Analyse begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uit de troonrede

Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar technisch personeel krijgen vmbo-scholen meteen technisch profiel extra geld. Het kabinet investeert daarnaast fors extra in voor- en vroegschoolsonderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen. Om het nijpende lerarentekort aan te pakken, is geld vrijgemaakt voor hogere salarissen in het primair onderwijs, verlaging van de werkdruk en halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de lerarenopleiding. Het lerarentekort vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van allepartijen in het onderwijs.

Begroting Onderwijs

Om meer leraren voor de klas te krijgen worden een aantal maatregelen genomen: De totale loonstijging voor een leraar in het primair onderwijs bedraagt vanaf september 2018 gemiddeld 8,5 procent (oplopend tot 9,5 procent in 2019) en leraren krijgen in oktober een eenmalige uitkering vancirca € 2.000 gemiddeld bij voltijdsaanstelling. De regering hoop dat daardoor het beroep van leraaraantrekkelijker wordt.Ondertussen vindt tegelijkertijd een verdere bezuinigingen op het hoger onderwijs met 19 miljoen in 2019, bovenop de eerder aangekondigde bezuinigingen van circa 250 miljoen in deze regeringsperiode plaats. Bovendien:

- De doelmatigheidskorting wordt gehandhaafd en in 2019 zelfs bijna verdubbeld

- De 30%-regeling voor expats wordt verkort, er komt hiervoor geen overgangsrecht

- Er volgt geen inflatiecorrectie voor de extra middelen voor onderzoek

Tot slot kiest de overheid voor om de voorwaarden van het leenstelsel te veranderen om het leenstelsel betaalbaar te houden. Hiervoor wordt de rente op studieschuld voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren verhoogd. Doordat het lage BTW tarief van 6 naar 9% stijgt nemen de maandlasten verder toe, terwijl het duurder wordt om geld te lenen.

Belangrijke punten uit de troonreden en Prinsjesdag stukken voor Cultuur en Media

Troonrede: Cultuur en Erfgoed

Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee wil het kabinet meer ruimte voor nieuw artistiek talent creëren en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.

Begrotingsparagraaf Media:

Er zijn geen majeure beleidswijzigingen voorzien ten aanzien van de landelijke en regionale publieke omroep. De voorziene budgetverlaging in 2019 is een onvermijdbaar gevolg van de dalende Sterinkomsten voor de mediabegroting en geen bewuste beleidswijziging van het kabinet. Voor journalistiek is een intensivering van het budget voor onderzoeksjournalistiek van € 4,9 miljoen voorzien ter uitvoering van het Regeerakkoord.

Wat doen ze wel:

De Regering zet in 2019 in op de versterking van (onderzoeks)journalistiek, met de nadruk op de regionale en lokale journalistiek. Het accent ligt op het stimuleren van (onderzoeks)journalistiekeproducties, investeringen in professionalisering en talentontwikkeling en innovatie van de journalistieke infrastructuur in Nederland. In samenwerking met het Ministerie van BZK en de VNG werken we aan verdere vorming van streekomroepen en professionalisering van lokale omroepen. Ook werken de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) aan een plan voor een pilot vensterprogrammering (regionale uitzendingen op landelijke zenders), waarmee samenwerking tussen regionale en landelijke omroepen vorm krijgt.

Financiële maatregelen:

Daling STER-inkomsten. Er is sprake van een structureel dalende trend van de reclameontvangsten bij de landelijke publieke omroep. Begin september werd er, tijdens het AO Media gesproken over eenmogelijke oplossing voor dit probleem. Daar kwam ook ter spraken dat er 40 miljoen extra naar dePublieke omroep zou gaan (of eigenlijk 20 miljoen minder dan het jaar ervoor, in plaats van de aangekondigde 60 miljoen). In de onderliggende tabel met verplichtingen is te zien dat de verplichtingen vanuit de overheid dalen, over een invulling van de kosten van de sterinkomsten dooreen extra bijdrage wordt echter niet gesproken. De sterinkomsten lopen, ten opzichte van de verwachting met “slechts” 28,4 miljoen in 2018 en 35 miljoen in 2019 terug. over het opvangen hiervan wordt slechts gesproken in de vorm van het maken van toekomstplannen met de NPO voorhet komende jaar die minister Slob samen met de NPO zal uitwerken. Het ministerie reserveert geen extra budget om deze dalende inkomsten op te vangen.

Uit de verandering met ZBO’s

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Vanaf begrotingsjaar maken de uitgaven voor NIS (€ 0,1), Caribische mediavoorziening (€ 0,3), Stichting BVN (€ 1,5) en CoBOfonds (€ 8,3) onderdeel uit van het NPO-budget. Het budget voor Uitzenden en uitzend gereedmaken (oud NOB) dat onderdeel uitmaakt van het budget «Nederlandse Publieke Omroep (NPO-organisatie)» (€ 25,7) wordt vanaf 2018 ook meegenomen in het budget van de NPO.

Deze analyse wordt u aangeboden door Maarten van Hasselt, Haags Advies. Wilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is, wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met Haags Advies.