Commissie stelt eenvoudigere, duidelijkere en digitale regels voor detergentia op eengemaakte markt voor

Vandaag heeft de Commissie een herziene verordening betreffende detergentia voorgesteld die de huidige regels vereenvoudigt en toekomstbestendig maakt om de gezondheid en het milieu beter te beschermen en te zorgen voor een betere werking van de eengemaakte markt voor detergentia. De herziene regels hebben betrekking op nieuwe innovatieve producten zoals detergentia die micro-organismen bevatten en duurzame nieuwe praktijken zoals de navulverkoop van detergentia. De nieuwe regels introduceren ook een digitale etikettering en een productpaspoort voor detergentia en oppervlakteactieve stoffen.

Dit voorstel actualiseert de bestaande regels in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal, de strategie voor duurzame chemische stoffen en de onlangs aangenomen mededeling van de Commissie over het concurrentievermogen van de EU op lange termijn.

Het voorstel zal met name:

  • De marktregels vereenvoudigen door een aantal vereisten die overbodig zijn geworden, af te schaffen: Daarbij gaat het onder meer om: i) de verplichting om voor gevaarlijke detergentia een gegevensblad over de bestanddelen te verstrekken; ii) de verplichte interventie van erkende laboratoria die de tests uit hoofde van de verordening moesten uitvoeren; iii) de mogelijkheid om een afwijking aan te vragen voor oppervlakteactieve stoffen die niet voldoen aan het criterium van uiteindelijke biologische afbreekbaarheid, en iv) de verplichting voor fabrikanten van detergentia en oppervlakteactieve stoffen om in de Unie te zijn gevestigd. Daarnaast zullen etiketten ook worden vereenvoudigd en gestroomlijnd om de administratieve lasten voor de detergentia-industrie te verminderen en tegelijkertijd de begrijpelijkheid van etiketten voor eindgebruikers te vergroten.
  • Vrijwillige digitale etikettering invoeren: In het voorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen voorverpakte producten en producten die in navulverpakking worden verkocht. Voor voorverpakte producten kunnen marktdeelnemers ervoor kiezen om bepaalde verplichte etiketteringsinformatie over te hevelen naar een digitaal etiket, in combinatie met een fysiek etiket. En voor producten die in een navulverpakking worden verkocht, wordt het mogelijk om alle etiketteringsinformatie, met uitzondering van doseringsinstructies voor consumentenwasmiddelen, uitsluitend digitaal te verstrekken. De invoering van digitale etikettering zal de lasten en kosten voor de industrie verminderen en het gebruiksgemak en bewustzijn van consumenten en professionele gebruikers nog verder verhogen.
  • De verkoop van innovatieve veilige producten vergemakkelijken: De detergentiasector heeft onlangs nieuwe innovatieve schoonmaakproducten ontwikkeld die werken op basis van micro-organismen. Aangezien deze micro-organismen veelbelovende alternatieven voor schadelijke chemische stoffen kunnen vormen, worden in de herziene verordening veiligheidsvereisten voor micro-organismen in detergentia ingevoerd en worden fabrikanten verplicht om de aanwezigheid van micro-organismen in detergentia te etiketteren, zodat consumenten beter worden geïnformeerd. Dit zal niet alleen het vrije verkeer van deze producten op de eengemaakte markt mogelijk maken, maar ook bijdragen aan de bescherming van de gezondheid en het milieu.
  • De duurzaamheid en veiligheid vergroten door duidelijke regels voor detergentia in navulverpakking: Het voorstel zorgt ervoor dat consumenten bij de aankoop van detergentia in navulverpakking de nodige informatie ontvangen. Het voorstel verduidelijkt dat detergentia in navulverpakking aan dezelfde regels zijn onderworpen als voorverpakte detergentia. Het voorstel introduceert ook vrijwillige digitale etikettering voor detergentia in navulverpakking om deze duurzame praktijk verder te bevorderen, waardoor de hoeveelheid verpakking en verpakkingsafval wordt verminderd.
  • De handhaving versterken: De invoering van een productpaspoort zal het markttoezicht versterken en ervoor zorgen dat alleen veilige detergentia die aan onze regels voldoen, de eengemaakte markt binnenkomen. De verwijzing naar het productpaspoort zal moeten worden opgenomen in een centraal register van de Commissie en bij de douane worden aangegeven wanneer detergentia en oppervlakteactieve stoffen aan de EU-grenzen worden aangegeven. Hoewel de nationale inspecteurs verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van productcontroles, zal een nieuw IT-systeem alle digitale productpaspoorten aan de buitengrenzen screenen.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie voor een herziene verordening betreffende detergentia zal nu moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad in het kader van de gewone wetgevingsprocedure.

Achtergrond

De detergentiasector is een belangrijke subsector van de Europese chemische industrie, die in 2018 goed was voor ongeveer 4,2 % van de productiewaarde van de totale chemische sector. De totale marktwaarde van de Europese detergentiasector bedroeg 41,2 miljard EUR in 2020. Bij de fabricage van producten voor de hele markt, waaronder zowel consumenten- als professionele producten vallen, zijn ongeveer 700 afzonderlijke faciliteiten over heel Europa betrokken.

Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia (”de verordening betreffende detergentia”) bevat de voorschriften waaraan detergentia moeten voldoen om in de EU in de handel te mogen worden gebracht.

In 2019 heeft de evaluatie van de verordening door de Commissie een aantal tekortkomingen en verbeterpunten aan het licht gebracht. Een belangrijk verbeterpunt betrof de overlapping tussen de verordening betreffende detergentia en andere onderdelen van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, met name de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP), de biocidenverordening en de Reach-verordening. Deze overlappingen leiden vaak tot doublures in de etiketteringsvoorschriften voor detergentia, die een onnodige last vormen voor de detergentia-industrie en de doeltreffende communicatie van veiligheids- en gebruiksinformatie aan consumenten in het gedrang brengen. In de evaluatie werd geconcludeerd dat het gebruik van innovatieve digitale instrumenten voor de communicatie van dergelijke informatie momenteel suboptimaal is.

Meer informatie

Voorstel voor een verordening betreffende detergentia

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over de interne markt, de industrie, ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf.