[1:29:41] dat de pvv altijd de neiging heeft om mij wordt op die manier te interpreteren. Dat laat ik voor een maar als de minister. Dat gaat doen dan vind ik dat niet netjes. Ik sta

[1:29:49] voor al die agenten die

[1:29:51] keihard werken om nederland veilig te maken. Ik wil dat dat er nog veel meer zijn. Dat is mijn inzet. Ik wil dat we daar veel harder voor werken. Ik wil ook

[1:29:58] dat agenten uit allerlei

[1:30:00] samenleving die nederland rijk is, kunnen met trots kunnen zeggen ik kom die kant op en ik mijn mijn vraag aan de minister. Want ze zat over dat dat dat

[1:30:08] dat de door en door verrot hebben we

[1:30:10] de heer struis in de documentaire familiekamer horen zeggen en daar begint dat

[1:30:15] verhittingsproces

[1:30:17] deelt ze die woorden dat dat deels aan de hand is als het gaat om een veilige werkklimaat voor alle agenten.

[1:30:24] Voorzitter, ik begon mijn inleiding mijn betoog met feit dat ik problemen niet ontkend

[1:30:31] en dat doe ik afgelopen zes maanden overigens niet. Dus ik vind prima dat die vraag wordt gesteld, maar er kan nooit een moment zijn geweest waarbij denk ik. Wie dan ook kan zeggen. Hier stapt ze eroverheen. We kunnen wel verschillend kijken naar de oplossingen naar de aanpak. En hoe breng je een probleem op tafel? Dat kan daarvoor zitten we hier denk ik. Ik ontken helemaal niks.

[1:30:48] Maar ik vind wel belangrijk en ik zou ook iedereen willen uitnodigen om terug te luisteren hoe de eerste ronde je geen dan kan het voor een agent die meeluistert en ik weet dat mensen doen heel heel hard klinken heel heftig klinken en ook heel erg confronterend klinken als je hoort hoe een deel van de kamer naar die organisatie en die organisatie bestaat uit mensen een organisatie op zich is niks

[1:31:10] hoe dat klinkt en hoe dat overkomt en ik gun ze echt veel meer en veel beter dan dat ik gun ze dat we de problemen niet ontkennen. Maar ik vind ook dat we niet met een zin beginnen. Ik steun ze allemaal en daarna volledig de grond in boren. Daar moet wat mij betreft een balans zijn vind ik ook mijn taak dus op die manier. Daar wil ik graag mee beginnen en dat is ook dat heb aangebracht.

[1:31:31] Van de plas.

[1:31:34] Dankuwel. Ik vind het heel erg mooi dat de minister zo goed en specifiek

[1:31:41] haar inleiding gebruikt om op te komen voor haar mensen om het zo maar te zeggen

[1:31:48] dat is ook de taak van de minister. Ik wou dat er meer ministers waren die dat op deze manier in een inleiding doen

[1:31:54] en ik wilde ook op wijzen dat tuurlijk mag je kritisch zijn. Iedereen kiest zijn eigen woorden. Dat moeten we ook gewoon blijven doen. Maar ik wilde wel op wijzen dat we hier ook kamerleden zijn die de politieagenten tot op het bot afbreken. Maar diezelfde politieagenten staan hier in de kamer elke dag

[1:32:12] te waken over de veiligheid van diezelfde kamerleden.

[1:32:16] Ik vind dat dat ook wel eens een keer mag doordringen

[1:32:20] die mensen die staan hier voor ons.

[1:32:23] Ik wil de minister bedanken voor de woorden die zij geeft aan de agenten en zeker mag je kritisch zijn denkt dat de minister daar ook helemaal voor open staat en dat de politieagenten daar ook voor openstaan. Maar nogmaals, ik wou dat er meer ministers waren die in een inleiding zo achter hun achterban zouden staan als deze minister

[1:32:42] dankuwel.

[1:32:43] Maar goed na voordat we hier allemaal getuigenissen krijgen dan zou ik toch willen voorstellen om verder te gaan met het betoog van de manier van ik zie dat daar instemming mee eens als willen.

[1:32:55] Dagvoorzitter en de afgelopen dagen hebben we ook en daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Voorzitter, in een korte inleiding en daarna gewoon netjes naar alle vragen en antwoorden. Zoals u van mij gewend bent. De afgelopen dagen hebben we diverse acties gezien in het kader van de stikstof protesten. Er zijn meerdere distributiecentra, snelwegen en wegen geblokkeerd en verschillende burgemeesters hebben een noodverordening afgegeven. De hebben vreedzame acties plaatsgevonden. In onze democratische rechtsstaat is natuurlijk alle ruimte voor voor mensen die niet met ons eens zijn die bepalen wat hier gebeurt of wat dan ook om hun stem te laten horen en ik heb het afgelopen week vaker gezegd dat hoeft niet netjes. Dat hoeft niet beleefd. Als het maar binnen de grenzen van de wet is doe je ding de duizenden rechtsstaat voor. Maar op sommige plaatsen zijn ook renners echt volledig doorgeslagen politieagenten zijn aangevallen vandalen hebben spullen zaken gesloopt. Een voorzitter, dat heeft mij geraakt en mannen en vrouwen van de politie werken hard om samen met burgemeesters en het al de openbare orde te kunnen waarborgen. Twee woorden daarbij. Ik heb online zie ik veel mensen ook vragen of de minister van justitie vervolgens in het land elke gemeente ook aanstuurt met wie daar wat moet doen. Lijkt me heel goed om wederom respect uitspreken richting alle burgemeesters daar waar de verantwoordelijkheid ligt een optreden als het ook op een hele goede manier hebben gedaan.

[1:34:16] Ik zie ook veel mensen online reageren of ik het al en opdracht geven om vervolgens mensen op te pakken of vrij te laten in een democratische rechtsstaat werkt dat gelukkig niet zo. Dat gebeurt onafhankelijk en zo moet het ook blijven. We zien dat onze mannen en vrouwen van de politie getraind zijn om in elke situatie een afweging te maken om de veiligheid van zowel mensen zoals burgers, zowel burgers als politiemensen te beschermen. Het gebruik van geweldsmiddelen wordt hierbij alleen toegepast binnen de klaar. Dus we hebben het met elkaar afgesproken wanneer de situatie dit van ze vraagt en op het moment dat geweldsmiddelen worden gebruikt dat bijvoorbeeld een

[1:34:53] die slapen wordt getrokken. Dan wordt er onderzoek naar gedaan. Ook zoals dat die werkt in een rechtsstaat. Dan gaan we niet online beelden delen en daarbij onze eigen ideeën vormen. We weten niet wat er omheen gebeurt. We weten niet wat er vooraf is gebeurd. We gaan niet namen van agenten delen en zeggen je gaat ze opzoeken en we gaan niet online zeggen dat de politie per definitie liegt en bedriegt.

[1:35:14] Voorzitter, ik denk dat het goed is om direct door te gaan naar de vele vragen die de natuurlijk zijn want ik begin met hele actuele punten,

[1:35:23] terwijl terecht kamerleden ook heel veel ook andere actuele zaken die misschien iets minder in de krant stonden afgelopen week. Maar waar heel fundamenteel het een en ander aan de hand is en ook gebeurt is om daarmee te beginnen en ik mijn eerste set is gaat over de landelijke eenheid tweede set gaat over politiepersoneel. Dan heb ik een mapje over discriminatie.

[1:35:45] En dan mijn laatste mapje met andere hele belangrijke zaken,

[1:35:50] Mevrouw van der werff,

[1:35:52] Voorzitter, ik heb nog een vraag op de intro van de minister. Ik heb me afgelopen week verbaasd omdat ik een politiechef in de nrc zag zeggen ik zeg ik geef boeren meer perspectief. Anders worden ze wanhopig en dan krijg je dit. En ook de aanpak en tolerantie vanuit de politie zal niet veel afwijken van de afgelopen weken

[1:36:14] en ik was eigenlijk benieuwd hoe de minister. Dit had gelezen. Voorzitter,

[1:36:19] De münchen. Voorzitter, dank voor deze vraag. Ik kom er heel duidelijk over zijn. Ik heb de afgelopen week inmiddels weten inmiddels aangegeven zoals ik net ook zei ik ik zie je twee groepen. Ik zie boeren die zich zorgen maken die boos zijn die er niet mee eens zijn. Er zitten alle emoties tussen die hun stem laten horen. Daar is ook alle ruimte voor en ik zie steeds meer actievoerders die misbruik maken van het recht om te demonstreren en vervolgens agenten belagers journalisten bedreigen de andere ondernemers in problemen brengen en ik toen dit allemaal begon en je ziet waar onze politie ook wereldwijd bekend om staat is het d escalerend vermogen zorgen dat dingen niet uit de hand lopen zorgen dat andere mensen eromheen bijvoorbeeld weggebruikers niet in gevaar komen en daarna wellicht kunnen beboeten en handhaven, zouden we dat ook ingericht in ons land. Dat dat aanvankelijk zou gebeuren. Maar naarmate het uit de hand liep. De politie en het al en heeft ook voor vorige week bijvoorbeeld een heel duidelijk persbericht uitgebracht en gezegd

[1:37:20] dit is onacceptabel en we zullen optreden. We zullen optreden en dat is precies hoe ik er ook in stuit is niet zo dat je wegkomt met de belaging van agenten als op dat moment de-escalerend wordt gewerkt. Dan word je daarna van je bed gelicht heb ook gezien en alle boeren en iedereen die zegt ik ben gewoon totaal niet eens met was in den haag doen alle ruimte binnen de grenzen van de wet om het op die manier ook duidelijk te maken en de politie heb ik ook zien handelen binnen deze lijnen.

[1:37:48] Mevrouw van der werf,

[1:37:50] Voorzitter, de minister geeft nu haar eigen mening en die vat ik even samen als niemand staat in dit land boven de wet. Ook de boeren niet helemaal maar ik vroeg haar naar haar mening over de uitspraken van de politiechef. Want ik heb me er wel over verbaasd. Ik heb gedacht is dit nou beleid dat de politie toch op de inhoud hier op ingaat en ik vond het ook een signaal van uitgaan als er voor toch net ietsjes meer mogelijk was en dat vind ik met alle respect voor de hele grote groep boeren die hier niet aan mee heeft gedaan. Op deze manier vond ik een gek signaal en ik was benieuwd of de minister daar nog iemand op aangesproken heeft.

[1:38:30] De voorzitter. Ik heb zelf de politiechef betreffende plezier niet gesproken. Afgelopen dagen de sinds het interview zeg maar. Ik heb het daar niet over gesproken. Ik heb het interview gelezen als dat die sprak vanuit zijn professie vanuit de-escaleren vanuit en ik heb dat ook heel veel van de politiemensen los ook afgelopen dagen gehoord dat ze anti globale van de positie waarin zij zitten want de politie. De nederlandse politie staat naast de mensen en en wat je de afgelopen dagen zag door de acties en die vervolgens volledig uit de hand lopen. Heb ik specifiek over die acties en natuurlijk ook heel veel vreedzaam geweest maar dat ze steeds het gevoel kregen worden tegenover mensen gezet door wat er nu gebeurt en dat gaat dan niet wat er gebeurd is dan stikstofbeleid. Nee dat is vanuit de provincie van hoe wij de nederlandse politie. Hoe de nederlandse politie gewend is te werken. Dus zo heb ik het gehoord en ik ben blij in ieder geval dat ik met mijn antwoord ook. Wat mij betreft kan aanscherpen. Dat dat heb gelezen en er ook naar kijken.

[1:39:27] Adviseur dan nou ik heb het niet helemaal kunnen volgen. Ik ga eerst naar mevrouw simons. Ja.

[1:39:35] Dankuwel. Ik ging ervan uit dat de minister later in een van de andere blokjes daarop in zou gaan. Maar het gaat er wel over. Ik heb in mijn bijdrage ook gerefereerd, niet alleen aan de houding van de politie tijdens de boerenprotesten, maar vooral de relatie tussen die houding en diezelfde houding bij andere protesten vreedzame protesten waar mensen strijden voor een veilig dak boven hun hoofd bijvoorbeeld of omdat ze zich verzetten tegen het gif dat racisme heet en ik heb de minister gevraagd hoe zij die verhoudingen ziet.

[1:40:08] De minister. Voorzitter, de nederlandse politie doet niet aan selectief handhaven.

[1:40:16] Oké, mevrouw simons. Voor voorzichtig. Drie vragen.

[1:40:20] Dus.

[1:40:21] Voorzitter, maar mijn hemel als de minister zegt,

[1:40:26] terwijl voor iedereen duidelijk is dat in het ene geval mensen preventief worden aangehouden met geweld in rotterdam worden benaderd, terwijl daar geen enkele aanleiding toe is, maar het misschien zou kunnen escaleren versus de houding en het interview aan mevrouw van der werff naar verwijst. Dan kan ik natuurlijk niet genoegen nemen met een antwoord. De de nederlandse politie is niet selectief in haar handelen. Dat is zij wel dat kaarten wij hier ook aan. Dat doet niets af aan al die agenten die verder prima werk doen waar ik ook baat bij heb als kamerlid. Dat staat helemaal niet dat dat staat buiten de orde. Maar ik kan niet werken met de minister die weigert te zien dat er wel degelijk verschil is in hoe de politie heeft opgetreden. De afgelopen weken versus een aantal andere burgers die ook niet tevreden zijn met overheidsbeleid.

[1:41:17] De minister.

[1:41:18] Voorzitter. De politie zal altijd samen met de burgemeester een lokaal. Dat is altijd aan het lokaal gezag als het gaat over de openbare orde en veiligheid. We zien wat er aan de hand is en ook de afweging maken. Hoe kunnen we hier het beste handelen handhaven of de verbinding zoeken de-escaleren en dat zal per gebeurtenis president verschillen en dat heeft te maken met de locatie. De omstandigheden. Het aantal mensen de spullen die ze bij zich hebben.

[1:41:45] Dus de en dat betekent dat de politie dus niets doet aan selectief handhaven, maar per incident per locatie per gemeente per demonstratie daar de afweging maakt hoe daar best mee te handelen en dat is ook de reden waarom ik afgelopen week. Ik heb elke dag van de media vragen gehad over een specifieke gemeente in elke dag was een andere gemeente. Waarom is daar niet gehandeld of waarom is daar wel gehandeld. Dat kon ik nooit vanuit den haag gaan bepalen. Dat is altijd lokaal mevrouw simons zegt vervolgens. Ze begon ermee dat er door de politie met geweld zonder enkele aanleiding random mensen worden gearresteerd en daarbij zegt ze. Dat doet niks af aan al die agenten die daar werken maar dat is dus precies waar met mijn inleiding begon, zoals kom begon. Dat doet het wel. Dat doet wel al die mensen die ook niet alleen een degelijke opleiding hebben gevolgd. Echt een blauw hart hebben heel bewust voor het vak hebben gekozen, hebben ze niet gedaan omdat ze denken. Ik sta elke ochtend op om zonder enkele aanleiding geweld te gebruiken op burgers waar ik eigenlijk naast wil staan in plaats van tegenover die die beide waarheden kunnen niet bestaan en zeker niet in een rechtsstaat, niet in een democratische rechtsstaat, waarbij wij alle en de politie en alle andere diensten gebonden zijn aan wettelijke kaders die we met elkaar hebben afgesproken. Dus ik neem daar wederom echt echt afstand van.

