Verkeersveiligheid in de EU: aantal dodelijke slachtoffers onder het niveau van vóór de pandemie, maar de vooruitgang blijft te traag

De Europese Commissie publiceert vandaag voorlopige cijfers over het aantal verkeersdoden in 2022. Vorig jaar kwamen bij verkeersongevallen ongeveer 20 600 mensen om het leven, een stijging van 3 % ten opzichte van 2021, wat te wijten is aan het herstel van het verkeer na de pandemie. Dit zijn echter 2 000 verkeersdoden minder (-10 %) dan in 2019, het jaar vóór de pandemie. Het doel van de EU en de VN is het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren. 

Uiteenlopende tendensen in de lidstaten

Het aantal verkeersdoden in de hele EU steeg in 2022 met 3 % ten opzichte van het voorgaande jaar, hoofdzakelijk omdat het verkeersniveau zich na de pandemie herstelde. Belangrijk is dat veel van de tijdens de COVID-19-periode behaalde winsten (waaronder een daling van 17 % tussen 2019 en 2020) niet verloren zijn gegaan. Ten opzichte van 2019 is het aantal doden met 10 % gedaald in 2022.

De vooruitgang is echter zeer ongelijk verdeeld tussen de lidstaten. De grootste dalingen, met meer dan 30 %, werden gemeld in Litouwen en Polen; ook Denemarken registreerde een daling van 23 %. In landen als Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden is het aantal verkeersdoden de afgelopen drie jaar daarentegen min of meer stabiel gebleven of zelfs gestegen¹.

De landenrangschikking van het aantal verkeersdoden is niet ingrijpend veranderd ten opzichte van vóór de pandemie: in 2022 hadden Zweden en Denemarken nog steeds de veiligste wegen (respectievelijk 21 en 26 doden per miljoen inwoners) en Roemenië de minst veilige (78/miljoen). Het EU-gemiddelde bedroeg 46 verkeersdoden per miljoen inwoners. 

Zwaarst getroffen groepen

Op basis van de beschikbare gegevens voor 2021 (voor 2022 zijn nog geen gedetailleerde gegevens beschikbaar) liet 52 % van het verkeersdoden in de EU het leven op plattelandswegen, tegenover 39 % in stedelijke gebieden en 9 % op autosnelwegen. Drie van de vier verkeersdoden (78 %) waren mannen. 45 % van alle verkeersdoden waren inzittenden van auto's (bestuurders en passagiers), 18 % voetgangers, 19 % gebruikers van gemotoriseerde tweewielers (motorfietsen en bromfietsen) en 9 % fietsers.

In stedelijke gebieden is het patroon echter zeer verschillend: kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers en gebruikers van gemotoriseerde tweewielers) vertegenwoordigen er net geen 70 % van het totale aantal verkeersdoden. De overgrote meerderheid van deze verkeersdoden is het slachtoffer van een ongeval waarbij auto's en vrachtwagens betrokken zijn. Het is dus belangrijk dat kwetsbare weggebruikers beter worden beschermd.

Hoewel we de toename van het aantal fietsers in de mobiliteitsmix in veel lidstaten alleen maar kunnen toejuichen, is het stijgende aantal verkeersdoden onder fietsers op de EU-wegen verontrustend.  Dit is de enige groep weggebruikers waarvoor het aantal verkeersdoden in het voorbije decennium niet aanzienlijk is gedaald, wat met name te wijten is aan een gebrek aan goed uitgeruste fietsinfrastructuur. Uit voorlopige cijfers uit Frankrijk blijkt bijvoorbeeld dat het aantal verkeersdoden onder fietsers er met 30 % is gestegen ten opzichte van 2019.

Achtergrond

In 2018 heeft de EU zich tot doel gesteld het aantal verkeersdoden — en voor het eerst ook het aantal ernstig gewonden — te halveren tegen 2030. Deze doelstelling werd verder uitgewerkt in het strategisch actieplan inzake verkeersveiligheid van de Commissie en het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid voor de periode 2021-2030, waarin ook verkeersveiligheidsplannen zijn opgenomen om het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul terug te brengen (“Vision Zero”).

Verkeersveiligheid stond ook centraal in recente beleidsinitiatieven van de EU op het gebied van mobiliteit, zoals de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en het voorstel van de Commissie voor een herziening van de TEN-T-verordening en het kader voor stedelijke mobiliteit.

