Analyse begroting Justitie en Veiligheid

Het doel van het kabinet op het gebied van Justitie en Veiligheid werd in de troonrede duidelijk naarvoren gebracht: “[d]e bestrijding van grootschalige en georganiseerde criminaliteit vraagt meer aandacht. Nederland is een rechtsstaat waar criminelen niet de dienst uitmaken. We berusten dus niet in verloedering, in criminele afrekeningen en in drugscriminaliteit die in sommige delen van onsland industriële vormen aanneemt.” Hiervoor zal in 2019 zo’n 12,7 miljard voor uit worden getrokken.

Politie

De in het regeerakkoord gereserveerde intensivering van 291 miljoen euro wordt volgens de begrotingsstukken ingezet voor verdere uitbreiding van de politiecapaciteit en de politieorganisatie. Het is de bedoeling dat met dit geld in ieder geval ruim 1100 agenten bijkomen, van wie het grootstegedeelte in de wijken moet gaan werken. Belangrijk voor de inzet van de politie is dat de huidige Veiligheidsagenda, met daarin de beleidsprioriteiten van de Minister voor de politie, eind 2018 zal aflopen. De nieuwe beleidsprioriteiten zullen in samenspraak met de politie vorm krijgen en per 1 januari voor de komende vier jaar worden vastgesteld.

Ondermijning

“Een groeiend probleem is de vermenging van de onder- en bovenwereld” stelde de Koning in zijn troonrede. In het regeerakkoord was er al 100 miljoen gereserveerd voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door het opzetten van een Ondermijningsfonds. De nieuwe begrotinglaat zien dat deze aangevuld zal worden met een structurele bijdrage van 10 miljoen per jaar. Het is de vraag of de toegezegde extra 10 miljoen voldoende zal zijn om daadwerkelijk deze vorm van ondermijning tegen te gaan. Het geld zal met name ingezet worden ter versterking van de aanpak in de regio’s die aansluit bij de ondermijningsbeelden die op het moment worden opgesteld. Het doel is dat elke regio tot een meergerichte aanpak kan komen, gefaciliteerd en ondersteund door het ministerie. Een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de ondermijning moet een nieuwe wet Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden worden die de uitwisseling en verwerking van gegevens makkelijker moetmaken.

Cybercriminaliteit

Tot slot komt er ook extra geld beschikbaar op het gebied van cybersecurity om de digitale infrastructuur van Nederland te beveiligen. Het kabinet trekt voor dit jaar nog eenmalig 30 miljoen euro extra uit voor cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit en wordt er vanaf 2019 10 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III, wat vooralzal worden besteed aan capaciteit en ICT-ondersteuning bij de Landelijke Eenheid van de politie. Digitale veiligheid is volgens de begroting een topprioriteit van Nederland en de in het regeerakkoord afgesproken structurele investering van 95 miljoen euro zal worden ingezet voor de in het voorjaar vastgestelde Netherlands Cyber Security Agenda (NCSA). Ter uitvoering hiervan zal onder andere deNCTV in 2019 rondetafelgesprekken gaan organiseren, om te komen tot een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden, voor overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Deze analyse wordt u aangeboden door Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Wilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is en/of wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met 1848 Strategie voor strategisch advies voor het behartigen van uw belangen.