Commissie presenteert nieuwe initiatieven om de connectiviteitssector in de EU te transformeren

De Commissie heeft vandaag maatregelen gepresenteerd om uiterlijk in 2030 gigabitconnectiviteit beschikbaar te stellen voor alle burgers en bedrijven in de hele EU, in lijn met de doelstellingen van Europa's digitale decennium. De maatregelen zijn ook bedoeld om de transformatie van de connectiviteitssector in de EU te realiseren.

Dit zijn de initiatieven die vandaag zijn genomen:

  • Ten eerste is de Commissie met een voorstel voor een verordening gigabitinfrastructuur gekomen, met daarin nieuwe regels om een snellere, goedkopere en doeltreffendere uitrol van gigabitnetwerken in de hele EU mogelijk te maken.
  • Ten tweede is een ontwerpaanbeveling gigabit gepubliceerd met richtsnoeren voor nationale regelgevende instanties over de voorwaarden voor toegang tot telecommunicatienetwerken van exploitanten met aanmerkelijke marktmacht, om zo sneller een eind te maken aan bestaande technologieën en de uitrol van gigabitnetwerken te bespoedigen.
  • Ten derde is de Commissie een verkennende raadpleging over de toekomst van de connectiviteitssector en -infrastructuur gestart om standpunten te verzamelen over de wijze waarop de toenemende vraag naar connectiviteit en technologische vooruitgang van invloed kan zijn op toekomstige ontwikkelingen en behoeften.

Verordening gigabitinfrastructuur

Door een toename van geavanceerde digitale technologieën is er dringend behoefte aan meer bandbreedte en grotere snelheden voor slimmere, flexibelere en innovatievere diensten voor burgers, bedrijven en belangrijke publieke sectoren die deze technologieën ontwikkelen en gebruiken (zoals cloud, artificiële intelligentie, dataruimten, virtual reality en metaverse), en waarin Europese burgers hun digitale rechten kunnen uitoefenen. In dit verband komt de verordening gigabitinfrastructuur tegemoet aan de groeiende vraag naar snellere, betrouwbaardere en gegevensintensieve connectiviteit. Deze verordening vervangt de richtlijn over de verlaging van de kosten voor breedband uit 2014.

Met de verordening gigabitinfrastructuur moet het probleem van de trage en dure aanleg van de onderliggende fysieke infrastructuur voor geavanceerde gigabitnetwerken worden aangepakt. Het doel is de kosten en administratieve rompslomp te verminderen om gigabitnetwerken uit te rollen en de vergunningsprocedures te vereenvoudigen en te digitaliseren. De nieuwe verordening zorgt ook voor een betere coördinatie van civieltechnische werken tussen netwerkexploitanten voor de uitrol van de onderliggende fysieke infrastructuur, zoals kabelgoten en masten, en een betere toegang daartoe voor relevante actoren. Dergelijke werkzaamheden kunnen oplopen tot wel 70% van de kosten van het uitrollen van een netwerk. Bovendien worden alle nieuwe of grotendeels gerenoveerde gebouwen (behalve in gerechtvaardigde gevallen) uitgerust met glasvezel, zodat burgers gebruik kunnen maken van de snelste connectiviteitsdiensten. Dankzij de nieuwe regels zullen exploitanten via vereenvoudigde, gedigitaliseerde en goedkopere procedures snel netwerken kunnen uitrollen.

De voorgestelde verordening moet nu in het Europees Parlement en de Raad worden besproken. Als het voorstel van de Commissie door deze medewetgevers is goedgekeurd, zullen de nieuwe regels voor alle lidstaten gelden.

Aanbeveling gigabit

De ontwerpaanbeveling gigabit biedt richtsnoeren voor nationale regelgevende instanties over de voorwaarden voor toegang tot netwerken van exploitanten met aanmerkelijke marktmacht. De ontwerpaanbeveling wil ervoor zorgen dat alle exploitanten toegang kunnen hebben tot deze bestaande netwerkinfrastructuur. Zo kan worden gezorgd voor een adequaat regelgevingskader, een spoedige beëindiging van oude technologieën (d.w.z. binnen 2 tot 3 jaar), een snelle uitrol van gigabitnetwerken (bijvoorbeeld door prijsflexibiliteit voor toegang tot gereguleerde netwerken te stimuleren) en duurzame concurrentie. De maatregelen zorgen er ook voor dat consumenten kunnen profiteren van de voordelen van een interne markt voor elektronische communicatie in Europa: betere diensten via netwerken van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

