Kritieke grondstoffen: zorgen voor betrouwbare en duurzame toeleveringsketens voor de groene en digitale toekomst van de EU

Vandaag komt de Commissie met een voorstel voor een alomvattende reeks maatregelen om de toegang van de EU tot een betrouwbare, gediversifieerde, betaalbare en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen te waarborgen. Kritieke grondstoffen zijn onmisbaar voor een breed scala aan strategische sectoren, waaronder de nettonulindustrie, de digitale industrie, de lucht- en ruimtevaartsector en defensie.

Hoewel de vraag naar kritieke grondstoffen naar verwachting drastisch zal toenemen, is Europa hiervoor sterk afhankelijk van invoer, vaak van leveranciers in derde landen die vrijwel een monopolie hebben. De EU moet de risico's voor toeleveringsketens in verband met dergelijke strategische afhankelijkheden beperken om haar economische veerkracht te vergroten, zoals blijkt uit tekorten in de nasleep van COVID-19 en de energiecrisis na de Russische invasie van Oekraïne. Dit kan de inspanningen van de EU om haar klimaat- en digitale doelstellingen te verwezenlijken in gevaar brengen.

Met de vandaag aangenomen verordening en mededeling over kritieke grondstoffen wordt gebruikgemaakt van de sterke punten en kansen van de eengemaakte markt en de externe partnerschappen van de EU om de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen in de EU te diversifiëren en veerkrachtiger te maken. De wetgeving inzake kritieke grondstoffen verbetert ook de capaciteit van de EU om het risico op verstoringen te monitoren en te beperken, en verbetert de circulariteit en duurzaamheid.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Deze wetgeving zal ons dichter bij onze klimaatambities brengen, en zal de raffinage, verwerking en recycling van grondstoffen in Europa verbeteren. Grondstoffen zijn van vitaal belang voor de productie van cruciale technologieën voor onze dubbele transitie — zoals de opwekking van windenergie, de opslag van waterstof of batterijen. En wij versterken wereldwijd onze samenwerking met betrouwbare handelspartners om de huidige afhankelijkheid van de EU van slechts één of enkele landen te verminderen. Het is in ons wederzijds belang om de productie op duurzame wijze op te voeren en tegelijkertijd te zorgen voor een zo groot mogelijke diversificatie van de toeleveringsketens voor onze Europese bedrijven.”

Samen met de hervorming van de opzet van de elektriciteitsmarkt en de wetgeving voor een nettonulindustrie scheppen de vandaag voorgestelde maatregelen inzake kritieke grondstoffen een gunstig regelgevingsklimaat voor de nettonulindustrie en het concurrentievermogen van de Europese industrie, zoals aangekondigd in het industrieel plan voor de Green Deal.

Interne maatregelen

Met de wetgeving inzake kritieke grondstoffen wordt de EU uitgerust met de noodzakelijke instrumenten om haar toegang tot een betrouwbare en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen te waarborgen, voornamelijk door middel van:

Vaststelling van duidelijke prioriteiten voor actie: Naast een bijgewerkte lijst van kritieke grondstoffen bevat de wetgeving een lijst van strategische grondstoffen, die cruciaal zijn voor technologieën die belangrijk zijn voor de groene en digitale ambities van Europa en voor defensie- en ruimtevaarttoepassingen, maar die in de toekomst aan potentiële toeleveringsrisico's onderhevig zullen zijn. Met de verordening worden zowel de lijsten van kritieke als strategische grondstoffen in EU-wetgeving opgenomen. In de verordening worden duidelijke normen vastgesteld voor de interne capaciteit in de hele strategische toeleveringsketen voor grondstoffen en om de voorziening van de EU uiterlijk in 2030 als volgt te diversifiëren: 

  • ten minste 10 % van het jaarlijkse verbruik van de EU voor extractie;
  • ten minste 40 % van het jaarlijkse verbruik in de EU voor verwerking;
  • ten minste 15 % van het jaarlijkse verbruik van de EU voor recycling
  • Niet meer dan 65 % van het jaarlijkse verbruik van elke strategische grondstof in de Unie in elk relevant stadium van verwerking afkomstig uit één derde land.

