EU investeert bijna 3 miljard euro aan inkomsten uit emissiehandel voor schonere energiesystemen in 10 EU-landen via het moderniseringsfonds

Vandaag heeft de Europese Unie via het moderniseringsfonds 2.967 miljard euro uitbetaald ter ondersteuning van 39 energieprojecten in 10 EU-lidstaten. Deze investeringen zullen de modernisering van energiesystemen ondersteunen, de uitstoot van broeikasgassen in de sectoren energie, industrie en vervoer verminderen en de energie-efficiëntie verbeteren. Dit is de grootste uitbetaling tot dusver via het moderniseringsfonds, waarmee de totale uitgaven sinds januari 12.65 op 2021 miljard EUR komen. Deze investeringen helpen de lidstaten om hun klimaat- en energiedoelstellingen te halen en dragen bij tot de langetermijndoelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

De lidstaten die profiteren van de eerste uitbetaling van 2 024 zijn Bulgarije (65.2 miljoen EUR), Kroatië (52 miljoen EUR), Tsjechië (835.2 miljoen EUR), Estland (24.1 miljoen EUR), Hongarije (76.8 miljoen EUR), Letland (26.8 miljoen EUR), Litouwen (59 miljoen EUR), Polen (697.5 miljoen EUR), Roemenië (1.095 miljard EUR) en Slowakije (35 miljoen EUR). De projecten die vandaag worden ondersteund, zijn gericht op de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, het gebruik en de uitrol van hernieuwbare energiebronnen, de modernisering van energienetwerken en energie-efficiëntie.

Voorbeelden van voorstellen die vandaag financiering hebben ontvangen:

  • versterking van het elektriciteitstransmissienet ter ondersteuning van de integratie van hernieuwbare energie in Bulgarije;  
  • uitrol van capaciteit voor fotovoltaïsche en energieopslag voor aanbieders van openbare waterdiensten in Kroatië; 
  • steun aan huishoudens voor de aankoop en installatie van nieuwe fotovoltaïsche systemen in Tsjechië; 
  • verbetering van de energie-efficiëntie en bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie in overheidsgebouwen in Estland; 
  • modernisering en ontwikkeling van stadsverwarmingssystemen op basis van hernieuwbare energie in Hongarije; 
  • gebruik van hernieuwbare energiebronnen in appartementsgebouwen, openbare gebouwen en energiegemeenschappen in Letland; 
  • ontwikkeling van opslagcapaciteit om energiesystemen in Litouwen in evenwicht te brengen; 
  • modernisering van de oplaadinfrastructuur voor zwaar vervoer in Polen; 
  • steunregelingen voor contracten voor verschillen voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Roemenië;  
  • productie van hernieuwbare waterstof en zeer efficiënte warmtekrachtkoppeling in Slowakije.

De volgende termijnen waarbinnen de lidstaten investeringsvoorstellen voor potentiële steun uit het moderniseringsfonds moeten indienen, zijn 13 augustus 2024 voor niet-prioritaire voorstellen en 10 september 2024 voor prioritaire voorstellen.

Achtergrond

Het moderniseringsfonds, dat wordt gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten in het kader van het emissiehandelssysteem van de EU, is bedoeld om dertien lidstaten met een lager inkomen te ondersteunen bij hun transitie naar klimaatneutraliteit. De begunstigde lidstaten zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije, alsook Griekenland, Portugal en Slovenië, die sinds januari 2024 in aanmerking komen voor steun uit het moderniseringsfonds in het kader van het herziene EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS).

Het moderniseringsfonds ondersteunt investeringen in de opwekking en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, energie-efficiëntie, energieopslag, modernisering van energienetwerken (onder meer stadsverwarming, leidingen en elektriciteitsnetten) en een rechtvaardige transitie in koolstofafhankelijke regio's. Een overzicht van eerdere uitbetalingen is hier te vinden.

Het fonds vormt een aanvulling op andere EU-instrumenten zoals het cohesiebeleid en het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Het mobiliseert aanzienlijke middelen, die in aanmerking komende landen kunnen helpen investeringen te ondersteunen in overeenstemming met het REPowerEU-plan en het „Fit for 55” -pakket. Het werkt onder de verantwoordelijkheid van de begunstigde landen, in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB).

Voor meer informatie 

Vastgestelde uitbetalingsbesluiten 

Bevestigingen van prioritaire investeringen 

Aanbevelingen van het investeringscomité van het moderniseringsfonds 

Lijst van bevestigde en aanbevolen investeringsvoorstellen 

Website van het moderniseringsfonds 

Uitvoering van de Europese Green Deal