Voorzitter van de Commissie stimuleert wereldwijde samenwerking op het gebied van koolstofbeprijzing op COP28

De voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen heeft vandaag bij de COP28 een bijeenkomst op hoog niveau georganiseerd ter bevordering van de ontwikkeling van koolstofbeprijzing en koolstofmarkten als krachtige instrumenten om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. Hiermee wordt voortgebouwd op de oproep tot op de Overeenkomst van Parijs afgestemde koolstofmarkten die de Europese Commissie, Spanje en Frankrijk en juni 2023 hebben gedaan.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen: “Koolstofbeprijzing is de sluitsteen van de Europese Green Deal. Als je in de Europese Unie vervuiling veroorzaakt, heeft dat een prijs. Als je die prijs niet wilt betalen, innoveer je en investeer je in schone technologieën. Dit werkt: het EU-ETS heeft sinds 2005 de emissies van sectoren die eronder vallen, met 37 % verminderd en het heeft meer dan 175 miljard euro opgeleverd. Veel landen over de hele wereld kiezen nu voor koolstofbeprijzing, en er bestaan momenteel 73 instrumenten die een kwart van de totale wereldwijde emissies bestrijken. Dit is een goed begin, maar we moeten uitgebreider en sneller handelen. De EU is bereid om haar ervaring te delen en anderen te helpen bij deze nobele opgave.” 

De president van de Wereldbank, Ajay Banga, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, en de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva, hebben allen deelgenomen aan de door de Europese Commissie georganiseerde bijeenkomst, wat een nieuwe fase inluidt van de samenwerking op het gebied van koolstofbeprijzing. Alle vier de organisaties hebben het belang onderstreept van koolstofbeprijzing voor het klimaat en voor een eerlijke transitie. De bijeenkomst van vandaag omvatte ook bijdragen van de premier van Spanje, Pedro Sanchez, en van de president van Zambia, Hakainde Hichilema, die de standpunten van hun landen deelden over de problemen bij en voordelen van een verdere ontwikkeling van koolstofbeprijzing en het waarborgen van een hoge mate van integriteit van de internationale koolstofmarkten.

De Commissie zal technische ondersteuning blijven bieden aan landen die regelingen voor koolstofbeprijzing in hun nationale wetgeving op willen nemen, en ze zal deze landen blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed onderbouwde aanpak van internationale koolstofmarkten die in overeenstemming is met hun klimaat- en ontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn. Koolstofkredieten moeten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke en robuuste normen die door middel van transparante en geverifieerde projecten zorgen voor een effectieve emissiereductie. De COP28 moet na de bijeenkomst van vandaag een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van een norm voor internationale en vrijwillige koolstofmarkten, waarmee hun meerwaarde en betrouwbaarheid zal worden gewaarborgd en een eerlijke verdeling van de voordelen tussen de deelnemers zal worden bevorderd. We hebben behoefte aan een geloofwaardige norm waarmee op verandering gerichte investeringen worden aangetrokken, milieugrenzen worden gerespecteerd, en wordt voorkomen dat we vast komen te zitten aan niet-duurzame emissieniveaus of onnodig afhankelijk worden van kwetsbare verwijderingsmethoden.

Achtergrond

Koolstofbeprijzing is een centraal onderdeel van het succesvolle en ambitieuze klimaatbeleid van de EU, dat wordt uitgevoerd via het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). Door broeikasgasemissies te beprijzen worden ze op een eerlijke en economisch efficiënte manier beperkt. Vervuilers worden immers bestraft en schone technologieën gestimuleerd. Koolstofbeprijzing genereert ook inkomsten voor overheidsinvesteringen in klimaatmaatregelen. In de sectoren die onder het EU-ETS vallen, zijn de emissies sinds de invoering ervan in 2005 met meer dan 37 % gedaald en zijn de inkomsten uit het EU-ETS opgelopen tot 175 miljard euro. Het totaal aan emissies in de EU is sinds 1990 met 32,5 % gedaald, terwijl de economie met ongeveer 65 % is gegroeid, waaruit duidelijk blijkt dat de economische groei is losgekoppeld van emissies. In het kader van recent overeengekomen hervormingen zal binnenkort de emissiehandel ook van toepassing zijn op nieuwe sectoren: in eerste instantie op zeevervoer en luchtvaart en later ook op brandstoffen voor gebouwen en wegvervoer.

De oproep tot op de Overeenkomst van Parijs afgestemde koolstofmarkten werd tijdens de in juni 2023 door Frankrijk georganiseerde top voor een nieuw financieel akkoord gedaan. Tot dusver hebben 31 landen (EU-27 plus Barbados, Canada, de Cookeilanden en Ethiopië) hun steun voor de oproep uitgesproken. De oproep omvat drie elementen: 1) de toezegging om binnenlandse koolstofbeprijzing en instrumenten voor de koolstofmarkt uit te breiden en te versterken; 2) steun aan gastlanden voor de volledige uitvoering van de overeengekomen regels voor internationale “nalevingsmarkten”, en 3) het waarborgen van een hoog integriteitsniveau op vrijwillige koolstofmarkten. Met de oproep wordt voortgebouwd op bestaande initiatieven zoals de wereldwijde koolstofbeprijzingsuitdaging van Canada (Global Carbon Pricing Challenge), waarbij de EU zich tijdens de top EU-Canada op 24 november formeel heeft aangesloten, de strikte integriteitsbeginselen van de G7 en de regels van artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs.

Links

Toespraak van voorzitter Von der Leyen tijdens de bijeenkomst op hoog niveau over koolstofmarkten

Oproep tot op de Overeenkomst van Parijs afgestemde koolstofmarkten