Een sterkere sociale dialoog: eerste fase van de raadpleging van de sociale partners over de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad

Vandaag start de Commissie de eerste fase van de raadpleging van de Europese sociale partners over een mogelijke herziening van de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad. Deze raadpleging is een vervolg op de initiatiefresolutie van wetgevende aard van het Europees Parlement van februari 2023, waarin wordt opgeroepen tot een herziening van die richtlijn. In overeenstemming met de politieke richtsnoeren van voorzitter Von der Leyen heeft de Commissie zich ertoe verbonden gevolg te geven aan dergelijke resoluties door middel van een wetgevingsvoorstel, waarbij de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en betere regelgeving volledig zullen worden gerespecteerd.  

De Europese ondernemingsraden (EOR's) bevorderen de ontwikkeling van een gedeeld inzicht in de transnationale uitdagingen waarmee grote multinationale ondernemingen worden geconfronteerd en de betrokkenheid van werknemers bij het besluitvormingsproces. De bedoeling is van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingen, de uitvoering ervan te vergemakkelijken en de impact van strategische keuzes van de werkgever te vergroten.  De richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad voorziet in een procedure voor de oprichting van informatie- en raadplegingsorganen tussen het bestuur en de werknemersvertegenwoordigers in ondernemingen met meer dan 1 000 werknemers die in ten minste twee lidstaten actief zijn.

Uit de evaluatie van de richtlijn door de Commissie in 2018 is gebleken dat EOR's relevant blijven om een transnationale sociale dialoog in multinationale ondernemingen te verzekeren en te organiseren en de lidstaten de flexibiliteit te bieden om deze aan hun nationale stelsels aan te passen. Bij de evaluatie werden echter ook tekortkomingen vastgesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot het raadplegingsproces van de EOR's en de middelen voor vertegenwoordigers om hun rechten te doen gelden. Het Europees Parlement heeft de Commissie ook verzocht de richtlijn te herzien om de EOR's en hun capaciteit om te functioneren te versterken en het aantal EOR's te vergroten, rekening houdend met de verschillende stelsels van arbeidsverhoudingen in de lidstaten.

In het licht hiervan zullen in de eerste fase van de raadpleging van de sociale partners die vandaag van start gaat, de standpunten van de Europese sociale partners worden verzameld over de noodzaak en de algemene strekking van mogelijke EU-maatregelen ter verbetering van de richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad. De raadpleging duurt zes weken.

Achtergrond

Beginsel 8 van de Europese pijler van sociale rechten benadrukt het belang van de sociale dialoog en de betrokkenheid van werknemers. EOR's zijn een belangrijk instrument om werknemers te betrekken bij transnationale beslissingen van multinationale ondernemingen die hen aangaan. Zij worden opgericht op verzoek van de werknemers en kunnen het bestuur niet-bindende adviezen geven over relevante transnationale aangelegenheden.

De richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad verplicht de lidstaten passende administratieve en gerechtelijke procedures in te voeren voor de oprichting en het functioneren van EOR's. Elk jaar worden ongeveer 20 nieuwe EOR's opgericht en ongeveer 1 000 ondernemingen hebben actieve EOR's, wat neerkomt op ongeveer de helft van alle in aanmerking komende ondernemingen.

De Commissie verzoekt uit hoofde van artikel 154, lid 2, VWEU de sociale partners om hun standpunten te kennen te geven. Die bepaling voorziet in een raadpleging van de Europese sociale partners in twee fasen als het gaat om voorstellen op het gebied van sociaal beleid op grond van artikel 153 VWEU. De sociale partners kunnen besluiten om na de eerste of de tweede fase van de raadpleging onderling te onderhandelen.

Meer informatie

Raadplegingsdocument: eerste fase van de raadpleging van de sociale partners

Evaluatie van de richtlijn door de Commissie in 2018

 

Volg Nicolas Schmit op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie