Internetconsultatie wijziging Besluit Inburgering 2021 van start

In de Wet inburgering 2021 (Wi2021) zijn een aantal knelpunten geconstateerd door uitvoeringspartijen. De wijzigingen die worden voorgesteld in het Besluit inburgering 2021 (Bi2021) gaan vandaag in internetconsultatie. Het betreft onder meer verruiming van het meetellen van taaluren voor groepen jongeren. Belangstellenden kunnen tot en met 31 mei 2024 reageren op deze internetconsultatie.

Meetellen opleidingsuren in Zelfredzaamheidsroute

Voorstel is om bepaalde opleidingsuren voor jongeren in de Zelfredzaamheidsroute mee te tellen voor de taalureneis. Jongeren hebben vaak al een opleiding gedaan of zijn nog bezig met een opleiding, als ze - meestal op hun 18de - inburgeringsplichtig worden. Dat kan een opleiding zijn in het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Tot nu toe worden de uren Nederlands en Kennis van de Nederlandse maatschappij niet meegeteld voor de taalureneis (800 uur taalles). Onderwijsorganisaties en -instellingen vinden dat hier verandering in moet komen. Ook omdat jongeren nu soms stoppen met werk of een andere dagbesteding om aan de taalureneis te voldoen.

Modules arbeidsmarkt

Een andere wijziging betreft de modules over de arbeidsmarkt. Binnen de Wi2021 is de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) een verplicht onderdeel. Dat is de opvolger van het examenonderdeel Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onder de Wi2013. Het komt voor dat inburgeringsplichtigen door hun gemeente de MAP krijgen aangeboden, ook al vallen ze onder de Wi2013. Als ze die succesvol hebben afgerond, hoeven ze de ONA niet meer te doen, is het voorstel.

Overige wijzigingen

Er wordt voorgesteld om een juridische grondslag op te nemen in het Bi2021 voor het afsluiten van leningen aan niet-inburgeringsplichtigen, zoals EU-migranten. Tot slot is een wijziging voorzien van het Besluit register onderwijsdeelnemers, zodat alle inburgeringsdiploma’s en -certificaten die onder de Wi2021 worden verstrekt in het register worden opgenomen.

Belangstellenden kunnen tot en met 31 mei 2024 reageren op deze internetconsultatie.