Reactie op de aangehouden motie-Hachchi over schrappen aanwijzing extern optreden (Kamerstuk 34 000 X, nr.23)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg over personeel op 3 november jl. is de motie-Hachchi (Kamerstuk 34 000 X, nr. 23) over het schrappen van de aanwijzing over extern optreden aangehouden. Ik heb daarbij toegezegd nog een keer kritisch te kijken naar nut en noodzaak van deze aanwijzing1. Het communicatiebeleid van Defens…