[1:43:06] Dankuwel meneer verhouding of ziet ervan af.

[1:43:11] Dan gaan we verder.

[1:43:14] Dan was ik bij de landelijke eenheid

[1:43:17] en ik had een aantal vragen, waaronder bijvoorbeeld van de vvd en groenlinks, maar ook meer en dat ging over hoe gaat ie nou sturen op de benodigde wijzigingen in cultuur en leiderschap. Naast de structuurwijziging. Voor degene die dit onderwerp langer volgen, is het een hele ten eerste logische vraag misschien een zin vooraf. Er is heel veel gebeurd bij de landelijke eenheid heel veel waar we niet trots op zijn. Er zijn ook afdelingen diensten delen bij de landelijke eenheid die uitzonderlijk goed werk doen volgens mij ook alle individuen daar. Maar als je kijkt naar het afgelopen jaren gebeurt is doet het ons pijn. Ben blij met de onderzoeken die er liggen met de aanbevelingen van de commissie snijders nu en die geeft ook aan de structuurwijzigingen wijs. Maar die geeft ook heel duidelijk aan de is wijzigingen, cultuur, nodig en leiderschap en terecht zegt kamerleden. Ja dat is wat lastiger in te richten. Vanaf hier structuurwijziging kan je invullen. Maar hoe doe je dit nou. Dus hoe gaan we dit met elkaar volgen en door het de kamer ook geïnformeerd. Ik ben het zeer eens met de labels met johan derksen en ellemeet die die vraag stelde me ook meerdere dat ontzettend belangrijk is om zicht te houden op de uitvoering van de aanbevelingen en zoals ik ook in vorige commissiedebat politie tegenover komen kamer zei ik zit er bovenop. Dit is niet iets waarvan denkt dit komt nu wel goed nummer die aanbevelingen hebben het luistert natuurlijk heel erg nauw. Ik heb de korpschef gevraagd om een in de transitieplan aan te geven hoe hij opvolging zal geven aan de aanbevelingen. Dat gaat natuurlijk ook op het vlak van leiding en die cultuurverandering die daar ook mee moet komen, komen ze snijders is gevraagd dit te monitoren en gevraagd en ongevraagd advies over te geven aan mij

[1:44:50] en dit gebeurt periodiek als tussendoor. Als dat heb ik ook met die sluis afgesproken wanneer hij maar denkt dit is nu nodig. Dan kan die altijd in dit geval bij mij terecht. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn reguliere gesprekken met de korpschef en dit is uiteraard een terugkerend thema.

[1:45:08] Daarnaast is ook natuurlijk het stelsel van toezicht en waarborgen wel verschillend toezichthouders, zoals de inspreekt die zicht houden op de taakuitvoering. Dus dat gaat ook gewoon door en zullen conform ook. Ik meen op moties en toezeggingen sowieso richting de kamer per halfjaar bericht continu rapporteren hoe dat staat een voortgang van de transitie

[1:45:28] dan

[1:45:32] ook weer heel veel kamerleden die zeggen hoe gaan we dan die werk werkcultuur verbeteren

[1:45:36] en waar ik heel blij mee ben, want de cultuur is ongeveer het lastigste om in een organisatie te veranderen. De commissie snijders heeft wel enkele praktische aanbevelingen meegegeven voor het inzetten van een cultuuromslag en dat is wel heel waardevol. Al deze aanbevelingen worden overgenomen.

[1:45:54] Dat betekent bijvoorbeeld dat de commissie adviseert is heel erg expliciet gewenst en ongewenst gedrag te formuleren, zodat je wat clarisse hebt zodat je dat met elkaar ook een gedeeld kader hebt van wat is dan gewenst en ongewenst gedrag te bezien of leidinggevenden een voorbeeld rol kunnen vervullen en beleid op te stellen voor leidinggevenden die niet mee willen of mee kunnen in de cultuuromslag en ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om dat aan de voorkant zo letterlijk ook te benoemen. Ik heb in veel organisaties gewerkt. Ik ben geen jurist, maar ik heb dit deel wel gestudeerd. Dus dat scheelt cultuuromslag. Dat dat heb ik gestudeerd en als en volgens mij komt het zelden voor dat je het zo letterlijk aan de voorkant ook benoemd en aanwijst en ook zegt en degene die niet mee kunnen komen. Dan hebben we gewoon een ander plan voor u. Maar dan gaat het hier niet gebeuren dat dat is al heel waardevol dat de voorkant wordt gezegd. Daarmee is niet geregeld. Maar dat hebben we dan wel binnen. Mag ik nog de twee dingen aan toevoegen? Voorzitter, klaar. Met deze specifieke vraag komt ook present transitieplan terug dat we dan ook met elkaar kunnen volgen. Hoe dan. Nogmaals, het is dit zeggen is leuk. Maar hoe we het dan vervolgens doen

[1:47:04] en ik zal die cultuuromslag zelf monitoren en in mijn formele gesprekken met de korpschef met heer snijders, maar ook dat weet ik dat er klaar mee. Doe dat ook doen met alle gesprekken die ik onderwerp dat en oftewel het heb met al die mensen die daar werken en dat is natuurlijk heel belangrijk, want uiteindelijk doen we dit allemaal voor hen die dat veilig moeten kunnen doen.

[1:47:24] Mevrouw helder,

[1:47:26] Misschien komt de minister nog op terug. Maar ik wil de vraag hier stellen want ik heb wel gezegd ik onderschrijf de aanbevelingen. Maar dat betekent dus ook de worden nieuwe leiderschap profielen opgesteld. Maar dat treft voornamelijk de tactisch leidinggevende die hebben ook vaker richting de strategische leiding geven aan. Ik noem toch altijd weer de korps staf en de korpschef aangegeven dat het niet goed gaat. Zij zitten te wachten val ik ben een nieuwe profiel.

[1:47:52] Zo gaat dat nu eenmaal. Ik ben er helemaal voor. Maar ik vind het wel een hele vreemde dat de de kapitein aan het roer met de minister transitieplan gaat maken. Dat kan naar mijn mening kan dat gewoon niet.

[1:48:05] Voorzitter, ik ik ken de mening van mevrouw helder, en ik heb ook in een van de voorgaande debatten aan de hand van een motie opgezegd en was een deel van de kamer ook met mevrouw helder eens zegt ik ik ik zie het. Ik hoorde ik neem wel kennis van volgens mij is dat ook een duidelijk signaal. Ik heb vertrouwen in de korpsleiding dat zij dit kunnen dat ze dit goed zullen doen en ik denk daarbij want ik weet dat dat niet door iedereen wordt gedeeld. De elementen die ik noem die als waarborgen. Ook zijn opgezet die gewoon belangrijk zijn in zo'n structuur, maar ook als je deze vraag stelt ook bij zullen helpen om het met elkaar in de gaten te houden en voor te zorgen dat het ook echt vooruitgaat. Ik heb ook echt alle vertrouwen in dat de korpsleiding daar volledig achter staat en ook echt is heel erg oppakt als een eigen ambitie en verantwoordelijkheid. Maar voor degenen die dat vertrouwen niet hebben denk ik dat we ook heel veel waarborgen hebben ingebouwd om dat te kunnen volgen.

[1:49:01] Voorzitter van spits zich toe op de voorbeeldfunctie. Dat staat in het rapport van de commissie snijders. Het kan niet zo zijn dat iemand, onder wie het allemaal is gebeurd die vervolgens de gewezen chef van de landelijke eenheid, onder wie het voortbestaan

[1:49:15] naar een vieze voorzitterschap van interpol, katapult, heren, dat dino degene is die de voorbeeldfunctie alsnog moet gaan vervullen is eigenlijk niet eens een vraag

[1:49:26] feiten genoemd op basis waarvan het vertrouwen van de pw in ieder geval niet eens de voorbeeldfunctie een blind paard kan zien dat dit niet gaat lukken.

[1:49:34] De minister.

[1:49:35] Voorzitter, wellicht staat mevrouw helder mij toe dat ik in ieder geval dan dat ik ik nogmaals ik ken het standpunt dat ik inga op de specifieke vragen van haar van haar collega's over hoe gaan we dan doen. Voorbeeld hiervan is dat mensen weg moeten bij de politietop en al die elementen. Want dat zijn zaken waar we wel met elkaar dat op kunnen sturen en naar kunnen kijken. Ik probeer er weg te blijven omdat het gewoon simpelweg niet mijn taak is bij de specifieke personen. En wie zet je wanneer bij kip wel natuurlijk antwoorden op die structuren. En hoe gaan we dat dan inrichten en met elkaar volgen. Dat is wel mijn taak en dat kan de kamer. Goed. Volgens de bedoeling dat kom die oma.

[1:50:12] Maar er is nu nog een interruptie. Als ik.

[1:50:15] Voorzitter, het is ook fijn dat minister inderdaad ook echt kan bijdragen als het gaat om cultuuromslag. Ik weet inderdaad dat ze daar in het verleden wat meegedaan heeft zelfs gestudeerd

[1:50:26] die onduidelijke normstelling waar ze over sprak. Dat wordt ook gesteld in de commissie van de eerste kamer onduidelijke normstelling leiderschap, professionalisering, politiecultuur en klachtenprocedures die samenhang.

[1:50:39] Het is opvallend want dat is je kunt zeggen dat is al jaren aan de hand is. Mijn vraag heel concreet is de nou bij de politie een anti pestprotocol.

[1:50:48] De minister.

[1:50:51] Of er zo specifiek protocol is. Kom ik straks op terug als mag dat check? Ik heb oprecht geen idee.

[1:50:56] Neem leven in de administratie op. Gaat u verder.

[1:51:00] Zo'n en op die ene vraag die had ik even bijgepakt al. Maar er komt straks op terug van die als er over de klachtenprocedure en het onderzoek van is kamer. Dat komt dan straks.

[1:51:09] En die van nispen zei er moeten mensen weg bij de politietop. Hoe zal dit gaan? Op welke termijn? Hoe wordt dat dan ingericht? Voorzitter, zoals gezegd heb ik de korpschef gevraagd om het transitieplan te maken. Die krijgen wij binnenkort zal na de zomer zijn en het ligt wat mij betreft in de reden dat de schaal van de leiding. Een van de eerste stap is in de transitie en daar gaat het mij heel erg over de capaciteiten en kwaliteiten en ik zal niet gaan over de de namen uiteraard. Maar de rol van de leiding is zeer bepalend en in het bijzonder ook in die transitieperiode en ik vind zelf heel belangrijk

[1:51:43] dat dat mensen zijn die ik denk dat de landelijke eenheid dat verdient mensen die ingezet worden die een frisse blik hebben

[1:51:52] die daar op die manier naar kunnen kijken en de hoe dat dan precies uit moet zien. En wie dat dan zijn en noem maar op. Dat wil ik en deels in transitieplan zien en deels is dat gewoon aan de organisatie. Maar ik denk dat dat we hier zoeken wat de commissie snijders adviseert er ook wel heel erg helder over is en wat ongelooflijk cruciaal is dat deze mensen ook het vertrouwen van de werkvloer moeten hebben

[1:52:13] en dat is dat is de ik denk dat wij die ook lastiger vanuit den haag. Dan kunnen bepalen wie dat zijn dan moeten we ook niet doen maar dat moet daar wel gewoon heel goed zitten en

[1:52:25] uiteindelijk is het ook wel goed want we praten nu heel erg over mensen die mee kunnen en die niet mee kunnen het ook uiteindelijk allemaal mensen die daar ook hun best hebben gedaan en ik denk dat het voor hen voor alle leidinggevenden ontzettend belangrijk is dat er snel duidelijkheid is over hun toekomst, zodat we dat dan ook netjes regelen als dat zou betekenen die mensen geen toekomst hebben bij de landelijke eenheid.

[1:52:46] Belevenis,

[1:52:48] Zeker. Voorzitter, nog niet eerder is zo duidelijk geworden, zowel uit het rapport van de commissie snijden als maar ook uit de kabinetsreactie dat er wat moet veranderen en dat er dus mensen zullen moeten vertrekken bij de politietop. Dat is voor die mensen zelf van belangen. Daar moet respectvol mee worden omgegaan. Maar het zal ook een verlichting zijn voor de werkvloer. Als ik ben heel blij dat de minister zegt daar moet de werkvloer natuurlijk uitdrukkelijk bij betrokken worden. Ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren en ik wil nog graag van de minister weten of ons voorstel voor een onderzoek naar net weer op corruptie en dat klinkt als een heel eng bocht. Maar dat houdt eigenlijk in die weerbaarheid scan die onder andere door het ministerie van binnenlandse zaken bocht gebruikt en hoe die daar of die daar een rol bij kan spelen. Want als dat zo is om dus vriendjespolitiek te beëindigen. Dan is het wel verstandig om dat snel in te zetten

[1:53:30] want dan kan beter bepaald worden om welke mensen dat dan mogelijk zou moeten gaan.

[1:53:34] De mensen.

[1:53:35] Voorzitter, op die specifieke vraag kom ik nog terug want die heb ik wel gezien. Maar volgens mij heb ik die niet in mijn zitjes. Dan kom ik dat is die specifieke van netwerk corruptie, maar uiteindelijk is het wel echt een opgave voor de korpsleiding ook om te zorgen dat deze inrichting van hoe dat eruit gaat zien met die twee aparte takken van leden. Laat ik zo zeggen dat degene die daar neer worden gezet. Diegene die daarvoor in george komen dat daar echt draagvlak is bij de werkvloer en wellicht is het goed om dan want ik kom op de. Je vraagt dus straks terug maar een bruggetje te maken naar de vraag van mevrouw van der werff. Want die had ook vragen over de werkvloer van kan de commissie snijders te zien dat er nog nagedacht wordt over wat voor structuur dan die contact te zijn. Maar wat betekent het. En is daar dan een op één contact

[1:54:22] en het is goed om te benadrukken dat

[1:54:25] de monitors commercieel onafhankelijke commissie is die zelf bepaald

[1:54:29] uberhaupt waar adviezen naar toe gaan, maar ook hoe de contacten zijn op de werkvloer

[1:54:33] en dus ik ga de commissie niet vooraf beperken in op wat voor wijze dan die contacten gelegd moeten worden. Het is wel zo dat er bij de landelijke eenheid zesduizend mensen werken dus dat is wel handig is om mee te denken over hoe kan je nou organiseren dat in ieder geval de contacten. Zo zijn dat ook veel mensen gehoord worden. Maar dat dat de commissie niet per sé een op een op een op een zijn zesduizend. Dus dat is meer zo bedoeld. Die opmerking. Dus dat kan dan ook gaan over het teams sessies die mogelijkheden hebben de ondernemingsraad, maar ik ga de commissie niet vooraf beperken. De commissie komt in die zin doen wat die wat ze willen en ik kom op die en nog straks terug.

[1:55:12] Dat komt straks terug.

[1:55:14] Sorry, ik zal sneller echt je antwoorden begrijpen.

[1:55:18] De uw betrokkenheid heel interesseert, maar we hebben ook belang dat we overal goed antwoord op krijgen.

