Nieuwe generatie Europese burgerpanels: Commissie organiseert panel over leermobiliteit

Vandaag opent de Commissie een nieuw burgerpanel: burgers uit de 27 lidstaten zullen bespreken hoe ervoor gezorgd kan worden dat iedereen in de EU toegang tot leermobiliteit krijgt. Het burgerpanel over leermobiliteit zal tussen maart en april 2023 driemaal bijeenkomen. Het maakt deel uit van een nieuwe generatie burgerpanels als follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa. Doel is de deelname van de burgers aan de beleidsvorming van de Commissie op een aantal belangrijke beleidsterreinen te bevorderen.

Het burgerpanel maakt deel uit van de raadplegingsstrategie, die aan het voorstel van de Commissie later dit jaar voorafgaat. Burgers zullen een bijdrage aan het openbare debat leveren door hun ideeën te delen en aanbevelingen te doen over leermobiliteit, onder meer over de mogelijkheden voor kansarmen en minder mobiele groepen, milieuvriendelijke leermobiliteit en de digitale mogelijkheden op het gebied van leermobiliteit.

De eerste sessie vindt plaats van 3 tot 5 maart in Brussel en wordt geopend door Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. De tweede bijeenkomst van het panel vindt online plaats van 24 tot 26 maart. De laatste sessie wordt van 28 tot 30 april in Brussel georganiseerd en Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, zal aan de slotsessie deelnemen.

Het panel bestaat uit ongeveer 150 willekeurig geselecteerde burgers. Ze zijn representatief voor de diversiteit van de EU op het gebied van geografie (nationale en stedelijke/landelijke afkomst), geslacht, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. Bovendien is een derde van de deelnemers aan het panel jonger dan 25 jaar. De Conferentie over de toekomst van Europa bevatte een duidelijke oproep om jongeren en hun prioriteiten op te nemen in de beleidsvorming. Dit was ook een belangrijke doelstelling van het Europees Jaar van de jeugd. De Commissie zorgt ervoor dat elk burgerpanel bestaat uit ten minste een derde van de jonge deelnemers.

Leermobiliteit is reeds vele jaren een realiteit dankzij Erasmus+ en de voorgangers daarvan, dat mobiliteitsmogelijkheden biedt in het schoolonderwijs (voor leerlingen en leerkrachten), het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs en ook projecten omvat voor leerlingen, jongeren, jeugdwerkers en sportcoaches. Ondanks dit alles en de grote belangstelling voor leermobiliteit, worden de burgers in Europa geconfronteerd met een aantal obstakels bij de toegang tot en de deelname aan leermobiliteit. Om leermobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken, is het van essentieel belang deze obstakels op te sporen en uit de weg te ruimen.

Leerperioden in het buitenland moeten voor iedereen de regel worden, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, achtergrond en financiële middelen. Daarom heeft de Commissie in haar werkprogramma voor 2023 een update van het kader voor leermobiliteit aangekondigd. Naast dit burgerpanel heeft de Commissie een openbare raadpleging voor burgers en belanghebbenden geopend, zodat ze hun ideeën over leermobiliteit kunnen delen. Van 8 februari tot en met 3 mei kunt u aan de raadpleging deelnemen op de portaalsite Have your say.

Achtergrondinformatie

Burgerpanels

Voorzitter Von der Leyen heeft in haar politieke beleidslijnen van juli 2019 gepleit voor een Conferentie over de toekomst van Europa om de Europese democratie een nieuwe impuls te geven en ze heeft zich ertoe verbonden gehoor te geven aan de resultaten van die conferentie.

Voortbouwend op het succes van de conferentie doet de Commissie nu bij de beleidsvorming op een aantal belangrijke gebieden een beroep op participatie en overleg, bijvoorbeeld in de vorm van burgerpanels. Naast het panel voor leermobiliteit zijn twee andere burgerpanels opgericht: een eerste burgerpanel over voedselverspilling is medio februari 2023 afgerond en een over virtuele werelden is momenteel aan de gang.

Leermobiliteit

De Europese Unie is er al 35 jaar lang via programma's en strategieën in geslaagd de mobiliteit van burgers te vergroten en grensoverschrijdende uitwisselingen en samenwerking op het gebied van leren te bevorderen. Programma's zoals Erasmus+ zijn opgezet om via de leermobiliteit van leerlingen, studenten en leerkrachten het wederzijds begrip en de culturele uitwisselingen tussen Europese burgers te bevorderen en de betrokkenen in staat te stellen de nodige vaardigheden en competenties in een geglobaliseerde wereld te ontwikkelen.

Leermobiliteit is van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte: de gedeelde visie van de EU voor onderwijs en opleiding. Dankzij leermobiliteit zal de inzetbaarheid van de EU-burgers en het concurrentievermogen van de economie toenemen. Leermobiliteit hangt ook nauw samen met de ruimere doelstelling de Europese Unie inclusiever te maken.

Dankzij nog meer mobiliteit in de EU zouden alle lerenden, leerkrachten en personeelsleden in alle sectoren (schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd en sport) en op alle niveaus mobiel kunnen zijn tussen onderwijs- en opleidingsstelsels in verschillende landen.

Leermobiliteit draagt bij tot de inzetbaarheid van mensen in heel Europa en biedt de mogelijkheid vaardigheden en kennis te verwerven. Bovendien is reizen naar andere landen om te leren en unieke ervaringen op te doen een belangrijk onderdeel van een onderling verbonden Europa zonder grenzen.

Alleen al in het kader van Erasmus+ hebben – sinds de oprichting van het programma in 1987 – bijna 13 miljoen mensen in het buitenland gestudeerd, een opleiding gevolgd, gewerkt of vrijwilligerswerk gedaan. 95 % van de deelnemers is tevreden of zeer tevreden over hun deelname en 99 % beveelt een deelname aan het programma aan. De kennis van vreemde talen van 78 % van de deelnemers is verbeterd, de carrièremogelijkheden van 75 % zijn toegenomen en 76 % van de deelnemers heeft een beter inzicht in hun toekomstige loopbaan gekregen.

De Commissie en de EU-lidstaten werken samen om uiterlijk 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen. Doel is de kwaliteit van onderwijs en opleiding te verhogen, inclusie en gendergelijkheid te bevorderen, de groene en de digitale transitie te stimuleren, de situatie van leerkrachten te verbeteren, de sector hoger onderwijs te versterken en de EU te blijven promoten als onderwijspartner voor landen en regio's wereldwijd.

Meer informatie

De besprekingen van het burgerpanel kunnen live worden gevolgd:

Burgerpanel over leermobiliteit

Leermobiliteit in de Europese onderwijsruimte

Over de Europese onderwijsruimte

Erasmus+

Conferentie over de toekomst van Europa

Factsheet on the final outcome of the Conference

European Citizens' Panels: a new phase of citizens' engagement

Commission Work Programme 2023