Commissie wijst Shein aan als zeer groot onlineplatform in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Commissie Shein formeel aangewezen als zeer groot onlineplatform (VLOP) in het kader van de wet inzake digitale diensten.

Shein is een modedetailhandelaar met gemiddeld meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers in de Europese Unie. Dit gebruikersnummer, dat Shein aan de Commissie heeft meegedeeld, ligt boven de DSA-drempel voor aanwijzing als VLOP.

Na de aanwijzing van vandaag als VLOP zal Shein binnen vier maanden na de kennisgeving ervan (d.w.z. tegen eind augustus 2024) moeten voldoen aan de strengste regels van de wet inzake digitale diensten, zoals de verplichting om specifieke maatregelen te nemen om gebruikers online, met inbegrip van minderjarigen, mondiger te maken en te beschermen, en om systeemrisico's die voortvloeien uit hun diensten naar behoren te beoordelen en te beperken.

Meer in het bijzonder omvatten deze aanvullende verplichtingen:

Zorgvuldiger toezicht op illegale producten:

 • Shein moet de specifieke systeemrisico's met betrekking tot de verspreiding van illegale inhoud en producten en van het ontwerp of de werking van zijn dienst en de bijbehorende systemen zorgvuldig analyseren. De risicobeoordelingsverslagen moeten 4 maanden na de kennisgeving van de formele aanwijzing en daarna één keer per jaar bij de Commissie worden ingediend.
 • Shein moet risicobeperkende maatregelen nemen om risico's aan te pakken, zoals het opstellen en verkopen van namaakgoederen, onveilige producten en artikelen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het aanpassen van de gebruiksvoorwaarden, het verbeteren van het ontwerp van de gebruikersinterface voor een betere melding en opsporing van verdachte noteringen, het verbeteren van de moderatieprocessen om illegale artikelen snel te verwijderen, en het verfijnen van de algoritmen ervan om de promotie en verkoop van verboden goederen te voorkomen.
 • Shein moet zijn interne processen, middelen, tests, documentatie en toezicht op alle activiteiten in verband met de opsporing van systeemrisico's versterken.

Versterkte maatregelen ter bescherming van de consument:

 • In de jaarlijkse risicobeoordelingsverslagen van Shein moeten specifiek mogelijke negatieve effecten op de gezondheid en veiligheid van de consument worden geëvalueerd, met de nadruk op het lichamelijk en geestelijk welzijn van minderjarige gebruikers.
 • Shein moet zijn platform structureren, met inbegrip van gebruikersinterfaces, aanbevelingsalgoritmen en gebruiksvoorwaarden, om risico's voor de veiligheid en het welzijn van de consument te beperken en te voorkomen. Er moeten maatregelen worden genomen om consumenten te beschermen tegen de aankoop van onveilige of illegale goederen, met bijzondere aandacht voor het voorkomen van de verkoop en distributie van producten die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen. Dit houdt onder meer in dat robuuste leeftijdsborgingssystemen moeten worden ingevoerd om de aankoop van producten waarvoor de leeftijd beperkt is, te beperken.

Meer transparantie en verantwoordingsplicht:

 • Shein moet ervoor zorgen dat haar risicobeoordelingen en de naleving van alle verplichtingen van de digitaledienstenverordening elk jaar extern en onafhankelijk worden gecontroleerd.
 • Shein moet registers publiceren van alle advertenties die op haar interface worden bediend.
 • Shein zal onderzoekers toegang moeten geven tot openbaar beschikbare gegevens, onder meer aan erkende onderzoekers die zijn aangewezen door coördinatoren voor digitale diensten.
 • Shein moet voldoen aan transparantievereisten, waaronder de halfjaarlijkse publicatie van transparantieverslagen over besluiten over inhoudsmoderatie en risicobeheer, naast verslagen over systeemrisico's en auditresultaten.
 • Shein moet elk jaar een compliancefunctie benoemen en aan een externe onafhankelijke audit worden onderworpen.