[1:55:24] Mevrouw had ook de vraag over dat niet alle leidinggevenden mee kunnen en dat heb ik eigenlijk nu in de interruptie en en weer gezegd inderdaad zijn we ook gewoon eerlijk over en ook dat moet zorgvuldig gaan, zodat ook mensen die verdienen dat ze duidelijkheid hebben en verder kunnen met hun leven en dat moet ook in de transitieplan en achter de schermen natuurlijk ook maar moet ook goed geborgd zijn dan mevrouw van der werff.

[1:55:46] Hoe gaat de minister ten aanzien van flexibiliteit en wendbaarheid. Om met de met de medewerkers aan de slag om te zorgen dat cultuuromslag succesvol wordt afgerond. Voorzitter, ik denk dat met die aanbeveling van de commissie snijders en ook het de bereidheid van de korpschef en de profiel

[1:56:01] was het van die knops.

[1:56:03] Sorry. Je lijkt ook erg op elkaar

[1:56:10] voor allebei een compliment en maar dat wordt dus op die manier daar wel geborgd en de monitors commissie zal ook in nauwe verbinding staan met de medewerkers van de werkvloer. Om dat ook te kunnen zien hoe gaat het dan want dat is denk ik gewoon een hele belangrijke waarborg

[1:56:26] mevrouw van der plas die zijn nog specifiek als het gaat over de landelijke eenheid. Hoe vindt dan komt er een afdeling of hoe borg je dan de aanpak van ondermijning van georganiseerde misdaad. Zo heb ik haar vraag verstaan.

[1:56:42] Voorzitter, op dit moment is de dienst landelijke recherche een onderdeel van de landelijke eenheid en houdt zich bezig met de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Vele van de successen die we in de krant lezen zijn mede te danken aan de landelijke recherche. Dus er zijn ook echt hele grote successen die onder de landelijke eenheid vallen. De commissie snijders adviseert een structuurwijziging bij de landelijke eenheid en we zijn nu aan het kijken hoe deze rol. Daarin zou de hoe je een borgt niet hoe die er in zou passen. Het is een volledig. Maar hoe borg je het wat je krijgt en

[1:57:14] een landelijke eenheid die specifiek is gericht op de opsporing van zware georganiseerde criminaliteit en er zal de landelijke recherche die misschien net iets anders heten. De hele belangrijke rol in hebben. Dus dat wordt geborgd. Even misschien wat korter gezegd. Mevrouw moeten zij hoe gelijkwaardig gij. Hoe ga je ervoor zorgen dat die tweeën gelijkwaardig zijn dat dat dan wel gelijk oploopt en dat is dat is inderdaad absoluut het uitgangspunt.

[1:57:40] Zoals gezegd, ligt de een in het zich op opsporing en de andere op specialistische en coördinerende taken.

[1:57:46] En wat de bedoeling is dat de insteek is ook zo'n in de invulling wordt. Dus dat het elkaar niet bijten, maar juist elkaar versterken en dat dat dus gelijk oploopt

[1:57:56] en dat moet ook benadrukt worden omdat de specialistische ondersteuning en coördinerende taken even belangrijk zijn als de opsporingseenheid. Dus die ga je dan ook gelijk

[1:58:04] inzetten en zo bedoeld dat ze ook gelijk de regionale eenheden versterken. Dus het is vanuit de inzet nu en de adviezen en de opbouw moet dat zo oplopen.

[1:58:15] Mevrouw hitler,

[1:58:17] Ik begrijp de minister. Ik stel deze vraag overigens ook aan snijders. Want hij had bewust het woordje gelijkwaardig opgenomen in zijn rapport omdat ik denk dat hij zich daar ook zorgen om maakt op het moment dat je een landelijke eenheid hebt die over de operaties gaat en bewaken en beveiligen staat op één nul achterstand omdat die honderd miljoen er niet is en je hebt een landelijke opsporing. Dan vraag ik me af hoe die gelijkwaardigheid geboekt wordt en mijn specifieke vraag aan u is. Hoe ziet u rol daarin. Want ik denk dat u het ook.

[1:58:46] Maar we weten allebei dat het best ingewikkeld gaat worden. En hoe wilt u dat doen?

[1:58:52] Hoewel de minister,

[1:58:55] Ja. Voorzitter, en ik denk dat

[1:59:00] in ieder geval met mijn reactie op de transitieplan. Straks kan ik sowieso richting mevrouw moeten toezeggen dat ik hier nader op in zal gaan want dan heb ik ook het plan waarvan de organisatie hopelijk ook zegt dit dragen wij wij zijn volledig mee eens en zo gaan we het doen en dan kan ik ook mijn rol daarbij beter formuleren. Want ik dat mijn vrouw aan mijn merkt al vanaf het begin dat we deze debatten hebben is dat ik daar niet taken overnemen waar die ik niet kan overnemen omdat ik daar veel te ver van de organisatie af sta plus dus mijn bevoegdheid niet maar dat wil je helemaal niet. En tegelijkertijd is het wel zo dat ik het niet alleen moet monitoren en bijsturen als het niet zo uitpakt, zoals we het samen willen. Dus als mijn vrouw met goed vind dat ik daar nader op terugkom van dit is het transitieplan. Zo zie ik mijn rol en zon zitten en ruimte voor de kamer. Wat mij betreft. Dan heb ik daar concreet over denk dat dat het.

[1:59:50] Dat lijkt mij een concrete toezegging via u, voorzitter van de minister, zoals dat genoteerd wordt.

[1:59:54] Dat dat mag ervan uitgaan.

[1:59:58] Dan had ik hier knops denk ik twintig miljoen voor de transitie gaat wel goed.

[2:00:04] En of dat genoeg is voor de transitie van de landelijke eenheid en dat is op dit moment eerlijk gezegd nog niet te zeggen. Het heeft ook te maken met de invulling van de transitieplan. En hoe ziet dat eruit. Het is namelijk wel echt als je het goed wil doen een fundamentele verandering. Gelukkig is inderdaad wel via motie hermans twintig miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de verbeteringsslag bij de landelijke eenheid en we zullen moeten zien. Precies wat voor kosten je dan nog wel bovenop komen of niet. En ik hoop ook dat met transitieplan schakelen te hebben. Dan had ik nog die hebben we bij landelijke eenheid toegevoegd vraag van mevrouw ellemeet over de bevoegdheid. Die heb ik erbij bij landelijke eenheid gedaan omdat degenen die er zich mee bezighouden. De beste van de wereld die zitten bij de landelijke eenheid. Dus het leek een een logische om te doen.

[2:00:51] Zij vroegen mij om gaat missen om met de uitvoering van de het bevoegdheid van de politie en het feit dat de leverancier kan meekijken op het geldend michael kan meekijken en het geld aan rechtskader. Voorzitter, onmisbare expertise ligt op dit terrein bij commerciële partijen. Dat is wel wat het is de nederlandse overheid is in die zin vaker afhankelijk van goede samenwerking met commerciële partijen. Vanwege de onmisbare expertise heb ik het vaker in deze commercieel vergroot zal ook vaker gebeuren. Maar dat is de waarheid waar we mee te dealen hebben maar met screening door de aivd van leveranciers van commerciële software en het maken van bindende contractuele afspraken met leveranciers wordt wel die integere uitvoering geborgd. Dus op die manier hebben we altijd de borging geregeld en er komt overigens een evaluatierapport van de wtc naar de wet computercriminaliteit komt na de zomer die mogelijk zijn. Ook hier dan verder op ingaan. Dan ben ik bij

[2:01:45] het volgende deel politiepersoneel.

[2:01:49] Rome,

[2:01:50] Voorzitter, dank u wel een vraag over dit punt van de landelijke eenheid. Wat ik vind belangrijk vindt om ook echt even expliciteert te hebben en dat is die uitvoeringskracht van de politie. Want als je ziet dat in dat inspectierapport van tien jaar inspectie dat er nog zoveel kleine dingetjes worden genoemd,

[2:02:07] die dan nog niet op orde zouden zijn, maar ook struis van de week noemde dat ook de uitvoering van commissie kuiken evaluatie, nationale politie dat hij blij zou zijn als daar twintig tot dertig procent is uitgevoerd. Hoe zorgen we dat dat met alle goede goede intenties. Ik hoor het u allemaal zeggen die rapportages snijders uw gesprekken halfjaarbericht zorg dat het daadwerkelijk nu gaat gebeuren wat er moet gebeuren want daar heeft de politie niet het allerbeste trackrecord team.

[2:02:33] De minister.

[2:02:35] Voorzitter, dat is

[2:02:38] volgens mij doen we dat op een paar manieren.

[2:02:41] Ten eerste en dat is misschien een bruggetje straks voor het volgende mapje wat deze coalitie en voorgaande coalitie. Ook hebben gedaan is fors investeren in de politie ook fors investeren in elementen. Vorige keer vergroot die misschien wat minder sexy klinken zoals ict programma's. Maar als je het niet doet en je stuurt vervolgens onze agenten of het binnen de landelijke eenheid is op op straat met succes met je werk. Dat is gewoon echt niet ver. Dat hebben wel gedaan.

[2:03:05] Daar wordt fors geïnvesteerd op extra mensen. Dat gaan we met z'n allen niet mooi genoeg merken maar wel hopelijk de komende jaren. Ik zeg hopelijk maar dan ga ik ook van uit te zetten we alles op in. Tegelijkertijd is de ambitie en

[2:03:18] weet u de problemen zijn wel heel helder en die rapporten die heel pijnlijk waren voor ons allemaal om te lezen hebben dat ook wel heel erg duidelijk op tafel gelegd. De aanbevelingen zijn heel erg strak geformuleerd en we zijn er met z'n allebei en volgens mij heeft niemand hier in deze ruimte het gevoel van nu komt het wel goed. Laat maar dat ik denk dat gecombineerd dat op deze manier. Dit kunnen waarborgen. Ik zeg nog één ding. Voorzitter, de urgentie wordt zeer gevoeld. Het zal wat tijd kosten en dat zegt ook de je de ross die dit natuurlijk op dit moment trekt.

[2:03:53] Het zal tijd kosten en ik denk ook dat ze de rust moeten gunnen om dat dan vervolgens ook intern goed te kunnen regelen, want alleen zo krijg je een cultuuromslag. Niet omdat wij vanuit den haag zeggen dat het moet zo bloem van zal het niet maar ik denk dat dat wel een kritieke factor is van succes. Als wij ook dan vervolgens het vertrouwen en rust gunnen omdat dan vervolgens ook te kunnen doen op een manier dat het welke de monitoren.

[2:04:15] Dankuwel. Gaat u verder.

[2:04:18] Dan was ik dus bij het volgende mapje politie personeel en al de vragen daarover en mevrouw van der werff had een vraag over bureau bijzondere instroom ze. Zij is tenminste bereid om zo'n bureau op te richten en ze verwees naar meen ik defensie die dat heeft voorzitter kandidaten die op een onderdeel het selectieproces niet op de juiste manier hebben kunnen afronden. Dat worden dan positieve missers genoemd kunnen worden teruggeplaatst in het selectieproces. Dus daar is ruimte om naar wederom een een kans te krijgen door een actieve werving en begeleiding van kandidaten. Gedurende het selectieproces is het mogelijk om meer goede kandidaten te werven en de politie onderwijsraad heeft ook geadviseerd om kandidaten die bekend zijn bij de afdeling werving en selectie een steuntje in de rug in de vorm van begeleiding te geven om alsnog toegang tot het politieonderwijs te verwerven. Ik sta ook het idee dit was allemaal niet de vraag van mevrouw van der werff. Die zei ga je naar zo'n bureau voor je ernaar naar kijken en ik denk dat het goed is om te onderzoeken op welke manier er nog meer flexibiliteit kan worden gecreëerd in het personeelsbeleid. Dus ik neem dat idee van defensie kijk ik graag naar en ook wellicht nog andere ideeën

[2:05:25] wellicht wel goed om een winstwaarschuwing te geven. Ik denk wel dat er beperkte capaciteit is bij de politie door de beperkte capaciteit weinig mogelijkheden en toegevoegde waarde voor het oprichten van echt een heel speciaal bureau. Maar volgens mij bedoelt mevrouw van der werf kan je ook leren van andere organisaties om je heen. Wij ook bepaalde tekorten zijn.

[2:05:43] Kun je er creatief mee omgaan. En ik ben bereid

[2:05:46] zeer bereid om dat op te zeggen omdat onderzoek.

[2:05:48] En dan ga ik ervan uit dat u het te zijner tijd met een brief naar.

[2:05:52] Zeker zeker over.

[2:05:55] Laat zich moeilijk voorspellen. Wanneer dat zal zijn,

[2:05:57] De jarno. Ik denk dat we dit najaar sowieso de wel een eerste reactie op kunnen geven en of dat dan degelijk uitgevoerd. Onderzoek is of dat we dan een volgens de eerste ideeën mee kunnen geven. Dat moet ik even het midden laten. Maar ik zorg dat je een tweede deel van het jaar sowieso dat volgend jaar is bericht dat kunnen verwerken.

[2:06:14] Voor de begroting

[2:06:16] voor de begon. Ik vraag mij voor de helderheid. Najaar kennen we al twee momenten voor en na de begroting.

[2:06:22] Voor einde van het jaar.

[2:06:24] Prima. Gaat u? Ja? Nee je wilt u nog over doorgaan? Mevrouw van de weer?

[2:06:30] Voorzitter, ik aarzel of ik dan mijn laatste interruptie maak in een reactie op. Dan doe ik het niet. En dan zeg ik dat u met tweede termijn. Voorzitter,

[2:06:38] Doet u dat heel verstandig?

[2:06:40] Ook een adviseur van ja dan had ik hier een vraag van heer van nispen mevrouw van der werff. En dat gaat over en ik begrijp die die behoefte wel van hoe gaan we nou

[2:06:51] en hiervan is zijn realistisch plan om boerenorganisatie op orde krijgen en volgens mij hebben we een heel realistisch plan en doet hij een beetje pijn omdat het realisme ons laat zien dat het

[2:07:01] niet morgen rond is. Dus dat is even de worsteling waar ik ook in zit. Ik zou het ook liever veel sneller doen. Maar we investeren voor zoals ik al richting mevrouw champs zei dat doet dit kabinet mijn vorige ook en we zien daar ook wel steeds meer van een stappen vooruit bij de politie en dan gaat het niet alleen over meer blauw op straat. Maar daar gaat het ook over de systemen gaan het ook over de middelen die de politie krijgt en samen met de politieacademie waren ook veel gedaan is. De politieorganisatie en de vakorganisaties zit ik mij ook echt in om de instroom

[2:07:32] waarnaar gevraagd werd en doorstroom ook binnen de politieorganisatie te bevorderen

[2:07:36] en dat betekent dat alles op alles gezet wordt om agenten versneld in te laten stromen in de politieorganisatie. Ik weet het. Die van nispen met mij deelt tot dit en snel wil, maar ook wel zorgen dat de mensen die dan vervolgens instroom en weer uitstromen de straat op dat zij ook de vaardigheden hebben. Nou daar hebben we nu een balans in gevonden en de instroom in de politie is dan ook in twintig, eenentwintig, viervoudig ten opzichte van tweeduizend veertien.

[2:08:01] Nogmaals, we willen meer dat tot ziek, maar ook even om te benadrukken wat er allemaal al gedaan wordt en de zijn dus ook de afgelopen jaren heel veel verschillende capaciteiten gevonden. De maatregelen ingevoerd

[2:08:13] en is personeelsbeleid geflexibiliseerd, zoals zowel

[2:08:17] zowel op het gebied van zijn stroom als instroom en doorstroom.

