EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”: 90 miljoen euro voor 17 nieuwe projecten ter ondersteuning van gezonde bodems

De Europese Commissie investeert 90 miljoen euro in 17 nieuwe onderzoeksprojecten die bijdragen tot de EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”. Deze projecten hebben betrekking op het herstel en de bescherming van de bodemgezondheid voor een duurzame productie van gezond voedsel, de bescherming van de biodiversiteit, de vergroting van de klimaatbestendigheid en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Aan de projecten werken 314 deelnemers uit 32 landen: EU-landen, met Horizon Europa geassocieerde landen (Israël, Kosovo, Noorwegen, Servië en Turkije), maar ook niet-geassocieerde landen (het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Zwitserland). Bij de projecten zijn universiteiten, onderzoeksinstellingen, kleine en middelgrote ondernemingen, bedrijven, ngo's en lokale overheden betrokken.

Tot 2030 zullen deze projecten op talrijke manieren een bijdrage leveren aan het herstel en de bescherming van de bodemgezondheid, bijvoorbeeld door:

  • een kennis- en gegevensregister op te zetten om de kennis over onderzoek en innovatie op het gebied van bodems en bodemgezondheid te bundelen;
  • voedselverwerkingsafval te verminderen en restmateriaal te benutten om organische bodemverbeteraars en bemestingsproducten te produceren en te testen;
  • indicatoren voor het meten van bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten (bv. landbouwecosystemen en bosecosystemen) te ontwikkelen;
  • instrumenten en methoden ter beschikking te stellen om de verschillende vormen van bodemverontreiniging in kaart te brengen en de uitvoering van kosteneffectief, duurzaam landbeheer in stedelijke en plattelandsgebieden te verbeteren;
  • de toepassing van koolstoflandbouw, de standaardisering van methoden, en certificeringsmechanismen voor de boekhouding van bodemkoolstof te bevorderen;
  • een kader te ontwikkelen voor het monitoren, rapporteren en controleren van de inspanningen van landbeheerders om koolstofdioxide vast te leggen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
  • gezamenlijk materiaal, richtsnoeren, leerplannen en opleidingen op het gebied van bodems tot stand te brengen;
  • een centraal contactpunt op te richten ter ondersteuning, uitbreiding en bevordering van het geplande netwerk van honderd levende laboratoria en vuurtorens van de bodemmissie, dat volgend jaar operationeel wordt;
  • verbranding en storting te beperken en de terugwinning van voedingsstoffen uit bioafval te verbeteren.

De 17 nieuwe projecten zijn door onafhankelijke deskundigen geselecteerd na een aanbesteding in 2022 waarbij 71 geldige aanvragen zijn ingediend. De meeste projecten zijn reeds van start gegaan. De projecten worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA). Meer informatie over de projecten, inclusief de begroting en de begunstigden, is te vinden in het overzicht van projecten.

Achtergrond

De EU-missies, die in het kader van het programma Horizon Europa voor de jaren 2021-2027 zijn ingesteld, vormen een nieuwe manier om concrete oplossingen te vinden voor enkele van onze grootste uitdagingen. De EU-missie “Een bodemdeal voor Europa” is in september 2021 gestart. Deze missie heeft tot doel het voortouw te nemen in de transitie naar herstel en bescherming van bodems tegen 2030. Dit wordt gedaan door een doeltreffend netwerk van honderd levende laboratoria en vuurtorens op te zetten, een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma met een sterke sociaalwetenschappelijke component te financieren, een geharmoniseerd kader voor bodemmonitoring in Europa te ontwikkelen en mensen bewust te maken van het cruciale belang van bodems.

Samen met de EU-bodemstrategie, het voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring en -veerkracht (bodemmonitoringwet), het EU-waarnemingscentrum voor de bodem (EUSO), het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en andere beleidsontwikkelingen maakt de bodemmissie deel uit van een doeltreffend kader om de ambities van de Green Deal te verwezenlijken. Deze maatregelen spelen een sleutelrol bij het beschermen van de biodiversiteit, het zorgen voor gezond voedsel en water en het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen.

Organisaties en personen kunnen het Manifest van de bodemmissie ondertekenen om steun te betuigen aan de missie en haar doelstellingen en toe te treden tot een praktijkgemeenschap die opkomt voor het belang van bodemgezondheid en zich inzet voor de toekomst van bodems in Europa en daarbuiten.

Er zijn vier andere EU-missies, die betrekking hebben op mondiale uitdagingen op het gebied van klimaatneutrale en slimme steden, aanpassing aan klimaatverandering, het herstel van onze oceanen en wateren, en kanker. De missies ondersteunen prioriteiten van de Commissie, zoals de Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een Europees kankerbestrijdingsplan en het Nieuw Europees Bauhaus.

Meer informatie

EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”

Overzicht van de 17 nieuwe projecten

Virtuele tentoonstelling van de projecten van de bodemmissie

Financieringsmogelijkheden van de EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”

EU-missies in het kader van Horizon Europa