Analyse begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitgebreid waren de woorden van de Koning niet met betrekking tot het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maar wel duidelijk. Hij riep op tot “waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel.”

Duurzaamheid, innovatie en investeringen

De beleidsagenda voor dit nieuwe Ministerie laten duidelijk de intentie van het kabinet zien om innovatie en verduurzaming van de hele voedselproducerende sector te stimuleren, maar ook tegemoet te komen aan al die agrariërs in specifieke sectoren die met tegenslagen te maken hebben gehad of niet de middelen hebben om de nodige maatregelen te nemen. Zo wordt innovatie gesteund door de toegenomen uitgaven (+ € 13,2 miljoen) aan onderzoek bij de Wageningen Universiteit. Ook haalde de Koning het ook in het regeerakkoord aangekondigde fonds voor jonge boeren aan “die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.” Hiervoor is € 75 miljoen vrijgemaakt. Daarnaast wordt het deel van de door LNV uitgegeven garanties aan landbouwbedrijven gericht op investeringen en werkkapitaal gestaag groter dan de garanties gericht op natuur en biodiversiteit. In 2017 was de eerste post nog goed voor bijna € 340 miljoen en de natuur en biodiversiteit voor bijna € 365 miljoen,in 2019 is dit omgedraaid naar ruim € 374 miljoen voor investeringen en werkkapitaal tegen € 327 miljoen.

Meerjarig Financieel Kader

Een belangrijk onderdeel van de LNV begroting beslaat natuurlijk de Europese geldstromen vanuithet Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB en POP) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Deze gelden maken op hun beurt onderdeel uit van het Europees meerjarig financieel kader(MFK), waarvan de huidige versie in 2020 afloopt. Minister Schouten zet duidelijk de inzet van het Nederlandse kabinet uiteen voor het toekomst MFK, maar betrekt dit nog niet op de huidige ramingen, gezien de sterk uiteenlopende meningen over de eerste voorstellen door de Europese Commissie.

Brexit

Waar de LNV begroting wel rekening houdt met Europese ontwikkelingen is rondom Brexit. In 2019 heeft het kabinet € 22 miljoen vrijgemaakt voor de NVWA om voorbereidingen te treffen voor Brexit. Ook onder het kopje plantgezondheid en visserij-innovatie wordt specifiek melding gemaakt van kosten met betrekking tot Brexit. Bij deze drie posten wordt niet vermeld van wat voor Brexit er wordt uitgegaan. De inzet van het ministerie van LNV wekt de indruk grote uitdagingen voor de boeg te hebben. Wel biedt dit nieuwe Ministerie de Minister veel mogelijkheden in te zetten op innovatie, verduurzamingen de concurrentiepositie van Nederlandse landbouwbedrijven. Een koers die Minister Schouten ook graag zal willen inzetten met de landbouw onderdelen van het aankomende MFK.

Deze analyse wordt u aangeboden door Alexander Kneepkens, LobbyvakschoolWilt u weten wat het kabinet op dit specifieke thema voor 2019 van plan is, wat dat voor u betekent en hoe u hierop kunt inspelen? Neem dan contact op met Lobbyvakschool.