[2:08:21] Meneer van is.

[2:08:22] Voorzitter, of de investering echt volgt, zijn de verschillen de meningen. Het is in ieder geval zeker niet genoeg. Kijk alleen al naar die honderd miljoen die nou nodig zou zijn voor braak een beveiliger die er dus gewoon niet. Komt niet van niet volledig komt. Maar die dat antwoord hoop ik nog te krijgen. Maar met een realistisch plan bedoel ik om ook echt volledig eerlijk te zijn nadat verdiende agenten. Dat verdient de samenleving en volgens mij is het dus niet handig.

[2:08:44] Dan druk ik mij heel netjes uit om vast te blijven houden aan het beeld dat in tweeduizendvierentwintig de boel op orde zal zijn of in tweeduizendvijfentwintig.

[2:08:52] Want als we nu zien dat er steeds minder instroom is dan gepland en we horen ook dat de uitstroom hoger is dan gepland. Tot nu toe dachten we steeds dat er zeventienduizend mensen zouden met pensioen zouden gaan. Maar dat blijkt inmiddels twintigduizend te zijn dat dat de verwachting is volgens mij hebben we dan gewoon echt een mega probleem en dan vind ik het volgens mij eerlijk en dat is dat gaat nog veel meer pijn doen dan wat de minister nu eigenlijk al zegt welke taken kan en zal de de politie dan de komende tijd niet meer gaan doen want anders zal laten gebeuren en dan is inderdaad de politie niet meer in de wijken. Dan worden boeven niet meer gevangen worden opsporingsonderzoeken stilgelegd. Dus het kan niet allemaal meer omdat er in het verleden niet voldoende is gebeurd en omdat er nu ook niet voldoende gebeurt om de boel op orde te krijgen.

[2:09:33] De mensen.

[2:09:35] Ik was het bijna eens tot die laatste zin want ik vind dat we doen echt alles wat we op dit moment kunnen. Ik vind ik ben het met de heer van nispen eens dat ik zou willen dat meer kon. We hebben ook te maken met het absorptievermogen van een organisatie. Maar die van nispen hoorde mij nu niet zeggen. Twintig, vierentwintig, vijfentwintighonderd kunnen de vorige keer heb beloofd en dat heb ik nog niet en daarom zeg ik daar niks over om de nieuwe prognose af te wachten. Want ik deel met een dat je daar de prognose die tot nu toe hebben laten die jaartallen zien. Ik wil met hem dat je opnieuw moet kijken is dat nog steeds het geval verandert dat. Hoe ziet dat eruit. De nieuwe prognose komt met prinsjesdag in het beheersplan en ik hoop natuurlijk dat dat dat daarin staat zo snel mogelijk, maar ik zal daar ook wederom zoals die van nispen hopelijk mij ook. Inmiddels kent eerlijk laten zien hoe staat het ervoor. Waarom staat het er zo voor. En wat zijn dan eventueel nog zaken die we extra of minder zouden moeten doen.

[2:10:31] Dus daar zit ik precies op eigenlijk op wat hij zoekt. Alleen ik heb er tijd voor nodig om de informatie binnen te krijgen. Anders ga ik filosoferen en heeft hij niks aan. Ik wil graag die cijfers hebben

[2:10:43] en wellicht nog want die van is wat het gevraagd in zijn eerste termijn over de honderd miljoen voor bewaken en beveiligen zoals die van is. Wel weet is bewaken en beveiligen van mijn speerpunten. Dat gaat me zeer aan het hart en wordt ook beschreven komt ook terug in de voorjaarsnota erg blij mee. Ben. De nctv. De politie en de koninklijke marechaussee zijn op dit moment druk bezig met het maken en uitwerken van de plannen hoe we dat geld dat vrijgekomen is, dan kunnen vormgeven vanaf twintig, vierentwintig komt er dan vijftig miljoen vrij en vanaf twintig, vijfentwintig wordt dit honderd miljoen structureel en de plannen worden nu gemaakt zodra daar meer overkwam wel de gewoon vanuit de praktijk zal ik dat ook uiteraard doen.

[2:11:22] Surinaamse vraag minimalisme,

[2:11:24] Ik had toch nog een hoop maar ja het is het is wat het is het is wel nodig want als we bewaken en beveiligen met elkaar van belang vinden. Dat vindt de minister van ongelooflijk blank denkt dat we dat allemaal van na meer dan een groot belang vinden

[2:11:38] dan lijkt het net alsof die honderd miljoen die nodig is dat hier komt in stapjes. Volgens mij komt die net iets aan de late kant. Want waarom zou die er dan niet bijvoorbeeld volgend jaar al zijn maar dat is een deel van de vraag. Maar als alleen al voor de politie honderd miljoen nodig is, dan is het

[2:11:53] heel vreemd dat die honderd miljoen niet alleen voor de politie is want dat deel dat naar het om gaat of wat naar de koninklijke marechaussee gaat wat onder defensie valt. Dat komt ook allemaal uit dat budget. Dat zou eigenlijk niet moeten. Want door de politie becijferd. Wij hebben honderd miljoen nodig

[2:12:06] en dan lijkt het net of het kabinet dat beschikbaar stelt. Maar dat is niet zo want het gaat deels naar andere organisatie en terecht. Want die andere organisatie hebben dat ook nodig. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan zou het dus bovenop die honderd miljoen moeten komen die alleen al voor de politie nodig is. En dan snap ik niet waarom dat gebeurt als we daar allemaal dit van het allergrootste belang vinden. Dit mag ook geen politiek zijn. Hier mogen geen concessies gedaan worden. Dit moet gewoon geregeld zijn.

[2:12:27] De minister.

[2:12:28] Helemaal eens. Dit moet geen politiek zijn. Dit dit moeten we gewoon regelen wat we op dit moment aan het doen zijn is op grote schaal zo groot als mogelijk mensen aan het opleiden en mensen ook een klaarstomen om bewaken en beveiligen te kunnen doen in wat je ziet is dat dat daar zit ook een maximum aan hoeveel mensen je daarvoor kunt opleiden per keer. Daarom is het ook geforceerd zodat je door kunt gaan met opleiden, zodat je door kunt gaan met nieuwe mensen en de hiervan is helemaal gelijk. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar wil ik nog twee dingen over zeggen. Specifiek die ziet dat nu de maar ook al veel doet en daarom is het ook heel erg belangrijk dat nctv politie enkel samen kijken. Maar ik heb in mijn brief. Ik meen in april over de over bewaken en beveiligen ook aangeven dat ik vind en dat zegt commissie was ook van vorig jaar dat het stelsel aan modernisering toe is. Dus we moeten ook kijken hoe kan je dat slimmer en beter inrichten. Wat niet alleen betekent dat je dan misschien meer capaciteit vrij kunt spelen, maar ook betekent dat je de personen die bewaakt en beveiligd moet worden. Ook wat meer ademruimte kunt geven door bijvoorbeeld in pakketten te kunnen switchen en dergelijke hebben uitvoerig over gehad. Maar het is een onderdeel van dit hele verhaal behalve alleen middelen of alleen voor de politie. Volgens mij moet het integraal bekijken en dat doen we nu ook volop en we leiden nu ook mensen echt op met het geld dat we hadden

[2:13:49] dan mevrouw helder over ptss of het aanvullend advies gevraagd is. Ik voorzitter,

[2:13:59] ik had niet verwacht dat mevrouw helderder nu al heel blij mee zou zijn. Maar ik hoop wel dat ze ziet dat het in ieder geval een stap is want ik de ik deel met haar dat het belang ontzettend belangrijk is dat lopend de rest schadezaken. Het klinkt heel afstandelijk en zakelijk met gaat van mensen van mensen met ptss snel op een goede wijze worden afgehandeld. Dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk. Nou ik heb nu gezocht naar manieren om in ieder geval een stap in te kunnen maken. Daar hebben we de commissie gevraagd aanvullend advies doen en want het advies wat voorlichter wordt geen uitspraak gedaan over het voorstel voor de minnelijke schikking en of in individuele gevallen redelijk was en blijven met elkaar heen en weer. Dat wilt niet. Dus om een onafhankelijk oordeel over te krijgen heb ik de commissie verzocht hierin lopende en toekomstige zaken aanvullend uitspraken over te doen en gevraagd als zij op de manieren zien om dat te kunnen doen om te zoeken naar een alternatieve oplossing

[2:14:52] of gewoon om uit. Ik wil niet dat wij tegenover mensen met ptss staan en tegelijkertijd moet ik binnen de daders die ik heb tot een oplossing kunnen komen en daar heb ik eigenlijk de commissie om hulp gevraagd. Dan komt het opnieuw.

[2:15:04] Vader.

[2:15:06] Het is inderdaad een stappen, namelijk een stap achteruit. Want de commercie had er helemaal niet mogen zijn die commercie is de voormalige minister ingesteld om een kamerbreed aangenomen motie te omzeilen waarin duidelijk staat. Er wordt niet verrekend en lang lopende dossiers en ik zal het blijven herhalen. Dit is een stap achteruit. Precies waar ik al bang voor was en dit is een algemene uitspraak. Er mag op basis van de wet niet verrekend worden, dan is het einde verhaal en ik ben heel blij dat de commissie, die er helemaal niet aan moeten zetten. Dat heeft geoordeeld, want zij precies terug bij de aangenomen kamermotie niet verrekenen.

[2:15:39] De minister.

[2:15:42] Ik denk dat we dan nu dat advies van het commissie van de commissie maar weer afwachten. En dan gaan wij er zeker over hebben en ik ken absoluut het standpunt van mevrouw helder en nogmaals, ik hoop dat de kleine van mijn intentie mee kunnen geven en ik neem aan dat het geloof me van uit. Overigens dat dat ook de intentie van mijn voorganger dat niet tegenover elkaar staan. Dit zijn mensen die onze steun verdienen. Probeer op een goede manier in te vullen.

[2:16:05] Maar er komt een advies. En dan gaan we het hier met elkaar over hebben. En dan zou het zomaar kunnen dat ze het nog niet helemaal eens worden. Maar hopelijk iets dichterbij.

[2:16:12] Dan heb ik van mevrouw helder een vragen over de afhandeling van de undercover agent. De zus die de zaak van agent

[2:16:20] en voorzitter, ik kan alleen maar echt hier in deze zaal ook zeggen dat ik hoop dat het snel tot een goede afronding komt want het is verschrikkelijk. Dit natuurlijk waar het over gaat en het gesprek uberhaupt en voor de nabestaanden en ik weet dat de politie doorlopend in gesprek is met de nabestaanden

[2:16:39] en dat gesprek loopt ook via een advocaat over de financiële vergoeding en ik weet ook dat men daar nog niet over uit. Dus ik begrijp ook waarom mevrouw helder het aanhaalt. Ik vind het wel heel lastig om over zo'n specifieke zaak verder te spreken. Maar ik weinig van meegeven dat ik vanuit mijn rol de alles aan doen om het op een goede manier af te ronden. Maar dat gesprek plaatsvindt. Daar waar het plaats moet vinden.

[2:17:02] Of.

[2:17:06] Gezien de aard van dit onderwerp sta ik u dat een eenmalig?

[2:17:11] Dankuwel voor heel kort die gesprekken lopen. Maar waarom wordt de aansprakelijkheid ontkent de juridische.

[2:17:17] De minister.

[2:17:22] Voorzitter en dat is het lastiger met zo'n onderwerp, want het gaat gewoon over een zaak en nabestaanden en ik moet daar toch een zakelijke juridische antwoord op geven. Dat vind ik vervelend maar ik moet het wel doen omdat de politie rechtspersoonlijkheid heeft en ik kan niet namens de politie aansprakelijkheid erkennen of de korpschef daartoe een aanwijzing geven. Dat ligt echt

[2:17:42] bij de politie. Zij beslist zelf of aansprakelijkheid erkent of niet.

[2:17:47] En ook ook een zakelijke antwoord, maar als voor de nabestaanden ter vaststelling van aansprakelijkheid cruciaal is

[2:17:54] dan kan dat alleen via de rechter en die kan dan beslissen of de politie aansprakelijk is of niet.

[2:18:00] Dat het bij laten. Dus mevrouw helder het ook mee eens.

[2:18:05] Dan

[2:18:08] dit is volgens mij de vraag waar ik op terug zou komen van de je van is boven die weer bij het scan. Dat was me toch voorzitter opstaande

[2:18:19] misschien eerst even met een met een heel korte paar zinnen. Het is want die van is het over onervaren agenten ptss. Wat doen we nou om te zorgen dat we zeker weten. Degene die op straat staan of die aan de slag gaan dat ze weerbaar zijn en dat goed aankunnen in de werving en selectie wordt getoetst op weerbaarheid en om staande te blijven in het politiewerk is het natuurlijk wel cruciaal is een goede balans tussen fysieke mentale en morele weerbaarheid.

[2:18:46] Nou meneer van nispen, zegt u heeft de vraag niet begrijpen. Nee dat is niet onaardig bedoeld. Maar voordat we hier veel tijd gaan verspillen aan een antwoord op de vraag niet gesteld schatten.

[2:18:56] De vraag. Ik heb inderdaad zorgen geuit over one ervaren agenten. Dat is een vraag die ik heb gesteld. Maar ik heb in het kader van cultuur en vriendjespolitiek het gehad over een onderzoek naar hoe je dat kunt voorkomen. Dat is de weerbaarheid scan die door het ministerie van binnenlandse zaken onder andere is opgezet. Dus misschien is het koor dag en dan hebben we een tweede termijn of of wat dan ook want ik ben van plan om daar een motie over in te dienen. Dus ik hoop dat tussen nu en vanavond dat niveau uitgezocht kan worden of dat een of dat een verstandig voorstel is en ik denk namelijk van wel.

[2:19:27] De minus. Laten we het dan zo door. Voorzitter, ik denk dat wij de vraag net wat anders hebben geïnterpreteerd. Ze proberen een tweede termijn op terug te komen. En anders gedurende de dag. Want ik begrijp vanavond hebben we moties indienen.

[2:19:38] Dan kom ik op de over.

[2:19:41] Even kijken dan mevrouw van der plas kunnen we een overzicht krijgen van hoe geldstromen lopen en keuzes worden gemaakt.

[2:19:48] De geldstromen die zijn onder andere verboden verbonden. Met de verdeling van de formatie. Informatie wordt verdeeld via het besluit verdeling stuk middelen. Dit ging specifiek over. Op het platteland, meen ik, mevrouw van der plas en er staat een verdeelsleutel in. In het besluit verdeling sterkte middelen aanvullende informatie wordt verdeeld door mij als minister in goed overleg met en of p en dit is dan de verdeling over de eenheden binnen de eenheden. Want ik denk dat dat eigenlijk iets relevante nog eens voor de vraag van mevrouw van der plas wordt de formatie verdeeld in overleg tussen de hoofdofficier van justitie. De regenen burgemeester en de politiechef

[2:20:26] dus binnen de eenheid heb ik in die zin geen rol hoeveel middelen en geld er dan personeel materieel wordt besteed, is dan te vinden, terug te vinden in het begroting en beheersplan.