Totstandbrenging van betrouwbare en veerkrachtige toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen voor de EU: de wetgeving zal de administratieve lasten verminderen en de vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van kritieke grondstoffen in de EU vereenvoudigen. Daarnaast zullen geselecteerde strategische projecten steun krijgen voor toegang tot financiering en kortere vergunningstermijnen (24 maanden voor winningsvergunningen en twaalf maanden voor verwerkings- en recyclingvergunningen). De lidstaten zullen ook nationale programma's moeten ontwikkelen voor het verkennen van geologische hulpbronnen.

Middelen om toeleveringsrisico's voor de EU te beperken: om de veerkracht van de toeleveringsketens te waarborgen, voorziet de wetgeving in toezicht op toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen en in de coördinatie van strategische grondstoffenvoorraden tussen de lidstaten. Bepaalde grote ondernemingen zullen een audit van hun toeleveringsketens van strategische grondstoffen moeten verrichten, met inbegrip van een stresstest op ondernemingsniveau.

Investeringen in onderzoek, innovatie en vaardigheden:  de Commissie zal de invoering en toepassing van baanbrekende technologieën met betrekking tot kritieke grondstoffen versterken. Daarnaast zal de oprichting van een grootschalig partnerschap voor vaardigheden op het gebied van kritieke grondstoffen en van een grondstoffenacademie de vaardigheden bevorderen die voor de beroepsbevolking in toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen relevant zijn. In externe betrekkingen zal de Global Gateway worden gebruikt als instrument om partnerlanden bij te staan bij de ontwikkeling van hun eigen winnings- en verwerkingscapaciteit, met inbegrip van de ontwikkeling van vaardigheden.

Bescherming van het milieu door verbeterde circulariteit en duurzaamheid van kritieke grondstoffen: Een betrouwbaardere en beter betaalbare toevoer van kritieke grondstoffen moet hand in hand gaan met meer inspanningen om eventuele negatieve gevolgen, zowel binnen de EU als in derde landen, op het gebied van arbeidsrechten, mensenrechten en milieubescherming te beperken. Inspanningen ter verbetering van de duurzame ontwikkeling van waardeketens voor kritieke grondstoffen zullen ook bijdragen tot de bevordering van de economische ontwikkeling in derde landen en ook van duurzaamheidsgovernance, mensenrechten, conflictoplossing en regionale stabiliteit.

De lidstaten moeten nationale maatregelen vaststellen en uitvoeren om de inzameling van afval dat rijk is aan kritieke grondstoffen te verbeteren en ervoor te zorgen dat dit wordt gerecycleerd tot secundaire kritieke grondstoffen. De lidstaten en particuliere exploitanten zullen het potentieel moeten onderzoeken van de terugwinning van kritieke grondstoffen uit winningsafval bij de huidige mijnbouwactiviteiten, maar ook op locaties waar in het verleden mijnbouwafval is opgeslagen. Producten die permanente magneten bevatten, moeten voldoen aan de circulariteitsvereisten en vergezeld gaan van informatie over de recycleerbaarheid en het gehalte aan gerecycleerd materiaal.

Internationale inzet

Diversificatie van de invoer van kritieke grondstoffen in de Unie: De EU zal nooit zelfvoorzienend zijn voor de levering van die grondstoffen en zal voor het grootste deel van haar verbruik afhankelijk blijven van invoer. internationale handel is daarom van essentieel belang om de wereldwijde productie te ondersteunen en de diversificatie van het aanbod te waarborgen. De EU zal haar mondiale samenwerking met betrouwbare partners moeten versterken om investeringen te ontwikkelen en te diversifiëren, stabiliteit in de internationale handel te bevorderen en de rechtszekerheid voor investeerders te verbeteren. De EU zal met name streven naar wederzijds voordelige partnerschappen met opkomende markten en ontwikkelingslanden, met name in het kader van haar Global Gateway-strategie.