De EU speelt een voortrekkersrol in het tweede decennium van het Actieprogramma inzake verkeersveiligheid voor de periode 2021-2030, dat de VN in augustus 2020 heeft aangekondigd voor.

In de komende weken zal de Commissie een pakket maatregelen voorstellen waarin verkeersveiligheid vanuit diverse invalshoeken wordt benaderd, teneinde de Europese wegen nog veiliger te maken.

Meer informatie

Verkeersveiligheidsstatistieken 2022 meer in detail

Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners – voorlopige gegevens voor 2022

 

Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners

Procentuele verandering in 2022 ten opzichte van:

 

2019

2020

2021

2022

2021

2019

Gemiddelde 2017-19

EU 27

51

42

45

46

3 %

-10 %

-11 %

België

56

43

45

52

16 %

-7 %

-3 %

Bulgarije

90

67

81

78

-5 %

-15 %

-17 %

Tsjechië

58

48

50

50

-1 %

-15 %

-15 %

Denemarken

34

28

22

26

18 %

-23 %

-15 %

Duitsland

37

33

31

34

9 %

-8 %

-12 %

Estland

39

44

41

38

-9 %

-4 %

-10 %

Ierland

29

30

27

31

14 %

11 %

9 %

Griekenland

64

54

57

58

1 %

-11 %

-13 %

Spanje

37

29

32

36

12 %

-2 %

-5 %

Frankrijk

50

39

45

49

11 %

0 %

-2 %

Kroatië

73

58

72

71

-6 %

-7 %

-13 %

Italië

53

40

49

53

9 %

-2 %

-5 %

Cyprus

59

54

50

42

-16 %

-27 %

-26 %

Letland

69

73

78

60

-24 %

-15 %

-19 %

Litouwen

67

63

53

43

-19 %

-35 %

-35 %

Luxemburg

36

42

38

40

8 %

18 %

-6 %

Hongarije

62

47

56

56

-1 %

-10 %

-13 %

Malta

32

21

17

50

189 %

63 %

47 %

Nederland

34

30

29

35

20 %

4 %

7 %

Oostenrijk

47

39

41

41

2 %

-11 %

-11 %

Polen

77

66

59

51

-14 %

-34 %

-33 %

Portugal

67

52

54

63

16 %

-5 %

-2 %

Roemenië

96

85

92

86

-8 %

-12 %

-14 %

Slovenië

49

38

54

40

-25 %

-17 %

-14 %

Slowakije

50

45

45

46

0 %

-8 %

-8 %

Finland

38

40

41

34

-16 %

-10 %

-18 %

Zweden

22

20

20

21

5 %

0 %

-17 %

Zwitserland

22

26

23

31

35 %

44 %

25 %

Noorwegen

20

17

15

23

55 %

15 %

16 %

IJsland

17

22

24

24

0 %

50 %

-33 %

De cijfers voor 2022 zijn voor de meeste landen gebaseerd op voorlopige gegevens en kunnen nog wijzigen als de definitieve gegevens beschikbaar worden in het najaar van 2023. De ramingen voor 2022 hebben betrekking op het hele jaar en op alle wegen en omvatten alle slachtoffers die binnen 30 dagen na het ongeval zijn overleden, maar voor de volgende landen zijn ze gebaseerd op gedeeltelijke gegevens: Duitsland en Griekenland (11 maanden), België en Hongarije (9 maanden), Spanje (plattelandswegen), Nederland (gedeeltelijke gegevens; bovendien worden door de politie geregistreerde sterfgevallen met ongeveer 10-15 % ondergerapporteerd), Portugal (dodelijke slachtoffers binnen 24 uur) en Zwitserland (6 maanden). Geen gegevens voor Liechtenstein voor 2022.

De gegevens voor 2022 worden vergeleken met drie perioden: 2021 (het voorgaande jaar), 2019 (het referentiejaar voor het streefcijfer van 50 % minder doden tegen 2030), en het gemiddelde van 2017-19 (om rekening te houden met schommelingen in kleine landen). De procentuele veranderingen in de tabel zijn gebaseerd op het absolute aantal verkeersdoden, niet op het aantal per miljoen inwoners.

 

Verkeersveiligheidsstatistieken 2022Afbeelding

Bron: Care (EU-databank over verkeersongevallen)

Groene tekst: Aantal verkeersdoden

Blauwe tekst: EU-streefcijfer 2030

 
   

 

 

 

 ¹: Het is belangrijk op te merken dat dit gebaseerd is op voorlopige en vaak gedeeltelijke gegevens.