[2:20:38] Er staat ook ook inzichtelijk gemaakt hoe de middelen worden verdeeld over de eenheden. Dus dat overzicht is op die verschillende niveaus te krijgen

[2:20:47] en wellicht want ik weet dat mevrouw van der plas dit punt eerder heeft gemaakt. Als dat helpt is ook meer dan welkom op het ministerie om dat ook is gewoon door te nemen hoe dat technisch in elkaar zit.

[2:20:58] Dat moet je ook maar weten, namelijk.

[2:21:01] Oké

[2:21:03] dan mevrouw mission over de sterkte verdeling. Hoe gaan we de komende twee jaar door komen? Is er ook specifiek aandacht voor de regio's waar je ook tekort ziet en voorzitter, dat is helemaal waar. Een diverse eenheden in nederland zien we op dit moment onderbezetting en het toedelen van een groter percentage van de nieuw sterkte van de politie en een van de regionale eenheden betekent automatisch dat dan weer anderen minder krijgen

[2:21:27] bij het verdelen van eventuele nieuw sterkte wordt in het landelijk overleg, politie en veiligheid en over p waar ik juist richting mevrouw van der plas, het overlegd

[2:21:35] met de regioburgemeesters over de toedeling van ook de nieuwe sterkte en daarbij is ook ruimte voor het inbrengen van problematiek, zoals ook eerder door en vandaag ook meen ik door mevrouw machines is geschetst. Dus daar wordt dan ook specifiek naar gekeken. Wellicht wel goed om nog eens te herhalen dat ook hier in algemene zin zou betekenen dat de komende twee jaar drie jaar de tekorten zullen zijn, maar op die manier wordt dat in ieder geval niet vormgegeven. Dan ben ik bij het volgende.

[2:22:03] En.

[2:22:04] Dankuwel voor deze vraag had ik ook aan mijn collega, michel jackson gericht en een ook aan de minister. Want de politie gaat een lastige tijd tegemoet. En als je een transitie of een evolutie moet doormaken en je hebt honderd miljoen tekort in je begroting. Wat ten koste kan gaan van je bezetting van inzet van politievoertuigen van ondersteuning. Dan start je niet op de juiste wijze en bent u bereid om te kijken of je ook die tekorten in de begroting kan dekken, zodat ze in ieder geval.

[2:22:35] Van een.

[2:22:36] De goede start kunnen maken.

[2:22:37] De minister.

[2:22:39] Voorzitter, ik ben het volledig eens met het de politie nu op dit moment zware tijden meemaakt.

[2:22:45] Dat zien we in de praktijk in het zien we in de organisatie. Maar zoals gezegd het is die start is wel al gaande. De wortel fors geïnvesteerd en met de middelen die ik vanuit deze coalitie heb gekregen en die we nog vrij kunnen maken met de voorjaarsnota al die stappen ben ik met de politie ook aan het kijken hoe het op de beste manier kunnen inzetten, zodat alle agenten hun werk kunnen doen als de kamer daarin nog iets anders meegeeft. Dan kijken we daar weer naar. Maar ik denk wel dat is ook goed om te benoemen. Er is wel heel veel geld vrijgemaakt. Ook voor de niet alleen voor veiligheid en dat zoveel geld hebben we volgens mij nooit gehad. Zeker niet voor de aanpak van ondermijning bijvoorbeeld, maar ook voor de politieorganisatie en we moeten ze ook realiteit en de ruimte gunnen om de ook goed weg te kunnen zetten die in die balans zijn we nu bezig.

[2:23:34] De volgende mapje over mevrouw match.

[2:23:38] Voorzitter, ik begrijp het antwoord van de minister op mijn vraag niet helemaal die ik in eerste mijn heb gesteld. Want ik noem de drie eenheden waar nu juist echt die die groei elke eenheid groeit iets maar drie, drie, eenheden lopen echt achter bij die groei en heeft hoor ik de humanisten zeggen dat komt dan straks bij de verdeling van nieuwe sterkte. Maar hoe zij hebben nog een extra stapje te nemen want zij groeien niet zoals andere eenheden wel groeien. Dus wat wat zou deze priester. Dan kunnen zeggen tegen die drie, eenheden, want het staat overal de water lippen. Maar dan hier nog erger omdat die groei achterloopt. Dat haal ik uit die halfjaarrapportage die we vandaag of die we nu vandaag bespreken.

[2:24:15] De voorzitter lijkt me goed dat ik kijken of ik

[2:24:20] daar nog een naar in kan gaan in het tweede termijn. Want ik weet dat mevrouw mission weet dat de verdeling. De inzet van die zevenhonderd extra agenten van de motie hermans. Dat komt nu ook tot een afronding. Daar zijn de eenheden en de burgemeester ook aan het kijken. Wat is een wat is een goede verdediging. Dan groeien de eenheden ook weer niet zeker of ze dat dan nog bedoelde en als de als ze dat niet specifiek bedoeld.

[2:24:46] Nee ik zie aanwezigen. Dus ik kijk heel of u het met nog specifiek vragen kunnen maken of dat ze daar dan schriftelijk op een andere manier ook nog even haar vlag scherpe kunnen krijgen.

[2:24:54] Dankuwel. Gaat u verder met volgende mapje? Discriminatie?

[2:25:02] Sorry discriminatie. En daar zijn terecht ook weer heel veel vragen over gesteld. We hebben nog een apart debat meen ik te gaan. Als ik het goed heb is daar een lichte een aanvraag voor. Ze komen vast nog uitgebreid over te spreken als er kan altijd over de blauwe familie en hijzij

[2:25:22] veiligheid wordt niet door iedereen gevoeld. Wat gebeurt er nu? Wat wordt er gedaan? Voorzitter, ik heb ook de documentaire gezien. Ik heb ook enkele betrokkenen zelf gesproken en ik moet zeggen dat het heb ik toen gezegd in de media volgens mij ook in andere debatten. Het heeft mij zeer geraakt de een zeer geraakt dat de politieorganisatie niet in alle gevallen in staat is gebleken om mensen met zoals ik het met zo'n blauw hart want het is bijna een roeping. Het is niet zomaar een baantje waar je voor kiest

[2:25:50] om die mensen kwijt te raken. Dus het heeft mij geraakt en ik ben diep onder de indruk van de moed van deze politiemensen, ook op deze manier voor een camera vervolgens alles te vertellen en discriminatie, racisme, uitsluiting zijn dus absoluut ontoelaatbaar. Dat is daar mag echt geen misverstand over bestaan en een werkplek moet veilig zijn en dat is een essentiële voorwaarde van goed werkgeverschap en al helemaal als het gaat over de politie. Ik ben blij dat de politieleiding de documentaire omarmt en gaat gebruiken om het gesprek over het ontzettend belangrijk onderwerp verder te bevorderen en ik zie dat de politie heel hard met het onderwerp bezig is

[2:26:27] en ook hier gaat het om een cultuurverandering en dat is zeker met dit soort elementen. Dat doe je niet aan de hand van checklist of iets. Dat is echt cultuurverandering

[2:26:38] en de politie neemt ook maatregelen op het gebied van integriteit, diversiteit leiderschap om een veilig en inclusief werkklimaat te bevorderen

[2:26:46] en naast de professionele professionalisering van de verschillende netwerken binnen de politieorganisatie. Sorry, net als de professionalisering moet ik zeggen van de verschillende netwerken binnen de politieorganisatie om het netwerk divers vakmanschap de is een landelijk coördinator aangesteld binnen de politie voor de bestrijding van racisme en discriminatie en die gaat helpen om alle inspanningen te bundelen met kracht voort te zetten

[2:27:10] en dat is ook echt iemand die ook veel vertrouwen geniet van de politie van binnenuit. Dus daar is echt heel erg fundamenteel vind ik over nagedacht en dat zo vormgegeven. Hij is ook betrokken bij alle meldingen en incidenten en heeft de regie op de ontwikkeling van een landelijke eenduidig afdoening van zaken werd als onderdeel van het programma politie voor iedereen en in samenspraak ook met de portefeuille integriteit en voorzitter, dit laat mij zien en de dat al deze stappen die al een deel in beweging was gezet. Maar die documentaire heeft het echt onderstreept

[2:27:42] dat ik ook echt denkt dat dat we dat vertrouwen kunnen hebben dat de korpsleiding. De de korpschef dit heel erg serieus oppakt.

[2:27:50] Ik zie interrupties.

[2:28:01] Voorzitter, eerst even een soort van een misverstand kijken

[2:28:05] als er binnen de politie, racisme en discriminatie aangepakt wordt en dat op alle gronden, dan

[2:28:11] lijkt het alsof we dat doen voor die groepen agenten die in de verdrukking komen voor wie het eigenlijk onmogelijk is om goed te functioneren voor wie op een gegeven moment mensen die dertig jaar bij de politiewerk een blauw hart hebben en gewoon kapot worden gemaakt, omdat de feiten worden verdraaid omdat ze aangepakt worden. Dat dat weten en ik vind

[2:28:32] ik ik ik sprak een aantal van die agenten die die gemiddeld vijfentwintig jaar ook bij de het politiekorps werken en zeggen van joh. Wij wij zien eigenlijk altijd hetzelfde. Er is een documentaire. Het woord zogenaamd omarmd. Vervolgens wordt er iemand extern aangesteld. Die gaat ermee aan de slag. Maar we blijven al vijfentwintig jaar op diezelfde rotonde rondjes draaien en wanneer nemen we nou eens die afslag

[2:28:57] om daadwerkelijk korte te maken. Korte metten te maken. Wij niet voor die agenten, maar omdat we als politiekorps als samenleving tegen alles en iedereen zeggen racisme, discriminatie. Dat bestrijden. We we doen dat niet voor andere dus kan de minister aangeeft die die die gesprek. Dat soort dingen.

[2:29:15] Volgens mij heeft de korpschef gezegd we gaan nu eindelijk sanctioneren. We gaan mensen die discrimineren die racisme bezigen binnen onze korps die gaan wij ontslaan. Hoe ziet dat eruit. Hoe ziet dat sanctionerend eruit? Vraag ik aan de minister.

[2:29:30] De minister.

[2:29:32] Voorzitter.

[2:29:34] Ik ben het eens met die al zo kan dat een enorme voorbeeld. Althans zo voel ik een in om een voorbeeldfunctie uiteraard van die politieorganisatie en ik denk dat die als ook een en ik allebei zien dat het een grote organisatie is zestigduizend mensen. Dus er zullen altijd misstanden bij blijven, zoals elke organisatie overigens. Maar wat het verschil maakt is hoe je vervolgens optreedt. Hoe je volgens leiding geeft hoe je volgens de norm zet. Dat is wat het verschil maakt. Ik denk dat we dat met elkaar volledig delen en ik zie de stappen die gezet zijn en we komen hier ook nog de over te spreken hoe dat er precies uit gaat zien. Ik heb zelf gezegd hoe ik het hoe ik het zou zien waarbij ik mij kan voorstellen. Ik wil ook graag wat voor organisatie zou ik willen waar ik in zal werken. Dat is dat op het moment dat er iets wordt gezegd of iets wordt gedaan, waarvan ik zeg maar dit deugt niet om die reden is discriminerend en die als kan zich vanzelf ik het niet bedoeld dat we daar dan een gesprek over hebben. Dan hoeft hij van mij niet op staande voet ontslagen te worden want dan hebben we dan hebben we allebei misschien wat van geleerd of hij legt uit hoe die wel bedoelde vind ik nog wat van op het moment dat je het hebt over racisme, discriminatie uitsluiting bewust structureel en iemand is niet voor gesprek vatbaar. Maar vind het gewoon prima. Dan is dat klaar. En volgens mij kun je er niet duidelijk genoeg over zijn en had de politie het verleden duidelijk kunnen zijn en dat zijn volgens mij belangrijker, niet alleen uitspraken een stappen die worden vormgevers. Dan komen we zeker ook in het debat die we samen gaan hebben, maar ook wat de politie nu allemaal een ontwikkelingen meemaakt zetel over te spreken

[2:30:58] wat runnen

[2:31:01] dan die van nispen. Die had het over

[2:31:07] die ik wilde checken of ik.

[2:31:10] Van nispen moest zich laten verontschuldigen. Hij moest weer andere dingen doen.

[2:31:14] Druk om onderzocht.

[2:31:16] Ik zal je nog wat antwoord geven en dan horen we van hem wat hij ervan vond, zodat ik weet zeker dat zijn medewerkers het volgen. Maar dat ging over signalen integriteit, over integriteitsonderzoek en mensen met een migratieachtergrond en of ik deze signalen herken. Voorzitter, ik herken de vraag en deze signalen niet. Er wordt bij integriteitsonderzoeker geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers of kandidaat medewerkers met een migratieachtergrond of zonder migratie-achtergrond en dat vind ik ook niet wenselijk dat je ook allerlei aparte groepen daar dan weer zou creëren. Juist om een politie voor iedereen te kunnen zijn en om deze reden worden er ook geen cijfers over bijgehouden die er als er kan had het over dat vervolgonderzoek naar aanleiding van bureau beken en ik begrijp de vraag wat ik vorige keer heb toegezegd tot eigenlijk dan nog steeds staat is dat ik ook na de zomer in de kamer praat en ook de gesprekken die ik nu heb met de korpschef daarbij betrekken over discriminatie in den brede

[2:32:12] en dat we kijken naar op zo'n vervolgonderzoek. Hoe dan iets aan toevoegt of op welke wijze de politie deze stappen extra wil kunnen zetten. Dus ik kom hierop terug. Ik begrijp dat hij er mee aan herinnert. Maar die heb ik nog op tafel voor mij liggen. Laat ik het zo zeggen.

[2:32:28] Dan moet volgens mij en mevrouw simons over of ik een rol zie voor landelijk coördinator discriminatie in deze voorzitter. Dit is een belangrijke functie uiteraard de nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie en die heeft ook zijn eigen rol geformuleerd als van verbinden waakhond en aanjagen. Maar ik denk dat bij de politie van binnenuit een zo veel relevante belangrijke stappen worden gezet dat ik ook graag dat ruimte wil geven. Dus de directe vraag is daar een rol. Nu zou ik zeggen. Ongetwijfeld. Maar ik heb liever dat het bij de politieorganisatie op deze manier wordt opgepakt en dat is pas echt een cultuurverandering. Dus in die zin. Nee,

[2:33:08] mevrouw simons zegt wanneer ze is racistisch. Wie bepaalt dat?

[2:33:13] Voorzitter? Er is vanochtend een brief uitgegaan van mijn collega van bzk met een gehanteerde definitie van racisme. Denk dat het goed is om daarnaar te verwijzen en ik denk ook dat als meer verdieping daarover willen de debat tot na de zomer plaats gaat vinden dat ook een goede gelegenheid daarvoor zou zijn. Mevrouw simons erbij is een structuur vormgegeven.

[2:33:34] Hoe ziet die eruit op het moment dat mensen misstanden melden bij de politie zijn verschillende mogelijkheden om misstanden te melden. Primair kunnen politiemensen terecht bij een eigen verantwoordelijke of directe collega's altijd de eerste stap en daarbij kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon en veiligheid, integrale, veiligheid integriteit en klachten en de politie ombudsfunctionarissen en daarnaast dus naast al die formele elementen. Indien nodig bestaat natuurlijk ook nog een bedrijfsmaatschappelijk werker en de politie psycholoog. Maar dat hangt er ook vanaf over wat voor soort misstanden. Je hebt en welk element op dat moment in beeld zou komen, zodat ik mijn ogen had.

