De allereerste herziening van de langetermijnbegroting zal voor de EU een hulp zijn om de grootste uitdagingen aan te pakken

De Europese Commissie is ingenomen met het historische akkoord dat de Europese Raad heeft gesloten om de maximumbedragen van het meerjarig financieel kader voor de eerste maal te herzien. Het akkoord van de Raad bevestigt alle prioriteiten van het voorstel van de Commissie en dekt 80 % van de gevraagde financiering. Met deze versterking van de begroting zal de EU in staat zijn onze gemeenschappelijke prioriteiten te blijven verwezenlijken, wat de mensen in onze Unie en daarbuiten ten goede komt.

Dit zijn de belangrijkste elementen waarop de herziening betrekking heeft:

  • Kritieke steun voor Oekraïne: een nieuwe faciliteit voor Oekraïne, op basis van subsidies, leningen en garanties, met een totale capaciteit van 50 miljard EUR over de periode 2024-2027. zal voorzien in de onmiddellijke behoeften, het herstel en de modernisering van Oekraïne op zijn traject naar de EU.
  • Verdere maatregelen op het gebied van migratie en externe uitdagingen: een verhoging met 9,6 miljard EUR zal de interne en externe dimensie van migratie ondersteunen en partners in de Westelijke Balkan, het zuidelijk nabuurschap en daarbuiten helpen.
  • Versterking van de soevereiniteit en het concurrentievermogen: het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) zal het concurrentievermogen van de EU op lange termijn bevorderen: het gaat daarbij om kritieke technologieën, voor digitale toepassingen en op het gebied van deep tech, schone technologie en biotechnologie, met nieuwe mogelijkheden tot flexibiliteit en stimulansen voor cohesiefinanciering en de faciliteit voor herstel en veerkracht, en een aanvulling met 1,5 miljard EUR van het Europees Defensiefonds.
  • Krachtigere reactie op onvoorziene uitdagingen: de EU-begroting werd ingezet om verschillende crissituaties sinds 2021 aan te pakken – de energiecrisis, de voedselcrisis en de nasleep van de Russische oorlog tegen de achtergrond van stijgende inflatie en rentekosten. Om ervoor te zorgen dat de EU-begroting kan blijven reageren op onvoorziene omstandigheden, zal het flexibiliteitsinstrument worden versterkt met 2 miljard EUR. Tegelijkertijd wordt het maximumbedrag van de reserve voor solidariteit en noodhulp met 1,5 miljard EUR opgetrokken en wordt het in twee afzonderlijke instrumenten gesplitst: de reserve voor Europese solidariteit en de reserve voor noodhulp.
  • Een mechanisme in drie stappen dat in noodgevallen moet worden gebruikt, en een nieuw instrument zullen duidelijkheid verschaffen over de begrotingsmechanismen voor de financiering van de kosten in verband met NextGenerationEU.

De herziening zal worden gefinancierd door een combinatie van nieuwe middelen en herschikkingen binnen de EU-begroting. Daardoor zal de EU in staat blijven om de meest dringende prioriteiten aan te pakken en de gevolgen voor de nationale begrotingen tot een minimum te beperken.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hierover: De Europese Raad heeft opnieuw het onwrikbare engagement bevestigd dat Europa Oekraïne blijft steunen. Met de overeenstemming die in de Raad is bereikt over de allereerste herziening van onze meerjarenbegroting, worden de prioriteiten bevestigd die de Commissie in juni voorstelde. En ik ben zeer tevreden dat we 80 % van de gevraagde financiering hebben gekregen. Wij hebben onze inzet voor de bestrijding van illegale migratie bevestigd alsmede ons engagement om onze partners in de Westelijke Balkan en in het zuidelijk nabuurschap te ondersteunen. We zullen ook beter bekwaam zijn om natuurrampen en humanitaire crises aan te pakken. Voorts zullen wij de broodnodige ontwikkeling van kritieke technologieën in Europa ondersteunen, onder meer op het gebied van defensie, en ons concurrentievermogen verbeteren. Met deze overeenkomst staat Europa eensgezind en is het goed toegerust voor de toekomstige uitdagingen. Met andere woorden: vandaag is Europa sterker geworden.”

Achtergrond

In 2020 heeft de EU een akkoord bereikt over haar langetermijnbegroting 2021-2027. Samen met het NextGenerationEU-herstelinstrument levert dit een bedrag op van 2,018 biljoen EUR in lopende prijzen – goed voor het grootste stimuleringspakket dat ooit door de EU is gefinancierd. Sinds 2021 heeft de begroting een cruciale rol gespeeld om de economische en sociale schade te herstellen die door de coronapandemie was aangericht. Ook heeft zij geholpen bij de transitie naar een veerkrachtiger, modern en duurzamer Europa.

Op 20 juni 2023 heeft de Europese Commissie een gerichte herziening van het meerjarig financieel kader 2021-2027 voorgesteld.

Meer informatie

Conclusies van de Europese Raad

Meerjarig financieel kader 2021-2027

Website over de EU-begroting

Commissie stelt voor om EU-langetermijnbegroting te versterken om zo dringendste uitdagingen het hoofd te kunnen bieden

EU-bijstand voor Oekraïne

Platform strategische technologieën voor Europa (STEP)