Algemene toepasselijkheid van de wet inzake digitale diensten op onlineplatforms en marktplaatsen

Sinds 17 februari 2024 moeten alle onlineplatforms, met inbegrip van de onlinemarktplaatsdienst van Shein, reeds voldoen aan de algemene verplichtingen uit hoofde van de digitaledienstenverordening. Deze algemene bepalingen omvatten de verplichtingen voor onlinemarktplaatsen om:

 • De traceerbaarheid van handelaren op hun platforms waarborgen;
 • Hun interface zodanig ontwerpen dat handelaren gemakkelijker aan hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van het EU-recht kunnen voldoen;
 • Consumenten informeren over hun aankoop van een illegaal product, het moment waarop zij zich bewust worden van de onwettigheid van het product.

Sinds 17 februari 2024 schrijft de wet inzake digitale diensten ook voor dat alle onlineplatforms, met inbegrip van marktplaatsen,:

 • Voorzien in gebruikersvriendelijke mechanismen om gebruikers of entiteiten in staat te stellen illegale inhoud te melden;
 • Prioriteit te geven aan de behandeling van meldingen die worden ingediend door zogenaamde „betrouwbare flaggers”;
 • De gebruikers motiveringen verstrekken wanneer hun inhoud wordt beperkt of verwijderd;
 • Voorzien in een intern klachtenafhandelingssysteem waarmee gebruikers beroep kunnen instellen tegen besluiten over inhoudsmoderatie;
 • Hun systemen te herzien om een hoog niveau van privacy, beveiliging en veiligheid van minderjarigen te waarborgen;
 • Ervoor zorgen dat hun interfaces niet zodanig zijn ontworpen dat de gebruikers worden misleid of gemanipuleerd;
 • Reclame op hun interfaces duidelijk etiketteren;
 • Stoppen met het presenteren van gerichte reclame op basis van profilering van gevoelige gegevens (zoals etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele gerichtheid) of gericht op minderjarigen;
 • Duidelijke voorwaarden hebben en zorgvuldig, objectief en evenredig handelen bij de toepassing ervan;
 • Eenmaal per jaar transparantieverslagen publiceren over hun processen voor inhoudsmoderatie.

Volgende stappen 

Na de aanwijzing als VLOP zal de Commissie bevoegd zijn om in samenwerking met de Ierse coördinator voor digitale diensten toezicht te houden op de naleving van de digitaledienstenverordening door Shein.

De diensten van de Commissie zullen nauwlettend toezien op de toepassing van de regels en verplichtingen van de digitaledienstenverordening door het platform, met name wat betreft maatregelen om de consumentenbescherming te waarborgen en de verspreiding van illegale producten aan te pakken. De diensten van de Commissie zijn bereid nauw met Shein samen te werken om ervoor te zorgen dat deze naar behoren worden aangepakt.  

Achtergrond 

Deze aanwijzing komt een jaar nadat de Commissie de eerste aanwijzingsbesluiten heeft vastgesteld, en illustreert hoe de Commissie de marktontwikkelingen nauwlettend blijft volgen. De Commissie heeft nu 23 VLOP's en zoekmachines (VLOSE's) aangewezen in het kader van de digitaledienstenverordening.

Op 25 april 2023 heeft de Commissie de eerste 19 zeer grote exploitatieplatforms (VLOP's) en zeer grote onlinezoekmachines (VLOSE's) aangewezen. Vanaf eind augustus moesten deze VLOP's en VLOSE's voldoen aan de aanvullende verplichtingen uit hoofde van afdeling 5 van de digitaledienstenverordening. Op 20 december 2023 werden drie extra VLOP's aangewezen. Voor hen worden de aanvullende verplichtingen eind april bindend.  Uiterlijk op 17 februari 2024 moesten alle onlinetussenpersonen en -platforms, met uitzondering van kleine en micro-ondernemingen, voldoen aan de algemene verplichtingen die bij de wet inzake digitale diensten zijn ingevoerd. 

Het toezicht op en de handhaving van de wet inzake digitale diensten worden gedeeld door de Commissie en de coördinatoren voor digitale diensten, die uiterlijk op 17 februari 2024 door de lidstaten moesten worden aangewezen. 

Voor meer informatie

Tekst van het Publicatieblad van de EU over de digitaledienstenverordening 

Vraag A over de wet inzake digitale diensten 

Richtsnoeren voor het tellen van gebruikersnummers 

Zeer grote onlineplatforms en zoekmachines in het kader van de digitaledienstenverordening