[2:34:14] Reactie van mevrouw simons. Uw laatste.

[2:34:17] Dankuwel. Voorzitter. Ja, ik gebruik hem even om de minister er ook aan te herinneren dat ik gevraagd heb naar het one strike out beleid. Daar heb ik nog geen reactie op gekregen. Ik heb gevraagd naar klokkenluiders. Ik hoop dat zij daar nog op terugkomt. Maar en en zij reageert met op de positie of de rol die de nationaal coördinator racisme, antiracisme moet zijn en die screen anti-discriminatie zou kunnen spelen,

[2:34:43] waarbij ze ook zegt ik ben zo blij dat het uit de organisatie zelf komt en daarom voorzitter heb ik grote moeite mee als ze zei het al vijfentwintig jaar hebben we de organisatie zelf de gelegenheid gegeven grote misstanden aan te pakken en tot beleid te komen. Dat werkt voor iedereen en dat is niet gelukt.

[2:35:03] Ook tijdens deze vergadering verbaas ik mij over het optimisme en de vertrouwen en het vertrouwen dat de minister heeft

[2:35:10] dat het nu wel goed zal komen en ik heb iets meer nodig om tot hetzelfde niveau van vertrouwen te komen en ik denk dat het heel gezond zou zijn om juist wel hard van buiten in te grijpen, omdat het al zo lang duurt en we eigenlijk niet heel ver zijn gekomen. Ook niet met een in de kern mooi programma als politie voor iedereen. Dus ik zou

[2:35:32] zelf eigenlijk iets meer willen van de minister dan het komt.

[2:35:35] Wel goed. De minister.

[2:35:37] Voorzitter, zo zit ik er ook helemaal niet in. Het komt wel goed. Ik spreek dagelijks agenten en ik spreek agenten overigens die elementen herkennen maar zeggen. Ik ben heel erg gelukkig bij de politieorganisatie. Ik spreek mensen die zeggen ik heb zelf misstanden aangekaart en ik speel nu een rol in in het oplossen daarvan en ik spreek helaas ook mensen die weg zijn gegaan en alle drie is waar alle drie bestaat

[2:36:01] en ik ik kijk er helemaal niet naar als het komt wel goed. Ik zeg echt een cultuurverandering waarbij leiders echt optreden waarbij ook echt wordt laten zien wat wat is gedrag. Wat wel deugt en wat deugniet kan je niet van buitenaf opleggen. Zeker niet bij zo'n grote organisatie die daar geloof ik niet in

[2:36:21] en ik begrijp wel wat mevrouw simons zegt ze zegt in dit loopt al zolang dus waarom zou ik het nu vooral vertrouwen wat ik zie bij de politieorganisatie als misschien wel goed om te benoemen. Voorzitter, die organisatie en wat mij betreft kan die ook nog veel diverser en in die zin dynamischer. Maar er is ook veel veranderd. De mensen die ik spreek die ook die taken oppakken van welke achtergrond dan ook overigens of welke plek in de organisatie. Ook is ook heel erg uitgebreid. Dus ik heb ook in die zin vertrouwen in die nieuwe kracht in die organisatie en ik heb ook met de opmerkingen van de korpsleiding beginnen heb ik ook vertrouwen naar aanleiding van die documentaire voorzitter, dat ze ook die mensen de ruimte zullen geven. Dus maar we blijven met elkaar monitoren. We blijven met elkaar in de gaten houden. Het is niet zo dat ik denk neem nu slapen we weer gewoon rustig verder. Ik heb ook die beelden gezien heb ook met mensen gesproken. Het raakt mij ook en ik wil ze de kans gunnen om dat goed te doen als we zullen en mevrouw simons. Die had inderdaad over specifiek een zaak van een klokkenluider. Maar ik denk dat ze de vraag ook breder bedoelde zoals ze het ook aangaf en ik ben volledig met haar eens als het gaat over de belangrijke rol die de politie heeft bij de aanpak van discriminatie binnen onze samenleving, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar in de samenleving. En zoals gezegd zijn er diverse loketten binnen de politieorganisatie waar klokkenluiders terechtkunnen, zoals de vertrouwenspersoon en de ombudsfunctionarissen en ik denk ook dat het vernieuwd stelsel, veilig integriteit en klachten. Ook. Dat hoop ik ook echt iran zal bijdragen en heel specifiek over op individuele gevallen kan ik niet ingaan. Dat is niet aan mij. Maar al die elementen die ik niet noem. Dat is wel de bedoeling dat die er op een goede manier aan bijdragen.

[2:38:05] Mevrouw simons had ook over

[2:38:09] de de aanleiding onder andere van de blauwe familie en klokkenluiders van waarom is het allemaal zo lang door kunnen gaan.

[2:38:17] En voorzitter, ik denk dat de pijnlijke waarheid is dat discriminatie. Racisme vindt plaats binnen de samenleving. Dus ook binnen de politie

[2:38:25] en er zijn discriminerende politiemedewerkers maar eens vaker van mij gehoord. Ik zou de politie geen structureel discriminerende patronen willen toeschrijven of het een als een discriminerende organisatie willen benoemen doet ook onvoldoende recht aan de duizenden medewerkers die met eerder geweten iedere dag opnieuw werken aan de veiligheid van onze samenleving

[2:38:46] en natuurlijk op een op een elke dag in een werk respectvol omgaan met.

[2:38:51] De burgers,

[2:38:53] Zo'n

[2:38:59] die gehad en had ik nog een van die als kan die zal vast dit ook terugluisteren en dat ging over de anti-discriminatiewetgeving. Het deelrapport over de politieorganisatie en hoe het staat met de klachtenprocedure. Voorzitter, de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit anti-discriminatiewetgeving heeft op veertien juni van dit jaar het rapport gelijk wegdoen een parlementair onderzoek naar de mogelijkheden van de wetgever om discriminatie tegen te gaan uitgebracht. Het debat over dit rapport is voorzien op dinsdag dertien september in de eerste kamer. Daarna wordt het gezond uit het rapport aan het kabinet aangeboden en dan kunnen we daar op die manier ingaan. Dan ben ik bij de andere belangrijke zaken.

[2:39:41] Ja.

[2:39:45] Nadat ik mijn vrouw mission en ook de heer knops over voetbal en alle ellende die we daar soms zien verminderd.

[2:39:54] Zijn allemaal belangrijke zaken, maar.

[2:39:56] Staccato. Graag een heel betoog over ajax. Eerst.

[2:40:01] Nou daar kan ik me niet tegen verzetten.

[2:40:03] Ik geef het op. Voorzitter, dan zal ik het kort houden en alleen maar zeggen dat ik als voetballiefhebber ook balen als als er mensen zijn die voor de liefhebbers de boel verpesten. Mijn departement is doorlopend in gesprek met de knvb clubs en supporters. Ik heb zelf ook die gesprekken gevoerd. Ook met alledrie vind het ook belangrijk om de supporters aan tafel te hebben naar aanleiding van de ongeregeldheden eind vorig jaar zijn al aanvullende afspraken gemaakt.

[2:40:28] Maar na het incident bij ado zijn deze afspraken ook weer geïntensifieerd onderdeel van deze afspraken zijn ook houdt ook in dat de clubs verantwoordelijkheid moeten nemen, niet alleen op papier, maar ook in actie en de recente algemene vergadering betaald voetbal van de knvb is een aantal voorstellen aangenomen met de nodige impact en dat betekent dat bijvoorbeeld de licentie eisen ten aanzien van veiligheid zijn aangescherpt.

[2:40:50] Een paar voorbeelden om het kort te houden. Voorzitter, een verplichting om twee camera's permanent te hebben op het bezoekers vak en de eigen fanatieke aanhang. Maar zijn ook nieuwe eisen of het aantal veiligheids coördinatoren en supporters je zoon of zus die een club in dienst moeten hebben

[2:41:06] en zo hebben we een heleboel andere afspraken gemaakt

[2:41:09] en dat was volgens mij de primaire vraag van mevrouw mission die knop zat nog wat gaan we eraan doen om te voorkomen dat mensen met een stadionverbod het stadion inkomen. Ik vind ook echt belachelijk als je dat hoort en ziet dat slaat helemaal nergens op. Je hebt niet voor niets gehad. Het is wel goed om te zeggen de eerste instantie de handhaving van stadionverboden. De verantwoordelijkheid is van clubs en de burgemeester al en of strafrechter kan ook aanvullend een gebiedsverbod opleggen. Ze kunnen dit doen voor het gebied waar bijvoorbeeld het stadion of een ander uitgaansgebied onder valt en ik heb in een brief van vijftien juni ook toegelicht dat we met partners afgesproken hebben dit vaker te doen, vooral bij toonaangevende en zware voetbal van dale. Het is dus noodzakelijk dat clubs en lokale driehoeken samenwerken hier ook nadrukkelijk afgesproken. Daar waar mogelijk zal ik dat ook het monitoren en terug laten komen in gesprek. Want ik ben het volledig mee eens. Dan had mevrouw ellen mee te vragen over de middelen die uit de motie hermans voor aanpak van kinderporno. Klopt er zevenentwintig miljoen beschikbaar gesteld en deze middelen zijn vooralsnog vanaf twintig, vierentwintig voor mijn structureel beschikbaar, zoals de kamer daar iets anders in besluit te gaan we daarmee om. Dat is zoekt op dit moment

[2:42:19] heb gekregen. Zo gezegd dan vraag van mevrouw element ook overzee de slachtofferhulp bij slachtoffer advocaten en hoe ze heel veel vragen over gesteld terecht tegen haar kan ik zeggen dat in de districten kennemerland en gelderland. Midden in een pilot ervaring in een pilot ervaring is opgedaan met actieve toewijzing van een slachtoffer advocaat aan slachtoffers van ernstige gewelds en zedenmisdrijven.

[2:42:47] Naast de bestaande doorverwijzing naar slachtofferhulp. Nederland worden zeven slachtoffers direct na een informatief gesprek ook actief benaderd door een slachtoffer advocaat. Bij slachtoffers van ernstig geweld is dit na de aangifte. Ook in deze pilot de taakverdeling tussen de slachtoffer advocatuur en slachtoffer op nederland na de bezien om slachtoffer steeds ondersteuning te kunnen bieden die op dat moment nodig is.

[2:43:10] De pilot is geevalueerd en de uitkomst is dat voor slachtoffers van zedenmisdrijven. De voorbereidingen worden getroffen om een werkwijze met actieve benadering door slachtoffer slachtoffer advocaat landelijk uit te rollen.

[2:43:22] Daar wordt nu op dit moment een plan van aanpak vooropgesteld.

[2:43:25] Dan had ze mede namens de partij voor de dieren vragen over politiehonden. Hoe het staat met de criteria voor de inzet van de honden als genotsmiddel. Voorzitter, in de wijziging van de ambtsinstructie, tweede tranche en aanvullende criteria opgenomen over wanneer en onder welke voorwaarden de politiehond mag worden ingezet en de wijziging is zeer recent in werking getreden. Vorige week in juli nieuwe inzet klaar is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van aanbevelingen van de nationale ombudsman en op basis van het adviesrapport de gebeten hond en is nu formeel vastgelegd

[2:43:59] dan over de trainees school ook gericht op de overheid. Zonde.

[2:44:06] Voorzitter, het is wat mij betreft zeer belangrijk dat de honden binnen de politie goed verzorgd worden

[2:44:12] ook een goede zorgvuldige en diervriendelijke wijze op die wijze worden getraind. Weet ik hou van de politie en ik hou van honden en hier komen zowel bij elkaar. Ja nee,

[2:44:22] De politie hield van honderd. Dat wist ik nog niet. Dat is fijn hoor.

[2:44:26] Ik zal de foto's laten zien. Voorzitter aan te vullen. Ik begrijp dat de gezamenlijke honden school daar mooi in zou passen. De politie heeft globaal verkend. Wat de mogelijkheden zijn en geeft aan dat het voor nu iets te ambitieus is vanwege financiële investeringen die daarvoor nodig zijn. Ja. Dankuwel mevrouw helder. Dat is mooi. Voorzitter en maar de vragen waren natuurlijk wel heel erg serieus. Het gaat over dierenwelzijn en ik hoop dat mevrouw ellen meten en de partij voor dieren in of ook mee kunnen geven wat ze op dit moment allemaal aan gedaan is. Mevrouw van der plas had het over duurder worden van brandstof betekent het tot minder politieauto's ingezet kunnen worden. Voorzitter, mevrouw van der plas heeft natuurlijk gelijk de ontwikkelingen treffen de hele maatschappij en de politie onderdeel van hogere brand koffie brandstofkosten betekent mogelijk dat er ook een hogere post op de begroting nodig zal zijn, maar eens op dit moment nog niet duidelijk.

[2:45:21] Misschien kan ik wel van de oplossingen van geruststellen als ik zeggen dat het niet om deze reden de minder wordt gereden bij de politie als iets nodig hebben, zullen ze gewoon de auto pakken en dat doen. De politie is momenteel gehuisvest in nieuwbouw en renovatie treedt de zullen inderdaad duurder zijn en het precieze effect daarvan is nog niet duidelijk.

[2:45:38] Dan heb ik nog een paar vragen van heer van houwelingen en dat ging over de vn-rapporteur melser

[2:45:45] en die zou aangeven dat in nederland een structureel probleem is ten aanzien van onderzoek en opvolging van politiegeweld.

[2:45:56] Voorzitter, ik heb de vraag van de rapporteur ontvangen en zal deze op korte termijn beantwoorden. Het is wel goed om te benadrukken dat het niet klopt dat er geen onderzoek zou zijn naar incidenten waar meldt ze op wijst? Dat zal zeker terugkomen in mijn beantwoorden in, zoals gezegd de leven in een rechtsstaat als incidenten zijn, zal er altijd onderzoek gedaan worden en dat betekent ook opvolging en strafrechtelijk onderzoek door tno en in nederland moet geweldgebruik zorgvuldig worden gemeld en getoetst en bij meer ernstige gevallen wordt ook gemeld bij het om. Dat is hoe wij in ons land hebben geregeld. En daar ben ik blij mee.

[2:46:30] Meneer van houden.

[2:46:31] Dat zijn dus geen antwoord op mijn vragen. De vraag is onder andere het belachelijk lage percentage wat wat uiteindelijk die disciplinaire maatregelen uit uit uitmondt, kan de minister daarop reageren. Dat kan toch nooit kloppen dat dat is wat meld ze zegt het karkas statistisch kan niet eens kloppen. Dus wilt u misschien daar via de voorzitter.

[2:46:50] De minister.

[2:46:51] Voorzitter, dan zal ik schriftelijk op reageren. Maar als je wordt onderzocht en het lijkt wel binnen de kaders gebruikt te zijn, dan is dat logisch dat er geen sanctie volgt, maar we zullen daar goed op reageren in de schriftelijke beantwoording.

[2:47:06] Na de zomer zal het worden.

[2:47:08] Ja.

[2:47:11] Net na de zomer prima.

[2:47:14] Vullen tot dankuwel.

