Analyse begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ondanks wat de berichtgeving soms doet vermoeden zal er komend jaar 5 miljard euro meeruitgegeven worden aan zorg, wat neerkomt op een totaal van 71 miljard euro voor 2019. Het kabinet heeft zich dan ook ten doel gesteld om de zorguitgaven te beheersen, of gecontroleerd te latenstijgen.

Besparingen door zorgakkoorden

Hiervoor werd er in het regeerakkoord onder andere ingezet op het sluiten van hoofdlijnenakkoorden. Afgelopen jaar zijn met de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, degeestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging akkoorden gesloten over de kwaliteit en de beheersing van de kostengroei. In het regeerakkoord werd er rekening gehouden dat deze hoofdlijnakkoorden een structurele besparing van 1,9 miljard euro op moesten leveren. Met degetekende hooflijnakkoorden is naast de invulling van deze besparing ook een extra opbrengst gerealiseerd van 0,8 miljard euro, omdat er ook afspraken zijn gemaakt voor 2022. Dit brengt des tructurele besparing op 2,7 miljard euro.

Ouderenzorg

In de troonrede gaf de Koning al aan dat het kabinet zich blijft inzetten om langdurig te investeren in de zorg voor ouderen, onder andere door initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen tegaan. Het extra bedrag wat in 2018 al voor de ouderenzorg was vrijgemaakt, blijft deze kabinetsperiode doorgroeien en is er voor 2019 1,8 miljard euro extra beschikbaar t.o.v. 2017. Dit betreft 1,2 miljard euro voor de verpleeghuiszorg en 0,6 miljard euro voor de ouderenzorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz),de wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en intensiveringen volgend uit het programma Langer Thuis (70 miljoen euro tot en met 2021).

Dure geneesmiddelen

Afgelopen jaar is er veel in de Tweede Kamer en binnen het ministerie gesproken over de duurder worden geneesmiddelen en nieuwe medische technologieën. In het regeerakkoord heeft het kabinet zich als taakstelling gesteld dat de beheersing van uitgaven op het gebied van geneesmiddelen moeten leiden tot een structurele besparing van 467 miljoen euro in 2022.

Het kabinet neemt zich voor om bij nieuwe dure medicijnen vaker te gaan onderhandelen over de prijs met de fabrikant. Hierbij wordt er gericht op geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro perpatiënt kosten, of voor alle patiënten samen meer dan 40 miljoen euro per jaar. Het ministerie wil dan ook gaan aandringen op meer transparantie binnen de geneesmiddelenindustrie over de totstandkoming van de prijzen van geneesmiddelen. Ook wordt er in 2019 een limiet aan de eigen betaling aan geneesmiddelen van 250 euro per verzekerde per jaar ingevoerd.

Arbeidsmarkt

Naast de maatregelen die er genomen worden om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg goed te houden is er ook een tekort aan medewerkers in de zorg. Het kabinet ziet dit als een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Om dit tegen te gaan wordt er 350 miljoen euro vrijgemaakt om onder meer aan scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie te besteden. Daarnaast wordt er 10 miljoen euro vrijgemaakt voor geschooldpersoneel in de ambulancezorg en zijn de opleidingsplekken voor de geestelijke gezondheidszorg met 40% verruimd.

Deze analyse wordt u aangeboden door Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Wilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is en/of wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met 1848 Strategie voor strategisch advies voor het behartigen van uw belangen.