Global Gateway: EIB en Europese Commissie ondertekenen overeenkomst ter bevordering van particuliere investeringen in Staten in de ACS-landen

Europese Investeringsbank Global Gateway Europese Commissie

Vandaag hebben de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie overeenkomsten gesloten voor een totaalbedrag van 4 miljard euro. Het pakket omvat een garantieovereenkomst voor 3,5 miljard euro aan leningen in de periode tot 2027 en een bijdrage van 500 miljoen euro uit het Trustfonds om bedrijven in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) te ondersteunen. De overeenkomst is een belangrijke stap in de uitrol van de Global Gateway-strategie van de EU en voor het bereiken van een ontwikkelingseffect door de EIB in staat te stellen in partnerlanden niet alleen publieke, maar ook particuliere investeringen te mobiliseren op belangrijke gebieden als digitalisering, klimaat en energie, vervoer en gezondheid.

De overeenkomst bestaat uit twee delen: 1) de garantieovereenkomst in het kader van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling Plus (EFDO+), opgericht door het NDICI — Europa in de wereld. Ze zal de EIB in staat stellen tot 3,5 miljard euro aan leningen te verstrekken tegen gunstige voorwaarden om banen en kansen te creëren, met name voor vrouwen en jongeren, en de groene en digitale transitie in de partnerlanden van de EU te ondersteunen overeenkomstig de doelstellingen van de Global Gateway. Een voorbeeld van de manier waarop de middelen zullen worden gebruikt, is de overeenkomst die de EIB en de lokale banken CRDB, NMB en KCB-Tanzania vorige week op het handelsforum EU-Tanzania hebben ondertekend. Dankzij de door de garantie gedekte kredietlijnen komt 270 miljoen euro vrij voor de drie Tanzaniaanse lokale banken voor de financiering van projecten ten behoeve van vrouwen en de blauwe economie.

Een ander voorbeeld is de Green African Agricultural Value Chain Facility. Ze verstrekt financiering aan intermediairs in Sub-Saharaans Afrika om door te lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die actief zijn in waardeketens in de agrovoedingssector. De aan lokale banken verstrekte kredietlijnen zijn gemiddeld goed voor een bedrag van 10 tot 25 miljoen euro.

2) Een EU-bijdrage van 500 miljoen euro aan het door de EIB opgerichte en beheerde ACS-trustfonds om verrichtingen met een grote impact mogelijk te maken, die anders niet haalbaar zouden zijn. Er zal bijvoorbeeld steun worden verleend voor kleine hernieuwbare-energiecentrales in gebieden zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Die centrales maken een autonome elektriciteitsvoorziening mogelijk, zorgen voor betere leefomstandigheden en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en stijgende energieprijzen.

De overeenkomst komt bovenop de garantieovereenkomst van 26,7 miljard euro voor overheidsleningen die de EU en de EIB in mei 2022 hebben ondertekend. Er staan nog nieuwe overheidsinvesteringen in de uitrol van Global Gateway op stapel. Het gaat bijvoorbeeld om een door de EU gedekte EIB-lening voor stedelijk vervoer in Senegal, die afzonderlijk op het EIB-forum is ondertekend als onderdeel van het Team Europa-initiatief voor de groene economie in Senegal. Dat heeft tot doel duurzame en digitale steden te ondersteunen en het openbaar vervoer in Dakar te versterken en te moderniseren. Deze actie illustreert de Europese investeringen in de strategische corridor Dakar-Abidjan om de handel in de regio te consolideren, de regionale integratie te versterken en duurzame groei te stimuleren.

Achtergrond

De huidige garantieovereenkomst wordt ondertekend in het kader van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling Plus (EFDO+). Ze maakt deel uit van het investeringskader van de EU voor extern optreden en zorgt voor de wereldwijde dekking voor blending, garanties en andere financiële verrichtingen. Ze is opgenomen in het langetermijnbegrotingsprogramma van de EU voor extern optreden: NDICI – Europa in de wereld. De operationele raad van EFDO+ is in het kader van dit begrotingsprogramma opgericht.

Het EFDO+ trekt private financiële middelen aan voor duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. Hiermee worden investeringen in partnerlanden gestimuleerd ter bevordering van waardig werk, publieke en private infrastructuur, hernieuwbare energie, duurzame landbouw en de digitale economie.

De garanties die het instrument biedt, worden gebruikt voor risicobeperkende activiteiten en om particuliere investeringen aan te trekken, in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) en andere Europese financiële instellingen.

De garanties in het kader van het EFDO+ worden verstrekt tegen gunstige voorwaarden die zeer concurrerend zijn. Zij stellen particuliere investeerders in staat projecten te financieren in moeilijkere markten door de risico's van onstabielere omgevingen te dekken en tegelijk marktverstoringen te vermijden. Omdat het EFDO+ een deel van de risico's dekt, kunnen de ontwikkelingsfinancieringspartners van de EU uit hun eigen middelen een bedrag beschikbaar stellen dat evenredig is aan de EFDO+-garanties – wat op zijn beurt extra investeerders zal aantrekken. Het instrument beschikt over een garantiecapaciteit van 40 miljard euro.

De investeringsprogramma's worden uitgevoerd via twee hoofdtrajecten:

  1. In een partnerschap met de EIB verstrekt de EU een garantie van 26,7 miljard euro voor financiering ter ondersteuning van investeringen in sectoren als schone energie, groene infrastructuur en gezondheid. De garantie zal een maximaal effect sorteren op investeringen in het kader van de Global Gateway in partnerlanden waar soevereine risico's en andere aan overheidssectoren verbonden risico's nog steeds een groot probleem vormen. De overeenkomst van vandaag over een specifieke EU-garantie- en bijdrage tuit het trustfonds voor verrichtingen van de particuliere sector in ACS-landen vormt daarop een aanvulling om een groter algemeen effect te sorteren.
  2. In het kader van de open architectuur van het EFDO+ verstrekt de EU tot 2027 een garantiedekking van maximaal 13 miljard euro. Deze garantiedekking zal worden ingezet door uitvoerende partners, namelijk internationale financiële instellingen (met inbegrip van de EIB) en Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering die particuliere investeringen moeten mobiliseren om onze partnerlanden te ondersteunen bij de verwezenlijking van de SDG's. In december 2022 heeft de operationele raad van EFDO+ een positief advies uitgebracht over 6,05 miljard euro aan financiële garanties ter ondersteuning van 40 investeringsprogramma's in Sub-Saharaans Afrika, Latijns-Amerika en de regio Azië-Stille Oceaan, wat de eerste toewijzing is in het kader van het EFDO + Open Architectuurprogramma.

De Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langetermijnleningen. Haar aandeelhouders zijn de lidstaten. Zij verstrekt langetermijnleningen voor solide investeringen die stroken met de beleidsdoelstellingen van de EU.

EIB Global is de gespecialiseerde tak van de EIB-groep die zich bezighoudt met het versterken van het effect van internationale partnerschappen en ontwikkelingsfinanciering.  Doel van EIB Global is een sterk en gericht partnerschap binnen Team Europa te bevorderen, in samenwerking met andere instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en het maatschappelijk middenveld. Via onze kantoren over de hele wereld brengt EIB Global de groep dichter bij lokale mensen, bedrijven en instellingen. 

cid:image001.gif@01D82191.ADDF3290 cid:image002.gif@01D82191.ADDF3290

Anne-Laure Gaffuri a.gaffuri@eib.org tel.: +352 691 284 679

Shirin Wheeler, s.wheeler@eib.org , tel : +44 7827 445611

Website: www.eib.org/press — Press Office: +352 4379 21000 — press@eib.org