[2:47:16] De heer van houwelingen. Zij is minister bereid aanbevelingen voor de tekst over te nemen. Ik kan

[2:47:26] ik denk dat ik nu al wel kan zeggen dat ik bereid ben om dat niet over te nemen omdat ik heb heel hard gewerkt. Afgelopen maanden en mijn voorganger voor mij aan bijvoorbeeld de wetsbehandeling. Die komt ook binnenkort over boxing. Dat betekent persoonsgegevens. Dat zien we steeds vaker van agenten zagen afgelopen week weer dat online een naam adres alles openbaar wordt gemaakt met als doel ze dan volgens thuis op te zoeken. Dus ik was niet van plan om vervolgens politieagenten ook nog een naam op een borsten laten zetten. Dat ga ik niet doen en op het moment dat een politieagent zich moet identificeren, zal die dat altijd doen. Zit ook een dienst nummer. Maar ik ga geen audi tekst op uniformen laten plaatsen. Dan hebben we nog de vraag over geheime agenten de zogenaamde romeo's. Voorzitter, de je verhoudingen vraagt

[2:48:13] wat wat houdt dat in en voorzitter, de politie wordt geacht de openbare orde te bewaken en de toen ze ook tijdens demonstraties. Daarbij worden agenten in burger ook ingezet en deze staan ook wel bekend als romeo's. De taak van deze politieagenten is om onopvallend in de gaten te houden wat er speelt tijdens demonstraties en om gericht in te grijpen wanneer dat noodzakelijk is voor het handhaven van de openbare orde en voorzitter, ik erger me mateloos aan alle online verhalen en theorieën die rondgaan alsof deze mensen bewust dan naar demonstratie zouden gaan en vervolgens bewust zouden laten escaleren en geweld zouden gebruiken. Ik vind dat ook walgelijke insinuaties. Daar neem ik afstand van. Dit zijn ook mensen die voor de politie werken die hebben allemaal ook een gezin kinderen familie, vrienden willen ze ook veilig terug kunnen. Ze hebben daar specifieke taak en hebben zich te houden aan de wettelijke kaders, zoals in een democratische rechtsstaat met elkaar hebben afgesproken. Dus ik sta ook volledig achter het belangrijke werk wat zij doen toen had ik nog een vraag van die knops over boa's.

[2:49:17] En ja daar is ook een brief over uitgegaan over de visie van boa's hebben we ook een aantal stappen gelukkig kunnen zetten als het gaat over informatie, deling en knops vraagt volgens mij van nou dat mooie fijne stad waar knmi voorzitter voor boa's werkzaam in de publieke ruimte wordt nu met prioriteit geregeld dat zij meer informatie kunnen delen met de politie. We zagen veel te veel afgelopen jaren voorbeelden waarbij boa's vervolgens moesten wachten op de politie om iets te kunnen toetsen of daarna te kunnen handelen. Dat willen we niet zo krijgen publieke boa's uit domeinen. Één, twee en vier toegang tot het rijbewijzen register voor het kunnen doen van identiteitscontroles waarvoor ze een beroep moeten doen op de politie en dat is echt een mega grote wens van boa's geweest en iedereen die een keer met een opstap is gegaan, heeft deze ongetwijfeld gehoord. Ben heel blij dat we hier van stap op hebben kunnen zetten. Er wordt ook onderzocht hoe de tevens voor private boa's geregeld kan worden. Dus zo zetten we in ieder geval belangrijke stappen richting informatie deling. Dan vraagt die knops. Wanneer komt de minister met de nieuwe anwb bewapening en uitrusting boa's. Er wordt er nu heel hard aan gewerkt en ik verwacht het concept volgend jaar klaar te kunnen presenteren en mijn laatste die knops minder geld uitgegeven aan verkeershandhaving. Hij zegt dat is niet best. Wat ga je doen om het aantal slachtoffers te laten dalen in het verkeer. Voorzitter, helemaal eens met deze vragen verkeersveiligheid is zeer belangrijk dat deze week en het is iets wat niet alleen mijn departement aangaat. Mijn ministerie maar meerdere en wij zijn hier ook in overleg met departement van infrastructuur en waterstaat en op moment dat we daar extra's op kunnen doen, zodat ook direct richting de kamer melden.

[2:50:57] Ik zie allerlei vingers nog maar een en ik zie de klok en ik zie wellicht de behoefte aan een tweede termijn is. Kijk even kan het ook in tweede termijn.

[2:51:05] Twee vragen die van mij niet zijn beantwoord. Als hij me niet afkapte. Om het te herhalen, wil ik het best de tweede termijn meenemen. Maar twee vragen zijn niet beantwoorden.

[2:51:14] Tweede termijn mee. Meneer van houwelingen.

[2:51:16] Dank u. Voorzitter, jij ook al onze vraag niet beantwoord. Ik wil graag dan een de alsnog stellen in de in deze eerste termijn. Dat betreft dus die dat incidenten eergisteren met die woede trekken dat die jongen die werd beschoten. Ik heb de gevraagd om te reageren. Ik hoop dat ze wilt doen dan niet met de dooddoener kon van jij moeten onderzoek doen wat de beelden spreken voor zich. Mijn vraag is alsnog aan de minister kunt u daarop reageren. Wat vindt u ervan.

[2:51:36] Minister.

[2:51:37] God.

[2:51:38] Voorzitter, ik ben er niet voor om zelf voor rechter te spelen

[2:51:43] en het beelden spreken voor zich. Dat is nou wat ik in mijn inleiding uitvoerig dacht ik wel richting je verhoudingen duidelijk heb gemaakt die beelden kunnen niet voor zich spelen, want wij weten niet wat er omheen gebeurt. Wij weten niet wat er vooraf gebeurd is. Wij kunnen niet inschatten wat de dreiging op dat moment was en daarom zeg ik ook. Ik zeg ook niet al. Dat was per definitie goed van de politie niks aan de hand en ik zeg niet per definitie fout van de politie drama. Ik zeg dit is sowieso beelden die ik niet wil zien. Ik wil helemaal niet zien hoe dit soort dingen uit de hand lopen. Dat wil ik helemaal niet. En vervolgens dient en in dit geval doet de rijksrecherche ook degelijk onderzoek naar te doen en alle speculaties eromheen zijn niet zijn zo schadelijk richting de politiemensen die er dag en nacht voor ontstaan richting al die mensen die willen demonstreren. Doe dit niet. Doe dit niet. Dit is ophitsen tegen de politie. Doe dit niet.

[2:52:35] Verhouding. Dat is precies wat de de hele tijd willen betogen. Dit is dus meten met twee maten. Want als er wordt gedemonstreerd in de buurt van huis van de minister zei de minister dat de eerste om daar schande van te spreken. Tja, dat kan niet zonder het onderzoek ofzo is gedaan. Dus als het niet uitkomt, wordt er niet gereageerd. En als het wel uitkomt. Wel dat is precies wat we de hele tijd met ons bedoelde. Er wordt met twee maten gemeten.

[2:52:54] Voorgangers,

[2:52:56] Nou ik hoor wel ik hoor wel zeker een vraag want ik hoor dat die van houwelingen graag wilt ik schande spreekt. Ik spreek zeker schande uit van met je trekken inrijden op een politieauto

[2:53:05] honderd procent specifiek over het incident waar die verhouding naar verwijst. Daar kan ik niks over zeggen want daar moet gewoon onderzoek naar gedaan worden. Als je schande wil horen, heeft hij hierbij gehoord.

[2:53:17] Dan heb ik nog een vrouw van der plas in een boekje staan

[2:53:22] bovenkant het in tweede termijn.

[2:53:24] Want dan gaan we er nu een.

[2:53:25] Ik wou het. En eerst even een vraag stellen hoe doen we dit want om één uur zijn een stemmingen en de zullen kamerleden.

[2:53:31] De stemming en moeder zijn. Precies. U moet daar natuurlijk heen kunt niemand anders sturen.

[2:53:37] Dat begrijp ik. Ja en en mogelijk.

[2:53:39] Geen twee minuten doen. Dus dan gaat ie gewoon uw vraag stellen en dan gaan we het geen twee termijn u straks ongetwijfeld een tweeminutendebat nog twee vragen.

[2:53:49] Nooit.

[2:53:50] Sorry

[2:53:52] match zeker terrein.

[2:53:56] Nou dan geef ik u als eerste het woord zal zo doen.

[2:54:00] Jana termijn.

[2:54:01] Dit zal de tweede termijn duren. Ik had al vaker mis maar kan inderdaad ook in de tweede termijn, want het ging nog wel eventjes over de

[2:54:09] de brandstof kosten want de politie ondernemingsraad die schrijft zelf ook. Als er geen verandering plaatsvindt, zal zal de politie met minder voertuig aan het werk moeten doen. Dat heeft verregaande consequenties voor capaciteit en mobiliteit in zowel de operatie als de bedrijfsvoering. Het is een onmenselijke situatie wat de koor de er de ondernemingsraad betreft.

[2:54:37] Dus daar zou ik wel graag wat specifieker al wat over willen weten, want, zoals de minister hoorde is eigenlijk van de de oude auto's blijven rijden. Maar hier lees ik toch wat anders. En ik wilde ook nog even ingaan op wat minister ook aanhaalde.

[2:54:57] Dat is over het dokter van agenten en mensen die namen adressen en foto's delen via sociale media verspreiden. Je moet inderdaad een beetje met de minister helemaal eens. Je moet zich gaan realiseren dat die mensen hebben ook vrouwen en kinderen of een man en kinderen die gezinnen worden daardoor gewoon ook ernstig geintimideerd beheersen angst en ik zou echt echt willen oproepen aan mensen van

[2:55:23] stop daar eens een keertje mee kan altijd met mensen in gesprek gaan. Maar ik vind het van kwaad. Tot erger. Het gemak waarmee mensen denken zomaar privé gegevens op straat te kunnen gooien van wie dan ook of het nou agenten zijn of bewindslieden of gewoon van mensen thuis. Ik vind het gewoon heel erg zorgelijk en ik wilde hier ook heel graag afstand van nemen en mensen oproepen om daarmee te stoppen ofwel mensen op te roepen om dit niet te gedogen te stimuleren of wat dan ook gehoord. Daar hou ik het bij voor de tweede termijn.

[2:55:59] Ik denkt de andere niet. Moet u ook stemmen u zij hoeven niet allemaal te stemmen, namelijk. Het gaat met één of twee per fractie. Dus als u in de buurt bent had u het al geweten.

[2:56:11] En nu moet natuurlijk ook. Ja, dat u bent nu aan de beurt.

[2:56:16] Heel

[2:56:16] voorzitter dankuwel. Want inderdaad ik kan mijzelf niet in tweeën dan wel vieren delen. Ik moet ook naar de plenaire zaal om te stemmen. Dus dank voor de coulance. Ik zou in de tweede termijn nog even terug willen komen op hetgeen ik net al met de minister besprak als het gaat over het zelflerend vermogen, maar vooral hoe monitoren wij eventuele vooruitgang. Waar zetten wij een kunt en zeggen als we daar komen dat met elkaar gerealiseerd hebben dan hebben we ieder geval een punt bereikt van waaruit wij verder kunnen werken aan een veilige organisatie. Ik heb ook een vraag gesteld in de eerste termijn over het one strike out principe. Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien. Ik ben me terdege bewust van de dualiteit. Die zit in mijn wens om af te rekenen met discriminatie, seksisme en andere vormen van discriminatie en ik moet heel eerlijk zijn. Voorzitter, ik ben heel erg bang dat als we een one strike principe gaan uitvoeren dat we heel weinig agenten overhouden, niet omdat ze allemaal fout zijn, maar omdat wij alle mensen zijn en fouten kunnen maken. Dus ook politieagenten. Hoe moet ik daar naar kijken en ik wil even benadrukken, ook al heb ik respect voor het feit dat de minister niet in kan gaan op individuele casus. Ik hoor graag uitspraken over hoe wij vanaf vandaag in relatie tot het land strike out principe omgaan met de veiligheid van klokkenluiders binnen de organisatie.

[2:57:37] Dankuwel. U kunt de beantwoording van de minister straks terugkijken.

[2:57:43] Daar komt bij mevrouw helder.

[2:57:45] Dankuwel. De vos traject zal snel tot

[2:57:48] de tekst overgaan. De transitie van de landelijke eenheid. De minister wil zeggen we hebben mensen met een frisse blik nodig en draagvlak op de werkvloer. De korpsleiding en met name de korpschef hebben nou juist net bij de niet. Laat er geen misverstand over bestaan. Het gaat mij niet om de poppetjes. Ik had ook liever dat ik deze tekst niet uit hoe te spreken, maar het gaat om de houding richting de eigen mensen zijn vorige korpschef dat de zo zou hebben gedragen. Had ik precies hetzelfde gezegd. Ik zei dus het gaat om de houding richting de eigen mensen en ik heb voorbeelden en de eerste termijn genoemd, want voorzitter agenten verdienen beter, want zij doen er juist net een stap vooruit waar de korpschef een stap achteruit doet en zichzelf achter de minister verschuilt. Want ik vond mij stokman dossier van de undercover agent. We hebben een aangenomen kamermotie waren uitgesproken dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om de aansprakelijkheid te erkennen, zodat jarenlange procedures worden voorkomen, is precies waar nu wel op wordt aangestuurd. Letterlijke tekst. Dan moet de minister een aanwijzing geven. Dan regel ik het de minister zeggen ik kan de aanwijzing niet geven. Dat kan wel eens artikel eenendertig politiewet, maar laten we alsjeblieft zo ver niet afdalen. Laat het gewoon netjes afgehandeld worden. Dankuwel.

[2:59:02] Dankuwel, mevrouw mission.

[2:59:04] Dankuwel. Voorzitter, ik dank de minister voor haar heldere beantwoording. Ik heb drie kleine punten dat we hadden het even over die sterkte cijfers die achterlopen in oost nederland oost brabant en limburg. We hebben ook een brandbrief gekregen vanuit aantal gemeenten in limburg. Mag ik de minister vragen als ik.

[2:59:21] Deze brief ook geef.

[2:59:22] Om mijn schriftelijk op terug te komen waar die achteruit gaan in deze drie eenheden zitten dan denk ik dat het verliefd. Nu dat te ver. Ik wil ook aan de minister vragen of zij die aangescherpte licentie eisen voor de clubs kansen die aan de kamer doen toekomen en kan zij daarbij specifiek ingaan op de handhaving van stadionverboden bij clubs. Want in mijn ogen is een stadion moet een stadionverbod in combinatie met die meldplicht en die zei minister sorry

[2:59:54] in samenwerking met natuurlijk met de burgemeester in combinatie met een meldplicht. Maar daar schiet het is wat mijn fractie betreft dus tekort.

[3:00:01] Het derde punt zijn de boa's hadden we had ik gewoon geen tijd meer voor. Dus dat die brief wordt ook nog op een en een in mijn volgende debat opnieuw geagendeerd. Dat hebben we gisteren met elkaar besproken. Enige wat ik hier wil zeggen in reactie op het antwoord. Op de vraag van heer knops

[3:00:16] kan er meer snelheid in de anwb omdat er zoveel boa's op zitten te wachten.

[3:00:21] Dankuwel meneer als er kan.

