EU verzoekt om overleg in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst over de permanente sluiting van de visserij op zandspiering door het VK

Vandaag heeft de Europese Unie verzocht om overleg met het Verenigd Koninkrijk in het kader van het geschillenbeslechtingsmechanisme van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK over het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de visserij op zandspiering te verbieden, teneinde tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.

Sinds 26 maart 2024 bestrijkt de sluiting van de zandspieringvisserij de Engelse wateren in de Noordzee en alle Schotse wateren. Deze maatregel beperkt de toegang van EU-vaartuigen tot deze visserij aanzienlijk. De EU vraagt zich af of de volledige en permanente sluiting van de visserij verenigbaar is met de beginselen en verplichtingen uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

In het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn de EU en het VK overeengekomen empirisch onderbouwde, evenredige en niet-discriminerende maatregelen toe te passen voor de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee. De EU blijft vastbesloten met het Verenigd Koninkrijk samen te werken om deze doelstellingen te verwezenlijken.

De samenwerking tussen de EU en het VK in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is positief geëvolueerd, onder meer in het kader van het Gespecialiseerd Comité voor visserij, en de EU blijft bereid om met het VK tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen die deze kwestie regelt.

De EU treedt op om mariene ecosystemen te beschermen en te herstellen met het oog op een duurzame en veerkrachtige visserij in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid, de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en het mariene actieplan.

Volgende stappen

Met het verzoek om overleg wordt formeel een procedure ingeleid in het kader van het mechanisme voor geschillenbeslechting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het oog op het vinden van een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het geschil.  Indien het overleg niet binnen 30 dagen of meer, indien beide partijen daarmee instemmen, tot een bevredigende oplossing leidt, kan de EU verzoeken om de instelling van een scheidsgerecht om uitspraak te doen over de verenigbaarheid van de maatregelen van het VK met de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

Achtergrond

De Europese Commissie houdt nauwlettend toezicht op de uitvoering van de verbintenissen door de EU-partners, onder meer in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK, en treedt waar nodig op om ervoor te zorgen dat deze verbintenissen worden nagekomen.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK is sinds 1 januari 2021 van toepassing. In het kader van de rubriek „Visserij” van de handels- en samenwerkingsovereenkomst hebben de EU en het VK zich ertoe verbonden samen te werken om ervoor te zorgen dat visserijactiviteiten voor gedeelde bestanden in hun wateren uit ecologisch oogpunt duurzaam zijn en bijdragen tot het behalen van economische en sociale voordelen, waarbij alle vastgestelde visserijbeheersmaatregelen evenredig, niet-discriminerend en gebaseerd moeten zijn op het beste beschikbare wetenschappelijke advies.

Op grond van de handels- en samenwerkingsovereenkomst verbinden de EU en het VK zich ertoe jaarlijks overleg te plegen om overeenstemming te bereiken over de TAC's voor gedeelde bestanden die zijn opgenomen in bijlage 35 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst. Zandspiering is in die bijlage opgenomen omdat het zowel in de EU-wateren als in de wateren van het VK wordt gevangen.

De EU en het VK stellen vangstmogelijkheden voor zandspiering vast op basis van onafhankelijk wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). Dit is gericht op het bereiken van de maximale duurzame opbrengst (MDO), die het mogelijk maakt visbestanden te vangen op een voorzorgsniveau dat hen in staat stelt zich op hun maximale capaciteit te vermenigvuldigen en tegelijkertijd een gezond bevolkingsniveau te behouden. Voor soorten zoals zandspiering houdt de ICES in zijn advies rechtstreeks rekening met de consumptie van zandspiering door andere roofdieren zoals zeevogels en zeezoogdieren, aangezien de kwantitatief gebaseerde predatie routinematig in de beoordelingen wordt opgenomen.

Voor meer informatie

Handels- en samenwerkingsovereenkomst:

https:// commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Betrekkingen tussen de EU en het VK:

https:// commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_en

Schriftelijk verslag EU-VK over zandspieringen:

https:// data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7657-2024-INIT/en/pdf

Aankondiging van de sluiting van de visserij op zandspiering door het VK:

https:// www.gov.uk/government/news/nature-recovery-to-be-accelerated-as-the-government-delivers-on-measures-to-protect-land-and-sea

https:// www.gov.scot/publications/sandeel-prohibition-fishing-scotland-order-2024-final-business-regulatory-impact-assessment/