Analyse begroting Sociale Zaken en Werkgeledenheid

De begroting reflecteert de stemming van Prinsjesdag: het gaat goed met Nederland en iedereenmoet dat voelen. Op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werden al een aantal belangrijke punten aangehaald in de troonrede en het aanbieden van demiljoenennota aan de Tweede Kamer. Denk hierbij aan de neergaande werkloosheid, krapte op dearbeidsmarkt, ZZP’ers en pensioenen.

Gemeenten

Concreet lijkt de positieve toon zich te vertalen in het repareren en aanvullen van gaten die deafgelopen jaren zijn gevallen, bijvoorbeeld bij gemeenten. Het kabinet stelt twee keer € 35 miljoenbeschikbaar in 2019 en 2020 voor de samenwerking tussen UWV, gemeenten en andere partijen om regionale werkgeversloketten te creëren. Opvallend is wel dat het macrobudget participatiewetuitkeringen nagenoeg gelijk blijft aan de raming voor 2018 (+ € 2 miljoen op ruim € 6miljard), waar de ramingen voor de jaren er na met ongeveer € 100 miljoen omhoog gaan.

Daarbijop komt nog dat € 108 miljoen van de raming 2019 gereserveerd is voor de vangnetregeling 2017 voor gemeenten met een te hoog tekort. Daalt de werkloosheid in 2019 minder snel dan geraamd, dan is dit een duidelijke post waar tekorten kunnen worden verwacht. De ruimte op de begroting zorgt ook voor mogelijkheden om lang lopende problemen aan te pakken.Zo gaat het kabinet in gesprek met gemeenten over de wijze waarop zij actief uitvoering geven aande bestaande tegenprestatie en wil het een integrale aanpak van werk, inkomen, zorg en jeugdhulp stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de bijna € 9 miljoen extra voor landelijke ondersteuning van gemeenten door kennisontwikkeling bij armoede onder kinderen.

Brexit

Waar de positieve toon even haperde was de specifieke verwijzing van de Koning naar de “onvoorspelbare Brexit”, een punt wat ook gereflecteerd word in de begrotingsstukken van SZW. De regering bereid een wijziging voor in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en beziet of aanpassing van de sociale verzekeringswetten nodig is. Ook andere Europese ontwikkelingen krijgen aandacht op de SZW beleidsterreinen. Zo wordt de ZZP discussie in het bredere plaatje geplaatst met betrekking tot de toekomst van de Europese interne markt en bij de wens om het pensioenstelsel tevernieuwen verwezen naar de Europese Commissie en de Sociaal Economische Raad.

De beleidsagenda stroomt over van de voornemens om veranderingen door te voeren, zeker veranderingen die de schatkist niets kosten. Door de goede economische wind en het kabinetsbeleid wordt gerekend op minder werklozen, een situatie die een strakke begroting oplevert, maar wel een met een duidelijk risico op tegenvallers. De SZW begroting in zijn geheel straalt uit dat de zure appel is geweest en dat nu ook de Nederlanders die het meest met dit Ministerie te maken krijgen depositieve economische wind moeten gaan voelen. Zeker met de Provinciale Staten en Europese verkiezingen in aantocht.

Deze analyse wordt u aangeboden door Alexander Kneepkens, LobbyvakschoolWilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is, wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met Lobbyvakschool.