Bijlage: Strategische natuurprojecten van LIFE/strategische geïntegreerde LIFE-projecten

Een reeks samenvattingen van projecten in het kader van de oproep uit 2021 tot het indienen van voorstellen voor LIFE. De projecten worden opgesomd door het land van de projectleider (coördinator-begunstigde).

Inhoudsopgave

België

Estland

Spanje

Italië

Polen

Slowakije

Finland

 

België

Strategisch natuurproject van LIFE

Natura 2000 dichter bij de burger brengen (B4B LIFE)

B4B LIFE wordt gecoördineerd door het Vlaamse Gewest en zal bijdragen aan de uitvoering van het EU-beleid inzake biodiversiteit en beschermde gebieden in België. Het projectteam zal de biodiversiteit beschermen en herstellen door de integriteit van Natura 2000-gebieden te verbeteren. Het zal dit doen door beschermde gebieden uit te breiden, de connectiviteit te verbeteren, het beheer te versterken en actieplannen voor kritieke habitats en soorten op te stellen. Het zal ook belastende factoren, zoals lichtvervuiling, afvalwater en klimaatverandering, verminderen door middel van proefprojecten die vervolgens kunnen worden opgeschaald. Die acties zullen de ecosysteemdiensten van beschermde gebieden versterken. Het team zal de maatschappelijke betrokkenheid bij het proces bevorderen en de voordelen van biodiversiteit en Natura 2000 onder de aandacht van het publiek brengen.

Samenvatting van het project

 

Estland

Strategisch geïntegreerd LIFE-project — klimaat

Planning voor klimaatbestendigheid in Estland (LIFE-SIP AdaptEst)

Het Estse ontwikkelingsplan voor aanpassing aan de klimaatverandering heeft tot doel de paraatheid en de capaciteit van het land voor aanpassing aan de klimaatverandering te vergroten. Het plan voor 2030 bevat acht subdoelstellingen, waarvan LIFE-SIP AdaptEst er vijf zal ondersteunen:

  • gezondheidszorg- en reddingscapaciteit;
  • landgebruik en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gebieden die risico lopen op overstromingen en aardverschuivingen;
  • het natuurlijke milieu, met inbegrip van terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten;
  • de bio-economie, met inbegrip van landbouw, bosbouw, visserij, jacht en toerisme, met het oog op duurzaamheid in belangrijke economische sectoren;
  • het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en het verbeteren van het voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Samenvatting van het project

 

Spanje

Strategisch geïntegreerd LIFE-project — klimaat

Ondersteuning van lokale aanpassing aan de klimaatverandering in Catalonië, Spanje (LIFE eCOadapt50)

Bij lokale investeringsbeslissingen wordt zelden rekening gehouden met aanpassing aan de klimaatverandering en de rol ervan bij het verlagen van de toekomstige kosten voor klimaatgevoelige economische activiteiten wordt ondergewaardeerd. Het team van LIFE eCOadapt50 zal aanpassing aan de klimaatverandering onder de aandacht brengen en overheden en bedrijven betrekken bij het opzetten van zogenaamde lokale klimaataanpassingsstrategieën in Catalonië. Die strategieën zullen helpen lokale investeringen aan te trekken en de politieke en sociale agenda's te verschuiven om de lokale economieën veerkrachtiger te maken. De teamleden zullen ook de meest klimaatkwetsbare gebieden in kaart brengen en acties op poten zetten om de veerkracht van die gebieden te vergroten, en tegelijkertijd opleiding bieden aan belanghebbenden om dit doel te bereiken. De betrokkenheid van de bank- en verzekeringssector in Catalonië is gepland.

Samenvatting van het project 

 

Italië

Strategisch geïntegreerd LIFE-project — klimaat

Geïntegreerd klimaatslim waterbeheer voor stroomgebieden (LIFE CLIMAX PO)

Bij het project LIFE CLIMAX PO, dat wordt gecoördineerd door de nationale districtsautoriteit voor het stroomgebied van de Po, zal werk worden gemaakt van klimaatslim waterbeheer op stroomgebiedniveau. Het projectteam zal het beheer van watervoorraden verbeteren en de geïntegreerde planning op nationaal, regionaal en lokaal niveau bevorderen. Het zal financiering coördineren en aantrekken, instrumenten en methoden delen en het bewustzijn vergroten door middel van communicatie. Het zal ook de aanpassingscapaciteit vergroten en belanghebbenden op het gebied van watergebruik bij het project betrekken. De waterzekerheid en klimaatbestendigheid zullen worden verbeterd door reproduceerbare maatregelen zoals overstromingspreventie en het herstellen van de natuurlijke staat van riviersystemen.