De EU zal haar handelsacties opvoeren, onder meer door een club voor kritieke grondstoffen op te richten voor alle gelijkgestemde landen die bereid zijn de mondiale toeleveringsketens te versterken, de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te versterken, haar netwerk van overeenkomsten ter bevordering van duurzame investeringen en vrijhandelsovereenkomsten uit te breiden en de handhaving te verscherpen om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden.

Zij zal strategische partnerschappen verder ontwikkelen: De EU zal samenwerken met betrouwbare partners om hun eigen economische ontwikkeling op duurzame wijze te bevorderen door het creëren van waardeketens in hun eigen land, en tegelijkertijd betrouwbare, veerkrachtige, betaalbare en voldoende gediversifieerde waardeketens voor de EU te bevorderen.

Volgende stappen

De voorgestelde verordening zal eerst door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie worden besproken en goedgekeurd voordat zij kan worden aangenomen en in werking treedt.

Achtergrond

Dit initiatief bestaat uit een verordening en een mededeling. De verordening stelt een regelgevingskader vast om de ontwikkeling van binnenlandse capaciteiten te ondersteunen en de duurzaamheid en circulariteit van de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen in de EU te versterken. In de mededeling worden maatregelen voorgesteld om de diversificatie van toeleveringsketens te bevorderen door middel van nieuwe internationale wederzijds ondersteunende partnerschappen. De nadruk ligt ook op het maximaliseren van de bijdrage van de handelsovereenkomsten van de EU, in volledige complementariteit met de Global Gateway-strategie.

De wetgeving inzake kritieke grondstoffen werd door voorzitter Von der Leyen aangekondigd tijdens haar toespraak over de Staat van de Unie van 2022, waarin zij opriep om de afhankelijkheid van de EU van ingevoerde kritieke grondstoffen aan te pakken door te zorgen voor een betrouwbare, gediversifieerde en duurzame interne aanvoer van kritieke grondstoffen. Dit is een reactie op de Verklaring van Versailles van 2022, die door de Europese Raad werd aangenomen en waarin wordt gewezen op het strategische belang van kritieke grondstoffen om de strategische autonomie van de Unie en de Europese soevereiniteit te waarborgen. Het is ook een reactie op de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa en op de resolutie van het Europees Parlement van november 2021 over een EU-strategie voor kritieke grondstoffen.

De maatregelen bouwen voort op de kriticiteitsbeoordeling van 2023, het prognoseverslag gericht op strategische technologieën, en de acties die zijn gestart in het kader van het actieplan inzake kritieke grondstoffen van 2020. Het voorstel van vandaag wordt onderbouwd door het wetenschappelijke werk van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie. Samen met de JRC-prognosestudie heeft het JRC ook het informatiesysteem voor grondstoffen vernieuwd, dat kennis verschaft over grondstoffen, zowel primaire (gewonnen/geoogst) als secundaire, bijvoorbeeld uit recycling. Het instrument biedt informatie over specifieke materialen, over landen en over verschillende sectoren en technologieën, en omvat analyses van zowel vraag als aanbod, zowel actueel als toekomstig. 

De wetgeving inzake kritieke grondstoffen wordt tegelijk gepresenteerd met de wetgeving voor een koolstofneutrale industrie van de EU, die tot doel heeft de EU-productie van belangrijke koolstofneutrale of “nettonultechnologieën” op te schalen om te zorgen voor betrouwbare, duurzame en concurrerende toeleveringsketens voor schone energie met het oog op de verwezenlijking van de klimaat- en energieambities van de EU.

Meer informatie

Europese wetgeving op het gebied van kritieke grondstoffen

Mededeling

Vragen & antwoorden

Factsheet

Kritieke grondstoffen en handel – Infographic

Acties met betrekking tot vier kritieke grondstoffen – Infographic

Informatiesysteem voor grondstoffen

Prognoseverslag JRC