Commissie financiert 171 nieuwe LIFE-projecten op het gebied van milieu en klimaat in heel Europa met meer dan 396 miljoen euro

De Europese Commissie heeft vandaag 171 nieuwe projecten in heel Europa goedgekeurd in het kader van het LIFE-programma voor milieu en klimaatactie, ter waarde van meer dan 396 miljoen euro. Dankzij de medefinancieringsbehoeften van het programma zal het een totale investering van meer dan 722 miljoen EUR mobiliseren, wat neerkomt op een stijging van 28,5 % ten opzichte van vorig jaar. Projecten uit bijna alle EU-landen komen in aanmerking voor EU-steun in het kader van de volgende subprogramma's: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering; en de transitie naar schone energie.

LIFE-projecten dragen bij tot de verwezenlijking van de brede waaier van klimaat-, energie- en milieudoelstellingen van de Europese Green Deal, waaronder de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Zij ondersteunen de biodiversiteit en het natuurherstel, verbeteren de levenskwaliteit van Europeanen door het verminderen van verontreinigende stoffen en broeikasgasemissies, vergroten de circulariteit van de economie en de klimaatveerkracht, en versnellen de transitie naar schone energie in heel Europa. 

 

Voorbeelden van bekroonde projecten

Bij een van de grootste projecten op het gebied van natuur en biodiversiteit zijn 13 EU-lidstaten en andere Europese landen betrokken bij de aanpak van bijvangsten in de Noord-Atlantische Oceaan, de Oostzee en de Middellandse Zee. Het project, geleid door Nederland, heeft tot doel bijvangst in de betrokken regio's tot een minimum te beperken en waar mogelijk uit te bannen, in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Om een meer circulaire economie en levenskwaliteit te bevorderen, zal één project in Bulgarije duurzame consumptie, preventie en gescheiden inzameling van afval bevorderen, waarbij lokale overheden, bedrijven en burgers betrokken zijn. Het project heeft tot doel te laten zien hoe de traditionele stortplaats in Bulgarije kan worden vervangen door nieuwe regelingen voor de inzameling en recycling van huis-tot-huisafval.

Ter ondersteuning van klimaatmitigatie heeft een Frans project tot doel de technische en economische haalbaarheid van een innovatief en kostenefficiënt fotovoltaïsch systeem aan te tonen voordat het op de markt wordt gebracht. De technologie bestaat uit bifaciale zonnepanelen die boven niet-geëxploiteerde locaties, zoals kanalen, bekkens en reservoirs, worden opgehangen. Deze technologie zal helpen om meer hernieuwbare energie te genereren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de concurrentie om landgebruik te verminderen.

Een nieuw meerlandenproject zal ook de transitie naar schone energie in de horeca-waardeketen (hotel, restaurant, catering) in zeven EU-landen ondersteunen. Het project heeft tot doel meer dan 500 werknemers op te leiden en ongeveer 10 000 belanghebbenden in de accommodatie- en horecasector te betrekken om de equivalente energie van 390 miljoen lampen per jaar te besparen.

 

In eennotendop: nieuwe projecten waarvoor de EU-financiering van EUR 396 miljoen beschikbaar is

Natuur en biodiversiteit

29 natuur- en biodiversiteitsprojecten, met een totale begroting van bijna 211 miljoen EUR (waarvan de EU ongeveer 140 miljoen EUR zal bijdragen), zullen zoetwater-, mariene en kustecosystemen en habitats herstellen; verbetering van de staat van instandhouding van vogels, insecten, reptielen, amfibieën en zoogdieren; de governance te verbeteren; en de uitvoering en naleving van relevante EU-wetgeving, zoals de vogel- en de habitatrichtlijn en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, ondersteunen. Op die manier zullen zij ook bijdragen tot de uitvoering door de EU van de mondiale biodiversiteitsovereenkomst van Kunming/Montreal.

Circulaire economie en kwaliteit van leven

LIFE-projecten zullen meer dan 298 miljoen EUR mobiliseren, waarvan de EU meer dan 94 miljoen euro zal verstrekken om bij te dragen aan de circulaire economie en de levenskwaliteit te verbeteren

In totaal zullen 36 projecten gericht zijn op watergebruik, elektrisch afval, chemische stoffen, lucht en geluidshinder om de levenskwaliteit van EU-burgers te helpen verbeteren en technologieën te ontwikkelen ter ondersteuning van het actieplan voor de circulaire economie

Bovendien zullen vijf projecten de milieugovernance en -informatie verbeteren door consumenten in staat te stellen gifvrij te leven en duurzame voedselkeuzes te maken, en door gemeenten te ondersteunen bij het toepassen van beste praktijken op het gebied van afvalbeheer en de uitvoering van het Green City Accord. De EU zal ongeveer 6 miljoen euro bijdragen voor een totale projectbegroting van bijna 10 miljoen euro. 

Matiging van en aanpassing aan klimaatverandering

In totaal zullen 34 projecten ter waarde van ongeveer 110 miljoen EUR (waarvoor de EU ongeveer 65 miljoen euro beschikbaar zal stellen) bijdragen tot mitigatie van klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie over de gevolgen van klimaatverandering. Zij zullen de uitvoering van de Europese klimaatwet en de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering stimuleren door de overgang naar een klimaatneutrale, duurzame en veerkrachtige Europese economie te vergemakkelijken.

Deze projecten hebben onder meer betrekking op de vermindering van broeikasgasemissies; koolstofverwijderingen in landbouw- en bosgrond; duurzame voedselsystemen; hernieuwbare energie en verbeteringen van de energie-efficiëntie; klimaatvriendelijke alternatieven voor gefluoreerde broeikasgassen; aanpassing aan de klimaatverandering in stedelijke en plattelandsgebieden, en grotere paraatheid voor extreme weersomstandigheden zoals hittegolven en overstromingen. 

Transitie naar schone energie

67 projecten met een totale begroting van meer dan 102 miljoen EUR (waarvan de EU ongeveer 97 miljoen EUR verstrekt) zullen de markt- en regelgevingsvoorwaarden in de EU voor de transitie naar schone energie verbeteren, met name door energie-efficiëntie en kleinschalige oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie te bevorderen en uit te rollen. 

Deze projecten ondersteunen de uitvoering van het beleid inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie van het REPowerEU-plan en het „Fit for 55” -pakket, alsook van de overkoepelende doelstellingen van de energie-unie. 

 

Achtergrond

In de loop van zijn 31-jarig bestaan heeft het LIFE-programma meer dan 6 000 milieu- en klimaatactieprojecten in de EU en geassocieerde landen medegefinancierd. De 171 projecten die vandaag zijn aangekondigd, zijn geselecteerd uit meer dan 751 aanvragen die zijn ingediend in het kader van de in mei 2022 gepubliceerde oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van LIFE 2022.

De Europese Commissie heeft de financiering voor het LIFE-programma voor de periode 2021-2027 met bijna 60 % verhoogd tot 5.43 miljard euro. De subsidies die in het kader van het LIFE-programma worden gefinancierd, worden beheerd door Cinea — Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu.

 

Voor meer informatie

Projectsamenvattingen

LIFE-programma voor milieu en klimaatactie