Analyse begroting Buitenlandse Zaken

Voor 2019 heeft Rutte III zo’n kleine 10 miljard euro uitgetrokken voor het Nederlandse buitenlandbeleid voor onder andere de positionering van Nederland binnen een veranderende wereld. De verwevenheid van buitenlandse en binnenlandse ontwikkelingen worden zeer duidelijk op het moment dat er geopolitieke en economische verschuivingen plaatsvinden in het krachtenveldvan de wereldorde. Dit zet momenteel de traditionele naoorlogse verhoudingen onder druk.

Internationale Rechtsorde

De Koning was tijdens de troonrede duidelijk over de stand van de multilaterale wereldorde: “De bedreigingen voor de internationale rechtsorde en de vrije wereldhandel zijn legio, zowel in de ring rond Europa als verder weg. Het is een direct Nederlands belang om een bijdrage te leveren aan eenstabiele internationale omgeving.” Bevordering van deze internationale rechtsorde en strijd tegen straffeloosheid zijn geïntegreerd in het mensenrechtenbeleid, dit is onder meer zichtbaar door meerjarige steun aan de bewijzenbank van de VN voor de ernstigste misdaden in Syrië, het International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM). Daarnaast zet de regering dan ook additionele middelen in voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie en levensovertuiging en de gelijke rechten voor LHBTI’s. Hiervoor had de coalitie in het regeerakkoord al afgesproken dat er binnen de begroting voor het mensenrechtenfonds vanaf 2019 dan ook een structurele verhoging, van wat nu blijkt 9,6 miljoen euro, wordt toegepast.

Europa

Met het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de verkiezingenvan een nieuw Europees Parlement, installatie van een nieuwe Europese Commissie en devaststelling van een nieuw Meerjarig Financieel Kader staat er een jaar vol met veranderingen voorde boeg. Misschien een van de belangrijkste onderhandelingen zijn die over het volgende Meerjarig Financieel Kader. Dit kader bepaalt in belangrijke mate de agenda van de Europese Unie voor de komendejaren. Nederland zet zich in voor een duurzamer, moderner en meer toekomstgericht Meerjarig Financieel Kader met een sterke focus op nieuwe prioriteiten zoals onderzoek en innovatie, veiligheid, migratie en klimaat en substantiële bezuinigingen op traditionele beleidsterreinen als landbouw en cohesie. Met betrekking tot het uittreden van het Verenigd Koninkrijk is logisch dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar wel binnen de grenzen van redelijkheid. Nettobetalers als Nederland mogen niet dubbel opdraaien voor een eventuele verhoging van de begroting én het wegvallen vanhet Verenigd Koninkrijk.

Versterking diplomatieke posten

Rutte III heeft zich in het regeerakkoord al op ingezet om het postennetwerk van Nederland te gaan versterken, hier werd voor het jaar 2018 al 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. Dit wordt onder andere ingezet voor het aantreden van nieuwe medewerkers in de focuslanden Jordanië, Irak en Libanon.Voor 2019 staat 20 miljoen euro gereserveerd voor extra personele inzet in de zogenoemde ring van instabiliteit en op de prioritaire thema’s migratie, veiligheid, economische groei en Europa. Er worden Consultaten-Generaal geopend in Bangalore (India) en Atlanta (VS), met in Atlanta handelsbevordering als voornaamste taak en in Bangalore handelsbevordering en innovatiesamenwerking.

Ook worden er ambassadekantoren geopend in Ndjamena (Tsjaad) en Ouagadougou (Burkina Faso). Deze dienen bij te dragen aan een effectieve aanpak van grensoverschrijdend terrorisme, criminaliteit, irreguliere migratiestromen en het tegengaan van grondoorzaken van instabiliteit. Tot slot wordt ook de inrichting van één Loket Buitenland voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders uit deze middelen betaald. Deze voorgenomen intensiveringen zullen nader worden toegelicht in een nog te versturen brief aan de Tweede Kamer over het Postennet die betrokken gaat worden bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken.

Deze analyse wordt u aangeboden door Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Wilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is en/of wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met 1848 Strategie voor strategisch advies voor het behartigen van uw belangen.