Commissie stelt maatregelen voor om potentiële dreigingen van civiele drones aan te pakken

De Europese Commissie komt vandaag met een mededeling om dreigingen tegen te gaan ten gevolge van onrechtmatig en gevaarlijk gebruik van drones die zijn ontworpen voor civiel gebruik. Met deze mededeling stelt de Commissie een alomvattend counter-dronebeleid van de EU vast dat ervoor moet zorgen dat de snelle technologische ontwikkelingen en het toenemende aantal drones niet leiden tot een ongecontroleerde toename van dreigingen in het civiele luchtruim. Het heeft ook tot doel een geharmoniseerd beleidskader tot stand te brengen en een gemeenschappelijk inzicht te verkrijgen in de toepasselijke procedures om het hoofd te bieden aan de voortdurend evoluerende dreigingen van drones.

Drones spelen een belangrijke rol in de toekomst van de Europese economie en samenleving, met name op de domeinen vervoer, defensie, handel en diensten. Het legitieme gebruik van drones vormt een belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van de dubbele groene en digitale transitie.

Zoals vermeld in de terrorismebestrijdingsagenda heeft de EU het moeilijk gemaakt om bepaalde drones voor kwaadwillige doeleinden te gebruiken. Doordat drones voor steeds meer toepassingen kunnen worden gebruikt, vormen ze echter een steeds groter veiligheidsrisico. Smokkelaars en drugshandelaars hebben er al gebruik van gemaakt, en er zijn al verdachte drones ontdekt rond kritieke infrastructuur, wat wijst op het mogelijke misbruik van drones voor vijandige informatievergaring. Bovendien kan het onrechtmatige gebruik van drones ook gevolgen hebben voor de persoonlijke veiligheid en het recht op privacy van individuele burgers, met name wanneer drones in woonwijken worden gebruikt.

De mededeling gaat vergezeld van twee handboeken die zijn opgesteld door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en die praktische richtsnoeren bevatten over belangrijke technische aspecten van het dronebeleid van de EU.

Maatregelen om dreigingen van civiele drones tegen te gaan

De vandaag gepresenteerde mededeling schetst verschillende acties voor gemeenschapsopbouw en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, en duidelijke maatregelen om de lidstaten te ondersteunen met richtsnoeren, opleiding, financiering en operationele procedures. Ze bevat zes duidelijke activiteiten voor een doeltreffende uitvoering van het dronebeleid van de EU:

  • Goede praktijken en informatie uitwisselen, door de werkzaamheden van bestaande initiatieven te stroomlijnen en een counter-dronedeskundigengroep van de Commissie op te zetten.
  • Regelgevende maatregelen bestuderen, door de regelgevingsbehoeften en de mogelijkheden voor harmonisatie van wetten en procedures in de hele EU in kaart te brengen.
  • De lidstaten bijstaan bij het kiezen uit een verscheidenheid aan commerciële cyber- en niet-cybertechnologieën voor dronebestrijding die op de markt beschikbaar zijn, door advies en begeleiding te verstrekken via, bijvoorbeeld, de specifieke counter-dronedeskundigengroep en de werkzaamheden van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC).
  • Praktische begeleiding en operationele ondersteuning bieden aan lidstaten, door bestaande counter-droneopleidingen uit te breiden tot bijvoorbeeld de sector van privébeveiliging en de rechtshandhavingsinstanties. 
  • Onderzoek en innovatie versterken via de beschikbare financieringsprogramma's zoals Horizon Europa.
  • De financiële steun verhogen via de oproep tot het indienen van voorstellen voor counter-dronemaatregelen in het kader van de thematische faciliteit werkprogramma's voor 2026-2027 van het Fonds voor interne veiligheid.

Volgende stappen

De activiteiten die in deze mededeling worden beschreven, hebben betrekking op de periode tot 2030. In 2027 zal een tussentijdse inventarisatie plaatsvinden; een volledige evaluatie van het counter-droneprogramma van de EU is gepland voor uiterlijk 2030.

Achtergrond

Zowel in de EU-strategie voor de veiligheidsunie als in de terrorismebestrijdingsagenda van de EU wordt benadrukt dat de dreiging van niet-coöperatieve drones een ernstig probleem vormt in Europa. Dit pakket werd reeds in 2022 aangekondigd als een kernactie in het kader van de mededeling van de Commissie “Een dronestrategie 2.0 voor een slim en duurzaam ecosysteem voor onbemande luchtvaartuigen in Europa”.

Sinds 2016, toen de eerste counter-droneworkshop van de EU werd georganiseerd, werkt de Commissie samen met de lidstaten en andere belanghebbenden aan de bestrijding van potentiële dreigingen door drones. Sindsdien is een breed scala aan initiatieven genomen, waaronder de financiering van projecten voor gemeenschapsopbouw, informatie-uitwisseling en de ontwikkeling van beste praktijken.

Meer informatie

Mededeling over de bestrijding van potentiële dreigingen van drones  

Protection against Unmanned Aircraft Systems: Handbook on UAS protection of Critical Infrastructure and Public Space

Protection against Unmanned Aircraft Systems: Handbook on UAS Risk Assessment Principles for Physical Hardening of Buildings and Sites

Dronestrategie 2.0: Naar een grootschalige Europese dronemarkt

Website van DG HOME over bescherming