De ontwerpaanbeveling is naar het Orgaan van Europese regulerende instanties (Berec) gestuurd, dat twee maanden heeft om het te bestuderen. Als het advies van Berec is verwerkt, komt de Commissie met haar definitieve aanbeveling. Deze aanbeveling komt dan in de plaats van de aanbeveling over toegangsnetwerken van de nieuwe generatie uit 2010 en de aanbeveling over non-discriminatie en kostenmethodologieën uit 2013.

Raadpleging over de toekomst van de telecomsector

De Commissie is vandaag een brede verkennende raadpleging gestart over de toekomst van de connectiviteitssector en -infrastructuur. Het doel is standpunten te verzamelen over het veranderende technologische en marktlandschap en over de manier waarop deze veranderingen van invloed kunnen zijn op de elektronische communicatiesector.

Er wordt met name gekeken naar de infrastructuur die Europa nodig heeft om de komende jaren voorop te blijven lopen op het gebied van transformatieve (digitale) technologische ontwikkelingen. De Commissie wil ook graag weten hoe voor de benodigde investeringen kan worden gezorgd om de infrastructuur tijdig in de hele Unie uit te rollen. De raadpleging maakt deel uit van een open dialoog met alle belanghebbenden over de eventuele behoeften van alle spelers die van de digitale transformatie profiteren, zodat eerlijk wordt bijgedragen aan investeringen in de connectiviteitsinfrastructuur. Deze ingewikkelde materie vereist een uitgebreide analyse van de onderliggende feiten en cijfers, voordat wordt besloten of verdere actie nodig is. De Commissie maakt zich hard om een neutraal en open internet te beschermen.

De raadpleging gaat ook over de vraag hoe connectiviteit voor consumenten betaalbaar kan blijven en hoe de interne markt voor de connectiviteitssector verder kan worden geïntegreerd.

Alle geïnteresseerde organisaties, bedrijven en burgers wordt verzocht de enquête binnen 12 weken in te vullen. De deadline is 19 mei 2023. De Commissie zal verslag uitbrengen over de resultaten. Op basis van de resultaten van de raadpleging zal ze nagaan welke maatregelen het meest geschikt zijn voor de toekomst van de elektronische communicatiesector.

Achtergrond

De EU neemt op een aantal gebieden maatregelen om de connectiviteit te verbeteren. Dit zorgt voor aanzienlijke sociaaleconomische voordelen en stimuleert werkgelegenheid, groei en ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en toepassingen voor burgers en bedrijven in de hele EU. Ze heeft een einde gemaakt aan de kosten van roaming in de EU en financierde via WiFi4EU gratis hotspots in lokale gemeenschappen.

De EU biedt ook financiering, ontwikkelt technische richtsnoeren en brengt deskundigen samen om overheden en bedrijven te ondersteunen die zich inzetten om de netwerkdekking te verbeteren en 5G-netwerken in heel Europa in te voeren. De Commissie heeft herziene staatssteunrichtsnoeren voor breedbandnetwerken vastgesteld.  Ze is ook een groot onderzoeksinitiatief gestart om 6G-netwerken te ontwikkelen: de Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en diensten”. Hiermee moeten de strategie en de instrumenten worden bepaald om de technologische capaciteiten voor 6G-systemen te ontwikkelen.

De ambitie van het digitale decennium is dat alle Europese huishoudens uiterlijk in 2030 door een gigabitnetwerk gedekt worden, en alle bevolkte gebieden netwerken met ten minste 5G kunnen gebruiken.

In het Europees wetboek voor elektronische communicatie, de aanbeveling over relevante markten uit 2020 en de toolbox voor connectiviteit is een EU-regelgevingskader voor investeringen in de telecommarkt beschreven.

Meer informatie

Vragen & antwoorden: Commissie presenteert nieuwe initiatieven om de connectiviteitssector in de EU te transformeren

Factsheet (EN): gigabitconnectiviteit  

Verordening gigabitinfrastructuur

Aanbeveling gigabit

Raadpleging

Gigabitconnectiviteit