Samenvatting van het project

 

Polen

Strategisch geïntegreerd LIFE-project — klimaat

Bevordering van een rechtvaardige energietransitie in de Poolse steenkoolregio's (LIFE AFTER COAL PL)

De Poolse regio Groot-Polen coördineert een rechtvaardige energietransitie via haar “strategie voor klimaatneutraliteit in het oosten van de regio Groot-Polen 2040” (RSCN). Het team achter LIFE AFTER COAL PL zal gunstige omstandigheden scheppen voor de volledige en snelle uitvoering van die strategie, met name voor de nuts- en vervoerssector en kleine en middelgrote ondernemingen. Het zal een governancesysteem opzetten om klimaatneutraliteit op regionaal en lokaal niveau te bereiken, helpen het maatschappelijk draagvlak voor de overgang naar een emissievrije economie te vergroten en middelen aantrekken voor de uitvoering van de strategie. Het zal oplossingen standaardiseren om overdracht naar andere regio's, waaronder de regio Łódzkie in Polen en twee steenkoolregio's in Bulgarije, mogelijk te maken.

Samenvatting van het project 

Strategisch natuurproject van LIFE

Herstel van waterrijke gebieden in Polen (WETLANDS GREEN LIFE)

In Polen zal het team van WETLANDS GREEN LIFE helpen bij de uitvoering van het EU-beleid inzake beschermde natuurgebieden en de habitats en soorten die in het kader van het project worden ondersteund. De aandacht zal vooral gaan naar Natura 2000-gebieden en groene infrastructuur in moerassen, veengebieden en waterrijke gebieden. De partners zullen maatregelen bedenken en nemen om de habitatomstandigheden op deze locaties en in aangewezen bufferzones te verbeteren. De belangrijkste maatregelen zullen de achteruitgang als gevolg van veranderingen in de hydrologische omstandigheden die de grondwaterniveaus hebben doen dalen, omkeren. Het team zal ook toezien op het succes van de maatregelen bij het herstellen van het hydrologische regime, het verbeteren van de biodiversiteit en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Samenvatting van het project

 

Slowakije

Strategisch geïntegreerd LIFE-project — milieu

Geïntegreerd waterbeheer voor de natuur en de economie (LIFE Living Rivers)

Voor een doeltreffend waterbeheer is een geïntegreerde aanpak nodig, waarbij het belang van stroomgebiedbeheerplannen wordt onderstreept. LIFE Living Rivers zal bijdragen tot de uitvoering van het derde stroomgebiedbeheerplan voor de Donau (2021-2027) in Slowakije. Bij het projectteam, onder leiding van het Slowaakse Wateronderzoeksinstituut, zullen overheidsinstanties, bedrijven en organisaties, die vaak tegenstrijdige belangen hebben, betrokken zijn. Samen zullen zij een geïntegreerd en op samenwerking gebaseerd rivierbeheer in proefdeelstroomgebieden ontwikkelen en in de praktijk brengen. De werkzaamheden zullen de waterkwaliteit op peil houden, natuurlijke habitats en inheemse soorten beschermen, en duurzaam bosbeheer en visserijbeheer bevorderen en tegelijkertijd hydrologische technische oplossingen bevorderen.

Samenvatting van het project

 

Finland

Strategisch geïntegreerd LIFE-project — milieu

Bouwen aan een duurzame circulaire economie voor kunststoffen (PlastLIFE)

Er is dringend behoefte aan een wereldwijde transitie naar een circulaire economie voor kunststoffen. Daartoe zal PlastLIFE uitvoering geven aan de vier doelstellingen van het Plastic Roadmap for Finland (PRfF):

  • plastic zwerfafval verminderen;
  • afval en onnodig kunststofverbruik verminderen;
  • meer recycleren van alle kunststoffen;
  • kunststoffen op basis van fossiele brandstoffen vervangen door biogebaseerde materialen.

Het team zal veilige en duurzame oplossingen voor de productie, consumptie en recyclage van kunststoffen toepassen en beleidsinstrumenten en monitoringindicatoren ontwikkelen. De partners van het project, dat wordt gecoördineerd door het Finse milieuinstituut, zullen ook financiering aantrekken en werken aan mentaliteitsverandering om het Plastic Roadmap for Finland tegen 2035 volledig uit te voeren.

Samenvatting van het project