Regeling Actieve openbaarmaking Woo en Tijdelijke uitzonderingsregeling Woo

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum], nr. [Edoc -nummer] , houdende nadere regels over de wijze van actieve openbaarmaking van informatiecategorieën in de Wet open overheid (Regeling actieve openbaarmaking Woo) De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , Gelet op artikel 3.3, negende lid, en 3.3a, zesde lid, van de Wet open overheid; Besluit: Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Register : het register van overheidsorganisaties als bedoeld in Stb . 1859, 50 en d…