Commissie ingenomen met voorlopig politiek akkoord over Europese portemonnee voor digitale identiteit, de eerste betrouwbare en veilige app voor digitale identiteit in Europa

De Commissie is ingenomen met het voorlopige politieke akkoord van het Europees Parlement en de Raad van de EU over de belangrijkste elementen van het voorstel voor een Europees kader voor een digitale identiteit. Het belangrijkste innovatieve element van dit kader is een persoonlijke digitale portemonnee in de vorm van een veilige en handige mobiele app. Hierdoor krijgen alle burgers, inwoners en bedrijven van de EU betrouwbare toegang tot publieke en particuliere onlinediensten in heel Europa.

De Europese portemonnee voor digitale identiteit zal digitale identificatie radicaal veranderen door Europeanen zeggenschap te geven over hun persoonsgegevens, gecombineerd met het volledige gemak van mobiele apps. Zij zullen gebruik kunnen maken van onlinediensten en identiteitsgegevens kunnen verstrekken met volledige zeggenschap over hun persoonsgegevens.

De Commissie investeert al 46 miljoen EUR uit het programma Digitaal Europa in vier grootschalige proefprojecten om de Europese portemonnee voor digitale identiteit te testen in een reeks dagelijkse toepassingen, waaronder het mobiele rijbewijs, e-gezondheid, betalingen en onderwijs- en beroepskwalificaties. De proefprojecten zijn op 1 april 2023 van start gegaan en zullen bijdragen tot de verbetering van de technische specificaties van de portemonnee.

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten klaar zijn om de Europese portemonnee voor digitale identiteit binnen de in de verordening vastgestelde termijn aan te bieden, werkt de Commissie samen met de lidstaten aan een toolbox voor technische aspecten om het prototype van de app voor de Europese portemonnee voor digitale identiteit te ontwikkelen. De eerste versie van de toolbox is in februari 2023 op GitHub gepubliceerd en zal verder worden bijgewerkt. De vereisten en specificaties van de toolbox zullen verplicht worden gesteld zodra het wetgevingsproces voor het Europees kader voor digitale identiteit is afgerond.

Volgende stappen

Er zijn verdere technische werkzaamheden nodig om de wettekst te vervolledigen in overeenstemming met het voorlopige politieke akkoord. Vervolgens zal de tekst formeel moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Zodra het Europees kader voor digitale identiteit is aangenomen, treedt het in werking op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Achtergrond

In het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030 wordt de ambitie van Europa voor de digitale transformatie tot 2030 uiteengezet. Met de Europese portemonnee voor digitale identiteit worden de doelstellingen voor het digitale decennium mee verwezenlijkt. Met name moeten uiterlijk in 2030 alle essentiële overheidsdiensten online beschikbaar zijn, moeten alle burgers toegang hebben tot hun elektronische medische dossiers en moet iedereen toegang hebben tot veilige, privacybevorderende eID.

De Europese portemonnee voor digitale identiteit bouwt voort op het bestaande grensoverschrijdende rechtskader voor betrouwbare digitale identiteiten, het Europees initiatief voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (eIDAS-verordening). Dat werd in 2014 aangenomen en vormt de basis voor grensoverschrijdende elektronische identificatie, authenticatie en website-certificering binnen de EU.

Het voorstel van de Commissie voor een verbeterd kader, waarover de medewetgevers vandaag een politiek akkoord hebben bereikt, zal de doeltreffendheid verbeteren en de voordelen van veilige en gemakkelijke digitale identificatie uitbreiden tot de particuliere sector en mobiel gebruik.  

Meer informatie

Europese digitale identiteit – Vragen en antwoorden

Europese digitale identiteit – Overzichtspagina

Verordening Europese digitale identiteit

Aanbeveling Europese digitale identiteit  

Website eIDAS

Verslag over de evaluatie van de eIDAS-verordening