Commissie stelt voorlopige compenserende rechten in op invoer van batterijelektrische voertuigen uit China; besprekingen met China worden voortgezet

Vandaag, negen maanden na de opening van een ambtshalve antisubsidieonderzoek, heeft de Europese Commissie voorlopige compenserende rechten ingesteld op de invoer van batterijelektrische voertuigen (BEV's) uit China. Op basis van het onderzoek heeft de Commissie geconcludeerd dat de waardeketen van BEV's in China profiteert van oneerlijke subsidiëring, waardoor producenten van BEV's in de EU economische schade dreigen te lijden. Bij het onderzoek is ook gekeken naar de waarschijnlijke gevolgen van deze maatregelen voor importeurs, gebruikers en consumenten van BEV's in de EU.

Het overleg met de Chinese regering is de afgelopen weken geïntensiveerd, na gesprekken tussen uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en de Chinese minister van Handel Wang Wentao. De contacten worden voortgezet op technisch niveau met het oog op een oplossing die verenigbaar is met de WTO-regels, waarmee de door de Europese Unie geuite zorgen adequaat worden aangepakt. De uitkomst van het onderzoek moet doeltreffend zijn om de vastgestelde schadelijke vormen van subsidiëring aan te pakken.

De individuele rechten die van toepassing zijn op de drie in de steekproef opgenomen Chinese producenten zijn als volgt:

  • BYD: 17,4 %;
  • Geely: 19,9 %;
  • SAIC: 37,6 %.

Voor andere BEV-producenten in de VRC, die aan het onderzoek hebben meegewerkt maar niet in de steekproef zijn opgenomen, geldt een gewogen gemiddeld recht van 20,8 %. Het recht voor andere niet-medewerkende ondernemingen bedraagt 37,6 %.

In vergelijking met de op 12 juni 2024 meegedeelde percentages zijn de voorlopige rechten licht naar beneden bijgesteld op basis van opmerkingen over de juistheid van de berekeningen die door de belanghebbenden waren ingediend. Alle gedetailleerde bevindingen van het onderzoek zijn terug te vinden in de uitvoeringsverordening, die nu in het Publicatieblad wordt bekendgemaakt.

Deze voorlopige rechten zijn van toepassing met ingang van 5 juli 2024, voor een periode van ten hoogste vier maanden. Binnen die termijn moet een definitief besluit over definitieve rechten worden genomen door middel van een stemming door de EU-lidstaten. Bij de vaststelling van dit besluit zouden de rechten definitief worden voor een periode van vijf jaar.

Procedure en volgende stappen

Op 4 oktober 2023 heeft de Commissie ambtshalve formeel een antisubsidieonderzoek geopend naar de invoer van batterijelektrische passagiersvoertuigen van oorsprong uit China. Een dergelijk onderzoek moet uiterlijk dertien maanden na de opening ervan worden afgesloten. Definitieve maatregelen moeten uiterlijk vier maanden na de instelling van voorlopige rechten worden ingesteld. Voorlopige compenserende rechten worden als zekerheid gesteld (in de door de douane van elke lidstaat te bepalen vorm) en kunnen onder bepaalde omstandigheden alleen worden geïnd wanneer is besloten definitieve rechten in te stellen.

Na de gewone handelsbeschermingsprocedure stemmen de lidstaten uiterlijk veertien dagen na de bekendmaking van de voorlopige maatregelen in het Publicatieblad, via de schriftelijke procedure en met gewone meerderheid van stemmen over voorlopige maatregelen. Bij deze stemming wordt de zogeheten raadplegingsprocedure gevolgd, volgens de comitologieregels (geen juridisch bindende werking).

Belanghebbenden hebben ook de mogelijkheid om – binnen vijf dagen na de inwerkingtreding van de voorlopige maatregelen – bij de diensten van de Commissie een verzoek in te dienen om te worden gehoord, en om – binnen vijftien dagen na de inwerkingtreding van de voorlopige maatregelen – opmerkingen in te dienen. Daarna maakt de Commissie, rekening houdend met de opmerkingen van de belanghebbenden, haar voorstel voor definitieve maatregelen bekend en geeft zij belanghebbenden tien dagen de tijd om opmerkingen te maken.

Vervolgens zal de Commissie zal de definitieve vaststelling voorleggen aan de lidstaten, die volgens de onderzoeksprocedure zullen stemmen overeenkomstig de comitologieregels (het voorstel van de Commissie wordt aangenomen tenzij er een gekwalificeerde meerderheid tegen is). Deze stemming is bindend. Eventuele maatregelen zijn van kracht voor een periode van vijf jaar en kunnen op met redenen omkleed verzoek en een daaropvolgend nieuw onderzoek worden verlengd.

Na een met redenen omkleed verzoek kan een producent van BEV in China — Tesla — in het definitieve stadium een individueel berekend recht ontvangen. Elke andere in de VRC producerende onderneming die niet in de definitieve steekproef is opgenomen en die haar specifieke situatie wenst te laten onderzoeken, kan net na de instelling van definitieve maatregelen verzoeken om een versneld nieuw onderzoek overeenkomstig de antisubsidiebasisverordening. De termijn voor het afronden van een dergelijke evaluatie is negen maanden na het verzoek.

Achtergrond

Het onderzoek is op 13 september 2023 aangekondigd door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens haar toespraak over de Staat van de Europese Unie (SOTEU). Dit besluit was gebaseerd op toenemende, empirisch onderbouwde bezorgdheid over de huidige snelle stijging van de uitvoer van laaggeprijsde elektrische voertuigen vanuit China naar de EU. De Commissie volgt strikte juridische procedures in overeenstemming met de EU- en WTO-regels, zodat alle betrokken partijen, met inbegrip van de Chinese overheid en ondernemingen/exporteurs, hun opmerkingen, bewijsmateriaal en argumenten kunnen indienen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website Handel van de Commissie, in het openbaar register onder zaaknummer AS689

Uitvoeringsverordening

Handelsbeschermingsbeleid van de EU