Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Regels over de basisverzekering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen (Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) VOORSTEL VAN WET Wij Willem -Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om regels te stellen over een verplichte verzekering van zelfstandigen tegen de geldelijke gevolg en van arbeidsongeschiktheid ; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen ove…