Analyse begroting Defensie

Tijdens de troonrede refereerde de Koning naar de belangrijke taak die de Nederlandse krijgsmacht heeft om Nederland zowel binnen als buiten de landsgrenzen veilig te houden. “De Nederlandse militairen, die zich daar onder de moeilijkste omstandigheden voor inzetten, hebben onze onvoorwaardelijke steun.” Volgens het ministerie van Defensie zal er in 2019 geïnvesteerd worden in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Volgens de afspraken van het regeerakkoord zal er in 2019 1,2 miljard euro extra ingezet worden. Dit moet op het einde van de regeerperiode oplopen tot 1,5 miljard euro structureel, een verhoging van 17%. Toch blijft Nederland met deze investering nog onder de na te streven NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product en blijft de vraag of deze noodzakelijke investering voldoende is om de grondwettelijke taak van de krijgsmacht, het beschermen van het Koninkrijk, uit te voeren.

Investeringen

Van de extra investering van 1,2 miljard euro zal er ongeveer 300 miljoen ten goede moeten komen aan de ondersteuning van de krijgsmacht, 200 miljoen euro aan werkgeverschap en bedrijfsveiligheid en 700 miljoen euro wordt gereserveerd voor nodig modernisering van de krijgsmacht. De moderniseringsinzet is in maart in de Defensienota Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid uiteengezet en deze is leidend voor de samenstelling en toerusting van de krijgsmacht. De ondersteuning van de krijgsmacht gaat met name om de versterking van de operationele(gevechts)ondersteuning. Hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van gevechtsondersteuning, inlichtingen- en waarnemingsmiddelen, bevelvoeringssystemen, logistiekeen opleiding en training. Hiervoor wordt onder andere een bevoorradingsschip voor aangeschaft, de vlieguren van jachtvliegtuigen en helikopters verhogen en investeren in logistiek en informationsurveillance and reconnaissance. In 2019 zal ook onder andere nieuwe gevechtskleding, communicatiesystemen, warmtekijkers en 8F35-gevechtvliegtuigen geleverd. Ook zal er gestart worden met de vervanging van de M-fregatten en wordt een deel van de Pantserhouwitsers niet verkocht maar aangehouden.

Begrotingsfonds

Defensie is een van de ministeries waar het ‘lastig’ is om de extra financiële middelen snel te investeren. Het versterken en vernieuwen van defensie kost nu eenmaal tijd. Defensie heeft voor het investeringsartikel dan ook een ongelimiteerde eindejaarsmarge en kan dus eventueel niet besteedbudget meenemen naar volgende jaren, in tegenstelling tot de gebruikelijke 1% van de niet-bestedemiddelen. Ten uitvoer van de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de defensiebegroting op het gebied van materieel te vergroten wordt er een begrotingsfonds ingesteld. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op lange termijn. Hierdoor worden de investeringen minder afhankelijk van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Inlichtingen

Om het informatiegestuurd optreden van Defensie te versterken worden er maatregelen genomen op het gebied van de aanschaf van onder meer onbemande vliegtuigen (Reaper) en de uitbreidingvan de cybercapaciteit tegen de toenemende digitale dreiging in Nederland. Nog in 2018 zal er in een nieuwe Defensie Cyber Strategie de Kamer geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op cyber-gebied.

Deze analyse wordt u aangeboden door Jeroen Thijs, 1848 Strategie

Wilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is en/of wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met 1848 Strategie voor strategisch advies voor het behartigen van uw belangen.