Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

Regels tot het voorzien in collectieve maatregelen omwille van baanbehoud in tijden van crisis (Wet personeelsbehoud bij crisis) Voorstel van wet Wij Willem - Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een structureel wettelijk kader voor collectieve maatregelen ter ondersteuning van werkgevers en hun werknemers in het behouden van banen ten tijde van crises die buiten het reguliere ondernemersrisico …