Wijziging Nadere regeling kinderarbeid

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van , nr. 2024 -0000149197 , tot modernisering van de Nadere regeling kinderarbeid De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 3:2, derde lid, van de Arbeidstijdenwet ; Besluit: Artikel I De Nadere regeling kinderarbeid wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 1 :1, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: d.in een horec alokaliteit zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid , van de Alcoholwet ineen ruimte waar alcoholhoudend…