[3:00:23] Aan u,

[3:00:24] Dagvoorzitter en dank ook aan de minister voor de beantwoording. Ik begrijp dat we inderdaad nog als het rapport van de eerste kamer besproken in de eerste kamer dat we daar nog een reactie op krijgen nog ook in de tweede kamer zullen behandelen. Dus ik had daar al reactie op gevraagd op de bevindingen. Maar

[3:00:41] ik begrijp ook de de volgorde.

[3:00:45] Voorzitter, de minister gaf aan dat ze de de

[3:00:50] documentaire blauwe familie die haar enorm heeft geraakt. Ik merkte wel een soort vermoeidheid bij de. Dat kan ook komen met alle dossiers voor de komende jaren die op stapel staan

[3:01:00] en ik ik

[3:01:02] zou echt willen dat we en dat zullen we ook na de zomer doen echt is heel goed kijken ook met met feiten met met

[3:01:10] met cijfers ook hoe dat nou staat met die diversiteit en dat politie voor iedereen dus in dat opzicht zou ik de minister willen vragen om dat ook eens te inventariseren en dan kan een vraag

[3:01:19] kan ook intern zijn. Hoeveel mensen zijn nou in de afgelopen tien jaar gesanctioneerd omdat ze een collega gepest hebben gediscrimineerd hebben op een andere wijze hebben bejegend die niet toelaatbaar is. Ben gewoon heel benieuwd naar.

[3:01:33] Tot slot. Voorzitter, als het gaat om landelijke eenheid is ook veel over gewisseld. Mijn partij ziet ook dat er natuurlijk het nodige aan de hand is, het nodige moet gebeuren. Wij zijn bereid om die tijd en ruimte te geven. Vragen wel dat we in de volgorde ook goed geïnformeerd worden.

[3:01:49] Dat zal ook een enorme opgave worden. Maar goed dat dat op die manier ook nu uitgevoerd gaat worden. De rest bewaar ik voor straks.

[3:01:55] Mevrouw kleur. Ik zie u,

[3:01:57] Ik moet zo.

[3:01:58] Dan moet u stemmen. Ik krijg.

[3:02:01] Dan moet u gaan. Maar ik wil wel mijn tweede inbreng.

[3:02:04] Welnu, dan uw keuze van toestemming van mijn collega's. Sorry. Dat mag natuurlijk.

[3:02:11] Dankjewel. Collega's. Ik zal mijn inleiding even opnieuw beginnen want ik ben fan van de politie. Sterker nog, als ik groot ben ga ik bij de politiewerk. En nu nog niet

[3:02:22] maar ik vind ook dat zijn organisatie verdienen die optimaal functioneert die veilig is die van voldoende financiële middelen heeft en dat we dus alles signalen en rapporten gewoon serieus moeten oppakken dat we daar niet blind voor moeten zijn. Ik had twee vraag voorstellen die in mijn bleef ik nog niet beantwoord waren. Want als je naar een veilige en een toekomstbestendige politie wil dan moet je ook de inspectie advies volgen in mijn beleving om een toekomstvisie op te stellen met een onafhankelijke orgaan die daar ook op monitort op adviseert. Dat is volgens mij nog niet beantwoord en mijn want wanneer verwachten we dat dan niet kunnen dat verwachten en mijn tweede vraag wat volgens mij niet was beantwoord. En daar overweeg ik een motie over om dan landelijke eenheid opsporing versus de nationale samenwerking ondermijnende criminaliteit. En hoe gaat dat dan samen en moet je dat eigenlijk niet integreren. Ik ga de beantwoording terugluisteren. En verder ondersteun ik mijn collega michel jackson, met al haar opmerkingen over het stadionverbod. Daar ga ik haar in steunen. En dan ga ik.

[3:03:24] Te rennen,

[3:03:25] Ja doe voorzichtig en succes met stemmen. En dan is het woord aan mevrouw van der werff.

[3:03:32] Dank u wel, voorzitter, en ook dank aan de minister voor haar heldere beantwoording. Ik waag het belangrijkste punt van mijn inbreng nog even iets meer verduidelijking aangeven. Ik dank u voor de toezegging. Maar misschien goed om even te zeggen waar het vandaan komt en hoe wij het graag zouden willen zien. Ik begrijp het punt van de minister dat je met het capaciteitsgebrek niet een nieuwe afdeling gaat optuigen. Zo is het ook niet bedoeld. Maar die vragen die zijn er nu al en die komen op dit moment op het bordje van hr en het politiediensten centrum te liggen. Teams juist die graag iemand willen aannemen en vragen kan hier niet een mouw aan worden gepast, maar ook medewerkers die solliciteren op functies zoals een net niet aan de eisen voldoen en dan dus niet opkomen en het probleem is dat er nu niemand bij die personeelsdienst is die dat maatwerk kan leveren of die naar creatieve oplossingen daarmee bezighoudt, waardoor er dus heel vaak wordt verkocht omdat die tijd voor de ruimte en uitzondering er nu niet is, is mijn vraag dus vooral op gericht naar hoe kan je een klein gedeelte van deze capaciteit die er al is zo her inrichten. Dat dat maatwerk wordt geleverd en welke naam dat beestje krijgt. Dat maakt mij niet zoveel uit. Maar dat is dus toch even ter toelichting op het hoogtepunt van mijn inbreng. Voorzitter,

[3:04:54] Dankuwel. Dan komt bij de knop.

[3:04:56] Dank u wel, voorzitter en dank aan de minister voor de beantwoording ook graag

[3:05:01] eerste reactie in haar beantwoording die ik van harte onderschrijf. Daar waar het gaat om de politie. We moeten daar zuinig op zijn. We moeten als het niet goed gaat kritiek leveren maar laat dat het wel in proportie doen en laten we vooral kijken hoe het beter kan omdat we hebben elke individuele agent keihard nodig. Even refererend aan de beantwoording van de vraag die ik zelf gesteld heb. Allereerst over voetbal

[3:05:24] die brief van even bijgepakt als het gaat om stadionverboden is die heel mager. En wat ik niet begrijpt is dat als iemand een stadionverbod heeft dat hij daarna gewoon toch ergens naar binnen kan kan gewoon niet begrijpen. Misschien dat mensen mij dat kan uitleggen en hoe dat voorkomen kan worden ten aanzien van de anwb zei de minister volgend jaar de voorzitter interrumpeerde dat niet en vroeg niet wanneer maar volgend jaar is heel ruim. Het lijkt mij een redelijk overzichtelijke anwb. Dus mijn vraag is of dat op wat kortere termijn kan dankuwel voor.

[3:05:53] Dankuwel. Meneer van houwelingen.

[3:05:56] Dank u. Voorzitter, er zit heel veel woede in de samenleving en boosheid. En dat is volkomen. Logisch. Er komt ook een tijd de coronatijd waar een groot deel van onze samenleving niet kon meedoen vanwege een vaccinatie status thuis. Heel veel onvrede over. Nu zijn de boeren aan de beurt. Die worden voor een groot deel onteigend die ook heel boze mensen gaan demonstreren mensen worden boos en je ziet dat het systeem dat de staat steeds meer depressie moet gebruiken. Steeds meer geweld. Ook omdat in toom te houden is natuurlijk een en in triest vooral ook voor die agenten trouwens die dat werk moeten doen ook heel erg mee te doen en ja dat krijg je ervan. Dat krijg je ervan als je zo'n vreesde vreselijk agenda uitvoert. En ja het is triest en nu worden zelfs ook mensen opgepakt, doe ik ook even benadrukken. Jan bonte wil elders opgepakt en het is het is in triest en de weg waar we naartoe gaan is is niet vrij. En we maken ons daar heel veel zorgen.

[3:06:44] Nou neiging om meer dan kijk geven aan de minister.

[3:06:48] Ik kan niet meteen reageren.

[3:06:50] Wat ik overigens laat ik dat nog even constateren. Er zijn al veel collega's weg en ik heb

[3:06:57] verschillende horen zeggen dat ze een motie overwegen. Maar er is geen tweeminutendebat aangevraagd.

[3:07:02] Ik ga er nu even vanuit dat hier als er kan die heeft dit aangemeld

[3:07:07] vooraanmelding. Dat is niet automatisch een daarmee is het er niet maar ik zou u wil nog minder gelegenheid willen geven stellen om dat te doen want anders is er formeel namelijk helemaal geen.

[3:07:19] Dank u, voorzitter voor de voor een procedure. Ik zou graag een.

[3:07:22] Willen aanvragen.

[3:07:24] Prima dan ik bij de minister.

[3:07:26] Dank u. Voorzitter, ik ga gezien de tijd alleen en nog even op de vragen van de toelichtingen en nog uitgebreide opmerkingen over hoe we bepaalde zaken met elkaar besproken. Mevrouw van der plas, als het gaat over die brandstofkosten leeft dus breder in de samenleving en dat zal ook dit najaar. Ik neem aan rond prinsjesdag vanuit financiën per brief op ingegaan worden. Dus we zullen deze specifieke opmerkingen over de politie doorgeven. Mevrouw simons. Die had het over

[3:07:55] hoe monitoren we nou de vooruitgang of veilige omgeving? Er komt een plan van aanpak racisme, discriminatie al uitgelegd dat de coördinator ermee bezig is, zullen ze ervoor zorgen dat we dat ook doorgeven dat we dat er duidelijk of wordt gecommuniceerd hoe daar op ingegaan kan worden. Mevrouw helder, die heb ik veel. Ik heb het opgeschreven als hartenkreet. Maar ik heb het allemaal goed gehoord. Dan zijn bijzonder. Die gaat mij een brief doorsturen waar ik op gereageerd en dat gaat specifiek over die specifieke eenheden en zij vroeg mij twee zaken die die knops ook vroege. Het gaat over de stadionverbod en de licentie eisen. Dus er komt een brief. Voorzitter, een toezegging. We zullen zorgen dat en ik neem aan dat we dat net na de zomer kunnen doen of in de zomer. Ja. Dus laten we zeggen het na de zomer brief licentie eisen stadionverboden als het gaat over de het punt van voetbal. Daar komt dan een brief en de aivd hebben ze allebei gevraagd van kan dat sneller rond de boa's bedoelt ze zoals het. We kunnen maar kan niet sneller moet ook eerst een consultatie en dergelijke zullen ze straks de planning die we hadden daar waren alles aan dacht te winnen, zullen we doen dus dat zien wij dan weer als een hartenkreet die wij meenemen dan de hier al. Zo kan allesbehalve vermoeidheid. Ik ben marcel fit en vrolijk geweest en ik ben dankbaar dat ik mee bezig mag houden met deze onderwerpen.

[3:09:12] Ik word wel moe van als dat zeg ik niet richting die als er komen. Daarom begon ik het gesprek zoals we met z'n allen op de politie. Daar word ik chagrijnig en moe van. Dus misschien is dat het element wat die als kan heeft opgevangen, maar absoluut verder daar niks aan de hand en in de vroeg kunnen we ook nog terugkijken zijn de cijfers op te halen van meestal gesanctioneerd zijn en hoe dat eruitziet. Ik stel voor dat we dat meegeven aan de politie en aan de coördinator die ermee bezig is. Die komt met een plan van aanpak en wellicht kan de ook een deel instaan met een terugblik want plan van aanpak moet natuurlijk in zich houden. Wat ga je anders doen. Dus indien dat mogelijk is, zullen we zoals altijd terugkomen. Ik geef dat in ieder geval mails verzoek en volg mij vroeg hij of althans heb ik het opgeschreven periodiek geïnformeerd kon worden over de ontwikkelingen bij de landelijke eenheid. Zeker weten. Dat gaan we zeker doen.

[3:10:03] Even kijken. Mevrouw moeder had het ook nog specifiek over de het opknippen van de landelijke eenheid en ik meen dat ze haar vragen dat over de nieuwe zogenaamde en sok nationaal samenwerking aanpak van onder ondermijnende criminaliteit en ze zijkant het niet in elkaar integreren. We hebben die organisatie van niet laten omtoveren naar de en zoek ik zou ze ook de ruimte willen geven om een ding te kunnen doen. Dus ook wezenlijk anders dan waar de opsporingstak van landelijke eenheid over zal gaan. Het zijn zes organisaties naast de politie ook douane fiod en de belastingdienst noem maar op die met elkaar daar aan de slag zijn om informatie te delen en de bedoeling. De omschrijving van wat ze moet doen is ook expliciet juist van meerwaarde zijn voor dan weer de opsporing vooral bij of de landelijke recherche of er in de nieuwe vorm van de lee. Dus mijn advies zou zijn om daar juist niet meer in te gaan puzzelen doodgaat. Goed volgens mij, mevrouw van der werff nog voor haar toelichting en ik denk dat ik de vraag van die knops met de vraag van mevrouw mission beantwoord.

[3:11:07] Ja dat denk ik ook zo te zien en dan komen we aan het eind van dit debat. Precies om één uur en mogelijk toch weer gelukt.

[3:11:17] Ik begin met vast te stellen dat een tweeminutendebat tweeminutendebatten zaken vraagt met als eerst spreken we hier als er kan van denk

[3:11:25] en dan kom ik nog even met u aan de toezegging. De minister zich toe in haar reactie op het transitieplan voor de landelijke eenheid nader in te gaan op haar rol bij de transitie en de vraag hoe de gelijkwaardige positie van twee toekomstige landelijke eenheden eruit komt te zien. De minister zegt toe te onderzoeken hoe meer flexibiliteit kan worden toegepast bij de instroom en daarbij ook te kijken naar het voorbeeld van, want wij begrepen hebben het bureau bijzondere instroom van defensie en zo

[3:11:53] en informeert de kamer erover voor het einde van het jaar en de minister zegt toe de kamer na de zomer een reactie te doen toekomen op het rapport over politieoptreden van de speciale vn rapporteur op het gebied van marteling

[3:12:05] en de minister zegt toe de kamer na de zomer een brief te sturen over de licentie eisen bij stadionverboden.

[3:12:12] En

[3:12:15] breder.

[3:12:17] We krijgen het liefst de de aangescherpte licentie eisen en en in het bijzonder ten minste in bij die aanbieding op de handhaving van stadionverboden.

[3:12:25] Van de hand. Juist. Oké. Dat neem je in een handelingen op.

[3:12:29] En de.

[3:12:31] Oh. En ze nog een brief van die die eenheden die drie, eenheden die oost nederland oost brabant en limburg die hoorde ik even niet.

[3:12:40] Die gaan we ook nog even noteren. Dat gaat u allemaal terugvinden in de handelingen. Meneer, als er dan.

[3:12:45] Ook nog een beetje een zijlijn en toezegging. Voorzitter, namelijk dat er als we kijken naar het nieuwe plan van aanpak bestrijding racisme, discriminatie binnen het politiekorps. Ook wordt gekeken naar korte analyse terugblik. Wat heeft het opgeleverd cijfers et cetera.

[3:13:01] Ja, we gaan zo even in overleg met uw noteer. Ik ga gaat hier niet proberen te herhalen. Goed. Ja. Tenminste weet waar het over gaat. Dat lijkt me het belangrijkst dat gezegd hebbende de minister haar ambtenaren de leden. Onze onvolprezen ondersteuning in alle denkbare gedaante

[3:13:19] en natuurlijk de mensen op de publieke tribune en de journalisten en andere mensen die dit allemaal hebben gevolgd. Elders en ik wens u allen nog een goede en fijne dag toe. Ik sluit de vergadering.